ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ "Ο ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ"

Διοικητικό Συμβούλιο

(προερχόμενο από τις τελευταίες εκλογές του συλλόγου στις 3.7.96)

Σκέντζος Παναγιώτης (Πρόεδρος)
Γιαννακόπουλος Δημήτρης (Αντιπρόεδρος)
Ζουρνατζής Ελευθέριος (Β' Αντιπρόεδρος)
Αναγνωστόπουλος Νικόλαος (Γ. Γραμματέας)
Γερμενής Χρήστος (Αν. Γ. Γραμματέας)
Ξυπολιάς Ιωάννης (Ταμίας)
Σκούρας Γεώργιος (Μέλος)
Σγούρας Αθανάσιος ( -//- )
Πάντος Δημήτριος ( -//- )

 

 

TAXI.JPG (95258 bytes)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΞΙ - ΑΓΟΡΑΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΚΕΙΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

Εκτυπώθηκε με την επιμέλεια του σωματείου

"Κανονισμός λειτουργίας επιβατικών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης (ταξί αγοραία όλης της χώρας εκτός εκείνων, που έχουν έδρα στην περιοχή Αθηνών - Πειραιώς - Περιχώρων"

'Εχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις α) της παραγράφου 5 του άρθρου 25 του Ν. 588/1977 (ΦΕΚ 148/Α/1977) "περί οργανώσεως αστικών συγκοινωνιών Πρωτευούσης και άλλων τινών διατάξεων" σε συνδυασμό με την περίπτωση γ' του άρθρου 2 του ίδιου νόμου, όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν 1437/1984 (Φ.Ε.Κ. 59/Α/1984), β) της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 (Φ.Ε.Κ. 137/Α/1985) "Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα" γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Ν. 1599/1986 (Φ.Ε.Κ. 75/Α/1986) "Σχέσεις κράτους πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις".

2. Την αριθ. 2/12-11-1986 έκθεση αντιγραφειοκρατικής επεξεργασίας της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

3. Την 63/1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνίας, αποφασίζουμε:

'Αρθρο 1

Ορισμοί

Για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού αυτού νοούνται ως:

α) Αυτοκίνητο ταξί: το επιβατηγό αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης (ΕΔΧ) με μετρητή (ταξίμετρο) που διατίθεται για τη μεταφορά προσώπων και έχει από κατασκευής έξι (6) το πολύ θέσεις, περιλαμβανομένης και της θέσης του οδηγού. Ο τόπος προορισμού καθορίζεται από τον επιβάτη. Η κάθε διαδρομή εκτελείται με την καταβολή του προβλεπομένου κομίστρου.

β) Αυτοκίνητο αγοραίο το επιβατηγό αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης (ΕΔΧ) χωρίς μετρητή (ταξίμετρο) που διατίθενται για τη μεταφορά προσώπων και έχει από κατασκευής έξι (6) το πολύ θέσεις περιλαμβανομένης και της θέσης του οδηγού.

Ο τόπος προορισμού καθορίζεται από τον επιβάτη. Η κάθε διαδρομή εκτελείται με την καταβολή του προβλεπομένου κομίστρου.

γ) Ιδιοκτήτης αυτοκινήτου ταξί ή αγοραίου.

αα) Κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει στην κυριότητα και κατοχή του ή που έχει αγοράσει με τον όρο

της παρακράτησης της κυριότητας από τον πωλητή μέχρι την αποπληρωμή του τμήματος ολόκληρο ή ιδανικό μερίδιο τέτοιου αυτοκινήτου.

ββ) Οι συνεταιρισμοί και κάθε μορφής εμπορικές Εταιρίες που αποτελούνται από φυσικά πρόσωπα ιδιοκτήτες αυτοκινήτων ταξί ή αγοραίων με σκοπό την αποκλειστικλη εκμετάλευση τέτοιων αυτοκινήτων.

γγ) Νομικά πρόσωπα Δήμων και Κοινοτήτων ή Δημοτικών Επιχειρήσεων.

δ) Οδηγός αυτοκινήτου ταξί ή αγοραίου: το φυσικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την λειτουργία τέτοιου αυτοκινήτου καθώς και για την προσφορά εξυπηρέτησης όπως αυτή καθορίζεται στον Κανονισμό αυτό.

ε) Επιβάτης αυτοκινήτου ταξί ή αγοραίου: το πρόσωπο που μεταφέρεται με τέτοια αυτοκίνητα.

στ) Μισθωμένο αυτοκίνητο ταξί ή αγοραίο: το αυτοκίνητο που ύστερα από ζήτηση μίσθωσης εκτελεί διαδρομή, με καταβολή του προβλεπομένου κομίστρου. Η ζήτηση της μίσθωσης γίνεται από τον επιβάτη προσωπικά ή τηλεφωνικά ή μέσω ειδικού ραδιοδυκτύου ταξί ή με άλλη συνενόηση. Η διαδρομή μισθωμένου ταξί ή αγοραίου ορίζεται από τα εξής σημεία:

αα) Ανάληψη της μίσθωσης και εκκίνησης του αυτοκινήτου (αρχή της διαδρομής).

ββ) Επιβίβασης του επιβάτη. Το σημείο αυτό μπορεί να βρίσκεται μέσα ή έξω από τα διοικητικά όρια της έδρας.

γγ) Αποβίβασης του επιβάτη (τέλος διαδρομής).

ζ) Περιμετρική ζώνη: τα όρια της περιοχής μέσα στα οποία εφαρμόζεται το τιμολόγιο 1 (μονή ταρίφα) και έξω από αυτήν εφαρμόζεται το τιμολόγιο 2 (διπλή ταρίφα) για την παρεχόμενη εξυπηρέτηση. Τα όρια αυτά είναι τα σημεία αλλαγής τιμολογίου 1 σε τιμολόγιο 2.

η) 'Εδρα: μία ή περισσότερες διοικητικές μονάδες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δήμος, κοινότητα ή οικισμός), για την εξυπηρέτηση των οποίων δίνεται το δικαίωμα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Αν η έδρα ανήκει σε ενιαία διοικητική μονάδα (ενιαία έδρα) του άρθρου 1 του Ν. 1437/84, ως έδρα νοείται η ενιαία αυτή έδρα.

θ) Ταξίμετρο: η συσκευή που υπολογίζει αυτόματα και καταγράφει κάθε χρονική στιγμή το προς πληρωμή χρηματικό ποσό, εκτός από τις ειδικές επιβαρύνσεις που ισχύουν κάθε φορά.

'Αρθρο 2

Χαρακτηριστικά - Αντικατάσταση

1. Τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται για αυτοκίνητα ταξί ή αγοραία πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Διαθέτουν τουλάχιστον τέσσερις (4) κύριες πόρτες.

β) 'Εχουν καθίσματα για τέσσερις (4) ή πέντε (5) επιβάτες.

γ) 'Εχουν κυβισμό μηχανής τα μεν βενζινοκίνητα και υγραεροκίνητα μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) κυβικά εκατοστά, τα δε πετρελαιοκίνητα μέχρι δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) κυβικά εκατοστά.

δ) Εξασφαλίζουν την δυνατότητα μεταφοράς αποσκευών σε ειδικό γι' αυτό το σκοπό χώρο.

ε) Δεν είναι τύπου STATION WAGON. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη η κυκλοφορία αυτοκινήτου ταξί ή αγοραίου του παραπάνω τύπου εφόσον έχει έδρα διοικητική μονάδα Τοπικής αυτοδιοίκησης με πληθυσμό μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία απογραφή πληθυσμού και εφόσον ειδικές ανάγκες για την εξυπηρέτηση της περιοχής επιβάλουν τούτο.

2. Τα ήδη κυκλοφορούντα ταξί και αγοραία που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις εξακολουθούν να κυκλοφορούν μέχρι την αντικατάστασή τους.

3. Εφόσον τα αυτοκίνητα ταξί και αγοραία έχουν δεκαπενταετή (15) ηλικία από το χρόνο κατασκευής τους (συνυπολογιζόμενο), θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα από τη δημοσίευση του διατάγματος αυτού, απαραιτήτως, με ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ). Για ταξί και αγοραία με έδρα σε νησιά που δεν έχουν ΚΤΕΟ η υποχρέωση αυτή αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 1989 και μετά.

4. Επιτρέπεται η αντικατάσταση των αυτοκινήτων ταξί και αγοραίων με άλλα ίδιας κατηγορίας.

5. Τα αυτοκίνητα που προορίζονται για αντικατάσταση κυκλοφορούντων ταξί και αγοραίων ή που τίθενται στην κυκλοφορία ως νέα αυτοκίνητα ταξί ή αγοραία με κρατική παραχώρηση, μπορεί να είναι καινούργια ή μεταχειρισμένα. Στην περίπτωση των μεταχειρισμένων, αθτά επιτρέπεται να ταξινομηθούν ως ΕΔΧ μόνο, εφόσον είναι ηλικίας της τελευταίας πενταετίας (μη συνυπολογιζομένου του έτους κατασκευής τους).

Κατ' εξαίρεση, τα από κατασκευής πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα ταξί ή αγοραία που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν ως τέτοια στη χώρα, μπορούν να

επαναταξινομηθούν ως ταξί ή αγοραία, ανεξάρτητα από την ηλικία τους και εφόσον είναι εφοδιασμένα με ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου από αρμόδιο ΚΤΕΟ.

'Αρθρο 3

'Οργανα και εξαρτήματα (1)

1. Με επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, τα αυτοκίνητα ταξί και αγοραία, εκτός από τα όργανα και εξαρτήματα που προβλέπονται από τον ΚΟΚ, έχουν επιπλέον τα παρακάτω:

α) Ταξίμετρο μόνο τα ταξί.

β) Οδηγό δρόμων, πλατειών και χάρτη της περιοχής λειτουργίας, με αξαίρεση τις περιπτώσεις που η έδρα του αυτοκινήτου είναι διοικητική μονάδα Τοπικής αυτοδιοίκησης με πληθυσμό μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή.

γ) Πινακίδα με τα στοιχεία του αυτοκινήτου και με τα ισχύοντα τιμολόγια, σε ελληνική και αγγλική γλώσσα.

δ) Κάλυμα πινακίδας οροφής. Το κάλυμα αυτό έχει σχήμα ανάλογο με αυτό της πινακίδας οροφής και έιναι κατασκευασμένο από πλαστική ή δερμάτινη ή υφασμάτινη ύλη, Μαύρου χρώματος.

2. Απαγορεύεται η ύπαρξη σχάρας, κοτσαδόρων, εμπορικών διαφημίσεων και οποιουδήποτε άλλου εξαρτήματος ή συσκευής εσωτερικά και εξωτερικά του αυτοκινήτου, που δεν προβλέπει ο Κανονισμός αυτός. Κατ' εξαίρεση επιτρέπονται:

α) Οι μουσικές συσκευές.

β) Οι συσκευές ραδιοεπικοινωνίας εφόσον έχει δοθεί αρμοδίως άδεια λειτουργίας τους.

γ) Συσκευές για τις οποίες έχει δοθεί έγκριση με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

δ) Εμπορικές διαφημίσεις, με επιφύλαξη διατάξεων που ισχύουν, εφόσον ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών με απόφασή του καθορίσει ειδικούς όρους και προϋποθέσεις καθώς και το είδος και τον τρόπο διαφήμισης στα αυτοκίνητα ταξί και αγοραία.

ε) Η τοποθέτηση σχάρας ύστερα από απόφαση του οικείου Νομάρχη για διοικητικές μονάδες με πληθυσμό μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους και εφόσον ειδικές ανάγκες εξυπηρέτησης το επιβάλλουν αυτό.

'Αρθρο 4

Εξωτερικές ενδείξεις

1. Τα αυτοκίνητα ταξί και αγοραία έχουν τις παρακάτω ενδείξεις:

α) Πινακίδα οροφής με την επιγραφή ΤΑΞΙ ή ΤΑΧΙ - ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ - RADIOTAXI ή ΑΓΟΡΑΙΟ ή ΑΓΟΡΑΙΟΝ κατά περίπτωση, μόνιμα τοποθετημένη στην οροφή του αυτοκινήτου σε επαφή μ' αυτήν και όχι πάνω σε πλαίσιο, βραχίονα ή σχάρα. Η στήριξη της πινακίδας επί της οροφής του αυτοκινήτου πραγματοποιείται με χρησιμοποίηση κοχλιών ή κολλύσεων με τρύπημα της οροφής του οχήματος ή χρησιμοποίηση μεταλλικής ζώνης (τιράντα) που στηρίζεται στις υδροροές του αυτοκινήτου ή με άλλον πρόσφορο τρόπο που ικανοποιεί τον χαρακτήρα της μόνιμης στήριξης και την αδυναμία αφαίρεσης της πινακίδας ή μέρους αυτής με κάποιον εύκολο χειρισμό. Η τοποθέτηση της πινακίδας γίνεται σε σημείο του εμπρόσθιου ημίσεως της οροφής του οχήματος και έτσι ώστε να διχοτομείται από τον κατά μήκος νοητό άξονα του αυτοκινήτου. Οι πινακίδες οροφής έχουν τα εξής κατασκευαστικά χαρακτηριστικά:

αα) Το σχήμα του είναι αυτό της κανονικής κολοβής πυραμίδας με μεγάλη βάση ορθογώνιο παραλληλόγραμμο διαστάσεων 8Χ30 εκατοστών και με ύψος 10 εκατοστά. Για τα παραπάνω μεγέθη είναι επιτρεπτές ανοχές της τάξης του 20% των αντιστοίχων τιμών. Οι ακμές μπορεί να είναι στρογγυλεμένες.

ββ) Το υλικό με το οποίο είναι κατασκευασμένες είναι αρκετά διαφανές και οι χρησιμοποιούμενοι λαμπτήρες είναι τόσης ισχύς ώστε να εξασφαλίζεται η καλή φωτεινότητα της επιγραφής κατά την διάρκεια της νύχτας. Οι βάσεις και οι ακμές των πινακιδών μπορεί να είναι από αδιαφανές υλικό.

γγ) Οι εμπρόσθιες και οπίσθιες επιφάνειες των πινακίδων είναι χρώματος Λευκού.

δδ) Οι υπόψη επιγραφές αναγράφονται με ορθής γραμμής ομοιόμορφα κεφαλαία γράμματα χρώματος ΚΟΚΚΙΝΟΥ. Κατ' εξαίρεση, για τα αυτοκίνητα ταξί ενιαίας έδρας Θεσσαλονίκης, σαν χρώμα των υπόψη γραμμάτων ορίζεται το ΣΚΟΥΡΟ ΜΠΛΕ. Το πάχος των γραμμάτων είναι περίπου επτά (7) χιλιοστά και το ύψος τους περίπου σαράντα πέντε (45) χιλιοστά.

β) Ειδική πινακίδα με την επιγραφή Ελεύθερο ή Ελεύθερον τοποθετημένη στην κάτω δεξιά γωνία του εμπροσθίου ανεμοθώρακα του αυτοκινήτου και λετσι ώστε η εμπρόσθια επιφάνεια της (επί της οποίας είναι γραμμάνη η επιγραφή ΕΛΕΥΘΕΡΟ) να είναι στραμμένη προς τον εμπρόσθιο ανεμοθώρακα όταν η πινακίδα βρίσκεται σε κατακόρυφη θέση. Η στήριξη της πινακίδας αυτής γίνεται κατά τρόπο ώστε να είναι μόνιμα προσαρτημένη, χωρίς δυνατότητα αφαίρεσής της με κάποιο εύκολο χειρισμό να έχει δυνατότητα περιστροφής περό οριζοντίου άξονα με δυνατότητα σταθεροποίησης τόσο στην κατακόρυφη θέση ("ανεβασμένη" η πινακίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟ) όσο και στην οριζόντια θέση ("κατεβασμένη" η πινακίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟ). Κατασκευαστικά η πινακίδα αυτή έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

αα) Το σχήμα της είναι αυτό του ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου. Οι ακμές μπορεί να είναι

στρογγυλεμένες.

ββ) Το υλικό με το οποίο είναι κατασκευασμένη η εμπρόσθια επιφάνεια της πινακίδας, είναι αρκετά διαφανές ώστε να εξασφαλίζεται η καλή φωτεινότητα της επιγραφής κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι υπόλοιπες επιφάνειες της πινακίδας μπορεί να είναι από αδιαφανές υλικό.

γγ) Ο φωτισμός της πινακίδας, πραγματοποιείται με έναν (1) λαμπτήρα, ισχύος πέντε (5) έως δώδεκα (12) WATT που τοποθετείται στο εσωτερικό και στο κέντρο περίπου της πινακίδας.

δδ) Η εμπρόσθια επιφάνεια της πινακίδας είναι χρώματος ΛΕΥΚΟΥ. Η επιγραφή ΕΛΕΥΘΕΡΟ αναγράφεται με ορθής γραφής ομοιόμορφα κεφαλαία γράμματα χρώματος ΚΟΚΚΙΝΟΥ και διαστάσεων τέτοιων που να επιτρέπουν την εύκολη αναγνώριση. Ειδικά το ύψος των γραμμάτων δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο των τριάντα (30) χιλιοστών.

2. Τα αγοραία που μετατρέπονται σε ταξί φέρουν την προβλεπόμενη πινακίδα οροφής της παραγράφου   1α του άρθρου αυτού, που έχει όμως φόντο ΜΑΥΡ0 αντί ΛΕΥΚΟ, τα δε γράμματα της επιγραφής είναι Διαφανή ΛΕΥΚΑ, αντί ΚΟΚΚΙΝΑ. Οι ακμές του υπόψην είδους πινακίδων μπορεί να είναι ΛΕΥΚΕΣ ή ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ. Με απόφασή του ο οικείος Νομάρχης μπορεί να καθορίζει ως υποχρεωτική την τοποθέτηση τέτοιων πινακίδων (μαύρο φόντο - λευκά γράμματα) για όλα τα ταξί.

3. Η ηλεκτρική σύνδεση φωτισμού κατά τη διάρκεια της νύχτας των πινακίδων οροφής ΤΑΧΙ και ΕΛΕΥΘΕΡΟ θα πρέπει να εξασφαλίζει αυτόματο σβήσιμό  τους όταν το ταξίμετρο τίθεται σε λειτουργία και αυτόμματο άναμμά τους όταν το ταξίμετρο τίθεται εκτός λειτουργίας (μηδενίζεται).

4. Για τα αυτοκίνητα ταξί που είναι εντεταγμένα σε   ειδικό Ραδιοδίκτυο ταξί που λειτουργεί νόμιμα, η πινακίδα οροφής φέρει την επιγραφή ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ή  RADIOΤAXΙ.

5. Τα αυτοκίνητα ταξί και αγοραία της ίδιας έδρας έχουν όλα ίδιο εξωτέρικο χρωματισμό που κα8ορίζεται κάθε φορά με αποφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

6. Με αποφασή του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται ειδικές σημάνσεις που αποσκοπούν στην αναγνώριση της ταυτότητας των αυτοκιντήτων ταξί και αγοραίων.

7. Με απόφασή του ο οικείος Νομάρχης μπορεί να καθορίζει για αυτοκίνητα ταξί ή αγοραία της ίδιας έδρας, ειδική χρωματιστή λωρίδα καθώς και τις σχετικές μ' αυτήν λεπτομέρειες (χρώματα, διαστάσεις και θέσεις).

8. Με απόφασή του ο οικεiος Νομάρχης υστέρα από γνώμη της νομαρχιακής επιτροπής του άρθρου 3 του N .
1437/84 μπορεί να καθορίζει για όλα τα αυτοκίνητα ταξί που είναι εντεταγμένα σε ειδικό Ραδιοδίκτυο ταξί:

α) Ειδική χρωματική λωρίδα.

β) Την χρησιμοποίηση ΚΙΤΡΙΝΗΣ επιφάνειας (φόντο) αντί ΛΕΥΚΗΣ για την πινακίδα ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ή και την πινακίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟ.

γ) Πινακίδα ΡΑΔΙΤΑΞΙ διαφορετικών των προβλεπομένων διαστάσεων και σχήματος, καθώς και την χρησιμοποίηση κωδικών αριθμών επί των πινακίδων αυτών. Με την ίδια Νομαρχιακή απόφαση καθορίζονται και οι αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

'Αρθρο 5

Χώροι στάσης ή στάθμευσης

1. Η. στάση ή η στάθμευση των αυτοκινήτων ταξί και
αγοραίων για την εξυπηρέτηση του κοινού επιτρέπεται

α) Σε ειδικούς γι' αυτό το σκοπό καθορισμένους χώρους στάση ή στάθμευσης (πιάτσες). Οι χώροι αυτοί καθορίζονται για μεν την Πρωτεύουσα του νομού με απόφαοη του οικείου Νομάρχη, μετά απο γνώμη του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Υτηρεσίας Τροχαίας κίνησης και των οικείων συνδικαλιστικών οργανώσεων των ιδιοκτητών και οδηγών αυτοκινήτων ταξί και αγοραίων, για δε τις λοιπές διοικητικές μονάδες του νομού με απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της οικείας υπηρεσίας τροχαίας κίνησης.

β) Σε σημεία οδοστρώματος ή πλατειών που επιτρέπεται η στάση ή η στάθμευση και εφόσον τα σημεία αυτά απέχουν από ορατό σταθμό αυτοκινήτων ταξί (πιάτσα) απόσταση μεγαλύτερη των πενήντα (50) μέτρων.

γ) Προκειμένου για αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμούς υπεραστικών λεοφωρείων και σιδηροδρομικούς σταθμούς, αποκλειστικά κσι μόνο στους καθορισμένους γι' αυτό το σκοπό σταθμούς (πιάτσες). Στους υπόψη χώρους οι οδηγοί απαγορεύεται να απομακρίνονται από τα αυτοκίνητά τους για αναζήτηση επιβάτη ή άλλο λογο. Ειδικά τα ταξί και αγοραία που αποδεδειγμένα είναι προμισθωμένα και εφόσον δεν έχει καθορισθεί ειδικός χώρος για την αναμονή των επιβατών τους, επιτρέπεται να σταθμεύσουν σε σημεία που δεν απαγορεύεται η στάση ή η στάθμευση και έκτος του σταθμού (πιάτσας), oι δε οδηγοί τους επιτρέπεται να απομακρυνθούν για την παραλαβή των επιβατών τους, αφου αναρτήσουν εσωτερικά στον ανεμοθώρακα του αυτοκινήτου τη σχετική βεβαίωση του μισθωτή τους που καθορίζονται στην παράγραφο 2 του άρ8ρου 8.

2. Με μέριμνα και δαπάνες των αρμοδίων υπηρεσιών, σε αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμούς υπεραστικών λεοφωρείων και σιδηροδρομικούς σταθμούς μπορεί να αναρτώνται σε κατάλληλα και εμφανή σημεία το ισχύον τιμολόγιο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και κάθε άλλο στοιχείο ή ένδειξη ή πληροφορία που αποσκοπεί στην καλύτερη ενημέρωση και εξυπηρέτηεση του επιβατικού κοινού.

3. Η σήμανση και η τοποθέτηση εξοπλισμού (στέγαστρα, πληροφοριακές πινακίδες, κλ.π.) στους σταθμούς (πιάτσες) αυτοκινήτων ταξί κι αγοραίων καθώς και η σχετική συντήρηση, πραγματοποιείται με μέριμνα και δαπάνες των αρμοδίων υπηρεσιών.

4. Τα αυτοκίνητα ταξί και αγοραία που προσέρχονται στους σταθμούς τους (πιάτσες), παίρνουν θέση σύμφωνα με τηv σειρά προοέλευσής τους, με την επιφύλαξη του άρθρου 8 παρ. 5γ υποπερίπτωση εε.

5. Για έδρες στις οποίες λειτουργούν ταξί καί ραδιοταξί, ο οικείος Νομάρχης ύστερα από γνώμη της Νομαρχιακής Επιτροπής του άρθρου 3 του Ν. 1437/84

και ύστερα από συνενόηση με τις οικείες επαγγελματικές οργανώσεις ιδιοκτητών ΕΔΧ αυτοκινήτων, μπορεί με απόφασή του να καθορίζει οριεμένους σταθμούς (πιάτσες) που να χρησιμοποιούνται μόνο από ταξί ή ραδιοταξί, απαγορευμένης της χρησιμοποίησής τους από ραδιοταξί ή ταξί αντίστοιχα.

 


'Αρθρο 6

Επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών

1. Η αποβίβαση του επιβάτη γίνεται με υπόδειξή του στον οδηγό, του σημείου προορισμού που επιθυμεί εφ' όσον στο οημείο αυτό επιτρέπεται η στάση ή η στάθμευση. Σε αντίθετη περίπτωση η αποβίβαση γίνεται μόνον όταν το αυτοκίνητο ταξί ~ή αγοραίο βρίσκεται σε πλήρη στάση και κατά τρόπο που να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των λοιπών οχημάτων καθώς και των πεζών.

 

'Αρθρο 7

Υποχρεώσεις ιδιοκτητών


1. Ο ιδίοκτήτης είναι υποχρεωμένος:

α) Να φροντίζει ώστε το αυτοκίνητο να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση από τεχνικής πλευράς. Εφόσον διαπιστώνει οποιαδήποτε, βλάβη που είναι δυνατόν να επηρεάσει την ασφαλή οδική συμπεριφορά του αυτοκινήτου, το αποσύρει για άμεση επιδιόρθωση της βλάβης.

β) Να ελέγχει την ακριβή λειτουργiα του ταξίμετρου
(αν, πρόκειται για ταξί) και να μεριμνά αμέσως για την επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης. Εφόσον διαπιστωθεί βλάβη  στο ταξίμετρο, το αυτοκίνητο αποσύρεται για άμεση επιδιόρθωση βλάβης.

γ) Να χρησιμοποιεί οδηγούς που έχουν την ισχύουσα ειδική άδεια οδήγησης που, προβλέπει ο
Κανονισμός αυτός.

δ) Εφόσον του ζητηθεί από αρμόδια αρχή να καταθέσει τις κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας και την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου για λόγους που αφορούν την τήρηση διατάξεων του Κανονισμού, είναι υποχρεωμένος να παραδόσει τα αφαιρούμενα στοιχεία όπου του ορίζεται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την επομένη της κοινοποίησης της σχετικής έγραφης ειδοποίησης ή της γνώσης αυτής από αυτόν.

2. Κατά την προηγουμένη παράγραφο προσωπα που έχουν πρόσθετη υποχρέωση που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από τον Κανονισμό αυτόν και από τις διατάξεις που ισχύουν για την κυκλοφορία των αυτοκινήτων γενικά.

'Αρθρο 8

Υποχρεώσεις οδηγών

1. Ο Οδηγός του αυτοκινήτου ταξί ή αγοραίου είναι υποχρεωμένος.

α) -Να μην αρνείται μίσθωση, εκτός εάν ο επιβάτης βρίσκεται υπό την επήρεια τοξικών ουσιών ή μέθης και δεν συνοδεύεται από άλλο νηφάλιο άτομο.

β) Να μην διακόπτει τη μίσθωση για λόγους προσωπικούς ή για λόγους προμίσθωσης (όπως αυτή αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού) χωρίς την συγκατάθεση του επιβάτη.

γ) Να μην παρέχει εξυπηρέτηοη με πολλαπλή μίσθωση.

δ) Να μην παρέχει εξυπηρέτηση με είσπραξη κομίστρου κατά μεταφερόμενο επιβάτη (εισιτήριο) παρά μόνο στις ειδικές κατ' εξαίρεση περιπτώσεις που προβλέπονται από νόμο.

2. Απαγορεύεται η ανάλυψη υποχρέωσης προμίσθωσης. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η προμίσθωση όταν ο μισθωτής του ταξί ή αγοραίου είναι το δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου ιδιωτικού δικαίου και ΟΤΑ καθώς και όταν πρόκειται για κοινωνικούς λόγους (όπως κηδείες, γάμους). Στις παραπάνω κατ' εξαίρεση περιπτώσεις οι οδηγοί αυτοκινήτων πρέπει να είναι απαραίτητα εφοδιασμένοι με βεβαίωση του μισθωτή, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται η συγκεκριμένη ημέρα και ώρα της μίσθωσης, η διάρκειά της, καθώς καί η τοποθεσία παραλαβής των επιβατών που συσχετίζονται με την προμίσθωοη. Ειδικά για την περίπτωοη προμίσθωσης που, αφορά παραλαβή επιβατών από αεροδρόμια, λιμάνια, σιδηροδρομικούς σταθμούς και σταθμούς υπεραστικών λεοφωρείων, η βεβαίωση του μισθωτή θα πρέπει απαραίτητα να περιέχει τα ονοματεπώνυμα των επιβατών και στοιχεία της άφιξής τους (π.χ. αριθμός πτήσης, όνομα πλοίου, πιθανή ώρα άφιξης, κ.λ.π.).

3. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο επιλογή επιβατών. Εφόσον το ταξί ή αγοραίο βρίσκεται σε ειδικά επιλεγμένο χώρο (πιάτσα) η μίσθωση πραγματοποιείται υποχρεωτικά σύμφωνα με την σειρά αναμονής αυτοκινήτων και επιβατών. Ειδικά στις περιπτώσεις που μεταξύ των αναμενόντων επιβατών, υπάρχουν τυφλοί ή ανάπηροι ή έγκυες είναι υποχρέωτική η προτίμησή τους από τους οδηγούς ανεξάρτητα από τη σειρά αναμονής επιβατών.

4. Ο οδηγός μισθωμένου αυτοκινήτου ταξί ή αγοραίου υποχρεούται, εφόσον το ζητάει ο επιβάτης, να διακόπτει την κίνηση του αυτοκινήτου και να σταθμεύσει σε σημείο της διαδρομής. Αυτή η χρονική διάρκεια αναμονής δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των δέκα πέντε (15) λεπτών της ώρας, εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος.

5. Απαγορεύεται η ανάληψη μίσθωσης εφόσον το ταξί ή αγοραίο βρίσκεται σε σημείο εκτός των διοικητικών ορίων της έδρας του. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η ανάλυψη τέτοιας μίσθωσης.

α) Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή επείγουσας ανάγκης κατά τις οποίες συντρέχουν εξαιρετικά έκτακτοι και σοβαροί λόγοι (π.χ. πλιμμύρες, πυρκαϊά, σεισμός, άλλες θεομηνείες, κ.λ.π.) ή υπάρχει ανάγκη άμεσης ιατρικής επέμβασης (τραυματίες, επίτοκοι, βαρειά ασθενείς, κ.λ.π.) ή για εξυπηρέτηση προσώπων που το όχημά τους ακινητοποιήθηκε και στερούνται άλλου πρόσφορου μέσου μεταφοράς τους. Στις παραπάνω
περιπτώσεις επιτρέπεται η ανάλυψη μίσθωσης αυτοκινήτου ταξί ή αγοραίου σε σημεία έξω από τα διοικητικά όρια της έδρας του και με χρήση του τιμολογίου 1 (μονή ταρίφα) εφόσον το τέλος της διαδρμής βρίσκεται εντός των ορίων της έδρας του.

β) Σε περιπτώσεις ειδικής κυκλοφοριακής ή τιμολογιακής φύσης, που έχουν καθορισθεί με απόφαση του Νομάρχη τουλάχιστον προ πενταετίας από την δημοσίευοη του κανονισμού αυτού.

γ) Σε περιπτώσεις που ορίζεται Περιοχή Κοινής Λειτουργίας αυτοκινήτων ταξί. Εφόσον σε κάποια περιοχή (π.χ. αεροδρόμιο, λιμάνι, μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα, κ.λ.π.) ορισμένες ώρες την ημέρα ή εποχιακά παρουσιάζεται για ΕΔΧ αυτοκίνητα αυξημένη ζήτηση που δεν μπορεί να καλυφθεί ικανοποιητικά από τα ΕΔΧ αυτοκίνητα με έδρα που περιλαμβάνει την περιοχή αυτή ο οικείος Νομάρχης ύστερα από γνώμη της Νομαρχιακής Επιτροπής του άρθρου 3 του Ν. 1437/84 και ύστερα από συνενοήση με τις οικείες αρχές τις, τις επαγγελματικές οργανώσεις ιδιοκτητών ΕΔΧ αυτοκινήτων, μπορεί με απόφασή του να ορίζει Περιοχή Κοινής Λειτουργίας αυτοκινήτων ταξί. Στην απόφαση
ορισμού μιας Περιοχής Κοινής Λειτουργίας, καθορίζονται τα εξής:

αα) Οι έδρες των οποίων τα ΕΔΧ αυτοκίνητα επιτρέπεται κατ' εξαίρεση να αναλαμβάνουν μισθώσεις
στην Περιοχή Κοινής Λειτουργίας. Αυτά τα ΕΔΧ αυτοκίνητα θα πρέπει απαραιτήτως να είναι ταξί (ή ραδιοταξί) ή να έχουν μετατραπεί από αγοραία σε ταξί.
Επίσης, οι ύπόψη έδρες θα πρέπει να συνορεύουν με την Περιοχή Κοινής Λειτουργίας ή μεταξύ τους ή να απέχουν από την Περιοχή Κοινής Λειτουργίας λογική απόσταση.

ββ) Τα χρονικλα διατήματα μέσα στα οποία είναι επιτρεπτή η κοινή λειτουργία.

γγ) Οι ειδικοί χώροι κοινής στάθμευσης των ταξί (κοινές πιάτσες) που μόνο σ' αυτούς τους χώρους επιτρέπεται να αναλαμβάνονται μισθώσεις από τα ταξί πoυ περιλαμβάνονται στην κοινή λειτουργία.

δδ) Οι όροι της οικονομικής εκμετάλευσης (χρησιμοποίηση Τιμολ. 1 και 2).

εε) Οι τυχόν λεπτομέρειες που είναι αναγκαίες ανάλογα με τις υπάρχουσες συνθήκες εκμετάλευσης των ΕΔΧ αυτοκινήτων της ευρύτερης περιοχής, για vα εξασφαλισθεί η εξυπηρέτηση με ταξί των κατοίκων της περιοχής αυτής και να προεστατευθεί κατά προταιρεότητα το μεταφορικό έργο των ταξί που έχουν την Περιοχή Κοινής Λειτουργίας (π.χ. ταξί που η έδρα τους περιλαμβάνει την περιοχή κοινής λειτουργίας - λιμάνι, μπορούν να έχουν προταιρεότητα στην σειρά αναμονής κατά την άφιξη πλοίου, κατ' εξαίρεση της παρ. του.άρθρου 5 του Κανονισμού αυτου).

6. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ταξί ή αγοραίου είναι υποχρεωμένος:

α) Να είναι ευγενικός, πρόθυμος και εξυπηρετικός στov επιβάτη.

β) Να είναι ευπρεπής στην εμφάνιση.

γ) Να εκτελεί την φορτοεκφόρτωση των αποσκευών του επιβάτη από και προς το πεζοδρόμιο.

δ) Μόλις αναλαμβάνει μίσθωση να κατεβάζει την πινακίδα με την επιγραφή ΕΛΕΥΘΕΡΟ και να θέτει σε λειτουργία το ταξίμετρο αν πρόκειται για ταξί. Με το τέλος της διαδομής και το μηδενισμό του ταξιμέτρου, είναι υποχρεωμένος να ανεβάζει την πινακίδα με την επιγραφή ΕΛΕΥΘΕΡΟ.

ε) Κατά την διάρκεια της νύχτας να έχει τις πινακίδες με τις επιγραφές ΕΛΕΥΘΕΡΟ και TAΞI (ή ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ) ή ΑΓΟΡΑΙΟ σβηστές όταν το αυτοκίνητο είναι μισθωμένο και φωτεινές όταν δεν είναι μισθωμένο.

στ) Να χρησιμοποιεί την συντομότερη διαδρομή για τον προορισμό του επιβάτη, εκτός αν ο επιβάτης επιλέξει άλλη διαδρομή.

ζ) Να ερωτά τον επιβάτη όταν βγαίνει από τα όρια της περιμετρικής ζώνης, αν θα επιστρέψει σε σημείο εντός της περιμετρικής ζώνης και σε περίπτωση αρνητικής απάντησης να κάνει χρήση του τιμολογίου 2 (διπλή
ταρίφαί)

η) Να μη θέτει σε λειτουργία μουσιικές συσκευές ούτε να ανοίγει τα παράθυρα του αυτοκινήτου χωρίς την συγκατάθεση του επιβάτη. Για το άνοιγμα του παραθύρου του οδηγου δεν απαιτείται η συγκατάθεση του επιβάτη.

θ) Να διακόπτει τη λειτουργία του ταξιμέτρου προκειμένου για ταξί όταν σταματήσει για λόγους που ευθύνεται ο ίδιος (όπως μικροεπισκευές, αλλαγή ελαστικών, ανεφοδιασμού με καύσιμα).

ι) Να παραδίδει στην αστυνομία ή στον κάτοχό του οτιδήποτε λησμονηθέν στο αυτοκίνητο.

ια) Να διαθέτει αρκετή ποσότητα κερμάτων για την αμοιβή είσπραξη του κομίστρου και να δίνει απόδειξη στον επιβάτη όταν του ζητηθεί.

ιβ) Να δίνει στον επιβάτη οποιαδήποτε πληροφορία για την παρεχόμενη εξυπηρέτηση (κόμιστρο, διαδρομή, κ.λ.π.).

ιγ) Να μη παραλαμβάνει αριθμό επιβατών μεγαλύτερο απ' αυτόν που προκύπτει από την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.

ιδ) Να μεριμνά για την κατάσταση καθαριότητας του αυτοκινήτου τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Να μην ομιλεί στον επιβάτη για την παρεχομένη εξυπηρέτηση.

7. 'Οταν για λόγους αλλαγής βάρδιας οδηγών, βλάβης αυτοκινήτου, βλάβης ταξιμέτρου, διαλείμματος ανάπαυσης οδηγού, όπως προβλέπεται από την εργατική νομοθεσία, ή για κάποιους άλλους σοβαρούς λόγους, δεν μισθώνεται το αυτοκίνητο, ο οδηγός είναι υποχρεωμένος να καλύπτει με το ειδικό κάλυμα την πινακίδα οροφής. Με την χρησιμοποίηση του καλύματος αυτού, γίνεται παράλληλα κατέβασμα της πινακίδας ΕΛΕΥΘΕΡΟ και απαγορεύεται η μεταφορά επιβατών, με την   επιφύλαξη του άρθρου 9 (ειδικές υποχρεώσεις οδηγού σε περίπτωση οδικού ατυχήματος). Αυτοκίνητα ταξί ή αγοραία που έχουν καλυμμένη την πινακίδα οροφής με το υπόψη κάλυμμα, απαγορεύεται να σταθμεύουν στους ειδικά επιλεγμένους χώρους στάθμευσης τέτοιων αυτοκινήτων (πιάτσες).

8. Οι οδηγοί των δύο πρώτων αυτοκινήτων ταξί ή αγοραίων που σταθμεύουν σε σταθμό τέτοιων αυτοκινήτων (πιάτσα) είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται εντός των αυτοκινήτων τους ή κονrά σ' αυτά και σε εμφανή θέση.

9. Ο οδηγός είναι υποχρεωμένος να ελέγχει τη σωστή λειτουργία του ταξιμέτρου (αν πρόκειται για ταξί) και όλα τα συστήματα που αφορούν την ασφαλή κυκλοφορία του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση που διαπυστώνεται κάποια βλάβη, το αυτοκίνητο αποσύρεται για την άμεοη επιδιόρθωοη της βλάβης.

10. Ο οδηγός είναι υποοχρεωμένος να αναρτά την κατά τo άρθρο 14 του Κανονισμού αυτού "ειδική άδεια" καθόλη τη διάρκεια της βάρδιας του σε κατάλληλο σημείο, δίπλα στο ταξίμετρο ή στο αλεξήλιο της διπλανής θέοης του οδηγού και έτσι ώστε να φαίνεται καθαρά από τους επιβάτες.

11. Σε περιπτώσεις που επιβάτες ζητούν διαδρομή σε μέρη αδιάβατα για το αυτοκίνητο ή σε μέρη έκτος κατοικημένων περιοχών τέτοια που κατά τη γνώμη του οδηγού δεν παρέχουν αίσθημα ασφάλειας, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση διένεξης ή διαμαρτυρίας του επιβάτη ο οδηγός είναι υποχρεωμένος να ζητήσει την επέμβαση της πλησιέστερης Αστυνομικής Αρχής.

12. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται απρεπής συμπεριφορά του οδηγού προς τους επιβάτες, τα όργανα ελέγχου εφαρμογής του κανονισμού αυτού, τα μέλη των πειθαρχικών συμβουλίων όπως και προς κάθε άλλο όργανο εντεταλμένο για πραγματοποίηση ελέγχων σε ΕΔΧ αυτοκίνητα.

13. Σε καμιά περίrττωση δεν επιτρέπεται ο οδηγός να εισπράττει κόμιστρο μεγαλύτερο του προβλεπομένου και με οποιονδήποτε τρόπο.

14. Σε ττερίπτωση που ειδοποιειθεί εγγράφως από αρμόδια αρχή να καταθέσει ο οδηγός την ειδική του άδεια για λόγους που αφορούν εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού, είναι υποχρεωμένος να την παραδώσει, όπου του ορίζεται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την επομένη της σχετικής έγγραφης ειδοποίησής του.

15. Σε περίπτωση που το μεικτό συνεργείο του άρθρου 20 ή 2 αστυνομικοί υπάλληλοι ζητήσουν από οδηγό τις κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας και την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου καθώς και την ειδική του άδεια, για λόγους επιβολής διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 23, είναι υποχρεωμένος να παραδόσει αμέσως και επιτόπου αυτά τα αφαιρούμενα σταχεία.

16. Σε περίπτωση που για λόγους εφαρμογής διατάξεων του κανονισμού από οδηγό έχει ταφαιρεθεί ή ανακληθεί η ειδική άδεια ή σε περίπτωση που έχουν περάσει πέντε (5) ημέρες μετά από την ημέρα που ειδοποιήθηκε οδηγός με έγγραφο αρμόδιας αρχής να καταθέσει την ειδική του άδεια, αυτός (ο οδηγός) απαγορεύεται να οδηγήσει οποιοδήποτε ΕΔΧ αυτοκίνητο για εξυπηρέτηση του κοινού μέχρι την λήξη του χρονικού διαστήματος αφαίρεσης ή ανάκληοης.

17. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ο οδηγός να οδηγεί ή χρησιμοποιεί ΕΔΧ αυτοκίνητο, όχημα που δεν έχει ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας ως ΕΔΧ αυτοκίνητο.

18. Oι οδηγοί των αυτοκινήτων ταξί και αγοραίων έχουν κάθε πρόσθετη υποχρέωοη που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από τον Κανονισμό αυτό και από τις διατάξεις που ισχύουν για την κυκλοφορία των αυτοκινήτων γενικά.

'Αρθρο 9

Ειδικές υποχρεώσεις οδηγού σε περίπτωση οδικού ατυχήματος

1. Ο οδηγός αυτοκινήτου ταξί ή αγοραίου σε περίπτωση οδικού ατυχήματος υποχρεούται να σταματήσει αμέσως στov τόπο του ατυχήματος και να ενεργλησει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΚΟΚ.

2. Αν από το οδικό ατύχημα επήλθε θάνατος ή σωματική βλάβη, ο οδηγός είναι υποχρεωμένος να ειδοποιείσει, αμέσως την πλησιέστερη αστυνομική αρχή και αν το αυτοκίνητο διαθέτει σύστημα τηλεπικοινωνίας υποχρεούται να ενημερώσει, το κέντρο εκπομπής μέ σκοπό να ειδοποιηθεί ο σταθμός πρώτων βοηθειών και η τροχαία.

3. 0 οδηγός αυτοκινήτου ταξί ή αγοραίου είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει πρόσωπα που χρειάζονται βοήθεια (όπως τραυματίες) και από ατυχήματα στα οποία ο ίδιος δεν έχει ανάμιξη.

 

'Αρθρο 10

Χρονική περίοδος λειτουργίας

1. Τα αυτοκίνητα ταξί της αστικής περιοχής της πόλης της Θεσαλονίκης (10 χιλιόμετρα από τον Λευκό Πύργο) διατίθενται υποχρεωτικά για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και καθ' όλο το 24ωρο πλην των χρονικών διαστημάτων που:

α) O οδηγός βρίσκεται σε διάλειμμα ή ανάπαυση,
σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

β) Πραγματοποιείται αλλαγή βάρδιας.

γ) Το αυτοκiνητο βρίσκεται προς ή σε συνεργείο επισκευής για επιδιώρθωση βλαβών.

2. Τα αυτοκίνητα ταξί και αγοραία, έκτός της περιοχής που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, διατίθενται υποχρεωτικά για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, σύμφωνα με απόφαση του οικείου Νομάρχη που καθορίζει το χρόνο λειτουργίας αυτών και σχετικές λεπτομέρειες. Στις περιπτώσεις που αρμόδιος Νομάρχης καθορίζει για ένα ή περισσότερα αυτοκίνητα ΕΔΧ ωράριο λειτουργίας που δεν περιλαμβάνει νυκτερινές ώρες τότε δεν υπάρχει υποχρέωση παραμονής του ή των αυτονίνητων και του ή των άνω οδηγών ή ιδιοκτητών τους στην περιοχή της έδρας των αυτοκινήτων τις νυχτερινες ωρες.

3. Αλλαγή βάρδιας οδηγών δεν επιτρέπεται να γίνεται σε ώρες αιχμής επιβατικής κίνησης. Με απόφαση του οικείου Νομαρχή καθορίζονται τα χρονικά διαστήματα και οι λεπτομέρειες για την αλλαγή βάρδιας οδηγών, ύστερα από γνώμη της Νομαρχιακής επιτροπής του άρθρου 3 του Ν. 1437/84.

4. Σε κάθε αυτοκίνητο ταξί της αστικής περιοχής της πόλης της Θεσσαλονίκης χρησιμοπούνται δύο (2) τουλάχιστον οδηγοί ανά 24ώρο οι οποίοι έχουν την ειδική άδεια οδήγηοης ΕΔΧ αυτοκινήτων όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 του Κανονίσμου αυτού. Για την υπόλοιπη χώρα ο οικείος Νομάρχης με απόφαοή του μπορεί να καθορίζει τον αριθμό οδηγών με ειδική άδεια, που υποχρεωτικά θα χρησιμοποιούνται στα ταξί ή αγοραία της περιοχής του, ανάλογα με τις αναγκες για την εξυπηρέτηση του κοινού κάθε διοικητικής μονάδας.

5. Απαγορεύεται η απο τους ιδιοκτήτες και οδηγούς χρσιμοποίηση των αυτοκινήτων ταξί ή αγοραίων σαν ιδιωτικής χρήσης μεταφορικών μέσων.

'Αρθρο 11

Μεταφερόμενα αντικείμενα

1. Με τα μισθωμένα αυτοκίνητα ταξί και αγοραία είναι υποχρεωτική και η μεταφορά των αποσκευών των επιβατών που τοποθετούνται στον ειδικό χώρο των αποσκευών εφόσov με την τοποθέτησή τους δεν θίγονται οι προδιαγραφές του κατασκευαστή του αυτοκινήτου από πλευράς βάρους και όγκου και επίσης δεν παραβιάζονται οι σχετικές διατάξεις του ΚΟΚ.

2. Με τα αυτοκίνητα ταξί και αγοραία απαγορεύεται γενικά η μεταφορά ευφλέκτων ή εκρηκτικών υλών.

'Αρθρο 12

Μεταφορά κατοικιδίων ζώων

Με τα αυτοκίνητα ταξί και αγορέα επιτρέπεται η μεταφορά κατοικιδίων ζώων με την προϋπόθεση ότι είναι καθαρά ήρεμα, έχουν περιλαίμιο, φίμωτρο (αν πρόκειται για σκύλους), ένδειξη κτηνιατρικού ελέγχου, καταλαμβάνουν θέση μονο στo δάπεδο του αυτοκινήτου και συνοδεύονται απαραίτητα από άτομο. Ο οδηγός μπορεί να αρνηθεί τη μίσθωση εφόσον δεν συντρέχουν ταυτόχρονα οι παραπάνω προϋποθέσεις.

'Αρθρο 13

Υποχρεώσεις επιβατών

1. Οι επιβάτες πρέπει vα αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα, στην ασφάλεια της κυκλαφορίας. Ιδιαίτερα πρέπει:

α) Να μην εμποδίζουν τον οδήγο με ενέργειές τους, κατά τη διάρκεια της οδήγησης.

β) Να μην προαπαθούν να κατέβουν ή να ανέβουν στο αυτοκίνητο όταν αυτό κινείται.

γ) Να μην καπνίζουν χωρίς τη συγκατάθεση του οδηγού.

δ) Να μην ανοίγουν τα παράθυρα χωρίς την συγκατάθεση του οδήγου.

ε) Να είναι ευπρεπείς κατά την διάρκεια της μίσθωοης.

στ) Να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια, που μπορεί να προξενήσει φθορά στο αυτοκίνητο.

ζ) Να μην ομιλούν στον οδηγό για θέματα που δεν είναι απαραίτητα στην παρεχομένη εξυπηρέτηση.

η) Να μεριμνούν για τα μεταφερόμενα παιδιά, ζώα, αντικείμενα.

2. Στις περιπτώσεις που ρυπαίνεται το αυτοκίνητο, από τα μεταφερόμενα ζώα ή αντικείμενα ή από υπαιτιότητά του, ο επιβάτης είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την αποκατάσταση της καθαριότητας.

3. Στις πεεριπτώσεις που οι επιβάτες αναμένουν αυτοκίνητο ταξί ή αγοραίο για μίσθωση και μεταξύ των αναμενόντων, υπάρχουν τυφλοί ή ανάπηροι ή έγκυες είναι υποχρεωτική η παραχώρηση της προτεραιότητας για μίσθωοη, σ' αυτούς.

4. Ο επιβάτης δεν επιτρέπεται να ζητήσει από τον οδηγό μισθωμένου απ' αυτόν αυτοκινήτου ταξί ή αγοραίου να διακόψει την κίνησή του και να σταθμεύσει σε σημείο της διαδρομής για χρονίκο διάστημα μεγαλύτερο του δεκαπενταλέπτου (15λέπτου) εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος που να δικαιολογεί την παράταση της αναμονής.
Σε κάθε περίπτωση που ο επιβάτης απομακρύνεται από το μισθωμένο αυτοκίνητο ταξί ή αγοραίο οφείλει να επιδείξει στον οδηγό τoυ αυτοκινήτου την αστυνομική του ταυτότητα, ή να καταβάλει το κόμιστρο προσαυξημένο κατά το κόστος αναμονής 15 λεπτών της ώρας.

'Αρθρο 14

Ειδική άδεια οδήγησης

1. Η οδήγηση αυτοκινήτων ταξί και αγοραίων, κατά τη λειτουργία τους για την εξυπηρέτηση του κοινού, επιτρέπεται μόνο από πρόσωπα που κατέχουν την ειδική άδεια οδήγησης ΕΔΧ αυτοκινήτων. Η άδεια αυτή, δίνει στον κάτοχό της δικαίωμα να οδηγεί ταξί ή αγοραίο που στην άδεια κυκλοφορίας του αναγράφεται ωςέδρα του διοικητική μοναδα που βρίσκεται μέσα στα διοικητικά όρια της Νομαρχίας εκείνης, που Υπηρεσία Συγκοινωνιών αυτής έχει χορηγήσει ή επεκτείνει την ειδική άδεια.

2. Για την απόκτιση της ειδικής άδειας ο υποψήφιος, πρέπει:

α) Να μην έχει τιμωρηθεί από Πειθαρχικό Συμβούλιο για παράβαοη του άρθρου 8 παράγραφος 17 (οδήγηση ή χρησιμοποίηση παρανόμου ΕΔΧ αυτοκινήτου).

β) Να κατέχει την ισχύουσα επαγγελματική άδεια ικανότητας οδήγησης αυτοκινήτου οποιασδήποτε κατηγορίας.

γ) Να συγκντρώνει (κατά περίπτωοη) τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τα άρθρα 7, 8, 9, 13 του N. 1437/84 (ΦΕΚ 59/Α/8-5-84) και άλλες ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, που αφορούν την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού αυτοκινήτων ΕΔΧ ή την εκμετάλλευση αυτοκινήτων ΕΔΧ.

δ) Να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα κατά την, προ της υποβολής της αίτησης εικοσαετία για τέλεση ή και απόπειρα τέλεοης για κανένα από τα εγκλήματα ληστείας, λαθρεμπορίας, χρήσης, εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών, εκμετάλευοης πορνών και σωματεμπορίας, αποπλάνηοης, βιασμού, εξαναγκασμού σε ασέλγεια, κλοπής, με εξαίρεση την κλοπή ευτελούς αξίας (άρθρο 377 Π.Κ.), πλαστογραφίας, απάτης, με εξαίρεση την απάτη ευτελούς αξίας (άρθρο 387 Π.Κ.) και ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως.
Το κώλυμα παύει να υπάρχει αν η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ανεστάλει ή αν ο καταδικασθείς απολύθηκε υπό όρο ή αν παρήλθε δεκαετία από την έκτιση της επιβληθείσας ποινής ή αν χαρίστηκε η ποινή ή ήρθησαν οι κάθε είδους νόμιμες συνέπειες ποινής που έχει επιβληθεί και εκτιθεί. Κατ' εξαίρεσn για τους υποψηφίους που θα υποβάλλουν αίτηση για απόκτηση ειδικής άδειας μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 1987 τα παραπάνω αναφερόμενα χρονικά διαστήματα ορίζονται σε δεκαετία και πενταετία αντίστοιχα για την απόκτηση καιγια τις ανανεώσεις της ειδικής τους άδειας.

ε) Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 του Ν. 1437/84, να μην έχει εξαρτημένη σχέοη εργασίας με ΚΤΕΛ ή να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και ειδιότητα σε κρατίκο φορέα που περιλαμβάνεται στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982).

στ) Να είναι τουλάχιστον είκοσι ενός (21 ) χρονών.

ζ) Να έχει επιτύχει στην ειδική εξέταση από την οποία διαπιστώνεται ότι γνωρίζει:

αα) Τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού.

ββ) Το οδικό δίκτυο της περιοχής.

γγ) Χαρακτηριστικά σημεία που ενδιαφέρουν το επιβατικό κοινό (τουριστικά μέρη, νοσοκομεία, δημόσιες υπηρεσίες, κ.λ.π.).

δδ) Το κόμιστρο μεταφοράς επιβατών με ταξί ή αγοραία.

εε) Τους σταθμούς (πιάτσες) των ταξί αγοραίων.
στστ) Ειδικά τεχνικά 8έματα που αφορούν στα ταξί ή αγοραία.

ζζ) Τις στοιχειώδεις πρώτες βοήθειες και 

ηη) Γενικά ότι άλλο προβλέπεται στην απόφαση της παραγράφου 13 του άρ8ρου αυτού.

Σε περίπτωοη που ο ενδιαφερόμενος δεν γνωρίζει γραφή, η εξέτασή του γίνεται από την επιτροπή των εξετάσεων η οποία διαβάζει το ερωτηματολόγιο και σημειώνει τις αντίστοιχες απαντήσεις του.

3. Για να διαrηρήσει το δικαίωμα της ειδικής άδειας ο κάτοχός της.

α) Θα πρέπει να ικανοποιεί τις προϋποθέσεις, που απαιτούνται για την απόκτησή της.

β) Eφόσov εργάζεται σε αυτοκίνητo ταξί που στην
έδρα κυκλοφορίας του αναγράφεται ως έδρα αυτού διοικητική μονάδα με πληθυσμό τpιάντα χιλιάδων (30.000) κατοίκων και πανώ (σύμφωνα με την τελευταία κάθε φορά απογραφή), θα πρέπει να ασκεί μόνο και κατ' αποκλειστικότητα το επάγγελμα του οδηγού ΕΔΧ αυτοκινήτων (ταξί - αγοραίων) απαγορευμένης της παράλληλης άσκησης άλλων επαγγελμάτων ή επιχειρήσεων. Ανεξάρτητα από τον αριθμό κατοίκων της έδρας στην οποία εργάζεται ο κάτοχος της ειδικής άδειας :

αα) Εφόσον είναι και ιδιοκτήτης αυτοκινήτου ή αυτοκινήτων EΔX επιτρέπεται να οδηγεί τα αυτοκίνητα αυτά.

ββ) Εφόσον είναι και ιδιοκτήτης αυτοκινήτου ή αυτοκινήτων ΕΔΧ και ταυτόχρονα είναι ιδιοκτήτης

άλλης κατηγορίας αυτοκινήτου ή αυτοκινήτων ΔΧ (οποιασδήποτε κατηγορίας και ποσοστού ιδιοκτησίας) επιτρέπεται να οδηγεί τα αυτοκίνητα αυτά.

4. Για τη συμμετοχή στην ειδική εξέταση απαιτείται η υποβολή των πιο κάτω δικαιολογητικών.

α) Σχετική αίτηση του υποψηφίου προς την Υπηρεσία Συγκοινωνιών της οικείας Νομαρχίας.

β) Γραμμάτιο είσπραξης Δημόσιου Ταμείου, από το οποίο να προκύπτει καταβολή υπέρ του Δημοσίου του χρηματικού ποσού που προβλέπεται από το άρθρο 13 του Ν . 1437/84.

5. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση της ειδικής άδειας για όσους πέτυχαν την ειδική εξέταση, υποβάλλονται με αίτηση και είναι τα εξής:

α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της επαγγελματικής άδειας ικανότητας οδηγού αυτοκινήτου ή φωτοαντίγραφο αυττής και επίδειξη της πρωτοτύπου.

β) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώυυ Β'.

γ) Υπεύθυνη δήλωση (του Ν. 1599/86) στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει τι ικανοποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται sτην παράγραφο 2, περιπτώσεις α', γ', ε' και στην παράγραφο 3 περίπτωση β' του άρθρου αυτού.

δ) Μια πρόσφατη φωτογραφία μεγέθους και τύπου ταυτότητας (χρωματιστή ή ασπρόμαυρη).

ε) Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας για εξακρίβωση της ηλικίας του ενδιαφερομένου και άλλων ατομικών του στοιχείων.

6. Σε περίπτωση που εκλείψει οποιαδήποτε προϋπόθεση διατήρησης του δικαιώματος της ειδικής άδειας ο κάτοχός της υποχρεούται να επιστρέψει το δελτίο της ειδικής άδειας στην αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάτοχος ειδικής άδειας δεν την επέστρεψε ως όφειλε, επειδή έπαυσε να υπάρχει κάποια από τις προϋθέσεις διατήρησης του δικαιώματος τους, η αρμόδια υπηρεσία που τη χορήγησε ή την επέκτεινε, με πράξη της την ανακαλεί και παραπέμπει την υπόθεση για εκδίκαση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Α'.

7. Η ειδική άδεια επιστρέφεται στον κάτοχό της εφόσον εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους έπαυσε η διατήρηση του δικαιώματός της. Για το χρονικό διάστημα που διαρκεί  η αφαίρεση της ειδικής άδειας και για οποιοδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατή η χορήγηση νέας.

8. Η ειδική άδεια ανανεώνεται κά8ε πέντε (5) χρόνια. Η ανανέωση της ειδικής άδειας γίνεται με θεώρησή της από Υπηρεσία Συγκοινωνιών που τη χορήγησε ή την επέκτεινε ενώ παράλληλα ενημερώνεται το Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Για την ανανέωσή της οι ενδιαφερόμενοι δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη της ισχύος της καταθέτουν στην αρμόδια υπηρεσία αίτηση ανανέωσης συνοδευομένη από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού. Σε περίπτωση που περάστει εξάμηνο από την ημερομηνία λήξης ισχύος της ειδικής άδειας και δεν έχουν υποβληθεί αίτηση ανανέωσης και τα πλήρη δικαιολογητικά, αυτή θεωρείται ως αφαιρεθείσα και η επαναχορήγησή rης γίνεται αφού o ενδιαφερόμενος ανταποκριθεί με επιτυχία στην ειδική εξέταση και έπειτα από την κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών.

9. Μετά τη λήξη ισχύος της ειδικής άδειας και εφόσον αυτή δεν έχει ανανεωθεί, δεν επιτρέπεται η οδήγηση αυτοκινήτου ΕΔΧ από τον κάτοχο της.

10. Ειδικές άδειες που ήδη χορηγήθηκαν διατηρούν την ισχύ τους και ακολουθουν το καθεστώς που ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, αλλά ως προς την ημερομηνία της πρώτης ανανέωσής τους ισχύει η τριετία σύμφωνα με το παλαιό νομικό καθεστώς.

11. Σε περίπτωση απώλειας του δελτίου ειδικής άδειας ή φθοράς του ή πλήρωσης του χώρου επεκτάσεων και ανανεώσεων, χορηγείται μηχανογραφικά εκτυπωμένο νέο δελτίο (αντίγραφο) της ειδικής άδειας από την Υπηρεσία Συγκοινωνιών που τη χορήγησε ή την επέκτεινε.

12. Σε περίπτωοη αφαίρεσης ή επιστροφής της ειδικής άδειας η αρμόδια υπηρεσία Συγκοινωνιών φυλάσσει το αφαιρεθέν ή επιστραφέν δελτίο στο φάκελλο του κατόχου τους και ενημερώνει παράλληλα το Κ.Η.Υ. του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

13. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και επικοινωνιών καθορίζονται η διαδικασία των εξετάσεων η εξεταστέα ύλη και ρυθμίζονται όλα τα σχετικά θέματα για την χορήγηση, ανανέωση, επέκταση, αφαίρεοη και επιστροφή της κατά το άρθρο αυτό ειδικής άδειας. Για την περιοχή του Νομού Αττικής αρμόδια για τη χορήγηση, ανανέωση, επέκταση, αφαίρεση και επιστροφή της παραπάνω ειδικής άδειας είναι η Υπηρεσία Συγκοινωνιών της Νομαρχίας Αττικής.

14. Το Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών είναι αρμόδιο για τη δημιουργία, τήρηοη και επεξεργασία γενικού μητρώου των ειδικών αδειών που εκδίδονται απ' όλες τις Νομαρχίες, τη μηχανογραφική εκτύπωση των αντιστοίχων δελτίων τους, καθώς και για τη χορήγηση κωδικών αριθμών των αντιστοίχων δελτίων των ειδικών αυτών αδειών.

'Αρθρο 15

Τιμολόγιο

1. Τιμολόγιο των αυτοκινήτων ταξί και αγοραίων μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής:

α) Το δικαίωμα εκκίνηοης - σημαία (δρχ. ανά μίσθωση), προκειμένου για ταξί.

β) Το κόμιστρο διαδρομής (δρχ. ανά χιλιόμετρο των τιμολογίων 1 και 2).

γ) Το κόμιστρο αναμονής.

δ) Ειδικές επιβαρύνσεις (όπως: μεταφερόμενα αντικείμενα, ειδικό τέλος νυχτερινής εξυπηρέτησης, ειδικό τέλος εκκίνησης από σταθμούς, δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα, ειδικές εξυπηρετήσεις).

ε) Ελάχιστη διαδρομή (δρχ.).

2. Οι τιμές που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

3. Τα διόδια καθώς και τυχόν άλλα οχηματαγωγών πλοίων (όπως FΕRRΥ ΒΟΑΤ) καταβάλλονται από τον επιβάτη.

 

'Αρθρο 16

Ταξίμετρο

1. Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη ταξιμέτρου εγκεκριμένου τύπου από το Υπουργείο Εμπορίου, σε όλα τα επιβατηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων αναγράφεται ως έδρα:

α) Διοικητική μονάδα που βρίσκεται μέσα στην ενιαία έδρα της Θεσσαλονίκης.

β) Πρωτεύουσα νομού.

γ) Κάθε διοικητική μονάδα ή οικισμός - πλην των ανωτέρω - εφόσον η υποχρέωση επιβληθεί με απόφαση του οικείου Νομάρχη.

2. Το ταξίμετρο είναι τοποθετημένο εσωτερικά και στο εμπρόσθιο τμήμα του αυτοκινήτου και σε τέτοιο σημείο ώστε να φαίνεται καθαρά από τον οδηγό και επιβάτες. Από την 1 Ιανουαρίου 1988 και μετά, στα αυτοκίνητα που προορίζονται για αντικατάσταση αυτοκινήτων ταξί ή που τίθενται σε κυκλοφορία ως νέα αυτοκίνητα ταξί ή μετατρέπονται από αγοραία σε ταξί, τίθεται η υποχρέωση να φέρουν ταξίμετρο χωνευτό.

3. Αυτοκίνητα ταξί των οποίων το ταξίμετρο είναι
χαλασμένο δεν επιτρέπεται να σταθμεύουν σε σταθμούς (πιάτσες) και γενικά να παρέχουν εξυπηρέτηση. 'Οταν ο οδηγός διαπιστώσει ότι χάλασε το ταξίμετρο, καλύπτει την πινακίδα οροφή και το αυτοκίνητο αποσύρεται για άμεση επιδιόρθωση της βλάβης.

4. Το είδος των ενδείξεων του ταξιμέτρου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού μεταφορών και Επικοινωνιών.

5. Επιτρέπεται η επέμβαση στα ταξίμετρα για επισκευή συντήρηση και αναπροσαρμογή τιμολογίου μόvο απο εξουσιοδοτημένα συνεργεία από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Μετά από κθε επέμβαση στο ταξίμετρο πραγματοποιείται σφράγιση και χορηγείται υποχρεωτικά από τα συνεργεία σχετική βεβαίωση, η οποία πρέπει να βρίσκεται πάντα στο αυτοκίνητο ταξί.

6. Τα ταξίμετρα που χρησιμοπιούνται από αυτοκίνητα ταξί ελέγχονται για την καλή λειτουργία, περιοδικά ή έκτακτα, απο τις περεφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ή από τα όργανα ελέγχου εφαρμογής του κανονισμού αυτου.

 

 

'Αρθρο 17

Συνεργεία επισκευής και τοποθέτησης ταξιμέτρων

1. Η τοποθέτηση συντήρηση, επισκευή και ρύθμιση ταξιμέτρων γίνεται αποκλειστικά σε συνεργεία που είναι εξουσιοδοτημένα από το Υπουγείο Μεταφορών και Επικοινωνιών γι' αυτό το σκοπό.

2. Συνεργείο επισκευής και τοποθέτησης ταξιμέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού αυτού είναι κάθε εργαστήριο που χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση, συντήρηση, επισκευή και ρύθμιση ταξιμέτρων, σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά και του οποίου ο υπεύθυνος για τις εργασίες αυτές διαθέτει στο όνομά του σχετική εξουσιοδότηση που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Για την απόκτηση της εξουσιοδότησης ο ενδιαφερόμενος απαιτείται να έχει συμπληρώσει το δέκατον όγδοο (18) έτος της ηλικίας του.

3. Για τη χορήγηση της πιο πάνω έξουσιοδότησης προσωρινά και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών εφαρμογής του σχετικού με τα συνεργεία αυτοκινήτων νομοθετικού πλαισίου, υποβάλλεται σχετική αίτηση καί επίσης υπεύθυνη δήλωσn του Ν. 1599/86 στην οποία o ενδιαφερόμενος δηλώνει:

α) 'Οτι γνωρίζει τις ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα ταξιμέτρων καθώς και τις προβλεπόμενες κυρώσεις για τους παραβάτες των διατάξεων αυτών.

β) 'Οτι διαθέτει τις απαιτούμενες τεχνικές γνώσεις για τοποθέτηση, συντήρηοη, επισκευή, ρύθμιση και λειτουργία ενος ή περισσοτέρων τύπων ταξίμετρων.

γ) Την πλήρη διεύθυνση και τα λοιπά στοιχεία του συνεργείου επισκευής και τοποθέτησης ταξιμέτρων στο οποίο πρόκειται να είναι υπεύθυνος.

4. Αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή της κατά την προηγουμένη παράγραφο δήλωσης, είναι η νομαρχιακού επιπέδου υπηρεσία συγκοινωνιών στην εδαφική περιφέρεια της οποίας βρίσκεται το συνεργείο επισκευής και τοποθέτησης ταξιμέτρων, στο οποίο ο κάτοχος της εξουσιοδότηοης πρόκειται να είναι υπεύθυνος. Προκειμένου για το Νομό Αττικής αρμοδιότητα έχουν οι υπηρεσίες συγκοινωνιών των Νομαρχιών Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολ. Αττικής και Δυτικής Αττικής.

5. Με την κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών η αρμόδια υπηρεσία συγκοινωνιών χορηγεί στον ενδιαφερόμενο, την εξουσιοδότηση και τον αντίστοιχο κωδικό αριθμό. Ο κωδικός αριθμός αποτελείται από τρία (3) μέρη. Το πρώτο μέρος είναι ο κωδικός αριθμός που χαρακτηρίζει την περιφερειακή υπηρεσία συγκοινωνιών που χορηγεί την εξουσιοδότηση. Το δεύτερο μέρος είναι ο αύξοντας αριθμός του αντίστοιχου συνεργείου επισκευής,και τοποθέτησης ταξιμέτρων που προκύπτει από μητρώο που τηρείται στην ίδια υπηρεσία. Το τρίτο μέρος είναι αλφαβητικός χαρακτήρας, που δίνεται για την διάκριση περισσοτέρων του ενός υπεύθυνου του ίδιου συνεργείου.

6. Η εξουσιοδότηση ισχύει για το συγκεκριμένο συνεργείο και για όσο χρόνο εργάζεται ο ενδιαφερόμενος ως υπεύθυνος του συνεργείου αυτού. Με την διακοπή της εργασίας του υποχρεούται ο ενδιαφερόμενος να ενημερώσει την αρμόδια υπηρεσία συγκοινωνιών για τη διαγραφή του κωδικού αριθμού του, οπότε και παύει να ισχύει η εξουσιοδοτήση που του χορηγήθηκε.

7. Ο υπεύθυυος του συνεργείου έχει την ευθύνη για, την σωστή ρύθμιση του ταξιμέτρου και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

8. Μετά από κάθε επέμβαση στο μετρητικό σύστημα του ταξιμέτρου:

α) Πραγματοποιείται σφράγιση. Η σφράγιση γίνεται με χρησιμοποίηση σφραγίδων ασφαλείας (όπως μολυβοσφραγίδες) που έχουν τον κωδικό αριθμό του υπευθύνου του συνεργείου και με τρόπο που να εξασφαλίζεται ότι δεν είναι δυνατή επέμβαση στο μετρητικό σύστημα που να μπορεί να διαφοροποιήσει τις ενδείξεις του ταξιμέτρου χωρίς αποσφράγηση.

β) Χορηγείται βεβαίωση. Η βεβαίωση αυτή είναι αυτοκόλλητη άσπρη ετικέτα η οποία επικολλάται σε εμφανές σημείο πάνω ή δίπλα στο ταξίμετρο και περιέχει το ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου του συνεργείου, την ημερομηνία σφράγισης του ταξιμέτρου καθώς και τον αριθμό της υπουργικής απόφασης, καθορισμού του τιμολογίου που έχει εφαρμοσθεί για τη ρύθμιση των ενδείξεων του ταξιμέτρου. Κατά την επικόλληση της βεβαίωσης της ετικέτας ο υπεύθυνος του συνεργείου την υπογράφει και την σφραγίζει με κυκλική σφραγίδα που περιέχει τον κωδικό του αριθμό. Τα μεγέθη της σφραγiδας και της ετικέτας, το σχήμα της ετικέτας, η χωροθέτηση των στοιχείων στην ετικέτα, το είδος και το μέγεθος των σφρραγίδων ασφαλείας καθώς και άλλες ενδείξεις που κρίνovται αναγκαίες από τους υπευθύνους των συνεργείων για αναγραφή τους στις ετικέτες αποτελούν επιλογές των υπευθύνων των συνεργείων.

'Αρθρο 18

Περιμετρική ζώνη

1. Τα όρια της περιμετρικής ζώνης για τα αυτοκίνητα για τις διάφορες έδρες καθορίζονται με απόφαση του οικείου Νομάρχη, μετά από σύμφωνη γνώμη της Νομαρχιακής Επιτροπής του άρθρου 3 του Ν. 1437/84.

2. Η περιμετρική ζώνη δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν των διοικητικών ορίων της έδρας.

3. Με μέριμνα και δαπάνες των αρμοδίων Νομαρχιακών υπηρεσιών μπορούν να τοποθετούνται κατάλληλες πληροφοριακές πινακίδες στα σημεία τομής της περιμετρικής ζώνης με κύριους δρόμους του οδικού δικτύου της έδρας, για την ενημέρωση των οδηγών ταξί και επιβατών.

 

'Αρθρο 19

Τήρηση και υποβολή στοιχείων

Οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων ταξί και αγοραίων υποχρεούνται να δίδουν στις οικείες νομαρχίες στοιχεία σχετικά με την εκμετάλλευση και γενικά με τη λειτουργία των αυτοκινήτων τους αυτών. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται η διαδικασία παροχής των στοιχείων, η συλλογή, η τήρηση και η επεξεργασία αυτών.

 

'Αρθρο 20

Μικτά συνεργεία

1. Για κάθε Νομαρχία είναι υποχρεωτική η συγκρότηοη και λειτουργία τουλάχιστον ενός (1) μικτού συνεργείου ύστερα από απόφαση του οικείου Νομάρχη. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η ελάχιστη συχνότητα πραγματοποίσης ελέγχων, που δεν πρέπει να είναι μικρότερη των δύο (2) φορών τον μήνα.

2. 'Εργο των μικτών συνεργείων είναι η διενέργεια ελέγχων για βεβαίωση παραβάσεως του κανονισμού λειτουργίας των ΕΔΧ αυτοκινήτων. Oι έλεγχοι αυτοί μπορούν να επεκτείνονται σε όλους τους χώρους κίνησης και στάθμευσης των αυτοκινήτων αυτών και μέσα στα διοκητικά όρια κάθε Νομαρχίας.

3. Κάθε μικτό συνεργείο αποτελείται από

α) 'Εναν (1) εκπρόσωπο της οικείας υπηρεσίας συγκοινωνιών που με τον αναπληρωτή του ορίζεται από το Νομάρχη.

β) 'Εναν (1) εκπρόσωπο της αστυνομικής αρχής του Νομού, που με τον αναπληρωτή του ορίζεται αρμοδίως. Ο εκπρόσωπος αυτός προέρχεται κατά προτίμηση από υπηρεσίες τροχαίας κίνησης του Νομού.

γ) Από έναν (1) εκπρόσωπο των οδηγών και ιδιοκτητών επιβατηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης. Για τον ορισμό των εκπροσώπων αυτών και των αναπληρωτών τους, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1. Ο μεν εκπρόσωπος των ιδιοκτητών μετέχει για βεβαίωση παραβάσεων που αφορούν ιδιοκτήτες επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήοης, ο δε εκπρόσωπος των οδηγών μετέχει για βεβαίωση παραβάσεων οδηγών των αυτοκινήτων αυτών που δεν έχουν τηv ιδιότητα του ιδιοκτήτη τέτοιου αυτοκινήτου.

δ) Από έναν (1) εκπρόσωπο των Υπουργείων Οικονομικών Εργασίας και Εμπορίου εφόσον οριστεί
από αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων αυτών. Η συμμετοχή των εκπροσώπσν αυτών αφορά μόνο θέματα της αρμοδιότητάς τους.

4. Για τη λειτουργία των μικτών συνεργείων είναι απαραίτητα η παρουσία των εκπροσώπων των περιπτώσεων α' και β' της προηγουμένης παραγράφου. Ο μη ορισμός των υπολοίπων εκπροσώπων ή μη συμμετοχή αυτών στις εργασίες των συνεργείων δεν εμποδίζει τη λειτουργία τους.

5. Η απόφαοη για τη βεβαίωση των παραβάσεων παίρνεται με πλειοψηφία των μελών του συνεργείου. Σε περίπτωση ισοψηφίας βαρύνει η γνώμη του αστυνομικού υπαλλήλου. Αν το συνεργείο αποτελείται από τα δύο (2) μόνο μέλη, για τη λήψη απόφασης απαιτείται ομοφωνία και των δύο μελών.

6. Ο οικείος Νομάρχης με τηv ίδια απόφασή του της παρ. 1. ορίζει επόπτη των μικτών συνεργείων έναν (1) πολιτικό υπάλληλο με βαθμό Α' από τους υπηρετούντες στις υπηρεσίες της Νομαρχίας. Αντί του πολιτικού αυτού υπαλλήλου, ο Νομάρχης ως επόπτης των συνεργείων μπορεί να ορίσει αξιωματικό των Σωμάτων Ασφαλείας που να προέρχεται από υπηρεσία τροχαίας κίνησης του Νομού.

7. 'Εργο και καθήκοντα του επόπτη είναι ο συντονισμός της λειτουργίας των υπόψη μικτών συνεργείων με την έκδοση γραπτών ή και προφορικών οδηγιών (όπως για τις ώρες έναρξης και λήξης των ελέγχων, για τον καθορισμό των τοποθεσιών που θα πραγματοποιούνται οι έλεγχοι, κ.λ.π.), και η μέριμνα για τον καθορισμό και τη ρύθμιση όλων των άλλων θεμάτων ώστε ο έλεγχος εφαρμογής του κανονισμού να είναι συνεχής και αποτελεσματικός.

'Αρθρο 21

Πειθαρχικά Συμβούλια

1. Με απόφαση του οικείου Νομάρχη συγκροτούνται ένα ή περισσότερα Πειθαρχικά Συμβούλια Α' και
ένα Πειθαρχικό Συμβούλιο Β'. Ειδικά για όλο το Νομό Αττικής τα Πειθαρχικά Συμβούλια συγκροτούνται και λειτουργούν με απόφαση του Νομαάρχη Αττικής.

2. 'Εργο των Πειθαρχικών Συμβουλίων είναι η εκδίκαση των παραβάσεων του Κανονισμού αυτού. Οι παραβάσεις εκδικάζονται απο τα Πειθαρχικά Συμβούλια του Νομού στον οποίο έχει έδρα το ΕΔΧ αυτοκίνητο.

3. Κάθε Πειθαρχικό Συμβούλιο Α' αποτελείται από:

α) Εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Συγκοινωνιών της Νομαρχίας, που με τον αναπληρωτή του ορίζεται από το Νομάρχη.

β) Εκπρόσωπο αστυνομικής αρχής του Νομού που
με τον αναπληρωτή του ορίζεται αρμοδίως. Ο εκπρόσωπος αυτός έχει την ιδιότητα του αξιωματικού της Ελληνικής αστυνομίας και προέρχεται κατά προτλιμηση από υπηρεσίες τροχαίας κίνηνσς του Νομού.

γ) Εκπρόσωπος των ιδιοκτητών και των οδηγών αυτοκινήτων ταξί και αγοραίων του Νομού, που με τους αναπληρωτές τους ορίζονται όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού. Ο μεν εκπρόσωπος των ιδιοκτητών μετέχει για εκδίκαση παραβάσεων ιδιοκτητών, ο δε των οδηγών για την εκδίκαση παραβάσεων των οδηγών που δεν έχουν την ιδιότητα του ιδιοκτήτη ΕΔΧ αυτοκινήτων.

4. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο Β' αποτελείται από:

α) Εκπρόσωπο του Νομάρχη, που τον ορίζει μαζί με τον αναπληρωτή του.

β) Εκπρόσωπο δικαστικής αρχής ή εκπρόσωπο του Δικηγορικού Συλλόγου του Νομού. Ο εκπρόσωπος της Δικαστικής Αρχής με τον αναπληρωτή του ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 7του Ν.Δ. 4352/64, όπως αντικαταστάθηκε με   το άρθρο 6 του Ν. 1232/82. Ο εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου με τον αναπληρωτή του ορίζεται από το αρμόδιο όργανο αυτού.

γ) Εκπρόσωπο Αστυνομικής αρχής του Νομού. Για τον ορίσμο του εκπροσώπου αυτού με τον αναπληρωτή του έχουν εφαρμογή oι διατάξεις της περίπτωσης β' της πποηγουμένης παραγράφου.

δ) Εκπρόσωπο 'Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού, που με τον αναπληρωτή του ορίζεται από το αρμόδιο όργανο αυτής.

ε) Εκπροσώπους ιδιοκτητών και οδηγών αυτοκινήτων ταξί και αγοραίων με τους αναπληρωτές τους, κατά περίπτωση, οι οποίοι μετέχουν όπως ορίζεται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού.

5. Χρέη Προέδρων εκτελούν για το Πειθαρχικό Α' o εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Συγκοινωνιών και για το Πειθαρχικό Β' ο εκπρόσωπος του Νομάρχη, γραμματέων δε των ίδιων συμβουλίων υπάλληλοι της Νομαρχίας. Σε περίπτωση που στο Πειθαρχικό συμβούλιο Β' συμμετέχει εκπρόσωπος της δικαστικής αρχής, αυτός και προεδρεύει του συμβουλίου αυτού.

6. Τους εκπροσώπους των ιδιοκτητών και των οδηγών αυτοκινήτων ταξί και αγοραίων ορίζουν από κοινού κατά περίπτωση όλες οι οικείες επαγγελματικές οργανώσεις των ενδιαφερομένων, μετά από πρόσκληση του οικείου Νομάρχη με την οποία ορίζεται και σχετική προθεσμiα. Στις περιπτώσεις που κατά περίσταση δεν ορισθεί εκπρόσωπος, τότε ο Νομάρχης, καλεί να ορίσουν

εκπρόσωπο, κοινής αποδοχής οι οικείες επαγγελματικές οργανώσεις, τόσο της πρωτεύουσας του Νομού όσο και του υπολοίπου Νομού χωριστά, οι οποίοι θα μετέχουν ο μεν πρώτος για παραβάσεις που γίνονται με αυτοκίνητα που έχουν έδρα την πρωτεύουσα του Νομού, ο δε δεύτερος για παραβάσεις που γίνονται με αυτοκίνητα που έχουν έδρα τον υπόλοιπο Νομό. Εάν και στην δεύτερη περίπτωση δεν έχει ορισθεί κοινός εκπρόσωπος είτε από την Πρωτεύουσα του Νομού είτε από τον υπόλοιπο Νομό, τότε ο Νομάρχης αυτεπάγγελτα ορίζει εκπρόσωπο αντίστοιχα από την οικεία επαγγλεματική οργάνωση που έχει περισσότερα εγγεγραμμένα μέλη σύμφωνα με το πρακτικό εκλογής του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου. 

7. Για τον ορισμό του εκπροσώπου της περίπτωσης δ' της παρ. 4 του άρθρου αυτού, με έγγραφο του Νομάρχη τάσσεται τακτή εύλογη προθεσμία. Αν η κατά το προηγούμενο εδάφιο προθεσμία περάσει άπρακτη, τα Πειθαρχικά Συμβούλια νόμιμα συγκροτούνται και λειτουργούν χωρίς την συμμετοχή του εκπροσώπου αυτού.

8. Ο χώρος και οι ημερομηνίες συνεδριάσεων των
Συμβουλίων καθορίζονται από τον Νομάρχη, σύμφωνα   με τις υπάρχουσες ανάγκες.

9. Οι αποφάσεις των Πειθαρχικών Συμβουλiων του άρθρου αυτού λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών αυτών.

Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

10. Τα πειθαρχικά Συμβούλια Α' και Β' υποστηρίζονται από γραμματεία η οποία:

α) Μπορεί να τηρεί ειδικά σχετικό Πρωτόκολλο.

β) Δέχεται τις εκθέσεις παραβάσεων των κανονισμών λειτουργίας επιβατικών αυτοκινήτων Δ.Χ., τις τυχόν γραπτές απόψεις ή εξηγήσεις όσων έχουν διαπράξει παράβαση, τις ενστάσεις, καθώς και τις έγγραφες καταγγελίες πολιτών, τις οποίες παραδίδει στους προέδρους των αρμοδίων Πειθαρχικών Συμβουλίων.

γ) Διεκπεραιώνει την σχετική αλληλογαφία που απαιτείται.

δ) Εισηγείται ημερομηνίες συνεδριάσεων των Πειθαρχικών Συμβουλίων στο Νομάρχη.

ε) Τηρεί και ενημερώνει μητρώο παραβάσεων.

11. Τα σχετικά ζητήματα με τις διαδικασίες που θα πρέπει να τηρουνται για την εύρυθμη λειτουργία των συμβουλίων αυτών ρυθμίζονται από τους προέδρους αυτών. Τα πειθαρχικά συμβούλια χρησιμοποιούν πρόσφορα αποδεικτικά μέσα, προκειμένου να κρίνουν ελεύθερα και να εκδόσουν τις σχετικές αποφάσεις.

"12. Στις περιπτώσεις που σε διάφορους νομούς, δεν υπαρχει αμιγές σωματείο οδηγών ΕΔΧ αυτοκινήτων για τη συμμετοχή εκπροσώπου του στο Πειθαρχικό
Συμβούλιο Α', αλλά υπάρχει μικρό σωματείο οδηγών, αποτελούμενο από οδηγούς ΕΔΧ αυτοκινήτων, λεοφωρείων, τουριστικών λεοφωρείων, φορτηγών, κ.λ.π., θα συμμετέχει στο Πειθαρχικό συμβούλιο Α', όπου προβλέπεται εκπρόσωπος οδηγών για παραβάσεις οδηγών ΕΔΧ αυτοκινήτων εκπρόσωπος από το μικτό σωματείο οδηγών και συγκεκριμένα από τον κλάδο των οδηγών ΕΔΧ αυτοκινήτων.
Σε περίπτωση που σε κάποιο νομό, δεν υπάρχει ούτε μικτό σωματείο οδηγών, θα πρέπει μέριμνα του οικείου Νομάρχη να ορίζεται ένας από τους οδηγούς ΕΔΧ αυτοκινήτων του Νομού με τον αναπληρωτή του.
Ο αναπληρωτής συμμετέχει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Α', στις περιπτώσεις απουσίας ή κωλύματος του μονίμου μέλους ή όταν συζητούνται παραβάσεις που μπορεί να έχουν διαπραχθεί από το μόνιμο μέλος".
(H παραπάνω μέσα σε " " παράγραφος 12 του άρθρου 21 του π. Δ/τος 244/1987 προστέθηκε με το άρθρο μόνο του Π. Δ/τος 97/1990 (ΦΕΚ 46/Α/2-4-1990).

'Αρθρο 22

'Ελεγχος

1. Ο έλεγχος εφαρμογής του Κανονισμού αυτού ανατίθεται στις αστυνομικές αρχές και στα μικτά συνεργεία του άρθρου 20. Ο Υπουργός Μεταφορών και Συγκοινωνιών με απόφασή του, μπορεί να αναθέτει τον έλεγχο εφαρμογής του κανονισμού αυτού και σε άλλα όργανα.

2. Για κάθε παράβαση που βέβαιώνεται από μικτό συνεργείο ή αστυνομικό υπάλληλο ή άλλο αρμόδιο όργανο, συντάσσεται από αυτό σχετική έκθεση η οποία αποστέλλεται το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες στην γραμματεία του αρμοδίου Πειθαρχικού Συμβουλίου Α' (του άρθρου 21), ενώ αντίγραφο της έκθεσης παραδίδεται στον παραβάτη. Σε περίπτωση που η παράβαση αφορά ΕΔΧ αυτοκίνητο που ο οδηγός του απουσιάζει, το παραπάνω αντίγραφο της έκθεσης τοποθετείται στον ανεμοθώρακα του αυτοκινήτου. Από την ημέρα βεβαίωσης της παράβασης και μέσα σε διάστημα πέντε (5) ημερών (μη συνηπολογιζομένης της ημέρας που διαπιστώθηκε η παράβαση), ο παραβάτης μπορεί, εφόσον επιθυμεί, αν εκθέσει γραπτά τις απόψεις ή εξηγήσεις, αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό του, στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Α' (Γραμματεία).

3. Μετά την παρέλευση του παραπάνω χρovικoύ διαστήματος, το αρμόδιο πειθαρχiκο συμβούλιο Α' εκδικάζει την υπόθεση, ανεξάρτητα από το αν έχουν υποβληθεί ή όχι γραπτές απόψεις ή εξηγήσεις του παραβάτη και επιβάλλει τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις και στη συνέχεια αποστέλλεται η σχετική απόφαση στο οικείο Δημαρχείο Ταμείο της κατοικίας του παραβάτη για την είσπραξη του προστίμου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίων εσόδων.

4. Οι αποφάσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων κοινοποιούνται και στους παραβάτες με απόδειξη παραλαβής και με σύνταξη αποδεικτικών επίδοσης.

5. Ο παραβάτης μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την επόμενη της κοινοποίσης σ' αυτόν της επιβληθείοης ποινής, είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην γραμματεία των Πειθαρχικών Συμβουλίων αποδεικτικό πληρωμής σε Δημόσιο Ταμείο, του προστίμου που του επιβλήθηκε. Στις περιπτώσεις που ο παραβάτης είναι κάτοχος ειδικής άδειας και δεν ενεργήσει σύμφωνα με τα παραπάνω, ο Νομάρχης με απόφασή του, του αφαιρεί την ειδική άδεια οδήγηοης ΕΔΧ αυτοκινήτων μέχρι να υποβληθεί το σχετικό αποδεικτικό πληρωμής.

6. Ο παραβάτης, εφόσον επιθυμεί, κατά της απόφασης του πειθαρχικού συμβουλίου Α' μπορεί να ασκήσει γραπτή ένσταση ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου Β'. Την ένστασή του καταθέτει αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό του, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της κοινοποίησης ή της γνώσης της απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου Α'.

7. Μετά την κατάθεση της γραπτής ένστασης, το Πειθαρχικό Συμβούλιο Β' έπειτα από έρευνα και μελέτη των σχετικών στοιχείων εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση με την οποία είτε απορίπτει την ένσταση είτε δέχεται την ένσταση. Ανάλογα μπορεί να εξαφανίσει, να μειώσει ή να διατηρήσει το διοικητικό πρόστιμο που επιβλήθηκε από το Πειθαρχικό Συμβούλιο Α' οπότε στη συνέχεια επιστρέφεται το χρηματικό ποσό ή μέρος του, που τυχόν είχε καταβληθεί στο Δημόσιο Ταμείο.

8. Στις περιπτώσεις που οι επιβάτες ΕΔΧ αυτοκινήτων ή οδηγοί ΕΔΧ αυτοκινήτων ή ιδιοκτήτες ΕΔΧ αυτοκινήτων ή υπεύθυνοι συνεργείων επισκευής τοποθέτησης ταξιμέτρων, ή άλλοι πολίτες διαπιστώνουν παραβάσεις του κανονίσμου αυτού, μπορούν να τις καταγγέλουν εγγράφως στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Α', το οποίο και προβαίνει σε σχετική έρευνα, ζητώντας παράλληλα με έγγραφο τις γραπτές απόψεις ή εξηγήσεις του παραβάτη. Οι γραπτές απόψεις ή εξηγήσεις υποβάλλονται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας κοινοποίησης ή γνώσης του εγγράφου με το οποίο καλείται ο παραβάτης να υποβάλει τις γραπτές απόψεις ή εξηγήσεις. Στη συνέχεια ακολουθούνται αναλόγως τα οριζόμενα στις παραγράφους 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου αυτού.

9. Ειδικά για περιπτώσεις που αναφέρονται στηv παράγραφο 2,του άρθρου 23 (οδήγηση ή χρησιμοποίηση παράνομου ΕΔΧ αυτοκινήτου) και στην παράγραφο 3 του άρθρου 23 (υπέρβαση της απρεπούς συμπεριφοράς) αλλά και για παραβάσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 23 (ειδικές παραβάσεις σε αεροδρόμια, λιμάνια κ.λ.π.), που καταγγέλλονται από πολίτες, ή βεβαιώνονται από όργανα ελέγχου: του κανονισμού, επιλαμβάνεται τη σχετική εκδίκαση απευθείας και μάλιστα κατά προτεραιότητα το οικείο Πειθαρχικό συμβούλιο Β'. Ο παραβάτης μπορεi εφόσον επιθυμεί μέσα σε διάστημα πέντε (5) ημερών από την επομένη της ημέρας βεβαίωοης της παράβασης ή της έγγραφης ειδοποίησής του για τη σχετική καταγγελία. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής το Πειθαρχικό Συμβούλιο Β' εκδικάζει την υπόθεση ανεξάρτητα από το αν έχει υποβάλλει ή όχι ο παραβάτης γραπτές απόψεις ή εξηγήσεις. Για παράβαση της παραγράφου 4 του άρθρου 23 και εφόσον αυτή δεν έχει βεβαιωθεί από μικτό συνεργείο (του άρθρου 20) ή από δύο (2) αστυνομικούς υπαλλήλους, επιπλέον του διοικητικού προστίμου και εφόσοv επιβάλλεται τέτοιο, το Πειθαρχικό Συμβούλιο Β' επιβάλλει με την απόφασή του και τις σχετικές διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται. Ανάλογα επιβάλει επιπλέον και αφαίρεση της ειδικής άδειας του παραβάτη για περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 23. Κατά της παραπάνω απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου Β', ο παραβάτης δεν έχει δικαίωμα ένσταοης.

10. Για παραβάσεις που διαπράχθηκαν πριν από την ισχύ του κανονισμού αυτού εφαρμόζονται τα οριζόμενα από το προηγούμενο νομικό καθεστώς.

'Αρθρο 23

Ποινές

1. Οι παραβάτες των διατάξεων του Κανονισμού αυτού τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο ως εξής:

α) Τις διάταξεις του άρθρου 8 παράγραφος 16 από εξήντα χιλιάδες (60.000) έως εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) δραχμές.

β) Των διατάξεων του άρθρου 5 παράγραφος 1γ, του άρθρου 7, του άρθρου 8 παράγραφος 12 (με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 23) και 13 του άρθρου 10 παραγραφος 3, του άρθρου 14 παραγραφοι 1, 6 και 9 του άρθρου 16, του άρθρου 17, από δέκα χιλιάδες (10.000) έως εξήντα χιλιάδες (60.000) δραχμές.

γ) Των διατάξεων του άρθρου 3 παράγραφος 1γ και 2, του άρθρου 4, του άρθρου 5 παράγραφος 4, του άρθρου 8 παράγραφοι  1, 2, 3, 5, 8, 14, 15, του άρθρου 10 παράγραφοι 1, 2 και 4, του άρθρου 11 παράγραφος 2 του άρθρου 9 από πέντε χιλιάδες (5.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές.

δ) Των λοιπών διατάξεων (με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 3) από δύο χιλιάδες (2.000) έως δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές:

2. Σε παράβαση της διάταξης του άρθρου 8 παράγραφος 17 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από εκατώ χιλιάδες (100.000) έως ένα εκατομμύριο
(1.000.000) δραχμές και αφαιρείται οριστικά η ειδική άδεια οδήγησης ΕΔΧ αυτοκινήτων (εφόσον κατέχει τέτοια άδεια).

3. Σε περιπτώσεις, που οδηγός ΕΔΧ αυτοκινήτου κατά τη λειτουργία του για την εξυπηρέτηση του κοινού συμπεριφερθεί προς επιβάτη ή προς τα όργανα ελέγχου του κανονισμού κατά ιδιαίτερα απαράδεκτο και επικίνδυνον για τη σωματική ακαραιότητα τρόπο υπερβαίνοντας την κατά την κοινή αντίληψη απρεπή συμπεριφορά (άρθρο 8 παράγραφος 12), τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο από 60.000 έως 120.000 δραχμές και με αφαίρεση της ειδικής άδειας για διάστημα από 3 μήνες έως 6 μήνες. Σε περίπτωση υποτροπής τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 120.000 δραχμές και με αφαίρεση της ειδικής άδειας από 6 μήνες έως και την οριστική αφαίρεση.

4. Σε παραβάτη μιας από τις διατάξεις: άρθρο 5 παράγραφος 1γ, (εκτός πιάτσας) άρθρο 8 παράγραφος 1α (άρνηση μίσθωσης), άρθρο 8 παράγραφος 3 (επιλογή επιβατών), άρθρο 8 παράγραφος 12 (απρεπής συμπεριφορά), άρθρο 8 παράγραφος 13 (υπερβολικό κόμιστρο), όταν διαπιστώνεται από μικτό συνεργείο (του άρθρου 20) ή από δύο (2) τουλάχιστον αστυνομικούς, υπαλλήλους, ότι η παράβαση αυτή διαπράττεται σε αεροδρόμια ή λιμάνια ή σιδηροδρομικούς σταθμούς ή σταθμούς υπεραστικών λεοφωρείων ή σε άλλους χώρους που καθορίζει με απόφαση ο Υπουργός Μεταφορών και επικοινωνιών, αλλά και κατά τη διαδρομή μισθωμένου ΕΔΧ αυτοκινήτου που προέρχεται από τους χώρους ή προορίζεται για τους χώρους αυτούς, εκτός από τα αντίστοιχα  διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται από τα πειθαρχικά συμβούλια, επιβάλλονται και οι επόμενες διοικητικές κυρώσεις. Αφαιρούνται αμέσως και επιτόπου οι κρατικές πινακίδες κυκλοφορίαςκαι η άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, που σχετίζεται με την παράβαση καθώς και η ειδική άδεια οδήγησης ΕΔΧ αυτοκινήτων του οδηγούντα, συντάσσεται σχετική έκθεση - βεβαίωση παράβασης και αποστέλλεται υπηρεσιακά προς το αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Β' για την εκδίκαση της υπόθεσης κατ' απόλυτη προτεραιότητα και τυχόν επιβολή διοικητικών προστίμων. Αντίγραφο της έκθεσης αποστέλλεται στην οικεία αστυνομική αρχή μαζί με τα αφαιρεθέντα στοιχεία, δεύτερο δε αντίγραφο παραδίδεται στον οδηγό, ή τοποθετείται στον ανεμοθώρακα του αυτοκινήτου. Αν η άμεση αφαίρεση των πινακίδων είναι αδύνατη, αυτή ενεργείται ύστερα από σχετική απόφαση του οικείου διοικητή αστυνομικού τμήματος τροχαίας. Ανάλογα αν ο παραβάτης οδηγός είναι υπότροπος ή όχι, για τις ανωτέρω αφαιρέσεις ακολουθείται το κατωτέρω σύστημα :

α) Την πρώτη φορά αφαιρείται η ειδική άδεια για ένα μήνα, ενώ οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας του ΕΔΧ αυτοκινήτου αφαιρούνται για τρείς (3) ημέρες.

β) Τη δεύτερη φορά αφαιρείται η ειδική άδεια για δύο (2) μήνες ενώ οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας του ΕΔΧ αυτοκινήτου αφαιρούνται για δεκαπέντε ( 15) ημέρες.

γ) Την Τρίτη φορά αφαιρείτεαι η ειδική άδεια για τέσσερις (4) μήνες ενώ οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας του ΕΑΧ αυτοκινήτου αφαιρούνται για ένα (1) μήνα.

δ) Την τέταρη φορά και κάθε επόμενη φορά αφαιρείται η ειδική άδεια για έξι (6) μήνες, ενώ οι πινακίδεε και η ειδική άδεια κυκλοφορίας του ΕΔΧ αυτοκινήτου αφαιρούνται για δύο (2) μήνες.

ε) Παραβάσεις για τις οποίες έχει παρέλθει διετία από την διάπραξή τους δεν λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή του ανωτέρω συστήματος. Σε περιπτώσεις που οι παραπάνω διοικητικέε κυρώσεις (αφαίρεση  πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας του EΔX αυτοκινήτου καθώς και της ειδικής άδειας οδήσης EΔX αυτοκινήτων) λήγουν με την  εργάσιμη της αρμοδίας υπηρεσίας ημέρα, τότε θεωρείται ότι λήγουν την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υπηρεσίας αυτής.

5. 0 Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών με απόφαση του μπορεί να αφαιρεί ειδική άδεια οδήγησης ΕΔΧ αυτοκινήτων από έξι (6) μήνες έως και οριστικά, ενώ κρατικές πινακίδες κυκλοφορίαςκαι άδεια κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτου μπορεί να αφαιρεί από δύο (2) μήνες έως δύο (2) χρόνια, για ιδιαίτερες περιπτώσεις διάπραξης σοβαρών παραβάσεων  του κανονισμού αυτού από υποτρόπους οδηγούς που κατ' επανάληψη έχουν επιδείξει αντικοινωνική ή αντιεπαγγελματική συμπεριφορά.

6. Οι υπό τοιυ παρόντος άρθρου προβλεπόμενες διοικητικές ποινές, επιβάλλονται παραλλήλως και ανεξαρτήτως των υπό οικείων διατάξεων προβλεπομένων, τυχόν ποινικών ή αλλών κυρώσεων.

 

'Αρθρο 24

Καθορισμός Λεπτομερειών

1. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών ρυθμίζονται λεπτομέρειες σχετικές με την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του κανονισμού.

2. Οι αμοιβές για τα μέλη και τους γραμματείς των Πειθαρχικών Συμβουλίων, των μικτών Συνεργείων ελέγχου καθώς και των άλλων οργάνων που τυχόν θα εξουσιοδοτηθούν για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του κανονισμού αυτού, καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 1505/1984.  

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημοσίας Τάξης ρυθμίζονται λεπτομέρειες σχέτικές με την εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 23.

 

'Αρθρο 25

Καταργούμενες και διατηρούμενες διατάξεις

1. Το Π.Δ/γμα 536/1983 (ΦΕΚ 209/31-12-1983, τ. Α'), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ/γμα 367/1984 (ΦΕΚ 126/31-8-1984 τ. Α'.) καταργείται. Καταργείται επίσης, η 13103/24-3-1-971 απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών "περί καθορισμού τρόπου εφαρμογής των διατάξεων της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 701/1970" ΦΕΚ 225 τ.Β').

2. Διατηρούν την ισχύ τους οι διατάξεις των άρ9ρων 3, 6 και 7 της  18369/500/84 (ΦΕΚ 403/Β/20-6-84) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθώς και των άρθρων 3, 5, 6 και 7 της 18368/499/84 (ΦΕΚ 403/Β/20-6-84) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, μέχρι την έκδοση της προβλεπομένης απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 24, οπότε καταργούνται πλήρως oι παραπάνω αποφάσεις.

Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε την δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα  10 Ιουνίου 1987