ΛΕΞΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
                                                                                (Υπο κατασκευήν)

Επιστροφή

Α
αποθεματικό = reserves
αποθέματα = inventory
αποτίμηση = valuation
απαιτήσεις = accounts receivable
απαξίωση = depreciation
ασώματες ακινητοποιήσεις = intangible assets
απόσβεση = amortization
απόδοση ιδίων κεφαλαίων = return on equity
απόδοση ενεργητικού = return on assets
απόδοση  επένδυσης = return on investment

Β
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις = current liabilities
βλάβη = tort
Γ

Δ
διαθέσιμα = cash

Ε
επενδύσεις = investment, capital budgeting
επιτόκιο = interest rate

Ζ

Η

Θ

Ι
ισολογισμός = balance sheet

Κ
κυκλοφορούν ενεργητικό = current assets
καθαρή θέση = net worth

Λ
λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης = income statement
λογαριασμός ταμιευτηρίου = savings account
λογαριασμός όψεως = checking account

Μ
μηχανογραφικός = computational
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις = long-term liabilities

Ν

Ξ

Ο

Π
παράγωγα = derivative instruments, derivatives
πάγιο ενεργητικό = fixed assets
προνομιούχες μετοχές = preferred stocks
προεξοφλητικός παράγων = discount factor

Ρ

Σ

Τ
τήρηση στοιχείων = custody of records

Υ
υποχρεώσεις = accounts payable

Φ

Χ
χρεώγραφα = securities

Ψ

Ω

Επιστροφή