Θερμοκρασία, θερμότητα, κινητική θεωρία 
Θερμική ισορροπία  Thermo Equilibrium  6 πειράματα  Νόμος των μερικών πιέσεων του Dalton Dalton's Law of Partial Pressures
Θερμική κίνηση των μορίων Molecules in Motion Καμπύλη θέρμανσης του νερού Heating Curve of Water
Προσομοίωσης της θερμικής κίνησης  Kinetic Theory Simulation Θερμοκρασία αλλαγής φάσεως  Element Phase Transition Temperature
Θάλαμος πίεσης Pressure Chamber Αδιαβατική Adiabatic Process
Νόμος του Charles  
Charles's Law
Πίεση, θερμοκρασία, όγκος  Temperature, Pressure, Volume
Νόμος του Byle Calculations using Boyle's Law Θερμοκρασία-όγκος και μόρια  Temp-Volume and Molecules
Νόμος ιδανικών αερίων Ideal Gas Law and the Gas Constant Ισοβαρής, ισόθερμη, Ισόχωρη. 3 Thermodynamic Processes
Νόμος του Avogadro Avogadro's Law 

Επιστροφή στο μενού

 

Μηχανή  Carnot Carnot Engine  Μια ακόμα με πολύ καλά γραφικά  Και μία από το Univerity of  Mississipi 

Μηχανή τύπου Otto  Otto Engine

Μία ακόμα παρουσίαση με πολύ καλά γραφικά 

Μηχανή τύπου Diesel Diesel Engine πολύ καλά γραφικά και ήχος!!