«Αειφορική διαχείριση του νερού στην πόλη»

Ημερήσιο πρόγραμμα διάρκειας 5 ωρών που υλοποιείται στον χώρο του ΚΠΕ και απευθύνεται σε μαθητές της Γ' τάξης του Γυμνασίου και των τάξεων του Λυκείου.

 

1. Φιλοσοφία

 

Α. Το νερό ως υγρό πεδίο γνώσης ξεκινάει τις περιπέτειες του από πολύ νωρίς στο Δημοτικό σχολείο, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι το τέλος του Λυκείου. Β. Οικολογική συνειδητοποίηση (λειψυδρία, ρύπανση, μόλυνση) Στη θεσσαλονίκη τα τελευταία 90 χρόνια ο πληθυσμός εννεαπλασιάστηκε και η ημερήσια κατανάλωση νερού ανά κάτοικο εικοσαπλασιάστηκε. Οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες σε νερό, σε συνδυασμό με τη ρύπανση και μόλυνση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από αστικά λύματα και βιομηχανικά απόβλητα, δημιουργούν σοβαρούς προβληματισμούς για το μέλλον. Γ. Αειφορική διαχείριση-κατανάλωση Η ορθολογική χρήση του από εμάς τους καταναλωτές και η σωστή διαχείριση των υγρών αποβλήτων, με τη χρήση βιολογικού καθαρισμού, θα εξασφαλίσουν πόσιμο νερό καλής ποιότητας και αρκετής ποσότητας και για τις επόμενες γενιές.

 

2· Μεθοδολογία :

 

Ανάδειξη και επίλυση προβλήματος

 

 

3.Στόχοι

 

• Γνωριμία με την έννοια του νερού και στις τρεις μορφές του.

• Αναγνώριση προβλημάτων σχετικά με τον περιορισμό των αποθεμάτων πόσιμου νερού και την ποιοτική υποβάθμιση του.

• Προβληματισμός για τη ληστρική εκμετάλλευση του φυσικού πόρου που ήδη βρίσκεται σε ανεπάρκεια.

• Συμμετοχή στον περιορισμό της σπατάλης του πολύτιμου αυτού φυσικού αγαθού και στην αναζήτηση βιώσιμων λύσεων κοινωνικής συνύπαρξης.

 

4.Δραστηριότητες

 

• Καλωσόρισμα, αλληλογνωριμία, φύλλο εργασίας (ανίχνευση προϋπάρχουσας γνώσης)

• Προβολή βιντεοταινίας (διεπιστημονική προσέγγιση)

• Επεξεργασία επίκαιρων άρθρων και cd-rom (προβληματισμός)

• Φύλλο εργασίας (στάση - συμπεριφορά)

• Παιγνίδι ρόλων (συμμετοχή)