Μολυβδίαση από οινοπνευματώδες ποτό οικιακής κατασκευής.

Θ. Γκαλέας, Δ. Σιδέρης, Σ. Αθανασέλης, Α. Κουτσελίνης, Σ. Μουλόπουλος.


Στην περιοχή του Ν. Τρικάλων, παρατηρήθηκε αυξημένη συχνότητα μολυβδιάσεων. Οι ασθενείς δεν ασκούσαν επαγγέλματα απο τα αναφερόμενα στη βιβλιογραφία ως επικίνδυνα για μολυβδίαση. Κοινό χαρακτηριστικό των ασθενών ήταν, αντιθέτως, η κατάχρηση ισχυρού τοπικού οινοπνευματώδους ποτού (τσίπουρου). Σκοπός της εργασίας ήταν να ελεγχθεί άν το τσίπουρο που παρασκευάζεται στο Ν. Τρικάλων περιέχει μόλυβδο. Πάρθηκαν δείγματα τσίπουρου από 14 περιοχέσ και αναλύθηκαν με φασματοφωτόμετρο ατομικής απορρόφησης. Σε 3 απο τα 14 δείγματα η συγκέντρωση Pb ήταν πολύ αυξημένη (>1000μg/L) σε 2 ήταν αυξημένη (>1000μg/L), σε 4 απλώς ανιχνευόταν Pb και στα υπόλοιπα ήταν μη ανιχνεύσιμος. Η ορθότητα των αποτελεσμάτων επαληθεύθηκε με quality control . Πιθανή προέλευση του Pb στο τσίπουρο από τη χρήση μολυβδοσωλήνα στον ψύκτη του αποστακτήρα ή/και στο γάνωμα του δοχείου του αποστακτήρα με κράμα Pb-Sn αντί μίγματος Sn. Συμπληρώνεται ότι η παροδοσιακή μέθδος παρασκευής τσίπουρου υπόκειται σε κίνδυνο νοθείας με μόλυβδο, αν δεν γινεται με τον παραδοσιακό lege artis τρόπο.


   

 


Επιστροφή