Βασικές έννοιες κύματος 
Μήκος κύματος, πλάτος, διαφορά φάσης  
Wave Amplitude, Wavelength, Phase Shift
Μήκος κύματος, συχνότητα και ταχύτητα  
Wavelength, Frequency and Speed
Συχνότητα κύματος Wave Frequency Τα συστατικά του κύματος  
Parts of a Wave
 

 Επιστροφή στο μενού

 

Είδη κύματος 
Προσομοίωση εγκάρσιου κύματος Transverse Wave Simulator
προσομοίωση διαμήκους κύματος
Longitudinal Wave Simulator
Φύλλο εργασίας V-Lab Worksheet
Συμβολή εγκαρσίων κυμάτων  Transverse Wave Interference Φύλλο εργασίας   V-Lab Worksheet

Συμβολή διαμήκων κυμάτων  Longitudinal Wave Interference
Στάσιμο κύμα 
Stationary Wave

Διάμηκες και εγκάρσιο κύμα Transverse - Longitudinal Wave Demo Διαδιδόμενο κύμα  Moving Waves
Κύματα στο νερό  Water Wave Demo Διαμήκη και εγκάρσια κύματα Transverse and Longitudinal
Λεκάνη κυματισμών 1 Ripple Tank I Κύμα σε τρεις διαστάσεις 3D Wave
 

 Επιστροφή στο μενού

 

Φαινόμενα 
 Συμπεριφορά του κύματος  Set of Wave Behavior Applets Διάδοση και ανάκλαση  Transmission/Reflection
Διάδοση κύματος 
Wave Transmission
 Αρμονικά και στάσιμα κύματα Harmonics - Standing Waves Ανάκλαση-διάθλαση 1 Reflection/Refraction
Στάσιμα κύματα1  Stationary Waves Ανάκλαση- διάθλαση 2 Reflection and Refraction
Διάδοση κύματος μέσα από πυκνό μέσο  Transmission of Wave Through Dense Media Περίθλαση κύματος  Diffraction  of Waves
Στάσιμα κύματα 2 Stationary Waves Δημιουργία κυμάτων 1  Wave Maker
Συμβολή εγκαρσίων κυμάτων  Transverse Wave Interference Πρόσθεση κυμάτων  Wave Adder 
Ανάκλαση παλμού ( ελέυθερο και δέσμιο άκρο Reflection of a Pulse (Fixed and Free End) Δημιουργία κυμάτων 2  Wave Maker
Ανάκλαση ημητονοειδούς (ελεύθερο και δέσμιο άκρο)  Reflection of a Sine Wave (Fixed and Free End) Συμβολή στη λεκάνη κυματισμών Interference in a Ripple Tank
Συμβολή κυμάτων  Wave Interference Συμβολή κυμάτων 1  Wave Interference I 
Διακρότημα  Beats  Συμβολή κυμάτων 2 Wave Interference II
Συμβολή δύο ημητονοειδών 1 Interference between Two Sinusoidal Waves I Συμβολή κυμάτων 3  Wave Interference III
Συμβολή δύο ημητονοειδών 2 Interference between Two Sinusoidal Waves II Αρχή υπέρθεσης 1 Superposition Principle
Προβλήματα υπέρθεσης  Superposition Principle Problems Αρχή υπέρθεσης 2  Superposition Principle II
Αρχή Υπέρθεσης ( ενισχυτική)   Superposition Principle Constructive Σύνθεση Fourier  Fourier Synthesis
Αρχή υπέρθεσης ( αναιρετική)  Superposition Principle Destructive  
 

 Επιστροφή στο μενού