Α  Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ  Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω
 
 Επιστροφ - Nazad
 

B
η βασικ προπθεση, ο βασικς ρος = osnovniot  uslov
βομβαρδισμς = bombardiranje
Βουλ = sobranie
η βιντεοταινα = video-lentata
βαρ πυροβολικ = tes^ka  artilerija
βοηθητικ = pomos^na
βλακεα = glupost
βροντ = grom
η  βλβη = havarijata
βραχς = kusen
(αυτ) βρκε = pronas^la
βρσκονται = se  naog'aat
να βρεθον = da  se najdat
βαθμιαως = postepeno
θα βυθιστε = k'e  potone
βρδια, φυλακ = smena
θα βγλει (πχ τα ροχα) = k'e    simne
βοληση = volja
βραχυπρθεσμοι = kratkoroc^ni
Βλχος = Vlav
οι Βλχοι (Κουτσβλαχοι) = Vlasite
βλχικος, κουτσοβλχικος = vlas^ki
βφτισαν = krstile

βεληνεκς = dofat, dostrel
βελανδι = z^elad
βλστηση = zelenilo
βερκοκκο = kajsija
βραβεο = nagrada
το βθεμα = prodlaboc^uvanjeto
βδα = s^raf
βορτσα = c^etka
βλπτει = os^tetuva
βμα (βαδσματος) = c^ekor
βχας = kas^lica
βλφαρο = klepka
βοθεια = pomos^

ο βαθμς ετοιμτητας = stepenot  na  gotovnost
τα βρη = tovarot
βρειος = severen
βασζεται = se  zasnova
βθεμα = predlaboc^uvanje
βγαλμνοι = izlezeni
βοληση, θληση, διθεση, απφαση = opredelba
βραβεο = nagrada
βσιμη  υποψα = osnovano   somnevanje
ο βασιλις = carot
βρσκεται = se  naog'a
βμα = c^ekor
βανουν καλς = odat  dobro
βασζεται = se  bazira
βρυκολκιασμα =  povampiruvanje
βουλευτς = pratenici
η βιομηχανα = stopanstvoto
η βοθεια = pomos^ta
οι βιομχανοι = stopanstvenicite
βοβαλος = bivol
η βπτιση = krs^tevanjeto
βσει  του, σμφωνα  με  τον = soglasno
βιομηχανικ = stopanska
η Βουλ = sobranieto
βμα = c^ekor
βαθμο Κελσου = celziusovi stepeni
η βασικ προπθεση, ο βασικς ρος =
βομβαρδισμς = bombardiranje
Βουλ = Cobranie
η βιντεοταινα =
βαρ πυροβολικ = tes^ka  artilerija
βοηθητικ = pomos^na
βοθεια = pomos^
ο βαθμς ετοιμτητας = stepenot  na  gotovnost
τα βρη = tovarot
βρσκεται = se  naog'a
βμα = c^ekor
βανουν καλς = odat  dobro
βασζεται = se  bazira
βρυκολκιασμα = povampiruvanje
βουλευτς = pratenici
η βιομηχανα = stopanstvoto
η βοθεια = pomos^ta
οι βιομχανοι = stopanstvenicite
βοβαλος = bivol
η βπτιση = krs^tevanjeto
βσει του, σμφωνα με τον = soglasno
βιομηχανικ = stopanska
η Βουλ = Sobranieto
βμα = c^ekor
βαθμο Κελσου = celziusovi  stepeni
βαθ πιτο = dlaboka  c^inija
βαθεα κατψυξη = dlaboko  zamrznuvanje
βοτυρο = puter
βερνκια = lakovi
βθος = dlaboc^ina
βλλε = odbojka
βασικς, θεμελιδης = osnoven
βρσκεται = se  naog'a
βροχ = doz^d
βουλευτς = pratenici
με βρδιες = vo  smeni
βοσκοτπια = pasis^ta
βενζινοπρονα = motorni  pili
βρμη = oves
βαμβκι = pamuk
βσσινα = vis^ni
βερκοκκο = kajsija
βοοειδ = goveda
βρζω  = se  vari
βσει  του ... = vrz  osnova  na ...
βοηθον = pomagaat
βαθυσκφος = nurkac^no  ςvono
βλς = valcer
βελοδο = kadife
βιασνη = brzanje
βλπω = vidi
βαρλι = bure
βδα = vint
βρσκω = naog'a
βσσινο = vis^na
βζω, θτω = stava
βρασμς = vrienje
βθος = dlaboc^ina
βρφος = doenc^e
βρχει = pag'a  doz^d
βτραχος = z^aba
βελανδι = z^elad
βρμη = zob
βελνα = igla
βιαστικς = izbran
βιτρνα = izlog
βαρι βιομηχανα = tes^ka  industrija
βλφαρο = oc^en   kapak
βχας = kas^lica
βχω = kas^la
βλεφαρδα = klepka
βιβλο = kniga
βιβλιοπλης =kniz^ar
βιβλιοπωλεο = kniz^arnica
βασιλις = kral
βλλε = odbojka
βασλισσα = kralica
βασλειο = kralstvo
βραχυπρθεσμος = kratkoroc^en
βραχβιος = kratkotraen
βραχς, σντομος, κοντς = kratok
βραχυκκλωμα = kratak  spoj
βα = nasilstvo