Α  Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ  Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω
 
 Επιστροφ - Nazad
 
 
 

Γ
η γυναικεα χορωδα = z^enskiot  hor
οι γετονες = sosedite
γιαυτ = zatoa
γιατ ; = zos^to ?
γλρος = galeb
γυμνς = gol
γραμμ μεταφορς = dalekuvod
γεωγραφικ  μκος = dolz^ina
γερανς (πουλ) = z^erav
γιαυτ, ς εκ τοτου = zaradi  toa
γιακς = jaka
Γαλαξας = Mlec^en   Pat
γλα = mleko
γιαορτι = jogurt
γκαμλα = kamila
γνμη = mislenje
γφυρα = most
για καλ (του) τχη = za  srek'a
γραβτα = vratovrska
γιορντνι = g'erdan
για λα αυτ που..., για  , τι .. = za  seto ona  s^to..
γεμα  εργασας = raboten  ruc^ek
γονις = roditel

τα γραφμενα = napisite
γερανς (πουλ) = z^erav
γειτονικ = sosedna
γετονες = koms^ii
γιλκο = elek
γενοκτονα = genocid
για διφορους λγους = na razni  nac^ini
για  τον  απλ  λγο  οτι ... = od  ednostavna  pric^ina s^to ...
το  γντι που "ρχτηκε" = frlenata  rakavica
γεγοντα = nastani
για  δετερη  φορ = po  vtorpat
γιορτζουμε = proslavuvame
για κτι ττοιο = za takvo nes^to
η γκμα = opsegot
για να θσει τρμα = za  da  stavi  kraj
για , τι ..., διτι.. = zatoa  s^to...
για κποιο χρονικ διστημα ακμη = us^te  izvesno vreme
γεννητικ ργανο = polov  organ
για την ρα, επι του παρντος = zasega
γνωστς ς .. = poznat kako ..
γνεται = e  napraveno
γωνα = agol
για τη χαρ λων = za radost  na  site
το Γραφεο Επικοινωνας = Kancelarijata za vrski
να γνεται = da  stanuva
για  να  μην  παμε =  za  da  ne  odime
γεωργα = zemjodelstvo
για μι ειστι  φορ = us^te  ednas^
οι γιατρο = lekarite
το γρμμα, το σμβολο, ο χαρακτρας = oznakata
η γυναικεα χορωδα = z^enskiot  hor
οι γετονες = sosedite
γιαυτ = zatoa
γιατ ; = zos^to ?
τα γραφμενα = napisite
για κτι ττοιο = za  takvo  nes^to
η γκμα = opsegot
για να θσει τρμα = za  da  stavi  kraj
γραμμ μεταφορς ηλεκτρικς ενργειας = dalekuvod
για , τι ... = zatoa  s^to ...
για κποιο χρονικ διστημα ακμη = us^te  izvesno  vreme
για την ρα, επι του παρντος = za  sega
γνωστς ς .. = poznat  kako ..
γνεται = e  napraveno
γωνα = agol
για τη χαρ λων = za  radost  za  site
το Γραφεο Επικοινωνας = Kancelarijata za  vrski
να γνεται = da  stanuva
για  να  μην  παμε = za  da  ne  odime
γεωργα = zemjodelstvo
για μι ειστι  φορ, για λλη μι φορ = us^te  ednas^
οι γιατρο = lekarite
το γρμμα, το σμβολο, ο χαρακτρας = oznakata
γονα = krzno
γνος = pol
γενικς = ops^t
γωνα (οδο) = agol
τα  γκλοπ, οι σφυγμομετρσεις = anketite
γρι = baba
γνομαι = postana
γυρεω, ζητω = bara
γνωρζω = znae
γλπτης = vajar
γμος = brak, svadba
γεση = vkus
γρμμα, χαρακτρας = bukva
γεννω = rag'a
γρω  απο ... = okolu ..
γρφω = pis^uva
γρανζι = zabec
γιαυτ = zaradi  toa
Γ = Zemja
γνη  σφαρα = zemjina  topka
γεωργα = zemjodelstvo
γιατρς = lekar
γνση = znaenje
γπεδο (τννις, ποδοσφαρου) = igralis^te
γλσσα = jazik
γραμμ = linija
γλεφω = liz^e
γιασεμ = jasmin
γαδορι = magare
γκαμλα = kamila
γτα = mac^ka
γραφεο (δωμτιο) = kancelarija
γαρφαλλο = karanfil
γτος = mac^or
γνατο = koleno
γρος = runda
γιορτζεται = obelez^an
γεγοντα = sluc^uvanja
γνωριμες = poznanstva
γεγονς = nastan
γενεα  δεκατσσερις = rodovi  c^etirinaeset
για  πντα, εσαε = zasekogas^
να  γνει = da  se  stori
(αυτ) γλτωσε = e  pos^tedeno
γραβτα = kravata

κατα γενικν εκτμηση = spored  ops^tata ocena