Τεκμήρια.


Πραγματικό και τεκμαρτό εισόδημα.

Το εισόδημα κάθε φορολογουμένου διακρίνεται σε δύο είδη, το πραγματικό εισόδημα και το τεκμαρτό. Πραγματικό είναι το εισόδημα που πραγματικά απόκτησε ο φορολογούμενος, κατά την περίοδο για την οποία υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, και προσδιορίζεται βάσει πραγματικών στοιχείων, όπως οι βεβαιώσεις αποδοχών, το εισόδημα που προκύπτει από τα βιβλία της επιχείρησης που εκμεταλλέυεται, οι τόκοι καταθέσεων, η πρόσοδος από ενοίκια ακινήτων, και κάθε άλλο εισόδημα, το οποίο προκύπτει από πραγματικά στοιχεία. Σε αντίθεση με το πραγματικό εισόδημα, το τεκμαρτό προκύπτει από υπολογισμούς που γίνονται βάσει άλλων δεδομένων, όπως είναι οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες, η απόκτηση ενός περιουσιακού στοιχείου ή ακόμα και η κατοχή ενός περιουσιακού στοιχείου.

Σκοπός των τεκμηρίων.

Σκοπός των τεκμηρίων δεν είναι η άσκηση φοροεισπρακτικής πολιτικής από το κράτος, αλλά η εμφάνιση των πραγματικών εισοδημάτων κάθε πολίτη, και με αυτό τον τρόπο πατάσεται κατά κάποιον τρόπο η φοροδιαφυγή, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι σε όλες τις περιπτώσεις η εφαρμογή του τεκμηρίου εμφανίζει την πραγματική εισοδηματική κατάσταση του φορολογουμένου, με αποτέλεσμα άλλες φορές να υπάρχουν αδικίες, ενώ άλλες φορές, τα πραγματικά εισοδήματα που δεν δηλώνονται, να είναι πολαπλάσια του τεκμαρτού. Με την εφαρμογή του τεκμηρίου, εφαρμόζεται αυτοτελώς ο έλεγχος του πόθεν έσχες σε κάθε φορολογουμενο, σε αντίθεση με το καθεστώς άλλων κρατών, όπου ο έλεγχος προχωράει σε μεγαλύτερο βάθος.

Είδη τεκμηρίων.

Τα τεκμήρια διακρίνονται σε δύο είδη. Τα τεκμήρια διαβίωσης και τα τεκμήρια που γενιόνται από περιστασιακά γεγονότα. Τα τεκμήρια διαβίωσης, συνίστανται στην κατοχή κάποιου περιουσιακού στοιχείου, και εφαρμόζονται όσο διαρκεί η κατοχή του περιουσιακού στοιχείου. Τέτοιου είδους τεκμήριο είναι η κατοχή ΕΙΧ ή μικτής χρήσης αυτοκινήτου, μοτοσυκλέτας, σκάφους αναψυχής, ελικοπτέρου, αεροσκάφους, δεξαμενής κολύμβησης (πισίνας), ή χρήση δευτερεύουσας κατοικίας και η διατήρηση οικιακού προσωπικού και πληρώματος σκαφών αναψυχής. Συγκεκριμένα αυτού του είδους τα τεκμήρια σημαίνουν ότι η κατοχή των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων, συνεπάγεται και την πραγματοποίηση ορισμένης δαπάνης τόσο για την συντήρηση του περιουσιακού στοιχείου, όσο και για οικογενειακά έξοδα. Για παράδειγμα, ή κατοχή μίας μοτοσυκλέτας με τεκμήριο διαβίωσης δρχ. 1.000.000, σημαίνει ότι ο φορολογούμενος δαπανά μέσα σε ένα έτος το ποσό του 1.000.000 δρχ. για την συντήρηση της μηχανής, και τα προσωπικά του έξοδα (αγορά ειδών ένδυσης, υπόδησης, διατροφής κλπ). Τα υπόλοιπα τεκμήρια συνίστανται. στην πραγματοποίηση μιας περιστασιακής πράξης, κατά την περίοδο για την οποία υπάρχει η υποχρέωση υποβολής δήλωσης, όπως είναι το ποσό που δαπανήθηκε για την αγορά ενός αυτοκινήτου, ενός ακινήτου, μιας επιχείρησης, το ποσό που πληρώσαμε σε μία πιστωτική κάρτα ή για την πληρωμή των δόσεων ενός δανείου.

Τεκμήρια ή πόθεν έσχες.

Εδώ τώρα πλέον αφού έχουμε κατανοήσει τι είναι το τεκμήριο μπορούμε να δούμε πως ακριβώς λειτουργούν τα τεκμήρια. Τα τεκμήρια εφαρμόζονται για τον έλεγχο του πόθεν έσχες. Για παράδειγμα, εάν ένας φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα δρχ. 7.000.000, κατέχει ένα αυτοκίνητο 1600 κ.ε. (τεκμήριο διαβίωσης δρχ. 4.050.000), και αγοράσει και ένα οικόπεδο αξίας 15.000.000 δρχ., τότε το τεκμαρτό εισόδημα προσδιορίζεται στο ποσό των 19.050.000 δρχ. Εδώ κάποιος που δεν γνωρίζει την λειτουργία των τεκμηρίων, θα αναρωτιόταν, και θα σκεφτόταν ότι αφού έχω εισόδημα 7.000.000 δρχ., και τα τεκμήρια μου ανέρχονται σε 19.050.000 δρχ., μήπως έχω πρόβλημα με την εφορία, και μου ζητήσει έλεγχο του πόθεν έσχες; Η αιτία αυτής της ερώτησης είναι η σκεψη της επιβολής κυρώσεων, το άγχος που θα δημιουργούσε ένας τέτοιος έλεγχος, αφού η σκέψη πάει και στον έλεγχο προηγουμένων ετών, και η οικονομική επιβάρυνση πέρα του φόρου. Εδώ όμως έρχεται η καινοτομία των τεκμηρίων στον έλεγχο του πόθεν έσχες, αφού αυτός ο έλεγχος πραγματοποιείται αυτομάτως με την εφαρμογή του τεκμηρίου. Στο παραπάνω παράδειγμα, τεκμαίρεται ότι ο φορολογούμενος δεν είχε αποκτήσει το εισόδημα των 7.000.000 δρχ. που δήλωσε, άλλα ότι απέκτησε εισόδημα ύψους 19.050.000 δρχ. Έτσι η φορολόγηση γίνεται με βάση το τεκμαρτό εισόδημα, και η υπόθεση κλείνει. Βέβαια μην καθησυχάζετε, γιατί ο φόρος για εισόδημα 7.000.000 δρχ. ανέρχεται σε 1.083.750 δρχ., ενώ για το ποσό των 19.050.000 δρχ ανέρχεται στο ποσό των 5.986.500 δρχ. Άρα κάθε φορολογούμενος όταν σκέφτεται τα τεκμήρια, δεν πρέπει να σκέφτεται πως θα αντιμετωπίσει έναν έλεγχο του πόθεν έσχες, αφού έχει ήδη ελεγχθεί, αλλά πως θα καλύψει αυτό το τεκμήριο, για να ελατώσει το ποσό του φόρου. Επίσης, στην πράξη έχει αποδειχθεί ότι αρκετοί φορολογούμενοι οι οποίοι δεν γνωρίζουν την λειτουργία των τεκμηρίων, πιστέυουν ότι θα έχουν πρόβλημα με την αγορά, αμελόντας το τεκμήριο του αυτοκινήτου. Ακόμα εδώ είδαμε ότι εφαρμόζονται δύο τεκμήρια αθροιστικά, το τεκμήριο δαπάνης διαβίωσης (αυτοκίνητο), το οποίο εφαρμόζεται όσο υπάρχει το αυτοκίνητο, και το τεκμήριο περιστασιακών πράξεων (αγορά ακινήτου), που υπάρχει μόνο για το έτος πραγματοποιήσεως της δαπάνης.

Υπολογισμός του τεκμαρτού εισοδήματος.

Το τεκμαρτό εισόδημα, όπως και το πραγματικό εφαρμόζεται κατ' αρήν για κάθε φορολογούμενο ξεχωριστά. Έτσι τα τεκμήρια του συζύγου δεν επηρεάζουν την φορολόγηση της συζύγου, και αντίστροφα. Δεύτερον, όπως είδαμε παραπάνω, λαμβάνεται υπ' όψιν το άθροισμα των τεκμηρίων, και όχι όπως νομίζουν ορισμένοι το μεγαλύτερο από αυτά, θυμιθείτε όμως τι είπαμε πριν, για κάθε φορολογούμενο ξεχωριστά. Τρίτον, το ποσό των τεκμηρίων κάθε φορολογούμενου, και στην περίπτωση ζευγαριού, προσαυξάνεται κατά 10%, για κάθε περιουσιακό στοιχείο πέραν του δεύτερου, για το οποίο εφαρμόζεται τεκμήριο διαβίωσης. Για την κατανόηση του τελευταίου θα σας φέρουμε ένα παράδειγμα. Έστω έγγαμο ζευγάρι, όπου ο σύζυγος κατέχει ένα αυτοκίνητο και ένα σκάφος, άρα δύο στοιχεία, και η σύζυγος ένα αυτοκίνητο. Σε αυτή την περίπτωση επειδή έχουμε τρία στοιχεία, το άθροισμα των τεκμηρίων του συζύγου, αλλά και της συζύγου, θα προσαυξηθούν κατά 10%. Όπως καταλαβαίνεται στα τέσσερα στοιχεία η προσαύξηση ανέρχεται σε 20% κλπ. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται, όταν υπάρχει συνιδιοκτησία μεταξύ των συζύγων στα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτουν. Στο ανωτέρω παράδειγμα, εαν τα αυτοκίνητα που έχουμε αναφέρει, δεν αφορούν δύο αυτοκίνητα, αλλά συμμετοχή κατά 50%-50% στο ίδιο αυτοκίνητο, δεν έχουμε τότε τρία στοιχεία, αλλά δύο. Τέλος, το ποσό του τεκμαρτού εισοδήματος μειώνεται, με τα ποσά που αναφέρουμε κατωτέρω, και το υπόλοιπο που μένει είναι το τεκμαρτό εισόδημα.

Εφαρμογή των τεκμηρίων διαβίωσης.

Τα τεκμήρια δαπανών διαβίωσης εφαρμόζονται εάν ο φορολογούμενος κατέχει ή διατηρεί δευτερεύουσα κατοικία (μη εξοχική ή εξοχική) με επιφάνεια μεγαλύτερη των 100 τ.μ., Επιβατηγό ή μικτής ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο, αυτοκίνητο τύπου JEEP (επιβατηγό ή φορτηγό), μοτοσυκλέτα απο 500κ.ε. και άνω, σκάφος αναψυχής ανοικτού τύπου (χωρίς καμπίνα) που διαθέτει μηχανή, σκάφος αναψυχής κλειστού τύπου (με καμπίνα), αεροσκάφος, ανεμόπτερο, ελικόπτερο ή δεξαμενή κολύμβησης (πισίνα). Επίσης εαν διατηρεί προσωπικό στην οικία του (οικιακοί βοηθοί, κηπουροί, οδηγοί αυτοκινήτων κλπ), ή μόνιμο πλήρωμα στο σκάφος αναψυχής που διατηρεί.

Εφαρμογή λοιπών τεκμηρίων.

Τεκμήριο εφαρμόζεται και στην περίπτωση πραγματοποιήσεως ορισμένων δαπανών, και συγκεκριμένα για το συνολικό ποσό που πληρώθηκε για την εξόφληση υποχρεώσεων σε πιστωτικές κάρτες και κάρτες πληρωμών. Για την αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing) ΙΧ αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, σκαφών αναψυχής, ακινήτων και κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας (άνω του 1.000.000 δρχ). Για την αγορά ή την ίδρυση ατομικής επιχείρησης, εταιριών (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, κοινοπραξιών κλπ), εταιρικών μεριδίων και χρεογράφων (μετοχές, ομόλογίες κλπ). Για την ανέγερση οικοδομών ή δεξαμενών κολύμβησης. Για το ποσό που χορήγήσε ο φορολογούμενος ως δάνειο σε τρίτους ή σε εταιρίες, καθώς και οι προσωρινές καταθέσεις στο ταμείο εταιριών που συμμετέχει. Το ποσό που δωρήθηκε, εφόσον υπερβαίνουν οι δωρεές αθροιστικά τις 100.000 δρχ., και τέλος το ποσό που δαπανήθηκε για την εξόφληση τοκοχρεωλυτικών δόσεων δανείων.

Μη εφαρμογή του τεκμηρίου.

Το τεκμήριο δεν εφαρμόζεται στις κατωτέρω περιπτώσεις. Το τεκμήριο ενός μόνο ΕΙΧ αυτοκινήτου μέχρι 14 ίππους, για φορολογούμενο που τον βαρύνουν τέσσερα τουλάχιστον τέκνα. Το τεκμήριο ΕΙΧ αυτοκινήτου που κατέχει ανάπηρος, εφόσον το αυτοκίνητο απαλλάσεται από τα τέλη κυκλοφορίας. Το τεκμήριο ΕΙΧ αυτοκινήτου και δευτερεύουσας κατοικίας που κατέχει αλλοδαπό προσωπικό που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα, ή ημεδαπό προσωπικό που διαμένει μόνιμα στο εξωτερικό, και απασχολείται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις του α.ν.89/1967, α.ν.378/1968 και του άρθρου 25 του ν.27/1975. Το τεκμήριο ενός μόνο ΕΙΧ αυτοκινήτου, προσώπου που το εισήγαγε με μειωμένους δασμούς, φόρους ή τέλη λόγω μετοικεσίας του, για το έτος εισαγωγής, και τα 2 επόμενα έτη, εφόσον ο φορολογούμενος συνεχίζει να κατοικεί αυτά τα έτη στην Ελλάδα. Το τεκμήριο δευτερεύουσας κατοικίας, εφόσον αυτή βρίσκεται σε περιοχή με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων. Το τεκμήριο αγοράς ομολόγων ή εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου ή εταιρειών που συμμετέχει το Ελληνικό Δημόσιο κατά 50% τουλάχιστον, μετοχών εισηγμένων στο ΧΑΑ. Το τεκμήριο αγοράς ΙΧ αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, σκαφών αναψυχής και ανέγερσης οικοδομής που αποτελούν άμεσο αντικείμενο εμπορικής δραστηριότητας. Το τεκμήριο διαβίωσης για επαγγελματικά σκάφη. Το τεκμήριο αγοράς έτοιμης ή της ανέγερσης πρώτης κατοικίας, για το μέχρι τα 120τ.μ. ποσό. Τέλος το τεκμήριο της πληρωμής δόσεων δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας, για το μέχρι τα 120τ.μ. ποσό (προσοχή απαλλάσεται μόνο το ποσό του κεφαλαίου που περιλαμβάνεται στις δόσεις, ενώ το τεκμήριο για το ποσό των τόκων υφίσταται).

Μειώσεις των τεκμηρίων.

Το συνολικό ποσό των τεκμηρίων μειώνεται με το ποσό που προέρχεται από την πώληση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου (αυτοκινήτου, ακινήτου κλπ), την εισαγωγή ελεύθερου συναλλάγματος εφόσον δικαιολογείται η απόκτηση και φορολογησή του στο εξωτερικό, και από την είσπραξη οποιουδήποτε άλλου ποσού που δεν αποτελεί εισόδημα όπως κέρδη απο λαχεία, γονικές παροχές - δωρεές, αποζημιώση ασφαλιστικού οργανισμού, εφάπαξ, δάνεια κλπ. Τέλος το ποσό των τεκμηρίων μπορεί να μειωθεί επικαλούμενοι σχηματισμένα κεφάλαια προηγουμένων ετών. Σχετικά με τον υπολογισμό του κεφαλαίου βλέπε στο τέλος της σελίδας.

Μαχητό τεκμήριο δαπάνης διαβίωσης.

Το τεκμήριο δαπανών διαβίωσης (προσοχή μόνο των δαπανών διαβίωσης), μπορεί να αμφισβητηθεί από τον φορολογούμενο. Αυτό όμως γίνεται σε ειδικές μόνο περιπτώσεις, και εφόσον αποδεικνύεται από πραγματικά στοιχεία. Αυτοί που δικαιούνται να αμφισβητήσουν το τεκμήριο δαπανών διαβίωσης είναι όσοι α) υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, β) είναι φυλακισμένοι, γ) νοσηλεύονται σε νοσοκομείο ή κλινική, δ) είναι άνεργοι επιδοτούμενοι από τον ΟΑΕΔ, αλλά μόνο για το χρονικό διάστημα της επιδοτήσεως τους, ε) συγκατοικούν με συγγενείς πρώτου βαθμού, και έχουν μειωμένες δαπάνες επειδή συμβάλλουν οι συγγενείς στ) είναι ορφανοί ανήλικοι, για τα ΕΙΧ αυτοκίνητα που έχουν αποκτήσει από κληρονομιά του πατέρα τους ή της μητέρας τους και ζ) όσοι προσκομίσουν στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει ότι λόγω ανωτέρας βίας, πραγματοποίησαν μικρότερη δαπάνη. Όσοι έχουν τις προυποθέσεις για να αμφισβητήσουν την τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης, θα πρέπει να απευθυνθούν πρώτα στον προιστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., μαζί με τα δικαιολογητικά, και να συζητήσουν για τον καθορισμό της δαπάνης. Κατόπιν θα υποβάλλουν την δήλωση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Υπολογισμός του φορολογητέου εισοδήματος βάσει τεκμηρίων.

Σε περίπτωση που το συνολικό οικογενειακό πραγματικό εισόδημα (φορολογητέο και αφορολόγητο) είναι μεγαλύτερο του αθροίσματος των τεκμηρίων, τότε η φορολόγηση γίνεται με βάση τα πραγματικα εισοδήματα κάθε συζύγου. Το ίδιο συμβαίνει και όταν είναι μεν το άθροισμα των τεκμηρίων μεγαλύτερο του συνολικού πραγματικού οικογενειακού εισοδήματος, αλλά το συνολικό πραγματικό οικογενειακό εισόδημα προσαυξημένο κατά 20%, είναι μεγαλύτερο του αθροίσματος των τεκμηρίων. Σε κάθε άλλη περίπτωση η φορολογία γίνεται με βάση τα τεκμήρια. Εδώ διακρίνουμε δύο περιπτώσεις. Πρώτον, και οι δύο σύζυγοι έχουν μεγαλύτερα τεκμήρια από το πραγματικό τους εισόδημα, οπότε κάθε σύζυγος φορολογείται βασει των τεκμηρίων του. Δέυτερον, ο ένας σύζυγος δεν έχει τεκμήρια ή τα τεκμήριά του είναι μικρότερα του πραγματικού εισοδήματός του, ενώ ο άλλος σύζυγος έχει τεκμήρια μεγαλύτερα από το πραγματικό του εισόδημα. Σε αυτή την περίπτωση, ο πρώτος σύζυγος φορολογείται βάσει του πραγματικού του εισοδήματος, ενώ ο δεύτερος φορολογείται βάσει των τεκμηρίων του, τα οποία όμως έχουν μειωθεί κατά το ποσό που περισσεύει από τον πρώτο σύζυγο (καλυψη τεκμηρίου από το οικογενειακό εισόδημα).

Απλές συμβουλές για την αντιμετώπιση των τεκμηρίων

Αφού έχετε κατανοήσει πως ακριβώς λειτουργούν τα τεκμήρια, θα σας δώσουμε και κάποιες χρήσιμες συμβουλές για την αντιμετώπιση του τεκμηρίου. Όλες οι συμβουλές είναι τεκμηριωμένες με βάσει τα ανωτέρω περιγραφόμενα. Αγοράστε αυτό που θέλετε στο όνομα και των δύο συζύγων, εφόσον δεν βαρύνεστε με άλλο τεκμήριο ή έχετε ακολουθήσει αυτή την τακτική σε όλα τα τεκμήρια που σας βαραίνουν. Με αυτή την λύση, καταφέρνουμε να μειώσουμε στο μισό το τεκμήριο που βαραίνει κάθε σύζυγο, και έτσι σε περίπτωση φορολόγησης, ο φόρος θα υπολογιστεί βάση μικρότερου συντελεστή. Εαν δεν ακολουθήσετε την προηγούμενη συμβουλή, στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι δεν βαρύνονται με τεκμήρια, και ο ένας εκ των συζύγων δεν έχει καθόλου εισοδήματα, τότε η αγορά να γίνει στο όνομα αυτού που δεν έχει εισόδημα. Με αυτό τον τρόπο καταφέρνουμε να μειώσουμε το τεκμήριο κατά το ποσό του πραγματικού εισοδήματος. Εάν ο ένας σύζυγος βαρύνεται με τεκμήριο, ενώ ο άλλος όχι, η αγορά να γίνει στο όνομα αυτού που δεν βαρύνεται. Έτσι αποφεύγουμε την υπερβολική αύξηση του φορολογητέου εισοδήματος για τον ένα φορολογούμενο, που θα είχε ως αποτέλεσμα την φορολόγηση με μεγαλύτερο συντελεστή. Πραγματοποιήστε την αγορά με κάποιον τρίτο της αμέσου εμπιστοσύνης σας. Με αυτό τον τρόπο μειώνουμε το τεκμήριο. Αυτό ισχύει τόσο για τους άγαμους, όσο και για τους έγγαμους που ήδη βαρύνονται με κάποιο τεκμήριο, χωρίς όμως να ξεχνάμε και αυτά που είπαμε στις προηγούμενες συμβουλές. Μην διστάσετε να επικαλεστείτε ανάλωση κεφαλαίου που έχει σχηματιστεί από προηγούμενα έτη

Υπολογισμός σχηματισμένου κεφαλαίου προηγουμένων ετών.

Στην πράξη έχει συμβεί πολλοί φορολογούμενοι να σκέφτονται, κάνω τόσα χρόνια δήλωση, δεν θα έχω σχηματίσει το ανάλογο κεφάλαιο; Η απάντηση που δίνουν μόνοι τους είναι καταφατική. Εγώ όμως πάντοτε λέω, να πάρουμε χαρτί και μολύβι για να δούμε. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Το κεφάλαιο σχηματίζεται ως εξής. Για κάθε έτος, από το άθροισμα των πάσης φύσεως εισοδημάτων και λοιπών εσόδων, αφαιρούμε το άθροισμα των τεκμηρίων του έτους. Εαν το ποσό που απομένει για κάθε έτος είναι θετικό, τότε αποτελεί κεφάλαιο του συγκεκριμένου έτους, ενώ εαν είναι αρνητικό δεν λαμβάνεται υπόψη. Τέλος αφού αθροίσουμε όλα τα θετικά ποσά που έχουν προκύψει, έχουμε το ποσό του σχηματισθέντος κεφαλαίου των προηγουμένων ετών. Για αυτό τον υπολογισμό, δεν θα υπολογίσουμε για το έτος που υποβάλουμε την δήλωση, αλλά μόνο για προηγούμενα έτη. Εαν σε κάποιο έτος δεν υπάρχει καθόλου τεκμήριο ή αυτό είναι μικρότερο του 1.000.000 δρχ., τότε ως τεκμήριο θεωρείται το ποσό του 1.000.000 δρχ. Δεν υπάρχει περιορισμός για το χρονικό διάστημα προς τα πίσω που μπορούμε να υπολογίσουμε το κεφάλαιο. Ίσως ορισμένοι να έχετε ακούσει ότι μπορούμε να επικαλεστούμε για την τελευταία πενταετία. Αυτό δεν ισχύει, όταν μάλιστα στο βιβλιαράκι οδηγιών της δήλωσης αναφέρει ημερομηνία πέρα των πέντε ετών. Η γνώμη μας είναι, με κάθε επιφύλαξη, ότι η επικάλεση κεφαλαίου μπορεί να γίνει όσο δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί παραγραφής, δηλαδή 10 έτη πριν το οικ. έτος 1995, και 5 έτη από το οικ. έτος 1995 μέχρι σήμερα. Ο λόγος που υποστηρίζουμε αυτό, είναι ότι εφόσον παραγραφεί η δήλωση, δεν υπάρχει στην Δ.Ο.Υ. στοιχείο εξακρίβωσης του υπολογισμού. Πάντως σε τέτοια περίπτωση, καλό θα ήταν να συνενοηθείτε πρώτα με τον προιστάμενο της Δ.Ο.Υ.

επιστροφή στην κορυφή