ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
 
 
 1.  ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ
Οργανισμοί και
Ποσοστό %
Σύνολο κατά
κλάδοι
Εργοδότη
Ασφ/μένου
Σύνολο
Οργανισμό
Ι.Κ.Α.
Παροχών ασθένειας και μητρότητας σε είδος. 
4,30
2,15
6,45
 
Παροχών ασθένειας και μητρότητας σε χρήμα. 
 
0,80
 
0,40
 
1,20
27,65
Συντάξεως
13,33
6,67
20,00
 
Ι.Κ.Α. - Τ.Ε.Α.Μ. ή 
Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Ε.Α.Μ. 
3,00
3,00
6,00
6,00
Ο.Α.Ε.Δ.
Ανεργία
2,67
1,33
4,00
 
Λογαριασμός Στρατευ- ομένων μισθωτών 
1,00
 
 
1,00
 
Δ.Λ.Ο.Ε.Μ. 
(οικογενειακά) 
1,00
1,00
2,00
7,60
ΕΛΚΕΠΕ 
(κατάρτιση)
0,45
 
 
0,45
 
ΛΠΕΑΕ
0,15
-
0,15
 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
0,75
1,00
1,75
1,75
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
0,25
0,25
0,50
0,50
Σύνολο
27,65
15,80
43,50
43,50
Ειδικές εισφορές
Εργοδότη
Ασφαλισμ.
Σύνολο
Επαγγελματικού Κινδύνου
1,00
 
1,00
Βαρέων και Ανθυγιεινών 
Επαγγελμάτων 
1,40 
0,75
2,20 
1,25
3,60 
2,00
Εργαζομένων σε υπόγειες στοές , 
μεταλλεία 
5,00 
2,00
2,50 
1,00
7,50 
3,00