KE.ME.TE.


ΟΜΑΔΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Περιληπτικό απόσπασμα της μελέτης για την «Εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα»

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Κατά την διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών η αλματώδης ανάπτυξη της Πληροφορικής, της Τεχνολογίας των Υπολογιστών, της Μικροηλεκτρονικής και των Τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, συνέθεσαν αυτό που ονομάζουμε Τεχνολογική Επανάσταση. Οι επιπτώσεις έχουν γίνει αισθητές στην κοινωνία, στην εργασία, στην οικονομία και στην Εκπαίδευση και έχουν επέλθει σημαντικές μεταβολές στις δομές όλων των δραστηριοτήτων.

Στις ανεπτυγμένες πρωτίστως χώρες το πέρασμα από την βιομηχανική περίοδο (με διάρκεια ενός μόνο αιώνα) στη Μεταβιομηχανική είναι γεγονός, επιπλέον όμως κάθε χώρα με τον τρόπο της, ανάλογα με την ανάπτυξη της και την οργάνωση της, προσπαθεί να αφομοιώσει την εξέλιξη των προϊόντων των Νέων Τεχνολογιών. Τα προϊόντα κατακλύζουν τις αγορές, οι μηχανές εκτοπίζουν τους εργαζόμενους, η αγορά εργασίας αλλάζει χαρακτήρα, οι πληροφορίες και οι γνώσεις διαχέονται σε παγκόσμιο επίπεδο και ταυτόχρονα τείνουν να γίνουν προσβάσιμες στον καθένα μας, η παραδοσιακή πολιτική διαφοροποιείται και όπως είναι φυσικό νέα προβλήματα ανακύπτουν. Η κοινωνία της Πληροφορίας προ των πυλών και οι προσεγγίσεις από πρόσωπα και ομάδες αρκετά διαφοροποιημένες έως και διαμετρικά αντίθετες.

Ως εκ τούτου τα Εκπαιδευτικά συστήματα όλων των χωρών υφίστανται τους ανάλογους κραδασμούς και γίνεται προσπάθεια προσαρμογής τους. Οι παιδαγωγικές επιστήμες καλούνται να συμβάλλουν με αποφασιστικό τρόπο στην ισότητα ευκαιριών στο σχολείο, αλλά και γενικά στην κοινωνία. Η ανάπτυξη των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής δίνει νέες προοπτικές για την παραγωγή ενός άλλου τύπου εκπαιδευτικού υλικού. Τα δίκτυα και οι τράπεζες πληροφοριών δείχνουν ένα νέο δρόμο στην έρευνα γνώσης. Διεθνή Συνέδρια και συναντήσεις πραγματοποιούνται σε όλον τον κόσμο μεταξύ ερευνητών, εκπαιδευτικών, δημιουργών λογισμικού για την ανταλλαγή εμπειριών και την παρουσίαση προϊόντων. Σε αυτή τη βάση, πολλά προγράμματα δράσης αναπτύσσονται πάνω στους ακόλουθους άξονες:

Η ομάδα εργασίας μας, υπό την αιγίδα του ΚΕΜΕΤΕ, για να βοηθήσει την προσπάθεια της εισαγωγής της Πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση επεξεργάζεται μελέτη πάνω στην ελληνική πραγματικότητα, τις υπάρχουσες δυνατότητες και τους στόχους που θα πρέπει να επιτευχθούν, ώστε η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών να τεθούν σε ισχύ το ταχύτερο δυνατό για την ποιοτική ανάπτυξη της εκπαίδευσης.

Το μάθημα της Πληροφορικής σαν αντικείμενο μάθησης, εισήχθη στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση το 1984 σε πειραματικό στάδιο, αρχικά σε μερικά σχολεία. Σήμερα το μάθημα διδάσκεται στο 70% των Γυμνασίων (περίπου) και στα Τεχνικά και Πολυκλαδικά Λύκεια. Η εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών είναι σε πειραματικό στάδιο και δεν αποτελεί μέρος ενός προγράμματος του Υπουργείου. Πολλά έργα βρίσκονται σε εξέλιξη, χρηματοδοτούμενα από το 2ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Τα πιο σημαντικά είναι :

Οδυσσέας πιλοτικό πρόγραμμα που συνδέει σε δίκτυο 60 σχολεία από όλη την Ελλάδα
Σειρήνες πρόγραμμα που στοχεύει στην ενεργοποίηση της ελληνικής αγοράς Εκπαιδευτικού Λογισμικού.
TRENDS Πρόγραμμα για την εξ'αποστάσεως επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
Web for Schools Ένωση μέσω του Internet των ευρωπαϊκών σχολείων και η επεξεργασία και μετάδοση λογισμικού
Τηλέμαχος στοχεύει να εισάγει την έννοια του internet και του intranet στα σχολεία

Το μάθημα της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο διδάσκεται 1 ώρα την εβδομάδα και περιλαμβάνει την ακόλουθη ύλη: εισαγωγή στις βασικές έννοιες του υπολογιστή (υλικό λογισμικό), ζωγραφική, επεξεργασία κειμένου, λογιστικά φύλλα, βάσεις δεδομένων, προγραμματισμό σε γλώσσα BASIC.

Στο Γενικό Λύκειο η εκπαίδευση της Πληροφορικής πρόκειται να εισαχθεί το 1998-99

Στις Επαγγελματικές Σχολές υπάρχουν τμήματα χρηστών ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπου διδάσκονται οι εφαρμογές της Πληροφορικής.

Στα Τεχνικά Λύκεια, ανάλογα με την ειδικότητα, διδάσκονται γλώσσες προγραμματισμού και η τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Για τους τεχνικούς πληροφορικής διδάσκεται εφαρμοσμένη ηλεκτρονική, ηλεκτρονικά συστήματα, τηλε-πληροφορική κ.ά.

Στα Πολυκλαδικά Λύκεια στο τμήμα Πληροφορικής με κατεύθυνση «προγραμματισμός Η/Υ» διδάσκονται γλώσσες προγραμματισμού και εφαρμογές Η/Υ.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Τα εργαστήρια Πληροφορικής των Γυμνασίων που εξοπλίστηκαν μέχρι το 1992 θεωρείται ότι έχουν παλαιό εξοπλισμό, που περιλαμβάνει οκτώ (8) προσωπικούς υπολογιστές με επεξεργαστή 8088 και έναν εκτυπωτή.

Στα ΤΕΛ-ΕΠΛ που εξοπλίστηκαν μέχρι το 1992 υπάρχει δίκτυο με μία (1) κεντρική μονάδα (με επεξεργαστή Motorola 68000) και 16 σταθμούς εργασίας.

Τα Γυμνάσια, που εξοπλίστηκαν κατά τα έτη 1993-94 έχουν δίκτυο Novell με Server 90486SX/25MHz και επτά (7) σταθμούς εργασίας 80386SX/33MHz και έναν εκτυπωτή.

Τα ΤΕΛ-ΕΠΛ τα οποία εξοπλίστηκαν με νέο εξοπλισμό κατά τα έτη 1992-93 έχουν λειτουργικό σύστημα Unix με Server 80486DX/33MHz και δεκαέξι (16) σταθμούς εργασίας 80386SX/33MHz και έναν εκτυπωτή.

Τη σχολική χρονιά 1996-97 χρηματοδοτήθηκαν 205 Γυμνάσια και 27 ΤΕΛ για δημιουργία εργαστηρίου Πληροφορικής για πρώτη φορά ή για αντικατάσταση του παλαιού εξοπλισμού τους (υπολογιστές με επεξεργαστή 8088). Τα εργαστήρια αυτά θα διαθέτουν ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΉ με επεξεργαστές Pentium, περιβάλλον πολυμέσων και θα τρέχουν Windows 95.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Κατά την περίοδο 1984-1992 η Πληροφορική διδάσκεται από καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων (μαθηματικούς, φυσικούς, μηχανολόγους, οικονομολόγους κλπ), οι οποίοι έχουν γνώση του αντικειμένου και επιμορφώνονται με σεμινάρια, που διοργανώνονται από το ΥΠΕΠΘ. Με το Νόμο 2009/92 δημιουργείται η επετηρίδα της Πληροφορικής με τους κλάδους ΠΕ19 (απόφοιτοι ΑΕΙ) και ΠΕ20 (απόφοιτοι ΤΕΙ). Έτσι σήμερα υπάρχουν διορισμένοι 1235 ΠΕ19 και 170 ΠΕ20.

ΕΞΕΛΙΞΗ

Οι υπολογιστές σήμερα στο σχολικό πρόγραμμα χρησιμοποιούνται μόνο για το μάθημα της Πληροφορικής. Σκοπός του Υπουργείου Παιδείας για το μέλλον είναι οι Νέες Τεχνολογίες να γίνουν εργαλείο της εκπαίδευσης προς όφελος της μάθησης. Γι αυτό το λόγο τα επόμενα βήματα θα πρέπει να είναι η δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού και προϊόντα multimedia, η δημιουργία εκπαιδευτικών δικτύων και η χρήση εθνικών και διεθνών δικτύων.

Αυτός ο στόχος φαίνεται συχνά απόμακρος, ένα λάβουμε υπόψη το ρυθμό με τον οποίο εξελίσσεται η εγκατάσταση Νέων Τεχνολογιών (εξοπλισμός σχολείων, σύνταξη εγχειριδίων, εκπαίδευση εκπαιδευτικών, επεξεργασία αναλυτικών προγραμμάτων).

Ευτυχώς τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας συμβάλλουν θετικά στην πραγματοποίηση των σχεδίων του Υπουργείου Παιδείας.

Η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΜΕΤΕ