ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
"ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ"
Εργατουπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Σ.Ε.Κ. ΤΟΥ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
 

 • Η αίτηση υποψηφιότητας για την ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών/τριών Σ.Ε.Κ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. υποβάλλεται συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη σε έντυπη μορφή, σημειώνεται ότι είναι επιθυμητή η υποβολή της αίτησης και σε ηλεκτρονική μορφή (σε αυτή την περίτπωση υποβάλλεται δισκέτα καθώς και εκτύπωση της αίτησης υπογεγραμμένη).
 • Όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στην αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να τεκμηριώνονται από αντίστοιχα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθμ. 115911/9-10-2000 Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 1263Β'/18-10-2000. Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται σε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα.
 • Το έντυπο της αίτησης και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν αριθμούνται και το σύνολο της αρίθμησης αναγράφεται στην πρώτη σελίδα της αίτησης στην Ενότητα Γενικά στοιχεία.
 • Στις περιπτώσεις που ζητείται να συμπληρώσετε κωδικούς, συμβουλευτείτε τους "Πίνακες κατηγοριοποιημένων στοιχείων".

 • Στη συνέχεια, επισημαίνονται για κάθε ενότητα εκείνα τα σημεία που απαιτούν προσοχή κατά τη συμπλήρωση της αίτησης υποψηφιότητας για ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών/τριών Σ.Ε.Κ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.

  ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

  Οι οδηγίες που αφορούν την εγκατάσταση και τη λειτουργία της εφαρμογής περιγράφονται στο εξώφυλλο του CD-ROM που έχετε στη διάθεσή σας.

  ΕΝΟΤΗΤΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
   
  3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: συμπληρώνετε το επάγγελμα που ασκείτε σήμερα.
  5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ Μπορείτε να δηλώσετε από μία έως τρεις κατηγορίες εφόσον πληρείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις για κάθε κατηγορία.

  ΕΝΟΤΗΤΑ Β. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
   
  Β.2 Παιδαγωγική Κατάρτιση ή/και Επιμόρφωση
    Στο πεδίο "Χρονική διάρκεια" συμπληρώνετε τη διάρκεια σε ώρες, έτη, μήνες αντίστοιχα με τη βεβαίωση/πιστοποιητικό που διαθέτετε.
  Β.4 Γνώση ξένων γλωσσών
    Η γνώση ξένων γλωσσών τεκμηριώνεται:
  • από πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας ή 
  • από κατοχή τίτλου σπουδών από Πανεπιστήμιο της αντίστοιχης χώρας εφόσον η απόκτηση του τίτλου απαιτεί σπουδές διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους.
  Β.5 Ειδικές γνώσεις σε σχέση με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
    Περιγράφετε ανά ευάλωτη κοινωνική ομάδα τις σχετικές ειδικές γνώσεις που πιθανόν έχετε π.χ γραφή Braille για τυφλά άτομα, νοηματική γλώσσα για κωφά άτομα κ.λ.π.

  ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Γ, Γ1, Δ ΚΑΙ Ε
  . . .
  Χρονική διάρκεια εργασίας/εμπειρίας (σε μήνες)
  Κωδικός ευάλωτης κοινωνικής ομάδας 
  Χρονική διάρκεια εργασίας/εμπειρίας σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

  (σε μήνες)

  . . .
  12
  . . .
  . . .
  12
  3
  12
  .
  . . .
  12
  1, 4
  7
  .
  Συνολική διάρκεια επαγγελματικής εμπειρίας (σε μήνες)
  36
  Συνολική διάρκεια επαγγελματικής εμπειρίας σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (σε μήνες)
  19
  - Το πεδίο "Χρονική διάρκεια εργασίας/εμπειρίας" αφορά το σύνολο της εργασίας/εμπειρίας που περιγράφετε σε αυτή τη γραμμή. Εάν μέρος ή το σύνολο της εργασίας/εμπειρίας που περιγράφετε αφορά σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες τότε συμπληρώνετε και το πεδίο "Χρονική διάρκεια εργασίας/εμπειρίας σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες". Σε αυτή την περίπτωση, η τιμή του πεδίου "Χρονική διάρκεια εργασίας/εμπειρίας" είτε συμπεριλαμβάνει είτε ταυτίζεται με την τιμή του πεδίου "Χρονική διάρκεια εμπειρίας σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες".

  Παραδείγματα που αναφέρονται στο παραπάνω πίνακα

  - Στην πρώτη γραμμή έστω ότι περιγράφεται εργασία που διήρκεσε 12 μήνες και δεν αφορά σε ευάλωτη κοινωνική ομάδα, τότε συμπληρώνετε μόνο το πεδίο "Χρονική διάρκεια εργασίας/εμπειρίας"
  - Στη δεύτερη γραμμή έστω ότι περιγράφεται εργασία κοινωνικού λειτουργού σε υπηρεσία υποδοχής προσφύγων. Η εργασία αυτή διήρκεσε 12 μήνες και το σύνολο της εργασίας αφορούσε σε ευάλωτη κοινωνική ομάδα. Σε αυτή την περίπτωση συμπληρώνονται και τα δύο πεδία που αφορούν τη χρονική διάρκεια σε μήνες και οι τιμές τους ταυτίζονται.
  - Στην τρίτη γραμμή έστω ότι περιγράφεται εργασία Συμβούλου επαγγελματικού προσανατολισμού σε αντίστοιχη υπηρεσία. Η εργασία διήρκεσε 12 μήνες και αφορούσε τόσο σε γενικές ομάδες πληθυσμού όσο και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Στην περίπτωση αυτή η χρονική διάρκεια της εργασίας σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες αποτελεί υποσύνολο της χρονικής διάρκειας της εργασίας που περιγράφεται (δηλαδή Χρονική διάρκεια επαγγελματικής εμπειρίας σε μήνες: 12, Χρονική διάρκεια εργασίας σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες σε μήνες: 7).

  Ενότητα Γ. Επαγγελματική εμπειρία

  Στην ενότητα αυτή αναγράφεται μόνον η επαγγελματική εμπειρία που είναι συναφής με το/α αντικείμενο/α σπουδών και έχει αποκτηθεί κατά το χρονικό διάστημα που προβλέπει η Υπουργική Απόφαση ανά κατηγορία Εκπαιδευτή/τριας.

  Στο πεδίο "Αντικείμενο/α θέσης εργασίας" περιγράφετε το κάθε αντικείμενο με τα οποία ασχοληθήκατε στη θέση και συμπληρώνετε τον κωδικό κατά ΣΤΕΠ-92 που αντιστοιχεί. Η εμπειρία που περιγράφετε πρέπει να τεκμηριώνεται από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

  Σημειώνεται ότι η επαγγελματική εμπειρία των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης η οποία ταυτίζεται με διδακτική αποτυπώνεται στην Ενότητα Γ.1.
   

  Γ.1. Επαγγελματική εμπειρία του Εκπαιδευτικού προσωπικού της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ταυτίζεται με διδακτική.
   
  Εκ/κό έτος
  Κωδικός Κατάταξης εκπαιδευτικών*
  Μόνιμα διορισμένος/η
  Συνολικός χρόνος διδακτικής εμπειρίας
  Κωδικός ευάλωτης κοινωνικής ομάδας 

  (βλ. πιν.4)

  Χρονική διάρκεια εμπειρίας σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες σε ώρες) ***
  Κωδικοί κλάδων Β' θμιας Εκπ/σης (πιν. 6) ή περιγραφή ειδικότητας για εκπαιδευτικούς Α' θμιας ή Γ' θμιας Επκ/σης
  Τετραφήψιος κωδικός κατά ΣΤΕΠ 92
  Ναι
  Όχι
  Ώρες
  Αναγωγή ωρών σε μήνες*
  . . . .
  ……
  . . .
  ….
  …..
  ………
  Νομικός
  2610
  …..
  . . .
  …….
  ……….
  …..
  ……….
  ΠΕ 9
  2721
  ……
  . . .
  …….
  …….
  …..
  ………….
  Μουσικός
  2750
  -
   
   
   
   

  -

  Αν στο πεδίο "Μόνιμα διορισμένος/η" απαντήσετε ναι, τότε δεν πρέπει να συμπληρώσετε το πεδίο "Συνολικός χρόνος διδακτικής εμπειρίας σε ώρες". Η εμπειρία σας θα μετρηθεί αυτομάτως σε έτη αντίστοιχα με τα έτη που έχετε δηλώσει στο πεδίο "Εκπαιδευτικό/ά έτος/η"

  Στο πεδίο "Κωδικοί κλάδων Β' θμιας εκπαίδευσης ή περιγραφή ειδικότητας για εκπαιδευτικούς της Α' θμιας ή Γ' θμιας Εκπαίδευσης", συμπληρώνετε τον κωδικό κλάδου αν είστε Καθηγητής στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή την ειδικότητα εφόσον υπάρχει αν είστε Εκπαιδευτικός στην Πρωτοβάθμια ή Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Παράδειγμα "Μουσικός" που εργάζεται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ή "ΠΕ 9" που αντιστοιχεί σε Οικονομολόγο που εργάζεται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ή "Νομικός" που εργάζεται σε Α.Ε.Ι.

  - Στο πεδίο Τετραψήφιος Κωδικός κατά ΣΤΕΠ 92, αντιστοιχίζετε τον κωδικό κλάδου Β'θμιας ή την περιγραφή ειδικότητας για την Α' θμια και την Γ 'θμια σε τετραψήφιο κωδικό κατά ΣΤΕΠ 92 σύμφωνα με τον πίνακα 2. 

  Ενότητα Ε. Επαγγελματική εμπειρία

  Συμπληρώνετε αυτήν την ενότητα στην περίπτωση που διαθέτετε επαγγελματική εμπειρία σχετική με τους ανθρώπινους πόρους ή/και με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, η οποία όμως δεν είναι συναφής με το αντικείμενο σπουδών και για αυτό το λόγο δεν έχει ήδη περιγραφεί στις ενότητες Γ και Γ1.
   

  [Αρχική Σελίδα]
  ΚΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  ΑΙΣΩΠΟΥ 24 ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
  ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (031) 556349 / 556351 ΦΑΞ: 556350
  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΟ makine@otenet.gr
  Απο τις 10-6-2001 η διεύθυνσή μας θα είναι: http://www.makine.gr