ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΠΡΩΤΗ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

 

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 2

 

«2. Εκλεκτούς κατά πρόγνωσιν Θεού Πατρός, διά του αγιασμού του Πνεύματος, εις υπακοήν και ραντισμόν του αίματος του Ιησού Χριστού· πληθυνθείη χάρις και ειρήνη εις εσάς».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ένας από τους μαθητές του Χριστού που έγραψε καθολικές επιστολές είναι και ο απ. Πέτρος, ο οποίος έζησε από κοντά την αποστολή του Κυρίου, γινόμενος μάρτυς όλου του έργου που επιτέλεσε ο Πατέρας διά του Υιού. Άρα και οι επιστολές του χαίρουν αλήθεια, μάλιστα είναι πλήρεις Πνεύματος Αγίου και σοφίας Θεού συναρπάζουσας όπου δύνανται να νουθετούν όλες τις εκκλησίες, οι οποίες δημιουργήθηκαν στο όνομα του Χριστού. Οι επιστολές αυτές απευθύνονται σε όλους αυτούς (εκλεκτούς) που λαμβάνουν κάλεσμα να υπηρετούν και να συμμετέχουν στα δρώμενα του Αγίου Ευαγγελίου, γινόμενοι μέτοχοι και κληρονόμοι της άφθαρτης ζωής διά του Αγιασμού. Αμήν.

 

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 3

 

«3. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όστις κατά το πολύ έλεος αυτού ανεγέννησεν ημάς εις ελπίδα ζώσαν διά της αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το έλεος του Χριστού διά της θυσίας του συνοδεύει εμάς εις όλον τον επί της γης βίον μας έως της ημέρας όπου ο Αγιασμός θα λάβει χώρα στη ζωή μας. Μετέπειτα το έλεος του Χριστού θα βασιλέψει μέσα μας, με φυσική συνέπεια ο Θεός να ενεργεί διά μέσου μας με δυνάμεις πίστεως, αγάπης, δικαιοσύνης και στους γύρω μας. Η ζώσα ελπίδα δημιουργείται εις ημάς υπό της παρουσίας του Κυρίου, η οποία ενισχύει ημάς ώστε να φτάσουμε στο κατ’ εικόνα και στο καθ’ ομοίωση.

Αποκορύφωμα του ελέους και της ζώσης πίστεως είναι η ανάσταση του Κυρίου. Η οποία ανάσταση συνοδεύτηκε μετέπειτα με την εμφάνιση αυτού ενώπιον των μαθητών του εις το ανώγειο, δίνοντας η παρουσία του το έναυσμα στους αποστόλους να διακατέχονται υπό του ελέους του Θεού και της ζώσης πίστεως.

Σήμερα η ζώσα πίστη, η χάρη του Θεού και το μέγα έλεος φανερώνεται εις ημάς διά του Αγίου Πνεύματος, το οποίο ενεργεί σήμερα στη ζωή όλων των παιδιών που ενώνονται διά της ζώσης φωνής του ζώντος Θεού με τον Πατέρα. Εύχομαι όλοι να πληρωθούμε Πνεύματος Αγίου και να συλλάβουμε τις ενέργειες του απείρου, οι οποίες σήμερα λαμβάνουν χώρα στη ζωή ημών. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 4

 

«4. εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντον και αμάραντον, πεφυλαγμένην εν τοις ουρανοίς δι' ημάς».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η κληρονομία του ανθρώπου υπό του Θεού είναι άπειρη,

 

άφθαρτη, αιώνια στους υλικούς και πνευματικούς τομείς.

Η κληρονομία του Θεού η οποία σήμερα γίνεται αντιληπτή από όλους εμάς (την Φωνή Θεού) είναι εν ολίγοις:

1) Υλική: Σύμπαν, άστρα, γαλαξίες, θάλασσες, ποτάμια, δέντρα, ζώα κ.λ.π.

2) Πνευματική: α) σοφία η οποία διαμορφώνει την υλική ζωή, β) σοφία πνευματική η οποία ζωοποιεί και διαμορφώνει τις κοινωνίες των ανθρώπων σε υιούς και θυγατέρες, γ) άφθαρτη ζωή προερχόμενη από τον υλικό πλούτο ή τον Λόγο του Θεού, δ) άφθαρτη ζωή η οποία προέρχεται από τον πνευματικό πλούτο, ε) αγάπη, ταπείνωση, δικαιοσύνη, χαρά. Με λίγα λόγια κληρονόμοι των πάντων, η οποία κληρονομιά δεν εδόθη ακόμη υπό του Θεού στον άνθρωπο λόγω της έλλειψης αγιασμού. Εδόθη όμως μέρος αυτής. Ολόκληρη θα μεταβιβαστεί στον άνθρωπο του Θεού αφού πρώτα κηρυχθεί και λάβει χώρα στη ζωή των τέκνων του Θεού το Ευαγγέλιο της βασιλείας, το οποίο σήμερα κηρύττεται υπό της Φωνής Θεού και έχει την δύναμη και την εξουσία να κάνει τον άνθρωπο κληρονόμο Θεού, συγκληρονόμο Χριστού και συμμέτοχο της δόξης αυτού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ ΣΤΙΧΟΣ 5

 

«5. οίτινες με την δύναμιν του Θεού φυλαττόμεθα διά της πίστεως, εις σωτηρίαν ετοίμην να αποκαλυφθή εν τω εσχάτω καιρώ».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η δύναμη του Αγιασμού και της ζώσης πίστεως θα αφθαρτοποιήσει τα σώματα ημών. Η δόξα αυτή θα αποκαλυφθεί υπό της Φωνής Θεού, ώστε ο αγιασμός και η άφθαρτη ζωή να γίνει πόλος έλξης για όλους τους λαούς. Οι υιοί και οι θυγατέρες όμως θα πιστέψουν στην δόξα του Θεού πριν οι λαοί δουν το φως της ζωής. Διά πίστεως θα λάβει χώρα η σωτηρία ψυχής και σώματος. Η αποκάλυψη αυτή την οποίαν προαναγγέλλει διά Πνεύματος Αγίου ο αποστ. Πέτρος στον στίχο αυτό, λαμβάνει χώρα σήμερα διά της εξαπλώσεως της Φωνής Θεού, η οποία εξαγγέλλει το θέλημα του Θεού εις όλα τα έθνη διά των νέων μαθητών αυτής. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 6

 

«6. διά το οποίον αγαλλιάσθε, αν και τώρα ολίγον, εάν χρειασθή, λυπηθήτε εν διαφόροις πειρασμοίς».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Να χαιρόμεθα διότι ο Θεός απεκάλυψε σε εμάς το μέγα αποκεκρυμμένο μυστήριο όλων των αιώνων, το οποίον είναι η ζώσα φωνή του ζώντος Θεού και η οποία ζωοποιεί ψύχη και σώμα τον φυσικό άνθρωπο κάνοντας αυτόν πνευματικό, ουρανόδρομο. Οι πειρασμοί γίνονται μέχρι να συλλάβουμε την αξία του Λόγου του Θεού. Ακόμη, οι πειρασμοί δημιουργούνται στο θέμα της εξάπλωσης διότι η Φωνή Θεού δεν έχει ακόμη εξουσία στις καρδιές των μαθητών αυτής και των ανθρώπων, ώστε όλοι μαζί με θυσία στους πνευματικούς ή υλικούς τομείς να προβούμε στις ενέργειες εκείνες όπου το Ευαγγέλιο της βασιλείας θα εξαπλώνεται εν δυνάμει. Άρα θα έχουμε διαφόρους πειρασμούς, διότι η Φωνή Θεού δεν γίνεται σήμερα αντιληπτή από τους μαθητές αυτής πρώτον και δεύτερον από τους ανθρώπους του κόσμου λόγω της παχυλότητας του υλικού στοιχείου και της άγνοιας του Λόγου του Θεού που διέπει το ανθρώπινο γένος.

Χρειάζεται από όλους αυτούς που συνέλαβαν την αξία του Θεού προσπάθεια, υπομονή, επιμονή. Όχι απελπισία διότι αυτή διέπεται από το μεγαλύτερο εωσφορικό στοιχείο του εγωισμού. Μη γένοιτο!

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ  7

 

«7. ίνα η δοκιμή της πίστεώς σας, πολύ τιμιωτέρα ούσα παρά το χρυσίον το φθειρόμενον διά πυρός δε δοκιμαζόμενον, ευρεθή εις έπαινον και τιμήν και δόξαν όταν φανερωθή ο Ιησούς Χριστός».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η δοκιμασμένη πίστη είναι αυτή που αναπτύσσεται μέσω της μελέτης, της προσευχής, της εξάπλωσης. Οι αντιξοότητες που δημιουργούνται στο να γκρεμίσουμε από μέσα μας και γύρω μας το τείχος της αμαρτίας δυστυχώς έγιναν μεσότοιχο που χωρίζει σήμερα τον άνθρωπο από τον Θεό.

Όσοι αποφασίσουν να γκρεμίσουν το μεσότοιχο αυτό δοκιμάζονται. Η διαδικασία αυτή δημιουργεί στον άνθρωπο που παλεύει υπακοή στο θέλημα του Θεού, το οποίο παράγει καρπούς όπως ζώσα πίστη, αγάπη ανυπόκριτη, ταπείνωση, σοφία Θεού, αισθητήρια γεγυμνασμένα κ.λ.π. Πάντως ον γαρ αγαπά Κύριος παιδεύει, μαστιγοί δε πάντα υιόν ον παραδέχεται, ώστε να μην είναι ο άνθρωπος του Θεού νόθος αλλά υιός Θεού.

Ο έπαινος, η δόξα, η τιμή δημιουργείται στον άνθρωπο υπό του Θεού. Προϋπόθεση για να λάβουμε έπαινο, δόξα, τιμή είναι η εξάπλωση του Λόγου του Θεού ώστε ο αγιασμός να προέλθει μέσω αυτής. Εξάλλου, ο Κύριος στηρίζει αυτόν που εργάζεται και φέρει πολύν καρπόν, μάλιστα καθαρίζει αυτόν ώστε να φέρει πλιότερο. Όποιος συμμαχεί εν Θεώ ουδέποτε νικάται.

Το πυρ είναι: 1) Οι αντιξοότητες που δημιουργούνται μέχρι να αφιερωθούμε και 2) ο αγώνας που χρειάζεται να λάβει χώρα η εξάπλωση, τις οποίες αντιξοότητες ο αναγεννημένος άνθρωπος περιφρονεί και αντιμετωπίζει διά Πνεύματος Αγίου. Μάλιστα διά Ιησού Χριστού σηκώνει το πνευματικό ανάστημά του και νικά με την δύναμη του Κυρίου.

Εύχομαι, όλοι να μάθουμε να παλεύουμε και να νικάμε πρώτον τον έτερο κακό εαυτό μας και δεύτερον με τον αγώνα μας να συμμετέχουμε ώστε και οι φίλοι μας να φύγουν εκ της φυλακής της φθοράς. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ.Α΄ΣΤΙΧΟΣ 8

 

«8. τον οποίον αν και δεν είδετε αγαπάτε, εις τον οποίον, αν και τώρα δεν βλέπητε αυτόν, πιστεύοντες όμως αγαλλιάσθε με χαράν ανεκλάλητον και ένδοξον».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αυτοί που είδαν τον Κύριο πίστεψαν διότι είδαν. Εμείς ανήκουμε στον μακαρισμό, μακάριοι οι μη ιδόντες και πιστεύσαντες. Εμείς τον ζωοποιούμε τον Χριστό διά Πνεύματος Αγίου, ανάλογα βέβαια την αφιέρωση την οποίαν έχει ο κάθε αδελφός. Γι’ αυτό πάμε από πίστη σε πίστη, διεξάγοντας αγώνες στον αγιασμό και στην εξάπλωση. Φαίνεται δύσκολο να πιστέψουμε ώστε να αποκτήσουμε ζώσα πίστη, όμως με έναν συνεχή αγώνα θα καταφέρουμε να τον δούμε τον Κύριο πρόσωπο με πρόσωπο, ώστε η πίστη και η χαρά να είναι ζώσα και ανεκλάλητη. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

Η πίστη όταν αυξάνει, να αυξάνει δι’ αγάπης ενεργουμένης. Αυτή ζωοποιεί και καλλιεργεί την ψυχή (πνεύμα) και το σώμα ημών ώστε να εκπληρωθεί η μέγιστη των επαγγελιών, η οποία έχει ως εξής: Και πας ο ζων και πιστεύων εις εμέ ου μη αποθάνη εις τον αιώνα. Πιστεύεις τούτο; Αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 10

 

«10. Περί της οποίας σωτηρίας εξεζήτησαν και εξηρεύνησαν οι προφήται οι προφητεύσαντες περί της χάριτος, ήτις έμελλε να έλθη εις εσάς·»

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Πολλοί θέλησαν ανά τους αιώνες προ Χριστού και μετά Χριστού να απολάβουν την σωτηρία ψυχής και σώματος. Όμως ο Θεός έχει σχέδιο σωτηρίας το οποίο απεκαλύφθη σήμερα, διότι ο καιρός είναι εγγύς εγγύτατος για όλους τους ανθρώπους δίκαιους και αμαρτωλούς. Οι αμαρτωλοί γκρεμίζονται διά του θανάτου στον Άδη, οι δε πιστοί οπαδοί του Χριστού έχουν δύο δρόμους. Ο ένας είναι: Ο ακούων τον λόγον μου και πιστεύων τω πέμψαντί με έχει ζωήν αιώνιον και εις κρίσιν ουκ έρχεται αλλά μεταβέβηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν. Και ο δεύτερος: Και πας ο ζων και πιστεύων εις εμέ ου μη αποθάνη στον αιώνα τον άπαντα. Πιστεύεις τούτο;

Άρα εμείς δεν είμεθα καλύτεροι πνευματικά ουδενός προ ημών, απλώς ήρθε ο χρόνος και εμείς ζούμε σήμερα τον προδιαγεγραμμένο χρόνο τον οποίον ο Θεός προείδε προ καταβολής κόσμου. Για την δική μας γενιά θυσίασε τη ζωή του ο Κύριος ώστε αυτή να γίνει λύτρο αντί πολλών. Μόνο όταν ο Λόγος του Θεού λάβει σάρκα και οστά θα πάρει την αξία που του ανήκει.

Εύχομαι να μην βρεθεί ουδείς ώστε να φέρει πρόσκομμα της μέγιστης επαγγελίας του Θεού, η οποία είναι να σώσει ο άνθρωπος ψυχή και σώμα ή τουλάχιστον να μην βρεθεί ουδείς να αδιαφορήσει αλλά να προσπαθήσει. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 13

 

«13. Διά τούτο αναζωσθέντες τας οσφύας της διανοίας σας, εγκρατεύεσθε και έχετε τελείαν ελπίδα εις την χάριν την ερχομένην εις εσάς, όταν αποκαλυφθή ο Ιησούς Χριστός».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στο αναζωσθέντες ανήκει το αγωνιστικό πνεύμα, το οποίο πρέπει να μας διακατέχει ώστε να φανερώσουμε εις όλον τον κόσμο και τα πέρατα αυτού το Ευαγγέλιο της βασιλείας. Αυτή είναι η μέγιστη αποκάλυψη του Θεού ως προς ημάς, να γνωρίσουμε αυτό το οποίο οι αιώνες έκρυψαν και που το οποίο η Φωνή Θεού ανέλαβε να κηρύττει (Ευαγγέλιο της βασιλείας).

Η ελπίς δεν καταισχύνει εις ημάς όταν εντρυφούμε μέσα στον Λόγο του Θεού. Μόνο με αυτόν τον τρόπο η χάρις του Αγίου Θεού θα μας κρατά ενεργούς και θα μας ζωοποιεί ψυχή τε και σώματι. Όπως ο Θεός Πατέρας ζωοποίησε, ανέστησε τον Υιόν του, έτσι και εμείς θα ζωοποιηθούμε όταν έρθει η πλήρης αναγέννηση εις ημάς. Προέχει η μελέτη, ο καθαρισμός, ο αγιασμός τελευταία η ζώσα πίστη ώστε να ζούμε μετά του Θεού στα σκηνώματα αυτού πάσας τας ημέρας της ζωής μας.

Η εγκράτεια είναι ύψιστο χάρισμα διότι ζωοποιεί το σώμα ημών, το οποίο γεμίζει βρώματα και που τα οποία σαπίζουν μέσα μας και μας δημιουργούν πολύπλοκες ασθένειες που πολλές φορές μας οδηγούν στον θάνατο. Μάλιστα απομακρύνει η εγκράτεια την αμαρτία, τα πάθη σιγά – σιγά από μέσα μας και γύρω μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 14

 

«14. ως τέκνα υπακοής μη συμμορφούμενοι με τας προτέρας επιθυμίας, τας οποίας είχετε εν αγνοία υμών».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Οι πρότερες επιθυμίες είναι το σύστημα του κόσμου, το οποίο διαθέτει συγκεκριμένα στερεότυπα όπου αντιτίθενται στο θέλημα του Θεού. Όποιος φίλος του κόσμου εχθρός του Θεού καθίσταται, όποιος φίλος του Θεού εχθρός του κόσμου.

Η λέξη κόσμος σημαίνει κόσμημα του Θεού όταν διέπεται ο κόσμος από τα στοιχεία του Θεού. Όμως σήμερα διέπεται από συμφέροντα, πονηρίες, εγωισμούς κ.λ.π. Αυτές είναι οι επιθυμίες του και εμείς θα πρέπει να απέχουμε, διότι το πολίτευμα του Θεού εμπεριέχει στους κόλπους του αντίστροφες επιδιώξεις, οι οποίες είναι ταπείνωση, αγάπη, σοφία Θεού, θυσία κ.λ.π.

Στην αρχή του πνευματικού μας αγώνα θα αντιμετωπίσουμε δυσκολίες στο να αποτινάξουμε το σύστημα αυτό το οποίο εκδηλώνεται με το προσωπικό συμφέρον, ώστε να εντάξουμε το γενικό συμφέρον το οποίο είναι το θέλημα του Θεού. Το ατομικό συμφέρον είναι το κακώς εννοούμενο συμφέρον, το γενικό είναι το θέλημα του Θεού. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 15 – 16

 

«15. αλλά καθώς είναι άγιος εκείνος, όστις σας εκάλεσεν, ούτω και σεις γίνεσθε άγιοι εν πάση διαγωγή·

16. διότι είναι γεγραμμένον· Άγιοι γίνεσθε, διότι εγώ είμαι άγιος».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αγιασμός σημαίνει καθαρισμός, επίγνωση του καλού και του κακού, ταπείνωση με τα στοιχεία που την διέπουν, δεν είμαι τίποτα, δεν ξέρω τίποτα, δεν έκανα τίποτα.

Ο Αγιασμός επιφέρει πλήρη καθαρισμό ψυχής και σώματος. Ο Αγιασμός ξεκινά με την μετάνοια, έπειτα ο άνθρωπος που θέλει αυτόν τον αγιασμό εντρυφεί μέρα και νύχτα πάνω στο θέλημα του Θεού, ώστε να καταργήσει την άγνοια του θελήματος του Θεού. Τελευταία ο Αγιασμός δημιουργεί την αναγέννηση. Τα στοιχεία που διέπουν τον αγιασμό δημιουργούν προϋποθέσεις ώστε να γίνει ο άνθρωπος υιός Θεού, σε σημείο μάλιστα που να βλέπει πρόσωπο με πρόσωπο τον Θεό και να κατευθύνεται υπό αυτού. Άλλο είναι καλός άνθρωπος, άλλο είναι καλός χριστιανός και άλλο είναι Άγιος. Όπως και ο απ. Πέτρος διά Πνεύματος Αγίου παροτρύνει διότι είναι γεγραμμένο: Άγιοι γίνεσθε καθώς εγώ ειμί.

Θα χρειαστεί αφιέρωση και πολυχρόνιο πνευματικό αγώνα για να επιτευχθεί, ώστε να μας γίνει συνήθεια η Αγιότητα, το οποίο εύχομαι ολόψυχα σε όλα τα παιδιά που μελετούν με ειλικρίνεια τον Λόγο του Θεού προς επίτευξη του Αγιασμού. Ο Αγιασμός εγκαθιδρύει μέσα μας και σιγά - σιγά και γύρω μας την βασιλεία του Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ.Α΄ΣΤΙΧΟΣ  17 – 19

 

«17. Και εάν επικαλήσθε Πατέρα τον κρίνοντα απροσωπολήπτως κατά το έργον εκάστου, διάγετε μετά φόβου τον καιρόν της παροικίας σας,

18. εξεύροντες ότι δεν ελυτρώθητε από της ματαίας πατροπαραδότου διαγωγής υμών διά φθαρτών, αργυρίου ή χρυσίου,

19. αλλά διά του τιμίου αίματος του Χριστού, ως αμνού αμώμου και ασπίλου».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο Θεός δεν θα κρίνει κάποιον με προσωποληψία όπως κάνει ο άνθρωπος. Ο Θεός δεν δέχεται υποτιθέμενους συγγενείς ή νόθα τέκνα, δέχεται ειλικρινείς συγγενείς και γνήσια τέκνα. Φυσικά στην αρχή δέχεται τους πάντες όμως ο χρόνος που εξελισσόμαστε πνευματικά δημιουργεί την επικοινωνία και επαφή μαζί του. Ο γνωστός τώρα του Θεού ο οποίος θα χαίρει την εύνοια αυτού, θα είναι αυτός που πέτυχε τους πνευματικούς στόχους του με φόβο Θεού, σεβασμό και αγάπη ανυπόκριτη ως προς το θέλημά του με αποκορύφωμα την αφιέρωση και την θυσία.

Ο καιρός της παροικίας, της άγνοιας και ο καιρός που ο άνθρωπος διεξάγει αγώνες είναι πολύς μέχρι να ολοκληρώσει τον αγιασμό, χρειάζεται χρόνος μέχρι τότε υπομονή, προσοχή, αισθητήρια γεγυμνασμένα και καλή προαίρεση και ο λόγος διότι δεν έχουμε να κάνουμε με άνθρωπο αλλά με τον δημιουργό του απείρου. Ο λόγος που χρειάζεται να οπλιστούμε με τις αρχές του Θεού είναι διότι δεν ήρθε η σωτηρία εις ημάς από τα υλικά στοιχεία που μας χάρισε ή που έχουμε ώστε να του κάνουμε ανταπόδοση αλλά από την ζώσα θυσία του η οποία εμπεριέχει πολύ πόνο και βαρύ φορτίο, το οποίο εκδηλώνεται με την σταυρική θυσία του. Μόνο αν πάρουμε σοβαρά όλα αυτά θα έχουμε πνευματική ευλογία, άφθαρτη ζωή, χαρούμενη ζωή. Γι’ αυτό ας πάρουμε σοβαρά το κάλεσμα, διότι άλλο κάλεσμα που να εμπεριέχει όλα τα εδέσματα του Θεού ίσως να μην υπάρξει για εμάς. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 19 – 20

 

«19. αλλά διά του τιμίου αίματος του Χριστού, ως αμνού αμώμου και ασπίλου,

20. όστις ήτο μεν προωρισμένος προ καταβολής κόσμου, εφανερώθη δε εν τοις εσχάτοις καιροίς διά σας».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όπως ένας αρχιτέκτονας σχεδιάζει ένα οικοδόμημα έχοντας υπ’ όψιν του όλες τις λεπτομέρειες πριν ακόμη ξεκινήσει η οικοδομή, έτσι και ο Θεός δημιούργησε ένα πνευματικό και υλικό οικοδόμημα, έχοντας υπ’ όψιν του τον τρόπο ανάπτυξης αυτού. Εξ’ αρχής λοιπόν ο Θεός είχε προορίσει την αποστολή του Υιού του πριν ακόμη δημιουργήσει το στερέωμα και πριν ακόμη δημιουργήσει τους αιώνες, καθιστώντας αυτόν τον Υιόν του μέτοχο των πάντων.

Ο Χριστός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος όπου δι’ αυτού θα κτισθεί ο νέος άνθρωπος, ο αναγεννημένος, ο φωτισμένος, ο κληρονόμος, ο συγκληρονόμος, ο συμμέτοχος της δόξης του απείρου.

Πολλοί άνθρωποι ανά τους αιώνες δημιουργήθηκαν προ καταβολής κόσμου για συγκεκριμένη αποστολή, ώστε μέσω αυτών πάντες οι άνθρωποι να έλθουν εις επίγνωση αληθείας. Αν δεν υπήρχε ο Υιός ο άνθρωπος θα χάνονταν μέσα στον κυκεώνα της αμαρτίας, της μη αναγέννησης, της ειδωλολατρίας αναπτύσσοντας καταστροφικές θεωρίες. Άρα οι πάντες χρωστάμε τη ζωή, την εξέλιξή μας, την σωτηρία, την αναγέννησή μας, την ζώσα πίστη η οποία ζωοποιεί ψυχή και σώμα σε αυτόν τον Υιό και δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο που να διασφαλίζει και να εξασφαλίζει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 22

 

«22. Καθαρίσαντες λοιπόν τας ψυχάς σας με την υπακοήν της αληθείας διά του Πνεύματος προς φιλαδελφίαν ανυπόκριτον, αγαπήσατε ενθέρμως αλλήλους εκ καθαράς καρδίας».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όταν συλλάβουμε την αξία του αγιασμού, του καθαρισμού, το σχέδιο σωτηρίας που εκδηλώνει ο Πατέρας διά του Υιού μέσα στα δρώμενα του Αγίου Ευαγγελίου, τότε θα καταφέρουμε να γνωρίσουμε τον εαυτό μας και να αναπτύξουμε κατόπιν την φιλαδέλφεια, την ανυπόκριτη αγάπη, την καθαρή και αγνή καρδιά, το ίνα εν ώσι ώστε Θεός και άνθρωπος του Θεού καθώς άνθρωπος του Θεού και άνθρωπος να ιδρύσουν την εκκλησία της Φιλαδέλφειας, την οποίαν οι αιώνες περιμένουν. Η εκκλησία αυτή θα δημιουργηθεί διά Πνεύματος Αγίου τα έσχατα χρόνια τα οποία διανύουμε και είναι και αυτή προορισμένη να δημιουργηθεί προ καταβολής κόσμου μέσα στον άπειρο νου του Θεού. Ο τρόπος για να δημιουργηθεί είναι να αναπτυχθεί στα μέλη της το Ευαγγέλιο της βασιλείας, το οποίο ανέλαβε να κηρύττει η Φωνή Θεού.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ  23

 

«23. επειδή ανεγεννήθητε ουχί εκ φθαρτού σπέρματος, αλλά αφθάρτου, διά του λόγου του Θεού του ζώντος και μένοντος εις τον αιώνα».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όσοι άνθρωποι εισέρχονται στην Φωνή Θεού, φεύγουν από την φθαρτή φύση που είχαν υιοθετήσει μέχρι χθες. Κατόπιν με τα κηρύγματα της Φωνής Θεού εισέρχονται τα τέκνα αυτής στα άφθαρτα ρήματα του Ευαγγελίου, τα οποία και αναπτύσσουν καθημερινά μέσα τους. Έτσι το φθαρτό σπέρμα που είχαν υιοθετήσει διά της αμαρτίας θα αντικατασταθεί διά του Ευαγγελίου του Χριστού με άφθαρτα ρήματα του απείρου. Έπειτα δι’ αυτού του Θεού τα τέκνα που ακούν την Φωνή Θεού θα οδηγηθούν ψυχή τε και σώματι στη ζωή την αιώνια. Το πνεύμα εστί το ζωοποιούν. Αυτό να αλλάξουμε, τον τρόπο σκέψης δηλαδή ώστε μετέπειτα διά του Χριστού να γίνει ζώσα πίστη. Έτσι διά της πίστεως να γίνουμε κληρονόμοι της άφθαρτης ζωής. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ  24

 

«24. Διότι πάσα σαρξ είναι ως χόρτος και πάσα δόξα ανθρώπου ως άνθος χόρτου. Εξηράνθη ο χόρτος και το άνθος αυτού εξέπεσεν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Άρα, αφού η ζωή μας είναι ως άνθος χόρτου πάει να πει ότι οι αρχές, οι επιδιώξεις, οι στόχοι μας, τα έργα μας, η πρόοδός μας είναι και αυτά άνθος χόρτου, τα οποία έρχονται και παρέρχονται.

Ρωτάμε λοιπόν. Έτσι θα έπρεπε να είναι τα πράγματα ή διαφορετικά; Η απάντηση έχει ως εξής: Ο Θεός ουκ εποίησεν θάνατον, ουδέ τέρπεται επ’ απωλεία ζώντων. Έκτισε γαρ εις το είναι τα πάντα και σωτήριοι αι γενέσεις του κόσμου και ουκ εστιν εν αυταίς φάρμακον ολέθρου ουδέ άδου βασίλειον επί γης. Φθόνος δε διαβόλου θάνατος εισήλθε εις τον κόσμον.

Ο Θεός αδέλφια μου έκτισε έναν άφθαρτο, αθάνατο, αιώνιο κόσμο ώστε η δόξα του ανθρώπου να είναι δόξα Θεού. Η παράβαση και μετέπειτα η συνειδητή αποχή του ανθρώπου από τα δρώμενα του Ευαγγελίου κατέστησαν τον άνθρωπο άνθος χόρτου. Η λύση είναι η επανένταξή του στις αρχές του Θεού. Ξεκινάμε: 1) Αιτείτε και δοθήσεται υμίν. Τι να αιτήσω; Να αιτήσω να μου δώσει ο Θεός διάθεση, όρεξη για να μελετώ και να ερευνώ τον Λόγο του Θεού.

2) Ζητείτε και ευρήσετε. Αυτό σημαίνει επίμονη έρευνα μέσα στον Λόγο του Θεού, ώστε να βρω τα μέσα εκείνα τα οποία θα με αποτρέψουν από την δόξα του χόρτου και θα με οδηγήσουν στην δόξα του Θεού.

3) Κρούετε και ανοιγήσεται υμίν. Εδώ ο Κύριος παροτρύνει στην αδιάλειπτη προσευχή και στην αφιέρωση ώστε να φτάσω στον στόχο που θέτει ο Θεός. Αυτός είναι να γίνουμε κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Χριστού και συμμέτοχοι της δόξης του Θεού.

Στην αρχή ίσως απελπιζόμεθα, διότι η αμαρτία ως δευτέρα φύση θα λειτουργεί στη ζωή μας παρά την θέλησή μας όμως η επιμονή και η υπομονή θα μας βγάλουν στον ουρανό, το οποίο εύχομαι εις όλους ημάς. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 25

 

«25. Ο λόγος όμως του Κυρίου μένει εις τον αιώνα. Και ούτος είναι ο λόγος ο ευαγγελισθείς εις εσάς».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο Λόγος του Κυρίου είναι ζων και ενεργός, έχει ο Λόγος τεράστια ανακαινιστική δύναμη. Τα πάντα δι’ αυτού έλαβαν χώρα και η δημιουργία διά του Λόγου του Θεού ενετείλατο.

Ο Ιωάννης αναφέρει: Εν αρχή ην ο Λόγος και ο Λόγος ην παρά τω Θεώ και Θεός είναι ο Λόγος.

Ανά χείρας λοιπόν το Ευαγγέλιο του Χριστού ώστε δι’ αυτού να εννοήσουμε τις αρχές τις οποίες πρέπει να υιοθετήσουμε πρώτα και κατόπιν να πιστέψουμε. Η πίστη θα παίζει τον πλέον και μεγαλύτερο ρόλο στην προσπάθειά μας αυτή. Η πίστη πρέπει να είναι ζώσα, ώστε οι επαγγελίες να λάβουν χώρα στη ζωή μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.                  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 1

 

«1. Απορρίψαντες λοιπόν πάσαν κακίαν και πάντα δόλον και υποκρίσεις και φθόνους και πάσας καταλαλιάς».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η μη πνευματική ευχέρεια ή δυνατότητα του Λόγου του Θεού όταν υφίσταται στη ζωή μας, μας καθιστά ανόητους, αδύνατους πνευματικά ώστε να διακρίνουμε στο πως έχουν τα πράγματα στη ζωή μας και στη ζωή των συνανθρώπων μας. Έτσι καταφεύγουμε σε αντιπαλότητες και μικρότητες, οι οποίες εκδηλώνονται με κρίσεις, καταλαλιές, πονηρίες, κακίες, φθόνους κ.λ.π. Ο πνευματικός άνθρωπος γνωρίζει το θέλημα του Θεού και την πνευματική ευχέρεια ή δυνατότητα του συνανθρώπου του. Έτσι αποφεύγει την κρίση, την κακία, την καταλαλιά, αφήνοντας τον Θεό να ενεργήσει χρονικά για την πνευματική ωριμότητα του συνανθρώπου του.

Εύχομαι σήμερα να έχουν φτάσει τα παιδιά που ανήκουν στην Φωνή Θεού στο πλήρωμα του να εννοούν το θέλημα του Θεού, που είναι το μην κρίνετε ίνα μην κριθήτε και στην σοφία εκείνη όπου η αγάπη τους να βρίσκει σήμερα τρόπους και να επινοεί συστήματα, ώστε διά των έργων τους και των λόγων τους να οδηγήσουν στην σοφία του θελήματος του Θεού τον πεσόντα αδελφό. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΙ 2 – 3

 

«2. Επιποθήσατε, ως νεογέννητα βρέφη, το λογικόν άδολον γάλα, διά να αυξηθήτε δι’ αυτού,

3. επειδή εγεύθητε ότι αγαθός ο Κύριος».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Άδολα πίνει κάποιος το γάλα όταν ο εγκέφαλός του δεν έχει κατακλυστεί με την πονηρία, π.χ. τα παιδιά όταν είναι μικρά.

Άδολα λοιπόν δέχεται κανείς το θέλημα του Θεού όταν αναγνωρίζει, σέβεται, τιμά πιστεύει τον Υιό και Λόγο του Θεού του ζώντος. Τελευταία γίνεται διά του Λόγου του Θεού σοφός πάνω στο θέλημα του Θεού και παιδί στο να δέχεται τον Λόγο του Θεού χωρίς καν απορίες.

Ο Θεός γνωρίζει την πρόθεση του καθενός και διά Πνεύματος Αγίου θα τον ωριμάσει τον άνθρωπο εκείνον που έχει προορισμό σωτηρίας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 4

 

«4. Εις τον οποίον προσερχόμενοι, ως εις λίθον ζώντα, υπό μεν των ανθρώπων αποδεδοκιμασμένον, παρά δε τω Θεώ εκλεκτόν, έντιμον».     

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο λίθος είναι ο Χριστός και η διδασκαλία του, ο οποίος Χριστός και διδασκαλία του αποδοκιμάστηκαν υπό των γραμματέων και Φαρισαίων, τις αρχές του λαού του, οι οποίες δεν τον εννόησαν ώστε να τον χρησιμοποιήσουν τον λίθο Χριστό και να χτίσουν το οικοδόμημα (άνθρωπος) κατά Θεό. Έτσι η πορεία του ανθρώπου στοιχειοθετήθηκε σήμερα πάνω στους εγωισμούς, στις πονηρίες, στα συμφέροντα και τελευταία στα εντάλματα των ανθρώπων τα οποία κατέκλυσαν τη ζωή του με χιλιάδες νόμους, οι οποίοι νόμοι ανατρέπονται συνέχεια διότι ουδείς δύναται να τους εφαρμόσει.

Σήμερα όμως πιστεύω ήρθε ο προδιαγεγραμμένος χρόνος ώστε ο λίθος Χριστός να θεμελιώσει τη ζωή μας έτσι ώστε δι’ αυτού όλοι εμείς να κτίσουμε τον νέο κατά Θεό άνθρωπο με νέους στόχους και νέα ζωή όπου η δικαιοσύνη του Θεού θα κατοικεί. Η οποία δικαιοσύνη του Θεού θα είναι αιώνια. Ο λόγος που λέμε ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου είναι διότι βλέπουμε ότι το ρήμα του Θεού και η σοφία αυτού δύναται να αναγεννήσει τον άνθρωπο. Όλοι λοιπόν να στηρίζουμε πλέον τη ζωή μας στον Χριστό, στην αγάπη αυτού, στην σοφία και στις αρχές του οι οποίες είναι αλήθεια και χαρίζουν ζωή αιώνια γεμάτη καρπούς, χαρίσματα και σημεία του Αγίου Πνεύματος. Τελευταία χαρίζει ο λίθος Χριστός ευλογία σε όλους τους τομείς. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 5

 

«5. Και σεις, ως λίθοι ζώντες, οικοδομείσθε οίκος πνευματικός, ιεράτευμα άγιον, διά να προσφέρητε πνευματικάς θυσίας, ευπροσδέκτους εις τον Θεόν διά Ιησού Χριστού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όταν δέχεσαι και εννοείς τις αρχές του Θεού γίνεσαι λίθος ζωντανός όπως ο Χριστός.

Ο άνθρωπος αυτός που θα μιμηθεί τον Χριστό χρησιμοποιείται άνωθεν ώστε να κτίσει διά του Υιού και Λόγου του Θεού του ζώντος οικοδομή πνευματική, η οποία μέσα στις κοινωνίες των ανθρώπων ομοιάζει σαν πόλη πάνω όρους όπου συρρέουν στο φως αυτής και στην δόξα αυτής όλοι οι λαοί. Έτσι ο λαός αυτός που ενώνεται με τον Θεό γίνεται στράτευμα όχι ανθρώπινο αλλά ιεράτευμα άγιον του Θεού, ώστε όλοι μαζί Θεός, Υιός, λαός να προσφέρουν θυσία ζώσα τον ίδιο τους τον εαυτό, γινόμενο με λίγα λόγια το ιεράτευμα του Θεού υπηρέτης Θεού και ανθρώπων. Το ιεράτευμα θα πρέπει να δημιουργηθεί ώστε να εκπληρώσει τις επαγγελίες του Θεού. Το ιεράτευμα το δημιουργεί σήμερα ο Θεός διά Πνεύματος Αγίου. Πιστεύω ότι έχει κάνει την παρουσία του σήμερα και στα επόμενα χρόνια θα ιερατεύει, που σημαίνει θα στρατεύει ιερείς του Θεού, υιούς και θυγατέρες αυτού, οι οποίοι θα υπηρετούν τους νόμους του Θεού και θα εκπληρώνουν τις επαγγελίες αυτού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 6

 

«6. Διά τούτο και περιέχεται εν τη γραφή· Ιδού, θέτω εν Σιών λίθον ακρογωνιαίον, εκλεκτόν, έντιμον και ο πιστεύων επ' αυτόν δεν θέλει καταισχυνθή».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο λίθος είναι ο Χριστός και μάλιστα ο ακρογωνιαίος λίθος του οικοδομήματος (άνθρωπος).

Το ότι είναι ο Χριστός λίθος ακρογωνιαίος αποδεικνύεται εκ του Λόγου του Θεού, ο οποίος φανερώνει την ουρανόδρομη γέννησή του, την επίγεια αποστολή του, τα θαύματα, την θεόπνευστη, θεάρεστη γεμάτη σοφία Θεού διδασκαλία του, την σταύρωσή του, την θυσία του, την κοίμησή του, την ανάστασή του, την ανάληψή του.

Εκατομμύρια χρόνια από της δημιουργίας του κόσμου μέχρι σήμερα ο άνθρωπος δεν μπορεί να βρει τον δρόμο του και ο λόγος διότι δεν υιοθέτησε τον Θεό ουσιαστικά στη ζωή του. Ακόμη και σήμερα όπου η γνώση φυσιοί και ο Λόγος του Θεού υφίσταται στη ζωή μας. Ο Λόγος όμως σήμερα περιφρονείται από τους πάντες. Έτσι ο Χριστός δεν βασιλεύει ως ακρογωνιαίος λίθος στη ζωή των λαών αλλά ως απλός λίθος, φυσική συνέπεια το οικοδόμημα άνθρωπος να μην δύναται να οικοδομηθεί σωστά ώστε να αναπαυθεί και να γευθεί την δόξα του Θεού, η οποία δύναται να τον ζωοποιήσει και να τον αξιολογήσει ως υιό Θεού πλέον, ως δημιούργημα Θεού με αρχές και εξουσίες Θεού.

Εύχομαι να συλλάβουμε όλοι εμείς τον λίθο Χριστό και να τον θέσουμε στη ζωή μας ως ακρογωνιαίο λίθο όπου επάνω του θα στηρίξουμε το οικοδόμημα δημιουργία με κορωνίδα όλων τον άνθρωπο. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΙ 7 – 8

 

«7. Εις εσάς λοιπόν τους πιστεύοντας είναι η τιμή, εις δε τους απειθούντας ο λίθος, τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτος έγεινε κεφαλή γωνίας

8. και λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου· οίτινες προσκόπτουσιν εις τον λόγον, όντες απειθείς, εις το οποίον και ήσαν προσδιωρισμένοι·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όσοι πιστέψουν ουσιαστικά θα αποκτήσουν ζώσα πίστη, η οποία θα τους χαρίσει αιώνια ζωή, άφθαρτη ζωή γεμάτη καρπούς, χαρίσματα και σημεία του Αγίου Πνεύματος.

Όσοι απειθούν στον Χριστό ας γνωρίζουν ότι απειθούν στην αναγέννηση, στην αγάπη, στην ταπείνωση, στη δικαιοσύνη, στην ειρήνη, στη ζωή την άφθαρτη. Φυσική συνέπεια λοιπόν να υιοθετούν στοιχεία προσκόμματος. Αυτά είναι: Πονηρίες, εγωισμοί, συμφέροντα, πολυμορφική αμαρτία, φθορά, ασθένειες. Με λίγα λόγια υιοθετούν οι πάντες τον θάνατο ψυχής και σώματος. Μη γένοιτο!

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 9

 

«9. σεις όμως είσθε γένος εκλεκτόν, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός, διά να εξαγγείλητε τας αρετάς εκείνου, όστις σας εκάλεσεν εκ του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φως·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Γένος εκλεκτό σημαίνει άνθρωπος που γεννιέται άνωθεν υπό του Θεού διά Πνεύματος Αγίου.

Βασίλειο ιεράτευμα σημαίνει αυτός που βασιλεύει διά του Χριστού του έτερου κακού εαυτού του. Μάλιστα διέπεται με τις αρχές και τους νόμους του Θεού. Οι αρχές του είναι η αγάπη η ανυπόκριτη η οποία στρέφεται προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο ή εχθρό. Είναι ακόμη η ταπείνωση με τα στοιχεία που την διέπουν, και αν ταύτα πάντα ποιήσετε αχρείοι δούλοι να λέτε ότι είστε και τελευταία με τη ζωή την άφθαρτη η οποία του εξασφαλίζει σοφία Θεού συναρπάζουσα και ειρήνη Χριστού. Η οποία ειρήνη τον καθιστά τον άνθρωπο αυτόν αντί Θεού στη γη και ο οποίος άνθρωπος δύναται να ανταποκρίνεται θετικά κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και αν βρεθεί.

Έθνος άγιον είναι αυτός ο λαός που διέπεται από την αφιέρωση, από τον αγιασμό, από τον καθαρισμό και από την κατά Θεό αναγέννηση. Έθνος άγιον δεν είναι αυτό που αυτοαποκαλείται έθνος του Θεού ενώ διέπεται από εωσφορικά στοιχεία. Μη γένοιτο να πιστεύουμε ότι είμεθα έθνος του Θεού ενώ τα έργα μας και τα λόγια μας απέχουν από τα έργα και τα λόγια του Χριστού. Δεν ωφελεί.

Ο λαός που απέκτησε ο Θεός και που θα εξαγγείλει τις αρετές του δημιουργείται σήμερα διά Πνεύματος Αγίου. Τα στοιχειώδη πνευματικά χαρακτηριστικά του είναι: Ο αγιασμός, ο καθαρισμός, η σοφία του Θεού, η ταπείνωση και τελευταία η ζώσα πίστη του να λέει και να γίνεται.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 10

 

«10. οι ποτέ μη όντες λαός, τώρα δε λαός του Θεού, οι ποτέ μη ηλεημένοι, τώρα δε ελεηθέντες».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ίδετε την πρόσκλησίν σας, αδελφοί, ότι ο Θεός τα μωρά του κόσμου εξελέξατο και τα ασθενή του κόσμου εξελέξατο ίνα καταισχύνη τα ισχυρά.

Πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν, οι δε εκζητούντες τον Θεόν ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού, ειδικά πνευματικού αγαθού.

Πρότερον υμών υπάγουσι εις την βασιλείαν του Θεού οι απομακρυσμένοι υπ’ αυτού.

Νομίζω ότι η χάρη του Θεού και το έλεος αυτού ήρθε πάνω μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 11

 

«11. Αγαπητοί, σας παρακαλώ ως ξένους και παρεπιδήμους, να απέχητε από των σαρκικών επιθυμιών, αίτινες στρατεύονται κατά της ψυχής».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Οι σαρκικές επιθυμίες οι οποίες στρατεύονται ενάντια της ψυχής και του σώματος είναι:

1) Άγνοια του Λόγου του Θεού.

2) Εξωγραφικές επιδιώξεις.

3) Το σύστημα του κόσμου.

4) Η πολυμορφική αμαρτία η οποία κλέβει την προσοχή μας, η οποία προσοχή μας όταν χαθεί από τις επιδιώξεις του Αγίου Θεού μας απομακρύνει από τη ζωή. Μη γένοιτο!

5) Τα πάθη.

6) Ο εωσφορικός εγωισμός.

7) Ο χρόνος που καταναλώνουμε στα βιοτικά και ο λόγος διότι ο χρόνος φεύγει ανεπιστρεπτί. Αυτός που δεν φροντίζει να βρει χρόνο να ενωθεί με τον ζώντα Θεό, δεν θα βρει τον Θεό, δεν θα βρει τη ζωή. Μη γένοιτο!

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 12

 

«12. Να έχητε καλήν την διαγωγήν σας μεταξύ των εθνών, ίνα ενώ σας καταλαλούσιν ως κακοποιούς, εκ των καλών έργων, όταν ίδωσιν αυτά, δοξάσωσι τον Θεόν εν τη ημέρα της επισκέψεως».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο Κύριος φανέρωσε: Ει εμέ εδίωξαν και υμάς διώξουσιν.

Είναι τραγικό να επιδιώκεις το αγαθό, να επιδιώκεις το θέλημα του Θεού και οι πάντες να θέλουν την κεφαλή σου επί πίνακι.

Εδώ ο απ. Πέτρος μας παροτρύνει στα έργα αγάπης, ώστε η μαρτυρία να είναι στερέωση του έργου που επιδιώκουμε να φέρουμε εις πέρας, το οποίο έργο αποβλέπει στην δόξα του Θεού και στην σωτηρία του κόσμου. Δυστυχώς σήμερα όσο ποτέ άλλοτε ο κόσμος κείται στα πονηρά εκ νεότητος αυτού, φυσική συνέπεια να μην βλέπει την αγαθή πρόθεση των λόγων και των έργων μας. Θα χρειαστεί ζώσα θυσία, αυτή αποτελεί το επιστέγασμα των όσων λέμε και φανερώνει τις ουρανόδρομες προθέσεις μας. Η θυσία των έργων είναι η μαρτυρία του Θεού ότι είμεθα υιοί αυτού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΙ 13 – 17

 

«13. Υποτάχθητε λοιπόν εις πάσαν ανθρωπίνην διάταξιν διά τον Κύριον· είτε εις βασιλέα, ως υπερέχοντα,

14. είτε εις ηγεμόνας, ως δι' αυτού πεμπομένους εις εκδίκησιν μεν κακοποιών, έπαινον δε αγαθοποιών·

15. διότι ούτως είναι το θέλημα του Θεού, αγαθοποιούντες να αποστομόνητε την αγνωσίαν των αφρόνων ανθρώπων·

16. ως ελεύθεροι και μη ως έχοντες την ελευθερίαν επικάλυμμα της κακίας, αλλ' ως δούλοι του Θεού.

17. Πάντας τιμήσατε, την αδελφότητα αγαπάτε, τον Θεόν φοβείσθε, τον βασιλέα τιμάτε».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Πάσαι εξουσίαι υπό του Θεού τεταγμέναι εισιν. Ανάλογα λοιπόν την χρονική περίοδο υπάρχει και η κατάλληλη εξουσία, άλλη για να προσφέρει, άλλη για να διορθώνει και άλλη για να τιμωρεί. Πάντως τα αγαθά έργα είναι αυτά που συνετίζουν και τις πιο απάνθρωπες εξουσίες. Η παγκόσμια ιστορία έχει να διδάξει νίκες αγαθών ανθρώπων, οι οποίοι ανέτρεψαν δυνάστες του κόσμου.

Ας έχουμε έργα αγάπης, έργα Θεού ώστε και οι εξουσίες να είναι υπό του Θεού προς διόρθωση και την κατά Θεό αναγέννηση του ανθρωπίνου γένους. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΙ 18 – 19

 

«18. Οι οικέται υποτάσσεσθε εν παντί φόβω εις τους κυρίους σας, ου μόνον εις τους αγαθούς και επιεικείς, αλλά και εις τους διεστραμμένους.

19. Διότι τούτο είναι χάρις, το να υποφέρη τις λύπας διά την εις τον Θεόν συνείδησιν, πάσχων αδίκως».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αφού ο Θεός δεν βασιλεύει πάει να πει ότι ο λαός, η πλειοψηφία του λαού επιδιώκει να στηρίζει τη ζωή του σε άνθρωπο βασιλέα.

Όσοι τώρα επιδιώκουν να βασιλέψει ο Θεός όμως δεν είναι πλειοψηφία για να τον φέρουν, ας κάνουν υπομονή και ας χρησιμοποιήσουν τα έργα αγάπης που παροτρύνει ο Θεός ώστε να επικρατήσει ο Θεός μέσα από αυτά στον λαό που καταδυναστεύεται ή στους λαούς που καταδυναστεύονται. Ο Κύριος τόνισε: Εν τη υπομονή κτήσασθε τας ψυχάς σας καθώς ο υπομείνας εις τέλος ούτος σωθήσεται. Το οποίο και εύχομαι εις όλους τους εν Χριστώ αδελφούς. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 20       

 

«20. Διότι ποία δόξα είναι, εάν αμαρτάνοντες και ραπιζόμενοι υπομένητε; εάν όμως αγαθοποιούντες και πάσχοντες υπομένητε, τούτο είναι χάρις παρά τω Θεώ».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όταν πάσχουμε άδικα ομοιάζουμε του Κυρίου. Η αγαθή αυτή γεμάτη σοφία Θεού συμπεριφορά μας, μας καθιστά υιούς Θεού, συνετίζων κατά Θεό πολλούς ανθρώπους, κάνοντας εμάς κληρονόμους Θεού, συγκληρονόμους Χριστού και συμμέτοχους αυτού του Θεού.

Αν δίκαια πάσχεις ποιο το όφελος άνθρωπε; Αν όμως άδικα τότε περιμένεις την παρουσία του Θεού, η οποία θαυματουργικά δικαιώνει τον πάσχοντα αδίκως αδελφό. Έτσι η υπομονή του, η αγάπη του, η αδικία που υπέστη γίνεται πόλος έλξης προς σωτηρία πολλών αδελφών. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 21

 

«21. Διότι εις τούτο προσεκλήθητε, επειδή και ο Χριστός έπαθεν υπέρ υμών, αφίνων παράδειγμα εις υμάς διά να ακολουθήσητε τα ίχνη αυτού·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αφού ο Χριστός έπαθε και εμείς θα πάθουμε, θα δοκιμαστούμε. Εξάλλου γνωρίζουμε ότι παν υιόν παραδέχεται παιδεύει αυτόν και αν είμεθα χωρίς παιδεία, άρα νόθοι είμεθα και ουχί υιοί.

Τα ίχνη του Χριστού είναι:

1) Να φύγουμε στην έρημο, που σημαίνει αφιέρωση, ώστε να νικήσουμε τον έτερο κακό εαυτό μας. Τα όπλα που θα πάρουμε κοντά μας είναι η προσευχή και το Ευαγγέλιο του Χριστού.

2) Να ομολογήσουμε το θέλημα του Θεού.

3) Όταν κατηγορηθούμε δίκαια ή άδικα, με υπομονή να περιμένουμε την έκβαση του Θεού συνεχίζοντας να τιμούμε τις εντολές αυτού κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.

Ο Λόγος του Θεού αναφέρει: Τας ασθενείας ημών εβάστασε και περί ημών οδυνάται εν τω μώλωπι αυτού ημείς ιάθημεν. Αυτά είναι τα ίχνη του Χριστού τα οποία πρέπει να ακολουθήσουμε. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΧΟΣ 22

 

«22. όστις αμαρτίαν δεν έκαμεν, ουδέ ευρέθη δόλος εν τω στόματι αυτού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αν ο Κύριος υπέστη ότι υπέστη αδίκως παρόλο που δεν ευρέθη δόλος, εμείς με τόσα λάθη που συνειδητά κάνουμε ας μην έχουμε παράπονα για ότι συμβαίνει στη ζωή μας. Όμως να ξέρουμε ότι κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες βρισκόμεθα δεν θα απελπιζόμεθα, θα συνεχίζουμε να κάνουμε τον αγώνα μας και ο φιλεύσπλαχνος Θεός ξέρει να συγχωρεί και να ευλογεί τον μετανοούντα άνθρωπο, χαρίζοντας εις αυτόν που προσπαθεί χάρη Θεού και δόξα ουρανόδρομη, η οποία εύχομαι να επισκιάσει τους πάντες. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 23

 

«23. Όστις λοιδορούμενος δεν αντελοιδόρει, πάσχων δεν ηπείλει, αλλά παρέδιδεν εαυτόν εις τον κρίνοντα δικαίως·».          

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Καμιά φορά συζητάμε για το βαθύ νόημα της ταπεινοφροσύνης, νομίζω ότι στους στίχους αυτούς φανερώνεται η μεγάλη δόξα της.

Όταν εννοήσουμε το μεγαλείο της ταπεινοφροσύνης τότε θα αποτινάξουμε όλα εκείνα τα στοιχεία του άρχοντα του σκότους που μας καθιστούν σήμερα ευάλωτους στην αμαρτία, στη φθορά και στον θάνατο. Όταν δεν εννοούμε την μεγάλη αξία της που φανερώνεται εδώ στον στίχο αυτό, τότε ας συμπεριφερόμεθα όπως τονίζει ο απ. Πέτρος και να είμεθα σίγουροι ότι θα έρθει η ημέρα που θα εννοήσουμε την σημασία των λόγων αυτών. Ας πάψουμε να μιλάμε και ας αφήσουμε τον Θεό να μιλήσει για εμάς τον καθορισμένο χρόνο και καιρό που αυτός θα θελήσει να μας δικαιώσει έμπροσθεν Θεού και ανθρώπων. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 24

 

«24. όστις τας αμαρτίας ημών αυτός εβάστασεν εν τω σώματι αυτού επί του ξύλου, διά να ζήσωμεν εν τη δικαιοσύνη, αποθανόντες κατά τας αμαρτίας· με του οποίου την πληγήν ιατρεύθητε».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο νόμος ήτο ανεφάρμοστος και καταδίκαζε τον άνθρωπο που ήθελε να ενωθεί με τον ζώντα Θεό. Ο Χριστός αναμάρτητος ων πλήρωσε για τις δικές μας αμαρτίες πάνω στον σταυρό, δίνοντας τον εαυτό του λύτρο αντί πολλών. Δηλαδή πέθανε αυτός για να μην πεθάνουμε εμείς. Τώρα γιατί πεθαίνουμε εμείς; Ας αναρωτηθεί ο καθένας τους λόγους που τον καθιστούν θνητό αντί Θεό. Οι λόγοι που ο θάνατος συντελείται στη ζωή μας είναι, α) διότι δεν εννοήσαμε την σταυρική του θυσία και το αποστολικό του έργο, το θεόπνευστο έργο του, β) διότι δεν έχουμε πιστέψει στο μέγα έλεος το οποίο χάρισε εις ημάς, ώστε διά της πίστεως να δικαιωθούμε, γ) διότι δεν εννοήσαμε ότι ο Χριστός ως άνθρωπος νίκησε τους εχθρούς του και έκανε το θέλημα του Πατέρα του, δίνοντας παράδειγμα εις ημάς πως ότι ένας άνθρωπος μπορεί όλοι το μπορούν, αρκεί να το εννοήσουν και να θέσουν όλες τις δυνάμεις τους να ομοιάσουν του Υιού και Λόγου του Θεού του ζώντος, γινόμενοι μετέπειτα υιοί και θυγατέρες Θεού ζώντος το οποίο και εύχομαι εις όλους μας.

Θα φέρω ένα παράδειγμα ώστε να γίνει κατανοητή η θυσία του Κυρίου. Αν πάμε σε ένα δικαστήριο θα δούμε τον πρόεδρο, τον εισαγγελέα, τον κατηγορούμενο, την υπεράσπιση του κατηγορουμένου. Ας παρομοιάσουμε λίγο τα πρόσωπα ως εξής για να δούμε τι σημαίνει θυσία Χριστού, τι σημαίνει λύτρο αντί πολλών. Ο πρόεδρος είναι ο Θεός, ο εισαγγελέας είναι ο διάβολος, ο κατηγορούμενος είμεθα εμείς και η υπεράσπιση είναι ο Χριστός.

Ο εισαγγελέας αρχίζει το κατηγορώ ενάντια του κατηγορουμένου που είμεθα όλοι εμείς. Ο πρόεδρος ρωτά, είναι έτσι κατηγορούμενε, όπως τα τονίζει ο εισαγγελέας; Εμείς απαντάμε, έτσι είναι. (Ο καθένας έχει τα δικά του λάθη και δεν μπορεί να κρυφθεί εκείνη την ώρα). Ο πρόεδρος βυθισμένος στην θλίψη με τα κατηγορώ και τις αμαρτίες μας πρέπει να αποδώσει δικαιοσύνη, η οποία καταδικάζει τον κατηγορούμενο σε θάνατο. Έξαφνα παρουσιάζεται η υπεράσπισή μας, ο Χριστός και απευθύνεται στον πρόεδρο. Πατέρα του λέει, εγώ δίκαια πέθανα ή άδικα; Ο Πατέρας του λέει πως άδικα και ο εισαγγελέας συμφωνεί. Ωραία λοιπόν αποκρίνεται ο Χριστός, πληρώνω εγώ με τον θάνατό μου την καταδίκη του Θωμά, του Γιάννη, της Μαρίας κ.λ.π.

Αυτό λοιπόν εν ολίγοις έπραξε ο Χριστός, χαρίζοντας εις ημάς το μέγα έλεος και την δυνατότητα να εξελιχθούμε πνευματικά ώστε να φτάσουμε στο κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 25

 

«25. Διότι υπήρχετε ως πρόβατα πλανώμενα, αλλά τώρα επεστράφητε εις τον ποιμένα και επίσκοπον των ψυχών σας».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η επιστροφή εκδηλώνεται σε εμάς όταν μας επισκιάζουν τα έργα αγάπης καθώς όταν η μελέτη του Λόγου του Θεού λαμβάνει χώρα στη ζωή μας. Επίσης όταν η εξάπλωση του Λόγου του Θεού γίνεται βεβαιότερη και η δόξα του Θεού στοιχειοθετεί τη ζωή μας. Τελευταία τα στερεότυπα του κόσμου γκρεμίζονται και αναπτύσσονται στη ζωή μας τα δρώμενα του Ευαγγελίου, οι επιδιώξεις αυτού και οι στόχοι του Αγίου Θεού. Γινόμενοι στο τέλος όλοι εμείς διά του Κυρίου κληρονόμοι Θεού, υιοί και θυγατέρες αυτού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 1 – 2

 

«1. Ομοίως αι γυναίκες, υποτάσσεσθε εις τους άνδρας υμών, ίνα και εάν τινές απειθώσιν εις τον λόγον, κερδηθώσιν άνευ του λόγου διά της διαγωγής των γυναικών,

2. αφού ίδωσι την μετά φόβου καθαράν διαγωγήν σας».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η υποταγή όπως ακούγεται στους στίχους αυτούς είναι στοιχείο μη αποδεκτό από κανένα λογικό ον (άνθρωπος). Εξάλλου και κανένα λογικό ον (άνθρωπος) εν Θεώ δεν τη ζητά, πολύ δε περισσότερο να την απαιτεί.

Εδώ ο απ. Πέτρος προτρέπει την γυναίκα στην οικειοθελή υποταγή, η οποία κρύβει την ανυπόκριτη αγάπη και την άνευ όρων θυσία με σκοπό την επανένταξη του συζύγου της και γενικότερα της οικογενείας στις αρχές του Αγίου Θεού.

Η αναγέννηση και η εν Θεώ αποστολή συντελείται μέσα από θυσία, μέσα από την υποταγή στον Θεό και στον άνθρωπο, η οποία ξεκινά δυστυχώς στην αρχή βιαίως στη ζωή μας και καταλήγει να γίνεται δόξα Θεού με αρχές και επιδιώξεις Χριστού. Αν θέλουμε να επικρατήσει το αγαθό, ο Χριστός στον κόσμο θα χρειαστεί υπακοή στον Λόγο του Θεού, υποταγή στην σοφία αυτού και αγάπη ανυπόκριτη η οποία αποβλέπει στην δόξα αυτού του Θεού και η οποία γίνεται και δική μας δόξα.

Πολλοί αγαπούν το δέντρο (Χριστός) αλλά πετροβολούν τους καρπούς του. Μη γένοιτο να είμεθα τέτοιοι χριστιανοί.

Τώρα, θα πει κάποιος. Γιατί προτρέπει την γυναίκα να μπει στην διαδικασία της υποταγής ώστε να κερδίσει τον άνδρα και όχι τον άνδρα για να κερδίσει την γυναίκα; Πιστεύω ότι η γυναίκα είναι πιο θετική και πιο έξυπνη και ο λόγος διότι διακατέχεται από την παρατηρητικότητα του να ερευνά τα πάντα, να παρατηρεί τα πάντα, να επιθυμεί το καλό, να διακρίνει τις ευκαιρίες. Ενώ ο άνδρας λόγω της θέσης του άνδρα γίνεται πιο σκληρός, πιο τραχύς, πιο ευθύς και δεν μεταλλάσσεται εύκολα. Όταν όμως η γυναίκα μπει στην υποταγή θα κερδίσει τον άνδρα, διότι η αγάπη της, η υποταγή της θα κάνει τον σκληρό αυτόν άνθρωπο να συνδιαλέγεται μαζί της και έτσι θα του μεταδώσει την σοφία του Θεού. Όταν τώρα ο άνδρας εννοήσει τις αρχές του Χριστού και την αξία του Αγίου Ευαγγελίου γίνεται θηρίο στην αγάπη, στη θυσία, στην πίστη, στις αρχές του Θεού γκρεμίζοντας κάθε αρχή εγωισμού και εξουσίας. Έτσι και οι δύο μαζί αλληλοβοηθούμενοι γίνονται κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Χριστού και συμμέτοχοι του Αγίου Θεού εισερχόμενοι στα Αγία των Αγίων. Όταν γίνει αυτό τότε κανείς δεν υποτάσσεται στον άλλον αλλά σαν συνεργάτες, σαν φίλοι με ίσα δικαιώματα μετά του Θεού διασχίζουν εν δυνάμει και σοφία Θεού τα βάθη των αιώνων εις το διηνεκές, γινόμενοι κληρονόμοι του κτιστού και άκτιστου κόσμου. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ 3

 

«3. Των οποίων ο στολισμός ας ήναι ουχί ο εξωτερικός, ο του πλέγματος των τριχών και της περιθέσεως των χρυσίων ή της ενδύσεως των ιματίων».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όλοι οι άνθρωποι από παιδικής ηλικίας επιλέγουν τον εξωτερικό στολισμό ώστε να διαφημίσουν τον εαυτό τους. Ο Κύριος φανέρωσε όμως τον εσωτερικό στολισμό, τον στολισμό της ψυχής, αναπτύσσοντας σε αυτή ο Θεός τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος και τις ιδιότητες αυτού. Ο εξωτερικός στολισμός είναι ευάρεστος και φανερώνει νου ο οποίος επιζητά το θετικό, το καλό, το όμορφο στη ζωή του. Ο εσωτερικός όμως είναι δόξα αιώνια. Ο εσωτερικός στολισμός κάνει την παρουσία μας μοναδική μέσα στις κοινωνίες των ανθρώπων, ώστε οι άνθρωποι του κόσμου να την εννοούν και να γίνεται ο άνθρωπος που διακατέχεται με τον στολισμό του πνεύματος πόλος έλξης για όσους επιλέγουν αυτή την εσωτερική ομορφιά, η οποία αντικατοπτρίζει την εξωτερική.

Εύχομαι όλοι να εννοήσουμε την αξία του στολισμού του πνεύματος, ο οποίος εξωτερικεύεται με μοναδική φυσική ομορφιά και σοφία Θεού σε όλους τους τομείς. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 4 – 6

 

«4. αλλ' ο κρυπτός άνθρωπος της καρδίας, κεκοσμημένος με την αφθαρσίαν του πράου και ησυχίου πνεύματος, το οποίον ενώπιον του Θεού είναι πολύτιμον.

5. Διότι ούτω ποτέ και αι άγιαι γυναίκες αι ελπίζουσαι επί τον Θεόν εστόλιζον εαυτάς, υποτασσόμεναι εις τους άνδρας αυτών,

6. καθώς η Σάρρα υπήκουσεν εις τον Αβραάμ, καλούσα αυτόν κύριον· της οποίας σεις εγεννήθητε τέκνα, αγαθοποιούσαι και μη φοβούμεναι μηδεμίαν πτόησιν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αυτός είναι ο αιώνιος στολισμός, ο στολισμός του πνεύματος ο οποίος ανεβάζει τον άνθρωπο στο επίπεδο του Θεού και τον κάνει άφθαρτο και αιώνιο, θέτοντας αυτόν σκεύος εκλογής και στολίδι του Θεού στον οίκο του, ώστε με αυτόν τον στολισμό του πνεύματος ο άνθρωπος που διακατέχεται υπ’ αυτού να λειτουργεί αιώνια στις αυλές του Θεού και στα σκηνώματα αυτού. Τελευταία να διαδραματίζει αιώνια ο άνθρωπος αυτός θεοφόρα αποστολή μέσα στις κοινωνίες των ανθρώπων. Ενθυμούμεθα όλοι τον προφήτη Μωυσή, ο οποίος φρόντιζε για τον στολισμό του πνεύματος. Ερχόμενος από το όρος όπου συνομιλούσε με τον Θεό έθετε κάλυμμα στο πρόσωπό του, διότι οι Ισραηλίτες δεν μπορούσαν να αντικρίσουν την δόξα και την καθαρότητα του προσώπου του, τον στολισμό δηλαδή του πνεύματος. Τελευταία ο Κύριος μας φανέρωσε αυτόν πάνω στο όρος Θαβώρ ενώπιον του Πέτρου, του Ιακώβου και του Ιωάννη. Εκεί ο Κύριος έλαμψε έμπροσθέν τους απείρως, περισσότερο του οποιουδήποτε εξωτερικού στολισμού. Αυτόν τον στολισμό να επιζητούμε οι πάντες, θέτοντας όλοι σαν βάση ώστε να τον αποκτήσουμε τον Λόγο του Θεού ανά χείρας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ  7

 

«7. Οι άνδρες ομοίως, συνοικείτε με τας γυναίκάς σας εν φρονήσει, αποδίδοντες τιμήν εις το γυναικείον γένος ως εις σκεύος ασθενέστερον και ως εις συγκληρονόμους της χάριτος της ζωής, διά να μη εμποδίζωνται αι προσευχαί σας».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η βασιλεία του Θεού ξεκινά από τον οίκο του Θεού που είναι ο άνθρωπος. Ποιον άνθρωπο; Εκείνον τον άνθρωπο που καλείται άνωθεν και εννοεί το θέλημα του Θεού και τον τρόπο ίδρυσης αυτής της βασιλείας του Θεού, τον οποίον τρόπο μεταβιβάζει εν πραότητα και σε όλα τα μέλη της οικογενείας του. Ο τρόπος του, το άψογο πνευματικό του παράδειγμα, η ανυπόκριτη αγάπη του, η μοναδική του πραότητα, η αστείρευτη υπομονή του και τελευταία η ακατάπαυστη πνευματική του δραστηριότητα τον καθιστούν παράδειγμα προς μίμηση. Όταν η οικογένεια ιδρύσει αυτή την βασιλεία του Θεού μέσα της τότε αυτόματα αυτή η βασιλεία εξαπλώνεται στη γειτονιά, στο χωριό, στην πόλη, στο εσωτερικό όλης της χώρας, με αποκορύφωμα της κατάκτηση όλου του κόσμου.

Συμπέρασμα: Αν επιδίωξή μας είναι να έρθει η βασιλεία του Θεού, θα πρέπει ο εν Χριστώ άνδρας να ξεκινήσει να συνοικείται, να συγκατοικεί, να συζεί με την γυναίκα του εν φρονήσει με σοφία Θεού, αποδίδοντας μάλιστα τιμή εις το γυναικείο φύλο ή (γένος). Διότι η γυναίκα του όταν τιμάται υπ’ αυτού εξελίσσεται θετικά και αναπτύσσει εξαιτίας του άνδρα της και την εν Θεώ ισχυρότατη θέληση πάνω στα δρώμενα του Αγίου Ευαγγελίου, τα οποία κάνει κτήμα της. Κατόπιν η γυναίκα του εν Χριστώ συζύγου της θέτει τις αρχές του Θεού στη ζωή της και στη ζωή όλων των μελών της οικογενείας της. Ιδρύοντας σε αυτή την οικογένεια την φρόνηση, την τιμή, την βασιλεία του Θεού την οποία διδάχτηκε από τον εν Χριστώ άνδρα της.

Όταν τώρα ένας άνδρας παίρνει τον Λόγο του Θεού και κάνει αυτόν ρόπαλο προς την γυναίκα του και τα μέλη της οικογένειάς του, μη αποδίδοντας τιμή και μη εννοώντας την αδυναμία της γυναίκας του ώστε να ενισχύσει αυτή με Χριστού αγάπη, η οποία αγάπη βρίσκει τρόπους και επινοεί συστήματα σωτηρίας, αυτό θα έχει συνέπειες αρνητικές εις αυτόν. Η βασικότερη συνέπεια είναι οι προσευχές του να εμποδίζονται και ο λόγος διότι δεν συγκατοικεί, δεν συνοικείται με φρόνηση, με τιμή, με υπομονή, με αγάπη, με Χριστό αλλά με πολυποίκιλη αρνητική εγωιστική ταραχή την οποίαν ο ίδιος προκαλεί στην οικογένειά του και μάλιστα γυρίζει πάνω του. Μη γένοιτο!

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 8 – 9

 

«8. Τελευταίον δε, γίνεσθε πάντες ομόφρονες, συμπαθείς, φιλάδελφοι, εύσπλαγχνοι, φιλόφρονες,

9. μη αποδίδοντες κακόν αντί κακού ή λοιδορίαν αντί λοιδορίας, αλλά το εναντίον ευλογούντες, επειδή εξεύρετε ότι εις τούτο προσεκλήθητε, διά να κληρονομήσητε ευλογίαν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Εντολή Χριστού: Εν τούτω γνώσονται πάντες ότι εμοί μαθηταί εστε εάν αγάπην έχητε εν αλλήλοις.

Όποιοι δεν επιδιώκουν τα αναφερόμενα των στίχων αυτών τότε ο εγωισμός ετύφλωσε το νου τους και οδηγούνται επί του ασφαλούς στην απώλεια. Όσοι όμως έχουν προορισμό σωτηρίας αντιλαμβάνονται την αξία όσων αναφέρονται υπό του απ. Πέτρου στους στίχους αυτούς και εντάσσουν στη ζωή τους τις προτροπές αυτές, το οποίο εύχομαι εις όλα τα παιδιά που εργάζονται στη Φωνή Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ ΣΤΙΧΟΣ 10

 

«10. Διότι Όστις θέλει να αγαπά την ζωήν και ίδη ημέρας αγαθάς ας παύση την γλώσσαν αυτού από κακού και τα χείλη αυτού από του να λαλώσι δόλον».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Εκ της ιδίας πηγής δεν δύναται να μεταλαμβάνουμε γλυκό και πικρό ύδωρ. Ή γλυκό ή πικρό θα εξέρχεται και τα δύο μαζί (καλό ή κακό) δεν γίνεται.

Ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να εντάξει στη ζωή του το θέλημα του Θεού ώστε να ιδεί ημέρες καλές, θα πρέπει να αποκτήσει, να συνειδητοποιήσει στη ζωή του τρία στοιχεία. Αυτά είναι: 1) Ειλικρίνεια στο να θέτει πρωταρχικό στόχο στη ζωή του το θέλημα του Θεού.

2) Απόφαση. Απόφαση στο να τιθασεύσει τον έτερο κακό εαυτό του, ώστε να μετατρέψει αυτόν σε εν Χριστώ εαυτό και να φωνάζει με τη ζωή του και το άψογο παράδειγμά του ότι δεν ζω πλέον εγώ, ζη δε εν εμοί Χριστός.

3) Αφιέρωση. Αφιέρωση σημαίνει μέρα και νύχτα ο άνθρωπος να συνδιαλέγεται μετά του Θεού και ο τρόπος είναι η μελέτη, η προσευχή και η εξάπλωση.

Μόνο έτσι θα καταφέρουμε να αποκτήσουμε ζωή αιώνια και να δούμε ημέρες καλές και αυτές δεν είναι άλλες από τις ημέρες εκείνες όπου ο Θεός θα βασιλεύει μέσα μας και γύρω μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ 11

 

«11. ας εκκλίνη από κακού και ας πράξη αγαθόν, ας ζητήση ειρήνην και ας ακολουθήση αυτήν·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Για να εκκλίνη κάποιος από το κακό και να πράξει αγαθό, χρειάζεται να ζητήσει ειρήνη και να ακολουθήσει αυτήν. Να ζητήσει δηλαδή τον Χριστό, διότι αυτός είναι η ειρήνη. Με την παρουσία του Χριστού και την γέννησή του, όλοι γνωρίζουμε ότι οι άγγελοι έψαλαν το δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία.

Ο Χριστός είναι αυτόφωτος του αγαθού, της ζωής, της σοφίας, των πάντων. Νομίζω ότι εμείς θα πρέπει να προσκολληθούμε κοντά του και να διατηρήσουμε την σχέση αυτή κάτω από το βλέμμα της υπακοής, η οποία υπακοή να στρέφεται εις αυτόν τον Υιό και Λόγο του Θεού του ζώντος.

Το κακό αντιπροσωπεύεται από τον διάβολο και εκδηλώνεται στη ζωή μας με τα πάθη, με την γενικότερη αμαρτία, με το γήρας, με τη φθορά, με τον θάνατο.

Το αγαθό αντιπροσωπεύεται υπό του Θεού και εκδηλώνεται με την μετάνοια, την αναγέννηση, την αναμαρτησία, τον καθαρισμό, τον αγιασμό, τη ζωή την άφθαρτη.

Για να εκκλίνουμε από το κακό και να πράξουμε στη ζωή μας το αγαθό χρειάζεται:

1) Να εννοήσουμε το κάλεσμα και το θέλημα του Θεού ώστε να τείνουμε στις επαγγελίες του.

2) Να εντάξουμε τις αρχές του Χριστού και τις επιδιώξεις αυτού στη ζωή μας.

3) Να εντρυφούμε στα δρώμενα του Ευαγγελίου.

4) Να εγκαταλείψουμε σιγά – σιγά τον κόσμο και τις επιδιώξεις του.

5) Να αποτινάξουμε τα στερεότυπα του κόσμου τα οποία μας καταστρέφουν τη λογική του Θεού, την οποίαν λογική να επιδιώξουμε να αναπτυχθεί στη ζωή μας ώστε να μετέχουμε αυτών των επαγγελιών.

6) Να λιγοστέψουμε τις υλικές επιδιώξεις ώστε να επιδιώξουμε τις πνευματικές.

7) Να αφιερωθούμε εκατό τοις εκατό ώστε να βρούμε τον Χριστό, να βρούμε τη ζωή ειδικά όσοι πήραν σύνταξη, οι υπόλοιποι να μοιράζουν τον χρόνο τους μέχρι ο Θεός να τους μάθει να ζουν αφιερωμένοι. Η αφιέρωση φέρνει πολλαπλάσια τα υλικά και τα πνευματικά αγαθά, τα οποία θα χρησιμοποιούμε για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου.

Μόνο έτσι άνθρωπε θα καταφέρεις να εκκλίνεις του κακού και να πράξεις αγαθά. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ 12

 

«12. διότι οι οφθαλμοί του Κυρίου είναι επί τους δικαίους και τα ώτα αυτού εις την δέησιν αυτών, το δε πρόσωπον του Κυρίου είναι κατά των πραττόντων κακά».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο οφθαλμός, η προσοχή, η εύνοια, η συμπάθεια, η ευλογία, η δόξα ανήκει στον δίκαιο. Βασικά χαρακτηριστικά του δικαίου είναι:

1) Δίκαιος ανήρ ο ελεών όλη την ημέρα.

2) Ο δίκαιος μόλις σώζεται.

3) Η δικαιοσύνη των ανθρώπων απαιτεί του Θεού προσφέρει.

4) Ο δίκαιος ομοιάζει του Θεού. Είναι ο πιο ειρηνικός άνθρωπος.

5) Ο δίκαιος συνομιλεί με τον Θεό για λογαριασμό δικό του ανεξάρτητα αν η δικαιοσύνη του επηρεάζει πολλούς επ’ αγαθώ.

6) Ο δίκαιος είναι αυτός τον οποίον έχει δικαιώσει ο Θεός και ως εκ τούτου έχει μεγάλη δύναμη η προσευχή του.           

Τα ώτα του Κυρίου εις την δέησιν αυτών των δικαίων.

Μία φορά ήμουν σε μία προσευχή και ήταν και ένα μικρό παιδί εκεί και προσευχόταν μαζί με τους μεγάλους. Όταν έκαναν προσευχή οι μεγάλοι αδελφοί ο Κύριος στέκονταν μπροστά τους, όταν έκανε το μικρό παιδί τότε ο Κύριος έθετε το αυτί του κοντά στο στόμα του μικρού αυτού παιδιού. Αυτό σημαίνει τα ώτα αυτού εις την δέησιν αυτών.

Το πρόσωπο του Κυρίου, το ότι είναι κατά των πραττόντων κακά εννοεί ότι συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρθηκε στους γραμματείς και Φαρισαίους της εποχής του.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 13 – 14

 

«13. Και τις θέλει σας κακοποιήσει, εάν γείνητε μιμηταί του αγαθού;

14. Αλλ' εάν και πάσχητε διά την δικαιοσύνην, είσθε μακάριοι· τον δε φόβον αυτών μη φοβηθήτε μηδέ ταραχθήτε,».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ουδείς δύναται να φερθεί βάναυσα στο αγαθό το οποίο καλούμεθα σήμερα να εντάξουμε στη ζωή μας όταν αυτό το αναπτύσσουμε θετικά πνευματικά. Το αν οι άνθρωποι τώρα και σε αυτή την περίπτωση που διακατεχόμεθα με έργα αγάπης φερθούν αρνητικά εις ημάς, πάλι ο Θεός μας δικαιώνει. Μακάριοι είσθε, όταν οι άνθρωποι ονειδίσωσι υμάς και διώξωσι υμάς. Και στις δύο περιπτώσεις ο Θεός μας δικαιώνει! Πιστεύω όμως πως με το αγαθό ενδέχεται να μας δικαιώσουν και οι άνθρωποι, διότι σήμερα εννοούν και καταλαβαίνουν τις προθέσεις μας όταν είναι αγαθές και να είμεθα σίγουροι ότι θα βρούμε πολλούς υποστηρικτές. Στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη αναφέρονται πολλά τέτοια παραδείγματα. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 15 – 16

 

«15. αλλά αγιάσατε Κύριον τον Θεόν εν ταις καρδίαις υμών, και εστέ πάντοτε έτοιμοι εις απολογίαν μετά πραότητος και φόβου προς πάντα τον ζητούντα από σας λόγον περί της ελπίδος της εν υμίν,

16. έχοντες συνείδησιν αγαθήν, ίνα, ενώ σας καταλαλώσιν ως κακοποιούς, καταισχυνθώσιν οι συκοφαντούντες την καλήν σας εν Χριστώ διαγωγήν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η πραότητα, ο φόβος Θεού, η ελπίδα, η εν Θεώ διαγωγή όταν λειτουργούν στη ζωή μας δικαιώνουν την παρουσία του Θεού στην καρδιά μας με τα έργα μας και την πνευματική διαύγεια των λόγων που μας διακατέχει. Η απολογία των έργων και των λόγων μας είναι πάντοτε εφικτή και απρόβλεπτη για το πότε θα συμβεί στις κοινωνίες που ζούμε. Όταν συμβεί δεν χρειάζεται να μας πιάνει πανικός. Όταν καλούμεθα από ανώτατες αρχές να ομολογήσουμε την πίστη μας, τις προθέσεις μας και να φανερώσουμε την αποστολή μας να το κάνουμε με πραότητα. Από εκεί και πέρα για το τι μέλλει γενέσθαι, εμπιστοσύνη στον Θεό. Ας γνωρίζουμε όμως ότι τα πάντα συνεργούν στο αγαθό. Στα τριάντα χρόνια πνευματικού αγώνα που διεξάγω έχω κατηγορηθεί πολύ, όμως ο Θεός πάντα με δικαιώνει ενώπιον ανθρώπων και αγγέλων. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ 17

 

«17. Διότι καλήτερον να πάσχητε, εάν ήναι ούτω το θέλημα του Θεού, αγαθοποιούντες παρά κακοποιούντες».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όπως το λέει! Εξάλλου εμείς καλεστήκαμε να υπηρετήσουμε τον Θεό, την αγάπη, την δικαιοσύνη, το μέγα έλεος και όχι τον εωσφόρο και τη στρατιά του. Στις κοινωνίες όμως που ζούμε τα στοιχεία του Θεού δεν γίνονται αντιληπτά, κατανοητά από τους ανθρώπους και γι’ αυτό δεν αναπτύσσονται εύκολα. Εάν πάσχουμε λοιπόν μην απελπιζόμεθα. Ας ενθυμούμεθα τον Κύριο ο οποίος φανέρωσε: Ει εμέ εδίωξαν και υμάς διώξουσιν.

Με πολλές θυσίες λοιπόν θα κτιστεί το κράτος του Θεού στη γη και ο λόγος διότι δεν παραβιάζεται η ελεύθερη βούληση του ανθρώπου. Εμείς όμως να χαιρόμαστε διότι ζούμε σε πολιτεύματα δημοκρατικά, τα οποία επιτρέπουν την ανεξιθρησκία και την πνευματική δραστηριότητα. Ποτέ, λοιπόν, αν βρεθούμε κακοποιούντες για το αγαθό που υπηρετούμε δεν θα επιζητούμε λύση με στοιχεία φανατισμού ή πολυποίκιλες εγωιστικές συμπεριφορές, οι οποίες ποικίλουν εωσφορικής αμαρτίας. Μη γένοιτο!

 

ΚΕΦ. Γ΄ ΣΤΙΧΟΙ 18 – 20

 

«18. Επειδή και ο Χριστός άπαξ έπαθε διά τας αμαρτίας, ο δίκαιος υπέρ των αδίκων, διά να φέρη ημάς προς τον Θεόν, θανατωθείς μεν κατά την σάρκα, ζωοποιηθείς δε διά του πνεύματος·

19. διά του οποίου πορευθείς εκήρυξε και προς τα πνεύματα τα εν τη φυλακή,

20. τα οποία ηπείθησάν ποτέ, ότε η μακροθυμία του Θεού επρόσμενέ ποτέ αυτούς εν ταις ημέραις του Νώε, ενώ κατεσκευάζετο η κιβωτός, εις ην ολίγαι, τουτέστιν οκτώ, ψυχαί διεσώθησαν δι' ύδατος».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Κάποτε ένας άνθρωπος έκανε μία ομιλία για την ανεξικακία. Κάποιος, ο οποίος τον γνώριζε θεώρησε καλό να καλέσει έναν φίλο του ο οποίος ήτο άθεος, θυμώδης, νευρικός κ.λ.π. Εκείνος ο άνθρωπος δεν ήθελε να πάει στην ομιλία, αλλά αυτός που ήξερε τον ομιλητή επέμενε πολύ και τελικά τον έπεισε. Όταν ο ομιλητής λοιπόν τελείωσε την ομιλία του τότε αυτός σηκώθηκε, έτρεξε στον άμβωνα και του επιτέθηκε. Εκείνος χωρίς αντίδραση δέχονταν τα χτυπήματα. Ο κόσμος μετά από λίγο έτρεξε να βοηθήσει τον ομιλητή, ο οποίος αιμόφυρτος έπεσε κάτω. Όταν τους χώρισαν ήρθε και η αστυνομία η οποία ρώτησε τον ομιλητή αν θα κάνει μήνυση. Τότε αυτός με πράο και ησύχιο πνεύμα τόνισε, όχι, διότι σήμερα ο άνθρωπος αυτός με την συμπεριφορά του με έκανε να νιώσω ανεκλάλητη χαρά για δύο λόγους, πρώτον διότι μέσα μου δεν αισθάνομαι κανέναν θυμό και δεύτερον διότι έγινε αιτία να δω και εγώ και ο κόσμος ότι εφαρμόζω την ανεξικακία.

Ακριβώς το ίδιο έπραξε και ο Κύριος και αυτό φανερώνει ο στίχος εδώ ότι έπαθε και εμείς εννοήσαμε τις αξίες των όσων έπαθε, κάνοντας το πνευματικό μας επίπεδο θεόπνευστο. Διά μέσω του Κυρίου μας όλοι εμείς γνωρίσαμε το νίκα το κακό με το καλό, καθώς λοιδορούμενος ουκ αντελοιδόρει, απειλούμενος ουκ ηπείλει, όστις θέλει να γίνει πρώτος ας γίνει πάντων έσχατος και πάντων δούλος, επίσης παράδειγμα έδωκα εις εσάς. Τελευταία, ως αρνίον εφέρθη έμπροσθεν του κείροντος.

Κύριε σε ευχαριστούμε εκ βάθους καρδίας διότι με τα λόγια σου και τα έργα σου μας εξέλιξες πνευματικά και μας έκανες θεοφόρους εν λόγω και εν έργω. Στείλε Κύριε τον Παράκλητο, στείλε Κύριε τους αγγέλους σου ώστε πάντα στα δύσκολα της ζωής μας να ανταποκρινόμαστε ως εσύ.

Μάλιστα και με τον θάνατό του, ο οποίος κατεστήθη όνειδος για τους υποκριτές, έγινε αιτία να ευλογήσει όσους ήτο στον Άδη, στη φυλακή λέγοντάς τους ως πνεύμα ότι θα γίνει ανάσταση και να μην απελπίζονται.

Θεέ μου πόσο μεγαλύνει τα έργα σου, η σοφία σου, η αγάπη σου. Αξίωσέ μας, συμβούλεψέ μας, οδήγησέ μας, βοήθησέ μας ώστε καμιά ψυχή και κανένα σώμα να μην απολεστεί. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

ΚΕΦ. Γ΄ ΣΤΙΧΟΣ 22

 

«22. όστις είναι εν δεξιά του Θεού πορευθείς εις τον ουρανόν, και εις ον υπετάχθησαν άγγελοι και εξουσίαι και δυνάμεις».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Δεξιά του Θεού σημαίνει αγαθός χώρος ο οποίος μπορεί να βρίσκεται και δίπλα μας (ο αγαθός χώρος, ο Χριστός) αλλά η παχυλότητα του υλιστικού στοιχείου και το σύστημα του κόσμου δεν μας επιτρέπει να τον δούμε. Όταν όμως εισέλθουμε διά της μετανοίας και του αγιασμού στον αγαθό χώρο τότε είναι σίγουρο ότι θα τον βλέπουμε τον Κύριο πρόσωπο προς πρόσωπο. Οι άγγελοι με την ανάσταση και την ανάληψη του Κυρίου στοιχειοθετήθηκαν μαζί του λέγοντας το στώμεν καλώς, έτσι σήμερα ως λειτουργικά πνεύματα λαμβάνουν εντολές υπ’ αυτού του Κυρίου ώστε να συμμετέχουν στην αναγέννηση των εθνών.

Ο πνευματικός κόσμος βρίσκεται μπροστά μας, χρειάζεται όμως για να τον δούμε εφαρμογή των εντολών του Λόγου του Θεού. Κατόπιν γινόμεθα μέτοχοι του κόσμου του αγαθού και των δωρεών του Θεού, το οποίο εύχομαι εις όλα τα ενεργά μέλη της Φωνής Θεού. Αυτοί που μελετούν, που προσεύχονται, που αναπτύσσουν δραστηριότητα εξαπλώνοντας τον Λόγο του Θεού μετέχουν σήμερα του αγαθού χώρου. Μένει ένα ακόμη, να δουν πρόσωπο με πρόσωπο τον Χριστό. Αμήν.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 1

 

«1. Επειδή λοιπόν ο Χριστός έπαθεν υπέρ ημών κατά σάρκα, οπλίσθητε και σεις το αυτό φρόνημα, διότι ο παθών κατά σάρκα έπαυσεν από της αμαρτίας,».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αυτός που εκπαιδεύεται διαπαιδαγωγείται, έτσι αποκτά εμπειρίες πνευματικές και αυτό δύναται να του εξασφαλίσει την αναμαρτησία.

Οι περισσότεροι άνθρωποι όταν εκπαιδεύονται αρχίζουν τα παράπονα και όλη την ώρα εκδηλώνουν το γιατί σε εμένα Θεέ μου κ.λ.π.

Πρέπει να γνωρίζουμε αν θέλουμε να γίνουμε εκλεκτοί Θεού, υιοί και θυγατέρες αυτού πως η διαπαιδαγώγηση θα τελειώσει όταν δεν θα μας αγγίζει τίποτα και τίποτα δεν θα δύναται να μας οδηγήσει σε αδιέξοδο, μέχρι τότε θα διαπαιδαγωγούμαστε. Ακόμη όταν εκπαιδευόμαστε νομίζουμε ότι ο Πατέρας Θεός μας εγκατέλειψε όμως συμβαίνει το αντίθετο.

Κάποτε ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος περπατούσε στην παραλία είτε είχε χαρά είτε είχε θλίψη. Πάντα περπατούσε στην παραλία. Παρατήρησε κάποια στιγμή, πως όταν είχε χαρά έβλεπε δίπλα του εκτός από τις δικές του πατημασιές και άλλες δύο. Έτσι κατάλαβε ότι ο Κύριος ήταν δίπλα του. Όταν όμως είχε θλίψη παρατήρησε πως αυτές οι δύο πατημασιές δεν υπήρχαν, έτσι άρχισε να λέει: Θεέ μου, όταν έχω χαρά σε βλέπω δίπλα μου και όταν έχω θλίψη βλέπω μόνο τις δικές μου πατημασιές. Γιατί; Τότε ο Θεός έκανε αισθητή την παρουσία του και του απάντησε: Όταν βλέπεις δίπλα σου δύο πατημασιές εγώ βρίσκομαι εκεί και χαίρομαι για την χαρά σου και καμαρώνω για σένα. Όταν όμως βλέπεις μόνο δύο πατημασιές δεν σε εγκαταλείπω, απλώς εσύ δεν μπορείς να περπατήσεις και εγώ σε παίρνω στην αγκαλιά μου ώστε να μην μείνεις πίσω από εμένα μακριά μου. Αυτές λοιπόν οι πατημασιές είναι οι δικές μου και όχι οι δικές σου.

Συμπέρασμα: Αξίζει αδέλφια μου να πάθουμε ώστε να μην αμαρτάνουμε. Εξάλλου, σύμφωνα με το παράδειγμα που ανέφερα ποτέ δεν είμαστε μόνοι μας, ο Χριστός πάντα συντροφεύει τη ζωή μας. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 2

 

«2. διά να ζήσητε τον εν σαρκί επίλοιπον χρόνον, ουχί πλέον εν ταις επιθυμίαις των ανθρώπων, αλλ' εν τω θελήματι του Θεού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Οι επιθυμίες των ανθρώπων είναι συμφέροντα, φιλοδοξίες, εγωισμοί, πονηρίες. Επιδιώκουν οι άνθρωποι σήμερα πολλά χρήματα τα οποία χρησιμοποιούν για προσωπικά τους οφέλη. Επίσης, επιδιώκουν κοσμικούς τίτλους ώστε εν αγνοίας τους να υποκλίνονται σε αυτούς, αυξάνοντας τον εγωισμό τους και νομίζοντας ότι είναι κάτι. Επιδιώκουν την αμαρτία, επιδιώκουν, επιδιώκουν, επιδιώκουν………. Ας κοιτάξει κάποιος μέσα του και θα καταλάβει.

Αντίθετα οι άνθρωποι του Θεού επιδιώκουν την μετάνοια, την αναγέννηση, την προσευχή, την αφιέρωση, τα έργα αγάπης τα οποία εμπεριέχουν τη θυσία. Ακόμη επιδιώκουν την ταπείνωση, την αναμαρτησία, τον αγιασμό, την απλή ζωή. Επιδιώκουν να εργάζονται πνευματικά ακατάπαυστα ώστε να λάβουν χώρα στη ζωή τους οι επαγγελίες, οι εντολές του Θεού, το θέλημα του Θεού.

Στις πρώτες επιδιώξεις ήμασταν όλοι πριν γνωρίσουμε τον Χριστό, τώρα όμως εννοήσαμε τις πνευματικές αξίες της ζωής του Θεού. Έτσι με τον σχετικό αγώνα ο καθένας αρχίζει να νικά τον έτερο κακό εαυτό του. Μέχρι να τα νικήσει όλα ο άνθρωπος αυτός του Θεού αγωνίζεται. Όταν νικήσει θα πετάξει από χαρά, διότι ο Θεός θα τον προσφωνήσει και όχι ο κόσμος λέγοντάς του, ευ δούλε αγαθέ και πιστέ εις τα ολίγα εστάθης πιστός επί πολλών θέλω σε καταστήσει, είσελθε εις την χαρά του Κυρίου.

Εύχομαι να νικήσουμε τον έτερο κακό εαυτό μας και να τον κάνουμε καλό με στοιχεία ευγενούς άμιλλας όπου θα τον διακατέχει σοφία Θεού συναρπάζουσα.

Να θυμόμαστε ότι οι καλύτεροι φίλοι μας, συγγενείς κ.λ.π. είναι δίπλα μας στα δύσκολα, όμως ο τέλειος, ο ανεκτίμητος φίλος μας είναι ο εαυτός μας. Ας τον βοηθήσουμε σήμερα που έχουμε καιρό να αναγεννηθεί διά της συμβουλής του Χριστού ώστε να μας στηρίζει στα δύσκολα. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 3

 

«3. Διότι αρκετός είναι εις ημάς ο παρελθών καιρός του βίου, ότε επράξαμεν το θέλημα των εθνών, περιπατήσαντες εν ασελγείαις, επιθυμίαις, οινοποσίαις, κώμοις, συμποσίοις και αθεμίτοις ειδωλολατρείαις·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Από την στιγμή που γνωρίσαμε τον Χριστό καταλάβαμε ότι ο παρελθών καιρός του βίου όπου επράξαμεν το θέλημα των εθνών ήταν πολύς και ας ήταν και μία μέρα, πόσο μάλλον όταν είναι πολύ περισσότερο. Θα πρέπει λοιπόν να τον τερματίσουμε αυτόν τον παρελθών καιρό του βίου ώστε να μην συντρέχουμε πλέον με την αμαρτία στη ζωή μας αλλά με τον ζώντα Χριστό, με τον αγιασμό, με την αλήθεια η οποία είναι η άνω κλήσις που ελάβαμε άνωθεν εν Χριστώ Ιησού.

Το θέλημα των εθνών όπου πλέον είναι παρελθόν είναι ασέλγεια, οινοποσίαις, κώμοις, συμποσίοις και αθεμίτοις ειδωλολατρείαις, γενικότερα η αμαρτία κ.λ.π.

Το θέλημα του Θεού που θα πρέπει να συντρέχουμε σήμερα είναι, πάντοτε χαίρεστε, αδιαλείπτως προσεύχεσθε, κατά πάντα ευχαριστείτε. Το θέλημα του Θεού είναι ο αγιασμός, Άγιοι γίνεσθε καθώς εγώ ειμί, το θέλημα του Θεού είναι να εφαρμόζουμε τις εντολές του ώστε να ιδρύσουμε την βασιλεία αυτού μέσα μας και γύρω μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 4

 

«4. και διά τούτο παραξενεύονται ότι σεις δεν συντρέχετε με αυτούς εις την αυτήν εκχείλισιν της ασωτίας και σας βλασφημούσιν·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Πολλοί αδελφοί ενώ λαμβάνουν κάλεσμα να υπηρετήσουν τον Χριστό, δεν εννοούν ότι θα κατηγορηθούν αφού δεν συντρέχουν πλέον στην αμαρτία και εκπλήσσονται από τα κατηγορώ. Έτσι φοβούνται τα κατηγορώ που δέχονται και εγκαταλείπουν τον αγιασμό, το θέλημα του Θεού συμμορφούμενοι πάλι με τον νόμο της αμαρτίας.

Αυτός που φοβάται μήπως τον κατηγορήσουν διέπεται από τον εγωισμό, ο οποίος θα τον απολέσει.

Δεν χρειάζεται να φοβόμαστε, ο Θεός μας κάλεσε. Αν ντραπούμε να τον φανερώσουμε και να τον ομολογήσουμε στις κοινωνίες των ανθρώπων όταν καλεστούμε, θα ντραπεί και αυτός για εμάς να μας συστήσει στον Πατέρα του. Αξίζει να μας κατηγορούν οι άνθρωποι, διότι θα μας επαινέσει ο Θεός. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 5

 

«5. οίτινες θέλουσιν αποδώσει λόγον εις εκείνον, όστις είναι έτοιμος να κρίνη ζώντας και νεκρούς».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Για κάθε λόγο αργό, μωρό θα αποδώσει λόγο ο άνθρωπος όταν βρεθεί στο βήμα του Χριστού και θα θελήσει να ανοίξει η γη να τον καταπιεί εκείνη τη στιγμή.

Ο κόσμος είναι κόσμος και διέπεται από άγνοια και γι’ αυτό δικαιολογείται, όχι πάντα όμως. Εμείς χρειάζεται να προσέξουμε ώστε πλέον στη ζωή μας να μας γίνει συνήθεια το θέλημα του Θεού, η ζώσα Φωνή του ζώντος Θεού ούτως ώστε όταν βρεθούμε στο βήμα του Χριστού να χαιρόμαστε διότι τα λόγια μας και τα έργα μας θα πληρούν πνεύμα Θεού και σοφία αυτού, η οποία θα είναι συναρπάζουσα. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 6

 

«6. Επειδή διά τούτο εκηρύχθη το ευαγγέλιον και προς τους νεκρούς, διά να κριθώσι μεν κατά ανθρώπους εν σαρκί, να ζώσι δε κατά Θεόν εν πνεύματι».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο Χριστός έζησε και πέθανε για δύο λόγους. Ο ένας είναι για να αναγεννήσει εν ζωή τον άνθρωπο και ο τρόπος είναι τα έργα αγάπης, τα λόγια του και το άψογο παράδειγμά του ώστε όλοι οι ζώντες μετά από αυτόν να μιμούνται την Άγια ζωή του, η οποία ήτο γεμάτη ουρανόδρομους πνευματικούς καρπούς. Ο δεύτερος λόγος είναι διότι έπρεπε να πεθάνει ώστε να κηρύξει τα πνεύματα τα εν τη φυλακή, τα οποία είχαν κοιμηθεί προ Χριστού. Έτσι και σήμερα οι άνθρωποι λόγω της αμαρτίας πεθαίνουν, χάνουν το σώμα υμών το οποίο είναι ναός του Αγίου Πνεύματος όμως σαν πνεύματα ζουν πνευματικά, διότι ο Χριστός κήρυξε τα πνεύματα τα εν τη φυλακή όταν ο ίδιος πέθανε. Γι’ αυτό λοιπόν όταν ένας πεθαίνει το πνεύμα του συναντά τα άλλα πνεύματα που κήρυξε ο Χριστός και γαληνεύει, διότι αυτά τα πνεύματα όπου ο Χριστός συνάντησε άκουσαν το πνεύμα του Χριστού (το οποίο πνεύμα έχει υλική υπόσταση σε άμορφη ύλη), που τους είπε ότι θα γίνει ανάσταση και θα γυρίσουν πάλι στη ζωή. Για να λάβει χώρα αυτή η ανάσταση, χρειάζεται να λάβουν χώρα τέσσερις επαγγελίες οι οποίες είναι ανεκπλήρωτες μέχρι σήμερα. Αυτές είναι η αποστολή μας. Να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο της βασιλείας όλοι εμείς και να αγωνιζόμαστε να τις εντάξουμε στη ζωή μας τις επαγγελίες αυτές. Η πρώτη είναι να καταργηθεί η αμαρτία, η δεύτερη να ιδρυθεί η βασιλεία του Θεού όπως στον ουρανό και στη γη, μέσα μας και γύρω μας δηλαδή διά του καθαρισμού. Η τρίτη είναι να καταργηθεί ο φυσικός θάνατος, ο τρόπος είναι ο φυσικός και πνευματικός επενδύτης και η τέταρτη να λάβει χώρα η ανάσταση των νεκρών διά του λαού του Θεού και διά του Υιού και Λόγου του Θεού του ζώντος. Περί της αναστάσεως αναφέρει κατ’ αποκάλυψη Κυρίου ο Ιεζεκιήλ. Όταν όλα αυτά λάβουν χώρα στη ζωή μας, όλοι θα επιστρέψουμε μετά του Χριστού στην χαμένη πατρίδα όπου ο Θεός θα σκηνώσει αιώνια μετά του ανθρώπου. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 7

 

«7. Πάντων δε το τέλος επλησίασε. Φρονίμως λοιπόν διάγετε και αγρυπνείτε εις τας προσευχάς·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Πάντων δε το τέλος επλησίασε. Εννοεί το τέλος της αμαρτωλής γενιάς, η οποία θα τελειώσει είτε διά πυρός είτε διά της μετανοίας και αναγέννησης, η οποία αναγέννηση συντελείται σήμερα διά Πνεύματος Αγίου για τους έχοντας προορισμό σωτηρίας, για τους εκλεκτούς.

Αν δεν μπορέσουμε να εγκαταλείψουμε το σύστημα του κόσμου θα μας εγκαταλείψει αυτό. Αν δεν αναγεννηθούμε, τα γεγονότα θα βάλουν τέλος στην γεμάτη πάθη και αμαρτία ζωή μας. Σήμερα λοιπόν, πριν το τέλος έλθει, ας πάρουμε στα σοβαρά το γεμάτο σοφία Θεού κάλεσμα που λάβαμε. Αμήν.

Στον ίδιο στίχο αναφέρει, φρονίμως λοιπόν διάγετε και αγρυπνείτε εις τας προσευχάς. Φρονίμως, είναι αυτός ο οποίος βρίσκει και επινοεί τρόπους ώστε να βρει χρόνο να εισέλθει στο αγιαστήριο (προσευχή, μελέτη, εξάπλωση). Μέσα στο αγιαστήριο θα βρει τον Χριστό, ο οποίος θα πορεύεται έμπροσθέν του χαρίζοντάς του ζώσα πίστη, καρπούς, χαρίσματα και σημεία του Αγίου Πνεύματος.

Γι’ αυτόν λοιπόν που γνώρισε τον Χριστό, το τέλος δεν θα τον επισκιάσει ποτέ διότι το πνευματικό του επίπεδο θα επιτρέψει στον Πατέρα Θεό να τον φρουρήσει την ώρα του πειρασμού όπου η δοκιμασία, ο πειρασμός θέλει λάβει χώρα και θέλει επισκιάσει όλους τους λαούς και τα έθνη της γης. Ακόμη θέλει επισκιάσει και ολόκληρο τον γαλαξία όπου ανήκει ο πλανήτης γη. Ο δίκαιος μόλις σώζεται, που θέλει φανεί ο ασεβής. Εν όσο λοιπόν έχουμε καιρό, ας μαζέψουμε αμάραντο θησαυρό.

Οι ασεβείς δεν θα μπορούν να ζήσουν διότι έχουν στηρίξει τη ζωή τους στο σύστημα του κόσμου, στα χρήματα, στα φάρμακα, στην αμαρτία. Το τέλος αυτών όμως έφτασε και μαζί με το σύστημα όταν καταρρεύσει θα καταρρεύσουν όσοι πίστεψαν σε αυτό. Ο αναγεννημένος, ο μετανοημένος, ο δίκαιος άνθρωπος όμως θα ξεπεράσει τον πειρασμό που για πολλούς θα είναι το τέλος και ο λόγος διότι όπου Θεός βούλεται νικάται φύσεως τάξη. Καθώς μακάριος ο ελπίζων εις Θεόν.

Εύχομαι, να κάνουμε όλοι καλή χρήση του χρόνου μας ώστε τα γεγονότα να μην μας γεμίσουν μωρία, η οποία φέρνει την απορία στην γεμάτη άγνοια ζωή μας.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 8

 

«8. προ πάντων δε έχετε ένθερμον την εις αλλήλους αγάπην, διότι η αγάπη θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ότι αναφέρεται στον 8ο στίχο είναι ευαγγελική απαίτηση του ίδιου του Θεού, για όσους θέλουν να ονομάζονται υιοί και θυγατέρες αυτού. Η απαίτηση, η εντολή του Θεού είναι μία η οποία στοιχειοθετεί όλες τις άλλες και έχει ως εξής: Εν τούτω γνώσονται πάντες ότι εμοί μαθηταί εστε εάν αγάπην έχητε εν αλλήλοις.

Αν δεν έχουμε ενθέρμως την εις αλλήλους αγάπη τότε μάταια ονομαζόμεθα Χριστιανοί Ορθόδοξοι ή μάταια αυτοαποκαλούμαστε παιδιά του Θεού, υιοί και θυγατέρες αυτού. Πολλοί χριστιανοί επειδή αρκετοί άνθρωποι (χριστιανοί) δεν αναπτύσσουν τον Θεό σύμφωνα με το πώς αντιλαμβάνονται αυτοί (δόγμα) σαν θέλημα του Θεού πέφτουν σε κρίσεις, κατακρίσεις, καταλαλιές, υποκρισίες πολυμορφικές κ.λ.π. σκανδαλίζοντας και σκανδαλιζόμενοι. Ας γνωρίζουν ότι όσοι χωρίζονται προφέροντας δογματικές θεωρίες οι οποίες δεν εκπληρώνουν τον νόμο της αγάπης, δεν θα σωθούν, θα απολεστούν και ο λόγος διότι η αγάπη τους δεν καλύπτει τον τρόπο ζωής των συνανθρώπων ή των συνδογματικών αδελφών τους. Φυσική συνέπεια η αμαρτία να μεγαλώσει. Μη γένοιτο! Όσοι ανήκουν στην Φωνή Θεού έχουν ένα νόμο. Αυτός είναι ότι θα δέχονται τον κάθε αδελφό με όποιον τρόπο αυτός επιλέγει να ενώνεται με τον Θεό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σέβονται την θρησκευτική συνείδηση και την ελευθερία του αδελφού και τον τρόπο που ο Θεός αναπτύσσει και στηρίζει τη ζωή του. Αυτό είναι αγάπη. Αυτή η αγάπη θα οδηγήσει τους ανθρώπους αυτούς που την έχουν στην ενθέρμως αγάπη μετά του πλησίον τους, φυσική συνέπεια να οδηγηθούν και στην μέγιστη αγάπη του ζώντος Θεού, η οποία τα πάντα ανέχεται, τα πάντα πιστεύει, τα πάντα ελπίζει. Η αγάπη δεν θέτει νόμους, η αγάπη σε δέχεται όπως είσαι. Αυτό το πνεύμα να έχουμε αν θέλουμε να είμεθα αγάπη και να έχουμε τον Θεό στη ζωή μας, να έχουμε κοινωνία μετ’ αυτού του Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 9

 

«9. γίνεσθε φιλόξενοι εις αλλήλους χωρίς γογγυσμών·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η φιλοξενία σήμερα των ανθρώπων του κόσμου έχει στερεότυπα και αυτά είναι τα συμφέροντα και τα πρέπει. Πρέπει να καλέσουμε αυτόν γιατί έχουμε υποχρέωση, πρέπει να φιλοξενήσουμε τον φίλο μας στο σπίτι γιατί μας βοήθησε, πρέπει να φιλοξενήσουμε κάποιον γιατί θα μας βοηθήσει με την θέση που έχει στον κόσμο, πρέπει, πρέπει, πρέπει……… Αυτό το πρέπει δεν έχει Χριστό, δεν έχει αγάπη, δεν έχει ζωή. Αυτό το πρέπει κουράζει, είναι ψέμα. Σε αντίθεση με την φιλοξενία που έχουν οι άνθρωποι του Θεού, η οποία πηγάζει από ανυπόκριτη αγάπη και γίνεται για την δόξα του Θεού και την αναγέννηση των συνανθρώπων, ανεξάρτητα από το αν έχει ο άνθρωπος αυτός κάποια εξουσία ή δεν έχει καμία εξουσία ή δραστηριότητα υλική ή πνευματική. Η φιλοξενία των υιών και θυγατέρων του Θεού είναι άδολη και χωρίς προσωποληψία. Η φιλοξενία αυτή δέχεται τους πάντες όπως είναι, όποιοι και αν είναι. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 10

 

«10. έκαστος κατά το χάρισμα, το οποίον έλαβεν, υπηρετείτε κατά τούτο εις αλλήλους ως καλοί οικονόμοι της πολυειδούς χάριτος του Θεού·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η υπηρεσία γίνεται κατά το χάρισμα που έχει λάβει ο κάθε αδελφός υπό του Θεού. Άλλος στηρίζει το έργο πνευματικά, άλλος υλικά, άλλος φιλοξενεί, άλλος υπηρετεί, άλλος ανοίγει κύκλο στο σπίτι του, άλλος κηρύττει στον κόσμο με τα λόγια του και με τα έργα θυσίας, άλλος έχει όλες τις υπηρεσίες. Είναι πολυειδής η χάρις, η υπηρεσία του Θεού και των υιών και θυγατέρων αυτού.

Αν ψάξουμε στον Λόγο του Θεού θα γνωρίσουμε τον Χριστό και αυτός θα κάνει έκδηλο το χάρισμα που κρύβεται μέσα μας, ώστε να υπηρετούμε δι’ αυτού του Χριστού Θεό και άνθρωπο.

Εύχομαι όλα τα παιδιά που ανήκουν στην Φωνή Θεού να μετέχουν της υπηρεσίας του Θεού, ώστε μέσω αυτής να γίνουν μέτοχοι της σοφίας του Θεού και της δόξης αυτού, ο οποίος με έργα και με λόγια τόνισε, ο υιός του ανθρώπου ου γαρ ήλθεν διακονηθήναι αλλά διακονήσαι και δούναι την ζωήν αυτού λύτρον αντί πολλών.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 11

 

«11. εάν τις λαλή, ας λαλή ως λαλών λόγια Θεού· εάν τις υπηρετή, ας υπηρετή ως υπηρετών εκ της δυνάμεως, την οποίαν χορηγεί ο Θεός· διά να δοξάζηται εν πάσιν ο Θεός διά Ιησού Χριστού, εις τον οποίον είναι η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων· αμήν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όποιος επιστατεί, να επιστατεί με λόγια Χριστού, με αγάπη Χριστού, γεμάτος ειρήνη Χριστού, πλήρης ταπείνωσης χωρίς κρίσεις, κατακρίσεις, καταλαλιές, θυμούς, σεβόμενος τις διαφορετικότητες που θα αντιμετωπίζει μέσα στους κύκλους της Φωνής Θεού και πέραν αυτών των κύκλων, έχων πνεύμα ευγενούς άμιλλας και σοφίας Θεού συναρπάζουσας.

Όποιος υπηρετεί πνευματικά ή υλικά αδελφούς, θα υπηρετεί αιώνια χωρίς να περιμένει ανταπόδοση και χωρίς να γογγύζει.

Όταν κάποιος υπηρετεί ανθρώπους τότε ο Θεός θα υπηρετεί αυτόν τον υπηρέτη των ανθρώπων. Αυτό λοιπόν να εξασφαλίσουμε, τον Χριστό στη ζωή μας. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 12

 

«12. Αγαπητοί, μη παραξενεύεσθε διά τον βασανισμόν τον γινόμενον εις εσάς προς δοκιμασίαν, ως εάν συνέβαινεν εις εσάς παράδοξόν τι,».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Οι αντιξοότητες είναι παραχώρηση Θεού και ανήκουν στην σοφία αυτού. Δεν συμβαίνουν παραδόξως (κατά τύχη), σκοπό έχουν να μας ανδρώσουν πνευματικά ώστε κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες να δυνάμεθα να σταθούμε στο ύψος του Χριστού το οποίο είναι, λοιδορούμενος ουκ αντελοιδόρει, απειλούμενος ουκ ηπείλει.

Κάποιος μία ημέρα μου ζήτησε να προσευχηθώ διότι υπήρχε κίνδυνος να χάσει την δουλειά του. Του απάντησα πως η προσευχή δεν γίνεται για να πετύχουμε αυτό που εμείς θέλουμε, αλλά γίνεται ώστε μέσω αυτής να αντεπεξερχόμαστε με ειρήνη και σοφία Θεού σε ότι παραχωρεί ο Πατέρας. Ας γνωρίζουμε ότι ούτε μία θριξ εκ της κεφαλής δεν πέφτει χωρίς το θέλημα του Θεού. Σίγουρα θα κάνουμε τα απαραίτητα ώστε να μην χάσουμε την δουλειά μας, ο στόχος μας όμως θα είναι να μην χάσουμε τον Χριστό. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 13

 

«13. αλλά καθότι είσθε κοινωνοί των παθημάτων του Χριστού, χαίρετε, ίνα και όταν η δόξα αυτού φανερωθή χαρήτε αγαλλιώμενοι».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο ίδιος διάβολος που ήτο στην εποχή του Χριστού είναι και σήμερα. Οι ίδιοι πειρασμοί αφού θέλουμε να υπηρετήσουμε το αγαθό, τον Θεό θα έρθουν και σε εμάς. Ας φροντίσουμε να ζούμε εν Χριστώ ώστε να μην μας αγγίξουν οι πειρασμοί.

Μια φορά απαγόρευσαν στον Πέτρο να κηρύττει τον Λόγο του Θεού. Αυτός απάντησε, πείθεσθε Θεό ή ανθρώποις; Φυσικά εμείς έχουμε πάρει την απόφαση, το θέλημα του Θεού θα κάνουμε και αυτός όπως δικαίωσε τον Υιό του θα δικαιώσει και εμάς. Οι Σπαρτιάτες όταν μάθαιναν ότι έρχεται ο εχθρός ποτέ δεν ρωτούσαν πόσοι είναι αλλά που είναι και έτρεχαν να τους αποτρέψουν. Έτσι και εμείς, δεν θα λέμε πόσοι πειρασμοί ήρθαν αλλά με την δύναμη του Θεού θα πέφτουμε στην μάχη και θα βγαίνουμε νικητές. Ο τολμών νικά!

Κάποτε ένας βασιλιάς κάλεσε έναν Άγιο, τον Μέγα Αντώνιο να μείνει στο παλάτι του ώστε να μην στερείται υλικών αγαθών. Τότε αυτός ρώτησε τον υποτακτικό του, τι λες, να πάμε; Και ο υποτακτικός του απάντησε, αν πας θα λέγεσαι Αντώνιος, αν μείνεις θα λέγεσαι Μέγας Αντώνιος. Φυσικά έμειναν. Να γνωρίζουμε πως άλλη η δόξα όσων βολεύονται και άλλη όσων παλεύουν εν Κυρίω ώστε να τιθασεύσουν τον έτερο κακό εαυτό τους και να τον κάνουν εν Κυρίω. Αυτό εύχομαι σε όλα τα παιδιά που εργάζονται στην Φωνή Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 14

 

«14. Εάν ονειδίζησθε διά το όνομα του Χριστού, είσθε μακάριοι, διότι το Πνεύμα της δόξης και το του Θεού αναπαύεται εφ' υμάς· κατά μεν αυτούς βλασφημείται, κατά δε υμάς δοξάζεται».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Δεν θα μας επισκιάσει πειρασμός παραπάνω απ’ ότι δυνάμεθα να αντέξουμε. Αυτή να είναι η πίστη μας, διότι ο Θεός το υποσχέθηκε σε αυτόν που αγωνίζεται. Εξάλλου, μακάριοι οι δεδιωγμένοι ένεκεν εμού καθώς μακάριοι είσθε, όταν σας ονειδίσωσι και διώξωσι και είπωσιν εναντίον σας πάντα κακόν λόγον ψευδόμενοι ένεκεν εμού. Χαίρετε και αγαλλιάσθε, διότι ο μισθός σας είναι πολύς εν τοις ουρανοίς· επειδή ούτως εδίωξαν τους προφήτας τους προ υμών.

Ο Θεός αναπαύεται μέσα μας όταν λοιδορούμενοι ουκ αντελοιδορούμε, όταν απειλούμενοι ουκ απειλούμε. Έτσι δοξάζεται ο Θεός με τα έργα θυσίας, αγάπης, προσφοράς τα οποία γίνονται για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου.

Ο στόχος της Φωνής Θεού είναι τα τέκνα αυτής να αναπτύσσουν τον Χριστό, την άφθαρτη ζωή, την ανυπόκριτη αγάπη, την ταπείνωση κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες χωρίς οι συνθήκες αυτές να τους μεταβάλλουν από τους πνευματικούς στόχους που αποκόμισαν από τον Λόγο του Θεού. Αυτό θα προβληματίσει τους πάντες και θα οδηγήσει στον Θεό χιλιάδες ανθρώπους. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 17

 

«17. Διότι έφθασεν ο καιρός του να αρχίση η κρίσις από του οίκου του Θεού· και αν αρχίζη πρώτον αφ' ημών, τι θέλει είσθαι το τέλος των απειθούντων εις το ευαγγέλιον του Θεού;».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η κρίσις του Θεού άρχεται από τον οίκο του Θεού. Ένα δωμάτιο του οίκου του Θεού είναι και οι άνθρωποι που υπάρχουν στην Φωνή Θεού και αναπτύσσουν σήμερα το θέλημα του Θεού, αποβάλλοντας τον έτερο κακό εαυτό τους. Αν λοιπόν σε εμάς συμβαίνουν διάφορα αρνητικά γεγονότα, φανταστείτε τι θα συμβεί όταν η κρίση επισκιάσει όλη την οικουμένη. Η Αποκάλυψη αναφέρεται σε αυτό με τις πληγές, τις σφραγίδες κ.λ.π.

Κρίση Θεού σημαίνει, πρώτον να γνωρίσω το θέλημα του Θεού, δεύτερον να αποβάλλω από μέσα μου και γύρω μου την διαβολή, τον εωσφόρο και την στρατιά αυτού, τρίτον να εντάξω το θέλημα του Θεού στη ζωή μου. Μέχρι να ολοκληρώσουμε την κρίση θα πέφτουμε και θα σηκωνόμαστε αλλά δεν θα απελπιζόμαστε. Όταν νικήσουμε, ο αγιασμός, η σοφία του Θεού, το θέλημα αυτού θα λειτουργούν αιώνια μέσα μας, κάνοντας όλους εμάς φως ανέσπερο και πόλη πάνω όρους όπου τα έθνη θέλουσι συρρέει. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 18

 

«18. και αν ο δίκαιος μόλις σώζηται, ο ασεβής και αμαρτωλός που θέλει φανή;».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο δίκαιος μόλις σώζηται. Δίκαιος ανήρ ο ελεών όλη την ημέρα καθώς η δικαιοσύνη του Θεού προσφέρει των

ανθρώπων απαιτεί.

Δίκαιος ήταν ο Ιωσήφ, ο οποίος όταν κατάλαβε την εγκυμοσύνη της Μαρίας δεν θέλησε να την φανερώσει στον λαό ώστε να την λιθοβολήσει αλλά έψαξε να βρει τρόπο να την διώξει κρυφίως.

Ασεβής είναι αυτός που δεν δέχεται θείους και ανθρώπινους  νόμους, έχοντας συνείδηση για έργα και λόγια μη ελεγχόμενα. Η ασέβεια είναι στοιχείο που κάνει Θεό και ανθρώπους να φεύγουν μακριά από τον άνθρωπο που διέπεται από αυτή. Ο Θεός να φας φυλάξει από άνθρωπο εγωιστή, ζηλιάρη, ασεβή.

Ο δίκαιος λοιπόν με τα στοιχεία που ανέφερα μόλις σώζεται. Ο Άγιος όμως είναι ο στόχος. Αφού περάσουμε από το να είμεθα δίκαιοι, τότε ο Άγιος γίνεται αντί Θεού στη γη εξαγγέλλοντας την φωνή του Θεού. Αμήν.

 

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 19

 

«19. Ώστε και οι πάσχοντες κατά το θέλημα του Θεού ας εμπιστεύωνται τας εαυτών ψυχάς εις αυτόν, ως εις πιστόν δημιουργόν εν αγαθοποιΐα».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Να τον εμπιστευτούμε τον Θεό και το ρήμα αυτού, το οποίο αναπτύσσεται μέσα στον Λόγο του Θεού. Να τον εμπιστευτούμε τον Θεό και αυτόν που έστειλε, τον απεσταλμένο του Χριστό και να τον ακολουθούμε καθώς να τον υπακούμε στις εντολές του οι οποίες δεν είναι βαριές, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες βρισκόμαστε σήμερα.

Υπακοή σημαίνει: Κάποτε ένας άγιος είπε στον υποτακτικό του να φυτέψει ένα ξερό ξύλο που του έδωσε σε ένα μέρος που δεν είχε νερό και να του ρίχνει έναν κουβά νερό κάθε δύο ημέρες. Ήθελε να του δείξει τη δύναμη της υπακοής και της πίστεως. Μετά από πέντε χρόνια λοιπόν το ξερό αυτό ξύλο έγινε μία ωραία καρυδιά. Όσοι έρχονταν στο κελί του τους πρόσφερε καρύδια και έλεγε, φάτε τους καρπούς της πίστης και της υπακοής. Υπακοή λοιπόν σημαίνει εμπιστοσύνη, αν θέλουμε να δούμε καρπούς στη ζωή μας.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

 

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΙ 1 – 4

 

«1. Τους μεταξύ σας πρεσβυτέρους παρακαλώ εγώ ο συμπρεσβύτερος και μάρτυς των παθημάτων του Χριστού, ο και κοινωνός της δόξης, ήτις μέλλει να αποκαλυφθή,

2. ποιμάνατε το μεταξύ σας ποίμνιον του Θεού, επισκοπούντες μη αναγκαστικώς αλλ' εκουσίως, μηδέ αισχροκερδώς αλλά προθύμως,

3. μηδέ ως κατακυριεύοντες την κληρονομίαν του Θεού, αλλά τύποι γινόμενοι του ποιμνίου.

4. Και όταν φανερωθή ο αρχιποιμήν, θέλετε λάβει τον αμαράντινον στέφανον της δόξης».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Πρεσβύτερος σημαίνει κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει γνώση του Λόγου του Θεού, έχει πνευματική εμπειρία, έχει σοφία Θεού, έχει φιλοξενία, έχει αγάπη ανυπόκριτη, έχει διαύγεια πνεύματος, είναι προσιτός και αγαπητός από το ποίμνιο που πρεσβεύει. Οι άνθρωποι οικειοθελώς τον αγαπούν, κατ’ αποκάλυψη Θεού τον συμβουλεύονται και τον ακολουθούν, είναι στύλος στην εκκλησία του Θεού, είναι φως Θεού που φωτίζει πνευματικά τους γύρω του και το φως του φτάνει σε μεγάλη ακτίνα δράσης, προσελκύοντας κοντά του πολλούς ανθρώπους. Με λίγα λόγια είναι αυτός που ο Θεός τον έχει ευλογήσει ώστε ακούραστα να ποιμαίνει το ποίμνιο που του χάρισε και που του εμπιστεύτηκε αυτός ο Θεός. Αμήν

Ο πρεσβύτερος είναι και επίσκοπος. Στην Τιμόθεου α΄ Επιστολή στο γ΄ κεφάλαιο αναφέρεται: 1. Πιστός ο λόγος· Εάν τις ορέγηται επισκοπήν, καλόν έργον επιθυμεί.

2. Πρέπει λοιπόν ο επίσκοπος να ήναι άμεμπτος, μιας γυναικός ανήρ, άγρυπνος, σώφρων, κόσμιος, φιλόξενος, διδακτικός,

3. ουχί μέθυσος, ουχί πλήκτης, ουχί αισχροκερδής, αλλ' επιεικής, άμαχος, αφιλάργυρος,

4. κυβερνών καλώς τον εαυτού οίκον, έχων τα τέκνα αυτού εις υποταγήν μετά πάσης σεμνότητος·

5. διότι εάν τις δεν εξεύρη να κυβερνά τον εαυτού οίκον, πως θέλει επιμεληθή την εκκλησίαν του Θεού;

6. να μη ήναι νεοκατήχητος, διά να μη υπερηφανευθή και πέση εις την καταδίκην του διαβόλου.

7. Πρέπει δε αυτός να έχη και παρά των έξωθεν μαρτυρίαν καλήν, διά να μη πέση εις ονειδισμόν και παγίδα του διαβόλου.

 

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΙ 5 – 6

 

«5. Ομοίως οι νεώτεροι υποτάχθητε εις τους πρεσβυτέρους. Πάντες δε υποτασσόμενοι εις αλλήλους ενδύθητε την ταπεινοφροσύνην· διότι ο Θεός αντιτάσσεται εις τους υπερηφάνους, εις δε τους ταπεινούς δίδει χάριν.

6. Ταπεινώθητε λοιπόν υπό την κραταιάν χείρα του Θεού, διά να σας υψώση εν καιρώ,».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η υποταγή στους πρεσβυτέρους από τους νεωτέρους αδελφούς είναι οικειοθελής. Όπως και ο Κύριος φανέρωσε και έλεγε στους μαθητές του, όστις θέλει οπίσω μου ελθείν.

Η υποταγή έχει πλήρη ταπεινοφροσύνη. Η Παναγία μας διακονούσε τον ναό όταν ήτο νέα και είχε πλήρη υποταγή στους πρεσβύτερους. Ότι της έλεγαν έλεγε πάντα ναι, γι’ αυτό και ο Θεός έστειλε τον άγγελό του και της είπε: Χαίρε κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου. Θέλεις γεννήσει υιόν και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ.

Η ταπεινοφροσύνη είναι μέγα μυστήριο και προέρχεται από την υπακοή. Αυτή η υπακοή κάνει τον Θεό να υποκλίνεται στον άνθρωπο που διακατέχεται από αυτή. Εύχομαι όλοι να μπούμε στην υποταγή υπακοής, ώστε να επιλεχτούμε υπό του Θεού και να χαρισθεί εις ημάς αποστολή. Ο Θεός χαίρεται να συνεργάζεται με αυτόν που τον εμπιστεύεται στα πάντα, λέγοντας ο υποτασσόμενος γενηθήτω το θέλημά σου Κύριε σε Θεό και ανθρώπους.

Εύχομαι όλα τα παιδιά που εργάζονται εις την Φωνή Θεού να αποκτήσουν το κλειδί της βασιλείας των ουρανών, υπακοή, υποταγή.

Όποιος τώρα διέπεται από το στοιχείο του να αντιτάσσεται στο θέλημα του Θεού, διέπεται από υπερηφάνεια η οποία είναι εγωισμός και διακατέχεται από εωσφορικά στοιχεία. Αυτός ο άνθρωπος συγκρούεται συνέχεια με τον ίδιο τον Θεό και έχει καταστροφικές συνέπειες διότι ο Θεός κλείνει εις αυτόν την σοφία του πνεύματος, η οποία είναι υπακοή στις εντολές αυτού και οι οποίες όταν υιοθετηθούν παράγουν αιώνιους καρπούς.

Ο αντιτασσόμενος διέπεται από συνεχόμενη αντιπαλότητα. Ο ταπεινός διέπεται από ειρήνη, από σοφία Θεού, από δυνάμεις πίστεως. Γενικότερα διέπεται από αιώνια δόξα η οποία τον συντροφεύει στον παρόντα και στον μέλλοντα αιώνα. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΣ 7

 

«7. και πάσαν την μέριμναν υμών ρίψατε επ' αυτόν, διότι αυτός φροντίζει περί υμών».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Μακάρι αυτό να το γνωρίζαμε όλοι και να το είχαμε πιστέψει από μικρά παιδιά ώστε να μην μας απορροφήσει το σύστημα του κόσμου, το οποίο σε αποτρέπει από το θέλημα του Θεού με ανώφελες μέριμνες. Η μέριμνα έχει την εξής παγίδα: Επιδιώκεις πράγματα σε όλη σου τη ζωή που δεν χρειάζονται. Εκτός από τα απαραίτητα, που είναι δουλειά, σπίτι, φαγητό τα άλλα περιττεύουν. Διότι αν χάσεις τον χρόνο σου και δεν τον εκμεταλλεύεσαι πάνω στο θέλημα του Θεού και την σοφία αυτού, δεν πρόκειται να εννοήσεις τις δυνατότητες που ο Χριστός ερχόμενος φανέρωσε ότι όλοι έχουμε. Αυτές οι δυνατότητες είναι: Παράδειγμα έδωκα εις εσάς καθώς ότι εγώ ποιώ και σεις δύνασθε να ποιήσετε και μεγαλήτερα τούτων θέλετε ποιήσει.

Όσοι σήμερα είναι συνταξιούχοι ας εκμεταλλεύονται τον χρόνο τους, όσοι εργάζονται να μην προσθέτουν βάρη ώστε να βρουν χρόνο να γνωρίσουν τον εαυτό τους, τον Θεό και να επενδύσουν σε αυτόν και να είναι σίγουροι ότι δεν θα μετανιώσουν. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΣ 8

 

«8. Εγκρατεύθητε, αγρυπνήσατε· διότι ο αντίδικός σας διάβολος ως λέων ωρυόμενος περιέρχεται ζητών τίνα να καταπίη·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο διάβολος (διαβολή) δεν φεύγει από τη ζωή μας με μία ώρα προσευχή ή μία ώρα ασυνείδητη, τυπική μελέτη. Χρειάζεται συνειδητή αφιέρωση πάνω στα δρώμενα του Ευαγγελίου. Χρειάζεται ο πιστός να σπουδάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα τον Λόγο του Θεού ώστε συνειδητά πλέον να κάνει συνήθεια το θέλημα του Θεού στη ζωή του. Σήμερα λοιπόν που έχουμε χρόνο ας τον αξιοποιήσουμε. Δεν θα φύγει ο διάβολος αν έχουμε μορφή ευσεβείας αλλά αληθινή, πραγματική ευσέβεια. Δεν θα φύγει με το να λέμε ότι είμεθα Ορθόδοξοι ή Καθολικοί ή Πεντηκοστιανοί κ.λ.π. θα φύγει με το να γίνουμε άγιοι, να γίνουμε αγάπη. Η Φωνή Θεού δεν έχει αποστολή να παρουσιάσει στον κόσμο καλούς ανθρώπους, καλούς χριστιανούς. Ήδη υπάρχουν εκατομμύρια όμως η ύλη και τα φάρμακα κατέκλυσαν τη ζωή τους. Η Φωνή Θεού έχει αποστολή να καταργήσει την αμαρτία, τη φθορά, τον θάνατο, να ιδρύσει την βασιλεία του Θεού και με την παρουσία του Κυρίου να πραγματοποιηθεί η ανάσταση των εν Κυρίω κοιμηθέντων.

Οι επαγγελίες αυτές αιώνες τώρα δεν λαμβάνουν χώρα στη ζωή μας, διότι ακόμη δεν βρέθηκαν οι άνθρωποι, ο λαός εκείνος ο οποίος θα πιστέψει, θα ενεργήσει, θα εκπληρώσει. Αν θέλουμε ο Χριστός να γίνει κυβερνήτης της ζωής μας και όλων των λαών, ας ξεκινήσουμε αγώνα. Αν είμεθα λίγοι σήμερα ας μην φοβηθούμε, ο Κύριος φανέρωσε: Μη φοβού μικρόν ποίμνιον. Άρα, αν το πιστέψουμε δεν θα είμεθα αιώνια μικροί. Ο αγώνας που θα διεξάγουμε να έχει τα εξής χαρακτηριστικά, τα οποία θα διέπουν τους ανθρώπους που επιθυμούν, επιδιώκουν να εκπληρωθούν οι επαγγελίες αυτές στη ζωή τους. Αυτά είναι, αφιέρωση πάνω στον Λόγο του Θεού, μελέτη δηλαδή όχι ανάγνωση, εφαρμογή του Λόγου του Θεού όχι επιδεικτικότητα και λόγια παχιά, προσευχή με συντριβή καρδιάς, όχι λόγια τα οποία επιδιώκουν το θεαθήναι των ανθρώπων. Εξάπλωση με έργα αγάπης και θυσίας, η αγάπη βρίσκει τρόπους και επινοεί συστήματα σωτηρίας, όχι εξάπλωση χωρίς αγάπη με αδιαφορία. Υπομονή, επιμονή. Ο άνθρωπος που συμμαχεί με τον Θεό ουδέποτε νικάται. Ο υπομείνας εις τέλους ούτος σωθήσεται. Τελευταία υπακοή και συμμετοχή με τον απεσταλμένο του Θεού, όχι επιπολαιότητα. Το πολυτιμότερο όλων είναι η υπακοή στον απεσταλμένο του Θεού. Μέσα από αυτόν θα φέρουμε στη ζωή μας τα γεγραμμένα και όσα προαναφέραμε.

Κάποτε έγινε ένας πόλεμος. Ο κάθε άνθρωπος καθώς έφευγε έπαιρνε κάποια πράγματα μαζί του. Ένας πήρε το αυτοκίνητό του, ένας πήρε τα ρούχα του, ένας πήρε τα χρήματά του. Ένας όμως ξεχώρισε από όλους. Πήρε το Ευαγγέλιο του Χριστού στην τσέπη του και στους ώμους του τον άνθρωπο που του φανέρωσε, που ενήργησε στο να γνωρίσει τον Χριστό, τον οποίον άνθρωπο φρουρούσε με την ίδια του τη ζωή. Του λέει κάποιος. Γιατί τον φορτώθηκες αυτόν στην πλάτη σου; Και αυτός απάντησε: Είναι ο κεχρισμένος του Θεού μου, είναι ότι πολυτιμότερο έχω. Αν δεν κινηθούμε έτσι, με αποφασιστικότητα, τότε ο διάβολος σαν λέων ωρυόμενος θα ανατρέψει τα πάντα στη ζωή μας αργά ή γρήγορα και το γιατί θα αυξάνει καθημερινά. Μη γένοιτο!

 

 

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΣ 9

 

«9. εις τον οποίον αντιστάθητε μένοντες στερεοί εις την πίστιν, εξεύροντες ότι τα αυτά παθήματα γίνονται εις τους αδελφούς σας τους εν τω κόσμω».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Να είμεθα πάντα άγρυπνοι στην προσευχή, στην μελέτη αδιαφορώντας για το τι αρνητικό συμβαίνει στη ζωή μας. Σίγουρα η προσοχή χρειάζεται. Θα προσέχουμε να μην προκαλούμε ή δημιουργούμε πνευματικές εντάσεις οι οποίες είναι εξωγραφικές. Ο Λόγος του Θεού όλα τα φανερώνει. Όποιος δεν καταλαβαίνει να με ρωτά ότι θέλει. Μέχρι ένας άνθρωπος να εννοήσει και να εντάξει το θέλημα του Θεού στη ζωή του, ο διάβολος θα του κάνει επιθέσεις και θα τον νικά. Αυτός όμως που αγωνίζεται με τίποτα δεν θα υποτάσσεται, θα τον περιφρονεί τον διάβολο χωρίς να ψάχνει να βρει ερμηνεία για το τι συμβαίνει. Θα τα καταλάβει όλα στην συνέχεια της πνευματικής του πορείας και για όλα θα πάρει απαντήσεις.

 

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΣ 10

 

«10. Ο δε Θεός πάσης χάριτος, όστις εκάλεσεν ημάς εις την αιώνιον αυτού δόξαν διά του Χριστού Ιησού, αφού πάθητε ολίγον, αυτός να σας τελειοποιήση, στηρίξη, ενισχύση, θεμελιώση».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο 10ος στίχος επιβεβαιώνει την απάντηση που δόθηκε στον 9ο στίχο.

Αυτός που αγωνίζεται ειλικρινά αφού δοκιμαστεί, θα βρει την εύνοια, την συμπάθεια, την αγάπη, το μέγα έλεος, την αγκαλιά του Θεού. Αξίζει να αγωνιστούμε και όταν έρθει εκείνη η μέρα θα με θυμηθείτε, διότι όταν ξεκίνησα αγώνα παρόλο που διάβαζα, παρόλο που προσευχόμουν ο διάβολος με νικούσε, όμως από το 2000 όπου ο Θεός μου έδωσε την άδεια να εργάζομαι πνευματικά με ελέησε και σήμερα βλέπω ότι αυτό που ζω δεν ανταλλάσσεται με όλους τους θησαυρούς της γης. Πάντα όμως προσεύχομαι ώστε το έλεος του Θεού να με καταδιώκει πάντα και πάντα φωνάζω το μη εισενέγκης εμέ εις πειρασμόν. Πιστέψτε αυτό που γράφω διότι είναι αλήθεια και έτσι να μην απελπίζεστε.

Ο Θεός είναι σήμερα στη ζωή μας αλλά και αύριο και πάντα. Κάποτε ένας μοναχός είπε στον υποτακτικό του να πάνε σε έρημο τόπο για προσευχή, νηστεία, αγώνα. Στον δρόμο είχε τελειώσει το νερό. Ο υποτακτικός είπε στον γέροντα, δεν έχουμε νερό, τι θα κάνουμε; Εκείνη την ώρα περνούσαν από μία παραλία. Ο γέροντας είπε στον υποτακτικό: Τόσο νερό υπάρχει, δεν το βλέπεις; Ο υποτακτικός απάντησε: Μα το νερό της θάλασσας είναι αλμυρό, δεν πίνεται. Ο γέροντας του είπε να δοκιμάσει και ο υποτακτικός δοκίμασε και με μεγάλη έκπληξη είδε ότι ήταν κανονικό νερό. Αμέσως ήπιε αυτός και έδωσε και στον γέροντα. Αφού ήπιαν έτρεξε να γεμίσει στην θάλασσα τα παγουράκια που είχαν. Ο γέροντας τον ρώτησε τι κάνει και αυτός απάντησε ότι παίρνει νερό για το δρόμο. Τότε ο γέροντας του είπε πως αφού είναι εδώ ο Θεός θα είναι και παρακάτω. Άρα όταν κάποιος εργάζεται ο Θεός θα τον τελειοποιήσει, στηρίξει, ενισχύσει και τέλος θα τον θεμελιώσει. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΣ 14

 

«14. Ασπάσθητε αλλήλους εν φιλήματι αγάπης. Ειρήνη εις πάντας υμάς τους εν Χριστώ Ιησού· αμήν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Πάντα θα πρέπει να μας διέπει αγάπη για τους αδελφούς και όλους τους ανθρώπους, η οποία θα εκδηλώνεται με ασπασμό, με φίλημα. Αμήν.

ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 1

 

«1. Συμεών Πέτρος, δούλος και απόστολος του Ιησού Χριστού, προς τους όσοι έλαχον ισότιμον με ημάς πίστιν εις την δικαιοσύνην του Θεού ημών και Σωτήρος Ιησού Χριστού·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ισότιμον με τους αποστόλους πίστιν έλαβαν όσοι ανά τους αιώνες εννόησαν πρώτον, την θαυματουργική γέννηση του Κυρίου διά Πνεύματος Αγίου μέσω της αγνής κοιλίας της αεί Παρθένου Μαρίας. Δεύτερον, την πορεία του στην έρημο και τους τρεις πειρασμούς που υπέστη τους οποίους και νίκησε. Τρίτον, την βάπτισή του υπό του Ιωάννου του Βαπτιστή στον Ιορδάνη ποταμό και την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Τέταρτον την πορεία του μέσα στους ανθρώπους, το άψογο παράδειγμά του, τα θαύματα που έκανε και το γεμάτο ευλογία του κήρυγμα, το οποίο αποκάλυπτε το Ευαγγέλιο της βασιλείας. Πέμτον, την προδοσία που εδέχθη. Έκτον, τους πειρασμούς κατά την εβδομάδα των παθών και την σταυρική θυσία η οποία έγινε για να αγκαλιάσει όλους εμάς με την ανυπόκριτη αγάπη. Έγινε δηλαδή ο Χριστός λύτρο αντί πολλών. Έβδομον, την ταφή και την ανάστασή του. Όγδοον, την παρουσία του στους μαθητές. Ένατον, την μεγαλοπρεπή ανάληψή του. Δέκατον, την υπόσχεσή του να μείνουν οι μαθητές στο ανώγειο ενωμένοι ώστε να λάβουν την επαγγελία που ήτο θέλετε ενδυθεί δύναμιν εξ ύψους.

Όποιος τα εννοεί σήμερα όλα αυτά και εργάζεται με αμείωτη ένταση ώστε να συμμετέχει του έργου του, έχει λάβει ισότιμον πίστιν όπως ο απ. Πέτρος έλαβε και φανερώνει στον στίχο αυτό. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 2

 

«2. χάρις και ειρήνη πληθυνθείη εις εσάς διά της επιγνώσεως του Θεού και του Ιησού του Κυρίου ημών».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Είναι φυσικό, είναι δοκιμασμένο όταν υπάρχει επίγνωση του θελήματος του Θεού να υπάρχει χαρά ανεκλάλητη, η οποία μας ενεργοποιεί μηχανισμούς όπου δουλεύουν ενάντια στην αμαρτία, στη φθορά, στο θάνατο χαρίζοντας η επίγνωση σοφία Θεού εις ημάς. Ακόμη η επίγνωση μας χαρίζει ελευθερία πνεύματος και κινήσεων μέσα στις κοινωνίες των ανθρώπων, οι οποίες κινήσεις μας καθιστούν υιούς Θεού με σοφία Θεού συναρπάζουσα. Επίσης μας χαρίζει έργα αγάπης, στοιχεία ευγενούς άμιλλας, ταπεινοφροσύνη εις το έπακρον, αποφυγή δαιμονίων και εκατομμύρια άλλα θετικά πνευματικά στοιχεία τα οποία ενεργούν μέσα μας και γύρω μας.

Όταν έρθει η επίγνωση, θα έρθει η χαρά η οποία δεν θα μεταβάλλεται ανάλογα με τις προκλήσεις που θα δέχεται ο αναγεννημένος άνθρωπος.

Αν δεν υπάρχει χαρά στη ζωή μας πάει να πει ότι επίγνωση Θεού δεν υφίσταται, όταν δεν υπάρχουν δυνάμεις πάει να πει ότι δεν εννοήσαμε την παρουσία του Κυρίου στον κόσμο και στη ζωή μας. Μη γένοιτο!

 

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 3

 

«3. Καθώς η θεία δύναμις αυτού εχάρισεν εις ημάς πάντα τα προς ζωήν και ευσέβειαν διά της επιγνώσεως του καλέσαντος ημάς διά της δόξης αυτού και αρετής,».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ζωή μας χάρισε με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι το σύμπαν όπου ζούμε σήμερα, έχοντας τον δικό μας γαλαξία, το δικό μας σπίτι και οι κλιματολογικές συνθήκες όπου αναπτύσσουν φυσιολογικά τη ζωή με δισεκατομμύρια πηγές ενέργειας (ήλιος, νερό, αέρας, τροφή κ.λ.π.). Φανταστείτε ένα σπίτι με όλες τις ανέσεις για να υπηρετεί τον άνθρωπο σήμερα πόση δουλειά χρειάζεται. Εδώ όμως βλέπουμε ότι ο Θεός έφτιαξε έναν ολόκληρο πλανήτη όπου υπηρετεί σήμερα δισεκατομμύρια ανθρώπους. Ο δεύτερος τρόπος που μας χάρισε ζωή είναι η λογική που μας διέπει και η παρουσία των τριών χρόνων του επί της γης βίου του, η οποία λογική μας αναπτύσσει γράμματα, τέχνες, επιστήμες, ευσέβεια, αγάπη, σοφία. Στοιχεία που αν χρησιμοποιηθούν εν Θεώ θα μας ανεβάσουν στο πνευματικό επίπεδο το δικό του, ώστε να είμεθα θεοί κατ’ εικόνα και ομοίωση Θεού πλασθέντος.

Δόξα να έχεις Κύριε, βοήθησέ μας να εννοήσουμε ώστε να φυλάξουμε τη ζωή με τα στοιχεία της αγάπης, της ζώσης πίστεως ως σαν κόρη οφθαλμού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 4

 

«4. διά των οποίων εδωρήθησαν εις ημάς αι μέγισται και τίμιαι επαγγελίαι, ίνα διά τούτων γείνητε κοινωνοί θείας φύσεως, αποφυγόντες την εν τω κόσμω υπάρχουσαν διά της επιθυμίας διαφθοράν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Οι επαγγελίες εξήλθαν υπό του Θεού και λαμβάνουν χώρα στη ζωή μας ανά χρονικά διαστήματα από σκεύη εκλογής, έτσι παίρνουν σάρκα και οστά διά της πίστεως. Πολλές επαγγελίες έλαβαν χώρα από σκεύη εκλογής, παρακινώντας στην σωτηρία πλήθος ανθρώπων. Οι υπόλοιπες που μένουν, σήμερα κηρύττονται υπό της Φωνής Θεού και αυτές πρέπει να πιστευτούν ώστε να λάβουν χώρα στη ζωή πολλών ανθρώπων.

Αυτές είναι: Πρώτον, να καταργηθεί η αμαρτία σε λεπτομέρεια. Αυτό θα γίνει με την αφιέρωση και την συνεχή τριβή πάνω στο θέλημα του Θεού, ώστε μία μέρα να λάβει χώρα στη ζωή μας ο αγιασμός ο οποίος θα είναι για μας τρόπος ζωής και όχι προσπάθεια.

Δεύτερον, όταν καταργηθεί η αμαρτία από έναν ή πολλούς ανθρώπους ιδρύεται η βασιλεία. Φυσική συνέπεια να σταματήσει η φθορά, το γήρας, ο θάνατος.

Τρίτον, όταν ιδρυθεί η βασιλεία ο Χριστός έρχεται. Η εντολή υπό του Πατρός για τον Υιό είναι: Κάθου εκ δεξιών μου, εωσού θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου. Έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος.

Τέταρτον, όταν έρθει ο Χριστός φανερώνει τον τρόπο ώστε η αφθαρσία και η αθανασία να λάβει χώρα στους καθαρούς και να υφίσταται αιώνια.

Πέμτον, ο Χριστός φανερώνει τον τρόπο ώστε να πραγματοποιηθεί η ανάσταση των εν κυρίω κοιμηθέντων.

Έκτον, χίλια χρόνια ο λαός του Θεού με αρχηγό τον Χριστό βασιλεύει στη γη και διαμορφώνει τους ανθρώπους πνευματικά και τον πλανήτη ολόκληρο σε επίγειο παράδεισο.

Έβδομον, ο Χριστός παραδίδει την βασιλεία του στον Πατέρα ώστε τα πάντα εν πάση να είναι Θεός.

Όγδοον, ο Πατέρας έρχεται και σκηνώνει μετά του λαού του, γίνεται η γενική ανάσταση η οποία θα φέρει την κρίση όλων των κοιμηθέντων και από εκεί και πέρα οι πάντες γίνονται διδακτοί Θεού.

Ένατον, ο Θεός φανερώνει την παντοδυναμία του και διαμορφώνει τα πάντα στη γη και σε όλο το σύμπαν. Μάτι ανθρώπου και νους ανθρώπου δεν έχει δει ούτε έχει φανταστεί τι έχει ετοιμάσει ο Θεός τοις αγαπώσι τον Θεόν.

Δέκατον, όλο το σύμπαν το υπό του Θεού δημιουργηθέν γίνεται γνωστό υπό του ανθρώπου και όλο κατοικείται από λογικά αναγεννημένα όντα (ανθρώπους). Αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 5 – 9

 

«5. Και δι' αυτό δε τούτο καταβαλόντες πάσαν σπουδήν, προσθέσατε εις την πίστιν σας την αρετήν, εις δε την αρετήν την γνώσιν,

6. εις δε την γνώσιν την εγκράτειαν, εις δε την εγκράτειαν την υπομονήν, εις δε την υπομονήν την ευσέβειαν,

7. εις δε την ευσέβειαν την φιλαδελφίαν, εις δε την φιλαδελφίαν την αγάπην.

8. Διότι, εάν ταύτα υπάρχωσιν εις εσάς και περισσεύωσι, σας καθιστώσιν ουχί αργούς ουδέ ακάρπους εις την επίγνωσιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού·

9. επειδή εις όντινα δεν υπάρχουσι ταύτα, τυφλός είναι, μυωπάζει και ελησμόνησε τον καθαρισμόν των παλαιών αυτού αμαρτιών».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Εάν αυτά τα στοιχεία δεν είναι στόχος μας ώστε να εννοηθούν, τότε μυωπάζει όποιος νομίζει ότι χωρίς αυτά θα γνωρίσει τον Θεό. Προσοχή, προσευχή, επίγνωση και όλα θα λάβουν χώρα σε όσους έχουν πρωταρχικό ρόλο στη ζωή τους το θέλημα του Θεού. Διαφορετικά, τυφλός δε τυφλόν εάν οδηγή αμφότεροι εις βόθρον πεσούνται. Δεν υφίσταται αναγεννημένος άνθρωπος χωρίς όλα αυτά. Εύχομαι να τα επεξεργαζόμεθα συνέχεια ώστε να τα εννοήσουμε και να τα εντάξουμε στη ζωή μας.

Τα στοιχεία που δημιουργούν θεούς είναι: Πάσα σπουδήν, πίστις, αρετή, γνώση, εγκράτεια, υπομονή, ευσέβεια, φιλαδέλφεια, αγάπη. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 10

 

«10. Διά τούτο, αδελφοί, επιμελήθητε περισσότερον να κάμητε βεβαίαν την κλήσιν και την εκλογήν σας· διότι ταύτα κάμνοντες δεν θέλετε πταίσει ποτέ».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Βεβαίαν την κλήσιν σημαίνει ότι έφτασα στο σημείο ώστε να γνωρίζω τον πνευματικό μου στόχο και τον πνευματικό μου προσανατολισμό, στον οποίον και αφιερώθηκα. Βεβαία την κλήσιν έχει όποιος έφτασε στο σημείο να έχει γίνει διά του Χριστού ιδεώδης άνθρωπος με αρχές και επιδιώξεις Χριστού.

Ο Κύριος πως φανέρωσε τον ιδεώδη χαρακτήρα του, τις αρχές του και τις επιδιώξεις του, γενικότερα την αποστολή κάνοντας βεβαία την κλήσιν του:

Πρώτον, μία ημέρα ο Κύριος είπε ότι θα πάει στην Ιερουσαλήμ. Ο Πέτρος του είπε να μην πάει, να γίνει ίλεως εις εαυτόν. Ο Κύριος του απάντησε, υπάγε οπίσω μου σατανά.

Δεύτερον, κάποια άλλη φορά κήρυττε στον κόσμο και είχαν πλησιάσει και άρχοντες του τόπου κοντά του να ακούσουν. Η μητέρα του έμαθε γι’ αυτή την δραστηριότητά του και έστειλε γιατί φοβήθηκε ανθρώπους να τον φέρουν στο σπίτι. Ο Κύριος απάντησε στους απεσταλμένους της μητέρας του, μητέρα μου και αδελφοί μου είναι οι ακούοντες τον Λόγο του Θεού και τηρούντες αυτόν.

Τρίτον, όταν ήταν στον κήπο της Γεσθημανής ζήτησε από τον Πατέρα του να παρέλθει το ποτήριον τούτο όμως αμέσως το διόρθωσε, ουχί καθώς εγώ θέλω Πάτερ αλλά καθώς συ.

Τέταρτον, ο Κύριος συμβούλεψε τους μαθητές του, όταν υπάγετε σε μία κώμην καθοδόν μην είπετε το χαίρειν. Σαν να τους έλεγε μην χάνετε χρόνο, δηλαδή μην περιεργάζεστε αλλά να εργάζεστε. Μην μωρολογείτε, πηγαίνετε, κατευθυνθείτε στον στόχο σας.

Η κλήσις μας για να γίνει βεβαία χρειάζεται να ενεργούμε όπως ο στρατιώτης στον πόλεμο. Ο μόνος σκοπός του είναι να επικρατήσει του εχθρού. Οι Σπαρτιάτισσες μητέρες έλεγαν στα παιδιά τους όταν πήγαιναν στον πόλεμο ή να νικήσεις ή να μην γυρίσεις.

Πολλοί άνθρωποι ενώ κλήθηκαν υπό του Θεού με σκοπό να κάνουν το θέλημά του έχοντας βεβαία την κλήσιν, δεν μπορούν να αφιερωθούν. Έτσι ερευνούν, ζουν και σχολιάζουν τα αλλότρια μέχρι που τους βρίσκει ο θάνατος. Ομοιάζουν με τους ανθρώπους που πέθαναν στα 30 και θάβονται στα 80 ή 90 ή 100.

Πιστεύω ότι όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει να κάνουμε βεβαία την κλήσιν μας. Στόχος λοιπόν οι αρετές που αναφέρονται υπό του απ. Πέτρου στους προηγούμενους στίχους. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 11

 

«11. Διότι ούτω θέλει σας δοθή πλουσίως η είσοδος εις την αιώνιον βασιλείαν του Κυρίου ημών και Σωτήρος Ιησού Χριστού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο μόνος τρόπος να εισέλθουμε εις την βασιλεία των ουρανών ώστε να γίνουμε κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Χριστού και συμμέτοχοι αυτού είναι να κάνουμε βεβαίαν την κλήσιν διά της αφιέρωσης. Το εύχομαι εκ βάθους καρδίας σε όλα τα τέκνα που υπάρχουν σήμερα και μελλοντικά στην Φωνή Θεού. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 12 – 15

 

«12. Όθεν δεν θέλω αμελήσει να σας υπενθυμίζω πάντοτε περί τούτων, καίτοι ειδότας και εστηριγμένους εις την παρούσαν αλήθειαν.

13. Στοχάζομαι όμως δίκαιον, εφ' όσον είμαι εν τούτω τω σκηνώματι, να σας διεγείρω διά της υπενθυμίσεως,

14. επειδή εξεύρω ότι εντός ολίγον θέλω αποθέσει το σκήνωμά μου, καθώς και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μοι εφανέρωσε.

15. Θέλω όμως επιμεληθή, ώστε σεις και μετά την αποβίωσίν μου να δύνασθε πάντοτε να ενθυμήσθε αυτά».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο Πέτρος ως σαν σκεύος εκλογής, ήξερε ότι αυτά που ο Θεός του εμπιστεύθηκε έπρεπε να γραφτούν σε επιστολές διότι για αιώνες θα αναγεννούσαν πολλούς ανθρώπους και θα έπαιζαν οι επιστολές του καθοριστικό, πρωταγωνιστικό, θετικό ρόλο σε παγκόσμια κλίμακα, δημιουργώντας εκκλησίες του Χριστού παντού. Έτσι φρόντισε να υπάρχουν τα μεγαλεία αυτά τα οποία διά Πνεύματος Αγίου φανέρωνε σε παπύρους, οι οποίοι με την τεχνολογία τέθηκαν από την πρώτη οικουμενική σύνοδο μέσα σε βιβλίο που ονομάστηκε Καινή Διαθήκη. Τα Ευαγγέλια λοιπόν των τεσσάρων αποστόλων (Ματθαίου, Μάρκου, Λουκά, Ιωάννη) και οι επιστολές του αποστόλου Παύλου, Πέτρου όπως και άλλων εκλεκτών μαθητών του Κυρίου κοσμούν το έργο του Θεού, το βιβλίο του Θεού και θα συνεχίσουν να ενεργούν τα λόγια αυτά, τα ρήματα αυτά μέχρι της δευτέρας ελεύσεως του Χριστού. Ο Παύλος, ο Πέτρος…… επιμελήθηκαν διά Πνεύματος Αγίου ώστε να μην χαθεί ούτε ένας λόγος του Θεού, εμείς ας επιμεληθούμε να τον εντάξουμε στη ζωή μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 16

 

«16. Διότι σας εγνωστοποιήσαμεν την δύναμιν και παρουσίαν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ουχί μύθους σοφιστικούς ακολουθήσαντες, αλλ' αυτόπται γενόμενοι της εκείνου μεγαλειότητος».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο Πέτρος τονίζει στον στίχο αυτό ότι όσα λέει και τα γινόμενα του Κυρίου δεν είναι σοφιστικοί μύθοι ή παραμύθια αλλά αλήθεια η οποία όταν εννοηθεί και αποκτηθεί ζωοποιεί τον οίκο του Θεού, το σώμα ημών αιώνια. Αδέλφια μου, το πνεύμα εστί το ζωοποιόν. Τα έργα του Πνεύματος φανέρωσε ο Κύριος και απέδειξε ότι ο νόμος του Θεού είναι εξελίξιμος, είναι αιώνιος, είναι άφθαρτος, είναι αληθινός.

Η Φωνή Θεού σήμερα δεν εξαγγέλλει μία ιστορία άλλων ή ένα παραμύθι αλλά μία αλήθεια, την οποία ζούμε εδώ και 25 χρόνια μέσα μας και με τον αγώνα της εξάπλωσης και γύρω μας. Αν θέλουμε να δούμε το φως του Χριστού το ανέσπερο στη ζωή μας, δεν έχουμε παρά να δοκιμάσουμε. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 17 – 18

 

«17. Διότι έλαβε παρά Θεού Πατρός τιμήν και δόξαν, ότε ήλθεν εις αυτόν τοιαύτη φωνή υπό της μεγαλοπρεπούς δόξης, Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον εγώ ευηρεστήθην·

18. και ταύτην την φωνήν ημείς ηκούσαμεν εξ ουρανού ελθούσαν, όντες μετ' αυτού εν τω όρει τω αγίω».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η ευαρέστηση του Πατρός ώστε να μαρτυρήσει γι’ αυτόν τον Ιησού, τον Υιόν του έγινε ενώπιον πολλών ανθρώπων, διότι ο Κύριος εργάστηκε με ειλικρίνεια και αλήθεια πάνω στο θέλημα του Θεού. Η υπακοή από εμάς στο θέλημα του Θεού, θα κεντρίσει το ενδιαφέρον του Πατρός και αυτός θα μας επισκιάσει για όλη μας τη ζωή, ώστε η χάρις, η σοφία, η αλήθεια, η ζωή να υπάρχουν στη ζωή μας.

Το να σε συστήνει ο ίδιος ο Θεός είναι τιμή και αιώνια δόξα. Μακάρι όλοι να ευαρεστήσουμε τον Θεό με τα έργα μας και με τα λόγια μας, ώστε ο Πατέρας να μαρτυρεί για εμάς και να μας συστήνει ως υιούς και θυγατέρες αυτού. Μέχρι αυτό να λάβει χώρα στη ζωή μας αγώνα, προσευχή, μελέτη, ομολογία, αφιέρωση. Ο Θεός αργεί αλλά δεν λησμονεί. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 19

 

«19. Και έχομεν βεβαιότερον τον προφητικόν λόγον, εις τον οποίον κάμνετε καλά να προσέχητε ως εις λύχνον φέγγοντα εν σκοτεινώ τόπω, εωσού έλθη η αυγή της ημέρας και ο φωσφόρος ανατείλη εν ταις καρδίαις υμών·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Και αν κάποιοι απιστούν στην φωνή του Υιού και Λόγου του Θεού του ζώντος ή ξεχνούν την παρουσία του ή δεν άκουσαν ή δεν κατάλαβαν το θέλημά του, να γνωρίζουν ότι ο προφητικός λόγος που υφίσταται στην Παλαιά και Καινή Διαθήκη είναι εγκυρότερος των πάντων, διότι ανηγγέλθη διά Πνεύματος Αγίου εκ του ιδίου του Θεού στους προφήτες.

Και σήμερα είναι εύκολο να γνωρίσουμε το θέλημά του, αρκεί να θελήσουμε. Ο τρόπος είναι να μελετήσουμε αυτά τα οποία εγράφησαν υπό του Θεού. Μόνο έτσι θα γνωρίσουμε πως ότι ο Θεός επαγγέλλεται δύναται και να το εκπληρώσει, ώστε ο κάθε λόγος του τον προδιαγεγραμμένο χρόνο να λάβει χώρα. Όλα αυτά που υπάρχουν στην Παλαιά και Καινή Διαθήκη έχουν την δύναμη όταν μελετούνται να μας αφυπνίζουν και να μας κρατούν κοντά στον Λόγο του Θεού, στις αρχές και στις επιδιώξεις αυτού.

Μέχρι να έλθει ο φωσφόρος θα μελετούμε τον Λόγο του Θεού. Ο φωσφόρος είναι προδρομικό στοιχείο. Η αποστολή του είναι να ετοιμάσει την οδό του Κυρίου. Διά του φωσφόρου θα λάμψει το φως τους Χριστού στις καρδιές μας. Διά του φωσφόρου θα δημιουργηθεί το στράτευμα του Θεού, το οποίο θέλει εκπληρώσει τις επαγγελίες και θέλει αναγγείλει και συμπληρώσει τα ελλείποντα, ώστε ο λαός του Θεού να πληρεί γνώση και να διακατέχεται από ουρανόδρομη πορεία. Δι’ αυτού του φωσφόρου θα απαντηθούν όλα τα ερωτήματα περί Θεού, περί ζωής, περί ανάστασης των νεκρών και θα αποκαλυφθούν οι τρόποι επίτευξης των επαγγελιών. Μόνο διά του φωσφόρου θα δούμε πρόσωπο με πρόσωπο τον Θεό ώστε να έσονται οι πάντες διδακτοί Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 20 – 21

 

«20. τούτο πρώτον εξεύροντες, ότι ουδεμία προφητεία της γραφής γίνεται εξ ιδίας του προφητεύοντος διασαφήσεως·

21. διότι δεν ήλθε ποτέ προφητεία εκ θελήματος ανθρώπου, αλλ' υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι άγιοι άνθρωποι του Θεού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όλες οι προφητείες έλαβαν χώρα μέχρι της ημέρας της παρουσίας του Κυρίου και υπάρχουν και άλλες οι οποίες θα λάβουν χώρα διά Πνεύματος Αγίου και διά του φωσφόρου. Αυτές είναι οι εξής: Να καταργηθεί η αμαρτία, να ιδρυθεί η βασιλεία, να καταργηθεί η φθορά και ο θάνατος, να δημιουργηθεί ο λαός του Θεού, να πραγματοποιηθεί η δευτέρα έλευση του Κυρίου, να λάβει χώρα η ανάσταση των εν Κυρίω κοιμηθέντων. Από εκεί και πέρα θα πραγματοποιηθούν και άλλες μέχρι ο Θεός Πατέρας να πάρει την βασιλεία του, ώστε να έσονται οι πάντες διδακτοί Θεού.

Όλες οι προφητείες εξαγγέλθηκαν μέχρι σήμερα διά του Θεού και διά Πνεύματος Αγίου. Και η Φωνή Θεού διά του Αγίου Θεού δημιουργήθηκε και έχει την άδεια να κηρύττει το Ευαγγέλιο της βασιλείας ώστε να λάβουν χώρα οι παραπάνω επαγγελίες με την δύναμη και την σοφία του Θεού. Μπορεί μέσα μας να υπάρχει αμφιβολία και απιστία, όμως ο χρόνος θα δικαιώσει την αποστολή την οποίαν ο Θεός αποκαλύπτει διά της Φωνής Θεού, διότι ο καιρός είναι εγγύς, εγγύτατα για όλους τους ανθρώπους δικαίους και αδίκους. Οι δίκαιοι οδηγούνται υπό της φωνής Θεού στον χώρο του Θεού, στον χώρο της ζωής. Οι αμαρτωλοί γκρεμίζονται διά του θανάτου στον Άδη, ζώντας τον προβληματισμό και το αδιέξοδο από σήμερα.

Εύχομαι να πιστέψουμε την καλή είδηση ώστε μέχρι της ημέρας του Κυρίου να τρεφόμεθα με την μελέτη και την προσευχή και έτσι το ανάγκασον να μην μας επηρεάσει σε σημείο που να χάσουμε την πίστη μας. Μη γένοιτο! Αμήν.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΙ 1 – 3

 

«1. Υπήρξαν όμως και ψευδοπροφήται μεταξύ του λαού, καθώς και μεταξύ σας θέλουσιν είσθαι ψευδοδιδάσκαλοι, οίτινες θέλουσι παρεισάξει αιρέσεις απωλείας, αρνούμενοι και τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότην, επισύροντες εις εαυτούς ταχείαν απώλειαν·

2. και πολλοί θέλουσιν εξακολουθήσει εις τας απωλείας αυτών, διά τους οποίους η οδός της αληθείας θέλει βλασφημηθή·

3. και διά πλεονεξίαν θέλουσι σας εμπορευθή με πλαστούς λόγους, των οποίων η καταδίκη έκπαλαι δεν μένει αργή και η απώλεια αυτών δεν νυστάζει».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ψευδοπροφήτες και ψευδοδιδάσκαλοι είναι όλοι αυτοί οι οποίοι στο όνομά του Χριστού αναπτύσσουν αιρέσεις, ξένες διδασκαλίες, οι οποίες οδηγούν τους ανθρώπους στην απώλεια. Δεν έχουν οι άνθρωποι σήμερα ουσιαστική σχέση με το θέλημα του Θεού. Μάλιστα ο τρόπος καθοδήγησης ή διδασκαλίας αυτών επισύρει ταχείαν απώλειαν στους ιθύνοντες και στον λαό που επηρεάζουν σήμερα. Τι να πω τώρα; Που η αλήθεια καταδικάζει όλους; Δεν είναι αλήθεια αυτό; Ή δεν είναι αλήθεια ότι όλος ο πλανήτης είναι βυθισμένος στο ψέμα; Ψέματα λένε οι θρησκευτικοί ηγέτες, ψέματα οι πολιτικοί ηγέτες. Ψέμα ακόμη δεν είναι ότι όλος ο χριστιανικός κόσμος δεν μελετά τον Λόγο του Θεού; Το μόνο πρόβλημα που απασχολεί σήμερα ιθύνοντες των λαών και τον λαό τον ίδιο είναι τα spreads, το χρηματο-οικονομικό σύστημα, τα χρήματα. Όλοι αγωνιούν πότε θα πάρουν σύνταξη, πόσα χρήματα θα πάρουν και τι επενδύσεις θα κάνουν κ.λ.π. Δεν είναι αλήθεια, εξάλλου και η τηλεόραση φανερώνει κάθε μέρα ότι ο χριστιανικός κόσμος αποθηκεύει και επενδύει σε τράπεζες εκατομμύρια αδιαφορώντας για τους αδυνάτους; Δεν είναι αλήθεια ότι ο χριστιανικός κόσμος δεν έχει αγάπη, δεν έχει χαρά, δεν έχει σοφία Θεού, δεν έχει ζώσα πίστη; Δεν είναι αλήθεια ότι ο χριστιανικός κόσμος πιστεύει στην μεταθανάτια ζωή ενώ ο Χριστός ερχόμενος στον κόσμο άρχισε να δίνει ζωή, να θεραπεύει ασθενείς, να ανασταίνει νεκρούς, να μοιράζει ότι έχει πνεύμα και ύλη χαρίζοντας ζωή; Ήρθε να δείξει τον τρόπο ώστε να γίνουμε κατ’ εικόνα και ομοίωση. Για μένα αιρετικοί είναι όλες οι θρησκείες του κόσμου, οι οποίες ανέπτυξαν τύπους και εντάλματα ανθρώπων φεύγοντας από την ουσία του θελήματος του Θεού, την ανυπόκριτη αγάπη. Δυστυχώς γεμίσαμε κτίρια στα οποία επένδυσαν οι θρησκείες και που αποκαλούν ότι είναι του Θεού, στην ουσία όμως είναι μαγαζιά που εκδηλώνουν διάφορες εξουσίες, διαχειρίζοντας τεράστια ποσά και εμπορεύοντας ψυχές ανθρώπων. Που εφαρμόζεται το αγαπάτε αλλήλους, που υφίσταται η ζωή, η υγεία, ο Θεός; Τι να πω, λυπάμαι πολύ! Κύριε, συγχώρεσέ με αν κρίνω. Κάποτε ένας έλεγε: Όταν πάψουν να με κατηγορούν οι εχθροί μου λέγοντας ψέματα για μένα, θα πάψω και εγώ να λέω την αλήθεια για αυτούς.

Εμείς είμεθα μικροί, δεν έχουμε εξουσία να αλλάξουμε τα πράγματα ούτε να δικαιώσουμε εαυτό. Και εύκολα μπορούμε να καταδικαστούμε από εκείνους τους ανθρώπους που αναπαύονται σε θρόνους επικαλούμενοι τον Θεό ως αιρετικοί. Αλλά έρχεται η ώρα που ο Θεός θα κάνει την κρίση του, έτσι θα φανεί η αλήθεια. Η κρίση του Θεού άρχεται από τον οίκο αυτού, οίκος του Θεού είναι ο χριστιανικός κόσμος. Πώς θα γίνει η κρίση; Πρώτο στοιχείο που θα αφαιρέσει από τους πάντες ο Θεός είναι η ευσέβεια. Δεν υπάρχει ευσέβεια αλλά μορφή ευσεβείας. Ο τρόπος θα είναι ότι οι οικονομίες των κρατών θα πέσουν έξω. Αυτό θα δημιουργήσει σύγχυση στον χριστιανικό κόσμο ώστε οι πάντες (χριστιανοί) να θυμώσουν πολύ. Δεύτερον, οι χριστιανοί θα ξεκινήσουν πολέμους (χριστιανοί με χριστιανούς) στο όνομα του Χριστού, θα σκοτώνει ο ένας χριστιανός τον άλλον χριστιανό. Έτσι ο πόλεμος θα λάβει χώρα μεταξύ των χριστιανικών εθνών και μάλιστα θα γίνει παγκόσμιος. Τρίτον, η προσφυγιά, η αρρώστια, η πείνα, η γύμνια και η εγκληματικότητα θα αυξηθεί πάρα πολύ. Όλα αυτά και πολλά άλλα θα ταπεινώσουν τους ανθρώπους. Αυτό θα είναι το ανάγκασον που φανέρωσε ο Κύριος. Το ανάγκασον θα κάνει τους ανθρώπους να ζητήσουν με ειλικρίνεια βοήθεια από τον Θεό, εκπληρώνοντας αυτό το ανάγκασον το οποίο οι άνθρωποι θα φέρουν μόνοι τους στη ζωή τους με τα ψέματα που εκδηλώνουν. Εν αντιθέσει με το θέλημα του Θεού που είναι να επισκιάσει τους ανθρώπους αιώνια η αλήθεια, η δικαιοσύνη, οι καρποί, τα χαρίσματα, τα σημεία του Αγίου Πνεύματος, ώστε οι άνθρωποι να αποκτήσουν ήθος αντί για ύφος που έχουν σήμερα.

Το ανάγκασον θα φανερώσει τους ψευδοπροφήτες οι οποίοι για την συμφορά τους θα βρίζουν τον Θεό. Κύριε ελέησέ μας από τις πληγές που μέλλουν να επισκιάσουν τον πλανήτη και διαφύλαξε τους δίκαιους, τους καθαρούς, αυτούς που ποιούν στο όνομά σου αλήθεια. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 4 – 22

 

«4. Διότι εάν ο Θεός δεν εφείσθη αγγέλους αμαρτήσαντας, αλλά ρίψας αυτούς εις τον τάρταρον δεδεμένους με αλύσεις σκότους, παρέδωκε διά να φυλάττωνται εις κρίσιν,

5. και εάν τον παλαιόν κόσμον δεν εφείσθη, αλλά φέρων κατακλυσμόν επί τον κόσμον των ασεβών εφύλαξεν όγδοον τον Νώε, κήρυκα της δικαιοσύνης,

6. και κατέκρινεν εις καταστροφήν τας πόλεις των Σοδόμων και της Γομόρρας και ετέφρωσε, καταστήσας παράδειγμα των μελλόντων να ασεβώσι,

7. και ηλευθέρωσε τον δίκαιον Λωτ καταθλιβόμενον υπό της ασελγούς διαγωγής των ανόμων·

8. διότι ο δίκαιος, κατοικών μεταξύ αυτών, δι' οράσεως και ακοής, εβασάνιζεν από ημέρας εις ημέραν την δικαίαν αυτού ψυχήν διά τα άνομα έργα αυτών·

9. εξεύρει ο Κύριος να ελευθερόνη εκ του πειρασμού τους ευσεβείς, τους δε αδίκους να φυλάττη εις την ημέραν της κρίσεως, διά να κολάζωνται,

10. μάλιστα δε τους οπίσω της σαρκός ακολουθούντας με επιθυμίαν ακαθαρσίας και καταφρονούντας την εξουσίαν. Είναι τολμηταί, αυθάδεις, δεν τρέμουσι βλασφημούντες τα αξιώματα,

11. ενώ οι άγγελοι, μεγαλήτεροι όντες εις ισχύν και δύναμιν, δεν φέρουσι κατ' αυτών βλάσφημον κρίσιν ενώπιον του Κυρίου.

12. Ούτοι όμως, ως άλογα φυσικά ζώα γεγεννημένα διά άλωσιν και φθοράν, βλασφημούσι περί πραγμάτων τα οποία αγνοούσι και θέλουσι καταφθαρή εν τη ιδία αυτών διαφθορά,

13. και θέλουσι λάβει τον μισθόν της αδικίας αυτών· στοχάζονται ηδονήν την καθημερινήν τρυφήν, είναι σπίλοι και μώμοι, εντρυφώσιν εν ταις απάταις αυτών, συμποσιάζουσι με σας,

14. έχουσιν οφθαλμούς μεστούς μοιχείας και μη παυομένους από της αμαρτίας, δελεάζουσι ψυχάς αστηρίκτους, έχουσι την καρδίαν γεγυμνασμένην εις πλεονεξίας, είναι τέκνα κατάρας·

15. αφήσαντες την ευθείαν οδόν, επλανήθησαν και ηκολούθησαν την οδόν του Βαλαάμ υιού του Βοσόρ, όστις ηγάπησε τον μισθόν της αδικίας,

16. ηλέγχθη όμως διά την ιδίαν αυτού παρανομίαν, άφωνον υποζύγιον με φωνήν ανθρώπου λαλήσαν ημπόδισε την παραφροσύνην του προφήτου.

17. Ούτοι είναι πηγαί άνυδροι, νεφέλαι υπό ανεμοστροβίλου ελαυνόμεναι, διά τους οποίους το ζοφερόν σκότος φυλάττεται εις τον αιώνα.

18. Διότι λαλούντες υπερήφανα λόγια ματαιότητος, δελεάζουσι με τας επιθυμίας της σαρκός, με τας ασελγείας εκείνους οίτινες τωόντι απέφυγον τους εν πλάνη ζώντας,

19. επαγγελλόμενοι εις αυτούς ελευθερίαν, ενώ αυτοί είναι δούλοι της διαφθοράς· διότι από όντινα νικάταί τις, τούτου και δούλος γίνεται.

20. Επειδή εάν αφού απέφυγον τα μολύσματα του κόσμου διά της επιγνώσεως του Κυρίου και Σωτήρος Ιησού Χριστού, ενεπλέχθησαν πάλιν εις ταύτα και νικώνται, έγειναν εις αυτούς τα έσχατα χειρότερα των πρώτων.

21. Επειδή καλήτερον ήτο εις αυτούς να μη γνωρίσωσι την οδόν της δικαιοσύνης, παρά αφού εγνώρισαν να επιστρέψωσιν εκ της παραδοθείσης εις αυτούς αγίας εντολής.

22. Συνέβη δε εις αυτούς το της αληθινής παροιμίας, Ο κύων επέστρεψεν εις το ίδιον αυτού εξέρασμα και Ο χοίρος λουσθείς επέστρεψεν εις το κύλισμα του βορβόρου.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο Θεός δεν προσωποληπτεί ούτε σε αγγέλους ούτε σε ανθρώπους. Όσοι ποιούν το ψέμα θα έρθουν σε αδιέξοδο. Όσοι ποιούν δικαιοσύνη θα βρεθεί τρόπος ώστε τα γεγονότα να μην τους επισκιάσουν. Καλό είναι οι πάντες να μετανοήσουμε ούτως ώστε το κακό να μην μας επισκιάσει. Έχουμε χρόνο, μην αδιαφορούμε! Τι λέτε, θα αποφασίσουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού ή θα στρουθοκαμηλίζουμε; Εύχομαι να συλλάβουμε και να εννοήσουμε συνειδητά τα όσα λέμε. Αμήν.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 3 – 7

 

«3. τούτο πρώτον γνωρίζοντες, ότι θέλουσιν ελθεί εν ταις εσχάταις ημέραις εμπαίκται, περιπατούντες κατά τας ιδίας αυτών επιθυμίας

4. και λέγοντες· Που είναι η υπόσχεσις της παρουσίας αυτού; διότι αφ' ης ημέρας οι πατέρες εκοιμήθησαν, τα πάντα διαμένουσιν ούτως απ' αρχής της κτίσεως».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Σήμερα υπάρχει ένας επιφανειακός (υποτιθέμενος) λαός ο οποίος φανερώνεται ως εκλεκτός όμως δεν διαφέρει από τους άλλους λαούς και ότι συμβαίνει σε παγκόσμιο επίπεδο το οποίο επηρεάζει τους άλλους λαούς επηρεάζει και αυτόν. Αυτά που επηρεάζουν τους πάντες είναι οι ασθένειες, το υλικό στοιχείο, τα χρήματα, η φθορά, ο θάνατος κ.λ.π. Έτσι οι πάντες θα δεχτούν δικαίως από απίστους, από εχθρούς του Χριστού διότι σε αυτούς οι υποτιθέμενοι χριστιανοί στηρίζουν τη ζωή τους, εμπαιγμό. Υπάρχει όμως σήμερα ένας λαός που δεν φαίνεται και στηρίζεται στον καθαρισμό, στον αγιασμό, στην αναγέννηση, στον Θεό. Όταν το παγκόσμιο σύστημα ανατραπεί τότε αυτός ο λαός διά του Θεού ο οποίος θα υφίσταται στη ζωή του, δεν θα επηρεαστεί. Έτσι θα φανεί ως πόλη πάνω όρους. Και τότε θα οδηγήσει τους υπόλοιπους λαούς διά του αγιασμού σε έναν νέο τρόπο ζωής γεμάτο αλήθεια, γεμάτο σοφία Θεού, γεμάτο αγάπη. Το ότι το πυρ θα εξαφανίσει τον πλανήτη και ότι υπάρχει σε αυτόν, σημαίνει ότι αν δεν βασιλέψει ο Θεός στη ζωή μας τότε το πυρ θα εξαφανίσει τα πάντα. Αυτό σημαίνει ότι όλα προήλθαν από την φωτιά, όλα γύρω μας είναι φωτιά και ο άνθρωπος έχει θερμοκρασία που είναι 36,6°C.

Όταν οι μεγάλοι θα έρθουν σε αδιέξοδο τότε θα χρησιμοποιήσουν τα όπλα που έχουν. Αυτά θα προκαλέσουν το πυρ το οποίο θα βρει φωτιά και από κει και πέρα είναι εύκολο να συλλάβουμε το τι θα γίνει. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Πάντως ο άνθρωπος του Θεού, ο δίκαιος θα σωθεί. Ο τρόπος είναι πως η παντοδυναμία του Θεού θα ενεργήσει γι’ αυτόν. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 8 – 9

 

«8. Εν δε τούτο ας μη σας λανθάνη, αγαπητοί, ότι παρά Κυρίω μία ημέρα είναι ως χίλια έτη και χίλια έτη ως ημέρα μία.

9. Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεσιν αυτού, ως τινές λογίζονται τούτο βραδύτητα, αλλά μακροθυμεί εις ημάς, μη θέλων να απολεσθώσι τινές, αλλά πάντες να έλθωσιν εις μετάνοιαν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Πολλοί επιστήμονες απορρίπτουν το βιβλίο της Γένεσης που αναφέρει ότι ο Θεός σε επτά ημέρες δημιούργησε τον κόσμο και ο λόγος διότι χρειάστηκαν αιώνες για να φτάσει ο πλανήτης από το «Μπινγκ Μπανγκ» στην παρουσία του ανθρώπου και στις συνθήκες ζωής που επιτρέπουν στον άνθρωπο, στο φυτικό, στο ζωικό βασίλειο να αναπτυχθεί φυσιολογικά. Ο Πέτρος εδώ διά Πνεύματος Αγίου φανερώνει πως για τον Θεό μία ημέρα είναι χίλια έτη. Άρα χιλιάδες χρόνια χρειάστηκε ο Θεός να δημιουργήσει. Όλα λοιπόν έχουν απάντηση, αρκεί να έχουμε καλή προαίρεση και όχι στοιχεία που αντιπαλεύουν την σοφία του Θεού ώστε να κάνουμε εντύπωση εκμεταλλευόμενοι την ανοχή του Θεού. Ο Θεός αδέλφια μου δύναται σε κλάσματα δευτερολέπτου να ανατρέψει τα πάντα και με έναν λόγο του να διαλύσει τα πάντα και να τα δημιουργήσει εξ αρχής.

Όταν ένας χάνει το χέρι του η σοφία του ανθρώπου δεν δύναται να το διορθώσει, ο Χριστός όμως με ένα λόγο το διόρθωνε, το ίδιο έκανε στον τυφλό, το ίδιο έκανε στον νεκρό, το ίδιο έκανε με το φαγητό, με τα χρήματα. Εάν ο Υιός ποιεί μεγαλεία φανταστείτε ο Πατέρας τι δύναται να κάνει όταν θέλει. Το ότι ο Πατέρας δεν επεμβαίνει στον κόσμο με όσα πράττει σήμερα ή με όσα αρνητικά εκδηλώνει ο άνθρωπος για τον Θεό, τούτο συνεπάγεται με σοφία. Διότι ένας πατέρας όταν τον χτυπήσει ο μηνών γιος του δεν ανταποδίδει, απλώς γελάει. Έτσι και ο Θεός, ότι λέμε γι’ αυτόν αρνητικό είναι γι’ αυτόν τον Θεό χάδι και του προκαλεί γέλιο. Όπως ο σαρκικός λοιπόν πατέρας περιμένει την ενηλικίωση του γιου του ώστε να καθίσουν σαν άνδρες να συζητήσουν, έτσι και ο Θεός περιμένει την ενηλικίωση του ανθρώπου ώστε να συνδιαλλαγεί μαζί του με το πνεύμα της αγάπης.

Εύχομαι να μεγαλώσουμε πνευματικά ώστε ο Πατέρας να μας καλέσει στον δικό του χώρο και να μας εμπιστευθεί. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 10 – 11

 

«10. Θέλει δε ελθεί η ημέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυκτί, καθ' ην οι ουρανοί θέλουσι παρέλθει με συριγμόν, τα στοιχεία δε πυρακτούμενα θέλουσι διαλυθή και η γη και τα εν αυτή έργα θέλουσι κατακαή.

11. Επειδή λοιπόν πάντα ταύτα διαλύονται, οποίοι πρέπει να ήσθε σεις εις πολίτευμα άγιον και ευσέβειαν,».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η Φωνή Θεού ετοιμάζει λαό ώστε να μην έλθουν σε αυτόν έξαφνα τα γεγονότα εκείνα που θα δημιουργήσουν ανήλεη κρίση στους ανθρώπους. Πρέπει να εκμεταλλευόμαστε το σήμερα. Ο Λόγος του Θεού συμβουλεύει, εν όσο έχετε καιρό μαζέψτε αμάραντο θησαυρό, ο οποίος είναι η αγιότητα, ο καθαρισμός, η ευσέβεια, η ταπείνωση, η σοφία, η δύναμη, η ανυπόκριτη αγάπη. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ 13

 

«Κατά δε την υπόσχεσιν αυτού νέους ουρανούς και νέαν γην προσμένομεν, εν οις δικαιοσύνη κατοικεί».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Εν τη οικία του Πατρός μου φανέρωσε ο Κύριος πολλαί νομαί, σπίτια (πλανήτες) υπάρχουν. Άρα ο Θεός θα μεριμνήσει ώστε ο άνθρωπος να έχει καινούργιο πλανήτη όπου το στερέωμα, ο ουρανός τα πάντα να λάμπουν από την καθαρότητα και την σοφία που θα τα διέπει. Μάλιστα η δικαιοσύνη θα είναι αιώνια. Όχι φυσικά η δικαιοσύνη των ανθρώπων η οποία σήμερα απαιτεί αλλά η δικαιοσύνη του Θεού η οποία πάντα προσφέρει. Διά του Θεού λοιπόν όταν ολοκληρωθεί το σχέδιό του, το οποίο είναι η αναγέννηση του ανθρώπου, οι συνθήκες θα είναι αιώνιες, άφθαρτες, γεμάτες ειρήνη Χριστού. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ 14

 

«14. Διά τούτο, αγαπητοί, ταύτα προσμένοντες, σπουδάσατε να ευρεθήτε άσπιλοι και αμώμητοι ενώπιον αυτού εν ειρήνη».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Χωρίς αυτά τα στοιχεία που αναφέρει ο στίχος, ουδείς δύναται να δει τον Θεό. Πρέπει να ξέρουμε ότι ούτε ένα αμαρτωλό κουνούπι δεν θα έχει θέση εκεί που ο Θεός κατοικεί με τους αγίους του.

Η σπουδή γίνεται με το να αφιερώνουμε σήμερα χρόνο στην μελέτη του Λόγου του Θεού, στην συνεχόμενη όμως εντρυφή μας με τα δρώμενα του Ευαγγελίου ώστε ο νέος τρόπος ζωής που εκδηλώνει ο Θεός μέσα στην Αγία Γραφή να λάβει χώρα στη ζωή μας σε σημείο που να μας γίνει συνήθεια.

Η Φωνή Θεού καλεί όλα τα παιδιά της να μείνουν στο αγιαστήριο μέχρι ο Θεός να επισκιάσει το καθένα. Το αγιαστήριο είναι η μελέτη, η προσευχή, η εξάπλωση των κύκλων, γενικότερα η συνεχόμενη ακατάπαυστη δραστηριότητα. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ 15

 

«15. και νομίζετε σωτηρίαν την μακροθυμίαν του Κυρίου ημών, καθώς και ο αγαπητός ημών αδελφός Παύλος έγραψε προς εσάς κατά την δοθείσαν εις αυτόν σοφίαν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Μακροθυμία σημαίνει μακριά θυμώνω. Αυτό συνεπάγεται με το να ξεχνώ τον θυμό μου, ώστε ποτέ να μην με επηρεάζουν αρνητικά οι καταστάσεις. Ο Κύριος τόνισε, ο θυμός σας να μην φτάνει ως την εσπέραν, ως το βράδυ.

Εάν η μακροθυμία η δικιά μας έχει τέτοια δύναμη ώστε να μας αποτρέπει από τον θυμό, ο οποίος χύνει τοξίνες στο αίμα και μας δηλητηριάζει ή μας επηρεάζει αρνητικά, φανταστείτε η μακροθυμία του Θεού πόση μεγάλη είναι. Κρατάει αιώνες. Μάλιστα αυτή η μακροθυμία του δημιουργεί την παγκόσμια ιστορία ώστε ο άνθρωπος μέσω αυτής να εξελίσσεται. Εύχομαι να συλλάβουμε το συμφέρον μας πριν αυτοκαταστραφούμε. Ο Θεός δεν θα θυμώσει μαζί μας ποτέ. Ας προσέξουμε μήπως με τον λάθος τρόπο ζωής που έχουμε οδηγηθούμε σε αδιέξοδο και προκαλέσουμε την αυτοκαταστροφή μας. Μη γένοιτο!

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ 16

 

«16. ως και εν πάσαις ταις επιστολαίς αυτού, λαλών εν αυταίς περί τούτων, μεταξύ των οποίων είναι τινά δυσνόητα, τα οποία οι αμαθείς και αστήρικτοι στρεβλόνουσιν, ως και τας λοιπάς γραφάς προς την ιδίαν αυτών απώλειαν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αμαθείς και αστήρικτοι οι οποίοι διαβάλλουν και διαστρεβλώνουν το θέλημα του Θεού είναι όλοι αυτοί οι οποίοι ακολουθούν θρησκείες και ξερούς τύπους, οι οποίες θρησκείες εκδηλώνουν έργα που απέχουν από το θέλημα του Θεού. Το δε θέλημα του Θεού είναι η επιδίωξη της ταπείνωσης, η επιδίωξη της ανυπόκριτης αγάπης, η επιδίωξη της ζώσης πίστεως, η οποία ζώσα πίστη παράγει τη ζωή την άφθαρτη. Μόνο οι επιδιώξεις εκείνες που εξασφαλίζουν αλήθεια, σοφία, αγάπη, φιλαδέλφεια, αναγέννηση στο κράτος που λέγεται σήμερα Ορθόδοξο και στα μέλη του θα πρέπει να υπάρχουν. Εν συντομία αμαθείς και αστήρικτοι είναι εκείνοι που δεν έχουν πρωταρχικό στοιχείο και σαν πρώτη επιδίωξη στη ζωή τους το να εντρυφούν μέρα και νύχτα πάνω στο θέλημα του Θεού, ώστε να το φέρουν στη ζωή τους. Αυτοί που διαβάλλουν το θέλημα του Θεού είναι αυτοί που στηρίζουν τη ζωή τους στα ψέματα, στα συμφέροντα, στις φιλοδοξίες, στους εγωισμούς, στις πονηρίες κ.λ.π. επικαλούμενοι τον Θεό. Εύχομαι να μην υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι μέσα στη Φωνή του Θεού, διότι στην ουσία στρουθοκαμηλίζουν και η γύμνια τους είναι πόλος έλξης για τους πνευματικούς εχθρούς αφού ο αγιασμός και ο καθαρισμός δεν τους διέπει. Ας γνωρίζουμε ότι η πάλη ημών δεν είναι προς σάρκα και αίμα αλλά προς τας αρχάς και εξουσίας, τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου. Άρα τον εαυτό τους κοροϊδεύουν εκείνοι οι οποίοι παρουσιάζονται άγια λάδια επιδιώκοντας ξερούς τύπους ενώ ο καθαρισμός και αγιασμός μακράν απέχει. Το μόνο που θα εξασφαλίσουν είναι να επισύρουν μόνοι τους την ιδίαν αυτών απώλειαν. Μη γένοιτο!

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ 17

 

«17. Σεις λοιπόν, αγαπητοί, προγνωρίζοντες ταύτα φυλάττεσθε, διά να μη παρασυρθήτε με την πλάνην των ανόμων και εκπέσητε από τον στηριγμόν σας».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Άνομος είναι αυτός που δεν δέχεται ανθρώπινους και θείους νόμους. Ο άνθρωπος αυτός είναι επικίνδυνος για το σύνολο της κοινωνίας των ανθρώπων, διότι ζει με αρχές δικές του οι οποίες είναι απρόβλεπτες γεμάτες συμφέροντα και προσωπικές φιλοδοξίες όπου εκδηλώνονται με αθέμιτους τρόπους. Μπορεί ο άνθρωπος αυτός να επηρεάσει ανθρώπους στην θεωρία του, η οποία προσβάλλει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον νόμο του Θεού που είναι η αγάπη και που στρέφεται προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο ή εχθρό. Συμβουλεύω: Όποια μορφή και αν παρουσιάζει ένας άνθρωπος έχων ακόμη και μορφή ευσεβείας, αν δεν διέπεται από αρχές Θεού και αντιτάσσεται στον νόμο της δημοκρατίας, να τον αγαπάμε όμως έχουμε το δικαίωμα να τον αποφεύγουμε μέχρι ο χρόνος να τον διαμορφώσει, ώστε να καταλάβει ότι δεν μπορεί να ενεργεί κατά πως θέλει κάνοντας κακή χρήση της ελευθερίας που ο Θεός και το πολίτευμα των ανθρώπων (δημοκρατία) του επιτρέπει. Αμήν.

 

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ 18

 

«18. αυξάνεσθε δε εις την χάριν και εις την γνώσιν του Κυρίου ημών και Σωτήρος Ιησού Χριστού· εις αυτόν έστω η δόξα και νυν και εις ημέραν αιώνος· αμήν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Για να αυξάνουμε στην χάρη και στη σοφία του Θεού θα πρέπει να ζούμε ενεργά, ουσιαστικά την εν Χριστώ ζωή. Την οποία να αυξάνουμε με ώρες πνευματικής εργασίας και πνευματικής θέλησης, ώστε να πετύχουμε τους στόχους εκείνους διά τους οποίους ο Υιός και Λόγος του Θεού του ζώντος έδωσε τη ζωή του λύτρο αντί πολλών. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

ΜΗΝΥΜΑ

 

Αδελφάκια μου υπεραγαπημένα, να μελετάτε τον Λόγο του Θεού και τις ερωτοαπαντήσεις οι οποίες αποτελούν την σοφία του Θεού, την οποίαν ο Θεός εμπιστεύθηκε και χάρισε σε όλους εμάς ώστε να πληρωθούμε μέσω αυτής με Πνεύμα Άγιο. Το οποίο Πνεύμα Άγιο δύναται να μας διαφυλάττει από τις παγίδες, τις οποίες το σύστημα του κόσμου και οι άγγελοι του σκότους επιδιώκουν να εναποθέσουν ώστε να μας εγκλωβίσουν πνευματικά και να μας οδηγήσουν στην απώλεια ψυχής και σώματος. Μη γένοιτο!          

 

 

 

ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ  ΘΩΜΑΣ