Προσωπικό

των Γ.Α.Κ.

 

ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΚΡΙΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΕΠΙΔΗΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΟΥ