ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
[Αγγλικά]
 
 
Αποτελεί μετεξέλιξη και ολοκλήρωση του Τομέα Τεκμηρίωσης - Ερευνών και Επιμόρφωσης που λειτούργησε με επιτυxία στο Ε.Κ.Θ. αρκετά xρόνια. Ο σκοπός του ΜΑΚ.ΙΝ.Ε είναι μη κερδοσκοπικός κατά την έννοια του άρθρου 784 Α.Κ. με στόχους την επιστημονική και τεxνική υποστήριξη και την εξυπηρέτηση των θεμάτων που ενδιαφέρουν το Ε.Κ.Θ., τις οργανώσεις μέλη του και τους εργαζόμενους.

Ειδικότερα ο σκοπός του ΜΑΚ.ΙΝ.Ε. είναι :

Ο εντοπισμός , η καταγραφή , η επεξεργασία , η ανάλυση και έρευνα θεμάτων που έχουν σχέση με την εργασία και το ανθρώπινο δυναμικό. Η παρακολούθηση των διεθνών και βαλκανικών εξελίξεων και εμπειριών , η προώθηση της τεκμηρίωσης των σχετικών ζητημάτων.

Η προώθηση της πληροφόρησης , ενημέρωσης και εκπαίδευσης των συνδικαλιστικών στελεχών σε θέματα που ενδιαφέρουν το Ε.Κ.Θ.

Η συνεισφορά στην διερεύνηση και αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση του εργασιακού και του ευρύτερου περιβάλλοντος καθώς και από τους γενικότερους όρους διαβίωσης και εργασίας.

Η μελέτη πιθανών επιπτώσεων στων απασχόληση των εργαζομένων λόγω της εφαρμογής νέας τεχνολογίας και νέων μορφών εργασίας. Η παροχή υπηρεσιών Εμπειρογνώμονα σε θέματα απασχόλησης , καταπολέμησης της ανεργίας , εκπαίδευσης , συνεχιζόμενης επιμόρφωσης των εργαζομένων.

Ο προσανατολισμός και σχεδιασμός προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για τους εργαζόμενους και ειδικότερα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (εκπαίδευση ανέργων, επανεκπαίδευση απειλούμενων με ανεργία, αύξηση προσόντων εργαζομένων, κατάρτιση παλιννοστούντων - απειλούμενων με κοινωνικό αποκλεισμό). Ακόμα κατάρτιση νέων-γυναικών και εκπαίδευση στην Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας.

Για την κατανόηση του σκοπού του ΜΑΚ.ΙΝ.Ε : Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΚ.ΙΝ.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΑΚ.ΙΝ.Ε. αποτελείται από 9 μέλη . Διορίζεται από την Γενική Συνέλευση  των εταίρων που είναι η ολομέλεια της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και περιλαμβάνει  τον Πρόεδρο, τον Γενικό Διευθυντή , τρεις Αντιπροέδρους, τον Ταμία και τρία μέλη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΑΚ.ΙΝ.Ε. συγκροτεί το Επιστημονικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους .

Το Επιστημονικό Συμβούλιο συνεδριάζει για θέματα, τα οποία θέτονται υπό συζήτηση από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
 
  [Αρχική Σελίδα]

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αισώπου 24 & Προμηθέως, Τ.Κ. 546 27 Θεσσαλονίκη
Τηλ: (031) 556349, 556351 Fax: (031) 556350 * Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο makine@mail.otenet.gr
© Copyright MAKINE - 1997 Είστε ο επισκέπτης με αριθμόαπο τις 23 Αυγούστου 1997
Κατασκευή σελίδας Web απο τον Παγκαρλιώτα Κώστα