Βαθμολογία Μαθημάτων
Τμήματα

Α1

Β1

Γ1

Α2

Β2 Γ2
Α3 Β3 Γ3