Φως 
Διάδοση ηλεκτρομαγνητικού κύμματος  Propagation of EM Waves Σκιές, είδωλα και χρώματα Shadow/Image and Color
Μέτρηση της ταχύτητας του φωτός Measuring the Speed of Light Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα  Electromagnetic Spectrum
Ταχύτητα, συχνότητα, μήκος κύμματος Speed, Frequency, Wavelength Πόλωση του φωτός  Polarization of Light
Απορόφηση και εκπομπή φωτός Absorption and Emission Απορόφηση του φωτός από το υδρογόνο  Absorption of light by Hydrogen
Διάθλαση του φωτός Refraction of Light 
Δύο υλικά, φακοί, πρίσμα  Two Media      Lens      Prism
Διάθλαση του φωτός - επίδειξη  Refraction of Light Demo
Ουράνιο τόξο Rainbow 
 
Φανόμενο Laser  The Laser  Φαινόμενο laser The Laser Interactive
Πολωτές Polarizers  Πόλωμένο φως ανάκλαση στο νερό Polarized Light - Water Reflection
Περίθλαση του φωτός Diffraction of Light Συμβολή του φωτός  Interference of Light 
Πείραμα διπλής σχισμής του Young 1 Young's Double-Slit Experiment Περίθλαση σε μία σχισμή  Single-Slit Diffraction
Πείραμα διπλής σχισμής του Young 2 Young's Double-Slit Experiment Φασματικές γραμμές  Spectral Lines  
Παραγωγή ακτίνων Χ  Making X-rays  Φάσματα των στοιχείων του περιοδικού πίνακα  Spectral Periodic Table 
Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο 1 Photoelectric Effect Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο 2  Photoelectric Effect
 

Επιστροφή στο μενού