ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
"ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ"
Εργατουπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

H ανάλυση που παρουσιάζεται εδώ, αποτελεί απόσπασμα από σχετική μελέτη του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας με τίτλο: "ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ" ΦΑΣΗ Δ: Διερεύνηση της χρήσης και αξιοποίησης των δομών στήριξης της εύρεσης απασχόλησης στους υπό εξέταση τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

Στο εταιρικό σχήμα της μελέτης εκτός του ΜΑΚ.ΙΝ.Ε., συμμετέχουν οι παρακάτω: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Ευρωσύμβουλοι Α.Ε., Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος, Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε., ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ Ο.Ε. και ACTION A.E. Από το εταιρικό σχήμα μία από τις ευθύνες που είχε ΜΑΚ.ΙΝ.Ε. ήταν η "ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ". Ο Ερευνητής που διεξήγαγε τη διερεύνηση ήταν ο Οικονομολόγος Θόδωρος Κουτρούκης

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Τα βασικά συμπεράσματα της κατάστασης, σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποίησε το ΜΑΚΙΝΕ του Εργατουπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, έχουν ως εξής:

Στην Ελλάδα – αλλά και στο νομό Θεσσαλονίκης ειδικότερα -δραστηριοποιούνται 5 είδη Δομών Στήριξης Εύρεσης Απασχόλησης, ανάλογα με τους φορείς που ενεργοποιούν τη σύσταση των δομών:

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της ανοικτής συνέντευξης και τη χρήση ερωτηματολογίου. Το αρχικό δειγματοληπτικό σχέδιο προέβλεπε την καταγραφή όλων των εν ενεργεία ΔΣΕΑ που δραστηριοποιούνται στο νομό Θεσσαλονίκης και διαθέτουν ήδη μία ικανή προς αξιολόγηση εμπειρία. Έτσι, καταγράφηκαν και οι παρακάτω δομές στις οποίες επικεντρώθηκε η έρευνα:

ΟΙ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΔΣΕΑ)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΗΘΩΣ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ

Οι Υπηρεσίες που, σύμφωνα με την καταγραφή συνήθως ζητούν οι άνεργοι, είναι οι ακόλουθες:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΗΘΩΣ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι Υπηρεσίες που, σύμφωνα με την καταγραφή συνήθως ζητούν οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αναφορικά με την μεθοδολογία που χρησιμοποιούν για να κατευθύνουν του άνεργους προς θέσεις εργασίας, οι ΔΣΕΑ αναφέρουν τα ακόλουθα:

Μία μεγάλη μερίδα των εκπρόσωπων των ΔΣΕΑ θεωρεί πως κομβικό σημείο για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους αποτελεί η εξασφάλιση ικανοποιητικών χρηματοδοτικών πόρων. Έτσι, οι ΔΣΕΑ που εντάσσονται στις δημοτικές επιχειρήσεις εξαρτώνται οικονομικά από αυτές με αποτέλεσμα να αρκούνται σε ελάχιστα κονδύλια για να αναπτύξουν τις δραστηριότητες τους. Σε κάποιες περιπτώσεις η χρηματοδότηση καλύπτει υποτυπωδώς τις λειτουργικές ανάγκες της Δομής, ενώ σε άλλες μόλις καλύπτεται ο μισθός ενός υπαλλήλου που μόνος του προσπαθεί να ανταποκριθεί σε ολόκληρο τον όγκο της εργασίας της ΔΣΕΑ. Ουσιαστικά, η λειτουργία τους φαίνεται να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις διαθέσεις και την “κοινωνική ευαισθησία” της εκάστοτε δημοτικής αρχής, και λιγότερο από το ενδιαφέρον που δείχνουν οι πολίτες για τις υπηρεσίες που παρέχει η ΔΣΕΑ.

Από την άλλη πλευρά, τα ιδιωτικά γραφεία εργασίας λειτουργούν σε μία ημι-παράνομη συνθήκη γιατί καθυστερούν οι διαδικασίες έγκρισης των αδειών λειτουργίας τους από το Υπουργείο Εργασίας. Επιπλέον, οι ιδιωτικού χαρακτήρα ΔΣΕΑ δεν είναι επαρκώς ενημερωμένες για τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να μην έχουν περιθώρια να αναπτύξουν σχέσεις συνεργασίας μαζί τους αν και θα ήθελαν να συμβεί κάτι τέτοιο.

 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΦΑΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ

Μια συγκριτική επισκόπηση των ευρημάτων των προηγούμενων φάσεων της έρευνας και κυρίως εκείνων που αναφέρονται στις επιχειρήσεις του νομού, με τα ευρήματα της φάσης αναφορικά με τις Δομές Στήριξης Εύρεσης Απασχόλησης (ΔΣΕΑ), μπορούν να μας οδηγήσουν σε ενδιαφέρουσες συσχετίσεις:

(α) Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διερεύνησης στο χώρο των επιχειρήσεων του νομού, οι τελευταίες απευθύνονται μόλις κατά 13,6% στις τοπικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για την εξεύρεση εργαζομένων. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τις υπόλοιπες ΔΣΕΑ είναι εξαιρετικά μικρά και αγγίζουν το 1,3% για τις υπηρεσίες νομού του ΟΑΕΔ, το 1,3% για τα γραφεία εύρεσης εργασίας το 1% για τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ και το 1,9% για τα Γραφεία Διασύνδεσης ΑΕΙ/ΤΕΙ.

(β) Οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι εκείνες που υπερεκπροσωπούνται στην κατηγορία επιχειρήσεων που βρίσκουν προσωπικό με πιο οργανωμένους και θεσμικούς τρόπους (υπηρεσίες του ΟΑΕΔ) ή πιο σύγχρονους τρόπους (Γραφεία Διασύνδεσης ΑΕΙ/ΤΕΙ). Γενικότερα, όμως, οι επιχειρήσεις όλων των κλάδων παραγωγής θεωρούν ως πιο σημαντικό εναλλακτικό τρόπο εύρεσης εργαζομένων (88,4% του συνόλου) την ύπαρξη συστάσεων από γνωστούς και φίλους.

(γ) Ένα μάλλον ασήμαντο ποσοστό (4,8%) των επιχειρήσεων δηλώνουν ότι αντιμετώπισαν προβλήματα συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς προώθησης στην απασχόληση (ΔΣΕΑ), γεγονός που όμως εντείνεται σε ορισμένους κλάδους παραγωγής όπως στην κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (90%), στην πληροφορική και τις συναφείς δραστηριότητες (86,7%), στους κλάδους παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών και Έρευνας/ Ανάπτυξης (85,7%), στην κατεργασία και δέψη δέρματος (84,2%), στις εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων εγγραφής ήχου και εικόνας και μέσων πληροφορικής (76,5%), και στην παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων(57,1%).

(δ) Το 95,2% των επιχειρήσεων δεν αντιμετώπισαν προβλήματα στη συνεργασία τους με τις ΔΣΕΑ, ωστόσο, αξιοσημείωτο είναι πως η πλειοψηφία των επιχειρήσεων (54,9%) δεν απάντησε στο ερώτημα “τι θα περιμένατε/ απαιτούσατε από τους φορείς και τα προγράμματα προώθησης στην απασχόληση” λόγω της έλλειψης εμπειρίας στην συνεργασία με τις ΔΣΕΑ.

(ε) Τα κυριότερα αιτήματα των επιχειρήσεων από τις ΔΣΕΑ είναι να προσφέρουν υψηλότερες επιδοτήσεις και δευτερευόντως καλή και ποιοτική ενημέρωση, συνέπεια και ευελιξία ωραρίων των φορέων, και κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών των επιχειρήσεων.

(στ) Οι ΔΣΕΑ συνεργάζονται με επιχειρήσεις όλων των κλάδων χωρίς να αποκλείονται ειδικότερες κατηγορίες επιχειρήσεων (π.χ. μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις της περιοχής αναφοράς τους). Μεγάλη διαφοροποίηση υπάρχει και στην επικοινωνία με εκπροσώπους επιχειρήσεων (από 5,5 έως και 37,5 επαφές ανά μήνα λειτουργίας κατά μέσο όρο) και οι υπηρεσίες που ζητούνται είναι κυρίως πληροφόρηση για προγράμματα επιδότησης, απασχόλησης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ και “διάθεση εργατικού δυναμικού” με ενδιαφέρον για πρόσληψη.

(ζ) Τα εμπόδια για την αξιοποίηση των υπηρεσιών των ΔΣΕΑ από τις επιχειρήσεις είναι σύμφωνα με τις πρώτες η υλικοτεχνική υποδομή, η προκατάληψη και ελλιπής ενημέρωση για προγράμματα του ΟΑΕΔ, τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις για το θέμα της απασχόλησης, η σχετική ασυνέπεια επιχειρήσεων ως προς τις δεσμεύσεις τους προς τις ΔΣΕΑ καθώς και η απροθυμία των επιχειρήσεων για συνεργασία, η δυσπιστία των επιχειρήσεων ως προς την αξιοπιστία των υπηρεσιών των ΔΣΕΑ και τα γραφειοκρατικά προβλήματα στην επικοινωνία με επιχειρήσεις και τα συναφή προβλήματα ανατροφοδότησης σχετικά με τη συνεργασία τους.

(η) Οι ΔΣΕΑ λειτουργούν πιο αποτελεσματικά σε τοπικές και μάλιστα οροθετημένες (“κλειστές”) αγορές εργασίας, και η σχετική επιτυχία τους στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας εδράζεται στη δημιουργία ενός “κλειστού κυκλώματος” διαπροσωπικών σχέσεων σε τοπικό επίπεδο ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συνήθως είναι οι ανάδοχοι των ΔΣΕΑ σε τοπικό επίπεδο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΔ

Αποτέλεσμα της διολίσθησης των Γραφείων Εργασίας προς τα καθήκοντα της διαχείρισης των προγραμμάτων απασχόλησης και, κυρίως, προς τη διεκπεραίωση των λειτουργιών της επιδότησης των ανέργων, είναι η πολύ χαμηλή διεισδυτικότητα των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ στην αγορά εργασίας. Η μελέτη εκτιμά ότι “το δίκτυο γραφείων εργασίας του ΟΑΕΔ καλύπτει μόλις το 4% των κενών θέσεων έναντι του 20% του αντίστοιχου ποσοστού στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης”. Το μικρό αυτό ποσοστό είναι αποτέλεσμα του μειωμένου κύρους - ως προς την ικανότητά του να επιτελέσει αποτελεσματικά τη λειτουργία της σύζευξης - του ΟΑΕΔ προς τους εργοδότες, αλλά και μεταξύ των ανέργων.

Η μελέτη επισημαίνει ότι η καταγραφή των χαρακτηριστικών και των εργασιακών δεξιοτήτων των εγγραφόμενων ανέργων είναι ελάχιστα αποτελεσματική. Ουσιαστικά δεν γίνεται συνέντευξη με τον τοποθετητή, αλλά μια απλή συμπλήρωση στοιχείων που “είναι περιληπτικά με πλήρη έλλειψη καταγραφής της προσωπικότητας του άνεργου” Η μελέτη ορθώς επισημαίνει ότι “ως επάγγελμα του ανέργου θεωρείται αυτό που εξασκούσε στην τελευταία του εργασία, γεγονός που δεν είναι κατ’ ανάγκη ορθό” Η αδυναμία του ΟΑΕΔ να υποδείξει τους κατάλληλους άνεργους και να προωθήσει την απασχόληση των ανέργων μακράς διάρκειας ή άλλων μειονεκτικών στην αγορά εργασίας κατηγοριών του πληθυσμού ακόμη και αν υπήρχαν διαθέσιμες κενές θέσεις προκύπτει από την περιορισμένη γνώση των χαρακτηριστικών των ανέργων που εξυπηρετεί.

Όπως επισημαίνεται στην ίδια μελέτη, το κίνητρο για τον εργοδότη - παρά τη θεσμική υποχρέωση που έχει να δηλώσει στον ΟΑΕΔ τις κενές θέσεις εργασίας - είναι ακόμη μικρότερο: Ο εργοδότης όχι μόνον δεν έχει βάσιμες ελπίδες ότι θα βρει το κατάλληλο εργατικό δυναμικό που επιθυμεί με τη μεσολάβηση του ΟΑΕΔ, αλλά είναι υποχρεωμένος να χάσει χρόνο και να υποστεί ταλαιπωρία προκειμένου να δηλώσει την κενή θέση περιμένοντας σε ενιαία ουρά με το λοιπό κοινό που εξυπηρετείται από το Γραφείο Εργασίας. Η δήλωση του εργοδότη, όπως και αυτή του άνεργου, δεν γίνεται στον τοποθετητή, αλλά σε υπαλλήλους που χειρίζονται την μηχανογράφηση, και η σύζευξη επιτυγχάνεται με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Όμως, όπως επισημαίνεται στη μελέτη, αυτή η διαδικασία οδηγεί συνήθως σε αποτυχημένες επιλογές.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ
 
ΔΣΕΑ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Πληροφόρηση/ Συμβουλευτική για προγρ/τα επαγ/κής κατάρτισης ΝΑΙ ΝΑΙ     ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ     ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Πληροφόρηση/

Συμβουλευτική για προγρ/τα απασχ/σης

ΝΑΙ ΝΑΙ     ΝΑΙ   ΝΑΙ   ΝΑΙ   ΝΑΙ   ΝΑΙ
Πληροφόρηση / Συμβουλευτική για αυτ6οαπασχ/ση και προγρ/τα επιδοτ. ΝΕΕ ΝΑΙ ΝΑΙ       ΝΑΙ     ΝΑΙ        
Ενημέρωση για αγορά εργασίας/κενές θέσεις ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ   ΝΑΙ   ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ   ΝΑΙ  
Συμβουλευτική σταδι-

Οδρομίας/ Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας

  ΝΑΙ   ΝΑΙ  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ  ΝΑΙ      ΝΑΙ  
Πληροφόρηση για σπουδές/ υποτροφίες μεταπτυχιακά /

επαγ. δικαιώματα

      ΝΑΙ                  
Αποστολή βιογρ. σημειώματος σε επιχειρής./εργοδότες     ΝΑΙ ΝΑΙ                  
Παροχή Δυνατότητας Χρήσης Διαδικτύου           ΝΑΙ              
Πληροφόρηση για φορείς προώθησης της απασχόλησης           ΝΑΙ         ΝΑΙ    
Νομική Υποστήριξη/ Πληροφόρηση για επιδόματα-παροχές             ΝΑΙ            
Επαγγελματικός Προσανατολισμός                 ΝΑΙ   ΝΑΙ    
Ψυχολογική Στήριξη/ Ατομ. Συμβουλευτική                 ΝΑΙ   ΝΑΙ    

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 
ΔΣΕΑ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Πληροφόρηση -Συμβουλευτική για προγράμματα κατάρτισης προσωπικού ΝΑΙ ΝΑΙ         ΝΑΙ       ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Πληροφόρηση/ Συμβουλευτική για προγράμματα επιδότησης της απασχόλησης  ΝΑΙ ΝΑΙ       ΝΑΙ ΝΑΙ       ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Διευκόλυνση στην εύρεση προσωπικού κατάλληλων ειδικοτήτων       ΝΑΙ       ΝΑΙ ΝΑΙ        
Ενημέρωση για διαθέσιμο προσωπικό   ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ                  
Ενημερωτικές ημερίδες/ Δυνατότητες προβολής επιχειρήσεων       ΝΑΙ                  
Δικτύωση με ΔΣΕΑ/ πληροφόρηση για επιχειρησιακά θέματα -ευρωπαϊκά προγράμματα             ΝΑΙ   ΝΑΙ   ΝΑΙ   ΝΑΙ
Αποστολήβιογραφικού σημειώματος ανέργων          ΝΑΙ     ΝΑΙ          
Σύνδεση με Πανεπιστήμιο /ΤΕΙ     ΝΑΙ                    

Σ ΜΑΚΙΝΕ & Θ.ΚΟΥΤΡΟΥΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΩΝ ΔΣΕΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

[Αρχική Σελίδα]
ΚΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΙΣΩΠΟΥ 24 ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (031) 556349 / 556351 ΦΑΞ: 556350
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΟ makine@otenet.gr
Απο τις 10-6-2001 η διεύθυνσή μας θα είναι: http://www.makine.gr