Ταλαντώσεις 

Εκκρεμές  Pendulum  Εκκρεμές ελατηρίου  Spring Pendulum  
Αρμονική κίνηση 1 Harmonic Motion Δύναμη ελατηρίου και ΓΑΤ Spring Force and SHM
Απλή Αρμονική Ταλάντωση SHM Ταλάντωση και δημιουργία κύματος 
Oscillation and Wave
Ελατήριο - μάζα  Oscillator - Spring with Mass ΓΑΤ και ομαλή κυκλική κίνηση 
SHM and Uniform Circular Motion
Αρμονική κίνηση 2  Harmonic Motion Συζευγμένες αρμονικές ταλαντώσεις  Coupled Harmonic Oscillations
Συστήματα : ελατήριο-μάζα, εκκρεμές Pendulum and Oscillating Spring Βίντεο για την  καταστροφή της γέφυρας Tacoma 
Tacoma Narrows Bridge Collapse
Video
Εξαναγκασμένη ταλάντωση σε σύστημα ελατήριο-μάζα  
Forced Oscillation in a Spring
Μάζα σε ελατήριο Mass on a Spring
Μάζα σε νήμα-εκκρεμές  Mass on a String - Pendulum
Φθίνουσα ταλάντωση  Damped Oscillator
 

 Επιστροφή στο μενού