ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ" (ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.)

Στην Αθήνα σήμερα 24.8.92 η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αντιπρόεδρο Γούμενο Λάμπρο, λόγω κωλύματος (αποφυγή αυτοσύμβασης) του Προέδρου του Δ.Σ., ο Χρίστος Δούκας, ως Πρόεδρος της και ο Καλομοίρης Γρηγόρης ως Γενικός Γραμματέας αποφασίζουν να προβούν στη σύσταση της εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 741 και επ. ΑΚ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που διέπεται από τους ακόλουθους όρους και συμπληρωματικά από το νόμο:

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Συνίσταται εταιρία, που επιδιώκει κοινό σκοπό, μη κερδοσκοπικό, στο πλαίσιο των προσπαθειών της ΟΛΜΕ για τη μελέτη των εκπαιδευτικών ζητημάτων, την παραγωγή τεκμηριωμένων θέσεων, την ανάπτυξη επιμορφωτικών προγραμμάτων και την προαγωγή των δημοσίων σχέσεων της Ομοσπονδίας. Η εταιρία γενικά υποβοηθεί το έργο της ΟΛΜΕ.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 1. Η επωνυμία της εταιρίας είναι "ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ" (ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.).
 2. Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Αθήνα και προσωρινή διεύθυνσή της τα γραφεία
 3. της ΟΛΜΕ (Κορνάρου 2 - Ερμού).
 4. Η διάρκεια της εταιρίας είναι αόριστη.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ

 1. Η εταιρία επιδιώκει σε συνεργασία με την ΟΛΜΕ τους εξής επί μέρους σκοπούς:
  1. Τη μελέτη και έρευνα των εκπαιδευτικών ζητημάτων και την παραγωγή τεκμηριωμένων θέσεων, ώστε να αξιοποιούνται από τον οργανωμένο Κλάδο. Η επιλογή των προς μελέτη θεμάτων γίνεται πάντοτε σε συνεργασία με το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ, το οποίο έχει και την τελική ευθύνη της έγκρισης. Οι τρόποι αξιοποίησης θέσεων, μελετών και ερευνών αποφασίζονται από το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ.
  2. Την επιστημονική, παιδαγωγική και συνδικαλιστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών λειτουργών.
  3. Την ανάπτυξη των δημοσίων σχέσεων και τη συνεργασία με τα αντίστοιχα κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού
 2. Μέσα για την επιδίωξή του σκοπού της εταιρίας είναι ιδίως:
  1. Η ανάθεση μελετών και ερευνών σε εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε πανεπιστήμια και παιδαγωγικά τμήματα και σε ειδικούς επιστήμονες ερευνητές.
  2. Η συνεργασία με αντίστοιχα κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και με επιστημονικές ενώσεις και σωματεία και
  3. Η ίδρυση παραρτημάτων της εταιρείας σε άλλες πόλεις, με τη συνεργασία των τοπικών ΕΛΜΕ, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις περιστάσεις.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 1. Η διοίκηση της εταιρείας και η διαχείρηση των υποθέσεών της ασκείται από εννεαμελές (9) Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων, τον έφορο βιβλιοθήκης και τρία μέλη.
 2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται από το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ, με βάση την αρχή της αναλογικότητας, όπως θεμελιώνεται από τις εκλογικές καταγραφές του τελευταίου, κάθε φορά, Συνεδρίου της ΟΛΜΕ και σύμφωνα με το σύστημα της απλής αναλογικής. Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ καθορίζει και την ιδιότητα του κάθε μέλους στο Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. Ο Ορισμός του Δ.Σ. των μελών του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. και ο ορισμός της ιδιότητας κάθε μέλους γίνονται μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου του έτους που πραγματοποιείται το Τακτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ.
 3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.
 4. Σε περίπτωση ιδρύσεως τοπικού παραρτήματος, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 παρ.2, εδάφ. γι' αυτό διοικείται από επταμελή (7) διοικούσα επιτροπή, που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας, μετά από πρόταση της τοπικής (ή των τοπικών) ΕΛΜΕ. Η θητεία της διοικούσας επιτροπής είναι τριετής.

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Α. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 1. Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και διευθύνει τη συζήτηση σ'αυτές.
 2. Εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως και επιβλέπει τη λειτουργία της και την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ.
 3. Υπογράφει μαζί με τον Ταμία τα εντάλματα και τα παραστατικά εξόδων και εσόδων της εταιρίας.
Β. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 1. Αναπληρώνει τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο να παραβρεθεί στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ή να εκπροσωπήσει την εταιρεία.
 2. Ασκεί κάθε αρμοδιότητα που θα του ανατεθεί με ειδική απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας.
Γ. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της εταιρίας καθώς και για τη σύνταξη και φύλαξη των πρακτικών του Δ.Σ.

Δ. Ο ΤΑΜΙΑΣ
 1. Έχει την ευθύνη της οργανώσεως και λειτουργίας της βιβλιοθήκης και εκτελεί τις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ.
 2. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα εντάλματα εσόδων και εξόδων της εταιρείας.
 3. Συντάσσει και εισηγείται προς το Δ.Σ. τον Οικονομικό Απολογισμό και Προϋπολογισμό της εταιρίας.
Ε. Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Μεριμνά για την ανάπτυξη των δημοσίων σχέσεων της εταιρίας και την προαγωγή της συνεργασίας της με αντίστοιχα κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού στο πλαίσιο των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ.

ΣΤ. Ο ΕΦΟΡΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Έχει την ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας της βιβλιοθήκης και εισηγείται τη λήψη των αναγκαίων προς τούτο μέτρων.

Ζ. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 1. Συμμετέχουν κανονικά στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
 2. Αναλαμβάνουν όποιες αρμοδιότητες τους ανατεθούν προς το σκοπό της ευτυχέστερης επιδίωξης του σκοπού της εταιρείας, μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

 1. Για την έναρξη της λειτουργίας της εταιρίας το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ διέθεσε ποσό δραχμών διακοσίων χιλιάδων (200.000), που αποτελεί το κεφάλαιό της.
 2. Για την αντιμετώπιση των δαπανών, που συνεπάγεται η επιδίωξη του εταιρικού σκοπού, θα αντληθούν έσοδα από τις ακόλουθες πηγές:
  1. Επιχορήγηση από το τακτικό Ταμείο της ΟΛΜΕ, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται από τον προϋπολογισμό της ΟΛΜΕ και εγκρίνεται από Συνέδριο ή μετασυνεδριακή Γ.Σ.
  2. Έσοδα από εκδόσεις της εταιρίας.
  3. Αξιοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων.
  4. Χρηματοδότηση από ιδιώτες ή άλλους φορείς, για την αποδοχή των οποίων απαιτείται απόφαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ

 1. Τον Ιούνιο κάθε χρόνου το Δ.Σ. υποβάλλει στο Δ.Σ. της ΟΛΜΕ το διοικητικό απολογισμό.
 2. Τον Ιούνιο κάθε χρόνου επίσης το Δ.Σ. υποβάλλει τον οικονομικό απολογισμό στην Ε.Ε. της ΟΛΜΕ.
 3. Τα τοπικά παραρτήματα υποβάλλουν το διοικητικό και οικονομικό απολογισμό το Μάιο κάθε χρόνου στο Δ.Σ. της εταιρίας, αφού προηγουμένως τον θέσουν υπόψη της τοπικής (ή των τοπικών) ΕΛΜΕ, που συντάσσει σχετική συνοδευτική έκθεση.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ αποτελεί το εποπτεύον όργανο της εταιρίας και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν και δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Μέχρι του ορισμού του εννεαμελούς διοικητικού συμβουλίου, η εταιρία διοικείται από πενταμελή διοικούσα επιτροπή, αποτελούμενη από τους:
  Χρίστο Δούκα
  Λάμπρο Γούμενο
  Γρηγόρη Καλομοίρη
  Αντώνη Αντωνάκο
  Παύλο Ρούσκα
 2. Θέμα προτεραιότητας για το πρώτο Δ.Σ. της εταιρίας αποτελεί η μελέτη του τρόπου ανάθεσης μελετών και ερευνών, καθώς και συγκρότησης ομάδων εργασίας, και η υποβολή της στο Δ.Σ. της ΟΛΜΕ προς έγκριση από Γ.Σ. του Κλάδου.
 3. Μέχρι την έγκριση της μελέτης αυτής η ανάθεση μελετών και ερευνών και η συγκρότηση ομάδων εργασίας, τελούν υπό την αποκλειστική αρμοδιότητα του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ.