Θεσμικά όργανα της ΕΕ, υπηρεσίες και οργανισμοί στο δίκτυο Web

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Έγγραφα, ημερήσιες διατάξεις, μελέτες, ανακοινώσεις Τύπου και άλλες πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.)

Συμβούλιο της ΕΕ

Βάση δεδομένων Erosoc (Γνωμοδοτήσεις της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για νομοθετικές προτάσεις της ΕΕ.)

Επιτροπή των Περιφερειών
Eurostat
Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop)
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Αξιολόγησης Των Φαρμακευτικών Προϊόντων
Γραφείο Εναρμόνισης στα πλαίσια της Εσωτερικής Αγοράς (OHIM)
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Κοινό Κέντρο Ερευνών
Δικαστήριο
Ελεγκτικό Συνέδριο
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ίδρυμα
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα, για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας

EMIRE   (Εισαγωγή στο εθνικό εργατικό δίκαιο και στα συστήματα εργασιακών σχέσεων.)

ELCID (Κατευθύνει τους χρήστες που ενδιαφέρονται για τις συνθήκες διαβίωσης σε έντυπες πηγές και οργανισμούς.)