Ανάκλαση-διάθλαση 
Εισαγωγή στην ανάκλαση του φωτός 
Primer on Reflection of Light
 
  Εικονικό εργαστήριο Reflection Lab
Οπτική τράπεζα 1 Optics Bench (Original Site
 
Απεικόνηση ακτίνων στο σφαιρικό κάτοπτρο Ray Tracing for Sperical Mirrors Εισαγωγή   Intro to the Optics Bench
 Μη επίπεδα κάτοπτρα      
Curved Mirror Lab
 Επίπεδα κάτοπτρα   Plane Mirror Images 
Απεικόνηση των ακτίνων στον καθρέπτη 
Mirror Ray Tracing Demo
Οπτική τράπεζα 2 Optics Table
Ανάκλαση, διάθλαση και περίθλαση Reflection, Refraction, and Diffraction Πολλαπλά είδωλα  Multiple Images - Plane Mirror
Κανόνες σχεδιασμού πορείας των ακτίνων Animated Ray Tracing Rules Νόμοι ανάκλασης και διάθλασης  Law of Reflection and Refraction
Ανάκλαση σε επίπεδο κάτοπτρο Reflection from a Plane Mirror Είδωλο σε κυρτό κάτοπτρο  Image by a Diverging Mirror
 

 Επιστροφή στο μενού

 

Διάθλαση του φωτός 
Διάθλαση του φωτός  
Refraction of Light
Διάθλαση στο πρίσμα 1 
Refraction through a Prism
Ανάκλση και διάθλαση  Refraction/Reflection of Light  Διάθλαση στο πρίσμα 2 Prism Refraction
Διπλή διάθλαση  Double Refraction - Iceland Spar Διάθλαση 1  Refraction
 Νόμος του Snell  Snell's Law Demo   Διάθλαση 2  Refraction  
Πώς τα ψάρια βλέπουν τον κόσμο Fish's View of the World Ολική ανάκλαση Total Internal Reflection
Διάθλαση (επίδειξη)  
Refraction of Light Demo
 

 Επιστροφή στο μενού

 

Ανάλυση κατά τη διάθλαση
Διάθλαση και ανάλυση σε πρίσμα Prism Dispersion and Refraction Ανάλυση σε πλάκίδιο από γυαλί  Light Dispersion - Glass Slab
Διάθλαση και ανάλυση σε γυάλινο πρίσμα Light Dispersion - Glass Prism Διπλό ουράνιο τόξο  Double Rainbows
 

 Επιστροφή στο μενού

Φακοί- είδωλα 
Φακοί, Οπτική τράπεζα  Optics Bench  (Original Site) Παρουσίαση της πορείας των ακτίνων  Animated Ray Tracing Rules 
Απλή οπτική τράπεζα  Simple Optics Bench  Αποκλίνων φακός     Diverging Lens
Συγκλίνων φακός    Converging Lens
 Πορεία των ακτίνων στους φακούς  Ray Tracing For Lenses Μεγέθυνση Simple Magnification
Συγκλίνοντες φακοί Converging Lens Λεπτοί φακοί 1 Thin Lens
Αποκλίνοντες φακοί Diverging Lens Λεπτοί φακοί 2  Thick Lens
Είδωλο από συγκλίνοντα φακό  Image by a Converging Lens Η ανθρώπινη όραση  Human Vision - Eye
Είδωλο σε αποκλίνοντα φακό Image by a Diverging Lens Δομή του μικροσκοπίου  Anatomy of the Microscope
 

 Επιστροφή στο μενού

Προβλήματα 
Εστιακή απόσταση σε κυρτό κάτοπτρο Focal length of a Convex Mirror  Κυρτός φακός  Convex Lens
Κοίλος καθρέπτης Concave Mirror Κοίλος φακός  Concave Lens
 

 Επιστροφή στο μενού

 

 Διάδοση του φωτός σε νήματα fiber  Fiber Optics