Οι σπουδές στα ΤΕΕ διαρκούν 2 - 3 έτη

και οργανώνονται σε δύο κύκλους σπουδών.

Ο Α' κύκλος σπουδών είναι διετής και οι μαθητές, μετά την αποφοίτησή τους, παίρνουν κατόπιν εξετάσεων σε Νομαρχιακό επίπεδο πτυχίο επιπέδου 2.

Με αυτό μπορούν:

* Να πάρουν άδεια άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. * Να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Β΄ κύκλο του ΤΕΕ. * Να εγγραφούν στη Β΄ τάξη του Ενιαίου Λυκείου.

Ο Β' κύκλος σπουδών στο ΤΕΕ διαρκεί 1 έτος. Οι απόφοιτοι, μετά από πανελλαδικές εξετάσεις, παίρνουν πτυχίο επιπέδου 3.

Με αυτό μπορούν:

* Να πάρουν άδεια άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. * Να εγγραφούν στη Β΄ τάξη του Ενιαίου Λυκείου. * Να εγγραφούν κατά προτεραιότητα σε μεταδευτεροβάθμιο Ι Ε Κ αντίστοιχης ειδικότητας. * Να εγγραφούν σε προκαρτατικό εξάμηνο στα ΤΕΙ, σε τμήμα αντίστοιχo της ειδικότητας τους, κατόπιν πανελλαδικών εξετάσεων στα μαθήματα ΕΛΛΗΝΙΚΑ και ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ.

Επιστροφή στην αρχική σελίδα