Vereniging Nederlanders op Kreta    
Sta het uitvoeren van scripts of ActiveX-besturingselementen toe, om op deze plaats de menubalk van deze site te kunnen zien en gebruiken!

Onze school : De Tulpen-Bolletjes


Wij zijn een Nederlandse Taal en Cultuur school, ons NTC-primair en voortgezet onderwijs is dus een aanvulling op het onderwijs van de Griekse dagschool.

De school staat in principe open voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.

Naast Nederlands biedt de "Nederlandse school" een stukje Nederlandse cultuur verweven in de lessen en door bijvoorbeeld het vieren van Koninginnedag en Sinterklaas of excursies en andere buitenschoolse activiteiten. Daarbij krijgt groep 6 geschiedenis en groep 8 aardrijkskunde.

Het schooljaar loopt van 1 september t/m 15 juni (totaal 37 schoolweken). Tijdens het schooljaar worden in principe de Griekse schoolvakanties aangehouden.

Heden zijn er 3 leerkrachten :
Evelyn Ieronymaki - Roozen voor de groepen 1 t.e.m. 3 (er is ook een tussenklas 2a)
Esther Poulaki van de Donk voor de groepen 4, 5 en 6
Inge Foukaki - Kaemingk voor de groepen 7, 8, VO1 en VO2

Inge Foukaki- Kaemingk is directrice van de school.

Dit jaar telt de school 62 leerlingen

Juf Inge, directrice van de Tulpen-Bolletjes
De leerlingen hebben recht op subsidies, wanneer minstens een van de ouders de nationaliteit van een van de lidstaten van de Europese Unie heeft.

Ons NederlandseTaal en Cultuur -onderwijs (NTC-onderwijs) heeft als doelstelling aan te sluiten bij het onderwijs in Nederland, zodat kinderen bij terugkeer naar Nederland, zo veel als mogelijk, aansluiting vinden in het Nederlandse onderwijs. We richten ons op toewerken naar de kerndoelen zoals deze geformuleerd zijn voor de deelvaardigheden van de Nederlandse taal.

Onze school vindt het tevens belangrijk dat we toe werken naar een duidelijk doel/examen . Een examen werkt stimulerend voor de leerlingen, leerkrachten en ouders.
Wij werken toe naar het behalen van minimaal een van de zes CNaVT-certificaten (klik hier voor meer info). De daarvoor opgestelde profielexamens worden afgenomen in het voortgezet onderwijs.
Het examen is geen doel op zich maar een stap om een goede aansluiting te krijgen bij onderwijs in Nederland.

De Stichting NOB verzorgt de subsidieverstrekking en adviseert schoolbesturen ten aanzien van de kwaliteit van de school, door middel van het verstrekken van informatie en het opstellen van voorbeelddocumenten, bijscholing en dergelijke.

Wie inspecteert ons:
Inspectie Onderwijs Buitenland
Onze school staat onder toezicht van de Inspecteur Onderwijs Buitenland. Tevens verplicht de inspectie de school haar onderwijs vast te leggen in een schoolgids en een schoolplan. Deze documenten zijn eveneens voor ouders ter inzage.