Εμπειρία σε έργα εκτέλεσης ή διαχείρισης προγραμμάτων

 

Η Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ν.Α. έχει κατ' επανάληψη υποβάλλει προτάσεις για ένταξη σε πρόγραμμα ενίσχυσης των Μμ.Ε. και έχει καταφέρει να ενταχθεί σε αυτά και να τα υλοποποιήσει.

sumbul3a.gif (235 bytes) Υλοποίησε εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τον κλάδο των Μεταφορέων.
sumbul3a.gif (235 bytes)

 

Επίσης καινοτομικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας με τίτλο "Κατάρτιση Επαγγελματοβιοτεχνών σε μεθόδους διαχείρισης-διοίκησης" συνολικού προϋπολογισμού 15.417.000 δρχ., το οποίο υλοποιήθηκε το 1995.
sumbul3a.gif (235 bytes)

 

Υλοποίησε ενέργειες στα πλαίσια του κοινοτικού προγράμματος RETEX (υποπρόγραμμα 4) και πιο συγκεκριμένα στον Α' Κύκλο προκήρυξης - Υλοποίησης 1994-95 την ιστορία των μικρομεσαίων.
sumbul3a.gif (235 bytes)

 

 

'Εχει επίσης ενταχθεί στην κοινοτική πρωτοβουλία ADAPT και η πρόταση που εγκρίθηκε και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο στάδιο της υλοποίησης έχει τίτλο "Ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την προσαρμογή των Μμ.Ε. του Ν. Αχαΐας και της ευρύτερης περιοχής στις βιομηχανικές αλλαγές", συνολικού προϋπολογισμού 80.000.000 δρχ. Το πιο σημαντικό όμως μέσα από την υλοποίηση αυτής της πρότασης είναι η δημιουργία γραφείου πληροφόρησης των Μμ.Ε., το οποίο θα είναι επανδρωμένο με επιστημονικό προσωπικό (Οικονομολόγο, Δικηγόρο, Μηχ/γο - Μηχανικό).
sumbul3a.gif (235 bytes)

 

Η τελευταία όμως σημαντική επιτυχία της Ομοσπονδίας στον τομέα αυτό είναι η ένταξή της στο "Πιλοτικό πρόγραμμα για την ανάληψη κοινωνικοοικονομικών Ενεργειών Συνοδευτικών του έργου Ζεύξης Ρίου - Αντιρρίου" και η υπογραφή συμφωνίας με την γαλλική "IPD S.A.".
sumbul3a.gif (235 bytes)

 

'Εχει υποβληθεί προταση για ένταξη στο πρόγραμμα INTEREC II, την οποία θεωρούμε ουσιαστική για τη διάχυση πληροφόρησης, μέσω του Σ.Κ. για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες.