ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

 

Η ΠΡΟΣ

 

ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 1

 

«1. Ο Θεός, αφού ελάλησε το πάλαι προς τους πατέρας ημών διά των προφητών πολλάκις και πολυτρόπως, εν ταις

 εσχάταις ταύταις ημέραις ελάλησε προς ημάς διά του Υιού,».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο Θεός έχει σχέδιο το οποίο απεκάλυψε διά μέσω των προφητών και που καταλήγει και εκπληρώνεται στο πρόσωπο του Υιού και Λόγου του Θεού του ζώντος. Ο οποίος Υιός με την παρουσία του αποκαθιστά τα πάντα στο να γίνουν όλα σύμφωνα με το θέλημα του Πατέρα του. Ο τρόπος είναι η άγια διδασκαλία του, την οποία εμφάνισε ως άνθρωπος με σκοπό να δώσει την δύναμη και το έναυσμα στον άνθρωπο να κινηθεί προς την κατεύθυνση που τον οδηγεί στην θέωση, (ότι εγώ ποιώ και εσείς δύνασθε να ποιήσετε). Ο Θεός Πατέρας λοιπόν δημιούργησε τον κόσμο και τον άφησε να εξελιχθεί ώστε να δημιουργήσει μέσα από τις γενεές εμπειρίες πνευματικές θετικές ή αρνητικές. Οι προφήτες κράτησαν την δάδα του Θεού όρθια με την παρουσία τους, μέχρι που ο Κύριος ήρθε και την άναψε και παρουσίασε την δόξα του Πατέρα του στη ζωή του. Μάλιστα φανέρωσε και τον τρόπο με τον οποίον ο άνθρωπος δύναται να την εντάξει στη ζωή του, κάνοντας αυτόν τον άνθρωπο, όταν και ο ίδιος μέσα από την ελεύθερη βούλησή του το θελήσει, να φτάσει στο κατ’ εικόνα και ομοίωση. Άρα, στο πρόσωπο του Χριστού θα πρέπει και εμείς να στρέψουμε την προσοχή μας και με όλη την δύναμή μας να υιοθετήσουμε το μετανοείτε, την αναγέννηση, τη ζωή την άφθαρτη, την αγάπη την ανυπόκριτη, τον καθαρισμό, τον αγιασμό και την ταπείνωση. Διότι χωρίς την ταπείνωση ουδεμία αρετή αναγνωρίζεται, ώστε ο άνθρωπος να εκπληρώσει τον στόχο διά τον οποίον δημιουργήθηκε. Σήμερα πιστεύουμε ότι ήρθε ο χρόνος εκείνος τον οποίον ο Θεός προείδε ώστε το ανθρώπινο γένος να στρέψει την προσοχή του στα δρώμενα του Αγίου Ευαγγελίου. Η Φωνή Θεού εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση με όλες τις δυνάμεις της και ο τρόπος είναι η εξάπλωση αυτού του Ευαγγελίου της βασιλείας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 2

 

«2. τον οποίον έθεσε κληρονόμον πάντων, δι' ου έκαμε και τους αιώνας·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Πάντα δι’ αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν ο γέγονεν. Ο λόγος που ο Χριστός τέθηκε κληρονόμος πάντων, είναι διότι εφάρμοσε και εκπλήρωσε το θέλημα του Πατέρα του εις το ακέραιο. Αφού λοιπόν είναι ο πρώτος που εφάρμοσε το θέλημα του Πατέρα του, έχει όλη την περιουσία που είναι η δημιουργία ολόκληρη και ο λόγος διότι κέρδισε την αιώνια, άφθαρτη ζωή. Οι όροι για να κληρονομηθεί η περιουσία του Πατέρα προϋπόθεταν άνθρωπο που να διέπεται από τα στοιχεία του Θεού. Ο Χριστός λοιπόν τήρησε τον νόμο του Θεού και έγινε κληρονόμος όλου του κτιστού και άκτιστου κόσμου. Μάλιστα δι’ αυτού εδημιουργήθηκαν οι αιώνες. Ο κληρονόμος σήμερα Χριστός έχει την εξουσία διότι έγινε νικητής της ζωής και του θανάτου. Μόνο διά του Υιού και Λόγου του Θεού του ζώντος μπορούν όσοι θελήσουν να αλλάξουν και να γίνουν τέκνα Θεού, να γίνουν στην συνέχεια (οι άνθρωποι που θα το θελήσουν), κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Χριστού και συμμέτοχοι της δόξης αυτού του Θεού. Απόφαση χρειάζεται! Η ζωή είναι μικρή και χρειάζεται να μην αποφασίσουμε να τον ακολουθήσουμε τον Χριστό όταν πια δεν θα μπορούμε, διότι τότε θα είναι πολύ αργά και πολύ δύσκολο. Ο Λόγος του Θεού παροτρύνει: Εν όσο έχετε καιρό μαζέψτε αμάραντο θησαυρό. Ο Θεός σε γενικές γραμμές έθεσε κληρονόμο τον άνθρωπο, κληρονόμο όλου αυτού του τρισμέγιστου ουρανίου και επιγείου κόσμου. Μην περιφρονούμε την δημιουργία και τη ζωή αυτή, η οποία διέπεται από λογική γεμάτη σοφία Θεού. Ο κόσμος ολόκληρος τον οποίον δημιούργησε ο Θεός και που είναι άπειρος και αιώνιος, δύναται να κληρονομηθεί από αυτόν που θα νικήσει τον έτερο κακό εαυτό του, την αμαρτία, την φθορά και τον θάνατο. Όσοι δεν το αποφασίσουν να νικήσουν, ομοιάζουν στον χόρτο του αγρού που σήμερα υπάρχει και αύριο χάνεται.

Εύχομαι να εκμεταλλευόμεθα το χρόνο μας στο να εννοήσουμε το θέλημα του Θεού, το οποίο θα πρέπει και να το αναπτύξουμε στη ζωή μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 3

 

«όστις ων απαύγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού και βαστάζων τα πάντα με τον λόγον της δυνάμεως αυτού, αφού δι' εαυτού έκαμε καθαρισμόν των αμαρτιών ημών, εκάθησεν εν δεξιά της μεγαλωσύνης εν υψηλοίς».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το απαύγασμα της δόξης του Χριστού είναι το ρήμα του Θεού, το οποίο εξέρχεται από το αψευδές στόμα του, με εξουσία στο να εφαρμόζεται. Έλεγε και γινόταν. Το απαύγασμα της δόξης του Θεού είναι ότι έδωσε τη ζωή του λύτρον αντί πολλών, προσφέροντας σε όλους εμάς διά της ειλικρινούς μετάνοιας καθαρισμό των αμαρτιών μας, χαρίζοντας μέσα από την σταυρική του θυσία το μέγα έλεος. Το απαύγασμα της δόξης του Θεού είναι ότι πέθανε και αναστήθηκε, νίκησε τον θάνατο. Το απαύγασμα της δόξης του είναι ότι έγινε αποδεκτός από εκατομμύρια αγγέλους και ανθρώπους. Το απαύγασμα της δόξης του Θεού είναι η υπακοή στον Πατέρα του, θέτοντας τον εαυτόν του στην υπηρεσία του Πατέρα του στο να εκπληροί το θέλημά του, το οποίο του παρέχει αγιασμό και καθαρισμό. Αυτός ο αγιασμός επιτρέπει όταν έρθει στη ζωή μας την πλήρη έκχυση του Αγίου Πνεύματος, ώστε να υφίσταται στη ζωή μας χωρίς μέτρο, το οποίο εύχομαι να λάβουν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι υπηρετούν Θεό και άνθρωπο χωρίς συμφέροντα και προσωπικές φιλοδοξίες, χωρίς πρωτοκαθεδρίες, χωρίς μικρότητες, χωρίς εγωισμούς. Όλα αυτά φαίνονται ότι είναι δύσκολο να λειτουργήσουν στη ζωή μας, όμως η απόφαση στο να κάνουμε το θέλημα του Θεού νικά τον κόσμο και την αμαρτία, την δυσκολία, την συνήθεια του να ποιούμε την αμαρτία. Απόφαση λοιπόν και με την δύναμη και την χάρη του Θεού θα γίνουμε ένα με τον Χριστό. Στην συνέχεια διά Πνεύματος Αγίου θα γίνουμε δόξα του Θεού και δόξα του Υιού και Λόγου του Θεού του ζώντος, αφού αυτός ο Υιός έγινε αιτία ώστε όλοι μας να μετέχουμε σήμερα των καρπών, των χαρισμάτων, των σημείων, των δυνάμεων του Αγίου Πνεύματος. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ  4 – 8

 

«4. τοσούτον ανώτερος των αγγέλων γενόμενος, όσον εξοχώτερον υπέρ αυτούς όνομα εκληρονόμησε.

5. Διότι προς τίνα των αγγέλων είπε ποτέ· Υιός μου είσαι συ, Εγώ σήμερον σε εγέννησα; και πάλιν· Εγώ θέλω είσθαι εις αυτόν Πατήρ, και αυτός θέλει είσθαι εις εμέ Υιός;

6. Όταν δε πάλιν εισαγάγη τον πρωτότοκον εις την οικουμένην, λέγει· Και ας προσκυνήσωσιν εις αυτόν πάντες οι άγγελοι του Θεού.

7. Και περί μεν των αγγέλων λέγει· Ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα·

8. περί δε του Υιού· Ο θρόνος σου, ω Θεέ, είναι εις τον αιώνα του αιώνος· σκήπτρον ευθύτητος είναι το σκήπτρον της βασιλείας σου».

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 4: Το όνομα είναι να ονομαστείς άνθρωπε υιός Θεού, το οποίο να μαρτυρεί ο ίδιος ο Πατέρας και όχι εμείς να λέμε ότι είμεθα υιοί του Θεού και κανείς γύρω μας να μην το μαρτυρά για εμάς.

Στίχος 5: Άλλο είναι να είσαι άγγελος, άλλο είναι να είσαι άνθρωπος με περιορισμένες δυνατότητες, άλλο είναι να είσαι υιός Θεού. Πιστεύω αυτός είναι ο πιο όμορφος στόχος τον οποίον θα πρέπει να επιδιώξουμε και πάνω σε αυτόν να τείνουμε με όλες τις δυνάμεις μας. Αν είμεθα υιοί Θεού να το μαρτυρά ο ίδιος ο Θεός και ο τρόπος είναι να μας συστήνει στον λαό του. Γένοιτο αμήν.

Στίχος 6: Εννοεί την δευτέρα παρουσία του, η οποία θα εκπληρωθεί όταν ο άνθρωπος εννοήσει την μέγιστη αποστολή του και θα τείνει με όλες του τις δυνάμεις στο να γίνει κληρονόμος της αιώνιας ζωής. Ο Πατέρας είπε απευθυνόμενος στον Υιόν του: Κάθου εκ δεξιών μου, εωσού θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου. Έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος. Όταν αυτός ο θάνατος καταργηθεί από τον άνθρωπο, τότε αφήνεται να εννοηθεί ότι ο άνθρωπος έγινε υιός Θεού. Αυτό είναι το σημάδι του Θεού για να κάνει την παρουσία του η κατάργηση της φθοράς και του θανάτου, η οποία κατάργηση του θανάτου θα λάβει χώρα όταν καταργηθεί η αμαρτία και εμφανιστεί η ανυπόκριτη αγάπη. Μόνο τότε θα γίνει και η δευτέρα παρουσία του Χριστού. Αυτοί που θα νικήσουν τον θάνατο θα αναγνωρίσουν τον Χριστό, τον Θεό, τον Σωτήρα τους. Τώρα, όλοι όσοι νικήσουν, άγγελοι και άνθρωποι, θα προσκυνήσουν ενώπιον του Χριστού διότι θα νιώσουν τις άπειρες ουσιαστικές ευεργεσίες του σε όλους τους τομείς. Όλα τα ουράνια, επίγεια, άλογα και λογικά όντα του Αγίου Θεού θα προσκυνήσουν μπροστά του όχι από φόβο αλλά από αγάπη για την σωτηρία που τους εξασφάλισε ο Σωτήρας Χριστός. Μακάριοι θα είμεθα όταν θα φτάσουμε την ημέρα του Κυρίου και θα μετέχουμε από χαρά μαζί με τους αγγέλους στην προσκύνηση εις αυτόν τον Υιό και Λόγο του Θεού του ζώντος πρόσωπο με πρόσωπο.

Στίχος 7: Οι άγγελοι είναι λειτουργικά πνεύματα αποστελλόμενα εις τους μέλλοντας κληρονομείν σωτηρίαν. Οι λειτουργοί του Θεού είναι αυτοί που καλούνται άνωθεν και εργάζονται διά Πνεύματος Αγίου. Αυτοί νουθετούν ανθρώπους και αγγέλους. Οι λειτουργοί του Θεού είναι αυτοί που ανά χρονικά στάδια εστάλθηκαν για να εξελίξουν τον άνθρωπο και να εκπληρώσουν το σχέδιο του Θεού. Άλλο είναι να είσαι άγγελος, άλλο είναι να είσαι ποιμένας, άλλο είναι να είσαι προφήτης και άλλο να είσαι λειτουργός του Θεού. Οι λειτουργοί διέπονται από σοφία Θεού και είναι πυρός φλόγα διακατεχόμενοι υπό Πνεύματος Αγίου. Μάλιστα συμπληρώνουν τα ελλείποντα στον λαό του Θεού και στους πνευματικούς ανθρώπους που σήμερα νουθετούν τον λαό του Θεού. Αμήν.

Στίχος 8: Η ράβδος του Χριστού είναι η ζώσα πίστη, η αγάπη η ανυπόκριτη, η ειρήνη, η δικαιοσύνη που πάντα προσφέρει, η οποία δικαιοσύνη του βρέχει για δικαίους και αδίκους. Ράβδος είναι η ζωή η άφθαρτη, είναι η παντοδυναμία του πάνω σε όλους τους τομείς. Η ράβδος είναι γεμάτη πνεύμα Θεού και με αυτά τα στοιχεία ραβδίζει τους λαούς αιώνες τώρα. Αυτή τη ράβδο δύναται να τη λάβει ο άνθρωπος όταν αποφασίσει να θέσει τον εαυτόν του στην υπηρεσία του Χριστού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 9

 

«9. Ηγάπησας δικαιοσύνην και εμίσησας ανομίαν· διά τούτο έχρισέ σε, ο Θεός, ο Θεός σου, έλαιον αγαλλιάσεως υπέρ τους μετόχους σου·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η δικαιοσύνη του είναι το έλεος και το μέγα έλεος το οποίο στρέφεται προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο και εχθρό. Το έλεός σου Κύριε καταδιώξεταί με πάσας τας ημέρας της ζωής μου. Όταν λαμβάνουμε το έλεος του Θεού θα πρέπει με την ευκολία που το παίρνουμε να το δίνουμε. Όσοι έχουν αυστηρή συνείδηση πέφτουν στην ανελέητη κρίση και είναι πολύ φυσικό γι’ αυτούς τους ανθρώπους να μην μπορούν να λάβουν το έλεος του Θεού, το οποίο δεν γνωρίζουν.

Όταν εννοούμε το λάθος που γίνεται σε μας λόγω της άγνοιας που μας διακατέχει ή λόγω της ημιμάθειας από εμάς σε εμάς ή από τους γύρω μας σε εμάς, θα πρέπει να δίνουμε το έλεος αμέσως. Όταν το κρατάμε και δεν το δίνουμε, τότε η φθορά και ο θάνατος με τα στοιχεία τους θα κατακλύσουν τη ζωή μας, ουαί εις τον σκανδαλίζοντα, ουαί εις τον σκανδαλιζόμενο. Μη γένοιτο να μην δίνουμε το έλεος του Θεού αμέσως.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 10

 

«10. καί· Συ κατ' αρχάς, Κύριε, την γην εθεμελίωσας, και έργα των χειρών σου είναι οι ουρανοί·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι παρά τω Θεώ και Θεός είναι ο Λόγος, πάντα δι’ αυτού έγιναν και χωρίς αυτού δεν έγινε τίποτα που να μην ήθελε να γίνει. Αυτός ο Θεός είπε λόγο και ενετείλατο τα σύμπαντα, αυτός είπε λόγο και γέμισε η γη αγαθά, αυτός είπε λόγο και έγινε ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσα, αυτός είπε λόγο και συνεχίζει να λέει λόγο Θεού ώστε να διαμορφώσει και να ομορφύνει τον κόσμο που ζούμε, γεμίζοντας αυτόν και τον άνθρωπο που δημιούργησε κατ’ εικόνα και ομοίωση με σοφία Θεού άπειρη, αιώνια σοφία δική του. Σε αυτόν χρωστάμε τα πάντα και αξίζει να αφιερώσουμε αυτή την μικρή ζωή που έχουμε στο να κάνουμε το θέλημά του, ώστε να την πάρουμε μεγάλη και παντοτινή, αιώνια ζωή. Με συμμετοχή δική του, συμμετοχή του Υιού και Λόγου του Θεού του ζώντος θα φτάσουμε στο να γίνουμε κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Χριστού και συμμέτοχοι της δόξης του, η οποία δόξα του θα μας συντροφεύει στους αιώνες των αιώνων. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 11 – 12

 

«11. αυτοί θέλουσιν απολεσθή, συ δε διαμένεις· και πάντες ως ιμάτιον θέλουσι παλαιωθή,

12. και ως περιένδυμα θέλεις τυλίξει αυτούς και θέλουσιν αλλαχθή· Συ όμως είσαι ο αυτός και τα έτη σου δεν θέλουσιν εκλείψει».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο Θεός έθεσε την γη εν ασφάλεια αυτής εις τους αιώνες των αιώνων, όμως ο άνθρωπος αποστάτησε από την πηγή, από τον Θεό, από τον γεννήσαντα οργανισμό, ο οποίος Θεός συντηρεί ολόκληρη την δημιουργία. Έτσι πήρε πρωτοβουλία ο πεσόντας άνθρωπος, κινούμενος πλέον με αθέμιτους τρόπους, να καταπατά τις αρχές της ζωής που παράγει ο πλανήτης. Αυτό έχει σαν συνέπεια να οδηγηθεί το σπίτι του ανθρώπου, ο πλανήτης που ζει, σε αδιέξοδο. Αυτό θα έχει ακόμα σαν συνέπεια να κατακλύσουν το ανθρώπινο γένος εν τω ουρανώ άνω σημεία που θα το φοβίσουν και τέρατα εν τη γη κάτω (καταστροφές). Επίσης θα φέρει στους ανθρώπους αίμα, πυρ, ατμίδα καπνού. Όλα αυτά θα συμβούν λόγω της αποστασίας του ανθρώπου από την αγάπη. Ο προφήτης Ησαΐας αναφέρει: Και θείναι την οικουμένην όλην έρημον και τους αμαρτωλούς απολέσαι εξ αυτής. Μάλιστα όπως αλλάζεις ένα ρούχο, θα αλλάξει την δημιουργία και θα χτίσει νέους ουρανούς και νέα γη εν εις δικαιοσύνη να κατοικεί, οι λελυτρωμένοι όμως δεν θα επηρεαστούν από τα γεγονότα, διότι ο Κύριος θα μεριμνά δι’ αυτούς όπως μερίμνησε αιώνες για τον δίκαιο. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 13 – 14

 

«13. Προς τίνα δε των αγγέλων είπε ποτέ· Κάθου εκ δεξιών μου, εωσού θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου;

14. Δεν είναι πάντες λειτουργικά πνεύματα εις υπηρεσίαν αποστελλόμενα διά τους μέλλοντας να κληρονομήσωσι σωτηρίαν;»

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 13: Σε κανέναν άγγελο ή άνθρωπο δεν είπε ότι είναι Υιός του, παρά μόνο στον Ιησού, στον Χριστό. Αφού λοιπόν ο Χριστός πήρε διά της αφιέρωσης και διά της υπακοής στον ουράνιο Πατέρα του διεξάγοντας αγώνες, το χρίσμα να είναι Υιός Θεού αμέσως ο Πατέρας τον έθεσε μετά την ανάστασή του και την δοξασμένη ανάληψή του στα δεξιά του, στον αγαθό χώρο, ώστε να τον φρουρεί τον Υιόν του από τον άνθρωπο που του φέρθηκε απαίσια όταν ήρθε και που συνεχίζει ο άνθρωπος μέχρι σήμερα με την αδιαφορία του και την προσκόλλησή του μόνο στο υλικό στοιχείο να φέρεται απαίσια. Στα δεξιά θα βρίσκεται ο Υιός μέχρι την ημέρα όπου θα δει στην γη ο Πατέρας αγάπη, η οποία αγάπη καταργεί τους εχθρούς του Θεού που είναι η αμαρτία, η φθορά, ο θάνατος. Κατόπιν αφού θα πάψουν να λειτουργούν στον άνθρωπο τα στοιχεία του διαβόλου (εωσφορικά στοιχεία γεμάτα αμαρτία), τότε θα στείλει τον Υιόν του στην γη κάνοντας την δευτέρα παρουσία του, ώστε να βρει αγάπη και να μην υποστεί πάλι αυτά που υπέστη όταν ήρθε. Όταν δούμε την μετάνοια να λαμβάνει χώρα στη ζωή των ανθρώπων και τους νόμους της αγάπης να αναπτύσσονται σε αυτούς, τότε να εννοήσουμε ότι ο καιρός της δευτέρας παρουσίας του Θεού, του Χριστού έχει έρθει. Το έργο της δημιουργίας της αγάπης, διά του αγιασμού και του καθαρισμού, η οποία αγάπη θα εμφανίσει την αιώνια, άφθαρτη ζωή, ανέλαβε να το ξεδιπλώσει μπροστά στους ανθρώπους η Φωνή Θεού. Ο τρόπος είναι κηρύττοντας το Ευαγγέλιο της βασιλείας. Όταν αυτό ολοκληρωθεί και κηρυχθεί τότε θα δημιουργηθεί και ο λαός του Θεού. Αυτό το στράτευμα θα είναι του Θεού και θα φέρει τον Χριστό. Αμήν. Ο Κύριος φανέρωσε τα εξής: Και θέλει κηρυχθή τούτο το ευαγγέλιον της βασιλείας εν όλη τη οικουμένη εις μαρτύριον πάσιν τοις έθνεσιν και τότε ήξει το τέλος.

Στίχος 14: Και οι άγγελοι είναι λειτουργικά πνεύματα, όχι υιοί του Θεού αλλά ούτε και λειτουργοί του Θεού, είναι όμως αυτοί οι οποίοι λειτουργούν το αγαθό στους ανθρώπους, θέτοντας την συνείδηση των ανθρώπων σε όρια, ώστε η αμαρτία να μην φτάσει στο πλήρες. Μάλιστα οι άγγελοι είναι και αποστελλόμενοι εις τους μέλλοντας κληρονομείν σωτηρίαν, ώστε με την παρουσία τους να ενισχύουν τον άνθρωπο του Θεού. Μέχρι οι λειτουργοί του Θεού (άνθρωποι) να φανερώσουν το Ευαγγέλιο της βασιλείας, το οποίο σήμερα άρχισε να κάνει την παρουσία του στη ζωή των ανθρώπων που θέλουν να ακολουθήσουν τον Χριστό, θα λειτουργούν οι άγγελοι. Ένας ένας όμως που θα γνωρίζει την Φωνή Θεού θα νοιώθει ότι ο Θεός αρχίζει να λειτουργεί στη ζωή του. Αμήν! Να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο της βασιλείας στους συνανθρώπους μας χωρίς να φοβούμεθα, φυσικά μόνο όπου μας δέχονται. Αυτό το Ευαγγέλιο δύναται να μας λυτρώσει από την αμαρτία, την οποία ψωνίζουμε μέσα στις κοινωνίες των ανθρώπων και είναι η αιτία που οδηγούμεθα στον θάνατο ψυχής και σώματος.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 1

 

«1. Διά τούτο πρέπει ημείς να προσέχωμεν περισσότερον εις όσα ηκούσαμεν, διά να μη εκπέσωμέν ποτέ».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Τι να προσέχουμε; Να προσέχουμε τα πάντα μέσα στον Λόγο του Θεού (Καινή και Παλαιά Διαθήκη). Χρειάζεται να ερευνούμε νυχθημερόν τον Λόγο του Θεού ώστε να βρούμε τον δρόμο της άφθαρτης ζωής, η οποία είναι το θέλημα του Θεού και στοιχειοθετείται πάνω στην αγάπη και στην ταπεινοφροσύνη. Μην φανατιζόμαστε με μία ή δύο φορές που διαβάσαμε τον Λόγο του Θεού και να μην κάνουμε ότι τα ξέρουμε όλα. Σίγουρα αποκτάμε γνώση όμως χρειάζεται να εντάξουμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας για να κατανοήσουμε ακριβώς. Μόνο έτσι θα συλλάβουμε και τις παγίδες που υπάρχουν μέσα σε αυτόν τον Λόγο του Θεού και που αιώνες τώρα όλοι, πνευματικοί και μη, πέφτουν σε αυτές και τούτο αποδεικνύεται διότι ουσιαστικά αποτελέσματα δεν εμφανίζει ο χριστιανικός κόσμος, όπου αυτός υφίσταται. Διότι αν δεν τις ανακαλύψουμε τις παγίδες, θα αφιερώσουμε χρόνια στο να νομίζουμε ότι είμεθα παιδιά του Θεού, όμως θα αποδειχθεί ότι καμιά σχέση δεν είχαμε με αυτόν.

Εγώ θα αναφέρω μερικές παγίδες. Πρώτη παγίδα: Ο Κύριος φανέρωσε ότι, η βασιλεία του Θεού εντός υμών εστίν και οι βιαστές αρπάζουν αυτή. Εδώ και δύο χιλιάδες όμως χρόνια κηρύττεται ότι είναι στον ουρανό και ότι είναι θέλημα Θεού να πεθάνουμε για να πάμε κοντά του, ενώ ο ίδιος ο Κύριος πολέμησε τον θάνατο με την παρουσία του, όπου είχε επικρατήσει και ο ίδιος αναστήθηκε, ώστε σήμερα να ζει άφθαρτος και αθάνατος. Το ότι δεν τον βλέπουμε, είναι διότι ο Πατέρας του τον εκάθησε στα δεξιά του (αγαθός χώρος), ώστε να τον διαφυλάξει από τον πεσόντα άνθρωπο και να μην υποστεί ξανά πόνο μέχρι το ανθρώπινο γένος να αποδεχτεί ουσιαστικά τις αρχές του.

Δεύτερη παγίδα: Ο Χριστός δεν έθεσε πρωτοκαθεδρίες ούτε αρχηγούς αλλά φανέρωσε τα εξής: Σεις με φωνάζετε, ο Διδάσκαλος και ο Κύριος και καλώς λέγετε, διότι είμαι, σεις όμως μη ονομασθήτε καθηγηταί· διότι εις είναι ο καθηγητής σας, ο Χριστός, πάντες δε σεις αδελφοί είσθε.

Άλλη παγίδα είναι ότι οι χριστιανοί μέρα - νύχτα κρίνουν στο όνομα του Χριστού και τονίζουν πως όσοι άνθρωποι δεν είναι Ορθόδοξοι ή Πεντηκοστιανοί ή Προτεστάντες ή είναι αλλόθρησκοι δεν θα σωθούν, ανάλογα ο καθένας με το δόγμα που έτυχε να έχει. Έτσι όλοι πέφτουν στον φανατισμό και στην κρίση. Διότι αυτό που έτυχε να γεννηθεί και να υιοθετήσει ο κάθε άνθρωπος θεωρεί ότι είναι και το σωστό και δυστυχώς διά της κρίσεως γίνεται πολέμιος στους συνδογματικούς αδελφούς ή αλλόθρησκους. Ο Κύριος όμως τόνισε, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε εκείνους, οίτινες σας καταρώνται, ευεργετείτε εκείνους, οίτινες σας μισούσι και προσεύχεσθε υπέρ εκείνων, οίτινες σας βλάπτουσι και σας κατατρέχουσι. Ακόμη ο Κύριος φανέρωσε, μη κρίνετε ίνα μη κριθήτε, τις είσαι εσύ όστις κρίνεις αλλότριον οικέτην, εις τον ίδιο κύριο ίσταται ή πίπτει, διά τούτο αναπολόγητος είσαι, ω άνθρωπε, πας όστις κρίνεις· διότι εις ό,τι κρίνεις τον άλλον, σεαυτόν κατακρίνεις· επειδή τα αυτά πράττεις συ ο κρίνων. Επίσης, μια φορά είπαν στον Κύριο οι μαθητές του ότι κάποιος κηρύττει όπως και εμείς και του είπαμε να μας ακολουθήσει και δεν μας ακολούθησε. Ο Κύριος απάντησε, όστις δεν είναι καθ’ ημών είναι υπέρ ημών. Όποιον δηλαδή δεν τον έβαλα εγώ, τον έβαλε ο Πατέρας μου.

Άλλη παγίδα είναι ότι όλοι εδώ και δυο χιλιάδες χρόνια κηρύττουν ότι ο θάνατος είναι θέλημα Θεού και όχι ότι είναι παράγωγο της αμαρτίας. Ο Κύριος φανέρωσε: Και πας ο ζων και πιστεύων εις εμέ ου μη αποθάνη εις τον αιώνα τον άπαντα, πιστεύεις τούτο; Μας ρωτά. Ο Απ. Παύλος φανέρωσε πως τα οψώνια της αμαρτίας είναι θάνατος. Άρα όταν φύγει η αμαρτία, ο θάνατος θα καταργηθεί και αυτή θα πρέπει να πολεμήσουμε και όχι να αποδεχθούμε τον θάνατο σαν θέλημα Θεού. Μάλιστα ο Απ. Παύλος φανέρωσε, ου γαρ θέλομεν εκδύσασθε αλλά επενδύσασθε ίνα καταποθή το θνητόν υπό της ζωής. Ο σοφός Σολομών αναφέρει ότι ο Θεός ουκ εποίησε θάνατο, ουδέ τέρπεται επ’ απώλειας ζώντων και σωτήριες αι γενέσαι του κόσμου, έκτισε γαρ εις το είναι τα πάντα, φθόνος δε διαβόλου θάνατος εισήλθε εις τον κόσμον. Όλα αυτά θα πρέπει να τα προσέξουμε ώστε να μπορέσουμε να βρούμε τον Θεό. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΙ 2 – 3

 

«2. Διότι εάν ο λόγος ο λαληθείς δι' αγγέλων έγεινε βέβαιος και πάσα παράβασις και παρακοή έλαβε δικαίαν μισθαποδοσίαν,

3. πως ημείς θέλομεν εκφύγει, εάν αμελήσωμεν τόσον μεγάλην σωτηρίαν; ήτις αρχίσασα να λαλήται διά του Κυρίου, εβεβαιώθη εις ημάς υπό των ακουσάντων».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η λαλιά των αγγέλων είναι οι σκέψεις ή αγγελίες που έρχονται στο μυαλό και τις εκφράζουμε πολλές φορές σαν θέλημα Θεού. Οι άγγελοι μίλησαν στην Παλαιά Διαθήκη, γι’ αυτό και τα γεγονότα δεν εφιστούν την σοβαρότητα του Θεού. Παρόλα αυτά όμως πολλοί που νόμισαν ότι ο Θεός τους μιλά, τήρησαν αυτά που ειπώθηκαν με θυσία πολλές φορές και δικαιώθηκαν. Η λαλιά του Θεού είναι γραμμένη μέσα στην Καινή Διαθήκη και πιο συγκεκριμένα στα τέσσερα Ευαγγέλια. Στην συνέχεια όταν ο άνθρωπος υιοθετήσει την αλήθεια, τότε το Άγιο Πνεύμα υποχρεούται να τον επισκιάσει ώστε να του μεταδώσει τα ελλείποντα. Ο Κύριος τόνισε, συμφέρει ίνα υμίν εγώ απέλθω, εάν εγώ δεν απέλθω ο Παράκλητος ουκ ελεύσετε, ελθών εκείνος θέλει ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Άρα, αν κάποιος αθετήσει ή αμελήσει τον Λόγο του Θεού δεν θα αποφύγει την αμαρτία, τη φθορά και τον θάνατο. Μάλιστα πολλές φορές λόγω της άγνοιας και την απώλεια της ψυχής του, μη γένοιτο! Αφού λοιπόν η λαλιά των αγγέλων δικαίωσε πολλούς, πόσο θα δικαιώσει η φωνή του Θεού εκείνους που θα θελήσουν να εντάξουν στη ζωή τους το θέλημά του; Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 4

 

«4. και ο Θεός συνεπεμαρτύρει με σημεία και τέρατα και με διάφορα θαύματα και με διανομάς του Αγίου Πνεύματος κατά την θέλησιν αυτού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όταν υπάρχει ο Θεός στη ζωή ενός ανθρώπου, τότε αυτός ο Θεός συμμαρτυρεί με σημεία και τέρατα στη ζωή του, τα οποία κάνουν τους ανθρώπους οποιουδήποτε πνευματικού επιπέδου που διακατέχονται από άγνοια του θελήματος του Θεού, να προσελκύονται και να προσκολλούνται στον άνθρωπο αυτόν του Θεού. Ο λόγος που μαρτυρά ο Πατέρας τον δικό του άνθρωπο είναι διότι ευαρεστείται στον αγώνα του και έτσι προβαίνει στην έκχυση του Πνεύματος του Αγίου σε αυτόν χωρίς μέτρο.

Είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν τελειώσει πανεπιστήμια και μιλάνε με γνώση την οποίαν απέκτησαν μελετώντας πολλά βιβλία, μάλιστα ελκύουν πολλούς ανθρώπους όμως δεν διέπονται από καρπούς του Αγίου Πνεύματος, από χαρίσματα αυτού και από σημεία. Έχουν μορφή ευσεβείας, όχι όμως ευσέβεια. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι οι οποίοι δεν τελείωσαν ούτε το δημοτικό και έχουν σαν γνώση μόνο τον Λόγο του Θεού, τον οποίον υπακούν και θέτουν σαν πρώτο και απαραίτητο στοιχείο στη ζωή τους, εφαρμόζοντας το θέλημά του, έναντι του Θεού Πατέρα και έναντι των συνανθρώπων τους παρουσιάζοντας αγάπη. Οι άνθρωποι αυτοί βρίσκουν χάρη από τον Θεό, ο οποίος Θεός αφού δοκιμαστούν τους επισκέπτεται διά Πνεύματος Αγίου και τους μορφώνει με την δική του σοφία. Η οποία σοφία του Θεού όταν εξέρχεται από τα σκεύη εκλογής αφήνει άφωνους αγγέλους και ανθρώπους. Η σοφία αυτή των εχόντων το πνεύμα του Θεού δημιουργεί θαύματα μεγάλα στη δική τους ζωή και στη ζωή των γύρων τους. Μάλιστα γίνονται αιτία να δοξάζεται ουσιαστικά ο Θεός σε μεγάλη ακτίνα δράσης από πολλούς ανθρώπους όλων των εθνών. Ας σοβαρευτούμε και ας πάρουμε σοβαρά την σωτηρία μας και όχι επιπόλαια. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 5

 

«5. Διότι δεν υπέταξεν εις αγγέλους την οικουμένην την μέλλουσαν, περί της οποίας λαλούμεν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αν δεν ερχόταν ο Υιός και Λόγος του Θεού του ζώντος, η ανθρωπότητα θα ήτο σε πλήρη πνευματική σύγχυση με πολυποίκιλες διαμάχες σε όλους τους τομείς και ο λόγος διότι οι άγγελοι που νουθετούσαν αιώνες τους ανθρώπους δεν διέπονται από ολοκληρωμένη σοφία Θεού. Έτσι λοιπόν ο Πατέρας υπέταξε την οικουμένη στον Υιόν του, ο οποίος έχει όλα εκείνα τα πνευματικά μέσα με τα οποία μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στην θέωση και την οικουμένη ολόκληρη στην σωτηρία, διότι και αυτή η οικουμένη περιμένει τους υιούς και τις θυγατέρες. Η μέλλουσα οικουμένη είναι ο μέλλοντας αιώνας στον οποίον εμείς σήμερα ζούμε. Σε όσους αναγεννηθούν διά Πνεύματος Αγίου και διά της Φωνής του Αγίου Θεού, θα υποτάξει ο Πατέρας ολόκληρη την οικουμένη και θα την δώσει στα παιδιά αυτά, τα οποία θα την δώσουν έπειτα στον Υιόν του με κάλεσμα, διότι του ανήκει ολόκληρος ο πλανήτης και ολόκληρη η δημιουργία και θα πρέπει αυτός να την έχει αιώνια στην εξουσία του. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ  

 

«6. Εμαρτύρησε δε τις εν τινί μέρει, λέγων· Τι είναι ο άνθρωπος, ώστε να ενθυμήσαι αυτόν, Ή ο υιός του ανθρώπου, ώστε να επισκέπτησαι αυτόν;».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Πολλοί προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη ανά τακτά χρονικά

διαστήματα φανέρωσαν λόγω της αδιαλλαξίας και σκληρότητας των ανθρώπων, ότι δεν αξίζει ο Θεός να επισκέπτεται τον άνθρωπο και ο λόγος είναι απλός, διότι δεν θέλει ο άνθρωπος να ακούσει. Εύχομαι όταν ο Θεός μας επισκέπτεται να μην του έχουμε κλειστή την πόρτα του μυαλού μας. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ  7 – 9

 

«7. Έκαμες αυτόν ολίγον τι κατώτερον των αγγέλων, με δόξαν και τιμήν εστεφάνωσας αυτόν και κατέστησας αυτόν επί τα έργα των χειρών σου·

8. Πάντα υπέταξας υποκάτω των ποδών αυτού. Διότι υποτάξας εις αυτόν τα πάντα, δεν αφήκεν ουδέν ανυπότακτον εις αυτόν. Τώρα όμως δεν βλέπομεν έτι τα πάντα υποτεταγμένα εις αυτόν·

9. τον δε ολίγον τι παρά τους αγγέλους ηλαττωμένον Ιησούν βλέπομεν διά το πάθημα του θανάτου με δόξαν και τιμήν εστεφανωμένον, διά να γευθή θάνατον υπέρ παντός ανθρώπου διά της χάριτος του Θεού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 7: Κατώτερος είναι σήμερα ο άνθρωπος λόγω της έλλειψης του καθαρισμού και του αγιασμού καθώς επίσης και διά του ότι του λείπει το καθ ομοίωση. Αυτά είναι που του στερούν του ανθρώπου σήμερα και αιώνες τώρα καρπούς, χαρίσματα, σημεία, ταπείνωση και τελευταία την άφθαρτη ζωή. Με λίγα λόγια την δόξα του Θεού. Όμως έτσι έπρεπε να γίνει, διότι ο άνθρωπος γίνεται θεός αφού αποκτήσει εμπειρία. Η δόξα που στεφανώνεται υπό του Θεού ο άνθρωπος είναι όταν μετανοήσει και μέσα από την ελεύθερη βούλησή του αναγεννηθεί, ώστε να φτάσει την δόξα του Θεού. Μόνο έτσι θα φτάσει στο κατ εικόνα και καθ ομοίωση. Ήτο λοιπόν σχέδιο Θεού, διότι η σοφία του Θεού το επέτρεψε ώστε ο άνθρωπος να γνωρίσει μέσα από τους αιώνες τον διάβολο και τον Θεό. Αυτό φυσικά είναι παραχώρηση Θεού και ο λόγος είναι για να ιδρυθεί η βασιλεία του σκότους σε όλον τον πλανήτη. Αφού ο άνθρωπος λοιπόν ζήσει την κόλαση, τότε να στραφεί στον Θεό. Αυτό θα τον κάνει να έχει δόξα Θεού και να είναι ανώτερος των αγγέλων. Αμήν. Η δόξα του Θεού και η τιμή έρχεται όταν ο άνθρωπος γνωρίσει και υιοθετήσει την φωνή Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

Στίχος 8: Για να εκπληρωθεί αυτή η επαγγελία χρειάζεται να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο της βασιλείας και πριν προλάβει να κηρυχθεί θα έρθει το τέλος. Αυτό το Ευαγγέλιο της βασιλείας θα δημιουργήσει λαό Θεού, ο οποίος λαός θα καλέσει τον Χριστό στη γη. Μόνο έτσι θα εκπληρωθεί η προφητεία και η επαγγελία αυτή. Η Φωνή Θεού διεξάγει αγώνες ώστε όλοι οι λαοί να γνωρίσουν τον Χριστό και καλεί όλους τους ανθρώπους που θέλουν τον Χριστό να συμμετέχουν στους αγώνες της για να έρθει ο Χριστός.

Στίχος 9: Ο κάθε άνθρωπος που θέλει να ακολουθήσει τον Χριστό πρέπει να δοκιμαστεί, παν υιόν παραδέχεται ο πατέρας εκπαιδεύει και μαστιγοί και αν είστε χωρίς παιδία άρα νόθοι είστε και ουχί υιοί. Χρειάζεται θυσία. Ο Κύριος αφού δοκιμάστηκε από τον Πατέρα του καλούμενος να θυσιάσει και τη ζωή του, την οποία θα έδινε λύτρον αντί πολλών, φτάνοντας μέχρι το τελευταίο σκαλί της ταπείνωσης που είναι ο θάνατος, κατόπιν εδοξάσθη υπό του Πατρός. Ο τρόπος που δοξάστηκε είναι το επένδυμα της άφθαρτης, αθάνατης ζωής. Με αυτή τη ζωή την αιώνια τον στεφάνωσε ο Πατέρας του, ώστε να είναι ο Χριστός αρχηγός της ζωής, κατέχων αιώνια τα κλειδιά του θανάτου και της ζωής. Μάλιστα είναι ο μόνος που έχει την εξουσία να ανοίγει την πόρτα της ζωής και ουδείς δύναται να κλείσει και κλείνει και ουδείς ανοίγει. Εύχομαι όλοι να περάσουμε με άριστα την διαπαιδαγώγηση ώστε να στεφανωθούμε από τον Πατέρα με την αγάπη, με τη ζωή, με την ταπείνωση. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 10

 

«10. Διότι έπρεπεν εις αυτόν, διά τον οποίον είναι τα πάντα και διά του οποίου έγειναν τα πάντα, φέρων εις την δόξαν πολλούς υιούς, να κάμη τέλειον τον αρχηγόν της σωτηρίας αυτών διά των παθημάτων».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Για να σωθεί το ανθρώπινο γένος από την αμαρτία, από τη φθορά, από τον θάνατο έπρεπε ο Πατέρας να γεννήσει υιό σαρκωθέντα, ώστε μέσω της διαπαιδαγώγησης που υπέστη να οδηγήσει λαούς και έθνη στην μετάνοια, στην αναγέννηση, στην θέωση. Ο τρόπος είναι το άψογο πολυποίκιλο παράδειγμά του πάνω σε όλους τους τομείς, δεχόμενος όλα τα ερεθίσματα στα οποία ανταποκρίνονταν με σοφία Θεού. Η παρουσία του Κυρίου δίνει το δικαίωμα στον άνθρωπο να τον μιμηθεί και να οδηγηθεί δι’ αυτού στην θέωση (ότι εγώ ποιώ και εσείς δύνασθε να ποιήσετε). Εύχομαι να μην βρεθεί άνθρωπος που θα καλεστεί και θα αποστραφεί το κάλεσμα του Θεού και ο λόγος διότι αργά ή γρήγορα το φρέαρ της αβύσσου θα τον αρπάξει. Μη γένοιτο!

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 11

 

«11. Επειδή και ο αγιάζων και οι αγιαζόμενοι εξ ενός είναι πάντες· δι' ην αιτίαν δεν επαισχύνεται να ονομάζη αυτούς αδελφούς,».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο Χριστός πέρασε τα πάνδεινα για τον πεσόντα άνθρωπο. Παρόλα αυτά όμως δεν ντρέπεται να μας ονομάζει αδελφούς του, αν και μέχρι σήμερα ακόμα αποστατεί ο άνθρωπος από τις αρχές του, από την αγάπη. Μάλιστα μας χαρίζει το μέγα έλεός του ώστε να μπορούμε διά της νουθεσίας του να φτάσουμε στην θέωση. Μακάρι και εμείς να ονομάσουμε τον συνάνθρωπο αδελφό μας και να θέλουμε με ειλικρίνεια να μοιραστούμε μαζί του ότι ο Χριστός μας χάρισε υλικό ή πνευματικό. Το περίσσευμα του ενός στο υστέρημα του άλλου, αυτό είναι η δόξα του Θεού. Μόνο έτσι θα ομοιωθούν τα έργα μας και τα λόγια μας με τα έργα του Χριστού, του Θεού. Όταν ο Κύριος έπλυνε τα πόδια των μαθητών του είπε, παράδειγμα έδωκα εις εσάς ώστε να κάμετε και εσείς ομοίως. Ακόμη και στον προδότη του έπλυνε τα πόδια εφαρμόζοντας τα λόγια του, αγαπάτε τους εχθρούς, ευλογείτε όσους σας καταρώνται, ευεργετείτε όσους σας βλάπτουν, ίνα γείνητε υιοί του Πατρός του εν τοις ουρανοίς. Αυτό είναι το θέλημά του και αυτό καλούμεθα να κάνουμε ώστε να είμεθα γνήσια αδέλφια του και όχι νόθα. Όταν εννοηθεί η αγάπη μεταξύ μας τότε ο Θεός θα σκηνώσει ανάμεσά μας με άπειρες ευλογίες. Μόνο σε αυτή την περίπτωση θα εκπληρωθεί το θέλημα του Θεού, εν τούτω γνώσονται πάντες ότι εμοί μαθηταί εστε εάν αγάπην έχητε εν αλλήλοις. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 12

 

«12. λέγων· Θέλω απαγγείλει το όνομά σου προς τους αδελφούς μου, εν μέσω εκκλησίας θέλω σε υμνήσει·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο Χριστός μας οδηγεί στον Πατέρα και απαγγέλλει σε εμάς όλους το όνομα του Πατέρα του και Πατέρα μας, ώστε όλοι να γνωρίσουμε τον γεννήσαντα οργανισμό και να τον δοξάσουμε, αφιερώνοντας τη ζωή μας στο να κάνουμε το θέλημά του. Αξίζει αδελφάκια μου να αφιερώσουμε αυτή τη μικρή ζωή που έχουμε ώστε να την πάρουμε μεγάλη και παντοτινή, αιώνια ζωή. Μάλιστα ο Κύριος στον Πατέρα θα μας συστήνει ως αδελφούς του και πάντα θα συναινεί στον αγώνα μας ώστε να γίνουμε ένα με αυτόν και με τον Πατέρα. Η επαγγελία σήμερα για μας στον Πατέρα γίνεται από τον ίδιο τον Κύριο και η δόξα του Θεού σε εμάς επαγγέλλεται διά Πνεύματος Αγίου, το οποίο φανερώνει το έργο του Κυρίου σε εμάς ώστε να το κάνουμε με τον αγώνα μας και την βοήθειά του κτήμα μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 13

 

«13. και πάλιν· Εγώ θέλω έχει την πεποίθησίν μου επ' αυτόν· και πάλιν· Ιδού, εγώ και τα παιδία, τα οποία μοι έδωκεν ο Θεός».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο Κύριος είχε την πεποίθηση στον Πατέρα του ότι θα τον αναστήσει το οποίο και έπραξε. Την ίδια πεποίθηση έχει ο Υιός ότι θα σώσει ο Πατέρας τα παιδιά εκείνα που αιώνες τώρα είχαν ακολουθήσει τον Κύριο. Αλλά και σήμερα ο Κύριος μας διαβεβαιώνει ότι ο Πατέρας θα σώσει αυτούς που μετανοούν και τον ακολουθούν τον Χριστό, φέρνοντας στη ζωή τους την αναγέννηση την οποίαν σπουδάζουν οι νέοι μαθητές του Χριστού στην αρχή μέσα στον Λόγο του Θεού και μετέπειτα διά Πνεύματος Αγίου. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι για να εκπληρωθούν οι επαγγελίες. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 14

 

«14. Επειδή λοιπόν τα παιδία εμέθεξαν από σαρκός και αίματος, και αυτός παρομοίως μετέλαβεν από των αυτών, διά να καταργήση διά του θανάτου τον έχοντα το κράτος του θανάτου, τουτέστι τον διάβολον».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο άνθρωπος είναι υπό του Θεού δημιουργημένος με σάρκα και αίμα, διακατεχόμενος ακόμη και από λογική η οποία προέρχεται υπό του Θεού. Η οποία λογική δύναται όταν χρησιμοποιηθεί κατά Θεό να τον εξελίξει τον άνθρωπο εκείνον που διακατέχεται από καλή προαίρεση. Για να σώσει ο Πατέρας τον άνθρωπο, τα παιδιά του, έπρεπε να γίνει ενσάρκωση του ιδίου του Θεού, ενανθρώπιση του Θεού. Αυτό έκανε ο Πατέρας στον Υιόν του. Ο λόγος που το έκανε είναι για να γίνει πιο προσιτός και κατανοητός στους ανθρώπους. Ο Πατέρας λοιπόν τι έκανε; Επέλεξε μία αγία αγνή γυναίκα, παρθένα στην ψυχή και στο σώμα. Όλοι γνωρίζουν την υπεραγία Θεοτόκο Μαρία. Μέσα λοιπόν στην αγνή κοιλία της Παρθένου ο Θεός σάρκωσε τον Υιόν του, ώστε διά Πνεύματος Αγίου να γεννηθεί Θεός και άνθρωπος. Ο λόγος είναι απλός, για να γίνει όμοιος ο Θεός με το κτίσμα (τον άνθρωπο), ώστε διά Πνεύματος Αγίου να τον οδηγήσει, να τον φτάσει στην θέωση, η οποία γίνεται διά της υιοθεσίας του Κυρίου. Μόνο έτσι ο άνθρωπος θα φτάσει στο αποκορύφωμα της δόξης που είναι το καθ ομοίωση. Ο Χριστός φανέρωσε την αλήθεια, η οποία όταν υιοθετηθεί οδηγεί τον άνθρωπο πίσω στην χαμένη πατρίδα, στην θέωση. Μάλιστα πέθανε δίνοντας τη ζωή του λύτρον αντί πολλών, πέθανε για να μην πεθάνουμε πλέον όλοι εμείς. Ο Χριστός νίκησε διά τον εαυτόν του την αμαρτία, η οποία αμαρτία οδηγεί τον άνθρωπο στον θάνατο. Τώρα το αν εμείς πεθαίνουμε τούτο σημαίνει ότι στα λόγια τιμούμε τον Λόγο του Θεού ενώ τα έργα μας πόρρω απέχουν από την αλήθεια που ο Κύριος φανέρωσε και παρότρυνε το ανθρώπινο γένος να ακολουθήσει. Σήμερα ήρθε η ώρα, το πιστεύω απόλυτα, να αλλάξουμε επιδιώξεις ώστε πλέον να γίνουν πνευματικές και να βάλουμε Θεό στα λόγια μας και στα έργα μας για να απολάβουμε έτσι την κληρονομιά του Αγίου Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 15

 

«15. και ελευθερώση εκείνους, όσοι διά τον φόβον του θανάτου ήσαν διά παντός του βίου υποκείμενοι εις την δουλείαν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο φόβος του θανάτου επισκιάζει σήμερα όλον τον πλανήτη, όλους τους ανθρώπους. Για να πάψει να υφίσταται στη ζωή των ανθρώπων ο θάνατος, θα πρέπει οι άνθρωποι να το αποφασίσουν και να βάλουν τον Λόγο του Θεού στη ζωή τους. Η αμαρτία, η φθορά, ο θάνατος είναι εχθροί του Θεού και θα πρέπει να γίνουν και δικοί μας εχθροί, ώστε διά Ιησού Χριστού και διά Πνεύματος Αγίου να πάψει να λειτουργεί ο θάνατος στη ζωή μας. Η Φωνή Θεού κηρύττει σήμερα το Ευαγγέλιο της βασιλείας, το οποίο είναι επαγγελία. Ο Κύριος τόνισε ότι τα έσχατα χρόνια θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο της βασιλείας και κατόπιν θα έρθει το τέλος. Αυτό το Ευαγγέλιο της βασιλείας έχει την εξουσία να οδηγήσει τον άνθρωπο στη ζωή. Διά της εξάπλωσης του Ευαγγελίου της βασιλείας θα μάθουν όλοι οι άνθρωποι που θα το αποδεχτούν ανεξαρτήτου δόγματος, πως να νικήσουν τον θάνατο. Ο τρόπος είναι: Πρώτον, μετάνοια. Δεύτερον, αναγέννηση. Τρίτον, εκπαίδευση (παν υιόν παραδέχεται ο Πατέρας εκπαιδεύει αυτόν). Τέταρτον, ζώσα πίστη. Ο Κύριος τόνισε, και πας ο ζων και πιστεύων εις εμέ ου μη αποθάνη εις τον αιώνα τον άπαντα. Καλή η προσπάθεια της επιστήμης να κρατήσει τον άνθρωπο στη ζωή και πολλοί σώζονται μέσω αυτής, θα πρέπει όμως όλοι να καταλάβουν ότι η ρίζα όλων των κακών είναι η αμαρτία. Ο Απ. Παύλος τόνισε, τα οψώνια της αμαρτίας θάνατος. Προσοχή από πού ψωνίζουμε και τι ψωνίζουμε. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 16

 

«16. Διότι βεβαίως δεν ανέλαβεν αγγέλων φύσιν, αλλά σπέρματος Αβραάμ ανέλαβεν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο Χριστός δεν έγινε άγγελος αλλά άνθρωπος. Εξάλλου σε τι θα βοηθούσε τους αγγέλους; Αφού οι άγγελοι είναι άγγελοι και αυτό δεν αλλάζει. Οι άγγελοι είναι αποστελλόμενοι εις τους μέλλοντας κληρονομείν σωτηρίαν, δεν αλλάζει αυτό. Ο Χριστός έγινε άνθρωπος, διότι ο άνθρωπος όταν φύγει από την πτώση με την νουθεσία του Κυρίου και μπει στην υπακοή του Θεού γίνεται Θεός. Η ενανθρώπιση έγινε μόνο για να συντελεστεί και να εκπληρωθεί η επαγγελία στο να γίνει ο άνθρωπος Θεός, κατ εικόνα και ομοίωση. Ο διάβολος ήτο και είναι άγγελος. Μάλιστα στην ιεραρχία ήτο πρώτος άγγελος μεταξύ όλων των αγγέλων και τέταρτος στη σειρά μετά τον Τριαδικό Θεό. Βλέποντας όμως τον Πατέρα Θεό να δημιουργεί άνθρωπο με δυνατότητες να γίνει Θεός, ενοχλήθηκε τόσο πολύ που αποστάτησε από την υπακοή του Πατέρα που για αιώνες ήτο. Έτσι έγινε διάβολος και πολέμιος του Θεού μέσω του ανθρώπου, τον οποίον άνθρωπο πολεμάει λυσσαλέα ώστε να μην γίνει Θεός και μέχρι σήμερα τα καταφέρνει. Είναι ο μεγαλύτερος έμπορος και σε όλους πουλάει κάτι όπως πάθη, συμφέροντα, φιλοδοξίες, εγωισμούς, πονηρίες κ.λ.π. Όλα αυτά φέρνουν τον άνθρωπο στο φρέαρ της αβύσσου και του θανάτου. Ο διάβολος έγινε μετά την νίκη που υπέστη από τον Κύριο παιδαγωγός από εξολοθρευτής που ήταν. Πρέπει να αντλήσουμε μέσα από τον Λόγο του Θεού τα όπλα αυτού καρπούς, χαρίσματα, σημεία με υπέρ όπλο την ταπείνωση και να επικρατήσουμε του διαβόλου, διαφορετικά αυτός θα μας φάει, δεν έχει κανένα έλεος για τον άνθρωπο. Μπορούμε να νικήσουμε! Αφού ο Χριστός νίκησε μπορούμε και εμείς! Άλλωστε γι’ αυτό έγινε άνθρωπος, για να μας δείξει τον τρόπο και να αποκτήσουμε θάρρος, το οποίο να διέπεται από ισχυρή απόφαση στο να θέλουμε να νικήσουμε. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 17

 

«17. Όθεν έπρεπε να ομοιωθή κατά πάντα με τους αδελφούς, διά να γείνη ελεήμων και πιστός αρχιερεύς εις τα προς τον Θεόν, διά να κάμνη εξιλέωσιν υπέρ των αμαρτιών του λαού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Έγινε όμοιος με εμάς με αδυναμίες ανθρώπινες αφού είχε σώμα, το οποίο διέπονταν από πειρασμούς. Όμως αυτός ο Χριστός κατάφερε να νικήσει τον έτερο κακό εαυτό του και να διδάξει με τη ζωή του, διότι τον είδαμε να αγαπά, να συγχωρεί.  Μάλιστα να συγχωρεί και τους εχθρούς του. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο παράδειγμα από τον Χριστό και μπορούμε να τον μιμηθούμε και να του ομοιάσουμε. Αφού ο Χριστός υπέταξε την σάρκα στο να κάνει το θέλημα του Πατέρα του, μπορούμε και εμείς. Όποιος το καταφέρει ο θάνατος δεν θα έχει ισχύ πάνω του. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 18

 

«18. Επειδή καθ' ότι αυτός έπαθε πειρασθείς, δύναται να βοηθήση τους πειραζομένους».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αυτός ο Χριστός πέρασε τα πάντα, πέρασε όλες τις δυσκολίες, διώχθηκε, εμπαίχθηκε, στερήθηκε, χτυπήθηκε, έκλαψε, προδόθηκε, σταυρώθηκε, θανατώθηκε. Τα πάντα πέρασε. Άρα στους πειρασμούς μας είναι σύμβουλος και βοηθός μας, ο οποίος διά Πνεύματος Αγίου μας φανερώνει πως να ξεφύγουμε από τα σκάνδαλα και τους πειρασμούς. Μάλιστα επειδή το προλαμβάνειν είναι καλύτερο από το θεραπεύειν, χρειάζεται να το αποφασίσουμε ώστε η αφιέρωση να λάβει χώρα στη ζωή μας, η οποία αφιέρωση δημιουργεί αισθητήρια γεγυμνασμένα. Χρειάζεται ακόμη αδιάλειπτη προσευχή, χρειάζεται συνεχόμενη πνευματική δραστηριότητα, χρειάζεται θυσία. Άμα τείνουμε στην αφιέρωση θα βρεθούμε άξιοι, αληθινοί αδελφοί του και αυτός θα φροντίσει να απολαύσουμε τον Θεό, τη ζωή, την αλήθεια, τον Πατέρα, τα πάντα. Κτιστό και άκτιστο κόσμο θα εξουσιάσουμε διά του Χριστού. Τελευταία θα γίνουμε κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Χριστού και συμμέτοχοι αυτού του Θεού και αυτό θα είναι εις τον αιώνα τον άπαντα. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 1 – 2

 

«1. Όθεν, αδελφοί άγιοι, ουρανίου προσκλήσεως μέτοχοι, κατανοήσατε τον απόστολον και αρχιερέα της ομολογίας ημών τον Ιησούν Χριστόν,

2. όστις ήτο πιστός εις τον καταστήσαντα αυτόν, καθώς και ο Μωϋσής εις όλον τον οίκον αυτού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 1: Για να κατανοήσουμε εις το απόλυτο το κάλεσμα το οποίο δεχτήκαμε από τον Θεό, θα πρέπει πρώτα να δεχτούμε τον Λόγο του Θεού τον οποίον διά της μετανοίας να εντάξουμε στη ζωή μας. Πάντως όταν εννοήσουμε ότι πρόκειται για κάλεσμα το οποίο δημιουργεί προσωπικότητα Χριστού, θα θέσουμε όλες τις δυνάμεις μας ώστε να φέρουμε το θέλημα του Πατέρα στη ζωή μας. Ο λόγος διότι θα συλλάβουμε ότι αυτό το κάλεσμα διά της εφαρμογής μας καθιστά Θεούς, καταργώντας όλα τα φθοροποιά στοιχεία τα οποία μέχρι χτες λειτουργούσαν στη ζωή μας. Δεν μας καλεί ο Θεός ώστε να γίνουμε μέτοχοι μιας θρησκείας, αλλά μας καλεί να γίνουμε μέτοχοι της άφθαρτης ζωής. Αμήν.

Στίχος 2: Ο Θεός Πατέρας δικαιώνει αυτόν που υπακούει και εκπληρώνει το θέλημά του, τον οποιονδήποτε άνθρωπο που θα σταθεί απέναντι του σαν υιός. Δεν προσωποληπτεί ο Θεός, όπου δει αγάπη, υπακοή και θυσία σε έναν ή πολλούς ανθρώπους στο να φέρουν την αποστολή που έλαβαν άνωθεν, θα τους επενδύσει με αιώνια, άφθαρτα στοιχεία κάνοντάς τους μέτοχους, συμμέτοχους, κληρονόμους Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ 3

 

«3. Επειδή ούτος ηξιώθη πλειοτέρας δόξης παρά τον Μωϋσήν, καθ' όσον έχει τιμήν πλειοτέραν παρά τον οίκον ο κατασκευάσας αυτόν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ηξιώθη πλειοτέρας δόξης ο Χριστός από τον Μωϋσή διότι είναι απλό, ο Χριστός είναι Θεός, Δημιουργός. Ο Μωϋσής είναι κτίσμα του Θεού. Καμία σχέση δεν υπάρχει και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να συγκριθεί ο οποιοσδήποτε άνθρωπος με τον Θεό. Αλλά και στον επί γης βίο τους δεν συγκρίνονται. Ο Χριστός επιτέλεσε ένα έργο το οποίο θαυμάζουν οι αιώνες, γεμάτο θυσίες, γεμάτο σοφία Θεού, γεμάτο ανυπόκριτη αγάπη, γεμάτο ταπείνωση, γεμάτο θαύματα με παντοδυναμία και στη ζωή και στον θάνατο. Ο Μωϋσής επιτέλεσε ένα έργο το οποίο ήτο γεμάτο της παντοδυναμίας του Θεού. Αυτός ο Μωϋσής ήτο αντί Θεού στη γη, εκτελεστικό όργανο του Θεού. Ο Χριστός όμως ήτο ο Θεός στη γη, ήτο ο Λόγος. Αυτός ο Λόγος ενεργούσε και ο Μωϋσής έπραττε σημεία και τέρατα. Ο Χριστός ενεργούσε στον Μωϋσή. Δεν συγκρίνονται οι αποστολές αυτές. Ο Κύριος μπορεί λόγω της ταπείνωσης να μας αποκαλεί αδελφούς, όμως εμείς γνωρίζουμε ότι είναι το παιδί του Θεού, ότι είναι Θεός και πάντα θα είναι ασύγκριτος με εμάς. Αυτό δεν μας προσβάλλει, ίσα - ίσα μας τιμά διότι είμεθα παιδιά του, αδέλφια του. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ 4

 

«4. Διότι πας οίκος κατασκευάζεται υπό τινός, ο δε κατασκευάσας τα πάντα είναι ο Θεός».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο άνθρωπος κατασκευάζει οίκους προσωπικούς, ώστε μέσα σε

αυτούς να φυλάει τη ζωή του, να αναπτύσσει τη ζωή και να πολλαπλασιάζει αυτή. Όμως αυτός που κατασκεύασε τα πάντα είναι ο Θεός, σε αυτόν χρωστάμε τα πάντα. Πάντα δι' αυτού έγειναν και χωρίς αυτού δεν έγεινεν ουδέ εν ο γέγονεν. Η νουθεσία του Πατέρα στη ζωή μας είναι καθοριστική, χωρίς αυτή τη νουθεσία ζωή αιώνια γεμάτη καρπούς του Αγίου Πνεύματος δεν θα υπάρξει. Εύχομαι να το συλλάβουμε αυτό νωρίς και να το αναπτύξουμε, ώστε Θεός και άνθρωπος να συνυπάρχει εις το διηνεκές. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ  5

 

«5. Και ο μεν Μωϋσής υπήρξε πιστός εις όλον τον οίκον αυτού ως θεράπων, εις μαρτυρίαν των λαληθησομένων».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Εδώ αφήνει να εννοηθεί ότι και ο Μωϋσής, στου οποίου το πρόσωπο φανερώνεται ο άνθρωπος του Θεού, αν γίνει πιστός θα χαίρει μετά του Θεού αιώνια δόξα. Το οποίο εύχομαι σε όλα τα παιδιά που υπηρετούν σήμερα και στο μέλλον την Φωνή Θεού, να μείνουν πιστά στις αρχές, στα πιστεύω, και στις επιδιώξεις αυτής. Οι αρχές είναι:

1) Πιστεύουμε στον τρισυπόστατο Θεό, Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα. Είμεθα Ορθόδοξοι Χριστιανοί χωρίς όμως να απορρίπτουμε κανένα άλλο χριστιανικό δόγμα και χωρίς να κρίνουμε ή να κατακρίνουμε οποιονδήποτε συνάνθρωπο, ο οποίος δεν είναι Ορθόδοξος αλλά προσεγγίζει τον Χριστό με ένα διαφορετικό τρόπο ή πνεύμα. Ο Κύριος τόνισε, μην κρίνετε ίνα μην κριθήτε. Τις είσαι συ όστις κρίνεις αλλότριον οικέτην εις τον ίδιο Κύριο ίστασαι ή πίπτεις, αναπολόγητος είσαι συ ο κρίνων διότι εις ότι κρίνεις τον άλλον σεαυτόν καταδικάζεις. Πιστεύουμε ακόμη, στην ιερά παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας χωρίς όμως να απορρίπτουμε οποιαδήποτε παράδοση οποιουδήποτε δόγματος χριστιανικού. Πιστεύουμε στο σύμβολο της Πίστεως. Πιστεύουμε στα μυστήρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας χωρίς όμως να απορρίπτουμε οποιαδήποτε μυστήρια άλλων χριστιανικών λαών. Εξάλλου, πιστεύουμε ότι οι διαφορετικές προσεγγίσεις έχουν δημιουργηθεί υπό του Θεού. Ο λόγος που δημιουργήθηκαν οι διαφορετικές προσεγγίσεις και οι διαφορετικές λατρείες ως προς τις δοξασίες εις τον Θεό είναι για να φανεί η ουσιαστική ανυπόκριτη αγάπη των αναγεννημένων χριστιανών. Ο έχων αγάπη τα πάντα ανέχεται, τα πάντα πιστεύει, τα πάντα ελπίζει, τα πάντα υπομένει. Όποιος έχει αγάπη δεν θέτει νόμους στον συνάνθρωπό του ώστε διά των νόμων να τον αγαπά, ούτε θέτει όρους για να συνομιλεί με τον συνάνθρωπο ετερόδοξο χριστιανό. Η αγάπη δεν έχει και δεν θέτει κανέναν νόμο αλλά και κανέναν όρο, σε δέχεται η αγάπη όπως είσαι. Το μόνο που θα πρέπει να έχουμε, αν έχουμε αγάπη και αν έχουμε Χριστό στη ζωή μας, είναι σεβασμό στην πίστη και στον τρόπο που ο κάθε συνάνθρωπός μας ακολουθεί τον Θεό. Εξάλλου είναι πολλά αυτά που μας ενώνουν και λίγα αυτά που μας χωρίζουν. Τα πολλά είναι η αγάπη μας στον Χριστό, η αγάπη μας στην Άγια, ουσιαστική διδασκαλία του και τελευταία η αγάπη μας στο Ευαγγέλιο του Χριστού, το οποίον εγράφη διά του Αγίου αίματός του και τονίζει το ίνα εν ώσι. Τελευταία πιστεύουμε στο ολοκληρωμένο Ευαγγέλιο του Χριστού το οποίο δεν κηρύττει μόνο τη σωτηρία της ψυχής, φαινόμενο αιώνων και που το οποίο ισχύει μέχρι σήμερα, αλλά πιστεύουμε και στην αφθαρτοποίηση του σώματος όπως ποικιλοτρόπως φανερώνεται μέσα στον Λόγο του Θεού (Παλαιά και Καινή Διαθήκη). Πιστεύουμε ακόμη ότι ο παράδεισος δεν βρίσκεται μόνο στον ουρανό και δεν θα φιλοξενεί μόνο ψυχές αλλά θα πρέπει να δημιουργηθεί διά του Θεού και του ανθρώπου και στη γη με άφθαρτα, αθάνατα σώματα, όπου μέσα σε αυτά θα κατοικούν αιώνιες, αθάνατες ψυχές, αιώνια πνεύματα. Ο Κύριος τόνισε, το σώμα υμών ναός του εν υμίν Αγίου Πνεύματος εστί και ο φθείρων τον ναόν του Θεού τούτον θέλει φθείρει ο Θεός. Ο τρόπος που φθείρει ο κάθε άνθρωπος τον ναό του Θεού, το σώμα του είναι η αδιαφορία του ως προς το θέλημα του Θεού. Εξάλλου όλο το ψαλτικό σύστημα της Ορθοδόξου Εκκλησίας διακηρύττει την ανάσταση των εν Κυρίω κοιμηθέντων και την αφθαρτοποίηση των σωμάτων, ώστε ο παράδεισος να δημιουργηθεί όπως και το Πάτερ ημών αναφέρει, όχι μόνο στον ουρανό με εκατομμύρια ψυχές αλλά και στη γη. Δεν μπορεί ο Θεός έναν πανέμορφο κόσμο που δημιούργησε να τον απορρίψει και δεν μπορούμε εμείς έναν τεράστιο κόσμο υλικό με τα βουνά, τις θάλασσες, τα ποτάμια του και όλα τα γεμάτα ζωή δημιουργήματά του λόγω της ημιμάθειας που μας διακατέχει να τον απορρίπτουμε. Ο λόγος που τον απορρίπτουμε είναι διότι δεν θέλουμε να αφυπνιστούμε από την άγνοια και την ημιμάθεια που μας διακατέχει. Δεύτερος λόγος που τον απορρίπτουμε εμείς οι άνθρωποι, είναι η παχυλότητα του υλικού στοιχείου στη ζωή μας και η αγάπη μας εις αυτό. Τελευταία λόγω των προσωπικών φιλοδοξιών που επιδιώκουμε στην καθημερινότητά μας εις βάρος των συνανθρώπων μας. Όλα αυτά γκρεμίζουν την άφθαρτη ζωή και την αγάπη, η οποία είναι η βάση της ζωής. Θα πρέπει να κάνουμε έρευνες, εάν αγαπούμε τον Θεό και τη ζωή μέσα στον Λόγο του Θεού, ώστε να βρούμε την αποστολή μας και εκείνα τα μέσα που θα αφθαρτοποιήσουν και το σώμα μας, ώστε ο υλικός και ο πνευματικός κόσμος να υπάρχει πάντα ενώπιόν μας. Όταν λοιπόν όλοι οι άνθρωποι εννοήσουν την ολοκληρωμένη διδασκαλία του Χριστού και το θέλημά του, τότε θα φέρουν την ανυπόκριτη αγάπη του Χριστού στη ζωή τους και την άφθαρτη, αθάνατη ζωή και στα σώματά τους. Ο Απ. Παύλος αναφέρει για την κατάργηση του θανάτου τα εξής, έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος, καθώς ου γαρ θέλομεν εκδύσασθαι αλλά επενδύσασθαι ίνα καταποθή το θνητόν υπό της ζωής. Όταν λοιπόν καταργηθεί ο εχθρός θάνατος και η ζωή επικρατήσει διά του επενδύτη έναντι του θανάτου τότε ο παράδεισος θα είναι μέσα μας και γύρω μας. Μάλιστα τότε θα λάβει χώρα και το γεγραμμένο το οποίον θα είναι καύχηση όλων ημών των χριστιανών. Αυτό είναι, πού θάνατε το κέντρον σου; Πού άδη το νίκος σου; Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

2) Πιστεύουμε και αγωνιζόμαστε να εντάξουμε στη ζωή μας τον νόμο της αγάπης όπως έχει ειπωθεί υπό του Κυρίου και του Αποστόλου Παύλου. Ο Κύριος φανέρωσε διά του αψευδούς στόματός του τα εξής, αγαπάτε αλλήλους, μάλιστα μας παροτρύνει και το θέτει και σαν εντολή ώστε όλοι οι άνθρωποι να αγαπήσουν Κύριο και Θεό τους εξ όλης της καρδίας, εξ όλης της ισχύος και εξ όλης της διανοίας τους και τελευταία να αγαπήσουμε και τον πλησίον μας ως εαυτόν. Ο Απ. Παύλος αναφέρει για την αγάπη τα εξής, εάν λαλώ τας γλώσσας των ανθρώπων και των αγγέλων, αγάπη αν δεν έχω γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον κ.λ.π.

3) Κηρύττουμε και πιστεύουμε την κατάργηση του γήρατος, την κατάργηση της φθοράς και την κατάργηση του φυσικού θανάτου και διά του Ευαγγελίου φανερώνουμε τον τρόπο επίτευξης όλων αυτών των μυστηρίων. Ο άνθρωπος ότι σκέφτεται μπορεί να το φέρει στη ζωή του αλλιώς δεν θα το σκεφτόταν. Εκείνο που χρειάζεται είναι να το πιστέψει και να ξεκινήσει έρευνες. Εξάλλου μόνο διά της γνώσης στον φυσικό τομέα και διά της πίστεως στον πνευματικό τομέα δύναται ο άνθρωπος να φωτιστεί, να εξελιχθεί και να μπορέσει να ανακαλύψει τον φυσικό και τον πνευματικό επενδύτη. Ο Απ. Παύλος φανερώνει, ου γαρ θέλομεν εκδύσασθαι αλλά επενδύσασθαι ίνα καταποθή το θνητόν υπό της ζωής. Ο Κύριος τόνισε, και πάς ο ζων και πιστεύων εις εμέ ου μη αποθάνη εις τον αιώνα, πιστεύεις τούτο; Για να πιστέψουμε, χρειάζεται συνεχής ενασχόληση και αδιάλειπτη προσευχή ώστε η ζώσα φωνή του ζώντος Θεού να κατακλύσει όλο μας το είναι.
4) Πιστεύουμε στην κατάργηση του φανατισμού και του χωρισμού που προκαλούν τα δόγματα μεταξύ των εν αγνοία χριστιανών λόγω προσωπικών φιλοδοξιών και εγωισμών. Εκατομμύρια τα θύματα που ενταφιάστηκαν στο όνομα του Χριστού ανά τους αιώνες λόγω φανατισμού. Αν είναι δυνατόν, χριστιανός να θέλει επί πίνακι τη ζωή άλλου χριστιανού και οπαδού του Χριστού επειδή ανήκει σε διαφορετικό χριστιανικό δόγμα ή διά του λόγου ότι έχει διαφορετική χριστιανική λατρεία. Δεν καταργούμε εμείς σαν Φωνή Θεού τα δόγματα, απλώς θέλουμε την κατάργηση του φανατισμού που υπάρχει στα δόγματα και την κατάργηση του εγώ (δηλαδή πολλοί πιστεύουν ότι εμείς είμαστε και κανείς άλλος, μη γένοιτο!). Εμείς θέλουμε (τα χριστιανικά δόγματα) να κινηθούν στα πλαίσια της ανυπόκριτης αγάπης η οποία στρέφεται όχι μόνο υπέρ των αδελφών αλλά και υπέρ ετερόδοξων αλλά ακόμη και ως προς πάντα συνάνθρωπο φίλο και εχθρό. Ο Κύριος απαιτεί την ενότητα.

 

ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ

1) Επιδιώκουμε την ταπείνωση ως σαν πρώτο στοιχείο μέσα μας και γύρω μας. Στοιχείο απαραίτητο για την ίδρυση της Βασιλείας του Θεού όπως στον ουρανό και στη γη και σαν απαραίτητο στοιχείο ως σαν βάση συμβίωσης και επικοινωνίας μεταξύ όλων των ανθρώπων και των λαών της γης. Χωρίς ταπείνωση ουδεμία αρετή αναγνωρίζεται υπό του Θεού.
2) Διά της εφαρμογής του Λόγου του Θεού επιδιώκουμε τον αγιασμό. Άγιοι γίνεσθε καθώς εγώ ειμί.
3) Κηρύττουμε το ολοκληρωμένο Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Χριστού.
4) Αγωνιζόμαστε για την εφαρμογή του.
5) Εξαπλώνουμε το ολοκληρωμένο Ευαγγέλιο της Βασιλείας σε όλον τον κόσμο. Ολοκληρωμένο είναι αυτό το οποίο δέχεται την αφθαρτοποίηση των σωμάτων μας, πράγμα το οποίο σήμερα όλα τα χριστιανικά δόγματα έχουν απορρίψει. Εμείς δεν το απορρίπτουμε.

6) Δημιουργούμε πνευματικούς κύκλους κατ’ οίκον σε όλην την Ελλάδα και σε όλον τον κόσμο κηρύττοντας εις αυτούς το Ευαγγέλιο της Βασιλείας.

7) Προσευχόμαστε ώστε το Ευαγγέλιο του Χριστού να γίνει κατανοητό, ώστε διά του Ευαγγελίου να βασιλέψει ο Χριστός ουσιαστικά στη ζωή όλων των ανθρώπων και όλων των λαών της γης, με φυσική συνέπεια να χτιστεί μέσα μας και γύρω μας ο νοητός παράδεισος. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ 6

 

«6. ο δε Χριστός ως Υιός επί τον οίκον αυτού, του οποίου ημείς είμεθα οίκος, εάν κρατήσωμεν μέχρι τέλους βεβαίαν την παρρησίαν και το καύχημα της ελπίδος».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Θα παραμείνουμε στον οίκο του Θεού εάν μέχρι τέλους μείνουμε κοντά του. Μέχρι την ημέρα όπου ο Πατέρας θα πει, ευ δούλε αγαθέ και πιστέ εις τα ολίγα εστάθης πιστός επί πολλών θέλω σε καταστήσει. Είναι πολλοί που στην αρχή έχουν ενθουσιασμό και φανερώνουν αγάπη, όμως μετά λίγου χρονικού διαστήματος κουράζονται και όχι μόνο αυτό, αποκτούν και εωσφορικό εγωισμό. Εμείς όλοι που ανήκουμε στην Φωνή Θεού, θα μείνουμε μέχρι τέλους με την δύναμη του Θεού στα δρώμενα του Ευαγγελίου και στις αρχές αυτού. Ο Κύριος τονίζει, ο υπομείνας εις τέλος ούτος σωθήσεται.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ  7

 

«7. Διά τούτο, καθώς λέγει το Πνεύμα το Άγιον· Σήμερον, εάν ακούσητε της φωνής αυτού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Σήμερα ο Θεός ενεργεί μέσα στις κοινωνίες των ανθρώπων διά Πνεύματος Αγίου. Σε αυτόν τον άνθρωπο που ακούει την ζώσα φωνή του ζώντος Θεού, η οποία έρχεται διά Πνεύματος Αγίου, φανερώνει ο Θεός ότι έχει αποστολή. Όποια και αν είναι η αποστολή η οποία δίνεται άνωθεν, θα πρέπει ο άνθρωπος να υπακούσει την φωνή του Θεού και να φέρει την αποστολή του εις πέρας. Ο Θεός δεν δίνει τις ίδιες αποστολές. Μοιράζει εις έκαστον και δίνει ιδιάζουσα μορφή σοφίας (αποστολή), ώστε ο ένας να συμπληρώνει τον άλλον. Έχουμε ακούσει ότι το περίσσευμα του ενός πρέπει να παρέχεται δωρεάν στο υστέρημα του άλλου. Μέσω αυτής της εντολής αποκτούμε όλοι προσωπικότητα και αποστολή ξεχωριστή και συμμετέχουμε στην ίδρυση της βασιλείας του Θεού στη γη. Έτσι φανερώνεται η αγάπη η οποία θα πρέπει να μας διέπει ως λαός του Θεού. Ο καθένας που θα φέρει την αποστολή του εις πέρας θα τιμηθεί δι’ αυτή από τον Θεό και από τους ανθρώπους. Γένοιτο, γένοιτο Αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ 8

 

«8. μη σκληρύνητε τας καρδίας σας ως εν τω παραπικρασμώ κατά την ημέραν του πειρασμού εν τη ερήμω».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Οι Ισραηλίτες αφού έφυγαν από την δουλεία των Αιγυπτίων και παρά το ότι έζησαν μεγαλεία μετά του Θεού στην έρημο, ήταν πάντα οι περισσότεροι με το παράπονο και την συνεχόμενη γκρίνια. Στο τέλος αφού επέμεναν να είναι αρνητικοί στο θέλημα του Θεού απωλέσθηκαν, ενώ όσοι είχαν εμπιστοσύνη στον Θεό και στον Μωϋσή κατάφεραν να μπουν στη γη της επαγγελίας, όπου εύχομαι διά της υπακοής όλοι εμείς να φτάσουμε ζώντες. Η καρδιά σκληραίνει όταν ο άνθρωπος εργάζεται με θυσία στο να κάνει το θέλημα του Θεού, όμως είναι απαραίτητο να εκπαιδεύεται υπό του Θεού με πειρασμούς ή δοκιμασίες πολυποίκιλες, ώστε να αποδείξει διά των έργων την αγάπη του στον Θεό και στους ανθρώπους. Οι πειρασμοί κρατάνε λίγο, οι δοκιμασίες είναι μακροχρόνιες. Τι συμβαίνει όμως; Κάποια στιγμή διεξάγοντας αγώνες πνευματικούς, αρχίζει να βλέπει λάθη. Αυτό τον σκληραίνει έναντι του Θεού και έναντι των συνανθρώπων. Μέχρι να φτάσει στο σημείο να εργάζεται χωρίς να βλέπει λάθη, παραδίδεται υπό του Θεού εις τον παιδαγωγόν διάβολο, (ενθυμήστε τον Φαραώ όπου ο Κύριος σκλήρυνε την καρδία του για να φανή η δόξα του).

Όταν όμως ο άνθρωπος του Θεού καταλάβει ότι πίσω από την δοκιμασία κρύβεται ο Θεός, τότε αν είναι σκεύος εκλογής θα ξεπεράσει τον πειρασμό και θα γίνει πάλι προσιτός στον Θεό και στους ανθρώπους, εκπέμποντας αγαθότητα και αγάπη. Αν δεν τα καταφέρει σκληραίνει περισσότερο και μπορεί αυτό να τον οδηγήσει σε μια ανεξέλεγκτη συμπεριφορά, η οποία τον κάνει πιο σκληρό, πιο αυστηρό, πιο απρόσιτο. Μη γένοιτο! Χρειάζεται προσοχή! Ο αγώνας που κάνουμε γίνεται για να αποκτήσουμε αγάπη, η οποία συντροφεύει τον άνθρωπο του Θεού από άπειρη σοφία με δυνάμεις στο να αντιμετωπίζει σκάνδαλα, τα οποία να ξεπερνά σαν να μην είναι τίποτα σημαντικό γι’ αυτόν. Να έχουμε υπομονή και όταν έρχονται τα δύσκολα να λέμε όπως ο Κύριος, ουχί καθώς εγώ θέλω πατέρα αλλά καθώς εσύ· και να συνεχίζουμε να διεξάγουμε αγώνες με την δύναμη και την σοφία του Θεού, την οποίαν φρόντισε να έχουμε μέσα μας πριν σκληρύνουμε. Μπορούμε να τα καταφέρουμε, λίγο προσοχή χρειάζεται. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 9 – 11

 

«9. όπου οι πατέρες σας με επείραααν, με εδοκίμασαν και είδον τα έργα μου τεσσαράκοντα έτη·

10. διά τούτο δυσηρεστήθην εις την γενεάν εκείνην και είπον· Πάντοτε πλανώνται εν τη καρδία αυτών και αυτοί δεν εγνώρισαν τας οδούς μου·

11. ούτως ώμοσα εν τη οργή μου, δεν θέλουσιν εισέλθει εις την κατάπαυσίν μου·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αν διαβάσουμε το βιβλίο της εξόδου στην Παλαιά Διαθήκη, θα καταλάβουμε γιατί ο Θεός απώλεσε τους απειθούντες εις την έρημον. Και αν διαβάσουμε το βιβλίο του Ιώβ θα καταλάβουμε για την εκπαίδευση και την δοκιμασία την οποία όταν υπομένουμε, πως και για ποιο λόγο ο Θεός μετέπειτα την ευλογεί και την μετατρέπει σε δόξα Θεού, για την οποία μετά καμαρώνουμε.

Θυμάμαι ότι πριν ακολουθήσω τον Κύριο, από το δημοτικό σχολείο ακόμη είχα εκπαίδευση. Λόγω του ότι είχα άγνοια πνευματική ο διάβολος με έδερνε μέρα – νύχτα. Αυτό με οδήγησε σε αδιέξοδο, είχα καταλήξει με προβλήματα υγείας και πολλές φοβίες. Έτσι στράφηκα στον Θεό, πήρα το Ευαγγέλιό του και το μελετούσα μέρα – νύχτα. Το αγάπησα τόσο πολύ που με μια συνεχόμενη προσπάθεια κατάλαβα για ποιο λόγο είχα εκπαίδευση και σήμερα δοξάζω τον Θεό που για 15 χρόνια με έδερνε ανελέητα. Δόξα να χει ο Θεός διότι χωρίς την εκπαίδευση αυτή σήμερα θα ήμουν ένας άνθρωπος γεμάτος δαιμόνια και αφού θα είχα άγνοια του Λόγου του Θεού θα νόμιζα ότι είμαι και φυσιολογικός, σωστός, καλός. Αυτό νομίζουν σήμερα όλοι οι άνθρωποι, ότι είναι καλοί, ότι είναι άγιοι, αν όμως γνωρίσουν το θέλημα του Θεού θα γνωρίσουν τον εαυτό τους και τότε θα γίνει αντιληπτό αυτό που λέω. Η εκπαίδευση με οδήγησε να πάρω τον Λόγο του Θεού ανά χείρας και να τον έχω σανίδα σωτηρίας στη ζωή μου. Αφού σιγά - σιγά μάθαινα από τον Θεό, αυτός διά της μελέτης άλλαζε τον τρόπο που σκεφτόμουν. Αυτό με ελευθέρωσε από τα προβλήματα υγείας που είχα στο σώμα και στο πνεύμα, έπειτα έμαθα, κατάλαβα ότι το πνεύμα του Χριστού είναι αυτό που ζωοποιεί και ότι η άγνοια αυτού μας οδηγεί σε αδιέξοδο. Κάνει φυσικά καλή προσπάθεια η επιστήμη, μα η ρίζα όλων των κακών βρίσκεται στο ότι το πνεύμα του Θεού λείπει από τη ζωή μας. Να γνωρίζουμε ότι πρώτα αρρωσταίνει το πνεύμα και μετά το σώμα. Γι’ αυτό θέλω όλα τα παιδιά που υπάρχουν στην Φωνή Θεού σήμερα και που στο μέλλον θα έλθουν, να μελετούν τον Λόγο του Θεού μέρα - νύχτα ώστε να έχουν υγεία στο πνεύμα και στο σώμα. Επίσης να εντείνουμε όλοι την προσπάθειά μας στο να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο της βασιλείας και να το βάλουμε στα χέρια όλων των Ελλήνων, ώστε το έθνος το Ελληνικό να αναγεννηθεί διά Ιησού Χριστού και να έχει μία ζώσα πίστη η οποία να στηρίζεται στα θαύματα και όχι στα φάρμακα. Ο Κύριος ήταν υγιής στο σώμα και στο πνεύμα. Αφού αυτός είναι ο αδελφός μας και ο Θεός μας, ας προσκολληθούμε ώστε να μάθουμε από αυτόν πως μπορούμε να νικήσουμε την φθορά και τον θάνατο. Αμήν. Δεν μπορούμε να παίζουμε άλλο και δεν μπορούμε να κοροϊδεύουμε τον Θεό και τον εαυτό μας ότι είμεθα χριστιανοί και μάλιστα Ορθόδοξοι και να έχουμε άγνοια του θελήματος αυτού ή να έχουμε πονηρίες ή συμφέροντα ή φιλοδοξίες ή ψέματα. Η οργή του Θεού που αναφέρεται στον στίχο έντεκα είναι ο διάβολος που του επιτρέπει ο Θεός λόγω της απείθειας και της συνειδητής αμαρτίας που παρουσιάζουν οι απειθούντες να τους εξαφανίσει. Ξέρουμε ότι ο Θεός είναι αγάπη, πώς ταιριάζει εδώ η οργή; Ναι, ο Θεός είναι αγάπη και βρέχει για δικαίους και αδίκους και το έλεός του είναι άπειρο. Όταν όμως ο άνθρωπος φτάνει στο επίπεδο του κτήνους, τότε ο διάβολος αναλαμβάνει. Για φανταστείτε να άφηνε ο Θεός τον κόσμο ανεξέλεγκτο, θα ήταν κόλαση όλος ο πλανήτης. Να πάμε κοντά στον Θεό ώστε να αποφύγουμε την οργή (διάβολος), ο οποίος λόγω της απείθειάς μας στο να κάνουμε το θέλημα του Θεού βρίσκει έδαφος και μας οδηγεί, αφού πρώτα μπει μέσα μας διά των παθών στην ανεξέλεγκτη φθορά και μετέπειτα διά των εωσφορικών στοιχείων και πολλών άλλων δαιμονίων στον θάνατο. Μη γένοιτο! Ο Θεός πέθανε για να μην πεθάνουμε εμείς όταν εννοήσουμε το θέλημά του. Αν δεν το εννοήσουμε τότε η αμαρτία γίνεται ένα με μας. Αυτή μας καταστρέφει την ψυχή και το σώμα και μας οδηγεί στην φθορά και στον θάνατο. Μη γένοιτο!

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ 12

 

«12. προσέχετε, αδελφοί, να μη υπάρχη εις μηδένα από σας πονηρά καρδία απιστίας, ώστε να αποστατήση από Θεού ζώντος».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στην αρχή του πνευματικού μας αγώνα θα έχουμε απορίες ή και πειρασμούς και δεν θα καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο θα πρέπει να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Η συμβουλή μου είναι να συνεχίσουμε τον πνευματικό μας αγώνα και θα έρθει η μέρα που θα δοξάζουμε τον Θεό που δεν βγάλαμε εύκολα συμπεράσματα, τα οποία μας κάνουν να απιστούμε στο θέλημα του Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ 13

 

«13. αλλά προτρέπετε αλλήλους καθ' εκάστην ημέραν, ενόσω ονομάζεται το σήμερον, διά να μη σκληρυνθή τις εξ υμών διά της απάτης της αμαρτίας·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η Φωνή Θεού φρόντισε γι’ αυτό σήμερα. Ο τρόπος που φρόντισε γι’ αυτό είναι ότι ο Θεός της χάρισε μία πνευματική περιουσία την οποία συνέχεια αυξάνει διά Πνεύματος Αγίου, ώστε τα παιδιά της να έχουν ερεθίσματα που να τα προτρέπουν στο να είναι συνέχεια σε ακατάπαυστη πνευματική δραστηριότητα. Μάλιστα ο Θεός δημιουργεί σε όλη την Ελλάδα κύκλους πνευματικούς όπου μελετάται ο Λόγος του Θεού και ο ένας αδελφός προτρέπει τον άλλον πνευματικά στο να μην χάνεται ο στόχος που είναι η μετάνοια, η αναγέννηση, η σωτηρία ψυχής και σώματος. Μόνο έτσι μπορούμε να μην πέσουμε στην απάτη της αμαρτίας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ 14

 

«14. διότι μέτοχοι εγείναμεν του Χριστού, εάν κρατήσωμεν μέχρι τέλους βεβαίαν την αρχήν της πεποιθήσεως».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στην αρχή της πνευματικής ζωής έχουμε ενθουσιασμό, όταν όμως αργότερα καλούμεθα να εμφανίσουμε αγάπη, να δώσουμε το έλεος, να αντιμετωπίσουμε δυσκολίες δυσκολευόμεθα και πολλές φορές λόγω της ημιμάθειας που μας διακατέχει, χάνουμε την εμπιστοσύνη μας στον Θεό. Αν όμως καταφέρουμε να μείνουμε κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες βρισκόμεθα χωρίς να χάσουμε την αγάπη μας στον Θεό και στον συνάνθρωπο, είναι σίγουρο ότι θα μετέχουμε της δόξης του. Το οποίο εύχομαι σε όλα τα παιδιά που ανήκουν στην Φωνή Θεού. Να μείνουμε όλοι μέχρι τέλους κοντά στον Θεό, άλλωστε είναι επαγγελία ο ιπομείνας εις τέλος σωθήσεται. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ 15

 

«15. ενώ λέγεται· Σήμερον, εάν ακούσητε της φωνής αυτού, μη σκληρύνητε τας καρδίας σας ως εν τω παραπικρασμώ».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όταν δεν προσέξουμε το σύστημα του κόσμου αυτό τότε γεννά σε εμάς προβλήματα που μας σκληραίνουν. Ο λόγος διότι δεν έχουμε ακόμη κάνει βεβαία την κλήσιν και δεν έχουμε εννοήσει ακόμη ποιο είναι το θέλημα του Θεού, ώστε μέσω αυτού να έχουμε κάνει βεβαία την κλήσιν μας. Έχουμε μια παραβολή την οποία ανέλυσε ο Κύριος. Αυτή είναι η παραβολή του σπορέα, ας της ρίξουμε μια ματιά και θα καταλάβουμε από πού προέρχεται η σκλήρυνση. Υπάρχουν πολλά ερεθίσματα μέσα στον Λόγο του Θεού τα οποία φανερώνουν τους λόγους που ο άνθρωπος σκληραίνει στο να κάνει το θέλημα του Θεού. Μια προσοχή χρειάζεται. Η σκλήρυνση αποφεύγεται όταν φροντίσουμε να βρούμε χρόνο ώστε να ζούμε περισσότερο με τον Θεό παρά με τον κόσμο. Γένοιτο αμήν.

 

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ 16

 

«16. Διότι τινές, αφού ήκουσαν, παρεπίκραναν αυτόν αλλ' ουχί πάντες οι εξελθόντες εξ Αιγύπτου διά του Μωϋσέως».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Πώς πικραίνεται ο Θεός και γιατί, αφού είναι απείραστος κακού; Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα όποια συναισθήματα έχουμε εμείς, από τον Θεό τα έχουμε. Mόνο που σε εμάς κρατάνε χρόνια ενώ ο Θεός πικραίνεται για λίγο και ο λόγος διότι βλέπει κάποιον που κάνει αγώνα και με την πρώτη δυσκολία, η οποία είναι δοκιμασία τα παρατάει. Αυτό κάνει τον Θεό να πικραίνεται, να λυπάται όμως επειδή είναι αγάπη τον αφήνει τον άνθρωπο ελεύθερο, διότι το μεγαλύτερο στοιχείο του Θεού είναι να σέβεται την προσωπικότητα και την ελευθερία του οποιουδήποτε ανθρώπου, αν και πικραίνεται όταν βλέπει το παιδί του να αποστατεί από τις αρχές του. Εμείς πικραινόμαστε όταν δεν γίνεται το δικό μας, ο Θεός πικραίνεται διότι βλέπει το παιδί του να οδεύει στην απώλεια.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ 17

 

«17. Εις τίνας δε παρωργίσθη τεσσαράκοντα έτη; ουχί εις τους αμαρτήσαντας, των οποίων τα κώλα έπεσον εν τη ερήμω;».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Παροργίζεται σημαίνει οργίζεται. Η οργή του Θεού είναι ο διάβολος. Αυτόν τον διάβολο στον απειθούντα, μετά φυσικά από χρόνια άπλετου ελέους αφού παραμένει στην αμαρτία και αφού βλέπει ότι τίποτα αγαθό δεν στοιχειοθετεί τη ζωή του, για να μην δημιουργεί προβλήματα στον λαό του Θεού, τότε τον αφήνει ελεύθερο ο Θεός σε αυτόν με φυσική συνέπεια ο άνθρωπος να τα βάζει με τον Θεό και τους ανθρώπους πολύ περισσότερο. Στο τέλος καταλήγει ο άνθρωπος στην ανεξέλεγκτη αμαρτία, η οποία τον γεμίζει με την φθορά και η οποία φθορά τον καταλήγει στον θάνατο. Μη γένοιτο!

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 18 – 19

 

«18. Προς τίνας δε ώμοσεν ότι δεν θέλουσιν εισέλθει εις την κατάπαυσιν αυτού, ειμή προς τους απειθήσαντας;

19. Και βλέπομεν ότι διά απιστίαν δεν ηδυνήθησαν να εισέλθωσι».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Είναι φυσική συνέπεια όταν απειθείς συνέχεια στο κάλεσμα του

Θεού να μην μπορείς άνθρωπε να βρεις ανάπαυση, κατάπαυση, να μην μπορείς να βρεις ειρήνη, να μην μπορείς να βρεις αγάπη, να μην μπορείς να βρεις τον Θεό.

Είναι πολλοί που όσο είναι νέοι απειθούν στον Θεό και στο κάλεσμα του, αφού περάσουν τα χρόνια παύουν να απειθούν διότι βλέπουν διαφορετικά τα πράγματα, ωριμάζουν. Τότε όμως είναι πλέον αργά διότι η αμαρτία κατάφερε να καταστρέψει ψυχή και σώμα. Αν θέλουμε να προλάβουμε την φθορά ώστε ο θάνατος να μην μας φτάσει ποτέ, να πέσουμε με τα μούτρα στον αγώνα του καθαρισμού και του αγιασμού, να τείνουμε με όλες τις δυνάμεις μας στην αφιέρωση μήπως και δούμε άσπρη μέρα. Διαφορετικά θα ομοιάσουμε σε εκείνους που ήλθον είδον και απήλθον, χωρίς να εννοήσουν το θέλημα του Θεού. Το οποίο σε καθιστά άνθρωπε υιό Θεού, κληρονόμο Θεού, συγκληρονόμο Χριστού και συμμέτοχο της δόξης αυτού.

Στίχος 19: Η απιστία δημιουργείται από το σύστημα του κόσμου, το οποίο μας εγκλωβίζει στα δίχτυα του και μας κλέβει τον χρόνο. Είναι σημαντικό να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε σωστά τον χρόνο και να τον αξιοποιήσουμε ώστε να ανεβούμε την σκάλα του Ιακώβ και να πάμε από πίστη σε πίστη, με στόχο να αποκτήσουμε από την σκιώδη πίστη που σήμερα μας διακατέχει ζώσα πίστη, δηλαδή να λέμε και να γίνεται. Οι στόχοι που ο Θεός μας παραθέτει προς επιδίωξη είναι ασύγκριτοι με τους στόχους τους οποίους μας παροτρύνει να έχουμε ο κόσμος. Εύχομαι να τείνουμε με δύναμη στους στόχους του Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 1

 

«1. Ας φοβηθώμεν λοιπόν μήποτε, ενώ μένει εις ημάς επαγγελία να εισέλθωμεν εις την κατάπαυσιν αυτού, φανή τις εξ υμών ότι υστερήθη αυτής».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Να έχουμε φόβο Θεού ο οποίος μας καθιστά την προσοχή στο να ζούμε συνεχόμενα κάτω από την σημαία της πνευματικής δραστηριότητας. Ώστε να ελπίζουμε και να πιστεύουμε ότι θα φτάσουμε στην κατάπαυση διά του καθαρισμού και του αγιασμού, στοιχεία τα οποία μας καθιστούν υιούς Θεού και θυγατέρες αυτού. Οι επαγγελίες υπάρχουν μέσα στον Λόγο του Θεού με σκοπό να εκπληρωθούν. Σήμερα ήρθε η ώρα να λάβουν χώρα διά του λαού του Θεού. Όταν ο Θεός φανερώνει τις επαγγελίες του σε έναν ή πολλούς ανθρώπους, αφήνει να εννοηθεί ότι οι άνθρωποι αυτοί με την πνευματική δραστηριότητα μπορούν να τις εκπληρώσουν. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να πιστέψουμε σε αυτές και να τις φέρουμε στη ζωή μας. Ο τρόπος είναι η αφιέρωση και η αδιάλειπτη προσευχή. Αξίζει τον κόπο να αφιερώσουμε αυτή την μικρή ζωή του έχουμε, ώστε να την πάρουμε μεγάλη και παντοτινή. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ  2

 

«2. Διότι ημείς ευηγγελίσθημεν, καθώς και εκείνοι· αλλά δεν ωφέλησεν εκείνους ο λόγος, τον οποίον ήκουσαν, επειδή δεν ήτο εις τους ακούσαντας ηνωμένος με την πίστιν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Είναι μυστήριο αιώνες τώρα ο Θεός να ευαγγελίζει τους

ανθρώπους, οι οποίοι στην αρχή ενθουσιάζονται, δέχονται την σοφία του Θεού, όμως στο τέλος η πλειονότητα αυτών αποστατούν από τις ουσιαστικές αρχές του Αγίου Θεού. Οι επαγγελίες είναι αληθινές και για να πραγματοποιηθούν θα πρέπει να βρεθούν άνθρωποι να τις πιστέψουν. Διαφορετικά δεν ωφελούν οι επαγγελίες, ειδικά όταν υπάρχει μια σκιώδη πίστη και όχι ζώσα, η οποία για να υφίσταται χρειάζεται πολυχρόνιος πνευματικός αγώνας. Εμείς εννοήσαμε ότι πρέπει να καταβάλλουμε μια ειλικρινή προσπάθεια να τις φέρουμε στη ζωή μας και ο λόγος διότι δεύτερη ευκαιρία δεν υπάρχει. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 3

 

«3. Διότι εισερχόμεθα εις την κατάπαυσιν ημείς οι πιστεύσαντες, καθώς είπεν· Ούτως ώμοσα εν τη οργή μου, δεν θέλουσιν εισέλθει εις την κατάπαυσίν μου· αν και τα έργα αυτού ετελείωσαν από καταβολής κόσμου».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όσοι πιστέψουν θα έλθουν εις κατάπαυσιν και ο λόγος διότι η σοφία του Θεού θα συντροφεύει τη ζωή τους, η οποία σοφία του Θεού θα τους οδηγήσει στο να γνωρίσουν τον εαυτόν τους και να μπορέσουν διά Πνεύματος Αγίου να τον ελευθερώσουν με τον σχετικό αγώνα και την νουθεσία του Κυρίου. Η οποία νουθεσία παρέχεται σήμερα και εμφανίζεται μέσα στον Λόγο του Θεού, ώστε πλέον να μην υφίσταται στον άνθρωπο του Θεού η άγνοια, η αμαρτία, ο εγωισμός αλλά η πληθώρα της παραγωγικότητας του Αγίου Πνεύματος, το οποίο εκδηλώνει ο άνθρωπος που έφτασε στην κατάπαυση με καρπούς του Αγίου Πνεύματος, με χαρίσματα, με σημεία και πάνω απ’ όλα με την ζωή την αιώνια. Η οργή του Θεού είναι ο διάβολος ο οποίος έχει το δικαίωμα όταν μυρίζει την αμαρτία να την πολλαπλασιάζει, ώστε ο άνθρωπος να οδηγείται σε αδιέξοδο. Προσοχή στην αμαρτία, στον διάβολο. Όταν κάποιος έχει προορισμό απωλείας το καταλαβαίνουμε, διότι μέσα του δεν αναπτύσσεται ο Χριστός. Ο Θεός από καταβολής κόσμου έχτισε τον κόσμο δισύ νύχτα – μέρα, ζωή – θάνατος, αμαρτία – αναμαρτησία. Όσοι δεν μετανοούν τα τέλη τους είναι η απώλεια. Από καταβολής κόσμου συμβαίνει αυτό, όσοι δεν μετανοούν δεν γνωρίζουν τον Θεό αλλά την απώλεια. Μη γένοιτο να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση ακόμη μέχρι σήμερα. Μη γένοιτο!

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 4

 

«4. Διότι είπεν εν μέρει τινί περί της εβδόμης ούτω· Και κατέπαυσεν ο Θεός εν τη ημέρα τη εβδόμη από πάντων των έργων αυτού·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η εβδόμη μέρα ξεκίνησε μετά το δύο χιλιάδες. Μια μέρα για τον Θεό είναι 1000 χρόνια. Η κατάπαυση θα έρθει όταν κηρυχθεί το Ευαγγέλιο της βασιλείας, όπου ήδη σήμερα κηρύττει η Φωνή Θεού. Αυτό θα γίνει αιτία να καταργηθεί η αμαρτία, η φθορά και ο θάνατος από τους ανθρώπους, δημιουργώντας την ατομική κρίση η οποία μετέπειτα θα γίνει διά της εξάπλωσης γενική. Αυτή η κρίση θα φέρει την αναγέννηση στους ανθρώπους με σκοπό να δημιουργηθεί ο λαός του Θεού. Κατόπιν θα λάβει χώρα η δευτέρα παρουσία του Χριστού. Αυτή η παρουσία του Κυρίου θα φέρει την κατάπαυση, η οποία θα καταργήσει την εωσφορική πολυποίκιλη αμαρτία. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ  7

 

«7. πάλιν διορίζει ημέραν τινά, Σήμερον, λέγων διά του Δαβίδ, μετά τοσούτον καιρόν, καθώς είρηται· Σήμερον, εάν της φωνής αυτού ακούσητε, μη σκληρύνητε τας καρδίας σας».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η καρδιά του πιστού σκληραίνει από τους πειρασμούς ή τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζει στον αγώνα της εξάπλωσης. Όμως η φωνή Θεού στις δυσκολίες γίνεται πιο δυνατή και πιο κατανοητή, διότι ο Θεός αγαπά και ενισχύει το παιδί του. Συμβουλεύω λοιπόν να την ακούμε την φωνή του Θεού και να μην επιμένουμε στην αδιαλλαξία, στην απιστία, στη σκλήρυνση. Η μέρα που διορίζει ο Θεός να σώσει τους πιστούς, είναι η μέρα όπου ο άνθρωπος θα ακούσει για το Ευαγγέλιο της βασιλείας, το οποίο σήμερα κηρύττεται και για να το ακούσουν όλοι θα συντελεστεί παγκόσμια διοργάνωση από σκεύη εκλογής, ώστε να έρθει η μετάνοια η οποία θα φέρει την αναγέννηση στο ανθρώπινο γένος. Η ώρα έφτασε, ας πιστέψουμε την αναγγελία αυτή και ας ξεκινήσουμε αγώνα. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΙ 8 – 11

 

«8. Διότι εάν ο Ιησούς του Ναυή είχε δώσει εις αυτούς κατάπαυσιν, δεν ήθελε μετά ταύτα λαλεί περί άλλης ημέρας.

9. Άρα μένει κατάπαυσις εις τον λαόν του Θεού.

10. Διότι ο εισελθών εις την κατάπαυσιν αυτού και αυτός κατέπαυσεν από των έργων αυτού, καθώς ο Θεός από των εαυτού.

11. Ας σπουδάσωμεν λοιπόν να εισέλθωμεν εις εκείνην την κατάπαυσιν, διά να μη πέση τις εις το αυτό παράδειγμα της απειθείας».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 8: Ο Πατέρας δεν έδωσε κατάπαυση μέχρι σήμερα, διότι προείδε κάτι καλύτερο και αυτό είναι ότι είδε πληθώρα αγίων που δόξασαν τον Θεό με τα έργα τους και με τα λόγια τους, αλλά είδε και όλους εμάς.

Στίχος 9: Η κατάπαυση μένει να έρθει και σήμερα ο καιρός όπου οι άγιοι του Θεού θα πάρουν το βασίλειο να το έχουν εις τον αιώνα τον άπαντα ήρθε.

Στίχος 10: Ο Χριστός ήλθε εις την κατάπαυσιν, αναμένεται η δική μας. Αμήν.

Στίχος 11: Η σπουδή γίνεται διά Πνεύματος Αγίου. Η Φωνή Θεού φροντίζει γι’ αυτό και ο τρόπος είναι ότι κατασκευάζει πνευματική περιουσία ώστε όλοι να την υιοθετήσουν σπουδάζοντας καθ εκάστην ημέραν αυτήν, ώστε το θέλημα του Θεού να γίνει ένα με εμάς. Ακόμη δημιουργεί πνευματικούς κύκλους ώστε να μελετάται το Ευαγγέλιο της βασιλείας. Η σωτηρία γίνεται διά της ακοής και τελευταία διά της συνεχόμενης εντρυφής πάνω στα δρώμενα του Ευαγγελίου και της πνευματικής περιουσίας της Φωνής Θεού. Αν κάποιος δεν θέσει πρωτεύων στόχο το να επιδιώξει το θέλημα του Θεού στη ζωή του, θα πέσει στην απείθεια. Ο Κύριος φανέρωσε: Αιτείτε πρώτα την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα θέλουσι σας προστεθή. Αν το Ευαγγέλιο δεν έλθει στη ζωή μας, τότε η αναγέννηση που παρέχει και η οποία δημιουργεί την ανυπόκριτη αγάπη δεν θα υφίσταται. Φυσική συνέπεια θα είναι ο άνθρωπος να ζει στην απείθεια και παρόλο που αναπτύσσεται σε επιστήμες κ.λ.π. να μην μπορεί να βρει ανάπαυση. Εύχομαι να γίνουμε όλοι μηδενός εξαιρουμένου τεκνά Θεού με στοιχεία Θεού και κατόπιν ας αναπτυχθούμε σε όλους τους τομείς. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 12

 

«12. Διότι ο λόγος του Θεού είναι ζων και ενεργός και κοπτερώτερος υπέρ πάσαν δίστομον μάχαιραν και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχής τε και πνεύματος, αρμών τε και μυελών και διερευνά τους διαλογισμούς και τας εννοίας της καρδίας·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Εν αρχή ην ο λόγος και ο λόγος ην προς τον Θεόν και Θεός ην ο λόγος, ούτος ην εν αρχή προς τον Θεόν, πάντα δι’ αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν ο γέγονεν. Ο Πατέρας διά του λόγου δημιούργησε αυτόν τον τρισμέγιστο κόσμο που βλέπουμε. Ο Υιός διά του λόγου θεράπευσε και ανάστησε ανθρώπους, δι’ αυτού του λόγου έδωσε τροφή σε χιλιάδες ανθρώπους. Διά του λόγου του σταμάτησαν να παράγονται οι χυμοί του δέντρου και ξεράθηκε. Άρα ο λόγος είναι ζων. Ο Κύριος φανέρωσε, ότι αν ζητήσετε εν τω ονόματί μου έχοντας πίστη θα σας δοθεί. Ο λόγος είναι ζων και ενεργός και όταν εξέρχεται από σκεύος εκλογής ενεργεί σε μία άλλη μορφή που μέχρι σήμερα δεν έχει εννοηθεί. Ο τρόπος που ενεργεί είναι διά της πίστεως, η οποία πίστη παράγει ζωή και ενεργοποιεί τα πάντα γύρω μας, τα οποία μάλιστα τα διαμορφώνει και τα μεταβάλλει. Το ότι είναι και κοπτερώτερος από οποιαδήποτε μάχαιρα σημαίνει ότι όταν τον Λόγο του Θεού τον ακούσει κάποιος δημιουργείται σε αυτόν κρίση, η οποία φέρνει τον καθαρισμό σε λεπτομέρεια. Μάλιστα πολλοί δεν τον αντέχουν τον αγιασμό, τον καθαρισμό όταν τον εννοήσουν και πολλές φορές το βάζουν στα πόδια. Όποιος όμως είναι της αλήθειας ακούει αυτή την αλήθεια, την οποία την δέχεται και την αναπτύσσει στη ζωή του. Ο Λόγος του Θεού αφού είναι ενεργός, χρειάζεται να τον ενεργοποιήσουμε ώστε να γνωρίσουμε τον Θεό, με στόχο να φτάσουμε στο κατ εικόνα και ομοίωση. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

Άρα από τον Λόγο του Θεού, από την αλήθεια δεν μπορεί να ξεφύγει κανείς και καλό είναι να τον χρησιμοποιήσουμε ώστε να ζωοποιήσει την ψυχή, το πνεύμα και το σώμα μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 13

 

«13. και δεν είναι ουδέν κτίσμα αφανές ενώπιον αυτού, αλλά πάντα είναι γυμνά και τετραχηλισμένα εις τους οφθαλμούς αυτού, προς ον έχομεν να δώσωμεν λόγον».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αφού η ζωή μας δεν μπορεί να κρυφτεί από τον Θεό, ας γνωρίζουμε τι κάνουμε διότι θα έρθει η μέρα όπου τα πάντα θα είναι γυμνά και θα φανερωθούν ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Ο καθένας αδελφός θα πρέπει να έχει προτροπή από τον Θεό για το τι θα πρέπει να εργάζεται στην καθημερινότητά του. Εξάλλου αυτό που νομίζουμε ότι κρύβουμε από τον Θεό είναι αυτό το οποίο δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι. Όμως δεν είναι έτσι. Ο Θεός γνωρίζει και την σκέψη και τα λόγια και τα έργα αλλά και την καρδιά μας. Μέσα λοιπόν από την διάκριση αυτή ευλογεί τον άνθρωπο. Η κρυφή ζωή μας είναι σημαντική για την επίτευξη των στόχων μας, διότι ο Θεός από αυτή κρίνει και ευλογεί ή καταδικάζει τον κάθε άνθρωπο. Να γνωρίζουμε ότι θα δώσουμε λόγο για την μετά πνευματική σχέση που αναπτύξαμε μετά του Θεού. Τον καιρό της αγνοίας παραβλέψας ο Θεός.

 

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 14

 

«14. Έχοντες λοιπόν αρχιερέα μέγαν, όστις διήλθε τους ουρανούς, Ιησούν τον Υιόν του Θεού, ας κρατώμεν την ομολογίαν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο Χριστός είναι μέγας αρχιερέας. Αυτό που τον καθιστά μέγα αρχιερέα είναι ο αγώνας του στον επί γης βίο του, έχοντας αγάπη η οποία εκδηλώνεται διά της θυσίας (αν η αγάπη είχε όνομα θα λέγονταν θυσία). Το ότι σήμερα βρίσκεται στους ουρανούς σημαίνει ότι ήλθε στην κατάπαυση, αφού σε μικρό χρονικό διάστημα λόγω της μεγάλης αγάπης στον Πατέρα του και της σταυρικής θυσίας του εκπλήρωσε την αποστολή του. Αφού τελείωσε το ανθρωποσωτήριο έργο του εκάθησεν στα δεξιά του Πατρός (αγαθός χώρος). Σε αυτόν βρίσκεται μέχρι σήμερα. Αγαθός χώρος σημαίνει ότι μπορεί να είναι και δίπλα μας, απλώς δεν φανερώνεται, κρύβεται μέχρι να δει στη γη αγάπη, μέχρι ο άνθρωπος να νικήσει τους εχθρούς του (έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος). Το Πνεύμα το Άγιο έχει αναλάβει σήμερα και εργάζεται να δημιουργήσει λαό που θα διέπεται από τον καθαρισμό, από τον αγιασμό, από την αγάπη, από την ταπείνωση, από την σοφία του Θεού, από την ζώσα πίστη. Όταν αυτός ο λαός του Θεού φανεί, τότε ήρθε ο καιρός ώστε ο Χριστός να κάμει την δευτέρα έλευσή του. Εμείς καλεστήκαμε άνωθεν όλοι μας διά Πνεύματος Αγίου να εμφανίσουμε την αγάπη στη ζωή μας, την οποία και να μεταλαμπαδεύσουμε.

Εύχομαι να μην βρεθεί κανείς που δεν θα αποδεχτεί το κάλεσμα αυτό ώστε να εργαστεί να γίνει το θέλημα του Θεού στη γη και στον ουρανό. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΙ 15 – 16

 

«15. Διότι δεν έχομεν αρχιερέα μη δυνάμενον να συμπαθήση εις τας ασθενείας ημών, αλλά πειρασθέντα κατά πάντα καθ' ομοιότητα ημών χωρίς αμαρτίας.

16. Ας πλησιάζωμεν λοιπόν μετά παρρησίας εις τον θρόνον της χάριτος, διά να λάβωμεν έλεος και να εύρωμεν χάριν προς βοήθειαν εν καιρώ χρείας».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 15: Ο Χριστός ήταν αρχιερέας προ καταβολής κόσμου στον πνευματικό ουρανό και έγινε και στη γη. Ο λόγος που έγινε είναι διότι αγωνίσθη και απεδείχθη αρχιερέας όλων των ανθρώπων και των λαών της γης. Μάλιστα έγινε αρχιερέας και όλων των αγγέλων, διότι οι άγγελοι διηκόνουν αυτόν. Ο Χριστός είναι όμως και Θεός. Απεδείχθη Θεός και αρχιερέας όλων των ανθρώπων διότι έγινε πειρασθείς κατά πάντα και επικράτησε αυτών των πειρασμών χωρίς να θίξουν αυτοί οι πειρασμοί την ψυχή του και το σώμα του, ώστε να παραβεί τον νόμο της αγάπης του Πατέρα του. Μάλιστα σήμερα δύναται να βοηθήση τους πειραζομένους, εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι διεξάγουν αγώνες στο να γίνουν κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Χριστού και συμμέτοχοι της δόξης του, το οποίο εύχομαι εις όλα τα παιδιά που υπηρετούν σήμερα και στο μέλλον την Φωνή Θεού, να μετέχουν της απείρου κάλους δόξης του Χριστού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

Στίχος 16: Η παρρησία στον Άγιο Θεό δημιουργείται στην συνείδησή μας όταν εφαρμόζουμε το θέλημά του. Μόνο τότε μπορούμε να βρισκόμαστε ενώπιόν του και να συνδιαλεγόμαστε μαζί του. Φυσικά όχι με εγωισμό αλλά με το πνεύμα της ταπείνωσης και με σεβασμό στον ανώτερο. Είναι πολλοί που επειδή τηρούν μέρος των εντολών νομίζουν ότι θα απαιτήσουν και θα λάβουν οτιδήποτε. Δεν είναι αυτό το πνεύμα της αγάπης και δεν γίνεται αποδεκτό. Ο Χριστός ήτο Θεός όμως δεν θεώρησε εαυτόν Θεό, αλλά ενώπιον του Πατρός είχε πλήρη υποταγή στο θέλημα του. Αυτή την παρρησία να έχουμε στον Θεό και στους ανθρώπους ώστε να βρούμε χάρη υπ’ αυτού. Όταν ο άνθρωπος είναι του Θεού με στοιχεία Θεού, αν βρεθεί σε δύσκολη θέση στη ζωή του, μέσα από την προσευχή θα βρει δύναμη και χάρη υπό του Θεού. Αυτό εύχομαι σε όλους μας, εν καιρώ χρείας να μας συναντήσει ο Θεός και να μας λούσει με το έλεος και την χάρη του. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

 

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΣ 1

 

«1. Διότι πας αρχιερεύς, εξ ανθρώπων λαμβανόμενος, υπέρ ανθρώπων καθίσταται εις τα προς τον Θεόν, διά να προσφέρη δώρα τε και θυσίας υπέρ αμαρτιών,».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Υπάρχουν αρχιερείς οι οποίοι χρίζονται από τους ανθρώπους με τιμές και δόξες ανθρώπινες. Μάλιστα γίνονται υπάλληλοι του κράτους και λαμβάνουν μισθό. Υπάρχουν όμως αρχιερείς οι οποίοι χρίζονται υπό του Θεού και αυτούς θα πρέπει να γνωρίσουμε. Όλοι όμως που εργάζονται το αγαθό είναι ευπρόσδεκτοι. Οι άνθρωποι χρίζουν αρχιερείς όταν κάποιος τελειώσει μια σχολή ή διακατέχεται από κάποιες συγκεκριμένες αποδοχές του δόγματος στο οποίο θέλει να ανήκει, οι οποίες είναι διαφορετικές σε κάθε κράτος ανάλογα το δόγμα ή την θρησκεία. Όμως άλλο είναι να φτιάχνουν οι άνθρωποι αρχιερείς και άλλο να δημιουργεί ο Θεός διά Πνεύματος Αγίου. Ακόμη οι αρχιερείς του κόσμου έχουν διαφορετική ενδυμασία από έναν κοσμικό άνθρωπο, οι αρχιερείς του Θεού δεν διαφέρουν στην ενδυμασία αλλά στην διαφορετική επένδυση που έχουν στο πνεύμα και ο λόγος διότι διακατέχονται από σοφία Θεού, από αγάπη ανυπόκριτη, από ταπείνωση, από ζωή. Ο αρχιερέας που καθίσταται από ανθρώπους εικονικά ζει στα Άγια των Αγίων, ο αρχιερέας του Θεού ζει ουσιαστικά και ο λόγος διότι είναι αφιερωμένος και διότι ο Θεός το θέλησε να τον βλέπει τον Πατέρα Θεό πρόσωπο με πρόσωπο. Σίγουρα η υπακοή στον Λόγο του Θεού είναι αυτή που κάνει τον Θεό να τον καθιστά αρχιερέα του Θεού, τον οποίον ο Θεός τον συστήνει. Σήμερα όποιος δεν έχει ειδική, διαφορετική ενδυμασία και δεν έχει τελειώσει κάποια συγκεκριμένη σχολή ιερατική, αν κηρύττει το Ευαγγέλιο της βασιλείας δεν αναγνωρίζεται όση αγάπη και αν δείξει, όσο και αν η σοφία του υπερέχει από τους ανθρώπους και από τους αρχιερείς που χρίζονται από ανθρώπους και από τους ιθύνοντες του λαού, παρόλα αυτά ονομάζονται αρχιερείς. Πάντως όποιος μελετά τον Λόγο του Θεού θα γνωρίσει ποιος είναι ο αρχιερέας των ανθρώπων και ποιος είναι ο αρχιερέας του Αγίου Θεού. Αν η φανέρωση, η αποκάλυψη αυτή δεν υπάρχει στους ανθρώπους, τότε κινούνται όλοι οι άνθρωποι στα υφιστάμενα στερεότυπα της χώρας που ανήκουν, διότι ο Θεός ακόμη δεν τους επισκέφτηκε ουσιαστικά. Αν όμως ένας άνθρωπος έχει καλή προαίρεση, αναγνωρίζει τον αρχιερέα του Θεού και τον ακολουθεί στον πνευματικό δρόμο που του ανοίγει γεμίζοντάς τον σοφία Θεού, στόχους ουρανόδρομους πνευματικούς οι οποίοι χαρίζουν ανεκλάλητη χαρά. Εύχομαι όλοι να γνωρίσουμε τον αρχιερέα του Αγίου Θεού, τον οποίον χρησιμοποιεί για την αναγέννηση του ανθρωπίνου γένους. Η αμαρτία δεν φεύγει με θυσίες αλλά με μετάνοια, με αναγέννηση, με αγιασμό. Ο προφήτης Ησαΐας παραστατικότατος φανερώνει αυτό που εκατομμύρια χρόνια επιτελούν οι αρχιερείς που χρίζονται από ανθρώπους και ο λαός που διακατέχεται από άγνοια, το οποίο συνεχίζεται μέχρι σήμερα ενώ ο Θεός το βδελύττεται.

Ησαΐας κεφ. α΄ 1. Όρασις Ησαΐου υιού Αμώς, την οποίαν είδε περί του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ, εν ταις ημέραις Οζίου Ιωάθαμ, Άχαζ και Εζεκίου, βασιλέων Ιούδα.

2. Ακούσατε, ουρανοί και ακροάσθητι, γη· διότι ο Κύριος ελάλησεν· Υιούς έθρεψα και ύψωσα, αλλ' αυτοί απεστάτησαν απ' εμού.

3. Ο βους γνωρίζει τον κτήτορα αυτού και ο όνος την φάτνην του κυρίου αυτού ο Ισραήλ δεν γνωρίζει, ο λαός μου δεν εννοεί.

4. Ουαί, έθνος αμαρτωλόν, λαέ πεφορτωμένε ανομίαν, σπέρμα κακοποιών υιοί διεφθαρμένοι εγκατέλιπον τον Κύριον, κατεφρόνησαν τον Άγιον του Ισραήλ, εστράφησαν εις τα οπίσω.

5. Διά τι παιδευόμενοι θέλετε επιπροσθέτει στασιασμόν; όλη η κεφαλή είναι άρρωστος και όλη η καρδία κεχαυνωμένη·

6. από ίχνους ποδός μέχρι κεφαλής δεν υπάρχει εν αυτώ ακεραιότης αλλά τραύματα και μελανίσματα και έλκη σεσηπότα δεν εξεπιέσθησαν ουδέ εδέθησαν ουδέ εμαλακώθησαν δι' αλοιφής

7. η γη σας είναι έρημος, αι πόλεις σας πυρίκαυστοι την γην σας ξένοι κατατρώγουσιν έμπροσθέν σας· και είναι έρημος, ως πεπορθημένη υπό αλλοφύλων

8. και η θυγάτηρ Σιών εγκαταλελειμμένη ως καλύβη εν αμπελώνι, ως οπωροφυλάκιον εν κήπω αγγουρίων, ως πόλις πολιορκουμένη.

9. Αν ο Κύριος των δυνάμεων δεν ήθελεν αφήσει εις ημάς μικρόν υπόλοιπον, ως τα Σόδομα ηθέλομεν γείνει, με τα Γόμορρα ηθέλομεν εξομοιωθή.

10. Ακούσατε τον λόγον του Κυρίου, άρχοντες Σοδόμων ακροάσθητι τον νόμον του Θεού ημών, λαέ Γομόρρων.

11. Τίνα χρείαν έχω του πλήθους των θυσιών σας; λέγει Κύριος· κεχορτασμένος είμαι από ολοκαυτωμάτων κριών και από πάχους των σιτευτών και δεν ευαρεστούμαι εις αίμα ταύρων ή αρνίων ή τράγων.

12. Όταν έρχησθε να εμφανισθήτε ενώπιόν μου, τις εζήτησεν εκ των χειρών σας τούτο, να πατήτε τας αυλάς μου;

13. Μη φέρετε πλέον, ματαίας προσφοράς το θυμίαμα είναι βδέλυγμα εις εμέ τας νεομηνίας και τα σάββατα, την συγκάλεσιν των συνάξεων, δεν δύναμαι να υποφέρω, ανομίαν και πανηγυρικήν σύναξιν.

14. Τας νεομηνίας σας και τας διατεταγμένας εορτάς σας μισεί η ψυχή μου είναι φορτίον εις εμέ εβαρύνθην να υποφέρω.

15. Και όταν εκτείνητε τας χείρας σας, θέλω κρύπτει τους οφθαλμούς μου από σας ναι, όταν πληθύνητε δεήσεις, δεν θέλω εισακούει αι χείρές σας είναι πλήρεις αιμάτων.

16. Λούσθητε, καθαρίσθητε· αποβάλετε την κακίαν των πράξεών σας απ' έμπροσθεν των οφθαλμών μου παύσατε πράττοντες το κακόν,

17. μάθετε να πράττητε το καλόν· εκζητήσατε κρίσιν, κάμετε ευθύτητα εις τον δεδυναστευμένον, κρίνατε τον ορφανόν, προστατεύσατε την δίκην της χήρας

18. Έλθετε τώρα και ας διαδικασθώμεν, λέγει Κύριος εάν αι αμαρτίαι σας ήναι ως το πορφυρούν, θέλουσι γείνει λευκαί ως χιών εάν ήναι ερυθραί ως κόκκινον, θέλουσι γείνει ως λευκόν μαλλίον.

19. Εάν θέλητε και υπακούσητε, θέλετε φάγει τα αγαθά της γης·

20. εάν όμως δεν θέλητε και αποστατήσητε, θέλετε καταφαγωθή υπό μαχαίρας διότι το στόμα του Κυρίου ελάλησε.

21. Πως η πιστή πόλις κατεστάθη πόρνη, ήτο πλήρης κρίσεων η δικαιοσύνη κατώκει εν αυτή αλλά τώρα, φονείς.

22. Ο άργυρός σου κατεστάθη σκωρία, ο οίνός σου συνεκεράσθη μεθ' ύδατος.

23. Οι άρχοντές σου είναι απειθείς και σύντροφοι κλεπτών· πάντες αγαπώσι δώρα και κυνηγούσιν αντιπληρωμάς δεν κρίνουσι τον ορφανόν ουδέ έρχεται η δίκη της χήρας προς αυτούς.

24. Διά τούτο λέγει ο Κύριος, ο Κύριος των δυνάμεων, ο Κραταιός του Ισραήλ, Ω, θέλω χορτασθή επί τους εναντίους μου και θέλω εκδικηθή κατά των εχθρών μου

25. και θέλω στρέψει την χείρα μου επί σε και αποκαθαρίσει την σκωρίαν σου και αφαιρέσει όλον σου τον κασσίτερον.

26. Και θέλω αποκαταστήσει τους κριτάς σου ως το πρότερον και τους συμβούλους σου ως το απ' αρχής μετά ταύτα θέλεις ονομασθή η πόλις της δικαιοσύνης, η πιστή πόλις.

27. Η Σιών θέλει εξαγορασθή διά κρίσεως και οι επιστρέψαντες αυτής διά δικαιοσύνης.

28. Και οι παράνομοι και οι αμαρτωλοί ομού θέλουσι καταστραφή και οι εγκαταλιπόντες τον Κύριον θέλουσι καταναλωθή.

29. Διότι θέλετε καταισχυνθή διά τα άλση, τα οποία επεθυμήσατε και θέλετε εντραπή διά τους κήπους, τους οποίους εξελέξατε.

30. Επειδή θέλετε γείνει ως δρυς, της οποίας τα φύλλα μαραίνονται και ως κήπος, όστις δεν έχει ύδωρ.

31. Και ο ισχυρός θέλει είσθαι ως καλάμιον στυπίου και το έργον αυτού ως σπινθήρ και θέλουσι καυθή και τα δύο ομού και δεν θέλει είσθαι ο σβύνων.

 

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΙ 2 – 3

 

«2. δυνάμενος να συμπαθή εις τους αγνοούντας και πλανωμένους, διότι και αυτός είναι περιενδεδυμένος ασθένειαν·

3. και διά ταύτην χρεωστεί, καθώς περί του λαού, ούτω και περί εαυτού να προσφέρη θυσίαν υπέρ αμαρτιών.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το ότι προσφέρει θυσία και δώρα στον Θεό για τον εαυτό του και για τον λαό είναι λόγω του ότι δεν συνέλαβε ακόμα την θυσία, την προσφορά, το να θυσιάσει την ψυχή και το σώμα του στο να κάνει 100% το θέλημα του Θεού. Σίγουρα ο Θεός που διακατέχεται από την αγάπη, από το μέγα έλεος καμιά φορά ενεργεί, διότι βλέπει καλή προαίρεση και γνωρίζουμε ότι η αγάπη του είναι τόσο μεγάλη που βρέχει για δικαίους και αδίκους. Όμως πρέπει να το καταλάβουμε ότι ο Θεός δεν ήλθε στον κόσμο για να δημιουργήσει θρησκείες, τύπους, θυσίες, Ορθόδοξους, Καθολικούς, Προτεστάντες, Διαμαρτυρόμενους, Πεντηκοστιανούς κ.λ.π. δεν ήρθε για να υιοθετήσουμε ανθρώπινα εντάλματα, αλλά να δημιουργήσει μία οικογένεια που να διέπεται από αγάπη, από ειρήνη Χριστού, από σοφία Θεού, από καρπούς, από χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, από σημεία. Άλλωστε όποιος είναι του Θεού θα πρέπει να έχει και σημεία. Στον Λόγο του Θεού αναφέρεται:

Μάρκος κεφ. ις΄. 17. Σημεία δε εις τους πιστεύσαντας θέλουσι παρακολουθεί ταύτα, Εν τω ονόματί μου θέλουσιν εκβάλλει δαιμόνια· θέλουσι λαλεί νέας γλώσσας·

18. όφεις θέλουσι πιάνει· και εάν θανάσιμόν τι πίωσι, δεν θέλει βλάψει αυτούς· επί αρρώστους θέλουσιν επιθέσει τας χείρας και θέλουσιν ιατρεύεσθαι.

19. Ο μεν λοιπόν Κύριος, αφού ελάλησεν προς αυτούς, ανελήφθη εις τον ουρανόν και εκάθισεν εκ δεξιών του Θεού.

20. Εκείνοι δε εξελθόντες εκήρυξαν πανταχού, συνεργούντος του Κυρίου και βεβαιούντος το κήρυγμα διά των επακολουθούντων θαυμάτων. Αμήν.

Σήμερα δεν γίνονται επιθέσεις που να θεραπεύουν ή και αν γίνονται όλοι στα φάρμακα καταλήγουν. Άρα όλοι ψεύδονται και καλό είναι να μετανοήσουν διότι καταστρέφουν τους εαυτούς τους και με την άγνοια που επικρατεί στον χριστιανικό λαό και εκατομμύρια ψυχές. Είναι αδιανόητο για μένα να καυχάται ένα δόγμα το οποίο υφίσταται δύο χιλιάδες χρόνια και τα μέλη του, ο λαός που το στηρίζει να έχει άγνοια του Λόγου του Θεού, να ζει με το ψέμα, με την κρίση, με τις πονηρίες κ.λ.π. Λίγο προσοχή χρειάζεται! Ο Θεός κάθε χρόνο κάνει ένα μεγάλο θαύμα στον Ορθόδοξο λαό μέσω του Πατριάρχη και αυτό είναι ότι δίνει σε εμάς το Άγιο Φως. Αντί αυτό λοιπόν να μας ταπεινώσει, με σκοπό να μας συνετίσει και να μας αναγεννήσει, το παίρνουμε εγωιστικά. Μάλιστα ανάβουμε τα καντηλάκια και καυχόμεθα και την επόμενη ημέρα συνεχίζουμε να είμεθα πάλι μέσα στην άγνοια, μέσα στα συμφέροντα, μέσα στην πονηρία κ.λ.π. Κάνε Κύριε όλους τους ανθρώπους της χώρας μου να πάρουν το Ευαγγέλιο του Χριστού στα χέρια τους και να το αναπτύξουν στη ζωή τους, ώστε να έρθει άσπρη μέρα. Και η χώρα μας Κύριε, η Ελλάδα να είναι παράδειγμα της ανυπόκριτης αγάπης σε όλα τα έθνη, εν τούτω γνώσονται πάντες ότι εμοί μαθηταί έστε εάν αγάπην έχητε εν αλλήλοις και όχι όπως είναι σήμερα όπου οι ξένοι μας στηρίζουν για να μην κυλιστούμε στην καταστροφή. Μια προσοχή χρειάζεται και μια ειλικρινή μετάνοια, η οποία θα φέρει την αναγέννηση. Μόνο το Ευαγγέλιο του Χριστού θα σώσει την Ελλάδα και θα την κάνει να βρει την αποστολή της. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΣ 4

 

«4. Και ουδείς λαμβάνει την τιμήν ταύτην εις εαυτόν, αλλ' ο καλούμενος υπό του Θεού, καθώς και ο Ααρών».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αφού όλοι πάσχουν ψυχή και σώμα, αρχιερείς και λαός, δεν χρειάζεται να θέλουμε να επιβληθούμε φοβερίζοντας τους ανθρώπους ότι είμεθα οι εκλεκτοί του Θεού. Τα έργα φανερώνουν τον εκλεκτό του Θεού, τον οποίον συστήνει ο Θεός ως αρχιερέα. Ο τρόπος που τον συστήνει ο Θεός τον αρχιερέα του είναι πνευματικά και φυσικά μόνο σε όποιον έχει καλή προαίρεση και θέλει να τον γνωρίσει τον εκλεκτό του Θεού. Αρχιερέας του Θεού γίνεται όποιος αποδείξει εαυτόν σκεύος εκλογής με αφιέρωση πνευματική και αδιάλειπτη προσευχή. Γένοιτο, γένοιτο  αμήν.

 

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΙ 5 – 6

 

«5. Ούτω και ο Χριστός δεν εδόξασεν εαυτόν διά να γείνη αρχιερεύς, αλλ' ο λαλήσας προς αυτόν· Υιός μου είσαι συ, εγώ σήμερον σε εγέννησα·

6. καθώς και αλλαχού λέγει· Συ είσαι ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξιν Μελχισεδέκ».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 5: Τον δόξασε ο Πατέρας του εις όλον τον επί γης βίο του φανερώνοντας διαμέσου του τα έργα εκείνα που ζωοποιούσαν τους ανθρώπους γύρω του. Αλλά και τα θαύματα που επιτελούσε ο Κύριος στο όνομα του Πατέρα του, έγιναν αιτία να δοξάζουν τον Θεό και τον Υιό χιλιάδες άνθρωποι, οι οποίοι χαίρονται με την ολοκληρωμένη αναγεννημένη προσωπικότητα που διακατεχόταν ο Υιός. Η μεγάλη δόξα με την οποίαν τον τίμησε ο Πατέρας είναι ότι τον ανέστησε από τους νεκρούς. Έτσι βασιλεύει σήμερα στην συνείδηση όλων των ανθρώπων του πλανήτη ως Υιός Θεού, ως Θεός και θα βασιλέψει και στον μέλλοντα αιώνα κάνοντας την δευτέρα παρουσία του στον λαό τον οποίον ο Πατέρας κατασκευάζει σήμερα διά Πνεύματος Αγίου.

Στίχος 6: Ο Χριστός είναι ιερεύς, είναι αρχιερεύς, είναι ποιμένας, είναι αδελφός, είναι φίλος, είναι Θεός, είναι τα πάντα. Το ότι είναι κατά την τάξιν Μελχισεδέκ σημαίνει ότι είναι απάτωρ, αμήτωρ, αγενεαλόγητος, μήτε έχων αρχή ημερών, μήτε τέλος ζωής. Εμείς μπορούμε να γίνουμε ιερείς του Θεού, φυσικά όμως πρώτα καλούμαστε να υπακούσουμε τον Υιό και Λόγο του Θεού του ζώντος. Το βασικό στοιχείο που θα μας βοηθήσει είναι η εξάπλωση, η οποία όταν γίνεται συμβάλλει στον καθαρισμό και στον αγιασμό. Μέσω αυτής της εξάπλωσης μπορούμε να γίνουμε κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Χριστού και συμμέτοχοι της δόξης του. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΣ 7

 

«7. Όστις εν ταις ημέραις της σαρκός αυτού, αφού μετά κραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και ικεσίας προς τον δυνάμενον να σώζη αυτόν εκ του θανάτου και εισηκούσθη διά την ευλάβειαν αυτού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Οι μέρες της σαρκός είναι οι μέρες των πειρασμών, τους οποίους πειρασμούς δέχονταν από παντού και ήταν απείρως περισσότεροι και από αυτούς που μπορεί να υποστεί ο οποιοσδήποτε άνθρωπος σε όλο τον επί της γης βίο του. Αφού μέσα σε τρία χρόνια ανέτρεψε τα πάντα με την παρουσία του και γκρέμισε εντάλματα και θεωρίες, οι οποίες είχαν επικρατήσει αιώνες. Μάλιστα αντιμετώπιζε αυτούς τους πειρασμούς με αξιοπρέπεια και με πνεύμα Θεού. Γνώριζε ο Κύριος ότι τα κηρύγματά του και οι πρωτοφανείς δραστηριότητές του δεν θα γίνονταν κατανοητές και θα έφτανε μέχρι τον θάνατο, για τον λόγο αυτό φώναζε στον Πατέρα του να του δώσει δύναμη να αντέξει τα πάντα. Και πράγματι διά της ευλάβειας εισακούσθη και έφτασε μέχρι την θυσία χωρίς να προβαίνει σε ενέργειες που του καταργούσαν την προσωπικότητα. Με το κεφάλι όρθιο ο Χριστός υπέστη τα πάντα, χωρίς το παραμικρό παράπονο σε Θεό και σε ανθρώπους. Ο Κύριος εκκένωσε εκουσίως εαυτόν λαβών δούλου μορφή και εταπείνωσε τον εαυτόν του ως Θεός που είναι, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Όταν και εμείς αντιμετωπίζουμε πειρασμούς ή δοκιμασίες να προσευχόμεθα ώστε να μην μας πάρουν από κάτω και εγκαταλείψουμε την εκπαίδευση η οποία μας εξασφαλίζει την αιώνια σωτήρια ψυχής, πνεύματος και σώματος. Είναι πολλοί που στην σκέψη και μόνο ότι θα αντιμετωπίσουν ένα πειρασμό ή μια δοκιμασία τα χάνουν σε σημείο να κινδυνεύει και η ίδια τους η ζωή. Σήμερα λοιπόν που έχουμε καιρό ας μαζέψουμε αμάραντο θησαυρό. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΣ 8

 

«8. καίτοι ων Υιός, έμαθε την υπακοήν αφ' όσων έπαθε».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Πρώτον, γεννήθηκε και μεγάλωσε κάτω από ανθρώπινες συνθήκες με πειρασμούς που δημιουργεί η εφηβεία, κρατώντας τον εαυτόν του μακριά από τις προκλήσεις αυτής. Δεύτερον, έφυγε στην έρημο και πολέμησε τον έτερο κακό εαυτό του και νίκησε τον διάβολο, τον οποίον από εκείνη την ημέρα τον κατέστησε από εξολοθρευτή σε παιδαγωγό. Τρίτον, διώχθηκε από τις αρχές του Ισραήλ όσο κανείς άλλος άνθρωπος και προδόθηκε μαζί. Τέταρτον, βασανίστηκε κατά την εβδομάδα των παθών όσο κανείς άλλος άνθρωπος. Μάλιστα σταυρώθηκε και πέθανε πάνω στον σταυρό. Δεν υπάρχει πειρασμός ανθρώπινος που να μην τον πέρασε, γι’ αυτό και ο Λόγος φανερώνει, πειρασθείς κατά πάντα δύναται να βοηθήση τους πειραζομένους.

Αν δεν ζήσουμε πολλές αρνητικές ή θετικές καταστάσεις που δημιουργούνται μέσα στο σύστημα του κόσμου (σκάνδαλα) και στου Θεού, δεν μπορούμε να εξελιχθούμε πνευματικά και να αποκτήσουμε εμπειρίες, πόσο μάλλον να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο της βασιλείας μέσα στις κοινωνίες αυτές που ζούμε. Πάντως, αν θελήσουμε εμπειρίες πνευματικές να γνωρίζουμε ότι οι περισσότερες έρχονται όταν αναπτύσσεται δραστηριότητα πνευματική, η οποία δημιουργείται από την εξάπλωση. Και το μόνο που γνωρίζουμε ανθρώπους με διαφορετική προσωπικότητα δυνάμεθα να εξελιχθούμε πνευματικά πάνω σε πολλούς τομείς. Εύχομαι, να νικήσουμε τους πειρασμούς και να βρεθούμε αντάξιοι του καλέσματος που λάβαμε. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

 

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΣ 9

 

«9. και γενόμενος τέλειος, κατεστάθη αίτιος σωτηρίας αιωνίου εις πάντας τους υπακούοντας εις αυτόν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αφού ολοκλήρωσε την αποστολή του έγινε τέλειος ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Δυνάμεθα λοιπόν εμείς από αυτή την τελειότητα που διακατέχεται ο Χριστός και μέσα από το μέγα έλεος που χάρισε διά της σταυρικής του θυσίας και της ουρανόδρομης διδασκαλίας του, να μπορέσουμε να γκρεμίσουμε το μεσότοιχο της έχθρας που επικρατούσε και επικρατεί λόγω της άγνοιας και λόγω της αμαρτίας ή ανυπακοής μεταξύ Θεού και ανθρώπου, ώστε ο κάθε καλοπροαίρετος άνθρωπος να δύναται να τελειωθεί και να φτάσει στην θέωση μέσω του Χριστού. Αποκτώντας έτσι εξουσία να γίνουμε μέσω της υπακοής στον Χριστό μέτοχοι της άφθαρτης ζωής. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΣ 10

 

«10. ονομασθείς υπό του Θεού αρχιερεύς κατά την τάξιν Μελχισεδέκ·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αρχιερεύς σημαίνει ο πρώτος όλων των ιερέων που καταστάθηκαν υπό του Θεού, ανώτερος και όλων των αγγέλων. Στην τάξη Μελχισεδέκ ανήκουν αυτοί οι οποίοι γεννήθηκαν από τον Θεό, είναι δημιουργήματα του Θεού τα οποία δεν έχουν πατέρα άνθρωπο, ούτε μητέρα, αλλά ούτε έχουν αρχή ημερών και τέλος ζωής. Ο Χριστός ανήκει σαν άνθρωπος κατά την τάξη Μελχισεδέκ αλλά είναι και Υιός Θεού, Θεός αΐδιος.

 

 

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΣ 11

 

«11. Περί του οποίου πολλά έχομεν να είπωμεν και δυσερμήνευτα, διότι εγείνετε νωθροί τας ακοάς».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο Θεός είναι άπειρος στην σοφία, στην δύναμη, στην υπερβατικότητα, στα πάντα. Αυτός είναι η αρχή των πάντων και το τέλος όλων. Άρα αν δεχθούμε το κάλεσμα, θα αρχίσουμε την έρευνα και θα τον ψηλαφίσουμε ώστε να σπουδάσουμε και να αντλήσουμε από αυτόν όλα τα μέσα που θα μας καταστήσουν αιώνια υιούς και θυγατέρες, το οποίο πιστεύω ότι η ώρα και ο χρόνος έφτασε τουλάχιστον για όλους εμάς. Το αν σήμερα γίναμε νωθροί, σημαίνει ότι ακόμα δεν λάβαμε το κάλεσμα το δικό του, απλώς είμαστε επηρεασμένοι από τα εντάλματα των ανθρώπων ή και αν το λάβαμε δεν το εννοήσαμε. Η παραβολή του σπορέα φανερώνει τα εμπόδια. Όσοι το εννόησαν διέγραψαν την νωθρότητα την οποία είχαν και την εξαφάνισαν διότι το κάλεσμα έκλεψε την παράσταση όλων των επιδιώξεών τους. Μάλιστα η όρεξη να σπουδάσουν και να γίνουν παιδιά Θεού τους διέπει σήμερα και θέλω να πιστεύω ότι με την δύναμη του Θεού θα είναι αιώνιο. Ο λόγος διότι η σπουδή με τον Θεό είναι συναρπαστική, ανεξάντλητη, άπειρη και ευλογημένη πάνω σε όλους τους τομείς. Μην γινόμαστε νωθροί στην ακοή όταν αυτός μας καλεί. Το κάλεσμα σήμερα ήρθε σε εμάς, ας εντάξουμε αυτό στην καθημερινότητά μας σπουδάζοντας την πανσοφία του. Ο Χριστός έλεγε λόγο και γινόταν, στα ερωτήματα απαντούσε με άπειρη σοφία. Χιλιάδες τα ερεθίσματα που θα μας δοθούν κοντά του, οι αιώνες το μαρτυρούν ώστε να φτάσουμε στο κατ εικόνα και ομοίωση. Όταν ακούσουμε την ζώσα φωνή του ζώντος Θεού να πρυτανεύει στη ζωή μας όλες οι άλλες φωνές και σπουδές ή επιστήμες θα πάψουν να μας ενδιαφέρουν, διότι αυτή έχει άμεσα αποτελέσματα και το υλικό κόστος μηδέν. Μόνο ταπείνωση και αγάπη χρειάζεται ως προς τον Θεό. Ακόμη ευλάβεια και υπακοή εις αυτόν, τελευταία εμπιστοσύνη και πίστη. Πρέπει εμείς σήμερα να καταθέσουμε τα χαρτιά εκείνα που θα μας εντάξουν στις ανώτατες επιστήμες με πρύτανη όλων τον Θεό Πατέρα μας. Το πτυχίο που θα λάβουμε θα αναφέρει, άνθρωπε αποφοίτησες από την σχολή του Θεού και διακατέχεσαι από σοφία Θεού, από ταπείνωση, από αγάπη, από παντοδυναμία σε όλους τους τομείς και τελευταία από την αιώνια, άφθαρτη ζωή. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΙ 12 – 13

 

«12. Επειδή ενώ ως προς τον καιρόν έπρεπε να ήσθε διδάσκαλοι, πάλιν έχετε χρείαν του να σας διδάσκη τις τα αρχικά στοιχεία των λόγων του Θεού και κατηντήσατε να έχητε χρείαν γάλακτος και ουχί στερεάς τροφής.

13. Διότι πας ο μετέχων γάλακτος είναι άπειρος του λόγου της δικαιοσύνης· επειδή είναι νήπιος·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο μετέχων γάλακτος είναι αυτός που επικαλείται τον Θεό μέσα από το δόγμα χωρίς να παρουσιάζει έργα αγάπης, χωρίς να γνωρίζει το θέλημα του Θεού, χωρίς να διακατέχεται από ζώσα πίστη. Είναι ακόμη πολλοί που καλούνται στην Φωνή Θεού, εννοούν τα βάθη και την σοφία του Θεού, η οποία τους κατευθύνει στην ουσιαστική αναγέννηση και αυτοί γυρίζουν πάλι στα ίδια μετέχοντες γάλακτος. Το γάλα υφίσταται στη ζωή μας όταν αγαπάμε τον Θεό με τα λόγια ενώ τα έργα αγάπης και η σοφία που μας οδηγεί στην αφθαρτοποίηση των σωμάτων απουσιάζει από την σκέψη μας, από τα λόγια μας και από τα έργα που αναπτύσσουν την άφθαρτη ζωή. Όσοι είναι της αλήθειας εγκαταλείπουν το γάλα και εισέρχονται στο κυρίως πιάτο, το οποίο τους εξασφαλίζει τη ζωή του Χριστού. Αυτή εμπεριέχει τον καθαρισμό, τον αγιασμό, την σωτηρία ψυχής και σώματος. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΣ 14

 

«14. των τελείων όμως είναι η στερεά τροφή, οίτινες διά την έξιν έχουσι τα αισθητήρια γεγυμνασμένα εις το να διακρίνωσι το καλόν και το κακόν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η στερεά τροφή είναι μέσα στον Λόγο του Θεού και συγκεκριμένα μέσα στα τέσσερα Ευαγγέλια βρίσκεται ο νόμος του Θεού, τον οποίον θα πρέπει να τον μελετούμε καθημερινά αδιάλειπτα και όχι με το πνεύμα να θεωρηθούμε πιο έξυπνοι από τους άλλους ανθρώπους. Μάλιστα με το πνεύμα του Θεού να σπουδάσουμε την σοφία του Θεού με υπομονή και επιμονή, την οποίαν σοφία του Θεού να εξαπλώνουμε με τα έργα αγάπης, με τη ζωή μας και όχι με τα λόγια. Τροφή στερεά πνευματική δεν μπορεί να έχει αυτός που έχει φανατιστεί με θρησκείες και τύπους και που καυχάται ότι μέσω αυτών είναι ευάρεστος στον Θεό. Αν δεν αναγεννηθεί και δεν αναπτύξει τον νόμο του Θεού στη ζωή του τα αποτελέσματα θα είναι μηδαμινά. Αισθητήρια γεγυμνασμένα έχει αυτός που γνωρίζει το Ευαγγέλιο της βασιλείας και φρουρεί τον εαυτό του σε λεπτομέρεια από την αμαρτία. Τα αισθητήρια δύναται κάποιος να τα εκπαιδεύσει ώστε να ανταποκρίνεται πάντα κατά Θεό. Ο τρόπος είναι η απόκτηση πνευματικής εμπειρίας και η δοκιμασία πάνω σε πολλούς τομείς, οι οποίοι δημιουργούν στη ζωή καλό και κακό. Χωρίς την διαπαιδαγώγηση δεν μπορούμε να αποκτήσουμε αισθητήρια γεγυμνασμένα, αισθητήρια Θεού.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ΄

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΙ  1 – 2

 

«1. Διά τούτο αφήσαντες την αρχικήν διδασκαλίαν του Χριστού, ας φερώμεθα προς την τελειότητα, χωρίς να βάλλωμεν εκ νέου θεμέλιον μετανοίας από νεκρών έργων και πίστεως εις Θεόν,

2. της διδαχής των βαπτισμών και της επιθέσεως των χειρών, και της αναστάσεως των νεκρών και της κρίσεως της αιωνίου».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όλα αυτά που αναφέρονται στους στίχους αυτούς και ιδιαίτερα στον δεύτερο στίχο είναι αρχική διδασκαλία, καθώς αρχική διδασκαλία είναι και όλα τα εντάλματα των ανθρώπων εκείνων που εκπροσωπούν θρησκείες και λειτουργούν έξω από τον ναό του Θεού (τον άνθρωπο). Ο Θεός φρόντισε να φανερώσει την διδασκαλία εκείνη που μας αναπτύσσει και μας ζωοποιεί σε γονιδιακό επίπεδο και που κάνει το DNA μας να γεμίζει με χαρά, με αγάπη, με σοφία Θεού, κάνοντας το σώμα μας να λάμπει, να υπέρ λάμπει λόγω της κινητικότητας των ηλεκτρονίων. Η οποία κινητικότητα δημιουργείται από την ζώσα φωνή του ζώντος Θεού όταν αυτή υφίσταται μέσα μας και έτσι ζωοποιεί την ψυχή και το σώμα μας. Προς την τελειότητα σημαίνει ότι πρέπει να αναπτυχθούμε πνευματικά πάνω στο Ευαγγέλιο της βασιλείας, το οποίο καταργεί όλα τα φθοροποιά στοιχεία που αναπτύσσουν την αμαρτία και φανερώνει την άφθαρτη, αιώνια ζωή διά της οποίας ο Θεός έδωσε τη ζωή του λύτρον αντί πολλών. Ο Χριστός δεν έδωσε τη ζωή του για να δημιουργήσουμε θρησκείες, αλλά έδωσε τη ζωή του για να επικρατήσουμε στην φθορά και στον θάνατο διά της δικής του διδασκαλίας η οποία αναπτύσσει αυτή τη ζωή διά της ανυποκρίτου αγάπης. Μπορεί στη ζωή μας να συμβαίνουν διάφορα αρνητικά γεγονότα, συνιστώ όμως όπως και αν είναι τα πράγματα στη ζωή μας να μην εγκαταλείψουμε τον αγώνα της κατάργησης από μέσα μας και γύρω μας όλων των φθοροποιών στοιχείων, γενικότερα της αμαρτίας η οποία δημιουργεί την φθορά και τον θάνατο. Αν αυτά τα στοιχεία που εκδηλώνει η αμαρτία επικρατήσουν σε εμάς τότε αποδεικνύεται ότι δεν είμεθα παιδιά του Θεού, αλλά κατά φαντασία παιδιά του Θεού. Ο Κύριος φανέρωσε ότι ο νικών θέλει κληρονομήσει τα πάντα. Ο Θεός δεν είναι ο διαρρήκτης της θύρας της ψυχής μας και της ζωής μας, αυτός ο Θεός δεν εκβιάζει την θύρα της ψυχής μας. Ο ίδιος στην Αποκάλυψη φανερώνει, ιδού ίσταμαι εις την θύραν και κρούω, εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ αυτού και αυτός μετ εμού. Όστις νικά, θέλω δώσει εις αυτόν να καθίση μετ εμού εν τω θρόνω μου καθώς και εγώ ενίκησα και εκάθισα μετά του πατρός μου εν τω θρόνω αυτού. Όστις έχει ωτίον, ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΙ 4 – 6

 

«4. Διότι αδύνατον είναι οι άπαξ φωτισθέντες και γευθέντες της επουρανίου δωρεάς και γενόμενοι μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος

5. και γευθέντες τον καλόν λόγον του Θεού και τας δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος,

6. και έπειτα παραπεσόντες, αδύνατον να ανακαινισθώσι πάλιν εις μετάνοιαν, ανασταυρούντες εις εαυτούς τον Υιόν του Θεού και καταισχύνοντες».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Είναι φυσικό όταν γνωρίσει κάποιος τις αρχές που διέπουν το Ευαγγέλιο της βασιλείας και ομιλεί διά Πνεύματος Αγίου και πέσει, ώστε να γυρίσει στην αρχική διδασκαλία και στις πρότερες αρχές που είχε εννοήσει σαν θέλημα Θεού αναπτύσσοντας στη ζωή του μόνο τύπους κάποιας θρησκείας, ενώ απέχει από την αγάπη του Χριστού, την ουσία, να μην μπορεί να ανακαινισθεί, αν και το έλεος του Θεού υπάρχει πάντα και τίποτα δεν αποκλείεται. Ο λόγος που τους κάνει αυτούς τους ανθρώπους να πέσουν και να είναι αδύνατον να ανακαινισθώσι πάλι σε μετάνοια είναι ότι στρουθοκαμηλίζουν. Ακόμα άλλος λόγος είναι διότι ο Θεός σέβεται την ελευθερία του κάθε ανθρώπου, εξάλλου για να λάβουμε το βραβείο της άνω κλήσεως εν χριστώ Ιησού χρειάζεται να μείνουμε μέχρι τέλους στις αρχές του Θεού. Ο Λόγος του Θεού φανερώνει, ο υπομείνας εις τέλος σωθήσεται. Ένας άλλος λόγος ακόμη που τον κάνει να απαρνιέται την σοφία του Θεού είναι διότι αντιλήφθηκε ότι χρειάζεται να διορθώσει τον εαυτό του, να αναγεννηθεί, να τείνει σε θυσίες πνευματικές ή υλικές, να υπομείνει, να προσευχηθεί, να συγχωρήσει τους πάντες και τα πάντα, αλλά και το πιο βασικό να εξαπλώσει τον Λόγο του Θεού. Η εξάπλωση απαιτεί πολλές θυσίες με ήθος Χριστού και πνεύμα Θεού στον υλικό και στον πνευματικό τομέα. Ο λόγος που ο άνθρωπος αυτός πέφτει στα ίδια είναι διότι απελπίζεται, διότι κουράζεται και διότι εισέρχεται σε στερήσεις. Ακόμη νιώθει ότι χάνει την ελευθερία του. Όλα αυτά καθιστούν αδύνατον να επανέλθει στον φωτισμό του πνεύματος. Μη γένοιτο να συμβεί αυτό σε κανέναν άνθρωπο πνευματικό, διότι μετά ενδέχεται να απολέσει και την ψυχή του, αφήνοντας αυτή στον εμπαιγμό και τα χέρια του διαβόλου, μη γένοιτο! Χρειάζεται επαγρύπνηση πνευματική και αισθητήρια γεγυμνασμένα με συνεχόμενη ακατάπαυστη πνευματική δραστηριότητα, την οποία εύχομαι να εννοήσουμε και να αναπτύξουμε όλοι όσοι ανήκουμε σήμερα και στο μέλλον στην Φωνή Θεού.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΣ 7

 

«7. Διότι γη, ήτις πίνει την πολλάκις ερχομένην επ' αυτής βροχήν και γεννά βοτάνην ωφέλιμον εις εκείνους, διά τους οποίους και γεωργείται, μεταλαμβάνει ευλογίαν παρά Θεού·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η γη ήτις πίνει την βροχή. Η γη είναι ο άνθρωπος, ο αγαθός άνθρωπος ο οποίος δέχεται την βροχή, τον Λόγο του Θεού άδολα, τον οποίον Λόγο του Θεού αναπτύσσει εφαρμόζοντάς τον. Αυτός ο άνθρωπος είναι ο άνθρωπος του Θεού και είναι ωφέλιμος παντού. Μάλιστα όλοι τον αντιλαμβάνονται τον άνθρωπο του Θεού και τρέχουν κοντά του και ο λόγος διότι είναι γεμάτος σοφία Θεού, γεμάτος Πνεύμα Άγιο, γεμάτος καρπούς, χαρίσματα και σημεία του Αγίου Πνεύματος.

Εύχομαι όλοι να γίνουμε γη του Θεού, η οποία γη να δέχεται την βροχή του Θεού που πέφτει υετός, ωραία βροχή, ωφέλιμη για την γη και γι’ αυτά τα οποία παράγει η γη διά της βροχής του Θεού (Πνεύμα Άγιο), τα οποία αγαθά (καρποί του Αγίου Πνεύματος) χρειάζονται όλοι οι άνθρωποι. Η παραβολή του σπορέα φανερώνει την ωφέλιμη γη. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Σ΄ ΣΤΙΧΟΣ 8

 

«8. όταν όμως εκφύη ακάνθας και τριβόλους, είναι αδόκιμος και πλησίον κατάρας, της οποίας το τέλος είναι να καυθή».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όταν η βροχή του Θεού πέφτει σε έναν άνθρωπο και αυτός δεν αλλάζει τρόπο ζωής, ώστε να υιοθετήσει τις αρχές και τις εντολές του Θεού στη ζωή του, πάει να πει ότι τα πάθη έχουν υπερβεί την αγάπη του Θεού και την σοφία αυτού. Χρειάζεται προσοχή, διότι βάσει του Λόγου του Θεού είναι πλησίον κατάρας της οποίας το τέλος είναι να καυθή, που σημαίνει να απολέσει την ψυχή και το σώμα του. Καταλαβαίνω ότι ερχόμεθα από τον κόσμο και δεν είναι εύκολο να αλλάξουμε από την μια μέρα στην άλλη. Αλλά πιστέψτε με, αν επιμείνουμε θα τα καταφέρουμε! Ο επιμένων νικά! Καθώς ο υπομείνας εις τέλους σωθήσεται. Για να μην εκφύη κάποιος άνθρωπος ακάνθας και τριβόλους, χρειάζεται να βρεθεί σε περιβάλλον το οποίο το αναπτύσσει ο Θεός διά Πνεύματος Αγίου, διότι σε αυτό το περιβάλλον αποκλείεται κάποιος να εκφύη ακάνθας και τριβόλους. Το περιβάλλον όμως εκείνο το οποίο αναπτύσσει τον Θεό με τα εντάλματα των ανθρώπων, αυτό κινδυνεύει διότι η διδασκαλία αυτή δεν είναι του Πνεύματος του Αγίου ώστε να κεντρίσει το ενδιαφέρον και να οδηγήσει τον άνθρωπο στην θέωση, αναπτύσσοντας αυτόν στην άφθαρτη ζωή. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΣ 10

 

«10. Διότι δεν είναι άδικος ο Θεός, ώστε να λησμονήση το έργον σας και τον κόπον της αγάπης, την οποίαν εδείξατε εις το όνομα αυτού, υπηρετήσαντες τους αγίους και υπηρετούντες».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ποτέ μα ποτέ ο Θεός δεν θα αδικήσει εκείνον που αγωνίζεται με ζήλο Θεού, με σοφία Θεού, με ειλικρίνεια να κάνει το θέλημά του. Ίσα - ίσα υπόσχεται το και πας ο ζων και πιστεύων εις εμέ ου μη αποθάνη εις τον αιώνα τον άπαντα, πιστεύεις τούτο; Καθώς υπόσχεται, δεν είναι ουδείς όστις αφήκεν οικίας ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς, ένεκεν του ονόματός μου, εκατονταπλάσια θέλει λάβει και ζωήν αιώνιον θέλει κληρονομήσει. Εξάλλου ο αναγεννημένος άνθρωπος όπως και αν έρχονται τα πράγματα στη ζωή του πιστεύει ότι ο Θεός το θέλει και αν είναι αρνητικό υπομένει και ελπίζει και πιστεύει ότι μέσα από αυτό θα έρθει ευλογία. Όταν είναι θετικό δοξάζει τον Θεό διότι δεν το χρησιμοποιεί για προσωπικό όφελος αλλά για γενικό, το οποίο αποβλέπει στην δόξα του Θεού και στην σωτηρία του κόσμου. Πάντα σπουδάζει ο άνθρωπος του Θεού και πάντα αγωνίζεται και νικά, διότι κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες με την δύναμη του Θεού και διά Πνεύματος Αγίου δύναται να ανταποκρίνεται με ωριμότητα Θεού σε όλες τις αντιξοότητες που έρχονται κατά παραχώρηση αυτού. Ο άνθρωπος του Θεού έχει στηρίξει τη ζωή του στον Θεό ο οποίος πάντα του υπενθυμίζει το πάντοτε χαίρεστε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, κατά πάντα ευχαριστείτε. Αυτός ο άνθρωπος που αγωνίζεται δεν αδικείται ποτέ διότι μέσα του είναι ο Θεός. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΣ 11

 

«11. Επιθυμούμεν δε να δεικνύη έκαστος υμών την αυτήν σπουδήν προς την πληροφορίαν της ελπίδος μέχρι τέλους».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η πληροφορία της ελπίδος είναι ότι ο Θεός διά Πνεύματος Αγίου μας καλλιεργεί πνευματικά, μας εξελίσσει πνευματικά, μας χρησιμοποιεί ως σαν σκεύη εκλογής για την δόξα την δική του και την σωτηρία του κόσμου. Η ελπίδα είναι ακόμη ότι καταργεί την αμαρτία από μέσα μας και γύρω μας, φυσική συνέπεια να μεγαλώνει σε εμάς την ίδια τη ζωή που ζούμε σήμερα ποιοτικά και ποσοτικά, οδηγώντας εμάς και τους γύρω μας στην αιώνια άφθαρτη ζωή. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΣ 12

 

«12. διά να μη γείνητε νωθροί, αλλά μιμηταί των διά πίστεως και μακροθυμίας κληρονομούντων τας επαγγελίας».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η ακηδία, η οκνηρία είναι θανάσιμο αμάρτημα και θα πρέπει να την αποφύγουμε πάση θυσία. Στον αγώνα του να κάνουμε το θέλημα του Θεού θα αντιμετωπίσουμε πολλούς και πολυποίκιλους πειρασμούς όπως κατηγορώ, όπως περιφρόνηση, όπως εκμετάλλευση σε υλικούς τομείς, όπως δημόσιο κατηγορώ από στερεότυπες θρησκείες κ.λ.π. Εμείς όμως να πιστεύουμε τις επαγγελίες και να συνεχίζουμε τον καλό αγώνα κάτω από όλες τις συνθήκες, έχοντας μακροθυμία στα ψέματα που αποδίδουν σε εμάς. Ο ναός του Θεού είναι το σώμα ημών και ο χώρος όπου αναπτύσσουμε πνευματική δραστηριότητα κηρύττοντας το Ευαγγέλιο της βασιλείας. Μέσω αυτής της δραστηριότητας θα δούμε πρόσωπο με πρόσωπο τον Θεό. Και ο λόγος διότι ο Θεός ευαρεστείται σε αυτόν που κάνει τον αγώνα της εξάπλωσης και του αγιασμού. Ο ίδιος ο Κύριος φανερώνει, ο ποιήσας και διδάξας ούτος μέγας θέλει ονομασθή. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΣ 13

 

«13. Διότι ο Θεός, δίδων επαγγελίαν εις τον Αβραάμ, επειδή δεν είχε να ομόση εις ουδένα μεγαλήτερον, ώμοσεν εις εαυτόν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός έδωσε έναν όρκο. Ο ίδιος ο Πατέρας έδωσε τον όρκο στον Αβραάμ για να τον ευχαριστήσει για την αγάπη που του είχε ο Αβραάμ. Ο όρκος ήτο στον τρόπο που θα εξελίξει το ανθρώπινο γένος μέσω αυτού του Αβραάμ, τον οποίον Αβραάμ ο Θεός αγάπησε για την μεγάλη του υπακοή, η οποία υπακοή έφτασε στο σημείο να θυσιάσει το ίδιο του το παιδί για ένα και μόνο όνειρο που είδε, δείχνοντας έτσι την πλήρη υπακοή και υποταγή στον Θεό. Φυσικά ο Θεός δοκίμασε τον Αβραάμ, ποτέ δεν άφησε να λάβει χώρα η θυσία του Ισαάκ. Πιο συγκεκριμένα ο Πατέρας του είπε ότι, εκ του σπέρματός σου ευλογηθήσονται πάσαι αι φυλαί της γης. Πάνω σε αυτή την επαγγελία ορκίστηκε ο Θεός, την οποία επαγγελία σήμερα εμείς την ζούμε. Στην Καινή Διαθήκη η επαγγελία, ο όρκος δίδεται μέσω του Υιού και Λόγου του Θεού του ζώντος. Ο Πατέρας δίνει τον Υιόν του στους ανθρώπους. Όποιος τον υπακούσει τον Υιό να γνωρίζει ότι θα λάβουν χώρα στη ζωή του οι επαγγελίες που αποτυπώνονται μέσα στον Λόγο του Θεού (Καινή Διαθήκη) και οι ευλογίες όλες θα εκπληρωθούν στο πρόσωπο το οποίο υπακούει στον Λόγο του. Υπάκουοι λοιπόν στον έναν, στον Χριστό και να είμεθα σίγουροι ότι είναι πολλές οι επαγγελίες του Θεού για τον άνθρωπο, άπειρες, αιώνιες, με παντοδυναμία σε όλους τους τομείς.

Εύχομαι να εννοήσουμε το θέλημά του το οποίο να αναπτύξουμε στη ζωή μας, με στόχο να φτάσουμε στο καθ ομοίωση. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία από αυτή, την οποίαν εύχομαι να αποκτήσουμε όλοι. Άλλωστε ο σκοπός που ο Θεός δημιούργησε είναι για να κάνει μια οικογένεια δική του, ώστε ο άνθρωπος να γίνει κληρονόμος Θεού, συγκληρονόμος Χριστού και συμμέτοχος της δόξης του Χριστού. Επίσης, ο σκοπός που ο Θεός δημιούργησε είναι διότι ήθελε να φτιάξει όντα λογικά κατ εικόνα και ομοίωση. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΙ 14 – 15

 

«14. λέγων· Βεβαίως ευλογών θέλω σε ευλογήσει και πληθύνων θέλω σε πληθύνει·

15. και ούτω προσμείνας με υπομονήν, απήλαυσε την επαγγελίαν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο Θεός δεν είναι επιπόλαιος και ότι υπόσχεται το πραγματοποιεί, γι’ αυτό και δεν δίνει υποσχέσεις σε κάποιον που δεν έφτασε στο σημείο να διέπεται από υπακοή στο να κάνει το θέλημά του και από αγάπη εις αυτόν. Δεν δίνει υποσχέσεις και ευλογίες σε κάποιον που δεν εμπιστεύεται και δεν ακούει. Όταν ο Θεός δοκιμάσει τον άνθρωπο όπως εδώ τον Αβραάμ, μετά εύκολα πραγματοποιεί τις υποσχέσεις που του έδωσε, οι οποίες είναι αιώνιες και συνεχίζουν να εξελίσσονται και θα είναι στους αιώνες των αιώνων και θα συντροφεύουν το ανθρώπινο γένος μέχρι να ολοκληρωθούν. Η ολοκλήρωση έρχεται όταν όλος ο πλανήτης, όλες οι θρησκείες δεχθούν τον Θεό Χριστό. Πρέπει λοιπόν πρώτα ο Θεός να εμπιστευτεί τον άνθρωπο που έρχεται ενώπιόν του, κατόπιν συνεργάζεται μαζί του. Μόνο κατ’ αυτό τον τρόπο εκπληρώνονται οι επαγγελίες και οι στόχοι του απείρου λαμβάνουν χώρα με συνεργάτη τον άνθρωπο. Η επαγγελία ακόμη όταν δίνεται πρέπει να πιστευτεί ώστε να αναπτυχθεί και να πραγματοποιηθεί. Η επαγγελία που έδωσε ο Θεός σε εμάς είναι η κατάργηση της αμαρτίας από μέσα μας πρώτα και γύρω μας μετέπειτα. Ο τρόπος είναι βάζοντας με την εξάπλωση την Καινή Διαθήκη στα χέρια όλων των ανθρώπων που εννοούν τον Λόγο του Κυρίου, ώστε να επέλθει μετάνοια και αναγέννηση. Διότι το περιβάλλον γύρω μας θα πρέπει να γίνει του Θεού. Όταν η αμαρτία φύγει μικρές ή μεγάλες αλώπεκες, τότε θα φύγει και η φθορά. Κατόπιν λαμβάνει χώρα η κατάργηση του θανάτου. Όταν εκπληρωθούν αυτά φτάσαμε στον προορισμό μας. Αν πιστευτούν θα πραγματοποιηθούν, αν όχι θα περάσουν σε άλλους ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν τα ερεθίσματα εκείνα, τον τρόπο, την πίστη, την υπακοή, την υπομονή ώστε να τις φέρουν στη ζωή τους τις επαγγελίες αυτές του Θεού.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΙ 16 – 17

 

«16. Διότι οι μεν άνθρωποι ομνύουσιν εις τον μεγαλήτερον και ο όρκος είναι εις αυτούς τέλος πάσης αντιλογίας προς βεβαίωσιν.

17. Εις το οποίον ο Θεός, θέλων να δείξη περισσότερον προς τους κληρονόμους της επαγγελίας το αμετάθετον της βουλής αυτού, μετεχειρίσθη μέσον τον όρκον».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 16: Δεν θα χρειάζονταν σήμερα να ορκιζόμαστε σε μεγαλύτερους για να επιβεβαιωθούν τα λόγια μας και να πιστευτούν αν ο Χριστός είχε βασιλέψει στη ζωή μας. Όταν όμως καλούμεθα από τις αρχές ή ερωτώμεθα από διάφορους ανθρώπους σε σημείο που να χρειάζεται να ορκιστούμε, το σωστό είναι να μας διέπει ειλικρίνεια και να λέμε αυτό που ζήτησε ο Κύριος το ναι, ναι και το ου, ου. Αν όμως οι εξουσίες που σήμερα είναι τεταγμένες υπό του Θεού να συντηρούν την ειρήνη μεταξύ των ανθρώπων ζητήσουν από εμάς τον όρκο, τότε να το κάνουμε, διότι εμείς δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Εξάλλου στο όνομα του Θεού, του Χριστού, στον Λόγο του Θεού μας καλούν να ορκιστούμε, τον οποίον εμείς έχουμε βάλει στη ζωή μας και έχουμε στηρίξει τη ζωή μας σ’ αυτόν. Ο οποίος Λόγος μας σπουδάζει να λέμε αλήθεια και να υποστηρίζουμε αυτή με όλες τις δυνάμεις μας. Κανένα πρόβλημα δεν θα έχουμε.

Στίχος 17: Λόγω του ότι ο άνθρωπος δεν έφτασε στο επίπεδο του Θεού πνευματικά ώστε να μιλά πρόσωπο με πρόσωπο με αυτόν, χρειάστηκε ο Θεός να ορκιστεί σε κάποιον που έχει καλή προαίρεση για να του αυξήσει την πίστη, ώστε μέσω του όρκου αυτού να πιστεύουν οι μέτοχοι της επαγγελίας τον Θεό και να επιδιώκουν το θέλημά του, μέχρι να ολοκληρωθεί και να λάβει χώρα η επαγγελία σε όλο τον πλανήτη. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΣ 18

 

«18. ώστε διά δύο πραγμάτων αμεταθέτων, εις τα οποία είναι αδύνατον να ψευσθή ο Θεός, να έχωμεν ισχυράν παρηγορίαν οι καταφυγόντες εις το να κρατήσωμεν την προκειμένην ελπίδα·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Τα δύο πράγματα τα οποία είναι αμετάθετα για τον Θεό είναι ο όρκος του που στην Καινή Διαθήκη αναφέρεται υπό του Κυρίου ως αμήν αμήν λέγω υμίν και το δεύτερο είναι οι επαγγελίες που έδωσε ο Πατέρας διά μέσω των προφητών και διά μέσω του Κυρίου. Η βασικότερη είναι ότι, θα κηρυχθεί τούτο το ευαγγέλιο της βασιλείας εν όλη την οικουμένη εις μαρτύριον πάσιν τοις έθνεσιν και τότε ήξει το τέλος. Αυτή εξήλθε από τον ίδιο τον Υιό και Λόγο του Θεού του ζώντος. Αυτό το Ευαγγέλιο της βασιλείας σήμερα κηρύττεται υπό της Φωνής Θεού και είναι αυτό το οποίο δύναται να αναγεννήσει τον άνθρωπο και να τον οδηγήσει στο κατ εικόνα και ομοίωση. Η Φωνή Θεού δεν αναπτύσσει το Ευαγγέλιο του Χριστού στη ζωή των ανθρώπων σαν ένα παραμύθι ώστε να θαυμάζουμε, αλλά το αναπτύσσει σαν ένα τρόπο ζωής τον οποίον πρέπει να εντάξουμε στη ζωή μας. Μέχρι χτες ήμασταν ακροατές του Λόγου, σήμερα όμως αγωνιζόμαστε να γίνουμε εκτελεστές αυτού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΙ 19 – 20

 

«19. την οποίαν έχομεν ως άγκυραν της ψυχής ασφαλή τε και βεβαίαν και εισερχομένην εις το εσωτερικόν του καταπετάσματος,

20. όπου ο Ιησούς εισήλθεν υπέρ ημών πρόδρομος, γενόμενος αρχιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξιν Μελχισεδέκ».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στον προηγούμενο στίχο, στο τέλος αναφέρει (την προκειμένην  ελπίδα) την οποίαν χαρακτηρίζει ως άγκυρα της ψυχής. Η ελπίδα είναι προ της πίστης, το προτελευταίο σκαλοπάτι για να φτάσουμε στην πίστη και βοηθάει ώστε να μην μας καταισχύνουν τα σκάνδαλα που αντιμετωπίζουμε μέσα στον κόσμο, όπου η έλλειψη του καθαρισμού και του αγιασμού καθιστούν τα σκάνδαλα υπαρκτά και αναπόφευκτα. Όταν όμως έρθει η πίστη τότε η ελπίδα χάνεται, διότι υπάρχει η σιγουριά την οποία φέρνει η πίστη. Ο Κύριος τόνισε, εάν έχητε πίστιν ως κόκκον σινάπεως ότι αν ζητήσετε θέλει γίνει εις εσάς. Προσέξτε, ότι αν ζητήσετε! Πολλοί απελπίζονται με το παραμικρό και ο λόγος διότι το πνευματικό τους επίπεδο είναι έξω από τις αρχές του Θεού. Τα παιδιά του Θεού δεν απελπίζονται αλλά συνεχίζουν να μάχονται κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες ελπίζοντας και πιστεύοντας ότι στο τέλος ο Θεός θα τους ευλογήσει. Την ελπίδα, την πίστη και την ανυπόκριτη αγάπη χρησιμοποίησε ο Κύριος και απεδείχθη αρχιερεύς κατά την τάξιν Μελχισεδέκ, που σημαίνει ότι έγινε ζωή αιώνια, άφθαρτη και αθάνατη. Στο τέλος έγινε κατά την τάξιν Μελχισεδέκ που σημαίνει απάτωρ, αμήτωρ, αγενεαλόγητος.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

 

ΚΕΦ. Ζ΄ΣΤΙΧΟΙ 1 – 4

 

«1. Διότι ούτος ο Μελχισεδέκ, βασιλεύς Σαλήμ, ιερεύς του Θεού του Υψίστου, όστις συνήντησε τον Αβραάμ επιστρέφοντα από της καταστροφής των βασιλέων και ηυλόγησεν αυτόν,

2. εις ον ο Αβραάμ εχώρισε και δέκατον από πάντων των λαφύρων, όστις πρώτον μεν ερμηνεύεται βασιλεύς δικαιοσύνης, έπειτα δε βασιλεύς Σαλήμ, το οποίον είναι βασιλεύς ειρήνης,

3. απάτωρ, αμήτωρ, αγενεαλόγητος, μη έχων μήτε αρχήν ημερών μήτε τέλος ζωής, αλλ' αφωμοιωμένος με τον Υιόν του Θεού, μένει ιερεύς πάντοτε.

4. Στοχασθήτε δε πόσον μέγας ήτο ούτος, εις ον ο Αβραάμ ο πατριάρχης έδωκε και δέκατον εκ των λαφύρων».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Μέσα στον Θεό υπάρχουν πολλές εκπλήξεις, μία από αυτές είναι και ο Μελχισεδέκ. Iερέας του ίδιου του Θεού, τον οποίον όταν συνάντησε ο Αβραάμ έδωσε σε αυτόν το δέκατο των λαφύρων. Τόσο μεγάλος ήταν αυτός ο Μελχισεδέκ και ο λόγος διότι είχε την δικαιοσύνη και την ειρήνη όμως δεν είχε την αγάπη την οποίαν είχε ο Χριστός. Γι’ αυτό είναι ο Υιός του Θεού ο Χριστός, ανώτερος όλων, επειδή έχει τα πάντα τα οποία φανέρωσε με την ίδια του τη ζωή. Ο Μελχισεδέκ πολεμούσε για την ειρήνη ενώ ο Χριστός δεν πολεμούσε κανέναν, ίσα ίσα έλεγε αγαπάτε τους εχθρούς και δεν επιβάλλονταν με το να υποκινεί πολέμους. Μάλιστα δεν είχε ο Μελχισεδέκ ούτε αρχή ημερών ούτε τέλος ζωής, αφομοιωμένος με τον Υιόν του Θεού μένει εις τον αιώνα ιερεύς του Θεού. Είναι ο Μελχισεδέκ ιερέας του Θεού. Υπάρχουν και άλλοι ιερείς, γι’ αυτό λέμε ότι είναι άλλο να είσαι ιερέας όπου κρίθηκες γι’ αυτό από ανθρώπους και άλλο είναι να είσαι ιερέας του Θεού του υψίστου. Μέσα στον Θεό υπάρχουν πολλά πνεύματα, πολύ σοφία, πολλοί τρόποι σωτηρίας όμως ο Υιός τα έχει όλα, είναι πάνω από όλους και από όλα. Εμείς όλοι έχουμε μέρος αυτών των χαρισμάτων, γι’ αυτό πρέπει όλοι να ενωθούμε με το πνεύμα της αγάπης ώστε να δημιουργήσουμε ο καθένας από την μεριά του την εικόνα του παζλ που είναι ο Πατέρας (ο Θεός). Το κέντρο του παζλ είναι ο Χριστός και γύρω του οι ιερείς του Θεού, οι άγγελοι, οι αρχάγγελοι, ο λαός του Θεού. Όλοι κατέχουν μέρος του Θεού και γι’ αυτό δεν πρέπει να απορρίπτουμε κανέναν. Ο Θεός αδέλφια μου δεν είναι δογματικός αλλά είναι πολυμορφικός και έδωσε εις έκαστον ιδιάζουσα μορφή σοφίας ώστε οι πάντες να έχουμε χρείαν αλλήλους. Με αυτό τον τρόπο έδωσε αξία σε όλους. Αυτή είναι η σοφία του Θεού και εύχομαι να την εννοήσουμε ώστε να αποφύγουμε τις μικρότητες οι οποίες προέρχονται από τον εγωισμό, ο οποίος εγωισμός δημιουργεί την κρίση και τον χωρισμό. Εκείνο που θα πρέπει να προσέξουμε είναι η απόκτηση της πνευματικής ή κοσμικής σοφίας χωρίς το στοιχείο της αγάπης και της ταπείνωσης. Μη γένοιτο να υπάρχει άνθρωπος μέσα στην Φωνή Θεού που να πιστεύει ότι τα ξέρει όλα και ότι είναι τα πάντα. Στην Φωνή Θεού οι μαθητές αυτής γιορτάζουμε την άγνοια και το μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι γι’ αυτό θα συνεχίσουμε να σπουδάζουμε πάνω στα δρώμενα του Λόγου του Θεού και στην σοφία που διακατέχει τον Θεό μέσα από τον Λόγο του Θεού και μέσα από ολόκληρη την δημιουργία. Αυτό θα συνεχίζεται μέχρι την ημέρα του Κυρίου όπου δι’ αυτού θα φτάσουμε στο να είμεθα διδακτοί Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ζ΄ΣΤΙΧΟΣ 5

 

«5. Και όσοι μεν εκ των υιών του Λευΐ λαμβάνουσι την ιερατείαν, έχουσιν εντολήν να αποδεκατόνωσι τον λαόν κατά τον νόμον, τουτέστι τους αδελφούς αυτών, καίτοι εξελθόντας εκ της οσφύος του Αβραάμ·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όλοι θα πρέπει να συμβάλλουμε στην επικράτηση της

χριστιανικής πίστης και στην εξάπλωση του Λόγου του Θεού, με ότι δυνάμεις διαθέτει ο καθένας μας είτε πνευματικές είτε υλικές. Οι πνευματικές προέρχονται από την αφιέρωση και οι υλικές από την δραστηριότητα που αναπτύσσει ο καθένας μας μέσα στο σύστημα του κόσμου. Ο Κύριος φανέρωσε, κάνετε φίλους εκ του μαμωνά της αδικίας.

 

ΚΕΦ. Ζ΄ΣΤΙΧΟΣ 6

 

«6. εκείνος δε όστις δεν εγενεαλογείτο εξ αυτών, εδεκάτωσε τον Αβραάμ και ηυλόγησε τον έχοντα τας επαγγελίας·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αυτός που έχει τις επαγγελίες και εργάζεται να εκπληρωθούν οι επαγγελίες του Θεού χρειάζεται την ενεργή στήριξη όλων αυτών οι οποίοι δέχτηκαν τις επαγγελίες, ώστε να μπορέσουν να λάβουν χώρα όχι σε έναν άνθρωπο αλλά σε χιλιάδες πιστούς ανθρώπους. Οι επαγγελίες μόνο έτσι εκπληρώνονται. Χρειάζεται πρώτα να τις μάθουμε υπό του Θεού και κατόπιν να αναπτύξουμε την δραστηριότητα εκείνη που θα μας κάνει να τις φέρουμε στη ζωή τη δική μας και των γύρων μας.

 

ΚΕΦ. Ζ΄ΣΤΙΧΟΣ 12

 

«12. Διότι μετατιθεμένης της ιερωσύνης, εξ ανάγκης και νόμου μετάθεσις γίνεται».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όταν κάποιος απορρίπτει συνειδητά την ευλογία που του εμπιστεύθη ο Θεός γίνεται μετάθεση. Στην συγκεκριμένη περίπτωση αναφέρεται εδώ ότι μετετέθη η ευλογία του Θεού από τον Εβραϊκό λαό στον Ορθόδοξο. Αν όμως ο Ορθόδοξος λαός αγαπάει τον Θεό μόνο με τα λόγια και όχι με τα έργα αγάπης, τότε ο Θεός θα συνεχίσει την μετάθεση. Να μην νιώθουμε σίγουροι, ότι δηλαδή ο Θεός εξαρτάται από εμάς και ότι εμείς είμεθα ο περιούσιος λαός και ότι αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Όλα αλλάζουν και ο Θεός δύναται να δημιουργήσει νέο έθνος μέσα από όλα τα έθνη, το οποίο να ποιεί το θέλημά του και να φέρει τις επαγγελίες. Μάλιστα να φέρει και ιερείς του Θεού ώστε να πετύχουν διά του λαού του Θεού τις επαγγελίες. Όλα μπορούν να αλλάξουν και για όλα υπάρχει δυνατότητα υπό του Θεού. Χρειάζεται σοβαρότητα και υπευθυνότητα από όλους τους χριστιανούς. Γένοιτο, γένοιτο αμήν. Η μετάθεση γίνεται και σε προσωπικό αλλά και σε γενικό επίπεδο.

 

ΚΕΦ. Ζ΄ΣΤΙΧΟΙ 24 – 27

 

«24. εκείνος όμως, επειδή μένει εις τον αιώνα, έχει αμετάθετον την ιερωσύνην·

25. όθεν δύναται και να σώζη εντελώς τους προσερχομένους εις τον Θεόν δι' αυτού, ζων πάντοτε διά να μεσιτεύση υπέρ αυτών.

26. Διότι τοιούτος αρχιερεύς έπρεπεν εις ημάς, όσιος, άκακος, αμίαντος, κεχωρισμένος από των αμαρτωλών και υψηλότερος των ουρανών γενόμενος,

27. όστις δεν έχει καθ' ημέραν ανάγκην, ως οι αρχιερείς να προσφέρη πρότερον θυσίας υπέρ των ιδίων αυτού αμαρτιών, έπειτα υπέρ των του λαού· διότι άπαξ έκαμε τούτο, ότε προσέφερεν εαυτόν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Εννοεί τον Χριστό. Αυτός απέδειξε με τα έργα και με τα λόγια του ότι μένει ιερεύς του Θεού εις τον αιώνα. Ο λόγος είναι η πλήρης υπακοή στις εντολές του Πατέρα του. Μάλιστα δύναται να μας σώζει κιόλας μεσιτεύων για εμάς εις τον Πατέρα του. Αυτός ο Χριστός απέδειξε εαυτόν άκακον, αμίαντον, κεχωρισμένον από των αμαρτωλών και υψηλότερον πάντων. Και ο λόγος διότι έδωσε την ζωήν του λύτρον αντί πολλών. Διά του Κυρίου δύναται ο κάθε άνθρωπος δίκαιος ή αμαρτωλός με μια ειλικρινή μετάνοια να εισέρχεται στα Άγια των Αγίων, ώστε να κοινωνά αιώνια τις άπειρες ευλογίες του Αγίου Θεού. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

 

ΚΕΦ. Η΄ΣΤΙΧΟΙ 1 – 2

 

«1. Κεφάλαιον δε των λεγομένων είναι τούτο, Τοιούτον έχομεν αρχιερέα, όστις εκάθησεν εν δεξιά του θρόνου της μεγαλωσύνης εν τοις ουρανοίς,

2. λειτουργός των αγίων και της σκηνής της αληθινής, την οποίαν κατεσκεύασεν ο Κύριος και ουχί άνθρωπος.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο αρχιερέας, ο λειτουργός, ο Θεός είναι ο Χριστός. Τα δεξιά του Θεού είναι ο χώρος ο αγαθός, ο οποίος μέχρι σήμερα και μέχρι το τέλος της δημιουργίας του κόσμου, θα φιλοξενεί τους υιούς και τις θυγατέρες αυτού. Θα φιλοξενεί εκείνους που έφεραν εις πέρας την αποστολή τους και νίκησαν όλα τα φθοροποιά στοιχεία τα οποία παράγει η αμαρτία. Ο άνθρωπος κατασκευάζει ναούς χειροποίητους και λειτουργεί σε αυτούς. Ο Θεός, ο Χριστός όμως είναι λειτουργός όλου του ουράνιου πνευματικού κόσμου και αναμένεται να γίνει λειτουργός και όλου του κτιστού κόσμου. Μόνο όταν λειτουργήσει ο Χριστός στη ζωή μας θα καταλάβουμε την διαφορά και θα έρθει χαρά και αγαλλίαση στην ψυχή μας.

 

 

ΚΕΦ. Η΄ΣΤΙΧΟΙ 3 – 5

 

«3. Διότι πας αρχιερεύς καθίσταται διά να προσφέρη δώρα και θυσίας· όθεν είναι αναγκαίον να έχη και ούτος τι, το οποίον να προσφέρη.

4. Επειδή εάν ήτο επί γης, ουδέ ήθελεν είσθαι ιερεύς, διότι υπήρχον οι ιερείς οι προσφέροντες τα δώρα κατά τον νόμον,

5. οίτινες λειτουργούσιν εις υπόδειγμα και σκιάν των επουρανίων, καθώς ελαλήθη προς τον Μωϋσήν ότε έμελλε να κατασκευάση την σκηνήν· διότι Πρόσεχε, λέγει, να κάμης πάντα κατά τον τύπον τον δειχθέντα εις σε εν τω όρει.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όσοι δεν προσφέρουν θυσία ευάρεστη στον Θεό, η οποία είναι να θέσουν εκατό τοις εκατό το πνεύμα τους και το σώμα τους στο να υπηρετούν Θεό και άνθρωπο, προσφέρουν δώρα και θυσίες. Όταν κάποιος εισέλθει στα βάθη του Θεού καταλαβαίνει ποιοι είναι οι αρχιερείς εκείνοι που προσφέρουν δώρα και ποιοι είναι εκείνοι που προσφέρουν θυσία ευάρεστη στον Θεό με το να υπηρετούν Θεό και άνθρωπο σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ο ναός ήτο κατασκεύασμα του Θεού διά μέσω του Μωϋσή, διότι αυτό μπορούσε να δεχθεί, να εννοήσει το πνευματικό επίπεδο του λαού του Θεού και αυτό μπορούσε να αναπτύξει ο λαός αυτός. Όλα αυτά ανήκουν και συμβολίζουν την Παλαιά Διαθήκη. Σήμερα ο ναός του Θεού είναι το σώμα εκάστου πιστού. Ο Κύριος φανέρωσε, το σώμα υμών ναός του εν υμίν Αγίου Πνεύματος εστίν και ο φθείρων τον ναόν του Θεού τούτον θέλει φθείρει ο Θεός. Ο ναός του Θεού χτίζεται σήμερα όταν αγαπήσουμε την Καινή Διαθήκη και ο λόγος διότι αυτή έχει όλα τα πνευματικά και υλικά στοιχεία που χρειάζεται ο καθένας μας για να χτίσει μέσα του αυτόν τον ναό του Θεού όπου θα λειτουργεί διά της ζωής της αιώνιας, της άφθαρτης ο ίδιος ο Θεός διά Πνεύματος Αγίου. Ένας ακόμη λόγος είναι διότι η Καινή Διαθήκη σε παροτρύνει στην ανυπόκριτη αγάπη η οποία στρέφεται προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο και εχθρό. Μάλιστα γνωρίζουμε ότι η αληθινή θυσία σήμερα είναι το κάλεσμα να αναγεννήσουμε εαυτόν και να τον θέσουμε κάτω από το θέλημα του Θεού. Στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός λειτουργούσε στα Άγια των Αγίων και μόνο οι λειτουργοί του Θεού όπως προφήτες κ.λ.π. μπορούσαν να εννοήσουν τον Θεό. Σήμερα η Καινή Διαθήκη διά του Χριστού τα αλλάζει όλα και τα κάνει πιο ουσιώδη τα πράγματα. Αυτά τα ουσιώδη είναι: Πνεύμα ο Θεός και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δει προσκυνείν. Το πνεύμα του Θεού έρχεται όταν ο Θεός δει καλή προαίρεση και ολοκληρωμένη μετάνοια σε έναν ή πολλούς ανθρώπους. Μόνο μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους λειτουργεί ο Θεός σήμερα. Εξάλλου ο ίδιος είπε ότι τα έσχατα χρόνια θα γράψω τους νόμους μου όχι σε πλάκες λίθινες, αλλά στην καρδιά εκάστου ανθρώπου. Όσοι τώρα θέλουν να συνεχίζουν να λειτουργούν όπως οι λειτουργοί της Παλαιάς Διαθήκης και να συμμετέχουν σε ότι δεν είναι θέλημά του σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού, τότε πάει να πει ότι δεν εννόησαν το θέλημα του Θεού και την σοφία του Υιού αυτού. Εύχομαι να πάρουμε τον Λόγο του Θεού ανά χείρας και να εντάξουμε αυτόν στη ζωή μας.

 

ΚΕΦ. Η΄ΣΤΙΧΟΙ 6 – 7

 

«6. Τώρα όμως ο Χριστός έλαβεν εξοχωτέραν λειτουργίαν, καθόσον είναι και ανωτέρας διαθήκης μεσίτης, ήτις ενομοθετήθη με ανωτέρας επαγγελίας.

7. Διότι εάν η πρώτη εκείνη ήτο άμεμπτος, δεν ήθελε ζητείσθαι τόπος διά την δευτέραν.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η πρώτη διαθήκη, η πρώτη επαγγελία έγινε διαμέσου της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Απ. Παύλος αναφέρει τα εξής, εάν ο λόγος ο λαληθείς δι' αγγέλων έγεινε βέβαιος και πάσα παράβασις και παρακοή έλαβε δικαίαν μισθαποδοσίαν, πόσο μάλλον ο λόγος ο λαληθείς υπό του Θεού. Εάν η πρώτη επαγγελία ήτο άμεμπτη δεν θα χρειάζονταν δεύτερη. Όμως ο Θεός έχει σχέδιο και η ολοκλήρωση έρχεται με την παρουσία του Κυρίου, ο οποίος έφερε την δεύτερη διαθήκη. Ο λόγος διότι ο Χριστός είναι ο μόνος όπου διακατέχεται από την ολοκληρωμένη αλήθεια, την οποίαν μάλιστα εμφάνισε με τα λόγια του και με τα έργα του. Η πρώτη επαγγελία (Παλαιά Διαθήκη) δεν διακατέχονταν από το έλεος του Θεού. Έτσι ο νόμος καθιστούσε τον άνθρωπο αδύνατο στο να επιδιώξει τη ζωή την άφθαρτη, την αιώνια μέσω του νόμου, διότι ο νόμος έλεγε ο πταίσας εν ενί γέγονεν πάντων ένοχος. Ο Κύριος άφησε τον νόμο να υπάρχει, ιδιαίτερα τον νόμο της αγάπης, όμως έδωσε διά της σταυρικής του θυσίας το μέγα έλεος καθώς το δικαίωμα και την δύναμη ο κάθε άνθρωπος να το χρησιμοποιήσει διά της μετανοίας, ώστε με έναν ειλικρινή αγώνα να δύναται να εφαρμόσει τον νόμο της αγάπης. Ο καθένας που εννοεί και καταλαβαίνει την αξία της ζωής του Θεού, της αγάπης θα φέρει στη ζωή του με την πάροδο του χρόνου χρησιμοποιώντας την μετάνοια και το μέγα έλεος το θέλημα του Πατέρα, το οποίο φανέρωσε ο Υιός του. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Η΄ΣΤΙΧΟΣ 8

 

«8. Διότι μεμφόμενος αυτούς λέγει· Ιδού, έρχονται ημέραι, λέγει Κύριος και θέλω συντελέσει επί τον οίκον του Ισραήλ και επί τον οίκον του Ιούδα διαθήκην καινήν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η μέρα αυτή ήλθε πριν δύο χιλιάδες χρόνια με την παρουσία του Χριστού και η Καινή Διαθήκη σήμερα υφίσταται διότι εγράφη διά της ζωής του. Το ρήμα που αναπτύσσεται σε αυτήν είναι η σοφία του Θεού, η οποία όταν υιοθετηθεί ζωοποιεί την ψυχή, το πνεύμα μας και καθιστά την αγάπη μεταξύ των ανθρώπων. Θα πρέπει όμως όλοι να την πάρουμε στα χέρια μας και να την βάλουμε στη ζωή μας σανίδα σωτηρίας. Η Καινή Διαθήκη εδόθη υπό του Θεού και είναι το αιώνιο σύνταγμα του ανθρωπίνου γένους, το οποίο έχει την δύναμη όταν οι άνθρωποι το εννοήσουν να φτάσουν στο στόχο δια τον οποίον ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο και δεν είναι άλλος από το να φτάσουμε στο κατ εικόνα και ομοίωση. Καινή Διαθήκη σημαίνει μία διαθήκη η οποία ανήκει σε όλους τους ανθρώπους και τους λαούς της γης. Τα στοιχεία που κληρονομούν οι άνθρωποι είναι άπειρος υλικός πλούτος και αιώνιος, άφθαρτος πνευματικός πλούτος. Επιστέγασμα όλης της κληρονομιάς η άφθαρτη, αιώνια ζωή. Εύχομαι όλοι να συλλάβουμε την μέγιστη αξία της και να την θέσουμε πρώτο μέλημά μας στη ζωή μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Η΄ΣΤΙΧΟΣ 9

 

«9. ουχί κατά την διαθήκην, την οποίαν έκαμον προς τους πατέρας αυτών, καθ' ην ημέραν επίασα αυτούς από της χειρός διά να εξαγάγω αυτούς εκ γης Αιγύπτου· διότι αυτοί δεν ενέμειναν εις την διαθήκην μου και εγώ ημέλησα αυτούς, λέγει Κύριος».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Καμία σχέση η Παλαιά Διαθήκη με την καινούργια. Η Παλαιά Διαθήκη δεν έχει την δύναμη να εξαλείψει τα προβλήματα εκείνα (σκάνδαλα) που διακατέχουν τους ανθρώπους σήμερα και τις κοινωνίες όπου ζουν και προσπαθούν να αναπτύξουν. Ο λόγος είναι διότι ο καθαρισμός, ο αγιασμός δεν υπάρχει στη ζωή των ανθρώπων και των χριστιανών. Δυστυχώς αυτό που υπάρχει είναι η αμαρτία και αυτή γίνεται εωσφορική, διότι οι χριστιανοί λένε ότι πιστεύουν στον Χριστό, εκκλησιάζονται όμως απέχουν από την αλήθεια, από την αγάπη γενικότερα. Η Καινή Διαθήκη αδέλφια μου έχει την δύναμη διότι εδόθη υπό του ιδίου του Θεού και εφαρμόσθηκε υπό του Υιού και Λόγου του Θεού του ζώντος, να κάνει όλους τους ανθρώπους να μιμηθούν τον Υιό και να του ομοιάσουν. Ο τρόπος για να του ομοιάσουν είναι να σκέφτονται όλοι όπως ο Κύριος και να ενεργούν όλοι όπως ο Κύριος. Άλλωστε η παρουσία του Κυρίου αυτό τον σκοπό έχει, να δώσει θάρρος στους νέους μαθητές ώστε να πιστέψουν ότι ο νόμος της αγάπης προς τον Θεό και προς τον πλησίον δύναται να εφαρμοστεί.

Αδέλφια μου, αφού ο Κύριος ως άνθρωπος κατάφερε να νικήσει με αγώνα και να εκπληρώσει το θέλημα του Πατέρα του, αγαπήσας τους δικούς του αλλά και τους εχθρούς του, μπορούμε και όλοι εμείς με τον σχετικό αγώνα και την βοήθεια που μας παρέχει ο Λόγος του (Καινή Διαθήκη) και διά του Αγίου Πνεύματος να φτάσουμε στο να πετύχουμε το θέλημα του Πατέρα του και Πατέρα μας.

Το ότι ο Θεός τους Ισραηλίτες τους εγκατέλειψε ήτο διότι παρέκκλιναν συνειδητά τον νόμο του ολόκληρους αιώνες, δεν παύει όμως ο Θεός να συνεχίζει να τους αγαπά. Η εγκατάλειψη έγινε και θα συνεχίσει να υφίσταται μέχρι τα έθνη να πληρωθούν με την σοφία του Θεού. Έπειτα και οι Εβραίοι θα αναγνωρίσουν τον Χριστό ως Σωτήρα και Λυτρωτή.

Σήμερα όμως η Καινή Διαθήκη αλλάζει τα πράγματα και φέρνει τον κάθε άνθρωπο με μία ειλικρινή μετάνοια στον θρόνο του Θεού, διότι σήμερα το μέγα έλεος βρίσκεται στη ζωή του κάθε ανθρώπου αδιάλειπτα και όταν το θελήσει μπορεί να το πάρει και να επιδιώξει τον οποιοδήποτε πνευματικό στόχο. Εύχομαι εκ βάθους καρδίας να μπει μέσα μας η απόφαση να γίνουμε διά του αγώνα κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Χριστού και συμμέτοχοι της απείρου κάλους δόξης αυτού του Κυρίου. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Η΄ΣΤΙΧΟΙ 10 – 12

 

«10. Διότι αύτη είναι η διαθήκη, την οποίαν θέλω κάμει προς τον οίκον του Ισραήλ μετά τας ημέρας εκείνας, λέγει Κύριος· Θέλω δώσει τους νόμους μου εις την διάνοιαν αυτών και θέλω γράψει αυτούς επί της καρδίας αυτών και θέλω είσθαι εις αυτούς Θεός και αυτοί θέλουσιν είσθαι εις εμέ λαός.

11. Και δεν θέλουσι διδάσκει έκαστος τον πλησίον αυτού και έκαστος τον αδελφόν αυτού, λέγων· Γνώρισον τον Κύριον· διότι πάντες θέλουσι με γνωρίζει από μικρού έως μεγάλου αυτών·

12. διότι θέλω είσθαι ίλεως εις τας αδικίας αυτών και τας αμαρτίας αυτών και τας ανομίας αυτών δεν θέλω ενθυμείσθαι πλέον».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 10: Ο Λόγος του Θεού εδόθη για να διαβαστεί, να μελετηθεί και να παρουσιαστεί στην ίδια μας τη ζωή, στην καθημερινότητά μας. Μόνο όταν τα έργα μας και τα λόγια μας γίνουν του Θεού θα εκπληρωθεί η επαγγελία (και θέλω είσθαι Θεός αυτών και αυτοί θέλουσιν είσθαι λαός μου). Αν μελετούμε τον Λόγο του Θεού για το θεαθήναι δεν θα μας ωφελήσει. Ο νόμος του Θεού να μην μείνει άλλο στα βιβλία αλλά να μπει στη ζωή μας.

Στίχος 11: Όταν εννοήσουμε τα παραπάνω τότε θα εκπληρωθεί και η δεύτερη επαγγελία. Αυτή έχει ως εξής, δεν θα διδάσκει ο ένας τον άλλον όπως γίνεται σήμερα και ο λόγος διότι οι πάντες θα έχουν γνωρίσει τον Κύριο και θα παρουσιάζουν αυτόν στην καθημερινότητά τους με τα λόγια τους και με τα έργα τους. Αυτός είναι ο στόχος της Φωνής Θεού και της δημιουργίας αυτής στον κόσμο.

Στίχος 12: Το έλεος του Θεού ομοιάζει με εκείνον τον δισεκατομμυριούχο άνθρωπο, ο οποίος αποφάσισε να στηρίζει τη ζωή κάποιου, δίνοντας πάντα στη ζωή του ότι χρείαν έχει. Το έλεος του Θεού είναι λευκή επιταγή για όλους εμάς, μόνοι μας βάζουμε το ποσό. Αν δεν εννοήσουμε την προσφορά του Κυρίου θα γράψουμε στην επιταγή 100 ευρώ και γρήγορα θα ξεμείνουμε, αν όμως εννοήσουμε το έλεός του θα γράψουμε το ποσό εκείνο που χρειαζόμαστε για να φτάσουμε στον στόχο μας. Το έλεος του Θεού μας καταδιώκει πάσας τας ημέρας της ζωής μας και θα πρέπει να το δίνουμε και εμείς στους γύρω μας φίλους, αδελφούς, εχθρούς χωρίς μέτρο. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Η΄ΣΤΙΧΟΣ 13

 

«13. Λέγων δε καινήν, έκαμε παλαιάν την πρώτην· το δε παλαιούμενον και γηράσκον είναι πλησίον αφανισμού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όταν μελετάμε την Παλαιά Διαθήκη να παίρνουμε εκείνα τα ρήματα, εκείνα τα λόγια, εκείνες τις εμπειρίες, οι οποίες μας οικοδομούν. Στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν πολλές παγίδες, χρειάζεται προσοχή. Η Παλαιά Διαθήκη ομοιάζει με ένα σπίτι κατασκευασμένο από καλάμια. Όταν αναπτύξουμε όμως την Καινή Διαθήκη, αυτό θα ομοιάζει με ένα σύγχρονο οικοδόμημα το οποίο χτίστηκε στο οικόπεδο που ήταν το ξύλινο σπίτι για εμάς όλους υπό του Θεού. Για να χτιστεί όμως το σύγχρονο οικοδόμημα έπρεπε να αφανιστεί, να εξαφανιστεί το γερασμένο παλιό σπίτι. Εμείς θα ακολουθήσουμε την Καινή Διαθήκη η οποία δόθηκε από τον ίδιο τον Θεό και θα ενθυμούμεθα θετικά, με αγάπη το ξύλινο οικοδόμημα που υπήρχε στον χώρο όπου αναπτύχθηκε το σύγχρονο οικοδόμημα που λέγεται Χριστός. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

 

ΚΕΦ. Θ΄ΣΤΙΧΟΙ 1 – 10

 

«1. Είχε μεν λοιπόν και η πρώτη σκηνή διατάξεις λατρείας και το άγιον το κοσμικόν.

2. Διότι κατεσκευάσθη σκηνή η πρώτη, εις την οποίαν ήτο και η λυχνία και η τράπεζα και η πρόθεσις των άρτων, ήτις λέγεται Άγια.

3. Μετά δε το δεύτερον καταπέτασμα ήτο σκηνή η λεγομένη Άγια αγίων,

4. έχουσα χρυσούν θυμιατήριον και την κιβωτόν της διαθήκης πανταχόθεν περικεκαλυμμένην με χρυσίον, εν ή ήτο στάμνος χρυσή, έχουσα το μάννα και η ράβδος του Ααρών η βλαστήσασα και αι πλάκες της διαθήκης,

5. υπεράνω δε αυτής ήσαν Χερουβείμ δόξης κατασκιάζοντα το ιλαστήριον· περί των οποίων δεν είναι τώρα χρεία να λέγωμεν κατά μέρος.

6. Όντων δε τούτων ούτω κατεσκευασμένων, εις μεν την πρώτην σκηνήν εισέρχονται διαπαντός οι ιερείς εκτελούντες τας λατρείας,

7. εις δε την δευτέραν άπαξ του ενιαυτού εισέρχεται μόνος ο αρχιερεύς, ουχί χωρίς αίματος, το οποίον προσφέρει υπέρ εαυτού και των εξ αγνοίας αμαρτημάτων του λαού,

8. και τούτο εδηλοποίει το Πνεύμα το Άγιον, ότι δεν ήτο πεφανερωμένη η εις τα άγια οδός, επειδή η πρώτη σκηνή ίστατο έτι·

9. ήτις ήτο τύπος εις τον τότε παρόντα καιρόν, καθ' ον προσεφέροντο δώρα και θυσίαι, αίτινες δεν ηδύναντο να κάμωσι τέλειον κατά την συνείδησιν τον λατρεύοντα,

10. επειδή ήσαν διατεταγμένα μόνον εις βρώματα και πόματα και διαφόρους βαπτισμούς και διατάξεις σαρκικάς, μέχρι καιρού διορθώσεως».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το πνευματικό επίπεδο του ανθρώπου ήτο ικανό και δύνονταν

να εννοήσει πράγματα όπως ήταν οι σκηνές, οι τύποι, οι θυσίες κ.λ.π. Με την παρουσία του Χριστού όμως αφού παρήλθαν πολλά χρόνια τα οποία έγιναν αιώνες, πάλι το πνευματικό επίπεδο των ανθρώπων στην εποχή του ήτο για πολλούς σταθερό σε αρχές, τύπους, νόμους, λατρείες κ.λ.π. όμως εδώ συμβαίνει και κάτι μοναδικό. Αυτό είναι ότι οι αιώνες ξύπνησαν πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ήτο έτοιμοι να δουν πέρα από σκηνές, πέρα από λατρείες, πέρα από τύπους και αυτοί ήταν οι μαθητές του Χριστού, οι οποίοι γνώρισαν τον Χριστό, γνώρισαν την αλήθεια. Ο οποίος Χριστός διαμέσου τους δημιούργησε μια νέα γενιά ανθρώπων η οποία εννοεί ότι ο Θεός είναι πνεύμα και λατρεύεται διά Πνεύματος Αγίου. Όμως και η γενιά των τύπων και των σκηνών συνέχισε να υπάρχει μέχρι σήμερα. Έτσι και οι δυο γενιές διέσχισαν τους αιώνες μετά την παρουσία του Χριστού μέχρι σήμερα. Έχουμε λοιπόν μέχρι τώρα, μέχρι σήμερα τρεις γενιές ανθρώπων και ο λόγος που είναι τρεις είναι διότι δεν αναφέραμε την γενιά που συνειδητά εμπλέκεται με την αμαρτία. Προσθέτουμε λοιπόν άλλη μία εδώ. Έχουμε δηλαδή σήμερα τρεις γενιές. Η πρώτη είναι των τύπων, των σκηνών και των θυσιών, η οποία δεν εξελίσσει τον άνθρωπο κατά Θεό ώστε να φτάσει στην ουσία του Θεού, ο οποίος Θεός διέπεται από αρχές, εξουσίες, από καρπούς, από χαρίσματα και ουρανόδρομη σοφία. Η δεύτερη είναι η γενιά που συλλαμβάνει την αναγέννηση, η οποία γενιά σκέφτεται πέρα από τα υφιστάμενα στερεότυπα και διακρίνει τον Θεό με πνευματικά μάτια, τα οποία μάτια βοηθούν να δει την αλήθεια του Θεού. Η τρίτη γενιά είναι των αμετανόητων, οι οποίοι συνειδητά ποιούν την αμαρτία.

Εύχομαι όλα τα παιδιά που ανήκουν σήμερα και στο μέλλον στην Φωνή Θεού να συλλάβουν ότι ο Θεός είναι πνεύμα και να αποδώσουν σε αυτόν διά της μετανοίας και της αναγέννησης θυσία ζώσα, ευάρεστη στον Θεό αναπτύσσοντας τις εντολές αυτού του Θεού, οι οποίες μπορούν να τα εξελίξουν και να τα οδηγήσουν στην θέωση. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

 

ΚΕΦ. Θ΄ΣΤΙΧΟΙ 11 – 14

 

«11. Ελθών δε ο Χριστός αρχιερεύς των μελλόντων αγαθών διά της μεγαλητέρας και τελειοτέρας σκηνής, ουχί χειροποιήτου, τουτέστιν ουχί ταύτης της κατασκευής,

12. ουδέ δι' αίματος τράγων και μόσχων, αλλά διά του ιδίου αυτού αίματος, εισήλθεν άπαξ εις τα άγια, αποκτήσας αιωνίαν λύτρωσιν.

13. Διότι εάν το αίμα των ταύρων και τράγων και η σποδός της δαμάλεως ραντίζουσα τους μεμολυσμένους αγιάζη προς την καθαρότητα της σαρκός,

14. πόσω μάλλον το αίμα του Χριστού, όστις διά του Πνεύματος του αιωνίου προσέφερεν εαυτόν άμωμον εις τον Θεόν, θέλει καθαρίσει την συνείδησίν σας από νεκρών έργων εις το να λατρεύητε τον ζώντα Θεόν;».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 11: Στα μελλοντικά αγαθά ανήκει η σοφία του Θεού, η οποία θα μας διακατέχει πάνω σε όλους τους τομείς υλικούς ή πνευματικούς. Δεύτερον, στα μελλοντικά αγαθά ανήκει η αναγέννησή μας κατά Θεό, η οποία θα παρουσιάσει ένα νέο είδος ανθρώπων το οποίο θα σκέφτεται όπως ο Κύριος και θα ενεργεί όπως ο Κύριος. Αυτό σημαίνει ότι από έργα γεμάτα αγάπη θα διακατέχεται ο νέος κόσμος κατά Θεό κτισθέντας και από λόγο γεμάτο δύναμη με εξουσίες άπειρες. Στα μελλοντικά αγαθά ακόμη ανήκει η ζωή η αιώνια, η άφθαρτη ζωή, ανήκει η αξία του πνεύματος το οποίο πνεύμα μας όταν αναπτύσσεται κατά Θεό κάτω από τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος μας ζωοποιεί την ψυχή και το σώμα μας. Αυτό θα κάνει τον ίδιο τον Θεό να θέλει να σκηνώσει μέσα μας και να ενεργεί διαμέσου μας. Στα μελλοντικά αγαθά επίσης ανήκει η παρουσία του Αγίου Πνεύματος με στόχο και σκοπό να αναγεννήσει και να δημιουργήσει λαό, ο οποίος θα πληροί τις προϋποθέσεις για να καλέσει τον Κύριο. Όταν δημιουργηθεί ο λαός του Θεού με χαρά ο Πατέρας Θεός θα επιτρέψει την δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Αυτή η παρουσία του Κυρίου είναι το μεγαλύτερο αγαθό που θα μπορούσε να λάβει ο άνθρωπος. Σήμερα ψάχνουμε για δικαιοσύνη, για αλήθεια, για υγεία, για ζωή, για χαρά, ε τότε ας μην αναλωνόμαστε δεξιά ή αριστερά περιμένοντας μέσα από ανθρώπινα εντάλματα να τα αποκτήσουμε. Αν θέλουμε ο μέλλοντας αιώνας να έχει αγαθά, ας ξεκινήσουμε από σήμερα αγώνα καθαρισμού και αγιασμού. Ο τρόπος για να το πετύχουμε είναι να πάρουμε όλοι τον Λόγο του Θεού στα χέρια μας και να προσκολληθούμε στην Φωνή Θεού η οποία δύναται να ζωοποιήσει την ψυχή μας και το σώμα μας. Όλα αυτά δεν ανήκουν στα χειροποίητα πνευματικά (σκηνές μαρτυρίου) κ.λ.π. αλλά στα αχειροποίητα και ο λόγος διότι ο Θεός είναι πνεύμα και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δει προσκυνείν. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

Στίχος 12: Το αίμα των ζώων δεν μπορούσε να λυτρώσει τον άνθρωπο διότι ο Θεός δεν ευαρεστείται με αυτές τις θυσίες, οι οποίες σήμερα συνεχίζονται με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους από ανθρώπους που τους αρέσει όχι ο Χριστός αλλά η δική τους προβολή και η δική τους εξουσία, συνεχίζοντας να επιτελούν έργο το οποίο δεν ανήκει ουσιαστικά στο θέλημα του Θεού και δεν εργάζεται την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου. Το αίμα του Χριστού όμως έχει την δύναμη να λυτρώσει τον άνθρωπο διότι μέχρι να χυθεί κατάφερε να αναγεννήσει ο Χριστός τους ανθρώπους διά του λόγου του. Κατόπιν δίνοντας την ζωήν του λύτρον αντί πολλών χύνοντας το αίμα του για την κατά Θεό πορεία του ανθρώπου, λύτρωσε τον άνθρωπο δίνοντας εις αυτόν το παράδειγμα όλων των αιώνων. Παράδειγμα αληθινής αγάπης γεμάτης με το μέγα έλεος, το οποίο όταν εννοηθεί από έναν ή πολλούς ανθρώπους τους οδηγεί στο κατ εικόνα και ομοίωση. Το αίμα του Χριστού ήταν η τελευταία θυσία κα η πιο σημαντική, γι’ αυτό δεν χρειάζονται άλλες. Ας μπούμε από σήμερα στην ουσία και ας ξεφύγουμε από στερεότυπα τα οποία νομίζουμε ότι ωφελούν ενώ μας κρατούν μακριά από τον ζώντα Θεό αιώνες τώρα.

Στίχοι 13-14: Εάν όλα αυτά που συνέβαιναν κατά την εποχή των Εβραίων και που συνεχίζονται ακόμη βοηθούν να ενωθεί ο άνθρωπος με τον ζώντα Θεό, φανταστείτε τι θαύματα μπορεί να κάνει η διδασκαλία του Χριστού και η θυσία που υπέστη με σκοπό να αφυπνίσει τον άνθρωπο και να τον οδηγήσει στο κατ εικόνα και ομοίωση. Όταν οι άνθρωποι εννοήσουν το Ευαγγέλιο της βασιλείας, το οποίο σήμερα κηρύττεται υπό της Φωνής Θεού, θα γίνει η ανατροπή του παρόντος δαιμονισμένου κόσμου και ο Χριστός θα βασιλεύσει συνειδητά πλέον στη ζωή των ανθρώπων. Όταν γίνει αυτό ο κόσμος όλος θα ανήκει σε μία ποίμνη με ένα ποιμένα, τον Χριστό και η αγάπη θα υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους. Αυτή θα δημιουργήσει τα μεγαλύτερα θαύματα πάνω σε όλους τους τομείς και αυτή η αγάπη θα φέρει την δευτέρα έλευση του Χριστού, η οποία αναμένεται και είναι πάντα επίκαιρη στη ζωή των αναγεννημένων χριστιανών. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Θ΄ΣΤΙΧΟΣ 15

 

«15. Και διά τούτο είναι μεσίτης διαθήκης καινής, ίνα διά του θανάτου, όστις έγεινε προς απολύτρωσιν των επί της πρώτης διαθήκης παραβάσεων, λάβωσιν οι κεκλημένοι την επαγγελίαν της αιωνίου κληρονομίας».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο Χριστός έγινε μεσίτης της διαθήκης εκείνης που ανήκει στον άνθρωπο και είναι δοσμένη από τον Πατέρα Θεό. Ο καιρός γι’ αυτή έφτασε διότι τρέχει μπροστά μας σήμερα ο μέλλοντας αιώνας τον οποίον μάλιστα διανύουμε. Η διαθήκη αυτή που διά της ζωής του φανέρωσε ο Κύριος έχει την εξουσία να θεώσει τον άνθρωπο και να τον οδηγήσει στην χαμένη πατρίδα, με σκοπό να αναπτυχθεί πάλι μέσα του το δέντρο της ζωής το οποίο καταργεί όλα τα φθοροποιά στοιχεία και τον κάνει να μετέχει της αιώνιας, άφθαρτης ζωής. Ο Χριστός είναι ο μόνος έχων μέσα του το φως που είναι απρόσιτο, ο Χριστός είναι ο μόνος αναμάρτητος και ο μόνος ο οποίος νίκησε τον φυσικό θάνατο. Διά του Χριστού θα μπορέσουμε και εμείς να νικήσουμε τους εχθρούς μας, δηλαδή την αμαρτία και τα παράγωγα αυτής που προκαλούν τον θάνατο στην ψυχή και στο σώμα μας.

ΚΕΦ. Θ΄ΣΤΙΧΟΙ 16 – 18

 

«16. Διότι όπου είναι διαθήκη, ανάγκη να υπάρχη θάνατος εκείνου, όστις έκαμε την διαθήκην·

17. διότι η διαθήκη επί τεθνεώτων είναι βεβαία, επειδή ποτέ δεν ισχύει, ενόσω ζη ο διαθέτης.

18. Όθεν ουδέ η πρώτη δεν ήτο εγκαινιασμένη χωρίς αίματος·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο Χριστός έγραψε την νέα διαθήκη, την Καινή Διαθήκη που ανήκει σε όλους τους ανθρώπους μηδενός εξαιρουμένου και την έγραψε με τη ζωή του. Μάλιστα οι μαθητές του την μετέτρεψαν σε γραπτό λόγο και συγκεκριμένα την φανέρωσαν στα τέσσερα Ευαγγέλια. Μέσα στα τέσσερα Ευαγγέλια φανερώνει τις προθέσεις του ο Θεός, οι οποίες σήμερα ξεδιπλώνονται μπροστά μας διά Πνεύματος Αγίου. Μάλιστα για να την κληρονομήσουμε εμείς οι άνθρωποι την άφθαρτη αυτή διαθήκη, την Καινή Διαθήκη πέθανε ο Χριστός πάνω στον σταυρό και έτσι σήμερα μας ανήκει. Αν την αξιοποιήσουμε σωστά τότε θα έρθει η επαγγελία του Πατρός να καλύψει όλο το ανθρώπινο γένος, η οποία διακατέχεται από τον καθαρισμό, τον αγιασμό, την άφθαρτη ζωή. Όταν νικήσουμε τους εχθρούς μας (αμαρτία) και επικρατήσουν τα ανωτέρω, τότε και αυτός ο Υιός θα μετέχει της κληρονομιάς που ο ίδιος μας χάρισε. Η κληρονομιά αυτή διακατέχεται από υλικό και πνευματικό πλούτο, τον οποίον μάτι ανθρώπου και νους ανθρώπου δεν έχει δει και δεν έχει φανταστεί. Ας ενώσουμε την κατά Θεό ύπαρξη μας κάτω από τα βασικά στοιχεία του Ευαγγελίου και ας μην αφήνουμε άλλο τις μικρότητες και τους εγωισμούς να μας οδηγούν σε αδιέξοδο, ώστε να μας χωρίζουν. Η παγκόσμια θρησκευτική ιστορία μπορεί να μας διδάξει πολλά, μην επιμένουμε στους χωρισμούς, στους εγωισμούς, στις πονηρίες ώστε τα συμφέροντα να επιβουλεύονται τη ζωή μας αιώνες τώρα συνέχεια. Το κάλεσμα που λάβαμε είναι άνωθεν και είναι σημαντικό. Μάλιστα δεν μπορούμε να έχουμε πολλές ευκαιρίες στο να αναπτύξουμε το θέλημα του Θεού. Τον φυσικό χρόνο ζωής που έχουμε να τον καταναλώνουμε κατάλληλα στο να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Ας μην καταναλώνουμε πλέον χρόνο σε φιλοσοφικές εγωιστικές συζητήσεις που δεν οδηγούν πουθενά. Ας αφήσουμε τα παραμύθια που χρόνια έχουμε πιστέψει ως θέλημα του Θεού και ας μπούμε στα βάθη του Λόγου του Θεού, το οποίο εύχομαι ολόψυχα εις ολόκληρο τον χριστιανικό κόσμο. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Θ΄ΣΤΙΧΟΙ 19 – 23

 

«19. διότι αφού πάσα εντολή του νόμου ελαλήθη υπό του Μωϋσέως προς πάντα τον λαόν, λαβών το αίμα των μόσχων και των τράγων με ύδωρ και μαλλίον κόκκινον και ύσσωπον, ερράντισε και αυτό το βιβλίον και πάντα τον λαόν,

20. λέγων· Τούτο είναι το αίμα της διαθήκης, την οποίαν διέταξεν εις εσάς ο Θεός·

21. και την σκηνήν δε και πάντα τα σκεύη της υπηρεσίας με το αίμα ομοίως ερράντισε.

22. Και σχεδόν με αίμα καθαρίζονται πάντα κατά τον νόμον και χωρίς χύσεως αίματος δεν γίνεται άφεσις.

23. Ανάγκη λοιπόν ήτο οι μεν τύποι των επουρανίων να καθαρίζωνται διά τούτων, αυτά όμως τα επουράνια με θυσίας ανωτέρας παρά ταύτας».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ας το πάρουμε απόφαση. Τα παλιά παρήλθαν. Ο Χριστός τα κατήργησε όλα. Σήμερα ο ναός του Θεού είναι το σώμα ημών και θα πρέπει να βρούμε τα μέσα που το ζωοποιούν. Ας το πάρουμε απόφαση, ο Θεός δεν είναι στον ουρανό αλλά μέσα μας και γύρω μας, στον πλησίον μας και προς αυτή την κατεύθυνση να στρέψουμε την προσοχή μας αν θέλουμε να συναντήσουμε τον Θεό και να θέλει να μας συναντήσει και αυτός. Το αίμα των ζώων δεν ωφέλησε το ανθρώπινο γένος για αιώνες, μόνο διά πίστεως λειτούργησε θετικά για κάποιους. Το αίμα όμως του Χριστού χύθηκε πάνω στον σταυρό και χάρισε σε όλους εμάς το μέγα έλεος και πληθώρα ουρανόδρομης σοφίας και δυνάμεως. Μόνο αυτό το αίμα του Χριστού δύναται και μπορεί να σώσει τον άνθρωπο και γενικότερα όλο το ανθρώπινο γένος.

 

ΚΕΦ. Θ΄ΣΤΙΧΟΣ 24

 

«24. Διότι ο Χριστός δεν εισήλθεν εις χειροποίητα άγια, αντίτυπα των αληθινών, αλλ' εις αυτόν τον ουρανόν, διά να εμφανισθή τώρα ενώπιον του Θεού υπέρ ημών·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο Χριστός δεν ασχολήθηκε με χειροποίητα άγια, δεν ασχολήθηκε με τύπους, με θρησκείες, με δόγματα, με εντάλματα ανθρώπων και θεωρίες αγγέλων. Ο Χριστός δίδαξε με σοφία Θεού συναρπάζουσα, με απεριόριστες δυνάμεις, με έργα αγάπης, με θαύματα μεγάλα σε όλους τους τομείς, με ουσιαστική ταπείνωση, με αγάπη ανυπόκριτη η οποία στρέφεται προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο και εχθρό. Ο ίδιος ο Χριστός χαίρεται μόνο γι’ αυτόν που ποιεί το θέλημα του Θεού και διδάσκει αυτό με λόγια και έργα (ο ποιήσας και διδάξας ούτος ζήσεται). Εύχομαι να συλλάβουμε την αποστολή του την οποίαν στη συνέχεια να μιμηθούμε ώστε να φτάσουμε στη ζωή, την αιώνια ζωή, την άφθαρτη ζωή. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Θ΄ΣΤΙΧΟΙ 27 – 28

 

«27. Και καθώς είναι αποφασισμένον εις τους ανθρώπους άπαξ να αποθάνωσι, μετά δε τούτο είναι κρίσις,

28. ούτω και ο Χριστός, άπαξ προσφερθείς διά να σηκώση τας αμαρτίας πολλών, θέλει φανή εκ δευτέρου χωρίς αμαρτίας εις τους προσμένοντας αυτόν διά σωτηρίαν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 27: Αφού ο άνθρωπος αποστάτησε από τις αρχές του Θεού και υιοθέτησε την αμαρτία θα πεθάνει. Αν όμως ένας ή πολλοί άνθρωποι πιστέψουν στον Χριστό και υιοθετήσουν την διδασκαλία του δεν χρειάζεται να πεθάνουν, διότι ο Χριστός πέθανε γι’ αυτούς και για όλους μας και έγινε λύτρο αντί πολλών. Χρειάζεται όμως να το πιστέψουμε. Ακόμη και σήμερα όμως οι ενασχολούμενοι με τον Λόγο του Θεού δεν πιστεύουν στο ολοκληρωμένο Ευαγγέλιο της βασιλείας, το οποίο ο Υιός και Λόγος του Θεού του ζώντος φανέρωσε. Έτσι όλο το ανθρώπινο γένος παραμένει στην σκιά της αμαρτίας, του θανάτου και της μεταθανάτιας ζωής. Ήρθε ο καιρός λοιπόν να σηκώσουμε διά Ιησού Χριστού το ανάστημά μας σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και να νικήσουμε την αμαρτία, η οποία εδρεύει μέσα μας ώστε να λύσουμε εαυτούς από την φυλακή της αμαρτίας, της φθοράς και του θανάτου.

Υπάρχουν δύο είδη κρίσης. Η πρώτη κρίση είναι η κρίση των ζώντων και συμβαίνει σε αυτόν που εν ζωή έκρινε τον εαυτό του κάνοντας χρήση του μέγα ελέους και έφτασε στον αγιασμό ποιώντας το θέλημα του Θεού εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο. Αυτός δεν δύναται να πεθάνει και αν πεθάνει θα μεταβεί στη ζωή διά του θανάτου και συγκεκριμένα στην πρώτη ανάσταση. Η δεύτερη κρίση γίνεται όταν ένας άνθρωπος πεθάνει. Τότε πάει να πει ότι ο θάνατος αφού ήρθε τον έκρινε αδύνατο να μετέχει της ζωής της αιώνιας, της άφθαρτης επί του παρόντος. Έτσι θα μείνει στον θάνατο μέχρι την ημέρα όπου θα κριθεί από τον Θεό ότι πρέπει να αναστηθεί ώστε να μεταβεί στη ζωή και αυτό θα γίνει αν εργάστηκε εν ζωή το θέλημα του Θεού. Τότε αυτός που κοιμήθηκε εν Κυρίω θα μετέχει της πρώτης ανάστασης, η οποία θα γίνει διά όλους τους εν Κυρίω κοιμηθέντες υπό τον όρο κοιμηθέντες και όχι νεκροθέντες διότι ο ψαλμωδός αναφέρει ότι οι νεκροί απεκόπησαν από της χειρός του Κυρίου και δεν ενθυμείται πλέον. Αν ένας άνθρωπος δεν εργάστηκε στο να πετύχει τον καθαρισμό ή τον αγιασμό θα μείνει στον θάνατο μέχρι να γίνει η γενική ανάσταση όλων των νεκρών. Όταν γίνει αυτή θα κριθεί. Κατόπιν ανάλογα το ποιείν αγαθό ή πονηρό θα μετέχει ή της ζωής με τον Χριστό ή της ζωής μετά του διαβόλου.

Στίχος 28: Ο Χριστός θα φανεί πάλι για δεύτερη φορά όταν νικήσουμε τους εχθρούς μας, έσχατος εχθρός όλων ημών ο θάνατος, μέχρι τότε θα παραμένει στα δεξιά του Πατρός (αγαθός χώρος). Η Φωνή Θεού έχει αποστολή να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις εκείνες ώστε να μπορέσει με την δύναμη του Θεού να δημιουργηθεί λαός Θεού ο οποίος να έχει πιστέψει στο Ευαγγέλιο της βασιλείας και να διέπεται από τον αγιασμό και την αιώνια ζωή. Με λίγα λόγια να δημιουργηθεί λαός που να πληροί τις προϋποθέσεις ώστε να έρθει ο Χριστός. Αυτό θα γίνει αφού πρώτα τα βασίλεια του κόσμου καταρρεύσουν. Μόνο τότε οι άνθρωποι θα ζητήσουν ουσιαστικά το βασίλειο του Θεού να βασιλεύσει στη ζωή τους και στη ζωή όλων των λαών της γης. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

 

ΚΕΦ. Ι΄ΣΤΙΧΟΣ 1

 

«1. Διότι ο νόμος, έχων σκιάν των μελλόντων αγαθών, ουχί αυτήν την εικόνα των πραγμάτων, δεν δύναταί ποτέ διά των αυτών θυσιών, τας οποίας προσφέρουσι κατ' ενιαυτόν πάντοτε να τελειοποιήση τους προσερχομένους·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης ήταν αρκετός για την συγκεκριμένη πνευματική περίοδο που δόθηκε και ειπώθηκε, διότι ο Θεός δεν μίλησε και δεν αποκάλυψε ολοκληρωτικά το σχέδιο του σε εκείνους γιατί προείδε κάτι πολύ καλύτερο, το οποίο το έφερε ο Κύριος και ξεδιπλώνεται σήμερα μπροστά μας διά της Φωνής Θεού. Ο νόμος όμως της Καινής Διαθήκης που έφερε ο Χριστός είναι γεμάτος υποσχέσεις και επαγγελίες και δεν έχει καμία σχέση ώστε να μπορεί συγκριθεί με τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Χριστός αδέλφια μου όταν πιστευτεί από έναν ή πολλούς ανθρώπους έχει αιώνιο κύρος και παρέχει αιώνια σωτηρία, καθώς πληρότητα πνεύματος και χαρίζει αιώνια, άφθαρτη ζωή. Εύχομαι όλοι να γνωρίσουμε τις προθέσεις του Θεού διά Πνεύματος Αγίου και με χαρά να τις αναπτύξουμε. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

ΚΕΦ. Ι΄ΣΤΙΧΟΙ 5 – 7

 

«5. Διά τούτο εισερχόμενος εις τον κόσμον, λέγει· Θυσίαν και προσφοράν δεν ηθέλησας, αλλ' ητοίμασας εις εμέ σώμα·

6. εις ολοκαυτώματα και προσφοράς περί αμαρτίας δεν ευηρεστήθης·

7. τότε είπον· Ιδού, έρχομαι, εν τω τόμω του βιβλίου είναι γεγραμμένον περί εμού, διά να κάμω, ω Θεέ, το θέλημά σου».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 5: Τέρμα οι θυσίες εκείνες που είναι έξω από εμάς και δεν μας αγγίζουν όπως ζώα κ.λ.π. Αν θέλουμε να προσφέρουμε θυσία στον Θεό και να είναι ευάρεστη δεν έχουμε παρά να θυσιάσουμε τον κόσμο, τα πάθη, τα συμφέροντα, τις προσωπικές φιλοδοξίες κ.λ.π. Τελευταία να αγαπήσουμε τον Θεό και τον πλησίον, θυσιάζοντας τα πάντα με σκοπό να επιτευχθούν αυτοί οι δύο στόχοι και να είμεθα σίγουροι ότι μπροστά μας θα ανοίξει μία μοναδική ουρανόδρομη οδός, η οποία θα μας εξασφαλίσει ανεκλάλητη χαρά, άπειρη χαρά και μοναδική αγαλλίαση. Αμήν.

Στίχος 6: Αν είναι δυνατόν ο Θεός να ευαρεστείται με μικρότητες που είναι οι θυσίες κ.λ.π. Εξάλλου από την αρχή είχε φανερώσει τις προθέσεις του αυτές στους ανθρώπους διά μέσω των προφητών, ώστε οι άνθρωποι να μην προβαίνουν σε αυτές τις ενέργειες. Ο προφήτης Ησαΐας στα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου του φανέρωσε πολλά, ας τα διαβάσουμε.

Στίχος 7: Ο Χριστός φανέρωσε το θέλημα του Θεού και προέβη στην ενέργεια να θυσιάσει εαυτό ώστε να σταματήσουν όλες οι άλλες θυσίες. Ας πάρουμε τον Λόγο του Θεού ανά χείρας και ας ξεκινήσουμε να σπουδάζουμε τα δρώμενα αυτού ώστε να προσφέρουμε θυσία ζώσα τα σώματα ημών, τα οποία θα απέχουν από την αμαρτία. Αυτή την θυσία να κάνουμε και να είμεθα σίγουροι ότι είναι υπέρ αρκετή. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

 

ΚΕΦ. Ι΄ΣΤΙΧΟΣ 8

 

«8. Αφού είπεν ανωτέρω ότι θυσίαν και προσφοράν και ολοκαυτώματα και προσφοράς περί αμαρτίας δεν ηθέλησας ουδέ ευηρεστήθης εις αυτάς, αίτινες προσφέρονται κατά τον νόμον».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο Θεός δεν θέλει άλλες θυσίες και δεν έχουν καμία σημασία για αυτόν. Οι θυσίες δεν καθαρίζουν την αμαρτία. Ο Θεός θέλει να γνωρίσουμε τον εαυτόν μας, να μετανοήσουμε από νεκρά έργα, τύπους, φανατισμούς κ.λ.π. και να εισέλθουμε στα βάθη του Θεού τα οποία είναι μετάνοια, αναγέννηση, καθαρισμός, αγιασμός, εξάπλωση του Λόγου του Θεού, ζώσα πίστη. Αυτά θα φέρουν τον Θεό στη ζωή μας. Εύχομαι να μην βρεθεί ένας άνθρωπος που να μην θέλει να καταλάβει ποιο είναι το θέλημα του Θεού και ποιος θα πρέπει να είναι ο δικός μας στόχος από σήμερα και για πάντα μέχρι την ημέρα του Κυρίου. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Ι΄ΣΤΙΧΟΙ 9 – 10

 

«9. τότε είπεν· Ιδού, έρχομαι διά να κάμω, ω Θεέ, το θέλημά σου. Αναιρεί το πρώτον, διά να συστήση το δεύτερον.

10. Με το οποίον θέλημα είμεθα ηγιασμένοι διά της προσφοράς του σώματος του Ιησού Χριστού άπαξ γενομένης».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 9: Ο ίδιος ο Θεός αναίρεσε την Παλαιά Διαθήκη και συστήνει με την παρουσία του την Καινή Διαθήκη. Φυσικά δεν την καταργεί, διότι μέσα σε αυτήν υπάρχουν πολλά στοιχεία από σκεύη εκλογής που είναι προς οικοδομή. Αυτό που θα σώσει τον άνθρωπο και θα τον οδηγήσει στην αιώνια κατάπαυση είναι η δεύτερη διαθήκη την οποίαν συστήνει ο ίδιος ο Θεός. Σε αυτή να πιστέψουμε και προς αυτή την κατεύθυνση να τείνουμε. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

Στίχος 10: Με την δεύτερη διαθήκη μπορούμε να φτάσουμε στον αγιασμό χρησιμοποιώντας το μέγα έλεος του Κυρίου, το οποίο καταδιώκει ημάς πάσας τας ημέρας της ζωής μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ι΄ΣΤΙΧΟΣ 11

 

«11. Και πας μεν ιερεύς ίσταται καθ' ημέραν λειτουργών και τας αυτάς πολλάκις προσφέρων θυσίας, αίτινες ποτέ δεν δύνανται να αφαιρέσωσιν αμαρτίας·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το ότι δεν ωφελούν οι θυσίες οι οποίες λειτουργούσαν στην Παλιά Διαθήκη αλλά και σήμερα στα δόγματα, τούτο αποδεικνύεται διότι ουδείς λειτουργός δεν κατάφερε να καταργήσει την ασθένεια, τη φθορά και τον θάνατο τα οποία προκαλεί η αμαρτία. Ούτε καν τους λειτουργούς δεν ωφελούν πόσο μάλλον τον λαό. Αν ωφελούσαν αυτά όλα τους  λειτουργούς δεν θα πήγαιναν για θεραπεία στους γιατρούς, αλλά οι γιατροί θα πήγαιναν στους λειτουργούς για να θεραπευτούν. Φανταστείτε τον Κύριο άρρωστο, τον Πέτρο με πονοκέφαλο ή νεφρική ανεπάρκεια ή με διαβήτη κ.λ.π. Οι πραγματικοί λειτουργοί έχουν σημεία τα οποία αναφέρονται στο τέλος του κατά Μάρκου Ευαγγελίου. Οι αυτοαποκαλούμενοι λειτουργοί πάσχουν. Αν θέλουμε να λειτουργούμε τα του Θεού ας φροντίσουμε να λειτουργήσει το θέλημά του στη ζωή μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ι΄ ΣΤΙΧΟΙ 12 – 14

 

«12. αλλ' αυτός αφού προσέφερε μίαν θυσίαν υπέρ αμαρτιών, εκάθησε διαπαντός εν δεξιά του Θεού,

13. προσμένων του λοιπού εωσού τεθώσιν οι εχθροί αυτού υποπόδιον των ποδών αυτού.

14. Διότι με μίαν προσφοράν ετελειοποίησε διά παντός τους αγιαζομένους».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 12: Ο Κύριος έκανε στο ακέραιο το θέλημα του Πατέρα του μέχρι τέλους. Αφού εκπλήρωσε την αποστολή του νίκησε τον διάβολο, τον εωσφόρο και την στρατιά αυτού. Το ότι έκανε το θέλημα του Θεού ο Χριστός, αυτό τον έκανε να μετέχει της δόξης του Πατέρα του αιώνια. Διά παντός λοιπόν ο Χριστός θα βρίσκεται στα δεξιά του Πατέρα.

Εύχομαι να συλλάβουμε την ουρανόδρομη αποστολή που άνοιξε σήμερα μπροστά μας και να την φέρουμε εις πέρας με οποιεσδήποτε θυσίες και αν χρειαστεί να κάνουμε. Θέλω να ξέρετε όλοι ότι ο πιο φτωχός άνθρωπος στον κόσμο για μένα είναι αυτός που δεν έχει αποστολή ή αυτός που ενώ ο Θεός μερίμνησε να έχει αποστολή αποκαλύπτοντας το θέλημά του ή τις προθέσεις του, δεν θέλει να την φέρει εις πέρας προσκομίζοντας δικαιολογίες, εντάλματα ανθρώπων κ.λ.π. Εύχομαι επίσης να μην υπάρχει άνθρωπος μέσα στην Φωνή Θεού που να μην θελήσει να αναπτύξει την αποστολή του και να την φέρει εις πέρας.

Στίχος 13: Ο Χριστός νίκησε τους δικούς του εχθρούς με τον αγώνα που διεξήγαγε εις όλον τον επί γης βίο του ακολουθώντας κατά γράμμα το θέλημα του Πατέρα του. Η βοήθεια που έχουμε από αυτόν είναι το παράδειγμά του, το οποίο μας δίνει το δικαίωμα να πούμε πως αφού ο Κύριος τα κατάφερε μπορούμε και εμείς. Ο τρόπος να τα καταφέρουμε είναι να ακολουθήσουμε την συμβουλή του. Ο ίδιος φανέρωσε το ότι εγώ ποιώ και εσείς δύνασθε να ποιήσετε. Όπως ο Κύριος νίκησε τους εχθρούς του και εμείς δυνάμεθα να νικήσουμε τους εχθρούς μας. Χρειάζεται όμως να το πιστέψουμε και στη συνέχεια να πέσουμε με τα μούτρα στον αγώνα του καθαρισμού, του αγιασμού και της εξάπλωσης. Οι εχθροί μας είναι η αμαρτία, η φθορά, η άγνοια του θελήματος του Θεού, τα εντάλματα των ανθρώπων, η αποδοχή της μεταθανάτιας ζωής, οι μικρές και οι μεγάλες αλώπεκες. Τελευταίος εχθρός όλων ο θάνατος. Ας ξεκινήσουμε αγώνα και με την βοήθεια του Θεού θα τα καταφέρουμε. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

Στίχος 14: Η προσφορά του Κυρίου είναι ότι θυσίασε τον εαυτό του και έδωσε την ζωήν του λύτρον αντί πολλών, χαρίζοντας σε όλους τους ανθρώπους μηδενός εξαιρουμένου το μέγα έλεος, το οποίο μπορεί να εξασφαλίσει στον καθένα από εμάς την αιώνια, άφθαρτη ζωή. Εμείς τώρα ρωτάμε, μπορούμε να πετύχουμε το θέλημα του Θεού και τι προσφορές από μέρους μας θα χρειαστούν; Η γνώμη μου είναι ότι δεν χρειάζεται εμείς να δώσουμε σήμερα τη ζωή μας για κανέναν και για τίποτα. Εμείς χρειάζεται η προσφορά μας να είναι η ειλικρινή απόφασή μας καθώς και η ειλικρίνεια στο να θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού και να πετύχουμε τις επαγγελίες. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ι΄ΣΤΙΧΟΙ 15 – 16

 

«15. Μαρτυρεί δε εις ημάς και το Πνεύμα το Άγιον· διότι αφού είπε πρότερον,

16. Αύτη είναι η διαθήκη, την οποίαν θέλω κάμει προς αυτούς μετά τας ημέρας εκείνας, λέγει ο Κύριος· Θέλω δώσει τους νόμους μου εις τας καρδίας αυτών και θέλω γράψει αυτούς επί των διανοιών αυτών, προσθέτει».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 15: Το Πνεύμα το Άγιο μαρτυρεί για εμάς όταν ο Θεός είναι στη ζωή μας με σημεία, με θαύματα, με καρπούς, με ανθρώπους που λαχταρούν να μας συστήνουν ως πνευματικούς οδηγούς στη ζωή τους και στους φίλους τους.

Στίχος 16: Αν θέλουμε να λάβει χώρα στη ζωή μας αυτή η επαγγελία, θα πρέπει να μελετήσουμε τον Λόγο του Θεού (Καινή Διαθήκη) ώστε να μας γίνει συνήθεια ο τρόπος ζωής που παρουσιάζει ο Χριστός. Κατόπιν θα γραφτούν οι νόμοι του Θεού Πατέρα μέσα μας και μάλιστα θα λειτουργούν μέσα μας αλλά και γύρω μας, ώστε το παράδειγμα ημών να γίνει αποδεκτό από εκατομμύρια ανθρώπους.

ΚΕΦ. Ι΄ΣΤΙΧΟΙ 17 – 18

 

«17. Και τας αμαρτίας αυτών και τας ανομίας αυτών δεν θέλω ενθυμείσθαι πλέον.

18. Όπου δε είναι άφεσις τούτων, δεν είναι πλέον προσφορά περί αμαρτίας».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 17: Αφού ο Θεός έχυσε το αίμα του για όλους εμάς χαρίζοντας το μέγα έλεος και για όλους τους ανθρώπους μηδενός εξαιρουμένου, θα πρέπει να το καταλάβουμε ώστε να μην έχουμε αυστηρή συνείδηση στα λάθη μας και στα λάθη των συνανθρώπων μας. Ο Θεός δεν ενθυμείτε τις αμαρτίες μας. Ας το πιστέψουμε και ας ξεκινήσουμε να αγωνιζόμαστε τον καλόν αγώνα όχι για να σωθούμε, διότι το έλεος του Θεού μας καταδιώκει πάσας τας ημέρας της ζωής μας, είμαστε σωσμένοι και μόνο που πιστεύουμε σε αυτόν, αλλά θα αγωνιζόμαστε ώστε να δημιουργήσουμε χαρακτήρα Χριστού, ο οποίος να διέπεται από το πνεύμα το δικό του και τα έργα αγάπης τα οποία θα πρέπει να συντροφεύουν τη ζωή μας από σήμερα και να στρέφονται προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο και εχθρό. Δεν αγωνιζόμαστε λοιπόν για να σωθούμε, αγωνιζόμαστε για να καταφέρουμε να τιθασεύσουμε τον κακό εαυτό μας και να τον μετατρέψουμε σε καλό. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

Στίχος 18: Αφού η προσφορά του Θεού και του Χριστού έγινε για όλον τον πιστεύσαντα εν Χριστώ κόσμο, αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο ανεξαρτήτου δόγματος, θρησκείας, έθνους, δεν χρειάζεται να προσφέρουμε τίποτα σε αυτόν τον Θεό. Το μόνο που χρειάζεται είναι να πιστέψουμε τις επαγγελίες του και τα διδάγματά του και να αυξάνουμε πάνω σε αυτά κάθε μέρα. Ο τρόπος, νίκα άνθρωπε το κακό με το καλό. Από σήμερα στόχος μας θα είναι να κάνουμε το θέλημα του Θεού και όταν δεν τα καταφέρνουμε θα λέμε, αδελφέ μην κοιτάς πως έπεσα αλλά πως σηκώθηκα. Εξάλλου το έλεος του θεού είναι λευκή επιταγή της οποίας τον αριθμό θέτουμε εμείς να μην ομοιωθούμε με εκείνων που έγραψε 100 ευρώ ενώ θα μπορούσε να γράψει ένα εκατομμύριο ευρώ. Ο στόχος μετρά όχι ο δρόμος που χρειάζεται να διανύσουμε. Εξάλλου όταν είμεθα ειλικρινείς απέναντι στις επιδιώξεις του Πατέρα και θέλουμε το θέλημά του στη ζωή μας, θα φέρουμε με την βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, του Παρακλήτου τόσο κοντά τον Θεό που με μία ειλικρινή μετάνοια θα βρεθούμε γρήγορα από τον φθαρτό κόσμο της αμαρτίας στον άφθαρτο κόσμο του Αγίου Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ι΄ΣΤΙΧΟΙ 19 – 20

 

«19. Έχοντες λοιπόν, αδελφοί, παρρησίαν να εισέλθωμεν εις τα άγια διά του αίματος του Ιησού,

20. διά νέας και ζώσης οδού, την οποίαν καθιέρωσεν εις ημάς διά του καταπετάσματος, τουτέστι της σαρκός αυτού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 19: Στα Άγια των Αγίων έμπαινε μόνο ο ιερέας του Θεού. Σήμερα όμως με μία ειλικρινή μετάνοια μπορούμε όλοι να εισέλθουμε σε αυτά και να ζούμε από κοντά τον Πατέρα, ώστε αυτός να λειτουργεί καθ εκάστην ημέρα σε εμάς.

Στίχος 20: Την νέα οδό την άνοιξε ο Θεός διά μέσω της Φωνής Θεού κηρύττοντας το Ευαγγέλιο της βασιλείας, το οποίο εμπεριέχει επαγγελίες οι οποίες μπορούν να λάβουν χώρα στη ζωή μας. Αυτές είναι: Παίρνουμε τον Λόγο του Θεού ανά χείρας, αφού εννοήσουμε εισερχόμεθα στην μετάνοια η οποία σημαίνει ότι μετά εννόησα. Τι εννόησα; Εννόησα ποια είναι η αποστολή μου και ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Έπειτα εισερχόμεθα στην αναγέννηση καταργώντας την αμαρτία από τη ζωή μας. Όταν ολοκληρώσουμε τον καθαρισμό ή τον αγιασμό εισερχόμεθα στην βασιλεία του Θεού. Ο ίδιος ο Κύριος φανέρωσε, η βασιλεία του Θεού δεν έρχεται ώστε να παρατηρείται, ουδέ θέλετε ειπεί ιδού εδώ είναι ή εκεί, διότι η βασιλεία του Θεού εντός υμών εστί. Όταν χτιστεί αυτή μέσα μας καταργείται η αμαρτία. Αυτό σταματά τη φθορά και καταργεί τον θάνατο από τα σώματα ημών. Όταν αυτά λάβουν χώρα στη ζωή μας δημιουργείται ο λαός του Θεού, μετέπειτα έρχεται ο Χριστός και αναλαμβάνει το βασίλειό του ώστε να συμβασιλέψει με τους λελυτρωμένους. Μακάρι να φτάσουμε γρήγορα την ημέρα του Κυρίου και βλέπουμε μετά. Για να φτάσουμε την ημέρα του Κυρίου θα πρέπει πρώτα τα βασίλεια του κόσμου και τα συστήματα αυτού να καταρρεύσουν. Αφού οι άνθρωποι προδοθούν από αυτά τότε θα στραφούν με ειλικρίνεια στον Θεό. Εμείς όμως αφού καλεστήκαμε σήμερα να υπηρετήσουμε την Φωνή Θεού, ας ετοιμάσουμε εαυτούς ώστε η μέρα του πειρασμού η οποία μέλει να πειράξει τους κατοικούντας της γης να μην μας αγγίξει. Ο Λόγος του Θεού έχει την δύναμη να μας θωρακίσει αδέλφια μου, ώστε οι πειρασμοί και τα εντάλματα των ανθρώπων τα οποία σήμερα παίζουν καθοριστικό ρόλο στη ζωή μας να μην μας αγγίξουν. Αυτά είναι το υλικό στοιχείο στο οποίο ο άνθρωπος έχει στηρίξει τη ζωή του και μέρα - νύχτα με την ύλη (χρήματα) ασχολείται καθώς και άλλα πολλά όπως φανατισμοί, δόγματα, θρησκείες κ.λ.π.

 

ΚΕΦ. Ι΄ΣΤΙΧΟΙ 21 – 23

 

«21. και έχοντες ιερέα μέγαν επί τον οίκον του Θεού,

22. ας πλησιάζωμεν μετά αληθινής καρδίας εν πληροφορία πίστεως, έχοντες τας καρδίας ημών κεκαθαρμένας από συνειδήσεως πονηράς και λελουμένοι το σώμα με ύδωρ καθαρόν·

23. ας κρατώμεν την ομολογίαν της ελπίδος ασάλευτον· διότι πιστός ο υποσχεθείς·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 21: Ο Μέγας αρχιερέας είναι ο Κύριος ο οποίος απέδειξε με τα λόγια και με τα έργα του το θέλημα του Θεού. Εύχομαι να του ομοιάσουμε ώστε να συμμετέχουμε στην δόξα του.

Στίχος 22: Αν δεν έχουμε καρδιά καθαρή γεμάτη προσφορά και έργα πίστεως γεμάτα καθαρή συνείδηση Χριστού, δεν θα μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε κατά Θεό. Αν έχουμε αποστολή η πίστη μας δεν θα ελαττωθεί κατ’ ελάχιστον. Μάλιστα θα παραμείνει αδιασάλευτη μέχρι την ημέρα του Κυρίου, ισχυρή κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες θελήσει ο Θεός να μας εξελίξει ώστε να αυξηθεί και να γίνει ζώσα πίστη που θα λέμε και θα γίνεται. Αν μείνουμε μέχρι τέλους κραταιοί στην πίστη, ο Θεός θα εκπληρώσει τις επαγγελίες του σε εμάς και η χαρά μας θα είναι αιώνια. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

Στίχος 23: Η ελπίδα είναι προ της πίστης και θα πρέπει μέχρι να φτάσουμε στην πίστη η ελπίδα μας στον Θεό και στις επαγγελίες να παραμένει αδιασάλευτη. Να γνωρίζουμε ακόμη ότι η ελπίδα δεν καταισχύνει αυτόν που θα επιδιώξει την πίστη, η οποία πίστη εξασφαλίζει τις επαγγελίες στη ζωή μας. Εύχομαι να διαφυλάξουμε την ελπίδα μέχρι την ημέρα που θα λέμε και θα γίνεται. Σύμφωνα όμως με το θέλημα του Θεού θα πρέπει να είναι τα λεγόμενά μας, ώστε να τα διέπουν τα αιτήματα μας ταπείνωση και ανυπόκριτη αγάπη. Ο Κύριος ποτέ δεν χρησιμοποίησε την πίστη όπως ήθελε, πάντα ρωτούσε τον Πατέρα του αν θα έπρεπε να ενεργήσει θετικά πάντα διά πίστεως στα ερεθίσματα που δέχονταν από ανθρώπους. Μόνο αυτός ο τρόπος της ελπίδας και της πίστης είναι αποδεκτός από τον Θεό.

 

ΚΕΦ. Ι΄ΣΤΙΧΟΙ 24 – 25

 

«24. και ας φροντίζωμεν περί αλλήλων, παρακινούντες εις αγάπην και καλά έργα,

25. μη αφίνοντες το να συνερχώμεθα ομού, καθώς είναι συνήθεια εις τινάς, αλλά προτρέποντες αλλήλους και τοσούτω μάλλον, όσον βλέπετε πλησιάζουσαν την ημέραν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Σύμφωνα με το θέλημα του Θεού που φανερώνεται μέσα στην Καινή Διαθήκη και όσοι ακολουθούν την Φωνή Θεού σήμερα ειδικότερα ή πιο παλιοί αδελφοί, θα πρέπει να προτρέπουν τους καινούργιους αδελφούς στην αγάπη την οποίαν να παρουσιάζουν με τα λόγια τους και με τα έργα τους. Μάλιστα να παραβρίσκονται όλοι οι αδελφοί εκτός κάποιου σοβαρού προβλήματος στους πνευματικούς κύκλους της Φωνής Θεού με στόχο να αναπτύσσουν την αγάπη καθ εκάστην ημέρα. Η οποία αγάπη είναι απαραίτητη και θα χρειαστεί να αποκτήσουμε αγάπη η οποία διασφαλίζει τη ζωή μας, τις δύσκολες μέρες που αναμένει η ανθρωπότητα. Σε όποια πνευματική ενέργεια και αν προβαίνουμε να έχει πάντα επιστέγασμα την αγάπη, ώστε να έχουμε την συγκατάθεση και την ευλογία του Θεού στη ζωή μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ι΄ΣΤΙΧΟΣ 26

 

«26. Διότι εάν ημείς αμαρτάνωμεν εκουσίως, αφού ελάβομεν την γνώσιν της αληθείας, δεν απολείπεται πλέον θυσία περί αμαρτιών».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η αμαρτία είναι έξω από τις αρχές του Θεού και θα πρέπει να την αποβάλουμε από τη ζωή μας άπαξ διά παντός, διαφορετικά δεν θα ίδωμεν πρόσωπο Θεού ούτε στον παρόντα αιώνα αλλά ούτε και στον μέλλοντα. Πολλοί άνθρωποι αν και πνευματικοί αμαρτάνουν εκουσίως και ας γνωρίζουν ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Αντί το θέλημα του Θεού να τους δώσει ερεθίσματα αγιασμού, χρησιμοποιούν το έλεος του Θεού και συνεχίζουν να αμαρτάνουν. Ε, σίγουρα αυτούς δεν θα τους ωφελήσει η θυσία του Χριστού, η οποία χάρισε το έλεος αυτού. Σίγουρα αυτοί οι άνθρωποι δεν θα βλάψουν κανέναν πέρα από τον ίδιο τους τον εαυτό και το έργο του Θεού. Χρειάζεται απόφαση και πνευματική σοβαρότητα, αυτά απορρίπτουν την αμαρτία και την καταδικάζουν είτε είναι μικρή είτε μεγάλη. Αν θέλουμε να λειτουργήσουν οι μηχανισμοί της ζωής μέσα μας ας την ανακαλύψουμε την αμαρτία σε οποιοδήποτε επίπεδο ενεργεί μέσα μας και με οποιοδήποτε τρόπο και να είμεθα σίγουροι ότι μετά θα νιώσουμε την ελευθερία του πνεύματος του Θεού, την ελευθερία και ευλογία στη ζωή μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ι΄ΣΤΙΧΟΙ 27 – 28

 

«27. αλλά φοβερά τις απεκδοχή κρίσεως και έξαψις πυρός, το οποίον μέλλει να κατατρώγη τους εναντίους.

28. Εάν τις αθετήση τον νόμον του Μωϋσέως, επί δύο ή τριών μαρτύρων αποθνήσκει χωρίς έλεος·». 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο νόμος του Μωϋσέως δεν είχε έλεος γι’ αυτό καταδίκαζε τον άνθρωπο αμέσως σε θάνατο. Ο νόμος του Θεού, του Υιού και Λόγου του Θεού του ζώντος, έχει έλεος εν όσο ζει ο αμαρτάνων. Άμα όμως ο άνθρωπος πεθάνει, διότι η αμαρτία θα τον καταδικάσει σε θάνατο αργά ή γρήγορα και ο λόγος διότι διακατέχεται η αμαρτία από στοιχεία τα οποία μηδενίζουν και εξαφανίζουν τη ζωή, τότε θα υποστεί την κρίση του Θεού. Όποιος όμως κρίνει εαυτόν εν ζωή και ποιεί το αγαθό πάσας τας ημέρας της ζωής του χρησιμοποιώντας την μετάνοια, την αναγέννηση και το μέγα έλεος, δεν θα κριθεί, θα ζήσει μετά του Θεού αιώνια. Μάλιστα σε περίπτωση που πεθάνει διότι και οι καθαροί πεθαίνουν, ο θάνατος θα τον περάσει στην πρώτη ανάσταση η οποία θα γίνει διά τους εν Κυρίω κοιμηθέντες. Άρα κρίση δεν θα υποστεί και ο λόγος διότι εν ζωή έκρινε εαυτόν και οδήγησε αυτόν στους κόλπους του Θεού κάνοντας το θέλημά του. Εύχομαι όλοι να κρίνουμε εαυτόν και να πάψουμε να αμαρτάνουμε είτε εν αγνοία είτε εν γνώσει μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

ΚΕΦ. Ι΄ΣΤΙΧΟΣ 29

 

«29. πόσον στοχάζεσθε χειροτέρας τιμωρίας θέλει κριθή άξιος ο καταπατήσας τον Υιόν του Θεού και νομίσας κοινόν το αίμα της διαθήκης, με το οποίον ηγιάσθη και υβρίσας το Πνεύμα της χάριτος;».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο πιο φτωχός άνθρωπος στον κόσμο για μένα είναι αυτός που δεν έχει αποστολή Θεού και αυτός που εκλήθη υπό του Θεού, γνώρισε το θέλημά του και αναλώνεται σε μικρότητες από τις οποίες διακατέχεται σήμερα ο κόσμος. Καθώς διακατέχεται και από πολυποίκιλα εντάλματα ανθρώπων τα οποία επιδιώκουν εξωγραφικό προσανατολισμό. Αυτός που έχει ως μόνο στόχο και σκοπό στη ζωή του την αύξηση του υλικού στοιχείου, ας γνωρίζει ότι η ζωή δεν συνίσταται εκ των υπαρχόντων.

Είναι πολύ λυπηρό να αποδέχεσαι την αποστολή του Χριστού και να μην θέλεις να εντάξεις το θέλημα αυτού στη ζωή σου άνθρωπε.

Μάλιστα σήμερα βλέπουμε ότι ο κόσμος γέμισε χριστιανούς οι οποίοι απέχουν από την ουσιαστική διδασκαλία του Θεού. Μη γένοιτο να πέσουμε στην παγίδα αυτή. Προσοχή! Αμήν.

 

ΚΕΦ. Ι΄ΣΤΙΧΟΣ 30

 

«30. Διότι εξεύρομεν τον ειπόντα· Εις εμέ ανήκει η εκδίκησις, εγώ θέλω κάμει ανταπόδοσιν, λέγει Κύριος· και πάλιν· Ο Κύριος θέλει κρίνει τον λαόν αυτού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ξέρουμε ότι ο Θεός είναι αγάπη, είναι ειρήνη, είναι δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη του λοιπόν είναι να απέχει από τη ζωή των αντιφρονούντων, να απέχει από τη ζωή όσων επιβουλεύονται την άγνοια των ανθρώπων και επιδιώκουν προσωπικά οφέλη. Η εκδίκηση λοιπόν του Θεού είναι η αποχή από τη ζωή αυτών που αναπτύσσουν την αμαρτία και όχι την αναμαρτησία. Έτσι, μόνοι τους όλοι αυτοί οι άνθρωποι φέρνουν τη φθορά και τον θάνατο στη ζωή τους, αφού πρώτα φέρουν την καταστροφή στην ψυχή τους. Μη γένοιτο! Εμείς όμως θα παρακαλέσω πολύ να προσέξουμε μία παγίδα στην οποία όλοι οι χριστιανοί πέφτουν. Αυτή η παγίδα είναι η κρίση. Ο Κύριος φανέρωσε, μην κρίνετε ίνα μην κριθήτε, τις είσαι συ όστις κρίνεις αλλότριον οικέτην εις τον ίδιο Κύριο ίσταται ή πίπτει, αναπολόγητος είσαι ο κρίνων διότι εις ότι κρίνεις τον άλλον σεαυτόν καταδικάζεις άνθρωπε. Άρα, από σήμερα όλοι εμείς να μην προτρέχουμε της κρίσης του Θεού Πατέρα, εις αυτόν ανήκει η κρίση. Προσοχή, ας κοιτάξουμε την δουλειά μας και μέχρι την ημέρα του Κυρίου να αγαπάμε τον Θεό, τον αδελφό, τον πλησίον και τον εχθρό. Αυτή είναι η δουλειά μας και η εντολή του Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ι΄ΣΤΙΧΟΣ 31

 

«31. Φοβερόν είναι το να πέση τις εις χείρας Θεού ζώντος».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στο φοβερό το εμπεσείν εις χείρας Θεού ζώντος πέφτει αυτός που δέχεται κόλακες δίπλα του ή αγγέλους του πονηρού οι οποίοι τον κάνουν να πιστεύει ότι είναι ξεχωριστός, μοναδικός, εκλεκτός. Αυτός αναπτύσσει εωσφορικό εγωισμό και κινδυνεύει κάθε στιγμή της ζωής του. Να κάνουμε αγώνα, να έχουμε δραστηριότητα και να πιστεύουμε ότι δεν είμεθα τίποτα, δεν κάναμε τίποτα, δεν ξέρουμε τίποτα, όλα ανήκουν στον Θεό και αν μας έδωσε κάτι ξεχωριστό να το χρησιμοποιούμε χωρίς δόλο. Μάλιστα να το χρησιμοποιούμε για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου.

 

 

 

ΚΕΦ. Ι΄ΣΤΙΧΟΙ 32 – 37

 

«32. Αναφέρετε δε εις την μνήμην σας τας προτέρας ημέρας, εν αις αφού εφωτίσθητε, υπεμείνατε μέγαν αγώνα παθημάτων·

33. ποτέ μεν θεατριζόμενοι με ονειδισμούς και θλίψεις, ποτέ δε γινόμενοι κοινωνοί των τα τοιαύτα παθόντων.

34. Διότι εδείξατε συμπάθειαν εις τα δεσμά μου και εδέχθητε μετά χαράς την αρπαγήν των υπαρχόντων σας, εξεύροντες ότι έχετε εις εαυτούς περιουσίαν εν ουρανοίς καλητέραν και διαμένουσαν.

35. Μη αποβάλητε λοιπόν την παρρησίαν σας, ήτις έχει μισθαποδοσίαν μεγάλην.

36. Διότι έχετε χρείαν υπομονής, διά να κάμητε το θέλημα του Θεού και να λάβητε την επαγγελίαν.

37. Διότι έτι ολίγον καιρόν και θέλει ελθεί ο ερχόμενος και δεν θέλει βραδύνει.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Εν τη υπομονή κτήσασθε τας ψυχάς σας. Ο Θεός δικαιώνει τον άνθρωπο που εργάζεται με θυσία πάνω σε υλικούς ή πνευματικούς τομείς, οι οποίοι αποβλέπουν στην δόξα του Θεού. Ας γνωρίζουμε ότι ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία. Δεν μπορεί κάποιος που εργάζεται για την δόξα του Θεού να μην έχει την προσφορά και την θυσία. Εδώ στους στίχους αυτούς οι μαθητές του Παύλου εργάστηκαν με θυσία και προσφορά, έτσι απέκτησαν πνευματική περιουσία το να ζουν εν Κυρίω και το να αποδειχθούν υιοί Θεού. Σήμερα η Φωνή Θεού εργάζεται να χτίσει τον νέο κόσμο με νέους ουρανούς και νέα γη εν εις δικαιοσύνη να κατοικεί κηρύττοντας το Ευαγγέλιο της βασιλείας. Θα χρειαστούν θυσίες από όλους εκείνους που θέλουν να λέγονται τέκνα Θεού και ο λόγος διότι ο Κύριος έρχεται και δεν θέλει βραδύνει. Είναι μεγάλη μετοχή αυτή, να συμπληρώνεις τα ελλείποντα στον απεσταλμένο του Κυρίου ώστε να μπορεί ελεύθερα να εργάζεται για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου. Αμήν. Κάποιος με ρώτησε πόσα χρήματα χρειάζονται για να ιδρυθεί η βασιλεία του Θεού και του απάντησα ότι δεν χρειάζονται χρήματα. Χρειάζεται να βρεθούν άνθρωποι που να έχουν αποστολή, να έχουν αφιέρωση, να έχουν αγάπη, να έχουν πνεύμα Θεού και τότε όλα τα άλλα, τα χρήματα, αλλάζουν έννοια και ότι αν έχουν οι άνθρωποι αυτοί υλικό ή πνευματικό αγαθό δίνεται με αγάπη και πολλές φορές φέρνει άπειρη ευλογία. Ο Κύριος είπε, κάνετε φίλους εκ του μαμωνά της αδικίας. Αν δεν υπάρχουν άνθρωποι που να ποιούν και να διδάσκουν εν αληθεία το θέλημα του Θεού, τίποτα δεν ωφελεί και τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει την αμαρτία, τη φθορά, τον θάνατο.

 

ΚΕΦ. Ι΄ΣΤΙΧΟΣ 38

 

«38. Ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως· και εάν τις συρθή οπίσω, η ψυχή μου δεν ευαρεστείται εις αυτόν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Δίκαιος ανήρ ο ελεών όλην την ημέρα, καθώς η δικαιοσύνη των ανθρώπων απαιτεί του Θεού προσφέρει. Ο δίκαιος μόλις σώζηται, ο αμαρτωλός που θέλει φανή; Ο δίκαιος αυξάνει καθ εκάστην ημέρα στην ζώσα πίστη. Η πίστη αυτή δικαιώνει τον άνθρωπο και τον οδηγεί στον χώρο του Θεού, κατόπιν ο άνθρωπος γίνεται κληρονόμος Θεού, συγκληρονόμος Χριστού και συμμέτοχος αυτού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ι΄ΣΤΙΧΟΣ 39

 

«39. Ημείς όμως δεν είμεθα εκ των συρομένων οπίσω προς απώλειαν, αλλ' εκ των πιστευόντων προς σωτηρίαν της ψυχής».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αυτοί που σύρονται πίσω από τον Θεό είναι αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν την παντοδυναμία του και το θέλημά του, όμως δεν ποιούν αυτό το θέλημά του το οποίο μάλιστα αποφεύγουν συνειδητά προσκομίζοντας δικαιολογίες που κρύβουν ψέμα. Αυτοί όμως που πιστεύουν και εργάζονται στο να κάνουν το θέλημα του Θεού δεν σύρονται αλλά μετέχουν της δόξης του. Εύχομαι να μην είμεθα εκ των συρομένων αλλά εκ των πιστευόντων. Ο Θεός δεν θέλει χριστιανούς οι οποίοι κινούνται χωρίς στόχο, χωρίς καθαρισμό, χωρίς αγιασμό, χωρίς έργα αγάπης, θέλει μαθητές που τον αγαπούν και τον ακολουθούν κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες παρουσιάζοντας αγάπη ανυπόκριτη η οποία στρέφεται προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο και εχθρό. Εκ των συρομένων ακόμη είναι όλοι αυτοί για τους οποίους ο Θεός τους ζει στον ουρανό και όχι στον αδελφό, στον συνάνθρωπο. Εύχομαι να πάρουμε τις αποφάσεις εκείνες που θα αποδώσουν καρπούς και θα παρουσιάσουν αγάπη ανυπόκριτη. Ο Θεός όπου δει αγάπη εκεί κατεβαίνει και συναντά τον άνθρωπο που έχει την αγάπη αυτή. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄

 

ΚΕΦ. ΙΑ΄ΣΤΙΧΟΙ 1 – 2

 

«1. Είναι δε η πίστις ελπιζομένων πεποίθησις, βεβαίωσις πραγμάτων μη βλεπομένων.

2. Διότι διά ταύτης έλαβον καλήν μαρτυρίαν οι πρεσβύτεροι».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Μέχρι σήμερα είχαμε πίστη στον Θεό η οποία ήτο σκιώδης και ο λόγος διότι αυτή η πίστη στηρίζεται στα φάρμακα και στα χρήματα. Έχουμε φάρμακα, είμαστε καλά. Έχουμε χρήματα, είμαστε καλά. Από εδώ και πέρα με τον αγώνα του καθαρισμού, της εξάπλωσης και μέσα από την προσευχή σιγά - σιγά όπως λέει και ο Απ. Παύλος η πίστη μας θα πηγαίνει από πίστη σε πίστη. Ο Χριστός θα την μετατρέψει σε ζώσα πίστη όπως είναι όλων εκείνων των ανθρώπων που ακολούθησαν τον Χριστό με τα λόγια και με τα έργα τους. Πίστη ζώσα σημαίνει να λέμε κάτι και να γίνεται. Η πίστη είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που θα μπορούσε ο Θεός να δώσει στον άνθρωπο. Ο λόγος είναι διότι έχει την εξουσία η ζώσα πίστη να υλοποιεί τον λόγο που εξέρχεται από σκεύος εκλογής, από τον άνθρωπο του Θεού. Ο Κύριος διά του λόγου του ενεργοποιούσε την άμορφη ύλη η οποία ήτο γύρω του και την έκανε ύλη διακατεχόμενη από ζωή όπως ψάρια. Διά της πίστεως έδωσε βολβούς σε τυφλούς, όπου ο τυφλός μετέπειτα έβλεπε τον φυσικό κόσμο. Την πίστη την έκανε χέρι, διά της πίστεως σήκωσε νεκρούς, θεράπευσε λεπρούς, ανέστησε νεκρούς κ.λ.π. Η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη έχει άπειρο πνευματικό πλούτο πίστης, τον οποίο διά του λόγου τους φανέρωσαν οι άνθρωποι του Θεού. Ο Κύριος φανέρωσε, ότι εγώ ποιώ και σείς δύνασθε να ποιήσετε. Για να την αποκτήσει ένας άνθρωπος την ζώσα πίστη, χρειάζεται να εργαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα πάνω στο θέλημα του Θεού και να το εφαρμόζει. Την οποίαν πίστη να την χρησιμοποιεί πρώτα στον εαυτό του, τον οποίον να θεραπεύει δι’ αυτής και όχι με τα φάρμακα. Ύστερα μπορεί να την μεταφέρει και στους γύρω του σε όσους πάσχουν. Η πίστη ξεκινά από την σκέψη η οποία υλοποιείται και φέρνει την θεραπεία την οποία ζητά ο πάσχων. Μάλιστα διά μέσω των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων ταξιδεύει και θεραπεύει τον άνθρωπο σε όποιο μέρος του κόσμου και αν ζει. Για να λειτουργήσει χρειάζεται πρώτον προσευχή, δεύτερον ενεργοποίηση διά του Θεού και τρίτον να γίνει αποδεκτή από τον πάσχοντα. Η πίστη δουλεύει σαν το email το οποίο δημιουργείται στην Ελλάδα και στέλνεται στην Αμερική και το κάνει αποδεκτό ο φίλος σου. Η πίστη ομοιάζει με τον σπόρο, ο οποίος για να αυξηθεί χρειάζεται να φυτευτεί στο χώμα και μετέπειτα να μεγαλουργήσει. Η πίστη χρειάζεται δότη και λήπτη. Ο Κύριος όπου δεν πίστευαν σε αυτόν δεν θεράπευε δι’ αυτής. Η πίστη είναι βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπομένων, τα οποία εσύ πιστεύεις. Μάλιστα αυτά που δεν βλέπεις αλλά πιστεύεις διά του λόγου που εξέρχεται από το αψευδές στόμα του ανθρώπου του Θεού γίνεται υλοποίηση του λόγου, ο οποίος  ενεργεί ουσιαστικά στη ζωή μας με θαύματα μεγάλα. Η ελπίδα με την πίστη είναι σαν δύο αγαπημένα αδέλφια, η ελπίδα φανερώνει τον μικρό αδερφό και η πίστη τον μεγάλο αδερφό. Στο κεφάλαιο αυτό μπορούμε να δούμε μέρος του μεγαλείου αυτής της πίστης.

 

ΚΕΦ. ΙΑ΄ΣΤΙΧΟΣ 3

 

«3. Διά πίστεως εννοούμεν ότι οι αιώνες εκτίθησαν με τον λόγον του Θεού, ώστε τα βλεπόμενα δεν έγειναν εκ φαινομένων».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όταν δεν έχουμε την ζώσα πίστη δεν μπορούμε να συλλάβουμε το πως ενεργεί και το πως υλοποιεί ο Θεός τα λόγια του, ώστε αυτά να ξεδιπλώνουν σύμπαντα και να δημιουργούν ζωή η οποία να διέπεται από λογικά όντα (άνθρωπος) ή άλογη ζωή με περιορισμένες ικανότητες όπως ζώα. Η πίστη ακόμη δημιουργεί φυσική ζωή, φυτικό βασίλειο και υπερφυσική ζωή όπως άγγελοι κ.λ.π. Ακόμη δεν μπορούμε να εννοήσουμε την πίστη του απεσταλμένου αυτού του Θεού Πατέρα ο οποίος εργάζεται να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο της βασιλείας και να εκπληρωθούν οι εναπομείναντες επαγγελίες, οι οποίες θα επιτρέψουν την δευτέρα έλευση του Χριστού, με φυσική συνέπεια να απορούμε. Όταν όμως την αποκτήσουμε θα καταλάβουμε. Όλα όσα υπάρχουν γύρω μας ανήκουν στα μυστήρια, ειδικότερα η πίστη. Το μυστήριο αυτής γίνεται φανερό μόνο όταν ο Θεός ευαρεστείται σε έναν ή πολλούς ανθρώπους στους οποίους και λύνει το μυστήριο οποιοδήποτε και αν είναι αυτό. Να γνωρίζουμε ότι η πίστη μας θα πρέπει να στρέφεται με αγάπη και να χρησιμοποιείται με ταπείνωση, χωρίς αυτά τα δύο πνευματικά στοιχεία η πίστη γίνεται δαιμονισμένη. Μη γένοιτο! Την πίστη μπορεί να την έχει ο πιστός, ο άνθρωπος του Θεού και να την κάνει καλή, αγαθή χρήση. Όμως μπορεί να την έχει και ο άπιστος και να εκμεταλλεύεται διάφορες καταστάσεις ανθρώπων οι οποίοι διακατέχονται από άγνοια, με σκοπό τα προσωπικά οφέλη του και συμφέροντα. Να αποφεύγουμε την πίστη από τον άνθρωπο εκείνον που δεν ενεργεί με ταπείνωση και που δεν είναι διά αγάπης ενεργουμένη. Ο λόγος είναι για να μην δαιμονιστούμε αιώνια, κάνοντας μετέπειτα κόλαση την δική μας ζωή και των γύρων μας. Μη γένοιτο! Εύχομαι ο Χριστός να προσθέσει πίστη σε όσους αγωνίζονται σύμφωνα με το θέλημά του. Αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΑ΄ΣΤΙΧΟΣ 4

 

«4. Διά πίστεως ο Άβελ προσέφερε προς τον Θεόν καλητέραν θυσίαν παρά τον Κάϊν, διά της οποίας εμαρτυρήθη ότι ήτο δίκαιος, επειδή ο Θεός έδωκε μαρτυρίαν περί των δώρων αυτού, και δι' αυτής καίτοι αποθανών έτι λαλεί».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο Άβελ έκανε θυσία στον Θεό από αυτά που ο ίδιος εργάζονταν. Ήταν βοσκός και έτσι θυσίασε ένα αρνί. Ο Κάϊν ήταν γεωργός, έτσι θυσίασε όσπρια. Το αρνί όταν καίγεται βγάζει μία ωραία μυρωδιά, ενώ τα όσπρια βγάζουν δυσοσμία. Έτσι ο Άβελ νόμισε ότι η θυσία του ευαρέστησε τον Θεό. Διά πίστεως ένιωσε την ευλογία, ενώ ο Κάϊν από την δυσοσμία των δημητριακών πίστεψε ότι δυσαρέστησε τον Θεό. Αυτό τον έκανε να ζηλέψει και να φθονήσει τον αδελφό του, τον οποίον μετέπειτα με δόλο τον απομάκρυνε από τους γονείς και τον σκότωσε. Η πίστη δημιουργεί ερεθίσματα ανάλογα με το ποιο έργο φανερώνουμε. Αν τα έργα μας συμπίπτουν με το θέλημα του Θεού η πίστη μας αυξάνει, εάν τα έργα μας είναι έξω από το θέλημα του Θεού ή έτσι τα αντιλαμβανόμεθα εμείς, τότε αυτά μας οδηγούν σε ενέργειες όπως του Κάϊν, μη γένοιτο! Εμείς όμως θα γνωρίζουμε ότι ο Θεός δεν θέλει τέτοιες θυσίες και δεν ευλογεί τον άνθρωπο από αυτές, διότι αυτός βρέχει για δικαίους και αδίκους. Ο Θεός ευλογεί τον άνθρωπο που ποιεί το θέλημά του και αυξάνει αυτό στη ζωή του. Ας γνωρίζουμε ότι ο Θεός αμαρτωλόν δεν ακούει, εάν τις όμως είναι θεοσεβής και το θέλημά του ποιεί, αυτόν ακούει και αυτόν ευλογεί. Η πίστη μας λοιπόν ας αυξάνει από τα καλά έργα και δεν χρειάζεται να πέφτουμε στην παγίδα του Κάϊν να κοιτάζουμε γύρω μας. Ας αυξήσουμε το αγαθό και να είμεθα σίγουροι ότι ο Θεός θα αυξήσει σε εμάς την ζώσα πίστη ώστε μετέπειτα δι’ αυτής να αναπτύξουμε τη ζωή. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΑ΄ΣΤΙΧΟΙ 5 – 6

 

«5. Διά πίστεως μετετέθη ο Ενώχ, διά να μη ίδη θάνατον, και δεν ευρίσκετο, διότι μετέθεσεν αυτόν ο Θεός· επειδή προ της μεταθέσεως αυτού εμαρτυρήθη ότι ευηρέστησεν εις τον Θεόν·

6. χωρίς δε πίστεως αδύνατον είναι να ευαρεστήση τις εις αυτόν· διότι ο προσερχόμενος εις τον Θεόν πρέπει να πιστεύη ότι είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εκζητούντας αυτόν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 5: Ο Ενώχ ήτο ενάρετος, δίκαιος και θεοσεβούμενος απέναντι στον Θεό. Έτσι συνέλαβε από πολύ νωρίς ότι η φθορά και ο θάνατος είναι οι επικείμενοι εχθροί του. Αυτό του έδωσε το έναυσμα να προσεύχεται νυχθημερόν για πολλά χρόνια στον Θεό για να τον αποτρέψει από τη ζωή του. Η Παλαιά Διαθήκη αναφέρει ότι ο Ενώχ περπάτησε μετά του Θεού τριακόσια χρόνια και έπειτα δεν ευρίσκετο. Ο Κύριος τον πέρασε από τον χώρο της φθοράς στον χώρο της αφθαρσίας, ο οποίος Ενώχ μέχρι σήμερα ζει στον χώρο του Θεού. Το αποτέλεσμα της ζωής αν θέλουμε να το εξασφαλίσουμε ώστε να μην γευθούμε θάνατο, θα πρέπει να εκμεταλευόμεθα τον χρόνο εν όσο έχουμε καιρό στην προσευχή, στην μελέτη, στο θέλημα του Θεού το οποίο να αναπτύσσουμε ουσιαστικά και τελευταία να αναπτυσσόμαστε πάνω στην εξάπλωση. Η πίστη με όλα αυτά γίνεται ζώσα και έτσι λαμβάνει χώρα το γεγραμμένο το οποίο ειπώθηκε από το αψευδές στόμα του Χριστού και που έχει ως εξής, και πας ο ζων και πιστεύων εις εμέ ου μη αποθάνη εις τον αιώνα τον άπαντα, πιστεύεις τούτο; Η Φωνή Θεού το πιστεύει και εργάζεται με όλες τις δυνάμεις της γι’ αυτό. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

Στίχος 6: Ο Κύριος φανέρωσε ότι αν έχητε πίστιν ως κόκκον σινάπεως δύνασθε ειπεί προς το όρος τούτο, Μετάβηθι εις την θάλασσαν και αυτό θέλει σας υπακούσει. Αν δεν πιστέψουμε ότι μπορούμε να καταργήσουμε τη φθορά και τον θάνατο τότε τη ζωή την άφθαρτη και αιώνια δεν θα τη δούμε ποτέ.

 

ΚΕΦ. ΙΑ΄ΣΤΙΧΟΣ 7

 

«7. Διά πίστεως ο Νώε, ειδοποιηθείς θεόθεν περί των μη βλεπομένων έτι, εφοβήθη και κατεσκεύασε κιβωτόν προς σωτηρίαν του οίκου αυτού, δι' ης κατέκρινε τον κόσμον και έγεινε κληρονόμος της διά πίστεως δικαιοσύνης».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο Νώε ήτο άνθρωπος δίκαιος ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Έτσι βλέποντας ότι γύρω του οι άνθρωποι άρχισαν να ζουν μακριά από τις αρχές του Θεού, γενόμενοι καθ εκάστην ημέρα χειρότεροι σε σημείο να κάνουν ότι και τα κτήνη τα οποία μιμούνταν (ο άνθρωπος ο εν τιμή παρασυνεβλήθη τοις κτήνεσιν τοις ανοήτοις και ωμοιώθη αυτοίς), πίστεψε βλέποντας αυτή την κατάσταση ότι ο Θεός θα καταστρέψει τον κόσμο με πλημμύρα. Διά πίστεως λοιπόν κατασκεύασε κιβωτό. Εκατό χρόνια καλλιεργούσε την πίστη αυτή, συνάμα δημιουργείσαι κιβωτό ώστε να σώσει τον οίκο αυτού και από ένα ζευγάρι όλων των ζώων. Μόλις τελείωσε την κιβωτό μπήκε μέσα αυτός, η οικογένειά του και τα ζώα, έκλεισε την πόρτα και ο κατακλυσμός ξεκίνησε. Η πίστη αυτή του Νώε απώλεσε τον κόσμο όλο στην εποχή του. Εδώ βλέπουμε ότι η πίστη δημιουργεί τεράστια, μεγάλα, πρωτάκουστα θαύματα. Εμείς όμως σήμερα δεν θα πιστεύουμε ότι ο Θεός θα καταστρέψει τον κόσμο αλλά ότι θα σώσει αυτόν και ο τρόπος αναπτύσσοντας στη ζωή μας το Ευαγγέλιο της βασιλείας, το οποίο μετέπειτα θα εξαπλώνουμε γύρω μας. Αυτό θα το πιστεύουμε διότι ο Θεός είναι αγάπη και ο ίδιος τόνισε ότι το έλεός του είναι αιώνιο. Ο Θεός όμως ας γνωρίζουμε ότι θα παραχωρήσει μικροσκάνδαλα τα οποία θα συνετίσουν κατά Θεό τον άνθρωπο. Μάλιστα θα φανερώσουν το αγαθό και την δόξα του σε όσους ποιούν το θέλημά του και θα εξαλείψουν το πονηρό. Αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΑ΄ΣΤΙΧΟΙ 8 – 9

 

«8. Διά πίστεως υπήκουσεν ο Αβραάμ, ότε εκαλείτο να εξέλθη εις τον τόπον τον οποίον έμελλε να λάβη εις κληρονομίαν και εξήλθε μη εξεύρων που υπάγει.

9. Διά πίστεως παρώκησεν εις την γην της επαγγελίας ως ξένην, κατοικήσας εν σκηναίς μετά Ισαάκ και Ιακώβ των συγκληρονόμων της αυτής επαγγελίας·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η πίστη δημιουργεί έθνος. Αυτό πίστεψε ο Αβραάμ και σήμερα το βλέπουμε, είναι το Ισραήλ. Απ’ αυτό το έθνος προήλθε ο Χριστός ο οποίος θα ενώσει όλον τον πλανήτη κάτω από το δικό του πνεύμα, δημιουργώντας έναν λαό με αρχές την αγάπη την ανυπόκριτη, την δικαιοσύνη κ.λ.π. Η πίστη κάνει θαύματα σε όλους τους τομείς και ενεργεί όταν την έχεις για προσωπικό όφελος ή για γενικό.

 

ΚΕΦ. ΙΑ΄ΣΤΙΧΟΣ 10

 

«10. διότι περιέμενε την πόλιν την έχουσαν τα θεμέλια, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο Αβραάμ δεν δημιούργησε πόλη με λίθους αλλά πόλη με σκηνές και ο λόγος διότι περίμενε να την χτίσει ο Θεός. Δεν ήξερε όμως ποια θα είναι τα θεμέλια και με ποιο τρόπο θα την έχτιζε ο Πατέρας. Σήμερα όλοι εμείς την βλέπουμε, διότι σήμερα την χτίζει διά Ιησού Χριστού μέσα μας και διά Πνεύματος Αγίου. Μεγάλη η πίστη του Αβραάμ και η εμπιστοσύνη του στον Θεό γι’ αυτό και ονομάσθη φίλος Θεού. Η πίστη δικαιώνει τον άνθρωπο ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΑ΄ΣΤΙΧΟΙ 11 – 12

 

«11. Διά πίστεως και αυτή η Σάρρα έλαβε δύναμιν εις το να συλλάβη σπέρμα και παρά καιρόν ηλικίας εγέννησεν, επειδή εστοχάσθη πιστόν τον υποσχεθέντα.

12. Διά τούτο και εξ ενός, μάλιστα νενεκρωμένου, εγεννήθησαν καθώς τα άστρα του ουρανού κατά το πλήθος και ως η άμμος η παρά το χείλος της θαλάσσης, ήτις δεν δύναται να αριθμηθή».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η ζώσα πίστη δημιουργείται υπό του Θεού στον άνθρωπο και είναι αγαθή δόση η οποία είναι άνωθεν δοσμένη. Αυτή η πίστη δημιουργεί ζωή από στείρα μήτρα την οποία ενεργοποιεί και ας είναι και από την τρίτη ηλικία. Μάλιστα το σπέρμα αυτό δημιούργησε τον λαό Ισραήλ και την γενεαλογία εκείνη όπου προήλθε ο Χριστός, ο οποίος έσπειρε το πνευματικό σπέρμα πρώτα στους πρώτους μαθητές του και μετέπειτα μέσω αυτών και σε όλο τον γνωστό κόσμο σε σημείο να μην δύναται να αριθμήσει τις σήμερα τον εν Χριστώ λαό του Αγίου Θεού.

 

ΚΕΦ. ΙΑ΄ ΣΤΙΧΟΣ 16

 

«16. τώρα όμως επιθυμούσι καλητέραν, τουτέστιν επουράνιον. Διά τούτο ο Θεός δεν επαισχύνεται αυτούς να λέγηται Θεός αυτών, διότι ητοίμασε δι' αυτούς πόλιν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Πολλοί άνθρωποι ομολογούν ότι αγαπούν τον Θεό αλλά λίγοι είναι εκείνοι που ο Θεός συστήνει για υιούς και θυγατέρες. Ο Θεός δεν επαισχύνεται να λέγεται Θεός και να συστήνει αυτούς που τον λατρεύουν με τη ζωή τους θυσιάζοντας τα πάντα για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου. Οι οποίοι κάνοντας τον αγώνα του καθαρισμού και του αγιασμού φτάνουν στο σημείο να κάνουν το θέλημά του. Μόνο αυτοί κάνουν τον Θεό να τους συστήνει ως υιούς του και θυγατέρες του. Αυτοί λοιπόν που κάνουν το θέλημά του, ο Θεός δεν ντρέπεται να τους ονομάζει υιούς και θυγατέρες του. Εύχομαι να μας συστήνει ο Θεός στους συνανθρώπους μας και όχι ο άκρατος εγωισμός μας, ο οποίος διακατέχεται από εωσφορικά στοιχεία. Αν αξίζουμε ας κάνουμε με ειλικρίνεια το θέλημά του και ας περιμένουμε την ευλογία του υλική ή πνευματική την οποία να την χρησιμοποιούμε για την ίδρυση της βασιλείας του στη γη, ο τρόπος κηρύττοντας το Ευαγγέλιο της βασιλείας το οποίο αυτός φανέρωσε εις ημάς. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦ. ΙΑ΄ΣΤΙΧΟΣ 17

 

«17. Διά πίστεως ο Αβραάμ, ότε εδοκιμάζετο, προσέφερε τον Ισαάκ και τον μονογενή αυτού προσέφερεν εκείνος όστις ανεδέχθη τας επαγγελίας».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Πίστευε τόσο πολύ ο Αβραάμ που όταν είδε ένα όνειρο ότι ο Θεός του έλεγε να θυσιάσει το μονάκριβο παιδί του, αμέσως αυτός δημιούργησε θυσιαστήριο να το θυσιάσει και ο λόγος διότι πίστευε ότι ο Θεός θα το αναστήσει. Ο λόγος που το πίστευε ήτο διότι είχε την υπόσχεση του Θεού Πατέρα ότι απ’ το σπέρμα του θα ευλογηθούν όλες οι φυλές του κόσμου. Αυτή η πίστη του Αβραάμ είναι και λέγεται ζώσα πίστη και είναι τόσο μεγάλη που με μία υπακοή σε βγάζει στον ουρανό και σε ονομάζει φίλο Θεού. Δεν μπορούμε εμείς να λέμε ότι είμεθα του Θεού και να μην δυνάμεθα να θυσιάσουμε το παραμικρό για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου. Ας μπούμε στα βάθη του Θεού αν θέλουμε να επισκιάσει τη ζωή μας και να την ευλογήσει και ας πάψουμε να στρουθοκαμηλίζουμε. Αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΑ΄ΣΤΙΧΟΣ 21

 

«21. Διά πίστεως ο Ιακώβ αποθνήσκων ηυλόγησεν έκαστον των υιών του Ιωσήφ και προσεκύνησεν επιστηριζόμενος επί το άκρον της ράβδου αυτού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο Θεός ευλογεί με καρπούς, χαρίσματα και άπειρες δυνάμεις τον άνθρωπο που εργάζεται το αγαθό και το Άγιο θέλημά του. Και ο άνθρωπος δύναται να ευλογεί και να έχει εξουσία ο λόγος του όταν προέρχεται από πραγματικά άνθρωπο του Θεού. Μάλιστα ότι ευλογήσει ο πιστός του Θεού λαμβάνει χώρα, διότι ο Θεός ακούει τις προσευχές των υιών του και παρουσιάζει διά μέσου τους μεγάλα θαύματα σε όλους τους τομείς. Εμείς θα καταλάβουμε ότι ο Θεός μας χάρισε την εξουσία αυτή όταν θα λέμε και θα γίνεται, το οποίο εύχομαι εις όλα τα παιδιά που ζουν σήμερα και αναπτύσσονται πνευματικά μέσα στην Φωνή Θεού, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους που ποιούν το θέλημα του Θεού σε όλο τον κόσμο, διότι γνωρίζω ότι θα χρησιμοποιήσουν αυτή την εξουσία ως προς το θέλημα του Θεού, την σωτηρία του κόσμου αλλά και την ίδρυση της βασιλείας του Θεού στη γη. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΑ΄ΣΤΙΧΟΙ 22 – 38

 

«22. Διά πίστεως ο Ιωσήφ αποθνήσκων προανήγγειλε περί της εξόδου των υιών Ισραήλ και παρήγγειλε περί των οστέων αυτού.

23. Διά πίστεως ο Μωϋσής, αφού εγεννήθη, εκρύφθη τρεις μήνας υπό των γονέων αυτού, διότι είδον κεχαριτωμένον το παιδίον και δεν εφοβήθησαν το διάταγμα του βασιλέως.

24. Διά πίστεως ο Μωϋσής, αφού εμεγάλωσεν, ηρνήθη να λέγηται υιός της θυγατρός του Φαραώ,

25. προκρίνας μάλλον να κακουχήται με τον λαόν του Θεού παρά να έχη πρόσκαιρον απόλαυσιν αμαρτίας,

26. κρίνας τον υπέρ του Χριστού ονειδισμόν μεγαλήτερον πλούτον παρά τους εν Αιγύπτω θησαυρούς· διότι απέβλεπεν εις την μισθαποδοσίαν.

27. Διά πίστεως αφήκε την Αίγυπτον, μη φοβηθείς τον θυμόν του βασιλέως· διότι ως βλέπων τον αόρατον ενεκαρτέρησε.

28. Διά πίστεως έκαμε το πάσχα και την πρόσχυσιν του αίματος, διά να μη εγγίση αυτούς ο εξολοθρεύων τα πρωτότοκα.

29. Διά πίστεως διέβησαν την Ερυθράν θάλασσαν ως διά ξηράς, την οποίαν δοκιμάσαντες οι Αιγύπτιοι κατεποντίσθησαν.

30. Διά πίστεως έπεσον τα τείχη της Ιεριχώ, αφού εκυκλώθησαν επί επτά ημέρας.

31. Διά πίστεως η πόρνη Ραάβ δεν συναπωλέσθη με τους απειθήσαντας, δεχθείσα τους κατασκόπους με ειρήνην.

32. Και τι έτι να λέγω; Διότι θέλει με λείψει ο καιρός διηγούμενον περί Γεδεών, Βαράκ τε και Σαμψών και Ιεφθάε, Δαβίδ τε και Σαμουήλ και των προφητών,

33. οίτινες διά της πίστεως κατεπολέμησαν βασιλείας, ειργάσθησαν δικαιοσύνην, επέτυχον τας επαγγελίας, έφραξαν στόματα λεόντων,

34. έσβεσαν δύναμιν πυρός, έφυγον στόματα μαχαίρας, ενεδυναμώθησαν από ασθενείας, έγειναν ισχυροί εν πολέμω, έτρεψαν εις φυγήν στρατεύματα αλλοτρίων.

35. Έλαβον γυναίκες τους νεκρούς αυτών αναστηθέντας· άλλοι δε εβασανίσθησαν, μη δεχθέντες την απολύτρωσιν, διά να αξιωθώσι καλητέρας αναστάσεως·

36. άλλοι δε εδοκίμασαν εμπαιγμούς και μάστιγας, έτι δε και δεσμά και φυλακήν·

37. ελιθοβολήθησαν, επριονίσθησαν, επειράσθησαν, με σφαγήν μαχαίρας απέθανον, περιεπλανήθησαν με δέρματα προβάτων, με δέρματα αιγών· υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι,

38. των οποίων δεν ήτο άξιος ο κόσμος, πλανώμενοι εν ερημίαις και όρεσι και σπηλαίοις και ταις τρύπαις της γης».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αν κάποιος αμφιβάλλει για την παντοδυναμία του Θεού τότε ας διαβάσει όλο το κεφάλαιο πολλές φορές και ας διαπιστώσει ότι την πίστη την θέτει ο Θεός μέσα στην καρδιά απλών ανθρώπων που αγαπούν τον Θεό με τα λόγια τους και με τα έργα τους, ώστε μέσω αυτών να εκπληρώνονται επαγγελίες που ο ανθρώπινος νους δεν δύναται να συλλάβει. Έτσι θα αποφύγουν οι πάντες την κρίση και θα εύχονται να βρεθούν αν καταλάβουν το πως ενεργεί ο Θεός οι άνθρωποι αυτοί της ζώσης πίστης του Θεού, ώστε να τείνουν προς την αύξηση του αγαθού μέσα τους και γύρω τους χωρίς να προσωποληπτούν. Και εγώ πολλές φορές βλέπω ότι δέχομαι κατηγορώ για το έργο που εργάζομαι. Καλό είναι να μην κρίνουμε και να αφήνουμε τον Θεό να κρίνει. Αν ένα έργο είναι εκ του Θεού θα αυξάνει και ουδείς θα δύναται να το εμποδίσει. Εάν δεν είναι έργο Θεού αργά ή γρήγορα θα διαλυθεί, δεν χρειάζεται να προκαταβάλλουμε τα πράγματα αρνητικά. Εύχομαι να βρούμε την πίστη αυτή η οποία δίνεται σε ανθρώπους που ευαρεστούν τον Θεό, ώστε μέσω αυτών ο Θεός να ενεργήσει θετικά ως προς την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΑ΄ΣΤΙΧΟΙ 39 – 40

 

«39. Και ούτοι πάντες αν και έλαβον καλήν μαρτυρίαν διά της πίστεως, δεν απήλαυσαν την επαγγελίαν,

40. διότι ο Θεός προέβλεψε καλύτερόν τι περί ημών, διά να μη λάβωσι την τελειότητα χωρίς ημών».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όσοι εκπλήρωσαν επαγγελίες τις πίστεψαν σε μικρή ηλικία, τις εργάστηκαν, τις ανέπτυξαν και τις εκπλήρωσε ο Θεός όταν έφτασαν σε ώριμη ηλικία. Άρα ότι δίνει ο Θεός για να επιτευχθεί χρειάζεται να το πιστέψει ο ίδιος  (αυτός που ο Θεός επιλέγει), ώστε να το εκδηλώσει και να το εμφανίσει. Ο λόγος είναι διότι πάμε από πίστη σε πίστη χωρίς να απελπιζόμεθα, αλλά εργαζόμεθα χωρίς να βάζουμε κόμματα όταν αντιξοότητες μπορεί να συμβούν στη ζωή μας και να είμαστε σίγουροι ότι ο Θεός άρχισε έργο αγαθό διά μέσου μας και με την δύναμη την δικιά του θα το φέρουμε εις πέρας. Η πίστη μας αυξάνει κάθε μέρα με το να θέλουμε όλο και περισσότερο να πιστέψουμε και να εφαρμόσουμε τις αρχές του Ευαγγελίου της βασιλείας, το οποίο θα κηρύττουμε με τη ζωή μας. Ακόμη η πίστη μας θα είναι να βάλουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού στην καρδιά όλων των Ελλήνων ώστε να το διαβάζουν, να το μελετούν και να το κηρύττουν με τη ζωή τους. Ο τρόπος για να γίνει αποδεκτό το Ευαγγέλιο από τους Έλληνες είναι να κηρύττεται το γνήσιο Ευαγγέλιο της βασιλείας, το οποίο εκδηλώνει καρπούς του Αγίου Πνεύματος, χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και σημεία. Τελευταία το Ευαγγέλιο της βασιλείας θα αυξάνει μέσα μας την πίστη που θα πρέπει να έχουμε στο να καταργηθεί ο θάνατος από τα σώματα ημών, πράγμα το οποίο έχουν απορρίψει όλα τα χριστιανικά δόγματα. Εμείς δεν το απορρίπτουμε και ο λόγος διότι πιστεύουμε ότι ο θάνατος δεν είναι θέλημα Θεού αλλά παράγωγο της αμαρτίας, της σκιώδης πίστης και της πίστης εκείνης που υιοθετήσαμε αιώνες τώρα πάνω στην μεταθανάτια ζωή, ενώ ο Κύριος φανέρωσε ότι η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί και οι βιαστές αρπάζουν αυτή.

Δεν έλαβαν τις επαγγελίες αν και πέτυχαν μεγάλα έργα στη ζωή τους, διότι ο Θεός είδε κάτι τι καλύτερο και αυτό είναι ότι είδε και όλους εμάς μέσα στην βασιλεία, αμήν. Όμως όλοι αυτοί οι δάσκαλοι της πίστεως θα τύχουν της πρώτης ανάστασης, η οποία θα γίνει διά όλους τους εν Κυρίω κοιμηθέντες.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄

 

ΚΕΦ. ΙΒ΄ΣΤΙΧΟΣ 1

 

«1. Λοιπόν και ημείς, περικυκλωμένοι όντες υπό τοσούτου νέφους μαρτύρων, ας απορρίψωμεν παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσαν ημάς αμαρτίαν και ας τρέχωμεν μεθ' υπομονής τον προκείμενον εις ημάς αγώνα».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αυτόν τον αγώνα που διεξάγουμε σήμερα, πριν από εμάς τον έχουν επιδιώξει πολλοί άνθρωποι οι οποίοι κατάφεραν να ενωθούν με τον ζώντα Θεό. Έχουμε λοιπόν πολλούς μάρτυρες, έχουμε πολλούς αγίους, έχουμε πολλούς προφήτες, έχουμε αποστόλους, έχουμε πρότυπα πολλά, αλλά έχουμε και ακέραια όπως ο Κύριός μας. Άρα δεν χρειάζεται να απελπιζόμεθα αλλά να μιμούμεθα όλους αυτούς και να αυξάνουμε καθ εκάστην ημέρα πάνω στο θέλημα του Θεού. Το βάρος που αναφέρει εδώ ο Απ. Παύλος είναι η αμαρτία την οποίαν μπορούμε να αποτινάξουμε. Ο τρόπος είναι η συνεχόμενη ενασχόληση πάνω στο θέλημα του Θεού, πάνω στα δρώμενα του Αγίου Ευαγγελίου με στόχο να μας γίνει συνήθεια ο νέος τρόπος ζωής που παρουσιάζει ο Κύριος. Δεν είναι δύσκολο, αφιέρωση χρειάζεται και χρόνο τον οποίον μπορούμε να βρούμε όταν πραγματικά μας ενδιαφέρει ο Χριστός και το πολίτευμα αυτού, το οποίο εμπεριέχει τη ζωή η οποία με τον Θεό στη ζωή μας γίνεται ποιοτική και ποσοτική. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

ΚΕΦ. ΙΒ΄ΣΤΙΧΟΣ 2

 

«2. αποβλέποντες εις τον Ιησούν, τον αρχηγόν και τελειωτήν της πίστεως, όστις υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτόν υπέφερε σταυρόν, καταφρονήσας την αισχύνην και εκάθησεν εν δεξιά του θρόνου του Θεού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Να βλέπουμε και να παραδειγματιζόμαστε από την πορεία του Κυρίου, ο οποίος ήτο διωκόμενος από όλους και όμως παρόλα αυτά τα κατάφερε. Μάλιστα έφερε την αποστολή του εις πέρας με κύρος και εξουσία, δείχνοντας ανωτερότητα πνεύματος η οποία εκδηλώθηκε με την τέλεια εμπιστοσύνη που είχε στον Πατέρα του όταν βρίσκονταν στα χέρια των εχθρών του, αλλά και με το αποκορύφωμα αυτού του πνεύματος το οποίο εκδηλώθηκε πάνω στον σταυρό λέγοντας, πάτερ άφες αυτοίς ου γαρ οίδασι τι πιούσι. Η χαρά η προκειμένη ήτο η ανάσταση την οποίαν ο Πατέρας Θεός του εξασφάλιζε. Αυτή του έδωνε δύναμη ώστε να θυσιάσει εαυτόν και να δώσει αυτόν λύτρο αντί πολλών. Και εμείς μπορεί να προβαίνουμε σε θυσίες, διακατεχόμενοι από υπομονή και αγάπη απέναντι και σε αυτούς που μας αγαπούν αλλά και σε αυτούς που δεν μας αγαπούν. Μόνο με τον τρόπο αυτό δυνάμεθα να απολάβουμε τις επαγγελίες. Η χαρά μας λοιπόν θα προέρχεται από το ότι θα γίνουμε με την δύναμη του Θεού κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Χριστού και συμμέτοχοι της δόξης αυτού του Θεού και του Υιού. Αν τα πιστεύουμε όλα αυτά τότε δεν χωράνε προσκόμματα μεταξύ μας ή σκάνδαλα κ.λ.π. διότι η δόξα να είσαι τέκνο Θεού δεν ανταλλάσσεται με όλους τους θησαυρούς της γης. Εύχομαι να καταλάβουμε το κάλεσμα και να τείνουμε με απόφαση στο να φέρουμε την αποστολή μας εις πέρας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

ΚΕΦ. ΙΒ΄ΣΤΙΧΟΙ 3 – 4

 

«3. Διότι συλλογίσθητε τον υπομείναντα υπό των αμαρτωλών τοιαύτην αντιλογίαν εις εαυτόν, διά να μη αποκάμητε χαυνούμενοι κατά τας ψυχάς σας.

4. Δεν αντεστάθητε έτι μέχρις αίματος αγωνιζόμενοι κατά της αμαρτίας».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 3: Όταν μας κατηγορούν ή μας διώκουν ή όταν αντιλογούν απέναντί μας με εμπαιγμό, εμείς να ενθυμούμεθα τον Κύριο ο οποίος λοιδορούμενος ουκ αντελοιδόρει καθώς απειλούμενος ουκ ηπείλει. Κανέναν δεν εδίωκε ο Κύριος για τον διωγμό ή εμπαιγμό ή ψευδή κατηγορώ του, αλλά άφηνε τον Πατέρα του να φέρει την δικαιοσύνη την οποία και έφερε γρήγορα και μάλιστα την βλέπουμε σήμερα διότι όσους διωγμούς άδικους και αν υπέστη ο Κύριος, καθώς και όλοι μετέπειτα οι πιστοί εις αυτόν, ο Χριστός σήμερα λατρεύεται από λαούς και έθνη. Αποδίδοντας σήμερα οι άνθρωποι τιμή και προσκύνηση στον τριαδικό Θεό.

Όταν αντιλογούν σε εμάς και μας κατηγορούν με ψέματα, εμείς να σιωπούμε και να μην αφήνουμε την ψυχή μας να παρασυρθεί ώστε να γίνει αυθάδης, θυμώδης, γεμάτη κακίες. Εδώ θέλει προσοχή και σοφία Θεού. Γένοιτο αμήν.

Στίχος 4: Ο Κύριος και πολλοί προσκείμενοι εις αυτόν στερήθηκαν, φυλακίστηκαν, διώχθηκαν ανελέητα, μάλιστα έχυσαν το αίμα τους με αργό και επώδυνο θάνατο. Παρόλα αυτά δεν εξήλθε από το στόμα τους το ελάχιστο αρνητικό και το πρόσωπο τους δεν εξέπεμπε τον ελάχιστο θυμό. Στα δύσκολα φαίνεται πόσο Θεό έχουμε. Σήμερα όμως πολλοί θέλουν να παρουσιάζουν τον εαυτόν τους αντί Θεού και ότι είναι ενάρετοι, αν όμως κατ’ ελάχιστον τους θίξει κάποιος θυμώνουν, πόσο μάλλον να τους στερούσαν τη ζωή. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν αμέσως θυμώνουν, αγριεύουν και ξεκινούν ανήλεο πόλεμο. Αυτό δεν είναι Θεός, αυτό λέγεται υποκρισία και μέσα τους ζει ο διάβολος.

ΚΕΦ. ΙΒ΄ΣΤΙΧΟΣ 5

 

«5. και ελησμονήσατε την νουθεσίαν, ήτις λαλεί προς εσάς ως προς υιούς, λέγουσα· Υιέ μου, μη καταφρονής την παιδείαν του Κυρίου, μηδέ αθυμής ελεγχόμενος υπ' αυτού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Παν υιόν παραδέχεται ο Θεός εκπαιδεύει αυτόν και αν είστε χωρίς παιδία άρα νόθοι είστε και ουχί υιοί. Ο Πατέρας πρέπει να διαπαιδαγωγήσει τα παιδιά του, αλλιώς δεν θα ξέρουμε αν είμεθα τέκνα Θεού. Οι δοκιμασίες μας ανεβάζουν στον θρόνο του Θεού. Όταν υπάρχει εκπαίδευση να ξέρουμε ότι ο Θεός είναι μαζί μας και μας μιλάει πιο πολύ, μας ενισχύει πνευματικά και μας ευλογεί. Η εκπαίδευση μας ανεβάζει σε ένα άλλο πνευματικό επίπεδο και μέσω αυτής της εκπαίδευσης φανερώνεται η καταγωγή μας, διότι η άψογη συμπεριφορά μας φανερώνει την καταγωγή μας ότι δηλαδή Πατέρας μας είναι ο Άγιος Θεός. Άρα όταν έχουμε παιδία μην καταφρονούμε αυτή και αρχίζουμε να αμφιβάλλουμε για την σοφία του Θεού. Όταν ο Θεός μας ελέγχει τότε να γνωρίζουμε ότι μας αγαπά, διότι μέσω αυτής γινόμεθα καλύτεροι. Όταν ο Θεός και οι άνθρωποι μας επαινούν τότε πέφτουμε εις χείρα Θεού ζώντος. Έχω δει από την πολυχρόνια εμπειρία μου ότι αυτοί που απελπίζονται είναι αυτοί που δεν έχουν εκπαίδευση, αλλά νομίζουν ότι σηκώνουν μεγάλα φορτία και ο λόγος διότι ο εγωισμός τους έτσι τα βλέπει. Έχω και παραδείγματα με ανθρώπους οι οποίοι έχουν πραγματικά προβλήματα και με σιωπή σηκώνουν το ανάστημά τους δοξάζοντας τον Θεό. Εύχομαι να είμεθα ταπεινοί και να συνεχίσουμε να διεξάγουμε αγώνες κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και να είμεθα βέβαιοι ότι όταν η εκπαίδευση τελειώσει τότε ο Θεός κάνει αισθητή την παρουσία του και φωνάζει με χαρά ενώπιον αγγέλων και ανθρώπων τα εξής, ούτος είναι ο υιός μου ο αγαπητός εις τον οποίον ευαρεστήθην. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

ΚΕΦ. ΙΒ΄ΣΤΙΧΟΙ 6 – 7

 

«6. Διότι όντινα αγαπά Κύριος παιδεύει και μαστιγόνει πάντα υιόν, τον οποίον παραδέχεται.

7. Εάν υπομένητε την παιδείαν, ο Θεός φέρεται προς εσάς ως προς υιούς· διότι τις υιός είναι, τον οποίον δεν παιδεύει ο πατήρ;».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όταν κάποιος εισέρχεται στο σχολείο του Θεού με στόχο να πάρει πτυχίο υιού Θεού εκπαιδεύεται. Όταν δεν υπομένει με αγάπη, με ταπείνωση την παιδία του Κυρίου, ο Θεός σκληραίνει την εκπαίδευση με στόχο να αντλήσει από τα βάθη της ψυχής του ταπείνωση. Αν παρόλες τις νουθεσίες ή εκπαιδεύσεις ο άνθρωπος σκληραίνει, τότε αυτό αποβαίνει μοιραίο διότι εξέρχεται από την σχολή και ερημώνει ψυχικά, πνευματικά, σωματικά. Εάν ένας όμως άνθρωπος υπομένει, τότε ο Θεός φέρεται εις αυτόν με άπειρη αγάπη και ευλογεί αυτόν. Ταπείνωση είναι να δέχομαι τη ζωή μου όπως την εξελίσσει ο Θεός και να μην παρεμβαίνω με διαπληκτισμούς, μικρότητες, εγωισμούς κ.λ.π. Ένας άλλος λόγος που ο Θεός εκπαιδεύει ή μαστιγώνει τον υιόν του είναι διότι θέλει να τον φυλάξει από τον πνευματικό εγωισμό, ώστε να μην χάσει την ψυχή του, γενικότερα τη ζωή του.  Πιστεύω ότι η αποστολή του ανθρώπου είναι να χρησιμοποιήσει τον εγκέφαλό του με σκοπό να γνωρίσει τον Θεό. Αν τον γνωρίσει τον θεό μετά τι να κάνει; Είναι απλό, να μην κάνει τίποτα, να τον εμπιστευθεί. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

ΚΕΦ. ΙΒ΄ΣΤΙΧΟΣ 8

 

«8. Εάν όμως ήσθε χωρίς παιδείαν, της οποίας έγειναν μέτοχοι πάντες, άρα είσθε νόθοι και ουχί υιοί».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Νόθοι είμεθα όταν φιλοσοφούμε πνευματικά και προσπαθούμε να αναπτύξουμε τύπους χωρίς ποτέ να εμβαθύνουμε με στόχο και προοπτική να εφαρμόσουμε τον Λόγο του Θεού, το θέλημα του Θεού. Υιός είναι αυτός που μελετά τον Λόγο του Θεού, εισέρχεται στα βάθη του Θεού και μάλιστα αντλεί απ’ αυτόν τον Λόγο του Θεού σοφία και δύναμη πνευματική. Υιός είναι αυτός που προσεύχεται ει δυνατόν αδιάλειπτα, υιός είναι αυτός που αγωνίζεται με θυσία να εξαπλώσει το Ευαγγέλιο της βασιλείας, υιός είναι αυτός που κάθε ημέρα διορθώνει τον εαυτό του στο να κάνει συνήθεια τον τρόπο ζωής του Κυρίου στη ζωή του. Υιός είναι αυτός που εκμεταλλεύεται τον χρόνο του στο να φτάσει στον στόχο του, υιός είναι αυτός που θα ακούσει από τον Κύριό του υιός μου είσαι εσύ διότι εγώ σήμερα σε εγέννησα. Πολλοί θεωρούν ότι είναι του Θεού και ότι είναι ενάρετοι αυτού, έτσι τουλάχιστον συστήνουν τον εαυτό τους όμως ο Θεός δεν τους συστήνει πουθενά. Αυτό να το προσέξουμε ώστε να μην προτρέχουμε. Αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΒ΄ΣΤΙΧΟΙ 9 – 10

 

«9. έπειτα τους μεν κατά σάρκα πατέρας ημών είχομεν παιδευτάς και εσεβόμεθα αυτούς· δεν θέλομεν υποταχθή πολλώ μάλλον εις τον Πατέρα των πνευμάτων και ζήσει;

10. Διότι εκείνοι μεν προς ολίγας ημέρας επαίδευον ημάς κατά την αρέσκειαν αυτών, ο δε προς το συμφέρον ημών, διά να γείνωμεν μέτοχοι της αγιότητος αυτού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός και ο πατέρας μου ή η μητέρα μου

μου έδιναν συμβουλή ή μου έκαναν παρατήρηση, εγώ έσκυβα το κεφάλι και άκουγα με προσοχή. Μάλιστα θυμάμαι χωρίς δεύτερη κουβέντα έκανα αυτό που μου έλεγαν, χωρίς δεύτερη κουβέντα το επαναλαμβάνω. Εάν λοιπόν υποταγόμαστε στους σαρκικούς πατέρες, πόσο μάλλον θα πρέπει να υποταχθούμε στον πνευματικό πατέρα, ασυγκρίτως δε περισσότερο να υποταχτούμε στον Κύριο, τον Πατέρα που μας χάρισε την ψυχή και το σώμα, γενικότερα τη ζωή. Πρέπει να υποταχθούμε στον Υιό και Λόγο του Θεού του ζώντος, ο οποίος άφησε διαθήκη την οποίαν θα πρέπει να την υιοθετήσουμε και να την αναπτύξουμε εάν θέλουμε να ζήσουμε εν Κυρίω με πνεύμα Θεού και σοφία Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΒ΄ΣΤΙΧΟΙ 11 – 13

 

«11. Πάσα δε παιδεία προς μεν το παρόν δεν φαίνεται ότι είναι πρόξενος χαράς, αλλά λύπης, ύστερον όμως αποδίδει εις τους γυμνασθέντας δι' αυτής καρπόν ειρηνικόν δικαιοσύνης.

12. Διά τούτο ανορθώσατε τας κεχαυνωμένας χείρας και τα παραλελυμένα γόνατα,

13. και κάμετε εις τους πόδας σας ευθείας οδούς, διά να μη εκτραπή το χωλόν, αλλά μάλλον να θεραπευθή».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όταν ο Κύριος μας καλεί κοντά του και μετά την ενημέρωση που υφιστάμεθα διά Πνεύματος Αγίου και μέσα από την ελεύθερη βούλησή μας αποφασίσουμε να εντάξουμε εαυτόν στο να επιδιώξουμε να φέρουμε στη ζωή μας το θέλημά του, θα πρέπει να διαπαιδαγωγηθούμε. Τον καιρό που θα αγωνιζόμαστε να αποτινάξουμε τον έτερο κακό εαυτό μας, γενικότερα την αμαρτία από μέσα μας και γύρω μας θα έχουμε πόνο, λύπη, στενοχώρια, πένθος όμως μέσα από μία συνεχόμενη προσπάθεια θα ελευθερωθούμε, διότι το Πνεύμα το Άγιο θα ελευθερώσει την ψυχή μας και τη ζωή μας από την αμαρτία, από τη φθορά, από τον θάνατο. Ξέρουμε ότι όπου το πνεύμα του Θεού εκεί ελευθερία. Μέχρι να τα καταφέρουμε θα σηκώνουμε το ανάστημά μας και θα παλεύουμε με πνεύμα ή ταν ή επί τας, δηλαδή ή να νικήσω ή να νικήσω, με τίποτα άλλο δεν θα συμβιβαζόμαστε. Πολλοί επειδή έχουν γίνει λίγο καλύτεροι επαναπαύονται. Θέλω να ξέρετε ότι δεν αγωνιζόμαστε να γίνουμε καλύτεροι αλλά υιοί του Θεού του ζώντος. Καθώς κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Χριστού και συμμέτοχοι της δόξης αυτού του Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕ. ΙΒ΄ΣΤΙΧΟΙ 14 – 15

 

«14. Ζητείτε ειρήνην μετά πάντων και τον αγιασμόν, χωρίς του οποίου ουδείς θέλει ιδεί τον Κύριον,

15. παρατηρούντες μήπως υστερήταί τις από της χάριτος του Θεού, μήπως ρίζα τις πικρίας αναφύουσα φέρη ενόχλησιν και διά ταύτης μιανθώσι πολλοί».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 14: Τους εχθρούς τους κάνουμε εμείς και ο λόγος διότι δεν έχουμε την σοφία του Θεού ώστε να τους κάνουμε φίλους και αδελφούς. Αφού δεν μπορούμε να κάνουμε φίλους ή πνευματικούς αδελφούς, ας έχουμε ειρήνη με όλους. Ο τρόπος είναι να αποφεύγουμε τις αντιπαλότητες μετά των συνανθρώπων μας. Είναι ένα ρητό που έχω μάθει από τον πνευματικό μου πατέρα και έχει ως εξής, να σέβομαι την άποψη οποιαδήποτε και αν είναι, την θρησκευτική συνείδηση και την ελευθερία του άλλου. Αν όμως θέλουμε να φτάσουμε στο σημείο ώστε να ζούμε με στόχο μία μέρα να μπορέσουμε να δούμε τον Κύριο, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι χρειάζεται αγιασμός. Εξάλλου είναι επαγγελία και εντολή Χριστού, άγιοι γίνεστε διότι εγώ άγιος ειμί. Ο τρόπος είναι η μελέτη του Λόγου του Θεού ει δυνατόν αδιαλείπτως, προσευχή, ομολογία πίστεως και αφιέρωση. Εύχομαι να βρούμε τους τρόπους που μας ενώνουν με τον ζώντα Θεό και μας καθιστούν σκεύη εκλογής. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

ΚΕΦ. ΙΒ΄ΣΤΙΧΟΙ 16 – 17

 

«16. μήπως ήναι τις πόρνος ή βέβηλος καθώς ο Ησαύ, όστις διά μίαν βρώσιν επώλησε τα πρωτοτόκια αυτού.

17. Επειδή εξεύρετε ότι και μετέπειτα, θέλων να κληρονομήση την ευλογίαν, απεδοκιμάσθη, διότι δεν εύρε τόπον μετανοίας, αν και εξεζήτησεν αυτήν μετά δακρύων».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχοι 16 – 17: Η Αγάπη, ο έρωτας, ο γάμος δεν είναι πορνεία, αλλά προέρχονται υπό του Θεού όταν γίνονται μέσα από την ελεύθερη βούληση των δύο φύλλων και έχουν σκοπό να δημιουργήσουν οι άνθρωποι αυτοί οικογένεια. Φυσικά όλα να μεταλαμβάνονται μετά ευχαριστίας. Η πορνεία όμως είναι δαιμόνιο. Ο πόρνος δεν βλέπει τον συνάνθρωπο ως άνθρωπο, αλλά ως σκεύος ηδονής αδιαφορώντας γι’ αυτόν αν είναι καλά. Το μόνο που επιδιώκει ο πόρνος είναι να εκπληρώσει το πάθος του. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή! Να αποφεύγουμε το δαιμόνιο αυτό το οποίο καταστρέφει την ψυχή και το σώμα. Βέβηλος που αναφέρεται στον στίχο, είναι αυτός που δεν έχει αρχές και με την συμπεριφορά του μηδενίζει αρχές, ευλογίες, επαγγελίες, εξουσίες για τα συμφέροντα και τις προσωπικές φιλοδοξίες του. Αυτό που απασχολεί τον βέβηλο είναι το σήμερα και όχι το αύριο, το οποίο του εξασφαλίζει την αιώνια ευλογία του Αγίου Θεού, τις επαγγελίες του Θεού οι οποίες φυσικά περνούν από το σήμερα και τον τρόπο που το εργαζόμεθα. Όπως έπραξε εδώ και ο Ησαύ, ο οποίος μηδένισε το σήμερα για την λαιμαργία και έχασε την επαγγελία για ένα πιάτο φακή. Αυτός που βδελύττεται αρχές και εξουσίες είναι ο βέβηλος και αν έρθει σεαυτόν πολλές φορές είναι αργά. Χρειάζεται προσοχή! Σίγουρα μετά την παρουσία του Κυρίου το έλεος του Θεού μας καταδιώκει πάσας τας ημέρας της ζωής μας και δυνάμεθα να το λαμβάνουμε συνέχεια με την μετάνοια, όμως να μην υιοθετήσουμε σαν τρόπο ζωής το ας αμαρτήσω και αύριο ο Θεός θα με συγχωρήσει. Είναι παγίδα αυτό, διότι όταν κάτι που είναι λάθος το κάνουμε χωρίς πνεύμα Θεού, σοβαρότητα ή υπευθυνότητα τότε γίνεται πάθος και καταστρέφει την ψυχή και το σώμα μας. Προσοχή!

 

ΚΕΦ. ΙΒ΄ΣΤΙΧΟΙ 18 – 21

 

«18. Διότι δεν προσήλθετε εις όρος ψηλαφώμενον και καιόμενον με πυρ και εις ζόφον και σκότος και ανεμοστρόβιλον

19. και εις σάλπιγγος ήχον και φωνήν λόγων, την οποίαν οι ακούσαντες παρεκάλεσαν να μη λαληθή πλέον προς αυτούς ο λόγος·

20. διότι δεν υπέφερον το προσταττόμενον· Και ζώον εάν εγγίση το όρος, θέλει λιθοβοληθή ή με βέλη θέλει κατατοξευθή·

21. και τόσον φοβερόν ήτο το φαινόμενον, ώστε ο Μωϋσής είπε· Κατάφοβος είμαι και έντρομος·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο Θεός δεν ήλθε σε εμάς με σημεία που όχι απλώς τρομάζουν αλλά πανικοβάλλουν τον άνθρωπο, όπως έκανε με τους Εβραίους εξαιτίας της απιστίας τους. Ο Θεός ήρθε σε εμάς με σοφία, με αγάπη, με προσφορά, με ανυπόκριτη αγάπη. Τα σημεία που έγιναν στο όρος Σινά φόβισαν ακόμη και τον Μωϋσή ο οποίος έβλεπε τον Θεό, φανταστείτε τι έπαθαν οι Ισραηλίτες. Άρα, αν έχουμε πνεύμα δικό του ας τον δεχθούμε με τα στοιχεία που μας αναγεννούν, μας φτάνουν στον θρόνο του και μας χαρίζουν ειρήνη Θεού, σοφία Θεού, αναγέννηση κ.λ.π. Διότι αν συνεχίσουμε να αποστατούμε από τις αρχές του τότε ουαί και ο λόγος διότι θα στείλει τον Αντίχριστο για να εξαφανίσει το αμαρτωλό στοιχείο. Καλύτερα να ζούσαμε τον κατακλυσμό, καλύτερα να ζήσουμε το πυρ παρά τον Αντίχριστο. Ο Αντίχριστος θα είναι ότι χειρότερο διότι θα καταργήσει πάσα αρχή, πάσα εξουσία και θα επιβάλει μία νέα τάξη πραγμάτων τόσο ελεγχόμενη που όποιος δεν θέλει να υπακούσει δεύτερη ευκαιρία δεν θα έχει. Ας φροντίσουμε να έχουμε αγάπη ώστε η χάρη του Θεού να μας επισκιάσει, με φυσική συνέπεια να αποφύγουμε τον Αντίχριστο. Ο Απ. Παύλος διά Πνεύματος Αγίου φανέρωσε τα εξής, όταν έρθει η αγάπη είτε προφητείες, είτε γλώσσες θα παύσουν. Αγάπη λοιπόν μεταξύ μας και δικαιοσύνη Θεού η οποία πάντα προσφέρει. Εύχομαι η δικαιοσύνη αυτού να μας διέπει πάντα. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΒ΄ΣΤΙΧΟΙ 22 – 25

 

«22. αλλά προσήλθετε εις όρος Σιών και εις πόλιν Θεού ζώντος, την επουράνιον Ιερουσαλήμ και εις μυριάδας αγγέλων,

23. εις πανήγυριν και εκκλησίαν πρωτοτόκων καταγεγραμμένων εν τοις ουρανοίς και εις Θεόν κριτήν πάντων και εις πνεύματα δικαίων οίτινες έλαβον την τελειότητα,

24. και εις νέας διαθήκης μεσίτην Ιησούν και εις αίμα καθαρισμού το οποίον λαλεί καλήτερα παρά το του Άβελ.

25. Προσέχετε μη καταφρονήσητε τον λαλούντα. Διότι αν εκείνοι δεν απέφυγον, καταφρονήσαντες τον λαλούντα προς αυτούς επί της γης, πολλώ μάλλον ημείς εάν αποστραφώμεν τον λαλούντα από των ουρανών·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Άρα ας σοβαρευτούμε ενώπιον Θεού και ενώπιον ανθρώπων. Δεν καλεστήκαμε από έναν άνθρωπο αλλά από τον ίδιο τον Θεό και χρειάζεται να αποκτήσουμε σοβαρότητα και ωριμότητα, ώστε να τον εμπιστευθούμε για να απολάβουμε την αιώνια κληρονομιά που θέλει να διακατέχεται ο λαός του. Το σχέδιο σωτηρίας το οποίο εκδηλώνει ο Θεός μέσα στον Λόγο του διά του Υιού και Λόγου του Θεού του ζώντος και το οποίο ξεδιπλώνει μπροστά μας σήμερα διά Πνεύματος Αγίου, να μην το αποστρεφόμαστε χρησιμοποιώντας μικρότητες και δικαιολογίες, όπως αγρόν ηγόρασα, βόδια πήρα, γυναίκα ενυμφεύθην κ.λ.π. Το κάλεσμα ήρθε σε εμάς, ας το αξιοποιήσουμε διότι δεύτερο δεν υπάρχει. Εξάλλου ο χρόνος της παρουσίας του ήλθε και τα γεγονότα εκείνα που θα αποδείξουν τις σοφές ή τις μωρές παρθένες έφτασαν. Ας είμεθα μία ψυχή, μία καρδιά, ένα φρόνημα και ας αναπτύσσουμε το Ευαγγέλιο της βασιλείας καθ εκάστην ημέρα εκμεταλλευόμενοι τον χρόνο διότι οι μέρες πονηρές εστε. Αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΒ΄ΣΤΙΧΟΣ 26

 

«26. του οποίου η φωνή την γην εσάλευσε τότε, τώρα δε υπεσχέθη, λέγων· Έτι άπαξ εγώ σείω ουχί μόνον την γην, αλλά και τον ουρανόν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ κηρύττει το Ευαγγέλιο της βασιλείας. Ο Θεός διά μέσω αυτού του Ευαγγελίου θα σείσει όχι μόνο τον πνευματικό ουρανό, αλλά και όλους τους κατοίκους της γης. Δημιουργώντας νέες συνθήκες ζωής όπου η αγάπη, η ζωή, η ταπείνωση θα βασιλέψει εις ολόκληρο τον πλανήτη. Ο τρόπος είναι ο καθαρισμός και ο αγιασμός, τον οποίον σήμερα εργαζόμεθα. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΒ΄ ΣΤΙΧΟΣ 27

 

«27. Το δε έτι άπαξ δηλοί των σαλευομένων την μετάθεσιν ως χειροποιήτων, διά να μείνωσι τα μη σαλευόμενα».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Τα σαλευόμενα είναι η αμαρτία, η οποία επιφέρει τη φθορά και κατόπιν τον θάνατο. Τα μη σαλευόμενα είναι η ζώσα πίστη, η αγάπη η ανυπόκριτη, ο καθαρισμός, ο αγιασμός, η ζωή η άφθαρτη, η αιώνια. Εμείς επιλέγουμε το τι θέλουμε να αναπτυχθεί μέσα μας και γύρω μας. Εύχομαι να επιλέξουμε όλοι τα μη σαλευόμενα. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

ΚΕΦ. ΙΒ΄ΣΤΙΧΟΣ 28

 

«28. Διά τούτο παραλαμβάνοντες βασιλείαν ασάλευτον, ας κρατώμεν την χάριν, διά της οποίας να λατρεύωμεν ευαρέστως τον Θεόν με σέβας και ευλάβειαν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το βασίλειο το ασάλευτο είναι ο Χριστός και θα πρέπει αυτός ο Χριστός να βασιλεύσει στη ζωή μας ώστε και εμείς να είμεθα αιώνια ασάλευτοι στις αρχές αυτού. Οι οποίες αρχές αυτού θα πρέπει να λειτουργούν κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και αν βρισκόμεθα σήμερα ή στο μέλλον. Οι αρχές αυτού είναι η ζώσα πίστη, η αγάπη η ανυπόκριτη, η δικαιοσύνη του η οποία πάντα προσφέρει και ποτέ δεν απαιτεί, η ζωή η αιώνια, οι καρποί του Αγίου Πνεύματος, τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα σημεία του Αγίου Πνεύματος και πληθώρα ουρανόδρομης σοφίας. Όλα φυσικά να αναπτύσσονται με το πνεύμα της ευγενούς άμιλλας και της ταπείνωσης, διότι ξέρουμε ότι οποιαδήποτε αρετή χωρίς ταπείνωση εκδηλώνει πολλά δαιμόνια και στο τέλος γίνεται εωσφορική. Μη γένοιτο!

 

ΚΕΦ. ΙΒ΄ΣΤΙΧΟΣ 29

 

«29. Διότι ο Θεός ημών είναι πυρ καταναλίσκον».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Πυρ καταναλίσκον σημαίνει ότι ο Θεός μπορεί να κατακαύσει την αμαρτία που είναι μέσα μας και να αναπτύξει το αγαθό. Πυρ καταναλίσκον σημαίνει ακόμη ότι όλα προήλθαν απ’ αυτόν υλικός και πνευματικός κόσμος. Ο υλικός κόσμος ζει στη φωτιά και αυτή τον συντηρεί π.χ. ο άνθρωπος έχει θερμοκρασία 36,60C, η γη έχει θερμοκρασία, η θάλασσα έχει θερμοκρασία και ο λόγος διότι όταν υποστούν πυρ περισσότερο της θερμοκρασίας τους εξαφανίζονται, όλα καίγονται διότι όλα προήλθαν από την φωτιά. Γι’ αυτό φανερώνεται εδώ ότι ο Θεός είναι πυρ καταναλίσκον. Ο πνευματικός κόσμος είναι πυρ καταναλίσκον διότι φλέγεται από αλήθεια, από δικαιοσύνη, από σοφία, από δυνάμεις, από αγιότητα κ.λ.π. Εύχομαι και εμείς να γίνουμε πυρ Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄

 

ΚΕΦ. ΙΓ΄ΣΤΙΧΟΣ 1

 

«1. Η φιλαδελφία ας μένη».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η εκκλησία της Φιλαδέλφειας είναι προφητική εκκλησία και θα κάνει την παρουσία της τα έσχατα χρόνια τα οποία διανύουμε. Θα αποτελείται από αναγεννημένους χριστιανούς πολλών δογμάτων και μη. Σε αυτούς δεν θα υπάρχει αρχηγός διότι τα μέλη της θα έχουν περάσει από όλα τα πνευματικά στάδια και θα είναι διδακτοί Θεού όταν μπουν στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας, την οποία ο Θεός δημιουργεί και φανερώνει σήμερα. Ακόμη, τα μέλη της θα έχουν φτάσει στο πνευματικό στάδιο όπου για και κατ’ ουδένα λόγο δεν θα φανατίζονται με τα δόγματά τους, τα οποία για πολλά χρόνια δεν θα τα εγκαταλείψουν διότι είχαν και πολλά χρόνια που αγωνίστηκαν για να τα φτιάξουν. Θα χρειαστεί χρόνος για την εγκατάλειψη. Ίσως και …… χρόνια. Το πλήρωμα της κατάργησης των δογμάτων είναι η αγάπη η οποία όλα τα δέχεται. Τα στάδια για να φτάσουμε στην αγάπη είναι:

1. Κατανόηση ότι δεν πρέπει να κρίνει ο Φιλάδελφος.

2. Σεβασμός στον αγαθό τρόπο λατρείας.

3. Αγάπη ανυπόκριτη, όχι λόγια έργα. Τα έργα είναι: Δεν θα κρίνει ουδένα και με κατ’ ουδένα τρόπο κανένα χριστιανό. Ούτε και το δόγμα του αγαπητού αδελφού του χριστιανού. Ούτε και εχθρό θα κρίνει. Ούτε θα καλεί αδελφούς στο πιστεύω του διά της κρίσεως. Αυτά θα είναι αρχές στην Φιλαδέλφεια. Αυτό το πνεύμα θα δημιουργήσει την εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Αν έχουμε αυτό το πνεύμα ανήκουμε εις αυτήν από τώρα. Που θα την βρούμε την εκκλησία της Φιλαδέλφειας;

1. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί.

2. Και ήκουσα φωνήν μεγάλην εκ του ουρανού, λέγουσαν, Ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων και θέλει σκηνώσει μετ’ αυτών και αυτοί θέλουσιν είσθαι λαοί αυτού και αυτός ο Θεός θέλει είσθαι μετ’ αυτών Θεός αυτών.

Άμα κρίνουμε, άμα λέμε ψέματα, άμα είμεθα φανατικοί, άμα έχουμε κρίση και εγωισμό ανήκουμε στις άλλες εκκλησίες. Προσοχή λοιπόν! Όστις έχει ωτίον, ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας.

Και ήκουσα φωνήν μεγάλην λέγουσαν εν τω ουρανώ, Τώρα έγεινεν η σωτηρία και η δύναμις και η βασιλεία του Θεού ημών, και η εξουσία του Χριστού αυτού διότι κατερρίφθη ο κατήγορος των αδελφών ημών, ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημών ημέραν και νύκτα.

Και είδον ουρανόν νέον και γην νέαν διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον. Και εγώ ο Ιωάννης είδον την πόλιν την αγίαν, την νέαν Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσαν από του Θεού εκ του ουρανού, ητοιμασμένην ως νύμφην κεκοσμημένην δια τον άνδρα αυτής. Και ήκουσα φωνήν μεγάλην εκ του ουρανού, λέγουσαν, Ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων και θέλει σκηνώσει μετ’ αυτών και αυτοί θέλουσιν είσθαι λαοί αυτού και αυτός ο Θεός θέλει είσθαι μετ’ αυτών Θεός αυτών. Και θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από των οφθαλμών αυτών και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος δεν θέλουσιν υπάρχει πλέον διότι τα πρώτα παρήλθον. Και είπεν ο καθήμενος επί του θρόνου, Ιδού, κάμνω νέα τα πάντα. Και λέγει προς εμέ, Γράψον διότι ούτοι οι λόγοι είναι αληθινοί και πιστοί. Και είπε προς εμέ, Ετελέσθη εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Εγώ θέλω δώσει εις τον διψώντα εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν. Ο νικών θέλει κληρονομήσει τα πάντα και θέλω είσθαι εις αυτόν Θεός και αυτός θέλει είσθαι εις εμέ υιός. Οι δε δειλοί και άπιστοι και βδελυκτοί και φονείς και πόρνοι και μάγοι και ειδωλολάτραι και πάντες οι ψεύσται, θέλουσιν έχει την μερίδα αυτών εν τη λίμνη τη καιομένη με πυρ και θείον ούτος είναι ο δεύτερος θάνατος.

Η Φωνή Θεού σήμερα διά Πνεύματος Αγίου αγωνίζεται να δημιουργήσει με τον τρόπο που χορηγεί σε αυτήν ο Θεός και διά του Ευαγγελίου της βασιλείας, στους ανθρώπους ανεξαρτήτου δόγματος την εκκλησία της Φιλαδέλφειας μέσα τους και γύρω τους. Το οποίο Ευαγγέλιο της βασιλείας διακηρύττει την συνοχή, το αδιαίρετο, την κατάργηση του φυσικού θανάτου, την ίδρυση της βασιλείας του Θεού, την δημιουργία του λαού του Θεού κ.λ.π. Ας δούμε τι αναφέρει ο Κύριος στην Αποκάλυψη για την εκκλησία αυτή της Φιλαδέλφειας.

7. ΚΑΙ προς τον άγγελον της εν Φιλαδελφεία εκκλησίας γράψον, Ταύτα λέγει ο άγιος, ο αληθινός, ο έχων το κλειδίον του Δαβίδ όστις ανοίγει και ουδείς κλείει και κλείει και ουδείς ανοίγει

8. Εξεύρω τα έργα σου ιδού, έθεσα ενώπιον σου θύραν ανεωγμένην και ουδείς δύναται να κλείση αυτήν διότι έχεις μικράν δύναμιν και εφύλαξας τον λόγον μου και δεν ηρνήθης το όνομα μου.

9. Ιδού, θέλω κάμει τους εκ της συναγωγής του Σατανά οίτινες λέγουσιν εαυτούς ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι, αλλά ψεύδονται ιδού, θέλω κάμει αυτούς να έλθωσι και να προσκυνήσωσιν ενώπιον των ποδών σου και να γνωρίσωσιν ότι εγώ σε ηγάπησα.

10. Επειδή εφύλαξας τον λόγον της υπομονής μου και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού ήτις μέλλει να έλθη επί της οικουμένης όλης, διά να δοκιμάση τους κατοικούντας επί της γης.

11. Ιδού, έρχομαι ταχέως κράτει εκείνο το οποίον έχεις, διά να μη λάβη μηδείς τον στέφανον σου.

 

ΚΕΦ. ΙΓ΄ΣΤΙΧΟΣ 2

 

«2. Την φιλοξενίαν μη λησμονείτε· επειδή διά ταύτης τινές εφιλοξένησαν αγγέλους μη γνωρίζοντες».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Την φιλοξενία την έχει και την διακατέχει ο άνθρωπος του Θεού ο οποίος χαίρεται με το να προσφέρει ουράνια και επίγεια αγαθά. Η χαρά που ο ίδιος αντλεί είναι η ικανοποίηση ότι υπηρέτησε τον αδελφό τον οποίον ο Θεός έστειλε στον οίκον του. Ποτέ δεν κουράζεται να υπηρετεί και να φιλοξενεί ο άνθρωπος του Θεού. Μάλιστα κατά την κρίση θα αποδειχθεί ότι πολλοί από αυτούς που φιλοξενήσαμε ήταν σκεύη εκλογής, άνθρωποι του Θεού ή άγγελοι αυτού και η χαρά μας θα είναι άπειρη και αιώνια. Πολλοί άνθρωποι προσωποληπτούν όταν φιλοξενούν ανθρώπους, αυτό διέπεται από συμφέροντα, φιλοδοξίες, πονηρίες κ.λ.π. Εμείς θα δεχόμεθα τους πάντες ανεξαρτήτου πνευματικού επιπέδου με την ίδια πρόθεση που θα δεχόμασταν τους πιο μεγάλους ανθρώπους. Θα υποδεχόμεθα τους πάντες σαν να μας επισκέφτηκε ο ίδιος ο Θεός. Στο πρόσωπο του αδελφού θα βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Εύχομαι να το εννοήσουμε διότι ο Λόγος του Θεού φανερώνει, εις τα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει. Άλλωστε και ο Θεός όταν μας καλέσει να γίνουμε σκεύη εκλογής, τον απεσταλμένο αυτού θα μας στείλει. Αν δεν έχουμε την φιλοξενία θα υποτιμήσουμε αυτόν, διότι αυτός ίσως να μην είναι κάποιος μεγάλος άνθρωπος κατά κόσμο αλλά κάποιος απλός άνθρωπος, ταπεινός γεμάτος όμως σοφία Θεού. Αν προσωποληπτούμε να γνωρίζουμε ότι η κατά κόσμο φιλοξενία η οποία διακατέχεται από εγωισμό ή από συμφέροντα φέρνει και δαιμόνους στο σπίτι μας, οι οποίοι διακατέχονται από εωσφορικά στοιχεία και εμείς εκείνη την ώρα συμποσιάζουμε με δαιμόνους αναπτύσσοντας συζητήσεις οι οποίες είναι εξωγραφικές και μπορεί να μας οδηγήσουν σε αδιέξοδο. Μη γένοιτο!

 

ΚΕΦ. ΙΓ΄ΣΤΙΧΟΣ 3

 

«3. Ενθυμείσθε τους δεσμίους ως συνδέσμιοι, τους ταλαιπωρουμένους ως όντες και σεις εν σώματι».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όταν στη ζωή μας συναντάμε ανθρώπους φυλακισμένους από την ύλη αλλά και φυλακισμένους στο πνεύμα, αν έχουμε την δύναμη να τους συμπεριφερόμεθα ως συνδέσμιοι. Μετέπειτα με την δύναμη του Θεού και την σοφία αυτού σιγά - σιγά να τους ελευθερώνουμε υλικά και πνευματικά. Η Φωνή Θεού προχωρά σήμερα με την δύναμη του Θεού ώστε να δημιουργήσει λαό ο οποίος να διακατέχεται από πνεύμα Θεού και σοφία Θεού. Κατόπιν να ελευθερώσει όλους τους ανθρώπους από την αμαρτία, από τη φθορά, από τον θάνατο. Αυτό θα εκπληρώσει επαγγελίες οι οποίες αναμένονταν να πραγματοποιηθούν από τον άνθρωπο και που είναι γραμμένες από καταβολής κόσμου. Σήμερα όμως ήρθε ο καιρός και θα πρέπει να σηκώσουμε το πνευματικό μας ανάστημα εφαρμόζοντας τον Λόγο του Θεού, ώστε να είμεθα έτοιμοι διότι ο καιρός είναι εγγύς εγγύτατα διά όλους τους ανθρώπους. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΓ΄ΣΤΙΧΟΣ 4

 

«4. Τίμιος έστω ο γάμος εις πάντας και η κοίτη αμίαντος· τους δε πόρνους και μοιχούς θέλει κρίνει ο Θεός».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όπως το λέει, είναι τέλειο. Όσοι όμως καλούνται στην Φωνή Θεού και έχουν πέσει σε παραβάσεις να ζητήσουν το έλεος του Θεού και ας κάνουν καινούργια αρχή. Εξάλλου ο Θεός τον καιρό της άγνοιας τον παραβλέπει, αλλά και τον καιρό της γνώσης τον ελεεί. Γι’ αυτό είναι Θεός και λέγετε θεός αγάπης , διότι είναι αγάπη, η οποία στρέφεται προς πάντα συνάνθρωπο φίλο και εχθρό και θα είναι δόξα Θεού να τον μιμηθούμε στα πάντα ώστε να μην κρίνουμε ή καταδικάζουμε τα λάθη των συνανθρώπων, των φίλων, των αδερφών, των εχθρών. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΓ΄ΣΤΙΧΟΙ 5 – 6

 

«5. Ο τρόπος σας έστω αφιλάργυρος, αρκείσθε εις τα παρόντα, διότι αυτός είπε· Δεν θέλω σε αφήσει ουδέ σε εγκαταλείψει·

6. ώστε ημείς θαρρούντες να λέγωμεν· Ο Κύριος βοηθός μου και δεν θέλω φοβηθή· τι να μοι κάμη άνθρωπος;».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία. Δυστυχώς έχουμε

γίνει φίλοι με τα χρήματα και δυστυχώς χωρίς αυτά δεν μπορούμε να ζήσουμε, σε σημείο να εξαρτάται η ζωή μας από τον άδικο μαμωνά, έτσι τον ονόμασε ο Κύριος και ο λόγος διότι ένας έχει χρήματα και αγοράζει αλεύρι και με αυτό φτιάχνει ψωμί κ.λ.π. και ζει, ένας που δεν έχει χρήματα δεν μπορεί να αγοράσει τίποτα και πεθαίνει. Αυτό είναι άδικο. Αν αρκούμεθα στα απαραίτητα τότε ο Κύριος θα προσθέσει, αν όχι τότε θα χάσουμε πολύ χρόνο αφιερώνοντάς τον στην αύξηση των υλικών αγαθών και αυτό θα μας οδηγήσει έξω από την αφιέρωση η οποία προσθέτει στον άνθρωπο σοφία Θεού. Χρειάζεται προσοχή! Ας γνωρίζουμε πως πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν· οι δε εκζητούντες τον Κύριον ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού.

 

ΚΕΦ. ΙΓ΄ΣΤΙΧΟΣ 7

 

«7. Ενθυμείσθε τους προεστώτας σας, οίτινες ελάλησαν προς εσάς τον λόγον του Θεού, των οποίων μιμείσθε την πίστιν, έχοντες προ οφθαλμών το αποτέλεσμα του πολιτεύματος αυτών».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Να ενθυμούμεθα πάντα αυτούς που με θυσία εργάστηκαν ώστε να απολαμβάνουμε σήμερα την σοφία του Θεού και να μιμούμεθα την πίστη των ώστε να μπορούμε να διεξάγουμε αγώνες κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες με στόχο την ολοκληρωτική μας αναγέννηση, η οποία παρέχει σε εμάς ουρανόδρομη θεόπνευστη εξέλιξη γεμάτη χάρη Θεού, γεμάτη σοφία αυτού και ζωή αιώνια, άφθαρτη που γίνεται ποιοτική ζωή και ποσοτική αιώνια ζωή. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

ΚΕΦ. ΙΓ΄ΣΤΙΧΟΣ 8

 

«8. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο αυτός χθες και σήμερον και εις τους αιώνας».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο Χριστός είναι Άγιος, άφθαρτος, αιώνιος και όλα αυτά διά της υπακοής του στον ουράνιο Πατέρα. Αν και εμείς θέλουμε να γίνουμε τέκνα Θεού με ιδιότητες Θεού, να παραμείνουμε μέχρι τέλους στο κάλεσμα που λάβαμε και στην αναγέννηση που μας παρέχει διά Πνεύματος Αγίου ώστε να γίνουμε μέτοχοι των ιδιοτήτων αυτού. Πολλοί αδελφοί ανάλογα τα ερεθίσματα που δέχονται μεταβάλλονται, έτσι μία φωνάζουν ζει Κύριος και μία απιστούν. Αυτό δείχνει έλλειψη πνευματικής σοβαρότητας. Χρειάζεται να εντείνουμε την προσπάθειά μας ώστε να φτάσουμε στο κατ εικόνα και ομοίωση και ο Πατέρας να μας συστήνει και εμάς με τον ίδιο τρόπο όπου εδώ ο Απ. Παύλος διά Πνεύματος Αγίου φανερώνει για τον Κύριο. Κάνε Κύριε να έρθει η ώρα που και εμείς θα είμεθα χθες, σήμερα και στους αιώνες των αιώνων τέκνα Θεού διά Ιησού Χριστού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν. Προσοχή να μην ομοιάζει η προσπάθειά μας με τις μωρές παρθένες οι οποίες όταν χρειάστηκαν λάδι (που σημαίνει Πνεύμα Άγιο) βρέθηκαν να μην έχουν. Μη γένοιτο!

 

ΚΕΦ. ΙΓ΄ΣΤΙΧΟΣ 9

 

«9. Μη πλανάσθε με διδαχάς ποικίλας και ξένας· διότι καλόν είναι με την χάριν να στερεόνηται η καρδία, ουχί με βρώματα, εις τα οποία όσοι περιεπάτησαν δεν ωφελήθησαν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Οι ξένες διδασκαλίες είναι όλες αυτές που δεν μας παροτρύνουν να αναπτύξουμε το θέλημα του Θεού στην καθημερινότητά μας, αλλά στηρίζονται σε εντάλματα ανθρώπων και σε τύπους θρησκευτικούς. Ξένες διδασκαλίες είναι όλες αυτές που δεν κατευθύνουν τον λαό του Θεού στο να είναι μία ψυχή, μία καρδιά, ένα φρόνημα. Ξένη διδασκαλία είναι αυτή που δεν φανερώνει μεταξύ μας την αγάπη την ανυπόκριτη, η οποία στρέφεται προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο και εχθρό. Πάντως ξέρω ότι η σωστή διδασκαλία είναι ο αγιασμός, η ζώσα πίστη, η κατάργηση της αμαρτίας από μέσα μας και γύρω μας. Τελευταία είναι η ζώσα πίστη, εκείνη η οποία αναπτύσσεται διά της αφιέρωσης και εξασφαλίζει σε εμάς την αιώνια άφθαρτη ζωή. Πολλοί νομίζουν ότι η πίστη τους και η αγάπη τους ως προς τον Θεό περνά μέσα από τα φαγητά, έτσι λένε σήμερα θα φάμε ψάρι, αύριο φακές, μεθαύριο κρέας. Αν είναι δυνατόν να μας διακατέχει τόση μωρία πιστεύοντας πως ανάλογα το τι θα φάμε θα καμαρώνει και θα ευλογεί ο Θεός τη ζωή μας. Ο Κύριος για τα φαγητά φανέρωσε, τα εισερχόμενα δεν βλάπτουν αλλά τα εξερχόμενα και αυτά είναι κακοί διαλογισμοί, μοιχεία, πορνεία, βλασθημία, οινοποσία, μέθαι, κώμοι και τα όμοια τούτων, οι τα τοιαύτα πράσσοντες βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσιν. Ακόμη είναι ζήλια, ψέμα, εγωισμός, κρίση, πονηρία κ.λ.π. Στα εισερχόμενα βλάπτει μόνο η λαιμαργία. Αυτό να το προσέξουμε. Αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΓ΄ΣΤΙΧΟΣ 14

 

«14. διότι δεν έχομεν εδώ πόλιν διαμένουσαν, αλλά την μέλλουσαν επιζητούμεν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Μάτι ανθρώπου και νους ανθρώπου δεν δύναται να φανταστεί τι έχει ετοιμάσει ο Πατέρας τοις αγαπώσι τον Θεόν. Όταν πάρουμε τον Λόγο του Θεού στα χέρια μας και εννοήσουμε την μετάνοια, τότε θα εισέλθουμε στην αναγέννηση. Αυτή θα μας οδηγήσει στην πόλη του Θεού, η οποία δημιουργείται πρώτα μέσα μας και διά της εξαπλώσεως και γύρω μας. Ο Κύριος φανέρωσε ότι η βασιλεία του Θεού δεν έρχεται ώστε να παρατηρείται, η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί και οι βιαστές αρπάζουσιν αυτή. Η μέλλουσα λοιπόν πόλη του Θεού είναι μέσα μας και χτίζεται διά Πνεύματος Αγίου. Ας προσευχόμεθα ώστε ο Πατέρας να μας στείλει τον Παράκλητο, ο οποίος κινούμενος διά Πνεύματος Αγίου θα μας εξασφαλίσει αυτή την πόλη που θα υφίσταται μέσα μας στον αιώνα τον άπαντα. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΓ΄ΣΤΙΧΟΣ 16

 

«16. Την δε αγαθοποιΐαν και το μεταδοτικόν μη λησμονείτε, διότι εις τοιαύτας θυσίας ευαρεστείται ο Θεός».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αγαθοποιΐα σημαίνει να κάνουμε έργα αγάπης γεμάτα προσφορά στον υλικό τομέα και στον πνευματικό, τα οποία φανερώνουν ότι μέσα μας βασιλεύει ο ίδιος ο Θεός. Ο άνθρωπος να αγαθοποιεί με το πνεύμα του Θεού, το οποίο διακατέχεται από την δικαιοσύνη αυτού. Η δικαιοσύνη αυτή είναι διαφορετική από την δικαιοσύνη των ανθρώπων. Η δικαιοσύνη των ανθρώπων απαιτεί ενώ η δικαιοσύνη του Θεού πάντα προσφέρει χωρίς να περιμένει ανταπόδοση.

 

ΚΕΦ. ΙΓ΄ΣΤΙΧΟΣ 17

 

«17. Πείθεσθε εις τους προεστώτας σας και υπακούετε· διότι αυτοί αγρυπνούσιν υπέρ των ψυχών σας ως μέλλοντες να αποδώσωσι λόγον· διά να κάμνωσι τούτο μετά χαράς και μη στενάζοντες· διότι τούτο δεν σας ωφελεί».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Να πειθόμαστε εις τους προεστώτας εκείνους που πραγματικά αγρυπνούν υπέρ των ψυχών και των σωμάτων μας και να υπακούμε διότι έτσι ελαφρύνουμε το πνευματικό τους φορτίο. Διότι η παρουσία μας στη ζωή τους είναι ωφέλιμη και χαρίζει χαρά όταν κάνουμε υπακοή, διαφορετικά πενθούν για την ανυπακοή μας. Μη γένοιτο! Οι προεστώτες είναι αυτοί που μας νουθετούν και μας προτρέπουν σε επιδιώξεις πνευματικές, οι οποίες μακροχρόνια επιφέρουν σε εμάς ουράνια και επίγεια αγαθά. Εύχομαι να βαδίζουμε όλοι με πνεύμα Θεού ώστε να φτάσουμε γρήγορα στο σκοπό μας, που είναι να εκπληρώσουμε επαγγελίες τις οποίες με την βοήθεια του Θεού μπορούμε να επιδιώξουμε και να λάβουμε. Ο λόγος που μπορούμε είναι διότι ο Πατέρας Θεός διά Πνεύματος Αγίου μας το φανέρωσε εις ημάς, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θέλει να τις κληρονομήσουμε. Αρκεί λοιπόν να τις πιστέψουμε και να τις επιδιώξουμε. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΓ΄ΣΤΙΧΟΣ 18

 

«18. Προσεύχεσθε περί ημών· διότι είμεθα πεπεισμένοι ότι έχομεν καλήν συνείδησιν, θέλοντες να πολιτευώμεθα κατά πάντα καλώς».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Και οι προεστώτες αλλά και όλοι να προσεύχονται ο ένας για τον άλλον. Πολύ ισχύει η δέησις ενθέρμως γενομένη. Με την προσευχή και με τα έργα αγάπης πολιτευόμεθα το θέλημα του Θεού. Η συνείδησή μας δεν μας ελέγχει όταν κάνουμε το θέλημα του Θεού και συμπεριφερόμεθα με πνεύμα αγάπης, το οποίο να στρέφεται προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο και εχθρό. Αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΓ΄ΣΤΙΧΟΣ 19

 

«19. Περισσότερον δε παρακαλώ να κάμητε τούτο, διά να αποκατασταθώ εις εσάς ταχύτερα».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Να προσευχόμεθα στον Θεό ώστε να μας επιτρέπει να βρισκόμαστε τακτικά και ο λόγος ώστε ο ένας να οικοδομεί τον άλλον. Ο Κύριος τόνισε, όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το  όνομά μου εν τω μέσω αυτών είμαι και εγώ.

 

ΚΕΦ. ΙΓ΄ΣΤΙΧΟΙ 20 – 21

 

«20. Ο δε Θεός της ειρήνης, όστις ανεβίβασεν εκ των νεκρών τον μέγαν ποιμένα των προβάτων διά του αίματος της αιωνίου διαθήκης, τον Κύριον ημών Ιησούν,

21. είθε να σας κάμη τελείους εις παν έργον αγαθόν, διά να εκτελήτε το θέλημα αυτού, ενεργών εν υμίν το ευάρεστον ενώπιον αυτού διά του Ιησού Χριστού, εις τον οποίον είη η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων· αμήν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο Κύριος που είναι αρχηγός της ειρήνης, να μας φωτίσει ώστε διά της μελέτης του Λόγου του Θεού και διά της προσευχής να αυξηθούμε εις παν έργον αγαθό. Το οποίο εύχομαι εις όλα τα παιδιά που εργάζονται σήμερα και στο μέλλον για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου. Αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΓ΄ΣΤΙΧΟΙ 22 – 25

 

«22. Σας παρακαλώ δε, αδελφοί, υποφέρετε τον λόγον της νουθεσίας· διότι εν συντομία σας έγραψα.

23. Εξεύρετε ότι ο αδελφός Τιμόθεος απελύθη της φυλακής, μετά του οποίου, εάν έλθη ταχύτερα, θέλω σας ιδεί.

24. Ασπάσθητε πάντας τους προεστώτάς σας και πάντας τους αγίους. Σας ασπάζονται οι από της Ιταλίας.

25. Η χάρις είη μετά πάντων υμών· αμήν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 22: Ο Θεός δεν θα πρέπει να υπάρχει στη ζωή μας μόνο για να μας επαινεί, αλλά και για να μας νουθετεί. Να ακούμε με χαρά την νουθεσία του και να γνωρίζουμε ότι η νουθεσία του είναι απείρως μεγαλύτερης δόξης από τον έπαινο. Η νουθεσία σε διορθώνει, ο έπαινος μπορεί και να σε απολέσει αν δεν έχεις επίγνωση του θελήματος του Θεού και εάν δεν έχεις γνωρίσει τον εαυτό σου άνθρωπε, ο οποίος απέχει ουσιαστικά από το θέλημα του Θεού. Άρα η νουθεσία είναι ευλογία που μας συντροφεύει αιώνια.

Στίχος 23: Μπορεί να περνάμε δύσκολα αλλά ποτέ δεν απελπιζόμεθα. Άλλωστε εμείς γνωρίζουμε ότι θα μένουμε στις αρχές του Θεού κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.

Στίχος 24: Ο ασπασμός, το φιλί στο χέρι ή στο πρόσωπο δείχνει σεβασμό, αγάπη, εκτίμηση, ευχαριστία. Είναι το φιλί του Θεού αυτό που κάνει τους αδελφούς να εκδηλώνουν την εν Χριστώ αγάπη μεταξύ τους.

Στίχος 25: Η χάρις του Θεού συντροφεύει πάντα τη ζωή μας. Κάνοντας όμως το θέλημα του Θεού, αυτή η χάρη αυξάνει. Έτσι μέσω αυτής της χάρης του Θεού δυνάμεθα να αντιμετωπίσουμε τους πνευματικούς εχθρούς και να επιτελέσουμε έργο αγαθό. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΘΩΜΑΣ