LABORATORY GLASSWARE

100a, Acropoleos str. 184 51 Nikaia, Athens, Greece, Tel: +301 - 4917230, 4250584, Fax: +301 - 4904214

e-mail: selen@athserv.otenet.gr