Επιστροφή                                      

                                      

                                                  ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ - " ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ"                                

Πρόκειται περι εκφράσεων της καθαρεύουσας που παραμένουν αναλλοίωτες "νησίδες" στο περιβάλλον της σημερινής καθομιλουμένης ελληνικής γλώσσας. Ειναι ατυχής η προσπάθεια που καταβλήθηκε κατα την μετά το 1974 γλωσσική μεταρρύθμιση να "μεταφραστούν" αυτά τα "απολιθώματα"  στην καθομιλούμενη γλώσσα καθώς τα αποτελέσματα δέν ήσαν και τόσο κομψά. Θα παραμείνουν και πρέπει να παραμείνουν ώς έχουν δεδομένου ότι έχουν σαφέστατο και μονοσήμαντο σημασιολογικό πεδίο άρα προάγουν τον σκοπό της γλώσσας που είναι η επικοινωνία. Στην συνέχεια παρατίθενται αρκετές απο αυτές ενώ ο κατάλογος θα καταβληθεί προσπάθεια να εμπλουτίζεται συνεχώς.

 

ΟΛΩΣ  ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ
ΕΙΣ ΤΟ ΕΠΑΝΙΔΕΙΝ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΟΚΟΥΝ
ΕΝΤΑΞΕΙ
ΥΠΟΨΙΝ
ΚΑΤΑΝΑΓΚΗΝ
ΑΒΡΟΧΟΙΣ  ΠΟΣΙΝ
ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΙΩΘΟΤΑ
ΣΥΝ ΓΥΝΑΙΞΙ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟΙΣ
ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ
Ο ΠΕΡΙ ΟΥ Ο ΛΟΓΟΣ
ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ
ΚΑΤΑ ΔΥΝΑΜΙΝ
ΔΩΡΟΝ ΑΔΩΡΟΝ
ΚΑΤΑ  ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΙΝ
ΕΝ ΑΝΑΓΚΗ
ΕΠΙ  ΚΕΦΑΛΗΣ
ΑΠΑΚΡΟΥ ΕΙΣ ΑΚΡΟΝ
ΤΑ ΕΞ ΑΜΑΞΗΣ
ΨΥΧΗ ΤΕ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙ
ΕΝ ΑΜΥΝΗ
ΚΑΤΑ  ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΝ
ΕΝ ΤΕΛΕΙ
ΔΙΚΗΝ
ΠΑΡΑ ΦΥΣΙΝ
ΕΙΣ  ΥΓΕΙΑΝ
ΦΥΣΕΙ
ΘΕΣΕΙ
ΕΙΣ ΠΕΙΣΜΑ
ΕΚ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ
ΕΝ ΟΛΩ
ΕΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙ
ΕΝ ΑΓΝΟΙΑ
ΣΥΝ ΤΟΙΣ ΑΛΛΟΙΣ
ΕΠΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙ
ΚΑΤΑ ΒΟΥΛΗΣΙΝ
ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΣΙ
ΕΠΙ  ΧΑΡΤΟΥ
ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ
ΙΔΙΟΙΣ  ΟΜΜΑΣΙ
ΑΥΤΟ  ΚΑΘΕΑΥΤΟ
ΕΝ ΕΥΘΕΤΩ  ΧΡΟΝΩ
ΕΝ ΤΟΙΑΥΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙ
ΕΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙ
ΕΝ ΠΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙ
ΕΝ ΓΕΝΕΙ
ΚΑΤΕΞΟΧΗΝ
ΕΝ ΚΑΙΡΩ
ΚΑΤΕΞΑΙΡΕΣΙΝ
ΣΥΝ ΤΩ ΧΡΟΝΩ
ΕΞ ΙΣΟΥ
ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ
ΕΚ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ
ΚΑΤΑΠΟΚΟΠΗΝ
ΕΝ ΧΟΡΔΑΙΣ  ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟΙΣ
ΚΑΤΑ  ΔΙΑΤΑΓΗΝ
ΩΣ  ΣΥΝΗΘΩΣ
ΕΝ ΤΟΥΤΟΙΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ  ΔΟΘΕΙΣΗΣ
ΕΙ ΔΥΝΑΤΟΝ
ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ
ΕΚ ΤΩΝ ΩΝ ΟΥΚ ΑΝΕΥ
ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΙΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΙΝ
ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ
ΕΝΩΠΙΟΣ ΕΝΩΠΙΩ
ΠΡΟΣ ΑΓΡΑΝ
ΕΙΚΗ ΚΑΙ ΩΣ ΕΤΥΧΕΝ
ΚΑΤΑ  ΠΑΣΑΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ
ΩΣ ΔΙΑ ΜΑΓΕΙΑΣ
ΕΠΟΥΔΕΝΙ
ΕΞ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΕΝΟΨΕΙ
ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑΝ
ΕΠΙ ΞΥΡΟΥ ΑΚΜΗΣ
ΕΝ ΛΟΓΩ
ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ
ΥΠΟ ΚΡΑΤΗΣΙΝ
ΕΠΑΥΤΟΦΩΡΩ
ΩΣ ΕΚ ΘΑΥΜΑΤΟΣ
ΕΞ ΑΓΧΙΣΤΕΙΑΣ
ΑΦΕΝΟΣ
ΑΦΕΤΕΡΟΥ
ΑΦ ΗΣ ΣΤΙΓΜΗΣ
ΕΚ ΓΕΝΕΤΗΣ
ΚΑΘ ΗΝ ΣΤΙΓΜΗΝ
ΚΑΘΥΠΟΔΕΙΞΙΝ
ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΝ
ΕΞ ΕΦΟΔΟΥ
ΚΑΤΕΠΑΝΑΛΗΨΙΝ
ΕΝ ΝΕΟΥ
ΕΚ ΠΡΟΟΙΜΙΟΥ
ΕΙΣ ΑΤΟΠΟΝ ΑΠΑΓΩΓΗ
ΜΕΤΑ ΒΙΑΣ
ΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΔΙΑ ΜΙΑΣ
ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ
ΕΦ ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ
ΕΞ ΑΚΟΗΣ
ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ
ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ
ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ
ΠΕΡΙ ΤΑ ΤΕΛΗ
ΕΚΤΟΣ ΜΑΧΗΣ
ΤΟΙΣ ΠΑΣΙ
ΕΝ ΙΣΧΥΙ
ΕΞΑΠΙΝΗΣ
ΕΞΑΙΤΙΑΣ
ΔΩΡΕΑΝ
ΕΠΙ ΙΣΟΙΣ ΟΡΟΙΣ
ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
ΔΙ ΙΔΙΑΝ ΧΡΗΣΙΝ
ΕΝ ΜΕΣΗ ΟΔΩ
ΔΙΑ ΞΗΡΑΣ
ΔΙΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
ΕΝ ΤΩ ΓΕΝΝΑΣΘΑΙ
ΑΠΟ ΑΕΡΟΣ
ΠΕΡΙ ΑΝΕΜΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ
ΩΣ ΕΠΙ ΤΟ ΠΛΕΙΣΤΟΝ
ΕΚ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ
ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΗΣ
ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ
ΕΙΘΙΣΤΑΙ
ΕΦΕΝΟΣ ΖΥΓΟΥ
ΕΚ ΤΥΧΗΣ
ΕΠΙ ΜΑΤΑΙΩ
 

Επιστροφή