Εναλλασσόμενο ρεύμα 

 Γεννήτρια εναλλασσομένου  AC Generator Action  Γεννήτρια  συνεχούς DC Generator Action 
Κύκλωμα RLC RLC Circuit Κύκλωμα RLC εναλλασσόμενου  RLC Circuit (AC)
Κόστος χρήσης των ηλεκτρικών συσκευών  Cost of using Appliances Απλά κυκλώματα εναλλασσομένου Simple AC Circuits
Συντονισμός  ραδιοφωνικού δέκτη Tuning a Radio Receiver  Λειτουργία του μετασχηματιστή  Transformer Action 
 

Επιστροφή στο μενού