Δικαιολογητικά εγγραφής

Για την εγγραφή μαθητή απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

α)Πρωτότυπος τίτλος Απολυτήριο Γυμνασίου ή Λυκείου ή Πτυχίο Τ.Ε.Λ ή Τ.Ε.Σ ή Πιστοποιητικού Σπουδαστικής Κατάστασης για μαθητές Λυκείου ή

επικυρομένο αντίγραφο του Τίτλου Εγγραφής.

β) Υπεύθυνη δήλωση για την κηδεμονία του μαθητή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του Π.Δ. 952/80 (A΄ 241).

γ) Υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του μαθητή ή του ίδιου αν είναι ενήλικος, για τον τομέα και την ειδικότητα που επιθυμεί να παρακολουθήσει.

δ) Πιστοποιητικό του δήμου ή της κοινότητας, στα μητρώα της οποίας ειναι γραμμένος ο μαθητής στην περίπτωση που δεν έχει Αστυνομική ταυτότητα, ώστε να καταχωρηθούν τα στοιχεία του μαθητή που ορίζονται στο άρθρο 9 του Π.Δ. 294/79.

ε) δύο πρόσφατες φωτογραφίες του.

Η επαγγελματική ιδιότητα του πατέρα αν δεν προκύπτει απο τα αναφερόμενα στοιχεία λαμβάνεται απο την αστυνομική ταυτότητα ή έγγραφη δήλωση του κηδεμόνα

Επιστροφή στην αρχική σελίδα