Ορμή - κρούση 

Κρούσεις σε αεροτράπεζα  Air Track Collisions:  
Ελαστική κρούση
Elastic Collision  
Ανελαστική κρούση
Inelastic Collision
 Ορμή, ταχύτητα και ενέργεια  Momentum, Energy and Velocity
 
 Κρούσεις σε αεροτράπεζα  Air Track Collisions Η ορμή του αστροναύτη  Astronaut and Momentum 
 Είδη κρούσεων  Collision Types  Ώθηση και μεταβολή της ορμής  Impulse and Change in Momentum
Εκρήξεις και ορμή  Explosions and Momentum  Διατήρηση της ορμής ( σε δύο διαστάσεις) Conservation of Momentum 2D
 Ελαστική κρούση ( μια διάσταση)  1D Elastic Collision Η "κούνια"  του Νεύτωνα  # 1 Newton's Cradle #1
 Ελαστική κρούση ( 2 διαστάσεις) 2D Elastic Collision Η "κούνια" του Νεύτωνα #2 Newton's Cradle #2
 Κρούση σε μια και δύο διαστάσεις  Collision 1D and 2D  Ερμηνεία της "κούνιας" του Νεύτωνα Newton's Cradle Explained
 Γραμμική ορμή 1  Linear Momentum Γραμμική ορμή 2  Linear Momentum
 Στροφορμή Angular Momentum  Εικονικό μπιλιάρδο  Virtual Billards
 

Επιστροφή στο μενού