Νόμος 2238/1994

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος


Επιστροφή

ΑΡΘΡΟ 85: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

2. Οι φορολογικές δηλώσεις, τα φορολογικά στοιχεία, οι εκθέσεις και κάθε άλλο στοιχείο του φακέλου που έχει σχέση με τη φορολογία ή άπτεται αυτής είναι απόρρητα και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίησή τους σε οποιονδήποτε άλλον.

[...] 6. Η παραβίαση του φορολογικού απορρήτου του άρθρου αυτού συνιστά πειθαρχικό αδίκημα και ποινικό αδίκημα για παράβαση καθήκοντος.

Βλ. και ν. 2392/1996