ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005

(ΕΝΤΥΠΟ Ε9)

 

ΜΕΡΟΣ Α

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

 

ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

 

Ολα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, κατοικία ή έδρα τους, που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα την 1η Ιανουαρίου 2005

 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ - ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ

 

Με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2005, συνυποβάλλεται και δήλωση στοιχείων ακινήτων (νέο έντυπο Ε9) που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου 2005, στη ΔΟΥ που είναι αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης αυτής.

 

Προσοχή, ειδικά για το οικονομικό έτος 2005, υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία την 1-1-2005 έχουν πλήρη ή ψιλή κυριότητας ή επικαρπία ή το εμπράγματο δικαίωμα οίκησης σε ακίνητα, εκτός από τα προστατευόμενα μέλη, των οποίων τα ακίνητα θα συμπεριληφθούν στη δήλωση του υποχρέου τον οποίο βαρύνουν.

 

Διευκρινίζεται ότι, στο έντυπο Ε9 του έτους 2005, δηλώνονται τα ακίνητα που έχει ο υπόχρεος την 1η Ιανουαρίου 2005, ανεξάρτητα από το αν αυτά παραμένουν στην κυριότητα του υποχρέου σε δήλωση κατά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

 

Η δήλωση του Ε9 για εγγάμους, συμπληρώνεται από τον υπόχρεο, σε ενιαίο έντυπο για τη σύζυγο και τα τέκνα που τον βαρύνουν (σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα φορολογία εισοδήματος), εφόσον αυτά έχουν κυριότητα σε ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά.

 

Στις περιπτώσεις που συνοικούν και βαρύνουν τον υπόχρεο ανιόντες των συζύγων, ανήλικοι συγγενείς μέχρι τον 3ο βαθμό ορφανοί από πατέρα και μητέρα και ανύπαντροι ή χήροι ή διαζευγμένοι αδελφοί και αδελφές με αναπηρία 67% και πάνω (ΠΙΝΑΚΑΣ 9 περίπτωση 2 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος), θα συνυποβάλλει ξεχωριστό έντυπο Ε9 στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός του, για κάθε έναν από αυτούς στο όνομά τους, εφόσον έχουν κυριότητα σε ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά. Προκειμένου για ανιόντες που είναι σύζυγοι, το έντυπο Ε9 θα είναι κοινό και θα υποβάλλεται στο όνομα του συζύγου, από τον υπόχρεο σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που η σύζυγος ή τα τέκνα του υπόχρεου δεν διαθέτουν ΑΦΜ θα

συνυποβάλλεται με τη δήλωση Ε9 υποχρεωτικά έντυπο Μ1 με φωτοτυπία της ταυτότητας για τη σύζυγο, για δε τα ανήλικα τέκνα απαιτείται μόνο πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοτυπία της ταυτότητας για όσα έχουν. Όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν ΑΦΜ πριν την υποβολή της δήλωσης Ε9, μπορούν να προσέρχονται στην αρμόδια ΔΟΥ.

 

Σε περίπτωση σχολάζουσας κληρονομιάς, υποχρέωση για δήλωση των ακινήτων έχει ο κηδεμόνας της, ο οποίος θα συνυποβάλλει ξεχωριστό έντυπο Ε9 στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός του, στο όνομα της σχολάζουσας κληρονομιάς.

 

Έτσι, υποχρέωση υποβολής δήλωσης ακινήτων (έντυπο Ε9) έχει:

 

- Κάθε άγαμο - φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία ή το εμπράγματο δικαίωμα οίκησης σε ακίνητα.

 

- Ο έγγαμος φορολογούμενος για τα δικά του ακίνητα, της συζύγου του και των προστατευόμενων τέκνων τους (σε ενιαίο έντυπο).

 

- Ο υπόχρεος σε δήλωση για λογαριασμό των ανιόντων, καθώς και των λοιπών προσώπων που συνοικούν και τον βαρύνουν σύμφωνα με τις διατάξεις φορολογίας εισοδήματος (σε ξεχωριστό έντυπο).

 

- Κάθε νομικό πρόσωπο, εφόσον έχει πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία σε ακίνητα.

 

- Ο κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς (σε ξεχωριστό έντυπο).

 

Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος απεβίωσε μέχρι 31-12-2004, με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματός του που θα υποβληθεί από τους κληρονόμους, δεν θα συνυποβληθεί και το έντυπο Ε9, έστω και αν ο αποβιώσας κατά το χρόνο που ζούσε είχε στην κυριότητά του ακίνητα. Τα ακίνητα αυτά, συμπεριληφθούν στο έντυπο Ε9 που θα υποβληθεί είτε από τους εξ αδιάθετου κληρονόμους, αν δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη είτε από τους εκ διαθήκης κληρονόμους αν έχει δημοσιευθεί διαθήκη, κατά το ποσοστό τους.

 

ΠΟΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2005

 

Όλα τα ακίνητα, που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου 2005 και αποκτήθηκαν με οποιαδήποτε αιτία, δηλαδή αγορά, δωρεά, γονική παροχή, κληνομιά, χρησικτησία κ.ά.

 

Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται η συνυποβολή των τίτλων κυριότητας

 

Για τις ανάγκες συμπλήρωσης του συγκεκριμένου εντύπου τα ακίνητα θεωρούνται, ότι ανήκουν στον υπόχρεο:

 

1. Από την ημέρα έκδοση της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης στις περιπτώσεις

 

- δικαστικής απόφασης καταδίκης σε δήλωση βούλησης,

 

- δικαστικής απόφασης με την οποία αναγνωρίζεται τελεσίδικα δικαίωμα κυριότητας ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. λόγω συμπληρώσεως των όρων τακτικής ή έκτακτης χρησικτησίας).

 

2. Από την ημέρα σύνταξης της κατακυρωτικής έκθεσης σε μεταβίβαση ακινήτου που διενεργείται κατόπιν αναγκαστικού ή εκούσιου πλειστηριασμού.

 

3. Από την ημέρα σύνταξης του οριστικού συμβολαίου στις λοιπές περιπτώσεις (αγορά, δωρεά, γονική παροχή κ.λπ.).

 

Σε περιπτώσεις συμβολαίων με αίρεση, υπόχρεος για να δηλώσει το ακίνητο είναι:

 

- ο αγοραστής σε περίπτωση διαλυτικής αίρεσης.

 

- ο πωλητής σε περίπτωση αναβλητικής αίρεσης.

 

4. Σε περίπτωση που εργολάβος υποσχέθηκε με συμβολαιογραφικό προσύμφωνο τη μεταβίβαση ακινήτου σε τρίτο και παρέδωσε τη χρήση του ακινήτου σε αυτόν με ιδιαίτερη συμβολαιογραφική πράξη που έχει συνταχθεί μέσα σε δύο μήνες από την παράδοση της χρήσης του ακινήτου, υπόχρεος για την υποβολή Ε9 είναι ο εκ προσυμφώνου αγοραστής. Αν η ημερομηνία παράδοσης αναγράφεται στο προσύμφωνο, δεν απαιτείται χωριστή πράξη παράδοσης.

 

Όταν στο προσύμφωνο υπάρχει ο όρος της αυτοσύμβασης και δεν έχει συνταχθεί το οριστικό συμβόλαιο μέχρι 31-12-2004, υπόχρεος για την υποβολή του εντύπου Ε9 είναι ο εκ προσυμφώνου αγοραστής.

 

Σε κάθε άλλη περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου με προσύμφωνο, υπόχρεος για την υποβολή του εντύπου Ε9 είναι ο εκ προσυμφώνου πωλητής, ανεξάρτητα αν έχει παραδοθεί η χρήση του ακινήτου στον εκ προσυμφώνου αγοραστή.

 

5. Στις περιπτώσεις επίδικων ακινήτων υπόχρεος σε δήλωση είναι ο νομέας τους.

 

6. Στις περιπτώσεις κληρονομιαίων ακινήτων, υπόχρεοι για να δηλώσουν τα ακίνητα είναι:

 

- Οι εκ διαθήκης κληρονόμοι κατά το ποσοστό τους, εφόσον έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι τις 31-12-2004.

 

- Οι εξ αδιαθέτου κληρονόμοι κατά το ποσοστό τους, εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι τις 31-12-2004.

 

- Οσοι έχουν αποκτήσει ακίνητο με οριστικό συμβόλαιο δωρεάς αιτία θανάτου (πρόταση και αποδοχή), εφόσον ο θάνατος έχει συμβεί μέχρι 31-12-2004.

 

ΜΕΡΟΣ Β

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

 

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥ

 

Στον πίνακα αυτό ο υπόχρεος θα αναγράψει ευδιάκριτα και με ΚΕΦΑΛΑΙΑ τα πιο κάτω:

 

Προς τη ΔΟΥ....

 

Να αναγραφεί η ΔΟΥ, στην οποία υποβάλλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματός του.

 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου

 

Να αναγραφεί ευδιάκριτα ο αριθμός του φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)

 

Τονίζεται ότι από το έτος 1997, όλοι οι κάτοχοι ακινήτων υποχρεούνται στη λήψη Αριθμού Φορολογικού Μητρώου.

 

Διευκρινίζεται ότι, όπου συμπληρώνεται ο ΑΦΜ, δεν απαιτείται η συμπλήρωση του αριθμού ταυτότητας.

 

Στοιχεία Υποχρέου

 

Να συμπληρωθούν με κεφαλαία όλα τα απαιτούμενα στοιχεία του υποχρέου. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στην ορθή συμπλήρωση του ΑΦΜ.

 

Στοιχεία της συζύγου

 

Να συμπληρωθούν με κεφαλαία όλα τα απαιτούμενα στοιχεία της συζύγου, σε περίπτωση έγγαμου υπόχρεου. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στη ορθή συμπλήρωση του ΑΦΜ

 

Στοιχεία τέκνων

 

Να συμπληρωθούν με τα στοιχεία των τέκνων του υπόχρεου και της συζύγου, εφόσον τους βαρύνουν σύμφωνα με τον κώδικα φορολογίας εισοδήματος.

 

Τονίζεται ότι, θα αναγραφούν μόνο τα τέκνα τα οποία έχουν πλήρη ή ψιλή κυριότητας ή επικαρπία ή το εμπράγματο δικαίωμα οίκησης σε ακίνητα.

 

Στοιχεία εκπροσώπου ή αντικλήτου

 

Να γραφούν τα στοιχεία του εκπροσώπου (κηδεμόνα, αντιπροσώπου, προσωρινού διαχειριστική κ.λπ.).

 

Παρατηρήσεις φορολογουμένου

 

Σημειώνεται οποιαδήποτε παρατήρηση ή διευκρίνιση, που αφορά το Ε9 (π.χ. ότι το δηλούμενο ακίνητο είναι επίδικο)

 

Β. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ (ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ή ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ (ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΥ)

 

Στον πίνακα αυτόν αναγράφονται όλα τα κτίσματα που βρίσκονται στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν αυτά είναι σε περιοχές εντός ή εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.

 

Επίσης στον ίδιο πίνακα αναγράφονται τα στοιχεία των εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού οικοπέδων είτε έχουν κτίσματα είτε όχι.

 

Σε κάθε γραμμή θα αναγράφεται μια ενιαία ιδιοκτησία (κτίσματα και οικόπεδο).

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 

- Για τα διαμερίσματα και επαγγελματική στέγη σε πολυκατοικία δεν αναγράφεται το οικόπεδο.

 

- Επί ενιαίας ιδιοκτησίας σε διαφορετικό στάδιο κατασκευής, τα ημιτελή κτίσματα θα αναγράφονται σε άλλη σειρά.

 

- Κτίσματα διαφορετικής χρήσης επί οικοπέδου χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, αναγράφονται σε χωριστές γραμμές, ενώ η επιφάνεια του οικοπέδου αναγράφεται στην ίδια γραμμή με το ισόγειο. ΜΟΝΟ στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται και η στήλη συνολική επιφάνεια κτισμάτων στο οικόπεδο (στήλη 22),

 

Συγκεκριμένα:

 

ΣΤΗΛΗ 1

Η στήλη αυτή συμπληρώνεται από την υπηρεσία.

ΣΤΗΛΗ 2

Αναγράψτε τον αύξοντα αριθμό του ακινήτου.

ΣΤΗΛΗ 3

Αναγράψτε το νομό που βρίσκεται το ακίνητο.

ΣΤΗΛΗ 4

Αναγράψτε το δήμο και το δημοτικό διαμέρισμα ή την κοινότητα που βρίσκεται το ακίνητο.

ΣΤΗΛΗ 5

Αναγράψτε την οδό και τον αριθμό που βρίσκεται το ακίνητο. Σε περίπτωση μεταφοράς συντελεστή δόμησης αναγράφονται τα στοιχεία του βαρυνόμενου ακινήτου.

ΣΤΗΛΗ 6

Σημειώστε Χ στην αντίστοιχη στήλη Π (Πρόσοψη), της οδού ή των οδών που το ακίνητο έχει πρόσοψη ή προσόψεις, αφού πρώτα σημειώσετε τις ονομασίες των δρόμων που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο στο οποίο ανήκει (στήλες 5 και 7).

 

Οταν το ακίνητο δεν έχει πρόσοψη σε δρόμο αλλά βρίσκεται σε ακάλυπτο χώρο ή σε αίθριο ή σε στοά δεν συμπληρώνονται οι στήλες 6.

 

Προσόψεις ακινήτου: Θεωρούνται, οι πλευρές του που έχουν άνοιγμα (παράθυρο, πόρτα ή προθήκη) σε δρόμο, στοά ή στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου. Προκειμένου για οικόπεδα, προσόψεις θωρούνται οι πλευρές του που συνορεύουν με κοινόχρηστους χώρους (δρόμους, πλατείες κ.λπ.).

 

Παράδειγμα: Διαμέρισμα πολυκατοικίας έχει πρόσοψη αποκλειστικά στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, ενώ η είσοδος της πολυκατοικίας είναι επί της οδού Σεβαστουπόλεως. Στην περίπτωση αυτή δεν συμπληρώνονται οι στήλες 6.

 

ΣΤΗΛΗ 7

Αναγράψτε τους υπόλοιπους δρόμους που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο που ανήκει το ακίνητο, όπου αυτό είναι δυνατό.

ΣΤΗΛΗ 8

Αναγράψτε τον αριθμό του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.) που βρίσκεται το ακίνητο, εφόσον δεν υπάρχουν ονόματα δρόμων που το περικλείουν (στην περίπτωση αυτή αναγράφεται ο αριθμός οικοδομικού τετραγώνου που υπάρχει στον τίτλο ιδιοκτησίας του).

ΣΤΗΛΗ 9

Αναγράψτε τον κώδικα κατηγορίας του ακινήτου σύμφωνα με τα εξής:

 

ΚΩΔ. 1

Κατοικία - Διαμέρισμα (πλην μονοκατοικίας), μετά των παρακολουθημάτων και των βοηθητικών χώρων. Οι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων εντός πυλωτής, αναγράφονται μόνο αν αποτελούν παρακολούθημα συγκεκριμένου κτηρίου.

 

ΚΩΔ. 2

Μονοκατοικία

 

Μονοκατοικία είναι, το κτίσμα που αποτελεί, λειτουργικά μία μόνο κατοικία με τους βοηθητικούς χώρους της (αποθήκες, θέσεις στάθμευσης κ.λπ.), η οποία μπορεί να είναι σε έναν ή σε περισσότερους ορόφους.

 

Δεν χαρακτηρίζονται μονοκατοικίες:

 

α. Διώροφος οικοδομή με ισόγειο κατάστημα και 1ο όροφο κατοικία.

 

β. Ισόγειο διαμέρισμα που βρίσκεται σε επαφή με άλλο ισόγειο διαμέρισμα.

 

γ. Ισόγεια επαγγελματική στέγη που βρίσκεται σε επαφή με άλλο ισόγειο διαμέρισμα.

 

Τα πιο πάνω ισχύουν, ανεξάρτητα αν έχει συσταθεί πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας.

 

ΚΩΔ. 3

Επαγγελματική στέγη, δηλ. καταστήματα, γραφεία, εμπορικά κέντρα, υπεραγορές καθώς και βιοτεχνίες που στερούνται σχετικής οικοδομικής άδειας και άδειας λειτουργίας βιοτεχνίας.

 

ΚΩΔ. 4

Οικόπεδο, (όταν το οικόπεδο αναγράφεται σε ενιαία γραμμή με υπάρχον κτίσμα ως κατηγορία ακινήτου αναγράφεται ο κωδικός του κτίσματος).

 

ΚΩΔ. 5

Γεωργικά κτήρια, κτηνοτροφικά κτήρια και Αποθήκες, που είναι αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες.

 

Γεωργικά θεωρούνται τα κτήρια στα οποία φυλάσσονται ζωοτροφές, σπόροι, γεωργικά εργαλεία και μηχανήματα.

 

Κτηνοτροφικά θεωρούνται τα κτήρια που στεγάζουν ζώα.

 

Αποθήκες θεωρούνται οι αποθηκευτικοί χώροι οποιουδήποτε μεγέθους όχι όμως και χώροι στους οποίους ψύχονται τα αποθηκευμένα προϊόντα που υπάγονται στα βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτήρια.

 

ΚΩΔ. 6

Θέσεις στάθμευσης, που είναι αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες και έχουν ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου.

 

ΚΩΔ. 7

Σταθμοί αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, για τους οποίους υπάρχει οικοδομική άδεια ειδικού κτηρίου και η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών (από τις κατά τόπους νομαρχίες ή τις Κεντρικές Υπηρεσίες).

 

Αν δεν συντρέχουν αθροιστικά οι πιο πάνω περιπτώσεις τότε χρησιμοποιείται ο κωδικός αριθμός 3 (επαγγελματική στέγη).

 

ΚΩΔ. 8

Βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτήρια μετά των παραρτημάτων τους, για τα οποία υπάρχει οικοδομική άδεια ειδικού κτηρίου και η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία του Υπ. Ανάπτυξης (από τις κατά τόπους νομαρχίες ή τις Κεντρικές Υπηρεσίες).

 

Αν δεν συντρέχουν αθροιστικά οι πιο πάνω περιπτώσεις, τότε χρησιμοποιείται ο κωδικός αριθμός 3 (επαγγελματική στέγη).

 

ΚΩΔ. 9

Ξενοδοχεία και γενικά Τουριστικές Εγκαταστάσεις, δηλ. ξενοδοχεία, μοτέλ, μπαγκαλόους, ξενώνες και κάμπινγκ για τα οποία υπάρχει οικοδομική άδεια ειδικού κτηρίου και η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία.

 

Αν δεν συντρέχουν αθροιστικά οι πιο πάνω περιπτώσεις, τότε χρησιμοποιείται ο αριθμός 3 (επαγγελματική στέγη).

 

ΚΩΔ. 10

Εκπαιδευτήρια. για τα οποία υπάρχει οικοδομική άδεια χρήσης κτηρίου και η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας.

 

Αν δεν συντρέχουν αθροιστικά οι πιο πάνω περιπτώσεις, τότε χρησιμοποιείται ο κωδικός αριθμός 3 (επαγγελματική στέγη).

 

ΚΩΔ. 11

Αθλητικές εγκαστάσεις, δηλ. γυμναστήρια, κολυμβητήρια, γήπεδα αθλοπαιδιών και γενικά κέντρα άθλησης, για τα οποία υπάρχει οικοδομική άδεια χρήσης κτηρίου και η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας.

 

Αν δεν συντρέχουν αθροιστικά οι πιο πάνω περιπτώσεις, τότε χρησιμοποιείται ο αριθμός 3 (επαγγελματική στέγη).

 

ΚΩΔ. 12

Κτήρια που δεν μπορούν να υπάρχουν στις πιο πάνω κατηγορίες δηλ.

μουσεία, ιεροί ναοί, θέατρα, κινηματογράφοι, συνεδριακά κέντρα, αίθουσες διαλέξεων - συναυλιών - εκθεσιακών κέντρων κ.λπ. (το είδος του κτηρίου πρέπεινα προσδιορίζεται στην οικοδομική άδεια).

 

ΚΩΔ. 13

Τίτλος μεταφοράς συντελεστή δόμησης.

ΣΤΗΛΗ 10

Αναγράψτε τον κωδικό της κατηγορίας ειδικών συνθηκών που ανήκει το ακίνητο, σύμφωνα με τα εξής:

 

ΚΩΔ. 1

Κτίσματα ή οικόπεδα που τελούν υπό αναγκαστική απαλλοτρίωνση, καθώς και κτίσματα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια ή πρωτόκολλο κατεδάφισης.

 

ΚΩΔ. 2

Διατηρητέο κτίσμα, εφόσον έχει εκδοθεί η σχετική πράξη, έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και δεν έχει ανακληθεί.

 

ΚΩΔ. 3

Δεσμευμένο ακίνητο λόγω αρχαιολογικής έρευνας ή ακίνητο που τελεί υπό αναστολή οικοδομικών αδειών, εφόσον υπάρχει βεβαίωση της αρμόδιας αρχής.

 

ΚΩΔ. 4

Οικόπεδο, το οποίο δεν είναι οικοδομήσιμο και δεν μπορεί να τακτοποιηθεί.

 

ΚΩΔ. 5

Οικόπεδο το οποίο δεν είναι οικοδομήσιμο, αλλά μπορεί να τακτοποιηθεί.

 

ΚΩΔ. 99

Κτίσμα υπό ανέγερση.

ΣΤΗΛΗ 11

Αναγράψτε τον κωδικό του ορόφου του ακινήτου κατά περίπτωση ως εξής:

 

ΚΩΔ. Υ

Υπόγειο

 

ΚΩΔ. 0

Ισόγειο

 

ΚΩΔ. 1

1ος όροφος

 

ΚΩΔ. 2

2ος όροφος

 

ΚΩΔ. 3

3ος όροφος

 

ΚΩΔ. 4

4ος όροφος

 

 

Σε περίπτωση που έχουμε μεζονέτα, στη στήλη 12 αναγράφεται το σύνολο των τ.μ. της μεζονέτας σε μια σειρά και στη στήλη του ορόφου αναγράφεται ο κωδικός του ψηλότερου ορόφου.

 

Σε περίπτωση τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης για την επιφάνεια όλων των ορόφων πλην του ισογείου που έχει τον κωδικό 0, αναγράφεται ο κωδικός.

ΣΤΗΛΗ 12

Αναγράψτε την επιφάνεια των κυρίων χώρων του κτίσματος σε τετραγωνικά μέτρα.

 

Προσοχή τα τετραγωνικά μέτρα αναγράφονται επακριβώς και μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία (όχι σε κλασματική μορφή).

ΣΤΗΛΗ 13

Αναγράψτε τη συνολική επιφάνεια των βοηθητικών χώρων. Βοηθητικοί χώροι θεωρούνται τα πάσης φύσεως ανεξάρτητα κτίσματα που βρίσκονται στον ακάλυπτο ή στον υπόγειο χώρο π..χ. αποθήκες πλυσταριά, κλειστοί χώροι στάθμευσης, πατάρι κ.λπ.

 

Αν όμως αυτοί είναι αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες (αν έχουν ποσοστό επί του οικοπέδου), αναγράφονται σε χωριστή σειρά του εντύπου Ε9.

 

Οι χώροι στάθμευσης σε πυλωτή αναγράφονται μόνο αν αποτελούν παρακολούθημα του ακινήτου.

 

Προσοχή τα τετραγωνικά μέτρα αναγράφονται επακριβώς και μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία (όχι σε κλασματική μορφή).

ΣΤΗΛΗ 14

Αναγράψτε το έτος κατασκευής του ακινήτου όπως προκύπτει από την έκδοση της οικοδομικής άδειας ή την τελευταία αναθεώρησή της.

 

Αδεια αλλαγής μόνο της χρήσης του κτηρίου ή άδειες μη ουσιώδους ανακαίνισης δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της παλαιότητας.

 

Αν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, αναγράψτε το έτος κατασκευής το οποίο προκύπτει από κάποιο δημόσιο έγγραφο (πχ. προγενέστερος τίτλος κτήσης, νομιμοποίηση αυθαιρέτου, έναρξη ηλεκτροδότησης, μισθωτήριο συμβόλαιο).

 

Σε περίπτωση που υπάρχουν τμήματα κτισμάτων με διαφορετική παλαιότητα, αναγράφεται το κτίσμα σε μια γραμμή και ως έτος κατασκευής, το έτος της νεότερης οικοδομικής άδειας.

ΣΤΗΛΗ 15

Αναγράψτε τον κωδικό του είδους εμπράγματου δικαιώματος κατά προτίμηση ως εξής:

 

ΚΩΔ. 1

πλήρης κυριότητα

 

ΚΩΔ. 2

ψιλή κυριότητα

 

ΚΩΔ. 3

επικαρπία ή οίκηση

 

 

Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί του ιδίου ακινήτου αναγράφονται σε χωριστές γραμμές.

ΣΤΗΛΗ 16

Αναγράψτε κατά περίπτωση τα ποσοστά συνιδιοκτησίας επί τοις εκατόν (%) που αναλογεί στο κτίσμα.

 

Προσοχή τα ποσοστά συνιδιοκτησίας αναγράφονται επακριβώς και μέχρι πέντε δεκαδικά ψηφία (όχι σε κλασματική μορφή).

ΣΤΗΛΗ 17

Σε περίπτωση που δηλώνεται ψιλή κυριότητα ή επικαρπία αναγράφεται υποχρεωτικά το έτος γέννησης του επικαρπωτή.

ΣΤΗΛΗ 18

Αναγράψτε την επιφάνεια του οικοπέδου σε τετραγωνικά μέτρα.

 

Προσοχή τα ποσοστά συνιδιοκτησίας αναγράφονται επακριβώς και μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία (όχι σε κλασματική μορφή).

ΣΤΗΛΗ 19

Αναγράψτε τον κωδικό του είδους εμπράγματου δικαιώματος κατά περίπτωση ως εξής:

 

ΚΩΔ. 1

πλήρης κυριότητα

 

ΚΩΔ. 2

ψιλή κυριότητα

 

ΚΩΔ. 3

επικαρπία ή οίκηση

 

 

Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί του ιδίου ακινήτου αναγράφονται σε χωριστές γραμμές.

ΣΤΗΛΗ 20

Αναγράψτε κατά περίπτωση το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί τοις εκατό (%) που σας αναλογεί στο οικόπεδο.

 

Προσοχή τα ποσοστά συνιδιοκτησίας αναγράφονται επακριβώς και μέχρι πέντε δεκαδικά ψηφία (όχι σε κλασματική μορφή).

ΣΤΗΛΗ 21

Σε περίπτωση που δηλώνεται ψιλή κυριότητα ή επικαρπία αναγράφεται υποχρεωτικά το έτος γέννησης του επικαρπωτή.

ΣΤΗΛΗ 22

Στη στήλη αυτή αναγράφεται η συνολική επιφάνεια (σε τετραγωνικά μέτρα με δύο δεκαδικά ψηφία) για κτίσματα διαφορετικής χρήσης επί οικοπέδου χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας. Τα κτίσματα αναγράφονται σε χωριστές γραμμές, η επιφάνεια δεν του οικοπέδου αναγράφεται στην ίδια γραμμή με το ισόγειο π.χ. επί οικοπέδου 500 τ.μ. στην οδό Βασιλίσσης Σοφίας υπάρχει στο ισόγειο κατάστημα 100 τ.μ. και στον 1ο όροφο οικία 100 τ.μ. χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας. Σε μία γραμμή θα αναγραφεί η επιφάνεια, το είδος του εμπράγματου δικαιώματος και το ποσοστό συνιδιοκτησίας του καταστήματος και στη συνέχεια θα αναγραφούν τα στοιχεία του οικοπέδου και στη στήλη 22 θα αναγραφεί το άθροισμα των κτισμάτων που υπάρχουν στο οικόπεδο δηλ. 100 +100 = 200 τ.μ. Η οικία θα αναγραφεί σε ξεχωριστή γραμμή χωρίς να αναγραφούν τα στοιχεία του οικοπέδου.

ΣΤΗΛΗ 23

Στην στήλη αυτή αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του ιδιοκτήτη του ακινήτου, όπως αυτός είναι εκτυπωμένος δίπλα από το όνομά του στην πρώτη σελίδα της δήλωσης.

ΣΤΗΛΗ 24

Αναγράψτε αντίστοιχα:

 

ΚΩΔ. 1

Για δήλωση νέου ακινήτου

 

ΚΩΔ. 2

Οταν μεταβάλλονται στοιχεία ακινήτου που έχει δηλωθεί

 

ΚΩΔ. 3

Οταν διαγράφεται ακίνητο

 

 

Προσοχή: Η στήλη 24 συμπληρώνεται μόνο σε περιπτώσεις συμπληρωματικών ή ανακλητικών δηλώσεων Ε9 έτους 2005 (σε αρχική δήλωση δεν συμπληρώνεται).

 

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ακινήτου μεταξύ συζύγων ή των ανηλίκων τέκνων τους, το ποσοστό συνιδιοκτησίας έκαστου συγκυρίου συμπληρώνεται ως άλλο ακίνητο σε ξεχωριστή σειρά.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΤΗΛΗ ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

 

Στον πίνακα 2 στην έννοια του αγροτεμαχίου, περιλαμβάνονται όλα τα γήπεδα - εκτάσεις - που είναι εκτός σχεδίου πόλης ή εκτός οικισμού.

 

Τα κτίσματα όλων των κατηγορίων των εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμών, καταχωρούνται στον πίνακα 1 και αναγράφονται στην στήλη 9 με τον αντίστοιχο κωδικό της κατηγορίας που ανήκουν, ενώ τα γήπεδα - εκτάσεις αυτών των ακινήτων στον πίνακα 2, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία υπάγονται, δηλαδή αρδευόμενη έκταση, δασική έκταση, μεταλλευτική έκταση κ.λπ..

 

Συγκεκριμένα:

 

ΣΤΗΛΗ 1

Η στήλη αυτή συμπληρώνεται από την υπηρεσία.

ΣΤΗΛΗ 2

Αναγράψτε τον αύξοντα αριθμό του αγροτεμαχίου.

ΣΤΗΛΗ 3

Αναγράψετε το νομό που βρίσκεται το αγροτεμάχιο.

ΣΤΗΛΗ 4

Αναγράψτε την οδό και τον αριθμό ή τη θέση που βρίσκεται στο αγροτεμάχιο.

ΣΤΗΛΗ 6

Αναγράψτε τον κωδικό της κατηγορίας πρόσοχη σε οδό, ως ακολούθως:

 

ΚΩΔ. 1

Οταν το αγροτεμάχιο έχει πρόσοψη σε Εθνική ή Επαρχιακή Οδό.

 

ΚΩΔ. 2

Οταν το αγροτεμάχιο έχει πρόσοψη σε Δημοτική ή Κοινοτική οδό ή κοινόχρηστο χώρο αιγιαλού και παραλίας.

 

ΚΩΔ. 3

Οταν το αγροτεμάχιο έχει πρόσοψη σε Αγροτική ή Ιδιωτική Οδό ή κοινόχρηστο χώρο εκτός αιγιαλού και παραλίας.

 

ΚΩΔ. 4

Οταν το αγροτεμάχιο είναι τυφλό.

ΣΤΗΛΗ 7

Αναγράψτε τα μέτρα που απέχει το αγροτεμάχιο από τη θάλασσα, εφόσον η απόσταση αυτή είναι μικρότερη των 800 μέτρων.

ΣΤΗΛΗ 8

Σημειώστε Χ, εφόσον το αγροτεμάχιο έχει κηρυχθεί απαλλοτριωμένο.

ΣΤΗΛΗ 9

Σημειώστε Χ, εάν το αγροτεμάχιο είναι αρδευόμενο.

ΣΤΗΛΗ 10-16

Αναγράψτε την επιφάνεια του αγροτεμαχίου σε τετραγωνικά μέτρα, κατανεμημένη στις κατηγορίες που αναφέρονται στις στήλες.

 

Προσοχή τα ποσοστά συνιδιοκτησίας αναγράφονται επακριβώς και μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία (όχι σε κλασματική μορφή).

ΣΤΗΛΗ 17

Αναγράψτε τη συνολική επιφάνεια όλων των κτισμάτων που βρίσκονται μέσα στο αγροτεμάχιο.

 

Προσοχή τα τετραγωνικά μέτρα αναγράφονται επακριβώς και μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία (όχι σε κλασματική μορφή).

ΣΤΗΛΗ 18

Αναγράψτε τον κωδικό του είδους εμπράγματου δικαιώματος κατά περίπτωση ως εξής:

 

ΚΩΔ. 1

πλήρης κυριότητα

 

ΚΩΔ. 2

ψιλή κυριότητα

 

ΚΩΔ. 3

επικαρπία ή οίκηση.

 

 

Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί του ιδίου αγροτεμαχίου, αναγράφονται σε χωριστές γραμμές.

ΣΤΗΛΗ 19

Αναγράψτε κατά περίπτωση το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί τοις εκατόν (%) που σας αναλογεί στο αγροτεμάχιο.

 

Προσοχή τα ποσοστά συνιδιοκτησίας αναγράφονται επακριβώς και μέχρι πέντε δεκαδικά ψηφία (όχι σε κλασματική μορφή).

ΣΤΗΛΗ 20

Σε περίπτωση που δηλώνεται ψιλή κυριότητα η επικαρπία αναγράφεται υποχρεωτικά το έτος γέννησης του επικαρπωτή.

ΣΤΗΛΗ 21

Στην στήλη αυτή αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του ιδιοκτήτη του αγροτεμαχίου, όπως αυτός είναι εκτυπωμένος δίπλα από το όνομά του στην πρώτη σελίδα της δήλωσης..

ΣΤΗΛΗ 22

Αναγράψτε αντίστοιχα:

 

ΚΩΔ. 1

Για δήλωση νέου αγροτεμαχίου

 

ΚΩΔ. 2

Οταν μεταβάλλονται στοιχεία αγροτεμαχίου, που έχει δηλωθεί.

 

ΚΩΔ. 3

Οταν διαγράφεται αγροτεμάχιο.

 

 

Προσοχή! Η στήλη 22 συμπληρώνεται μόνο σε περιπτώσεις συμπληρωματικών ή ανακλητικών δηλώσεων Ε9 έτους 2005. Σε αρχική δήλωση δεν συμπληρώνεται.

 

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ακινήτου μεταξύ συζύγων ή των ανηλίκων τέκνων τους ποσοστό συνιδιοκτησίας έκαστου συγκύριου συμπληρώνεται ως άλλο ακίνητο σε ξεχωριστή σειρά.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΤΗΛΗ ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ

 

Τελευταία ενημέρωση 13/12/2004