ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Κεφάλαιο   1:      ΡΗΤΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

1.1

Επανάληψη   βασικών εννοιών

1.2 Πρόσθεση ρητών αριθμών
1.3 Άθροισμα πολλών  προσθετέων
1.4 Αφαίρεση ρητών αριθμών
1.5 Απαλοιφή παρενθέσεων
1.6 Πολλαπλασιασμός ρητών αριθμών
1.7 Γινόμενο πολλών παραγόντων
1.8 Διαίρεση ρητών αριθμών
1.9 Δυνάμεις ρητών με εκθέτη φυσικό
1.10 Δυνάμεις ρητών με εκθέτη ακέραιο
1.11 Τυποποιημένη ή εκθετική μορφή αριθμών
1.12 Δεκαδική μορφή των ρητών αριθμών

Κεφάλαιο   2:      ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ

2.1 Εισαγωγή
2.2 Επίλυση εξισώσεων
2.3

Επίλυση τύπων

2.4

Λύση προβλημάτων με εξισώσεις

2.5

Ανισώσεις

Κεφάλαιο   3:      ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

3.1 Το Πυθαγόρειο θεώρημα
3.2 Τετραγωνική ρίζα
3.3

Άρρητοι αριθμοί

3.4

Οι πραγματικοί αριθμοί

3.5

Συντεταγμένες στο επίπεδο

Κεφάλαιο   4:      ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ

4.1 Λόγος ευθυγράμμων τμημάτων
4.2 Εφαπτομένη γωνίας - Κλίση ευθείας
4.3

Ημίτονο και συνημίτονο οξείας γωνίας

4.4

Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας 30, 45 και  60 μοιρών

Ανακεφαλαίωση 

Κεφάλαιο   5:      ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

5.1 Η έννοια της συνάρτησης
5.2 Γραφική παράσταση συνάρτησης
5.3

Ποσά ανάλογα - Η συνάρτηση ψ=αχ

5.4

Εφαρμογές των ανάλογων ποσών

5.5

Η γραμμική συνάρτηση  ψ=αχ+β

5.6

Ποσά Αντιστρόφως Ανάλογα-Η Συνάρτηση ψ=α/χ

Κεφάλαιο   6:      ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

6.1 Εικονογράμματα - ραβδογράμματα
6.2 Κυκλικά διαγράμματα -χρονογράμματα
6.3

Η έννοια του δείγματος

6.4

Κατανομή συχνοτήτων -Κατανομή σχετικών συχνοτήτων

μια άσκηση που συνδυάζει βασικές έννοιες από την Γεωμετρία με την Στατιστική

6.5

Ομαδοποίηση παρατηρήσεων

6.6

Μέση τιμή - Διάμεσος

6.7

Μέση Τιμή ομαδοποιημένης κατανομής

Κεφάλαιο   7:      ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ  ΣΧΗΜΑΤΑ

7.1 Σχήματα με άξονα συμμετρίας
7.2 Σχήματα συμμετρικά ως προς άξονα
7.3

Κατασκευές συμμετρικών σχημάτων ως προς ευθεία

7.4

Σχήματα συμμετρικά ως προς σημείο

7.5

Κατασκευές συμμετρικών σχημάτων ως προς σημείο

Κεφάλαιο   8:      ΜΕΤΡΗΣΗ  ΚΥΚΛΟΥ

8.1 Επίκεντρες γωνίες
8.2 Εγγεγραμμένες γωνίες
8.3

Κανονικά πολύγωνα

8.4

Πλευρά κανονικού πολυγώνου

8.5

Μήκος κύκλου

8.6 Εμβαδό κύκλου
8.7 Μήκος τόξου
8.8 Εμβαδό κυκλικού τομέα

Κεφάλαιο   9:      ΜΕΤΡΗΣΗ   ΣΤΕΡΕΩΝ

9.1 Ευθείες και επίπεδα στο χώρο
9.2 Θέσεις ευθείας και επιπέδου
9.3

Ορθά πρίσματα

9.4

Όγκος πρίσματος

9.5

Κύλινδρος

9.6 Όγκος κυλίνδρου
9.7 Πυραμίδα
9.8 Όγκος πυραμίδας
9.9 Κώνος
9.10 Όγκος κώνου
9.11 Σφαίρα

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Επιστροφή στα Μαθηματικά και την Πληροφορική