Αρχή λειτουργίας της Ομάδας Εργασίας μέσω του Internet!
Συγκροτείται Νέα Ομάδα Εργασίας για το Σχολικό Θέατρο. Υπεύθυνος κ. Λουζιώτης τηλ. 3252189

Καταστατικό του ΚΕΜΕΤΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΕΜΕΤΕ

ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΚΕΜΕΤΕ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΚΕΜΕΤΕ/ΟΛΜΕ
ΘΕΑΤΡΑ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
KEMETE Links ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Επιμόρφωση Καθηγητών

Τελευταία Ανανέωση: 7 Ιουλίου 1998

επισκέπτες από τις 27 Οκτωβρίου 1997.