Κινηματική εισαγωγικές έννοιες

http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=The_Moving_Man

Επιλέξτε  τιμές ( και αρχικές) και δείτε την κίνηση και τις γραφικές παραστάσεις.

http://jersey.uoregon.edu/vlab/block/Block.html

Ανάλογη με την προηγούμενη

http://www.physics.gatech.edu/academics/classes/2211/main/demos/displacement/DDis.html

Για την διαφοροποίηση των εννοιών μετατόπιση και διανυθέν διάστημα

https://www.msu.edu/user/brechtjo/physics/plotXV/plotXV.html

Επίδραση των τιμών αρχική θέση,, ταχύτητα και επιτάχυνση  πάνω στη γραφική παράσταση

http://mste.illinois.edu/users/Murphy/MovingMan/MovingMan.html

Κινείστε το ανθρωπάκι και δείτε τις γραφικές x,u, a

http://users.sch.gr/ekoltsakis/nt/harrison/harrisonswf/MotionDiagram_gr.html

Δώστε τις τιμές της αρχικής ταχύτητας και της επιτάχυνσης και παρακολουθείστε την κίνηση του αυτοκινήτου

http://users.sch.gr/ekoltsakis/nt/harrison/harrisonswf/ConstantAccel_gr.html

Η κλίση στην γραφική χ,t στην επιταχυνόμενη κίνηση

http://www.ac.wwu.edu/~vawter/PhysicsNet/IPDemos/SimsMain.html

Λίστα με εφαρμογές για Interactive Physics .

http://www.fearofphysics.com/Xva/xva.html

Επιλογή αρχικών τιμών, επιτάχυνσης ταχύτητας, κλπ και παρακολούθηση της κίνησης

http://www.ngsir.netfirms.com/englishhtm/Kinematics.htm

 Επιλογή κίνησης και παρακολούθηση των γραφικών

http://www.walter-fendt.de/ph11e/acceleration.htm

 Ανάλογη εφαρμογή

1-11-2009

Επιστροφή στο μενού

 

Ελεύθερη πτώση 

Ελεύθερη πτώση Free Fall  
 
 Το βάρος σας στο διάστημα  Your Weight in Space
Ελεύθερη πτώση  Free Fall     
Τα πειράματα του Galileo Galileo Experiments
Οι νόμοι της κίνησης κατά την ελεύθερη πτώση του Galileo Galileo's Law of Falling Bodies
Εξερεύνηση της ελεύθερης πτώσης  Free Fall Investigation Πτώση με αλεξίπτωτο 1 Parachute Drop  
Επιτάχυνση στην ελεύθερη πτώση  Free Fall Acceleration Πτώση με αλεξίπτωτο 2 Parachute Drop
Ελεύθερη πτώση δύο σωμάτων  Two Bowling Ball Drop   Πτώση δύο αλεξιπτωτιστών  Two Parachutes Drop  
 

 Επιστροφή στο μενού

 

 

Βολές 

Κίνηση βλήματος ( οι πειρατές)  Projectile Motion - Pirates Κίνηση βλήματος από κανόνι  Cannon Projectile Motion
Κίνηση βλήματος ( σε μια χαράδρα) Projectile Motion (off a cliff) Κίνηση βλήματος  Projectile Motion 
Χτύπησε το στόχο  Hit The Target  Οριζόντια βολή Horizontal Projectile Motion
Προβλήματα ελεύθερης πτώσης Free Fall Parachute Problems Βολές και αντίσταση στην  κίνηση  Projectiles and Drag
Το βουνό του Νεύτωνα Newtonian Mountain Βολές από κανόνι  Projectile Cannon
 

 Επιστροφή στο μενού

 

 

 Διανυσματικά μεγέθη : Ταχύτητα και δύναμη 

Γραφικός υπολογισμός στα διανύσματα  Graphing Vector Calculator  Διανύσματα (πρόσθεση και αφαίρεση)  Vector (Addition and Subtraction
Υποδείξεις παραδείγματα για τα διανύσματα  Vector Tutorials Υπολογισμός συνισταμένης Find the Resultant
Σύνθεση ταχυτήτων : η κίνηση της βάρκας Velocity Composition: Boat  Κίνηση της βάρκας στο ποτάμι River and Boat (Vectors)
Συνιστώσες διανύσματος  Vector Component Πρόσθεση διανυσμάτων Vector Addition
Πρόσθεση διανυσμάτων 1 και 2  Vectors Addition I or II    Πράξεις με διανύσματα  Vector Applet
Η δυνάμεις ως διανύσματα  Force Vectors Ισορροπία τριών δυνάμεων  Equilibrium of Three Forces
 

 Επιστροφή στο μενού

 

Δύναμη και κίνηση 

Δυνάμεις και κίνηση  
Dynamics and Forces
 1ος νόμος του Νεύτωνα 
Newton's First Law - Inertial
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τις δυνάμεις  
Forces Tutorial  
2ος νόμος του Νεύτωνα 
 
Newton's Second Law
Μηχανή Atwood
 
Atwood Machine 
Εργαστήριο για το 2ο νόμο του Νεύτωνα 
Newton's Second Law Lab
 
Δυνάμεις στον ανελκυστήρα  Force and an Elevator Συστήματα δυνάμεων 
Force Systems
Δυνάμεις, επιτάχυνση, σύγκρουση αυτοκινήτων 
Force, Acceleration and Car Crashes
Νόμος του Hooke Hooke's Law 
Διάγραμμα δυνάμεων στα σώματα 
Free Body Diagram Problems
 Νόμος του Hooke (ταινία) Hooke's Law the Movie
Διάγραμμα δυνάμεων στο κεκλιμένο επίπεδο 
Free Body Diagram on an Incline
Συνολικά ασκούμενη  δύναμη1 
 
Net Force
Ταινία για το κεκλιμένο επίπεδο Incline Plane the Movie Κεκλιμένο επίπεδο  Incline Plane
Συνολικά ασκούμενη δύναμη 2 Net Force Κεκλιμένο επίπεδο (Σημειώσεις)  Incline Plane (Notes)
 

 Επιστροφή στο μενού

 

 

Τριβή 

 Η δύναμη της τριβής 1  Frictional Force  Η δύναμη της τριβής 2 
Force of Friction
Τριβή ολισθαίνοντος  σώματος Sliding Block and Friction  Κεκλιμένο επίπεδο και τριβή 1 Incline Planes and Friction
Κεκλιμένο επίπεδο  2 ( απλά)  Incline-Plane Simulation Simple Κεκλιμένο επίπεδο και τριβή 3 Incline-Plane Simulation Complex
Κινητική ενέργεια και τριβή  Kinematic Friction and K.E. Ώθηση και τριβή Impulse and Friction
 

 Επιστροφή στο μενού

 

 

Έργο και μηχανική ενέργεια 

Δύναμη και έργο  Force and Work   Δυναμική ενέργεια Potential Energy 
Κινητική ενέργεια, μάζα και ταχύτητα  Kinetic Energy, Mass and Velocity Ενέργεια στο σύστημα ελατήριο μάζα  Mass-Spring & Energy
Μηχανική ενέργεια  Mechanical Energy Η μπάλα που αναπηδά  Bouncing Ball
Ενέργεια σώματος που πέφτει  Falling Ball and Energy Εκκρεμές με ελατήριο  Spring Pendulum
Διατήρηση της ενέργειας  Conservation of Energy Εκκρεμές και ενέργεια  Pendulum
 

 Επιστροφή στο μενού

 

Βαρύκεντρο Center of Gravity Κέντρο μάζας  Center of Mass
Κίνηση και κέντρο μάζας  Motion and Center of Mass Προβλήματα κρούσης  CollisionProblems
 

 Επιστροφή στο μενού