Το ΚΕ.Σ.Υ.Υ. Ιδρύθηκε για να προωθήσει την ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην κοινωνία και την εργασία διευκολύνοντας την ένταξη των ωφελουμένων στην τοπική κοινωνία και αγορά εργασίας.

The Centre of Supplementary Supportive Services of the Prefecture of Ilia was established in order to promote equal participation of citizens in society and employment by facilitating the insertion of the trainees in the local community and labour market. 

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται εστιάζουν στην πληροφόρηση και τον προσανατολισμό καθώς και την ψυχοκοινωνική και νομική στήριξη μη προνομιούχων ομάδων του πληθυσμού που υφίστανται αποκλεισμό.  Η διάχυση της πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους και το ευρύ κοινό αποτελεί μία ακόμη σημαντική διάσταση της παρέμβασης του Κέντρου.

The services offered focus on information and guidance as well as social, psychological, legal support to underprivileged groups of the population that face exclusion. Dissemination of information to the local social partners and the general public constitutes another important aspect of the intervention of the Centre.

Οι επιστημονικού συνεργάτες του Κέντρου προσφέρουν τις εξειδικευμένες γνώσεις τους με υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού σε ποικίλες ομάδες-στόχου που περιλαμβάνουν μη προνομιούχους ενήλικες (μακροχρόνια ανέργους, μετανάστες, άτομα με ειδικές ανάγκες, γυναίκες αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών, κ.τ.λ)

The scientific associates of the Centre offer their specialized knowledge with a high level of professionalism to various target-groups which include underprivileged adults (long-term unemployed, immigrants, handicapped people, lone parents, etc.)

Το Κέντρο βρίσκεται στον Πύργο - την πρωτεύουσα του Νομού Ηλείας - αλλά η δραστηριότητά του εκτείνεται σε όλη την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η οποία χαρακτηρίζεται από τη συνύπαρξη της αγροτικής οικονομίας με το μικρεμπόριο και τη μετάβαση από τις παραδοσιακές τοπικές κοινωνίες σε πολυεθνικές, πολυπολιτισμικές κοινωνίες, ιδίως μετά την έλευση μεταναστών από Βαλκανικές και Ανατολικοευρωπαϊκές χώρες.  Σε αυτό το διαμορφούμενο σκηνικό υπάρχουν πολλές ομάδες σε μειονεξία που χρήζουν υποστήριξης έτσι ώστε να ξεπεράσουν τον κοινωνικό αποκλεισμό και την προκατάληψη, καθώς και τον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας.

The premises of the Centre are situated in Pyrgos - the capital city of the prefecture of Ilia - but its activity spreads to the entire Region of Western Greece, characterized by the co-existence of a rural economy with small scale trade and the transition from traditional local societies to multinational, multicultural ones, especially after the advent of immigrants from Balkan and Eastern European countries.  In this setting, there are many minority groups in need of support in order to overcome social exclusion and prejudice as well as exclusion from the labour market.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GRUNDTVIG II

Τel.: +30 26210 28230
Fax: +30 26210 28789
E-mail: kesyyprg@otenet.gr

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 31
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
27100 ΠΥΡΓΟΣ
GR