"Από τις πόλεις του κόσμου μας στην πόλη μας στη γειτονιά μας"

 

 

Φιλοσοφία :

Το θέμα του προγράμματος αυτού, που αποτελεί και το πρώτο που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο ΚΠΕ, έχει σχέση με την πόλη και αποτελεί μια πρώτη προσέγγιση στο αστικό περιβάλλον και τα ζητήματα που σχετίζονται με αυτό

. Επιλέχτηκε ως θέμα το αστικό περιβάλλον, επειδή το Κέντρο βρίσκεται σε μια μεγαλούπολη, η οποία παρουσιάζει τα προβλήματα των πόλεων τέτοιου μεγέθους, αλλά ταυτόχρονα διακρίνονται περιθώρια παρέμβασης για μια καλύτερη ποιότητα ζωής συμβατή με την προστασία του περιβάλλοντος.

 

Στόχοι:

 

Οι κυριότεροι στόχοι του προγράμματος αυτού είναι:

• Η γνωριμία του παιδιού με το αστικό περιβάλλον και τους διάφορους τύπους ανάπτυξης των πόλεων αλλά και με το περιβάλλον και τα γενικότερα χαρακτηριστικά της πόλης στην οποία ζει

• Η αναγνώριση των λειτουργιών, των αναγκών, των σχέσεων και των συνεπειών της ανάπτυξης των πόλεων.

• Η ανάπτυξη προβληματισμών σχετικά με τον αειφορικό τρόπο ζωής και πως αυτό σχετίζεται με τις αλλαγές, αναπλάσεις και βελτιώσεις του αστικού περιβάλλοντος.

• Η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος και της συμμετοχής τους ως πολίτες / κάτοικοι μιας περιοχής, στην κατεύθυνση της φροντίδας για το τοπικό περιβάλλον και της προστασίας των φυσικών πόρων ( Τοπική Ατζέντα 21)

 

Τόπος διεξαγωγής

: Για τις δραστηριότητες του προγράμματος έγινε προσπάθεια να χρησιμοποιηθούν ποικίλοι χώροι όπως οι αίθουσες του Κέντρου και η ταράτσα του κτιρίου καθώς και το τοπικό περιβάλλον της γύρω περιοχής του Ελευθερίου - Κορδελιού που γειτνιάζει άμεσα με το Κέντρο.

Έτσι οι δραστηριότητες ξεκινούν στους χώρους του ΚΠΕ, συνεχίζονται στην ταράτσα και έξω στην κοντινή περιοχή και ολοκληρώνονται στο Κέντρο.

 

Μεθοδολογία :

Επιλέχτηκε η μεθοδολογία του περιβαλλοντικού μονοπατιού, το οποίο ξεκινά με δραστηριότητες μέσα στους χώρους του ΚΠΕ, συνεχίζεται έξω στη γειτονιά με τη διερεύνηση του τοπικού περιβάλλοντος και ολοκληρώνεται μέσα στο Κέντρο.

Τα παιδιά καλούνται να συμμετέχουν σε μια σειρά από δραστηριότητες, οι οποίες τους δίνουν τη δυνατότητα να δουν εικόνες από διάφορες πόλεις του κόσμου, να κουβεντιάσουν και να εντοπίσουν διαφορές και ομοιότητες, να ερμηνεύσουν φωτογραφίες, να διαβάσουν χάρτες και να προσανατολισθούν με διάφορους τρόπους, να παρατηρήσουν και να καταγράψουν διάφορα περιβαλλοντικά ζητήματα κατά τη διάρκεια της εξόδου στη γειτονιά και τέλος να συνοψίσουν και να μοιραστούν μεταξύ τους τη συνολική εμπειρία, ώστε να καταλήξουν πιθανά σε διαπιστώσεις και συμπεράσματα.

Ελπίζουμε ότι στο τέλος της μέρας τους μαζί μας, θα έχει εμπλουτιστεί λίγο περισσότερο η κατανόηση που έχουν για την πόλη, τις λειτουργίες της και την ζωή μας σ' αυτή.