Όροι Χρήσης του Δικτυακού Τόπου
                                                                             w w w.motogeorgas.gr

Σύμβαση χρήσης:        
Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτυακού τόπου  www.motogeorgas.gr παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου,των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στο παρόν website. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών .Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του website .Γνωστοποιείται ότι η IP address των επισκεπτών / χρηστών καταγράφεται με σκοπό την επιπρόσθετη προστασία των δεδομένων από κακή χρήση και την πλήρη-ακριβή ενημέρωση του Διαχειριστή περί των επισκεπτών του παρόντος website.                                                                                                                 Ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του παρόντος website ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.     

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας:
Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του website www.motogeorgas.gr ,συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών,φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του site, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία,κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών των Ιδιοκτητών Κων/νου & Φώτη ΓΕΩΡΓΑ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνουαντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το παρόν website, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. 

Ευθύνη επισκέπτη / χρήστη:
Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του website αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στούς Ιδιοκτήτες από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. 

Περιορισμός ευθύνης του παρόντος Δικτυακού τόπου:
Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, ο διαχειριστής δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του website στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Ο Διαχειριστής  δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.Επίσης ο Διαχειριστής δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές "servers" μέσω των οποίων αυτά  τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα  επιζήμια συστατικά.Ο Διαχειριστής δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης / χρήστης και σε καμία περίπτωση οι Ιδιοκτήτες - Διαχειριστές Κων/νος & Φώτης ΓΕΩΡΓΑΣ

"Δεσμοί" (links) προς άλλα sites: 
Ο Διαχειριστής δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων websites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα αντίστοιχα websites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την  παροχή των υπηρεσιών τους. Οι Ιδιοκτήτες - Διαχειριστές σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζονται ή αποδέχονται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των websites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι: 
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του website καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής  ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο,παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ των Ιδιοκτητών Κων/νου & Φώτη ΓΕΩΡΓΑ και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε  αυτή.


 
  
   
    
           
            
           
           
            
            
            
            
            
            
           
             
            
           
            
           
        
             
            
            
           
           
            
            
           
          
           
            
            ,
            
            
             
            
             
            
           
           
             
            

             
           
             
           
            
             
            
             
           

( Eδώ μπορείς να δεις την IP address σου και πληροφορίες για το PC σου )
Όροι Χρήσης

Πνευματικά Δικαιώματα : Αφοί Γεωργά ΟΕ
design:kostas georgas