νομοθεσία περί αρχείων
Νόμος 1946/1991
Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) και άλλες διατάξεις
 
 
 
Νόμος 2472/1997  
Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Νόμος 2690/1999 άρθρο 5 και σχετικές διατάξεις Πρόσβαση στα διοικητικά έγγραφα