Επιστροφή - Back


INTERNATIONAL  PHONETIC  ALPHABET       ΔΙΕΘΝΕΣ  ΦΩΝΗΤΙΚΟ  ΑΛΦΑΒΗΤΟ

ΤΜΗΜΑ  ΑΦΟΡΩΝ  ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ  ΦΘΟΓΓΟΥΣ  -  26  ΦΘΟΓΓΟΙ-ΣΥΜΦΩΝΑ
PART   CONCERNING  THE  GREEK  PHONEMES -  26  PHONEMES-CONSONANTS

ΚΑΝΤΕ  ΚΛΙΚ  ΣΤΟΥΣ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ  ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΤΟΥΣ  ΦΘΟΓΓΟΥΣ -  CLICK  ON THE  LINKS   TO LISTEN TO THE  PHONEMES

 

   ɲ = e.g. (νιά)       ουρανικό έρρινο = palatal nasal

   ŋ  =  e.g.  (αγχ)         υπερωικό  έρρινο = velar nasal

   x  =  e.g.  (χο)           άηχο υπερωικό τριβικό = voiceless velar fricative

   ç  =  e.g.  (χιό)          άηχο ουρανικό τριβικό = voiceless palatal fricative

   k  =  e.g.  (κο)           άηχο υπερωικό ανακοπτικό =  voicless velar  plosive

   c  =  e.g.  (κιό)          άηχο ουρανικό ανακοπτικό =  voiceless  palatal  plosive

  ɣ =  e.g.ο)         ηχηρό υπερωικό τριβικό =  voiced   velar  fricative

  ʝ =  e.g. (γιό)        ηχηρό ουρανικό τριβικό =  voiced  palatal   fricative

 ɡ = e.g.  (γκο)        ηχηρό υπερωικό ανακοπτικό =  voiced   velar   plosive

  ɟ =  e.g. (γκι)        ηχηρό ουρανικό ανακοπτικό =  voiced  palatal  plosive

 ɱ = e.g.μβ)       χειλοδοντικό έρρινο = labiodental  nasal

  ʎ =  e.g. (λιό)            ουρανικό πλευρικό προσεγγιστικό = palatal   lateral   approximant

  θ =   e.g.  (θαλ)          άηχο οδοντικό τριβικό =  voiceless   dental   fricative

  ð =   e.g.  (δεξ)           ηχηρό οδοντικό τριβικό =  voiced   demtal   fricative

  n =   e.g.  (να)            φατνιακό έρρινο  =  alveolar   nasal

  v =   e.g.  (βα)            ηχηρό χειλοδοντικό τριβικό =  voiced    labiodental    fricative

  z =   e.g.  (ζα)            ηχηρό φατνιακό τριβικό =  voiced   alveolar   fricative

  l =   e.g.  (λα)            φατνιακό πλευρικό προσεγγιστικό = alveolar    lateral   approximant

  s =   e.g.  (σα)           άηχο φατνιακό τριβικό =  voiceless    alveolar    fricative

  p =   e.g.  (πα)           άηχο διπλοχειλικό ανακοπτικό =  voiceless   bilabial   plosive

  r =   e.g.  (ρα)              φατνιακό παλλόμενο = alveolar  trill

  t =   e.g.  (τα)              άηχο φατνιακό ανακοπτικό =  voiceless   alveolar   plosive

  f =   e.g.  (φα)            άηχο χειλοδοντικό τριβικό =  voiceless   labiodental  fricative

  m = e.g.  (μα)             διπλοχειλικό έρρινο =  bilabial   nasal

  b =  e.g.  (μπα)           ηχηρό διπλοχειλικό ανακοπτικό =  voiced  bilabial  plosive

  d =  e.g.  (ντα)            ηχηρό φατνιακό ανακοπτικό =   voiced   alveolar  plosive