Α  Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ  Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω
 
 
Επιστροφ - Nazad
 
 

Τ
τεθωρακισμνα οχματα = oklopni  vozila
οι τραυματισμνοι = ranetite
θα τιμωρηθε = k'e  bide  kaznet
Τπος = pec^at
τον τελευταο  καιρ = vo  posledno  vreme
τξεις (πχ του στρατο) = redovi
τψεις συνειδσεως = griz^a  na  sovesta
τφος = grob
τροφ = jadenje
τοχος = s'id
τρελλς = lud
τιμ  λιανικς = maloprodaz^na  cena
τελωνειακο δασμο = carinski  davac^ki
τελικς = finalen
ταξειδιωτικ  γγραφα = patni  ispravi
τουλχιστον = barem
τρανο = voz
τσπη = dz^ep
τζζ = dz^ez
τζαμ, τμενος = dz^amija
τεχνητ  λπασμα = ves^tac^ko  g'ubrivo
τεταμνη ατμσφαιρα = napnata  atmosfera
τεταρτημριο = c^etvrt
το ταχτερο = pobrzo

η Τροχαα = soobrak'ajnata  policija
τμμα = otsek
Ταρος = Bik
Τοξτης = Strelec
τση (ηλεκτρικ) = napon
η τρπα  του ζοντος = ozonskata  dupka
ταλαιπωρες, δειν = patis^ta
τονζουν = istaknuvaat
τετελεσμνο  γεγονς = svrs^en  c^in
τραυματστηκαν = bea  povredeni
τουλχιστον = najmalku
η τιμ  προστασας = zas^titnata  cena
να  τεθε  τρμα = da  se  stavi  kraj
τραυματστηκε = e povreden
τανξ = tankovi
οι τραγουδιστς = pejac^ite
ταυτοχρνως = istovremeno
η τωριν = segas^nata
ττε = togas^
τελευταα  στιγμ = posleden  moment
τουλχιστον = barem
τονζει = naglasi
το ταχτερο = s^to poskoro
τοις εκατ = otsto
για τακτ χρονικ διστημα = za  odreden  period  na vreme
τεθωρακισμνη ταξιαρχα = oklopna  brigada
ο τελικς στχος = krajnata  cel
τρα = sega
τα τμματα αυτοκινητοδρμου = avtopatskite  delnici
τμμα (κομμτι) = del
το φθινπωρο (χρον. επρρ.) = naesen
ταυτχρονα = naedno
τποτα = nis^to
τρπεζα = banka
τουλχιστον = barem
ταρος = bik
τοποθτηση = izlaganje
τονζοντας = naglasuvajk'i
τονζει = istakna
τονζοντας = istaknuvajk'i
ττοιο γγραφο = vakviot  dokument
ττοιο  ατημα = vakvo  baranje
τρατα = c^udovis^ta
ταγρια = patnic^ki  torbi
τομας = oblast
ο τφος = grobot
τρες φορς = vo  tri  navrati
οι ταραχς = neredite
τοις εκατν = nasto, otsto
τεχνητ = ves^tac^ko
τιμ (honor) = c^est
τοποθετστε, βλτε = stavete
τηλεοπτικ  εικνα = TB slika
τηλεφωνικ  κυκλματα = telefonski  vodovi
τοπικ  αυτοδιοκηση = lokalna  samouprava
τραυματστηκε = bil  poranes^en
τραμα = povreda
δν τολμον = ne  smeat
τονστηκε = bes^e  potencirano
τεθωρακισμνα οχματα =
τφοι = grobis^ta
οι τραυματισμνοι = ranenite
θα τιμωρηθε = k'e  bide  kaznet
Τπος = pec^at
το ταχτερο = pobrzo
η Τροχαα = soobrak'ajnata  policija
τμμα = otsek
ταλαιπωρες, δειν = patis^ta
τανξ = tankovi
οι τραγουδιστς = pejac^ite
ταυτοχρνως = istovremeno
η τωριν = segas^nata
ττε = togas^
τελευταα  στιγμ = posleden  moment
τουλχιστον = barem
τονζει = naglasi
το ταχτερο = s^to  poskoro
τοις εκατ = otsto
για τακτ χρονικ διστημα = za  odreden period  na  vreme
τεθωρακισμνη ταξιαρχα = oklopna  brigada
ο τελικς στχος = krajnata  cel
τρα = sega
τα τμματα αυτοκινητοδρμου = avtopatskite  delnici
τμμα (κομμτι) = del
το φθινπωρο (χρον. επρρ.) = naesen
ταυτχρονα = naedno
τποτα = nis^to
τρπεζα = banka
ταρος = bik
τοποθτηση = izlaganje
τονζοντας = naglasuvajk'i
τονζει = istakna
τονζοντας = istaknuvajk'i
ττοιο γγραφο = vakviot  dokument
ττοιο  ατημα = vakvo  baranje
τρατα = c^udovis^ta
ταγρια = patnic^ki  torbi
τομας = oblast
ο τφος = grobot
τρες φορς = vo tri  navrati
οι ταραχς = neredite
τοις εκατν = nasto, otsto
τεχνητ = ves^tac^ko
τιμ (honor) = c^est
τοποθετστε, βλτε = stavete
τηλεοπτικ  εικνα = tv  slika
τηλεφωνικ  κυκλματα = telefonski  vodovi
τοπικ  αυτοδιοκηση = lokalna  samouprava
τσφλι = lus^pa
τετρδιο = tetratka
τροφ = ishrana
τοβλα  = tuli
τσιγρα = cigari
τρλερ = prikluc^no  vozilo
τρανο = voz
τραυματας = povreden
τκος = kamata
τερστιος = ogromen
τυχηρ  παγνια = igri  na  srek'a
τυρ = sirenje
τμμα = oddelenie
ταξινμηση = podelba
τεχνητ  νησι  = ves^tac^ki  ezera
τετλο  = s^ec^erna      repka
τακτικ συνεδραση = redovna  sednica
τθεται  σε  ισχ = vleguva  vo  sila
να τεθον = da  se  stavat
να ταξειδεουμε = da  patuvame
τηρ = drz^i
ταχτητα = brzina
τρχω = trc^a
τολμω = se  osmeluva
τραγουδω, δω = pee
τραβω, σρω = vlec^e
τα ξημερματα = vzori
τρω = jade
τιμνι = volan
τρφω = hrani
τπ, αρστης  ποιτητας = vrven
τετραγωνικ  ρζα = vtor  koren
τψη  συνειδσεως = griz^a  na  sovesta
την προηγουμνη = na  predhodniot  den
τποτα λλο ; (κτι  λλο ;) = nesto  drugo ?
τρπα, οπ = dupka
ταυτχρονα = istovremeno, ednas^
τεταμνος = zategnat
τζκι = kamin
το  τι ... = toa  s^to ..
το  χειρτερο = najlos^oto
τα  τελευταα  αποθματα = poslednite  rezervi
ταλντευση = kolebanje
τελικς = konec^en
τοχος = s'id
τελικς, ακραος, σχατος = kraen
τλος = kraj
ταινα (λωρδα) = lenta
τουλπα = lale
τρελλς = lud
τρλλα = ludilo
τμπανο  του  αφτιο = us^na  membrana