ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Η ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΡΩΤΗ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 1

 

«1. Παύλος, απόστολος Ιησού Χριστού, κατ' επιταγήν Θεού του Σωτήρος ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού της ελπίδος ημών».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η επιταγή του κόσμου έχει όριο ισχύος για ορισμένο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένη υλική δυνατότητα. Η επιταγή του Χριστού έχει αιώνιο αντίκρισμα και γίνεται παντού αποδεκτή διότι διακατέχεται από την σοφία του Θεού. Μάλιστα είναι και διαχρονική, διότι όποιος την έχει τον σέβονται οι αιώνες οι οποίοι μαρτυρούν την προσωπικότητά του. Η επιταγή του Χριστού δεν χάνει την αξία της και δεν χάνει την αξία του ο άνθρωπος που την κατέχει. Η επιταγή του Χριστού κατέχει ιδιάζουσα μορφή πνευματικής αξίας. Ο λόγος, διότι είναι γεμάτη από καρπούς, από χαρίσματα, από σημεία, από ζώσα πίστη κ.λ.π. η οποία επιταγή με την εν Θεώ αναγέννηση γίνεται αιώνια, αφού τα στοιχεία της είναι πνευματικά, τα οποία ένας άνθρωπος όταν αποκτήσει κατέχει αιώνιο πνευματικό κύρος στον ουρανό και στην γη. Ο απόστολος Παύλος κατείχε την επιταγή του Χριστού και διένειμε δωρεάν το πνευματικό της αντίκρισμα προς πάσα κατεύθυνση. Ακόμη μέχρι και σήμερα η επιταγή που του έδωσε ο Θεός έχει αντίκρισμα και θα έχει μέχρι την ημέρα του Κυρίου, η οποία θα νουθετεί λαούς και έθνη. Αυτή την αιώνια επιταγή να λάβουμε και εμείς με τον αγώνα μας, ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την εύνοια του Θεού και των ανθρώπων κατόπιν κάθε στιγμή να δυνάμεθα να την χρησιμοποιήσουμε κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες βρισκόμεθα σε προσωπικό αλλά και σε γενικό επίπεδο για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 2 – 4

 

«2. προς Τιμόθεον, το γνήσιον τέκνον εις την πίστιν· είη χάρις, έλεος, ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Χριστού Ιησού του Κυρίου ημών.

3. Καθώς σε παρεκάλεσα απερχόμενος εις Μακεδονίαν, να προσμείνης εν Εφέσω, διά να παραγγείλης εις τινάς να μη ετεροδιδασκαλώσι

4. μηδέ να προσέχωσιν εις μύθους και γενεαλογίας απεράντους, αίτινες προξενούσι φιλονεικίας μάλλον παρά την εις την πίστιν οικοδομήν του Θεού, ούτω πράττε·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 2ος: Γνήσιος μαθητής του Χριστού είναι αυτός που αντιμετωπίζει πειρασμούς και σκάνδαλα και παραμένει αμετάβλητος στις αρχές του Χριστού, οι οποίες είναι γεμάτες αγάπη η οποία αγάπη στρέφεται προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο και εχθρό.

Στίχος 3ος: Εμείς σαν Φωνή Θεού θα έχουμε εμπιστοσύνη στον Θεό και δεν θα μπαίνουμε σε διαλόγους, σε διαμάχες και πνευματικές αντιπαλότητες με κανέναν αδελφό που εργάζεται το θέλημα του Θεού, διότι γνωρίζουμε ότι έχουμε διαφορετική αποστολή.

Στίχος 4ος: Ο κόσμος μας διέπεται από εντάλματα ανθρώπων, από στερεότυπα και από θρησκείες. Εμείς σαν Φωνή Θεού θα εργαζόμαστε πάνω στο θέλημα του Θεού, το οποίο είναι διατυπωμένο μέσα στον Λόγο του Θεού ελευθερώνοντας εαυτούς από τα στερεότυπα του κόσμου. Είναι αλήθεια ότι η διδασκαλία του Χριστού απέχει από τις θρησκείες του κόσμου, οι οποίες πιστεύουν ότι η βασιλεία του Θεού έρχεται μετά τον φυσικό θάνατο. Εμείς πιστεύουμε ότι η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί και εκδηλώνεται με εξουσίες, με καρπούς, με χαρίσματα, με σημεία και με αποκορύφωμα όλων την μεταστοιχείωση του σώματος από φθαρτό σε άφθαρτο. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 5 – 7

 

«5. το δε τέλος της παραγγελίας είναι αγάπη εκ καθαράς καρδίας και συνειδήσεως αγαθής και πίστεως ανυποκρίτου,

6. από των οποίων αποπλανηθέντες τινές εξετράπησαν εις ματαιολογίαν.

7. Θέλοντες να ήναι νομοδιδάσκαλοι, ενώ δεν νοούσιν ούτε όσα λέγουσιν ούτε περί τίνων διϊσχυρίζονται».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 5ος: Ο Θεός είναι αγάπη. Όσοι φτάσουν στην αγάπη θα αποτελέσουν τον λαό του Θεού, το στράτευμα του Θεού. Αυτή να επιδιώκουμε και τις αρχές της να εξασφαλίσουμε ώστε να έρθει η ημέρα να δούμε Θεού πρόσωπο, διότι ο Θεός δεν θα μας πάρει στα σοβαρά αν δεν τον πάρουμε εμείς πρώτα στα σοβαρά. Ο Θεός όπου δει αγάπη κατεβαίνει και συναντά τον άνθρωπο τον οποίον την έχει και τον ευλογεί. Αμήν.

Στίχος 6ος: Εξετράπησαν, σημαίνει ότι χάθηκε η αγάπη του Θεού, η ουσία του Θεού από την ζωή των ανθρώπων. Έτσι, βυθίστηκαν στην αμαρτία και τα λόγια τους και τα έργα τους τρέχουν στην ματαιότητα. Σήμερα οι άγιοι εξαφανίστηκαν, κάθε εκατό χρόνια μπορεί να υπάρξει έστω και ένας και οι άνθρωποι το συζητούν μέρα-νύχτα σαν να είναι μεγάλο επίτευγμα ενώ θα έπρεπε όλοι να έχουν τις επιδιώξεις αυτές της αγιότητας, αφού η εντολή του Θεού είναι άγιοι γίνεσθε καθώς εγώ ειμί. Οι άνθρωποι του Θεού  δυστυχώς σήμερα με το μικροσκόπιο εντοπίζονται και ο λόγος διότι έχουν πλανηθεί οι πάντες, πνευματικοί και μη. Αυτό το βλέπουμε διότι ο κόσμος, πνευματικός και μη, σήμερα δεν στηρίζεται στην αγάπη, στην ταπείνωση, στην πολυποίκιλη σοφία του Θεού αλλά στα χρήματα, στα φάρμακα, στα συμφέροντα και στις προσωπικές φιλοδοξίες. Σήμερα δυστυχώς δεν πλανήθηκαν τινές αλλά η πλειοψηφία των ανθρώπων.

Εμείς, όσοι ανήκουμε στην Φωνή Θεού, θα πρέπει να εργαζόμαστε σήμερα με συναίσθηση των πραγμάτων ώστε το αγαθό, ο Θεός να πάρει την πρώτη θέση στην ζωή μας αλλά και στην ζωή όλων των Ελλήνων και σαν διαχειριστές του πνευματικού πλούτου, ο οποίος έχει εναποταμιευθεί και γραφτεί στην Ελληνική γλώσσα, να τον αξιοποιήσουμε και να τον μεταβιβάσουμε και στα έθνη διά του πνευματικού παραδείγματος και αναστήματος όλων ημών. Για να πετύχουμε την ανατροπή του δαιμονισμένου κόσμου και να τον μετατρέψουμε σε παγκόσμιο αγιαστήριο, ας εισέλθουμε πρώτα στο δικό μας αγιαστήριο, στην προσευχή ώστε να αντλήσουμε την σοφία του Θεού, την οποίαν όταν εξασφαλίσουμε να την φέρουμε στην ζωή μας ως τον νέο τρόπο ζωής και στην συνέχεια να τον μεταλαμπαδεύσουμε σε όλα τα έθνη.

Μα, θα μου πει κάποιος, ο Λόγος του Θεού είναι σήμερα στα έθνη. Συμφωνώ, όμως, ο άνθρωπος σήμερα στα λόγια είναι του Θεού ενώ τα έργα του απέχουν απ’ αυτόν. Εμείς με το παράδειγμά μας, αν το πιστεύουμε, να το εκδηλώνουμε ώστε οι πάντες να βλέπουν την σοφία του Θεού πάνω μας. Ο Λόγος έγεινε σαρξ και κατώκησε μεταξύ ημών και είδομεν την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Αυτός ο Λόγος να μπει και στην δική μας σάρκα, άλλωστε ο Κύριος τόνισε, παράδειγμα έδωκα εις εσάς, καθώς ό,τι εγώ ποιώ και σεις δύνασθε να ποιήσετε και πλειότερα τούτων θέλετε ποιήσει. Γένοιτο, γένοιτο αμήν. Μόνο με την απόφαση και την αφιέρωσή μας πάνω στα δρώμενα του Ευαγγελίου θα φύγει η πλάνη από την ζωή μας αλλά και από την ζωή των γύρω μας. Αμήν.

Στίχος 7ος: Είναι τραγικό να έχουν κάποιοι αρπάξει την εξουσία, να θεωρούν εαυτούς νομοδιδάσκαλους και να οδηγούν τους ανθρώπους στον θάνατο επιδιώκοντας υλική περιουσία, συμφέροντα και προσωπικές φιλοδοξίες. Είναι τραγικό να κηρύττουν τον νόμο του Θεού και να απέχουν από αυτόν όσο ο ουρανός από τη γη, επιδιώκοντας και αναπτύσσοντας στην ζωή τους και στην ζωή των συνανθρώπων τους εντάλματα ανθρώπων και ξερούς τύπους, αφήνοντας το ποίμνιο ακαλλιέργητο στα ερεθίσματα ή στα σκάνδαλα του μεταπτωτικού κόσμου και οδηγώντας αυτό στην φθορά και στον θάνατο. Μη γένοιτο!

Μακάρι ο Θεός να φωτίσει τους ανθρώπους ώστε να φτάσουν στο πνευματικό επίπεδο να αντιλαμβάνονται την ζώσα φωνή του ζώντος Θεού μέσα από τον Λόγο του Θεού και να δρομολογούν εαυτό στο θέλημα του Θεού, το οποίο αναπτύσσει την ζωή τους πάνω στον καθαρισμό, στον αγιασμό και στη κατάργηση του φυσικού θανάτου. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ ΣΤΙΧΟΙ 8 – 10

 

«8. Εξεύρομεν δε ότι ο νόμος είναι καλός, εάν τις μεταχειρίζηται αυτόν νομίμως,

9. γνωρίζων τούτο, ότι ο νόμος δεν ετέθη διά τον δίκαιον, αλλά διά τους ανόμους και ανυποτάκτους, τους ασεβείς και αμαρτωλούς, τους ανοσίους και βεβήλους, τους πατροκτόνους και μητροκτόνους, τους ανδροφόνους,

10. πόρνους, αρσενοκοίτας, ανδραποδιστάς, ψεύστας, επιόρκους και ει τι άλλο αντιβαίνει εις την υγιαίνουσαν διδασκαλίαν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 8ος: Ο νόμος του Θεού εδόθη διά να αυξηθεί το αγαθό μέσα στον άνθρωπο και το θέλημα του Θεού στην ζωή του, όμως, ήτο ανεφάρμοστος μέχρι την ημέρα του Κυρίου. Γι’ αυτό ο Χριστός φρόντισε διά της θυσίας του να δώσει το έναυσμα, την δυνατότητα στον άνθρωπο να μπορεί με την χάρη του Θεού και το μέγα έλεός του να ολοκληρώσει την εφαρμογή του νόμου και γι’ αυτό είναι καλός ο νόμος όταν διέπει τον άνθρωπο το έλεος του Θεού. Μέσω αυτού του ελέους στην συνέχεια δύναται ο άνθρωπος να στοιχειοθετήσει την ζωή του πάνω στο θέλημα του Θεού, πάνω στον νόμο του Θεού και να επέλθει η σύμπνοια μεταξύ των ανθρώπων, να δημιουργηθεί το ίνα εν ώσιν. Εξάλλου, ο νόμος του Θεού εδόθη για να φανεί η αμαρτία. Εάν δεν υπήρχε ο νόμος δεν θα καταλάβαινε ο άνθρωπος τον τρόπο που ενεργεί η αμαρτία στην ζωή του. Η οποία αμαρτία σήμερα κατάφερε και ενεργεί δυστυχώς με τέτοιο τρόπο ώστε να μην εννοείται το θέλημα του Θεού, κάνοντας τους πάντες να ποιούν το λάθος για σωστό. Το λάθος εμφανίζεται στην ζωή του ανθρώπου με την αμαρτία και δι’ αυτής κατόπιν τον επισκιάζει το κράτος του θανάτου επιφέροντας την φθορά και τον θάνατο στο σώμα του. Ο νόμος είναι καλός. Με αυτόν τον νόμο ανά χείρας και την σοφία του Θεού δύναται ο άνθρωπος να αναγεννήσει εαυτό και μετέπειτα να εξαλείψει την αμαρτία και από πολλούς άλλους ανθρώπους ώστε να δοξάζεται ο Θεός σε μεγάλη ακτίνα δράσης. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

Στίχος 9ος: Σωστά! Όσοι ποιούν το λάθος δημιουργώντας σκάνδαλα θα πρέπει να συμβουλευτούν τον νόμο του Θεού, ώστε να δημιουργήσουν συνθήκες ζωής στον εαυτό τους αλλά και σε όσους είναι γύρω τους. Όσοι μένουν στο αγιαστήριο τηρούν τον νόμο του Θεού και δεν χρειάζονται τον νόμο να τους διορθώσει, διότι η συνδιαλλαγή σε καθημερινή βάση με τον Θεό εξασφαλίζει στην ζωή τους μόνο στοιχεία Θεού όπως καρπούς, χαρίσματα και σημεία του Αγίου Πνεύματος. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

Στίχος 10ος: Αντιβαίνουν στο θέλημα του Θεού οι αμαρτίες αυτές διότι μέσω αυτών χάνει ο άνθρωπος την προσωπικότητά του, αφού τα δαιμόνια αυτά λαμβάνουν χώρα στην ζωή του και γίνονται με την ανάπτυξή τους πάθη εις αυτόν. Όταν ο άνθρωπος χάνει την προσωπικότητά του γίνεται δούλος της αμαρτίας, της φθοράς και του θανάτου. Ξέρουμε ότι από όντινα νικάταί τις, τούτου και δούλος γίνεται. Να φρουρούμε τον εαυτό μας με την απείρου κάλους σοφία του Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 11 – 14

 

«11. κατά το ευαγγέλιον της δόξης του μακαρίου Θεού, το οποίον εγώ ενεπιστεύθην.

12. Και ευχαριστώ τον ενδυναμώσαντά με Ιησούν Χριστόν τον Κύριον ημών, ότι ενέκρινε πιστόν και έταξεν εις την διακονίαν εμέ,

13. τον πρότερον όντα βλάσφημον και διώκτην και υβριστήν· ηλεήθην όμως, διότι αγνοών έπραξα εν απιστία,

14. αλλ' υπερεπερίσσευσεν η χάρις του Κυρίου ημών μετά πίστεως και αγάπης της εν Χριστώ Ιησού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 11ος: Θεός, Χριστός, Πνεύμα Άγιο είναι ένα. Εάν δεν δεχτούμε ένα από τα τρία, δεν μπορούμε να εξελιχτούμε. Χρειάζεται να έχουμε καλή προαίρεση και τα αισθητήρια γεγυμνασμένα. Να εμπιστευτούμε το Ευαγγέλιο του Χριστού το οποίο εγράφη με το αίμα του ιδίου του Θεού προς λύτρωση της ψυχής και του σώματός μας. Ο απόστολος Παύλος σε ένα σημείο της επιστολής του προς το αγαπητόν του τέκνο Τιμόθεο αναφέρει τα εξής: Φανερωθείσαν δε τώρα διά της επιφανείας του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, όστις κατήργησε μεν τον θάνατον, έφερε δε εις φως την ζωήν και την αφθαρσίαν διά του ευαγγελίου.

Στίχος 12ος, 13ος: Όταν έλθουμε εις εαυτόν διά του Λόγου του Θεού θα αντιληφθούμε, θα καταλάβουμε ότι και εμείς τον καιρό της άγνοιας διακατεχόμασταν από τα στοιχεία αυτά και από πληθώρα άλλων στοιχείων. Δόξα όμως εις τον Πατέρα Θεό ο οποίος με κλίση άγια μας έδωσε το ερέθισμα μέσω της σοφίας του να αντιληφθούμε το λάθος το οποίο διακατείχε την ζωή μας μέχρι χτες με συναίσθημα ότι ποιούσαμε το σωστό. Παγίδα στην οποίαν έπεσαν όλοι οι άνθρωποι ανεξαρτήτου δόγματος. Δόξα λοιπόν στον Θεό που μας έβγαλε από το λάθος και αναπτύσσει σήμερα σε εμάς την άφθαρτη ζωή, την άγια ζωή, την ζωή του Αγίου Υιού του.

Στίχος 14ος: Η χάρη θα περισσέψει στην ζωή μας όταν θα μας διέπει σοβαρότητα και υπευθυνότητα στο κάλεσμα του Χριστού, θέτοντας εαυτό ως λίθο ζώντα σε σημείο το Ευαγγέλιο της βασιλείας να κηρύττεται διά της ζωής μας, ώστε να γινόμεθα αιτία να δοξάζεται ο Θεός σε μεγάλη ακτίνα δράσης. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 15 – 16

 

«15. Πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος, ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθεν εις τον κόσμον διά να σώση τους αμαρτωλούς, των οποίων πρώτος είμαι εγώ·

16. αλλά διά τούτο ηλεήθην, διά να δείξη ο Ιησούς Χριστός εις εμέ πρώτον την πάσαν μακροθυμίαν, εις παράδειγμα των μελλόντων να πιστεύωσιν εις αυτόν εις ζωήν αιώνιον».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 15ος: Είναι πιστός ο Λόγος του Θεού και η επαγγελία πλησιεστάτη, ώστε διά του Χριστού και διά του λόγου του ο οποίος είναι διατυπωμένος στο Ευαγγέλιο του Χριστού, να μπορούν όλοι με μία ειλικρινή μετάνοια να εισέλθουν στα Άγια των Αγίων. Οι αμαρτωλοί διέπονται από πνευματική τεμπελιά, έτσι αφήνουν εαυτό έρμαιο της λογικής και της σοφίας του κόσμου, φυσική συνέπεια να μιμούνται τους μη αναγεννημένους ανθρώπους. Αυτό είναι αμαρτία, διότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πνευματικά ενδιαφέροντα εντρυφούν πάνω στην αμαρτία, η οποία μέσω της τεκνογονίας μεταβιβάζεται στην ζωή τους και πάνω επίσης στην επιδίωξη του υλικού στοιχείου, το οποίο γίνεται εύκολα αντιληπτό διότι έρχονται σε άμεση επαφή με αυτό ενώ το πνευματικό στοιχείο δεν γίνεται αμέσως αντιληπτό και έτσι περνάνε τα χρόνια και οι καιροί και η αμαρτία, η διαβολή βρίσκει την ευκαιρία και κάνει κατοικητήριο αυτούς τους ανθρώπους που εν αγνοία τους οδηγούνται στην απώλεια. Αυτή η κατάσταση γεμίζει τους ανθρώπους αυτούς με πάθη, μικρότητες, εωσφορικούς εγωισμούς και πολλές αδυναμίες, οι οποίες καταστούν την ζωή που ζουν άλογη (χωρίς λογική) και χωρίς πνευματικές επιδιώξεις. Παρόλα αυτά η μετάνοια οδηγεί τους ανθρώπους στα Άγια σκηνώματα του Θεού, ώστε να αναγεννηθούν διά της εντρύφησης και σπουδής του Λόγου του Θεού και ύστερα με την χάρη του Θεού να γίνουν σκεύη εκλογής γεμάτοι πλέον σοφία Θεού πάνω σε όλους τους τομείς. Αμήν.

Στίχος 16ος: Όπως ο απόστολος Παύλος βρήκε χάρη, έτσι και όλοι εμείς δυνάμεθα να πλησιάσουμε τον Θεό ώστε να μας πλησιάσει και αυτός. Κατόπιν να γίνουμε διά Πνεύματος Αγίου φορείς του πνεύματος του Θεού, το οποίο να διαχέουμε προς πάσαν κατεύθυνση για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου. Εξάλλου, η βασιλεία του Θεού δεν ιδρύθηκε ακόμα. Άρα, όλοι δυνάμεθα να μετέχουμε στο οικοδόμημα του Χριστού. Όποια και αν είναι η αμαρτία, να θυμόμαστε ότι όπου περίσσευσε η αμαρτία υπερπερίσσευσε η χάρις του Θεού, αρκεί η μετάνοια να είναι ειλικρινής. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 17

 

«17. εις δε τον βασιλέα των αιώνων, τον άφθαρτον, τον αόρατον, τον μόνον σοφόν Θεόν, είη τιμή και δόξα εις τους αιώνας των αιώνων· αμήν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Είναι η μόνη αλήθεια διότι σε αυτόν χρωστάμε την ύπαρξη μας, την ζωή μας, την αναγέννησή μας, την μεταστοιχείωσή μας, τα πάντα. Γι’ αυτό να λέμε με δυνατή φωνή, Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς· αγιασθήτω το όνομά σου· ελθέτω η βασιλεία σου· γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γής· τον άρτον ημών τον επιούσιον δος εις ημάς σήμερον· και συγχώρησον εις ημάς τας αμαρτίας ημών, καθώς και ημείς συγχωρούμεν εις τους αμαρτάνοντας εις ημάς· και μη φέρης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ελευθέρωσον ημάς από του πονηρού. Διότι σου είναι η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας· αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 18 – 20

 

«18. Ταύτην την παραγγελίαν παραδίδω εις σε, τέκνον Τιμόθεε, κατά τας προγενομένας προφητείας περί σου, να στρατεύης κατ' αυτάς την καλήν στρατείαν,

19. έχων πίστιν και αγαθήν συνείδησιν, την οποίαν τινές αποβαλόντες εναυάγησαν εις την πίστιν·

20. εκ των οποίων είναι ο Υμέναιος και Αλέξανδρος, τους οποίους παρέδωκα εις τον Σατανάν, διά να μάθωσι να μη βλασφημώσι».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 18ος: Η καλή στρατιά αποτελείται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν διαπαιδαγωγηθεί και έχουν δικαιωθεί πνευματικά υπό του Θεού. Η καλή στρατιά αποτελείται από ακραιφνείς, δίκαιους, ειλικρινείς, αγαθούς ανθρώπους οι οποίοι είναι γεμάτοι στοιχεία Θεού, τα οποία και εκδηλώνουν κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Αμήν.

Στίχος 19ος: Αυτό σημαίνει καλή στρατιά, να διακατέχει τους ανθρώπους ζώσα πίστη και καλή, αγαθή προαίρεση. Μόνο με τα στοιχεία του Θεού, όταν εννοηθούν, μπορούν οι άνθρωποι να πετύχουν το ίνα εν ώσιν ώστε να προβούν σε ενέργειες που θα εξασφαλίσουν την αναγέννηση και την επανένταξή τους στις αρχές του Θεού. Για να ιδρυθεί η βασιλεία του Θεού, χρειάζονται άνθρωποι του Θεού που να εργάζονται με θυσία στον υλικό και στον πνευματικό τομέα. Εύχομαι, η Φωνή Θεού να αποτελείται από ανθρώπους του Θεού, ειδικότερα σήμερα που οι άνθρωποι του Θεού έχουν χαθεί από τις κοινωνίες, ώστε να λάβουν χώρα οι επαγγελίες οι οποίες είναι, πρώτον ο Κύριος τόνισε, συμφέρει εις εσάς να απέλθω εγώ. Διότι εάν δεν απέλθω, ο Παράκλητος δεν θέλει ελθεί προς εσάς· αλλ' αφού απέλθω, θέλω πέμψει αυτόν προς εσάς· και ελθών εκείνος θέλει ελέγξει τον κόσμον περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως· δεν θέλει λαλήσει αφ' εαυτού, αλλ' όσα αν ακούση θέλει λαλήσει και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα. Αυτή είναι η πρώτη επαγγελία. Ο Πατέρας διά του Παρακλήτου θα δημιουργήσει λαό γεμάτο σοφία Θεού. Δεύτερον, διά του Παρακλήτου θα καταργήσει την αμαρτία, θα ιδρύσει την βασιλεία μέσα στους ανθρώπους, θα καταργήσει την φθορά και τον θάνατο από τα σώματα των ανθρώπων, θα πραγματοποιήσει την δευτέρα έλευση του Χριστού, θα φροντίσει να λάβει χώρα η ανάσταση των εν κυρίω κοιμηθέντων, θα ολοκληρώσει έπειτα την αναγέννηση των ανθρώπων διά του Υιού και Λόγου του Θεού του ζώντος, με τελευταίο πάντων την παράδοση της βασιλείας στον Θεό και Πατέρα όπου θα σκηνώσει με τον λαό του και θα γίνουν οι πάντες διδακτοί Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

Στίχος 20ος: Ο άνθρωπος παραδίδεται μόνος του στον σατανά όταν χάνει την πίστη του στον Θεό και αποφεύγει την οδό του Χριστού, την οποία ανοίγει μπροστά του άνθρωπος του Θεού. Εμείς δεν χρειάζεται να παραδώσουμε κανέναν στον σατανά. Το θεωρώ πολύ εγωιστικό να πιστεύει κάποιος επειδή θεωρεί ότι είναι εκλεκτός του Θεού, ότι θα πρέπει όταν ένας συνάνθρωπός του δεν τον δέχεται, να τον παραδίδει στον σατανά. Στον Θεό να παραδίδουμε όσους πιστεύουμε ότι κάτι δεν κάνουν καλά, διότι το έλεος του Θεού και η αγάπη του όλους τους αγκαλιάζει. Δεν ξέρουμε πώς θα ενεργήσει ο Θεός στην ζωή μας και στην ζωή των συνανθρώπων μας. Η αρχή μας θα είναι, προ του τέλους μην μακάριζε. Αμήν.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΙ 1 – 3

 

«1. Παρακαλώ λοιπόν πρώτον πάντων να κάμνητε δεήσεις, προσευχάς, παρακλήσεις, ευχαριστίας υπέρ πάντων ανθρώπων,

2. υπέρ βασιλέων και πάντων των όντων εν αξιώμασι, διά να διάγωμεν βίον ατάραχον και ησύχιον εν πάση ευσεβεία και σεμνότητι.

3. Διότι τούτο είναι καλόν και ευπρόσδεκτον ενώπιον του σωτήρος ημών Θεού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Δεν είναι δυνατόν Χριστιανός να μην προσεύχεται με συντριβή και πόνο καρδιάς για τις αρχές και τις εξουσίες, ώστε να διάγουμε βίο ειρηνικό και ατάραχο, αφού εξαρτάται η ειρήνη από τους άρχοντες. Όταν αυτοί είναι του Θεού έχουμε ειρήνη και ο κόσμος αναπτύσσεται φυσιολογικά. Αν όχι, τότε τα πράγματα μέσα στις κοινωνίες δαιμονίζονται. Γι’ αυτό να προσευχόμαστε ώστε να εκμεταλλευόμαστε τις θετικές ευεργεσίες της ειρηνικής εποχής που ζούμε εδώ και πολλά χρόνια και να αναπτύσσουμε το πνεύμα του Θεού στην ζωή μας. Χρειάζονται ειρηνικές συνθήκες για να μπορέσουμε να αναγεννήσουμε εαυτό. Ύστερα ο Θεός μέσω ημών να διατηρήσει την ειρήνη στον κόσμο αιώνια, εξασφαλίζοντας και έναν πολυποίκιλο πνευματικό πλούτο. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 4

 

«4. όστις θέλει να σωθώσι πάντες οι άνθρωποι και να έλθωσιν εις επίγνωσιν της αληθείας».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο Θεός πάντας ανθρώπους θέλει σωθήναι και εις επίγνωσιν αληθείας ελθείν. Αυτό να επιζητούμε και εμείς ώστε να μας διακατέχει επιμονή, υπομονή, αγάπη και στοιχεία ευγενούς άμιλλας. Απαγορεύονται οι απειλές και οι αντιπαλότητες.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΙ 5 – 7

 

«5. Διότι είναι εις Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Ιησούς Χριστός,

6. όστις έδωκεν εαυτόν αντίλυτρον υπέρ πάντων, μαρτυρίαν γενομένην εν ωρισμένοις καιροίς,

7. εις το οποίον ετάχθην εγώ κήρυξ και απόστολος, αλήθειαν λέγω εν Χριστώ, δεν ψεύδομαι, διδάσκαλος των εθνών εις την πίστιν και εις την αλήθειαν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 5ος, 6ος: Αυτός είναι μεσίτης και Θεός. Αυτόν τον Ιησού να συστήνουμε και αυτόν να μιμούμαστε και αυτόν να κηρύττουμε διότι αυτός έδωσε την ζωή του λύτρο αντί πολλών, χαρίζοντας σε όλους μας, δίκαιους και άδικους, άγιους και αμαρτωλούς το μέγα έλεος, ώστε με την σχετική μετάνοια η οποία αναπτύσσει την αναγέννηση να εισέλθουμε στα Άγια των Αγίων.

Στίχος 7ος: Όσο απέχει ο θάνατος από την ζωή τόσο απέχει η διδασκαλία του Χριστού από όλες τις πνευματικές διδασκαλίες οι οποίες υπάρχουν σήμερα. Ο λόγος, διότι καταργεί τον θάνατο και ενεργοποιεί την άφθαρτη ζωή. Η βασιλεία του Θεού δεν ιδρύθηκε ακόμα και όπως ο απόστολος Παύλος ετάχθη κήρυξ και απόστολος του Χριστού, έτσι και εμείς να κάνουμε το ίδιο ώστε να προβούμε στις σχετικές ενέργειες για να μπορέσουμε να φέρουμε την ημέρα του Κυρίου την μεγάλη και επιφανή όσο πιο γρήγορα γίνεται μέσα μας πρώτα αλλά και γύρω μας στην συνέχεια. Χρειάζεται να προλάβουμε τα γεγονότα του κόσμου προβαίνοντας στις ενέργειες εκείνες που θα μας βοηθήσουν να στοιχειοθετήσουμε εαυτό κάτω από το πνεύμα του Θεού και ο λόγος για να λάβουν χώρα τα γεγραμμένα όπως είναι η ίδρυση της βασιλείας του Θεού και η κατάργηση της φθοράς και του θανάτου κ.λ.π.. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 8

 

«8. Θέλω λοιπόν να προσεύχωνται οι άνδρες εν παντί τόπω, υψόνοντες καθαράς χείρας χωρίς οργής και δισταγμού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Οι άνδρες υψώνουν καθαρή χείρα εις τον Θεό όταν έχουν αποφασίσει να θέσουν εαυτό στην υπηρεσία του Χριστού, εργαζόμενοι τα του Λόγου του Θεού με συνέπεια, με αλήθεια, με απόφαση, με αγάπη ανυπόκριτη η οποία βρίσκει τρόπους και επινοεί συστήματα σωτηρίας. Εύχομαι να γεμίσει ο πνευματικός κόσμος με άνδρες αποφασισμένους να εργαστούν με θυσία πάνω στο θέλημα του Θεού, το οποίο να αναπτύσσουν σε καθημερινή βάση μέσα τους αλλά και με το παράδειγμά τους και γύρω τους. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΙ 9 – 11

 

«9. Ωσαύτως και αι γυναίκες με στολήν σεμνήν, με αιδώ και σωφροσύνην να στολίζωσιν εαυτάς, ουχί με πλέγματα ή χρυσόν ή μαργαρίτας ή ενδυμασίαν πολυτελή,

10. αλλά το οποίον πρέπει εις γυναίκας επαγγελλομένας θεοσέβειαν, με έργα αγαθά.

11. Η γυνή ας μανθάνη εν ησυχία μετά πάσης υποταγής·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 9ος, 10ος: Το να είναι σεμνή μία γυναίκα, αυτό δεν την υποτιμά αλλά την θεοποιεί στα μάτια του Θεού ή του κόσμου αλλά και του ανδρός της. Όσο για τα στολίδια, εγώ διαφωνώ πως δεν χρειάζονται. Ο Θεός γέμισε τον κόσμο από υλικά αγαθά και τα στολίδια και αυτά δημιουργήθηκαν διότι δίνουν χαρά, απλώς υπερβολή να μην διακατέχει τις γυναίκες. Τα πάντα συνεργούν στο αγαθό τοις αγαπώσιν τον Θεόν. Όταν χρησιμοποιούνται όλα τα υλικά στοιχεία (αγαθά) με σοφία Θεού δεν βλάπτουν. Αμήν. Διότι αν τα πάρουμε αυστηρά όλα και τα απαγορεύσουμε όλα, τότε δεν χρειάζονται ούτε τα αμάξια, ούτε τα ρούχα, ούτε τα υλικά αγαθά που έχουμε στο σπίτι, ούτε οι συσκευές, ούτε ο πολιτισμός, ούτε τίποτα. Αυτό όμως δεν είναι του Θεού, δεν θα δογματίσουμε τις εποχές και δεν θα γυρίσουμε χίλια χρόνια πίσω, πάμε μπροστά με το πνεύμα του Θεού. Τα πάντα συνεργούν στο αγαθό τοις αγαπώσιν τον Θεόν. Εκείνη την εποχή οι άνθρωποι ήτο επηρεασμένοι και η γυναίκα είχε υποδεέστερη θέση μέσα στις κοινωνίες λόγω της πτώσης που πίστευαν ότι προήλθε από την γυναίκα, την Εύα. Εγώ, όμως, πιστεύω ότι και οι δύο έφταιξαν. Η εύκολη λύση είναι οι δυνατοί να επιβάλλονται στους αδυνάτους. Έτσι, το βάρος έπεσε στην γυναίκα για πολλούς αιώνες. Σήμερα, ο κόσμος όμως έχει εκπολιτιστεί και όλοι καταλαβαίνουν ότι μέσα στην Δημιουργία υπάρχουν λογικά και άλογα όντα, δημιουργήματα του Θεού. Τα λογικά (άνδρες) δεν μπορούν να θεωρούν ότι οι γυναίκες είναι υποδεέστερες. Αν είναι δυνατόν! Αν συμβαίνει αυτό, τότε όσοι υιοθετούν τέτοιες λογικές θα ανήκουν στα άλογα δημιουργήματα.

Στίχος 11ος: Πάλι και εδώ δεν συμφωνώ. Με διάλογο να αναπτύσσονται πνευματικά τα δύο φύλα χωρίς ο ένας να επιβάλλεται στον άλλον. Υποταγή να έχουν στο να κάνουν το θέλημα του Θεού και τα δύο φύλα και αυτό αν το θέλουν, πάντα μέσα από την ελεύθερη βούλησή τους, διότι ο Θεός δεν θέλει να τον αγαπάνε οι άνθρωποι σπέρνοντας τον φόβο σε αυτούς, αλλά να τον αγαπάνε διότι το αξίζει. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΙ 12 – 15

 

«12. εις γυναίκα όμως δεν συγχωρώ να διδάσκη, μηδέ να αυθεντεύη επί του ανδρός, αλλά να ησυχάζη.

13. Διότι ο Αδάμ πρώτος επλάσθη, έπειτα η Εύα·

14. και ο Αδάμ δεν ηπατήθη, αλλ' η γυνή απατηθείσα έγεινε παραβάτις·

15. θέλει όμως σωθή διά της τεκνογονίας, εάν μείνωσιν εις την πίστιν και αγάπην και αγιασμόν μετά σωφροσύνης».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 12ος: Στο Ορθόδοξο δόγμα αλλά και σε άλλα δόγματα έχουμε παραδείγματα από γυναίκες που υπερέβησαν την αγιότητα. Δεν μπορούμε λοιπόν εμείς σε μία γυναίκα, η οποία έχει τις πνευματικές προϋποθέσεις να τις απαγορέψουμε να κηρύττει τον Χριστό. Αν είναι δυνατόν! Ο Θεός δεν βλέπει γυναίκα ή άνδρα, βλέπει τα τέκνα του τα οποία όταν εφαρμόζουν τα συστήνει είτε είναι γυναίκα είτε είναι άνδρας. Χρειάζεται να προσέχουμε ώστε να μην πέφτουμε σε παγίδες. Η γυναίκα αλλά και ο άνδρας μπορούν να διδάσκουν αν έχουν το πνεύμα του Θεού, να αυθεντεύη όμως η γυναίκα επί του ανδρός απαγορεύεται, αλλά και τα δύο φύλα απαγορεύεται να αυθεντεύουν. Η συνεργασία και η αγάπη να στοιχειοθετεί την ζωή και των δύο φύλων.

Στίχος 13ος: Τι σημασία έχει ποιος δημιουργήθηκε πρώτος ή ποιος έκανε πρώτος το λάθος. Σημασία έχει ποιος κάνει το θέλημα του Θεού σήμερα. Άλλωστε, με το έλεος του Χριστού όλοι μπορούν να εισέλθουν στα Άγια των Αγίων.

Στίχος 14ος: Και εδώ διαφωνώ. Και οι δύο το ίδιο λάθος έκαναν. Η Εύα δεν συμβουλεύτηκε τον άνδρα της (Αδάμ) και ο Αδάμ δεν συμβουλεύτηκε τον Θεό. Ο Θεός θέλει να μας διέπει ταπείνωση και όχι επιπόλαιες λύσεις προς αποφυγή ευθυνών, γι’ αυτό όλοι μας έχουμε πέσει στην αμαρτία ώστε όλοι μας διά του ελέους του Θεού να εισέλθουμε στα άγια σκηνώματα αυτού και κατόπιν να σταθούμε στο βήμα του Θεού καθαροί γεμάτοι ουρανόδρομη σοφία.

Στίχος 15ος: Θα σωθεί ναι μεν και διά της τεκνογονίας διότι δίνει την ζωή της για μία άλλη ζωή η μητέρα, δίνει δηλαδή αγάπη ανυπόκριτη, όμως, θα σωθεί και γιατί εργάζεται το θέλημα του Θεού. Όσες γυναίκες δεν γέννησαν παιδιά δεν θα σωθούν; Μη γένοιτο! Πάντας ανθρώπους σωθήναι και εις επίγνωσιν αληθείας ελθείν. Αυτά τα στερεότυπα δημιούργησαν πολλά κακά στον κόσμο. Ας γίνουμε τέκνα Θεού και μετά θα εννοήσουμε άπαξ διά παντός ότι το μόνο πρόβλημα στην ζωή μας είναι ο έτερος κακός εαυτός μας, αυτόν να βάλουμε σε τάξη και όχι την γυναίκα η οποία μεριμνά και ενδιαφέρεται για πολλά πράγματα μέσα στο σπίτι αλλά και έξω από αυτό. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 1 – 7

 

«1. Πιστός ο λόγος· Εάν τις ορέγηται επισκοπήν, καλόν έργον επιθυμεί.

2. Πρέπει λοιπόν ο επίσκοπος να ήναι άμεμπτος, μιας γυναικός ανήρ, άγρυπνος, σώφρων, κόσμιος, φιλόξενος, διδακτικός,

3. ουχί μέθυσος, ουχί πλήκτης, ουχί αισχροκερδής, αλλ' επιεικής, άμαχος, αφιλάργυρος,

4. κυβερνών καλώς τον εαυτού οίκον, έχων τα τέκνα αυτού εις υποταγήν μετά πάσης σεμνότητος·

5. διότι εάν τις δεν εξεύρη να κυβερνά τον εαυτού οίκον, πως θέλει επιμεληθή την εκκλησίαν του Θεού;

6. να μη ήναι νεοκατήχητος, διά να μη υπερηφανευθή και πέση εις την καταδίκην του διαβόλου.

7. Πρέπει δε αυτός να έχη και παρά των έξωθεν μαρτυρίαν καλήν, διά να μη πέση εις ονειδισμόν και παγίδα του διαβόλου».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όπως το λέει. Οι συμβουλές του αποστόλου Παύλου πρέπει να επισκιάζουν όλους όσους εργάζονται το αγαθό και ο λόγος διότι οι κοινωνίες αυτές βλέπουν λάθη. Γι’ αυτό χρειάζεται να κοσμείται ο επίσκοπος από τα παραπάνω στοιχεία, αν θέλει να διακατέχεται από την επισκοπή, από την επιστασία στους αδελφούς. Πάντες οι ιθύνοντες των ποιμνίων του Χριστού θα πρέπει να αγωνίζονται ώστε να κοσμούνται από όλες τις δωρεές και ιδιότητες του Θεού. Όμως, θα προσέξουμε κάτι. Είναι πολλοί που παίρνουν το Ευαγγέλιο από κάποιους ανθρώπους και μετά παρατηρούν την ζωή τους σε σημείο να τους κρίνουν. Είναι ελεύθεροι εάν δεν τους αρέσει κάτι στην πορεία της πνευματικής ζωής αυτού που τους μίλησε, να διαφωνήσουν μαζί του με το πνεύμα της ευγενής άμιλλας και να επιλέξουν έναν άλλο δρόμο. Απαγορεύεται όμως αυτό που θεωρούν λάθος στον αδελφό, επειδή ο Θεός τους φώτισε πνευματικά διαφορετικά, να το βλέπουν ως λάθος και να τον κρίνουν και να τον καταδικάζουν. Μη γένοιτο!

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 8 – 10

 

«8. Οι διάκονοι ωσαύτως πρέπει να ήναι σεμνοί, ουχί δίγλωσσοι, ουχί δεδομένοι εις οίνον πολύν, ουχί αισχροκερδείς,

9. έχοντες το μυστήριον της πίστεως μετά καθαράς συνειδήσεως.

10. Και ούτοι δε ας δοκιμάζωνται πρώτον, έπειτα ας γίνωνται διάκονοι, εάν ήναι άμεμπτοι».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 8ος: Πολύ σωστό. Οι διάκονοι να είναι σεμνοί ίσον σοβαροί με αίσθηση του χιούμορ, όχι πολύ οίνο, να συμμετέχουν στα πάντα αλλά να μην φτάνουν σε ακρότητες και αυτό διότι πρέπει να διακατέχονται από πληρότητα, χαρά του Αγίου Πνεύματος την οποίαν κανένας οίνος ή ποτό δεν μπορεί να την αντικαταστήσει. Τα υλικά αγαθά τα οποία προέρχονται από αδελφούς, αν προέρχονται, να χρησιμοποιούνται όλα για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του ανθρώπου που είναι η λύτρωση της ψυχής και του σώματος.

Στίχος 9ος: Να μας διακατέχει ζώσα πίστη ώστε να εργαζόμεθα την ωριμότητα της πίστεως μέχρι να φέρουμε την αποστολή μας εις πέρας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν. Η πίστη είναι μέγα μυστήριο και ενεργεί διά του λόγου ή διά της προσευχής. Να μείνουμε στο αγιαστήριο μέχρι ο λόγος μας να λαμβάνει όταν εξέρχεται από το στόμα μας υλική υπόσταση, ώστε να μπορούμε να ελεούμε διά του Χριστού τους ανθρώπους εκείνους που ο διάβολος οδήγησε σε αδιέξοδο και ο Θεός έφερε δίπλα μας.

Στίχος 10ος: Όσοι έχουν επιστασία δημιουργούν διακόνους, φυσικά αφού έχουν αποδειχθεί άξια όργανα της βουλής του Θεού. Αν κάποιος διάκονος έχει καλλιεργήσει την μορφή ευσεβείας και καταφέρνει να διαφεύγει του επισκόπου, ώστε να διεκδικεί με δόλο κάτι το οποίο δεν του ανήκει ή δεν αγαπά, τότε ο διάβολος θα τον μπλέξει σιγά-σιγά και θα τον ταπεινώσει ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Αυτό μπορεί να συμβεί είτε είναι επίσκοπος είτε είναι διάκονος. Αν η ταπείνωση του Θεού τον συνετίσει, θα κερδίσει εις το εκατονταπλάσιο όσα θα χάσει την ώρα της ταπείνωσης. Αν δεν έχει πνεύμα Θεού, ο εγωισμός του θα τον απολέσει. Καλό είναι όταν λέμε ότι κάνουμε ένα έργο του Θεού μέσα από την ελεύθερη βούλησή μας να είμεθα όντως του Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ 11

 

«11. Αι γυναίκες ωσαύτως σεμναί, ουχί κατάλαλοι, εγκρατείς, πισταί κατά πάντα».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Άντε Κύριε, κάνε το θαύμα σου μήπως και δούμε άσπρη μέρα. Χα! Χα! Χα! Χιούμορ κάνω! Και οι άνδρες να κάνουν ό,τι λέει ο ενδέκατος στίχος.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 12 – 13

 

«12. Οι διάκονοι ας ήναι μιας γυναικός άνδρες, κυβερνώντες καλώς τα τέκνα αυτών και τους οίκους αυτών.

13. Διότι οι καλώς διακονήσαντες αποκτώσιν εις εαυτούς βαθμόν καλόν και πολλήν παρρησίαν εις την πίστιν την εις τον Ιησούν Χριστόν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αν θέλουμε να διακονούμε τον λαό του Θεού, θα πρέπει να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο του Θεού με υπευθυνότητα και πνευματική σοβαρότητα. Δεν μπορούμε να θέλουμε να εργαστούμε το αγαθό και να προβαίνουμε σε ενέργειες που δημιουργούν σκάνδαλα και καταστρέφουν την αγάπη, η οποία είναι η βάση της ζωής. Θα πρέπει να τηρούμε τον δεκάλογο του Θεού ώστε να έχουμε πολύν παρρησίαν εις την πίστη και καλή μαρτυρία σε Θεό και ανθρώπους και μέσω ημών να δοξάζεται ο Θεός παντού και αυτός ο Θεός να μας συστήνει ακόμα περισσότερο. Ας τηρήσουμε τα απλά για να ζήσουμε τα επουράνια. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ 16

 

«16. Και αναντιρρήτως το μυστήριον της ευσεβείας είναι μέγα· ο Θεός εφανερώθη εν σαρκί, εδικαιώθη εν πνεύματι, εφάνη εις αγγέλους, εκηρύχθη εις τα έθνη, επιστεύθη εις τον κόσμον, ανελήφθη εν δόξη».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αναφέρεται στον Κύριο. Αυτός είναι το μυστήριο της ευσεβείας, της αναγέννησης, της πληρότητας, της πνευματικής ωριμότητας. Αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού, τον οποίον είδαν οι άγγελοι και φώναξαν το στώμεν καλώς και έψαλαν το δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία. Εδικαιώθη ενώπιον των ανθρώπων διά του λόγου του και διά των έργων του, υιοθετήθηκε από τους εθνικούς, τους μακράν και τους εγγύς. Πιστεύτηκε ως Υιός και Λόγος του Θεού του ζώντος παίρνοντας την θέση του δίπλα στον Πατέρα ως Υιός, γενόμενος το δεύτερο πρόσωπο του Αγίου Θεού. Τελευταία ανελήφθη εν δόξη ενώπιον πεντακοσίων και πλέον μαθητών του. Απ’ αυτόν τον Υιόν δυνάμεθα σήμερα, αν θέλουμε να υπακούσουμε στις εντολές του, να πληρωθούμε με την χάρη του Θεού και να φτάσουμε με τον σχετικό αγώνα στο πλήρωμα της δικής του δόξης, γενόμενοι κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Χριστού και συμμέτοχοι της απείρου κάλους δόξης του. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΙ 1 – 2

 

«1. Το δε Πνεύμα ρητώς λέγει ότι εν υστέροις καιροίς θέλουσιν αποστατήσει τινές από της πίστεως, προσέχοντες εις πνεύματα πλάνης και εις διδασκαλίας δαιμονίων,

2. διά της υποκρίσεως ψευδολόγων, εχόντων την εαυτών συνείδησιν κεκαυτηριασμένην».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 1ος, 2ος: Ο Πνευματικός τους πάντες ανακρίνει επ’ ουδενός ανακρίνεται. Έτσι, ένας άνθρωπος ο οποίος αναπτύσσεται πάνω στον Λόγο του Θεού, γνωρίζει ότι πνεύμα πλάνης διακατέχει εκείνον που διέπεται από προσωπικά συμφέροντα, από εγωκεντρικές εκδηλώσεις, από φιλοδοξίες, από εγωισμούς, από πονηρίες, από φθόνο, από ζήλια, από το αδιάλειπτο ψέμα, από το κοινωνικό σύστημα με την νοοτροπία του, η οποία στηρίζει την λογική του στα εντάλματα των ανθρώπων, στα χρήματα, στα φάρμακα και τις διακρίσεις των ανθρώπων. Η άγνοια και η ημιμάθεια που διακατέχει σήμερα τον άνθρωπο πάνω στα δρώμενα του θελήματος του Θεού, το οποίο θέλημα εκδηλώνεται μέσα στον Λόγο του Θεού, τον έχουν οδηγήσει στο να διέπεται από το πνεύμα της πλάνης. Εύχομαι, να συλλάβουμε την ένθεη αναγέννησή μας και με απόφαση να στοιχειοθετήσουμε αυτή στην ζωή μας, διεξάγοντας έναν αγώνα επιδιώκοντας το αγαθό με απόφαση μέχρι να υποσιτιστεί από μέσα μας η αμαρτία και να εμπλουτίσει την ζωή μας η σοφία του Θεού, η οποία θα φέρει την πνευματική μας ανατροπή και την μεταστοιχείωση του σώματός μας από φθαρτό σε άφθαρτο. Με υπομονή και επιμονή θα δημιουργήσουμε τον καινούργιο κόσμο μέσα μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 3

 

«3. εμποδιζόντων τον γάμον, προσταζόντων αποχήν βρωμάτων, τα οποία ο Θεός έκτισε διά να μεταλαμβάνωσι μετά ευχαριστίας οι πιστοί και οι γνωρίσαντες την αλήθειαν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο κάθε άνθρωπος αντιλαμβάνεται ανάλογα την χρονική στιγμή που ζει ή την διαύγεια του πνεύματος που τον διακατέχει έναν συγκεκριμένο τρόπο πνευματικής ζωής και κινείται πάνω στην δική του αντίληψη. Είναι λάθος όμως όταν θέλουμε αυτό το οποίο εμείς καταλαβαίνουμε, να το επιβάλλουμε και ως λογική του Θεού στους άλλους. Θα πρέπει να εννοήσουμε άπαξ διαπαντός ότι ο Θεός είναι πολυμορφικός και δίνει ιδιάζουσα μορφή σοφίας σε κάθε άνθρωπο, ώστε όλοι μαζί να δημιουργήσουν το πνευματικό παζλ του Θεού στον κόσμο και να δημιουργηθεί έτσι το σώμα του Χριστού το οποίο αποτελείται από πολλά μέλη αν και διαφορετικά μεταξύ τους. Ούτε τα ρομπότ δεν μοιάζουν μεταξύ τους. Μην θέλουμε να επιβάλλουμε ό,τι εμείς καταλαβαίνουμε για σωστό ή λάθος στους συνανθρώπους μας. Το σωστό ή το λάθος είναι σχετικό και διαφορετικό για τον κάθε άνθρωπο. Η συμβουλή μου είναι να μας διέπει αγάπη και να αφήνουμε τους ανθρώπους γύρω μας να μας εκθέτουν τον Θεό τους και εμείς τον δικό μας, ώστε ο καθένας να απολαμβάνει μία πνευματική ποικιλία. Κάποτε ένας κοσμικός πήγε σε έναν καλόγερο και τον ρώτησε τι να κάνει στην ζωή του. Ο καλόγερος του απάντησε, ή θα γίνεις καλόγερος ή θα κάνεις οικογένεια, ένα από τα δύο, πέρα από αυτά τα δύο δεν υπάρχει σωτηρία. Αυτός σκέφτηκε και μετά του απάντησε. Εγώ του είπε, δεν έχω τέτοια αποκάλυψη, ο Θεός εμένα με αγαπά έτσι όπως είμαι. Άρα, δεν θα δογματίζουμε αυτό που ο Θεός παρήγγειλε σε εμάς ώστε να το αποδεχτούν όλοι. Να γνωρίζουμε ότι απαγορεύεται να παρεμβαίνουμε στην ζωή του άλλου και να την τυποποιούμε επειδή εμείς την έχουμε κάνει κονσέρβα. Αν κάποιος θέλει να μας ακολουθήσει επειδή έχουμε την ίδια αποστολή, έχει καλώς, διαφορετικά είναι ελεύθερος να αναπτύξει αυτό που νομίζει. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΙ 4 – 5

 

«4. Διότι παν κτίσμα Θεού είναι καλόν και ουδέν απορρίψιμον, όταν λαμβάνηται μετά ευχαριστίας·

5. διότι αγιάζεται διά του λόγου του Θεού και διά της προσευχής».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αφού κάθε αγαθή προσπάθεια είναι καλή και αγιάζεται, ας κοιτάξουμε την αποστολή μας και αυτή ας φέρουμε εις πέρας. Η αποστολή μας είναι η μετάνοια, η αναγέννηση, η κατάργηση της αμαρτίας, η κατάργηση της φθοράς και του θανάτου από τα σώματα ημών αναπτύσσοντας στην ζωή μας το Ευαγγέλιο της βασιλείας πρώτα διά της ατομικής κρίσης μέσα μας και κατόπιν διά της εξάπλωσης του θελήματος του Θεού και γύρω μας. Αυτή την αποστολή έχουμε. Ας τείνουμε διά του αγιασμού στους υπερβατικούς στόχους που ο Θεός έθεσε μέσα μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 7

 

«7. Τους δε βεβήλους και γραώδεις μύθους παραιτού και γύμναζε σεαυτόν εις την ευσέβειαν·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Να φύγουμε από τα εντάλματα των ανθρώπων τα οποία οδηγούν την πίστη μας σε βέβηλες συνήθειες, σε γραώδεις μύθους και σε εξωγραφικές επιδιώξεις που φέρνουν εκατό τοις εκατό την ανυπαρξία του Θεού στην ζωή μας. Να τα εγκαταλείψουμε όλα αυτά και να στρέψουμε τα πνευματικά μας μάτια προς την ένταξη της ευσέβειας στην ζωή μας η οποία μας οδηγεί στην αναγέννηση, ώστε να κτίσουμε μέσα μας τον νοητό παράδεισο, τον κήπο της Εδέμ και μετέπειτα σιγά-σιγά διά του Ευαγγελίου να έρθουμε στο πλήρωμα του Χριστού που είναι να λέμε και να γίνεται. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 8

 

«8. διότι η σωματική γυμνασία είναι προς ολίγον ωφέλιμος αλλ' η ευσέβεια είναι προς πάντα ωφέλιμος, έχουσα επαγγελίαν της παρούσης ζωής και της μελλούσης».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αν η γυμναστική, ο αθλητισμός χορηγεί σε εμάς σώμα γεμάτο ζωή, εδώ ο απόστολος Παύλος αναφέρει πως η ευσέβεια είναι η υπερέχουσα οδός η οποία χορηγεί στα μέλη του βιολογικού σώματός μας άφθαρτη ζωή και αυτό γιατί ζωοποιεί περισσότερο η ευσέβεια τα μέλη του σώματος από την σωματική άσκηση. Ο ίδιος ο Χριστός φανέρωσε ότι το πνεύμα εστί το ζωοποιόν. Αν λοιπόν το σώμα έχει ανάγκη την γυμναστική, φανταστείτε πόσο ανάγκη έχει την ζώσα φωνή του ζώντος Θεού. Εμείς σήμερα μετά από πολλά χρόνια είδαμε και καταλήξαμε ότι η ευσέβεια, η αγάπη, η υπακοή, η υπέρβαση στο να προβούμε σε ενέργειες που μας αναπτύσσουν το θέλημα του Θεού, θα μας εξασφαλίσουν και θα μας χαρίσουν την παρούσα και την μέλλουσα ζωή, εκπληρώνοντας τις επαγγελίες οι οποίες χρειάζονται πρώτα να πιστευτούν, να καλλιεργηθούν και τελευταία διά της παρουσίας ημών να εκπληρωθούν. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΙ 9 – 10

 

«9. Πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος·

10. επειδή διά τούτο και κοπιάζομεν και ονειδιζόμεθα, διότι ελπίζομεν εις τον ζώντα Θεόν, όστις είναι ο Σωτήρ πάντων ανθρώπων, μάλιστα των πιστών».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η Φωνή Θεού σήμερα έχει έναν καινούργιο, νέο τρόπο προσέγγισης πάνω στα δρώμενα του Ευαγγελίου και στις αρχές αυτού του Θεού, τον οποίον αναπτύσσει στις ομιλίες και στους διαλόγους της διά Πνεύματος Αγίου κηρύττοντας σε όλους τους ανθρώπους το Ευαγγέλιο της βασιλείας. Στην αρχή κάνοντας το έργο αυτό θα κοπιάσουμε, θα λυπηθούμε, θα κατηγορηθούμε, θα εργαστούμε με προσωπική θυσία στον υλικό και πνευματικό τομέα. Παρόλα αυτά οι άνθρωποι πάλι δεν θα μπορέσουν να καταλάβουν αμέσως αυτόν τον νέο τρόπο ζωής, διότι θα έχουν στηρίξει την πίστη τους στα εντάλματα των ανθρώπων, στο κοινωνικό σύστημα και στους τύπους των δογμάτων. Η διδασκαλία της Φωνής Θεού υπερβαίνει την αντίληψη του σημερινού πνευματικού κόσμου και ο λόγος διότι ο πνευματικός κόσμος σήμερα εργάζεται στο να επιδιώξουν οι άνθρωποι των δογμάτων την μεταθανάτια ζωή ως θέλημα Θεού, ενώ η Φωνή Θεού εργάζεται στο να καταργήσει την αμαρτία η οποία επιφέρει την φθορά και τον θάνατο, περνώντας τους ανθρώπους του Θεού από την ζωή στην ζωή καταργώντας με την διδασκαλία της την φθορά και τον θάνατο από τα σώματα των ανθρώπων, ου θέλομεν εκδύσασθαι αλλεπενδύσασθαι ίνα καταποθή το θνητόν υπό της ζωής. Εμείς, όμως, με την κραταιά πίστη και αγάπη στον Χριστό, στον Υιό και Λόγο του Θεού του ζώντος θα εξασφαλίσουμε με τον αγώνα μας εκείνη την δύναμη  που χρειάζεται από τον Άγιο Θεό ώστε να υπομένουμε τα κατηγορώ και συνάμα να εμμένουμε στις αρχές μας με υπομονή και επιμονή εργαζόμενοι τα του Λόγου του Θεού, εξελίσσοντας ο Άγιος Θεός σύμφωνα με το θέλημά του  σε εμάς την ζώσα πίστη η οποία με τον σχετικό αγώνα θα μας φέρει τον καθαρισμό, τον αγιασμό, την άφθαρτη ζωή. Οι συνάνθρωποί μας θα μας κατηγορήσουν, θα μας ονειδίσουν για τον τρόπο που κηρύττουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού διότι διακατέχονται από άγνοια του θελήματος του Θεού, εμείς όμως θα παραμείνουμε στις αρχές του Θεού με πίστη αποδεχόμενοι και αναπτύσσοντας το θέλημα του Θεού καθημερινά μέσα μας και όπου μας δέχονται και γύρω μας. Αν έχουμε πιστέψει στην Φωνή Θεού τότε θα πιστέψουμε και στην διδασκαλία της και στις επιδιώξεις αυτής, οι οποίες διατυπώνονται μέσα στον Λόγο του Θεού και αναπτύσσουν γονιδιακά το σώμα μας ζωοποιώντας αυτό και καταργώντας απ’ αυτό τον φυσικό θάνατο. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 11

 

«11. Παράγγελλε ταύτα και δίδασκε».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Να παραγγείλουμε σε όλους ότι πρέπει να μετανοήσουμε. Kατόπιν να αναγεννηθούμε παίρνοντας όλοι εις χείρας ημών το Ευαγγέλιο του Χριστού, την Καινή Διαθήκη, εμπλουτίζοντας τον νου μας με την σοφία του Θεού και κάνοντας αυτόν νου Χριστού, εκδηλώνοντας αυτή την αποκεκρυμμένη σοφία του Θεού στην ζωή μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΙ 12 – 13

 

«12. Μηδείς ας μη καταφρονή την νεότητά σου, αλλά γίνου τύπος των πιστών εις λόγον, εις συναναστροφήν, εις αγάπην, εις πνεύμα, εις πίστιν, εις καθαρότητα.

13. Έως να έλθω, καταγίνου εις την ανάγνωσιν, εις την προτροπήν, εις την διδασκαλίαν·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο σοφός Σολομών όταν ανέλαβε την διακυβέρνηση του Ισραήλ ήταν πολύ μικρός. Γενόμενος βασιλιάς παρόλο το μικρό της ηλικίας του, σκέφτηκε να ζητήσει από τον Θεό να του δώσει σοφία. Ο Θεός εισάκουσε την προσευχή του λόγω της καθαρότητας και της αγνότητας που τον διακατείχε καθώς και της απλότητάς του και επειδή δεν ζήτησε από τον Θεό εξουσία, ούτε δόξα αλλά σοφία Θεού. Ο Θεός βλέποντας την καρδιά του, του χορήγησε τέτοια σοφία που διαπέρασε τους αιώνες. Έτσι, μέσω αυτής κατάφερε να κυβερνήσει τον λαό του. Συμπέρασμα: Δεν παίζει ρόλο το μέτρο της ηλικίας ενός ανθρώπου αλλά το μέτρο της σοφίας που τον διακατέχει. Εύχομαι να κηρύττουμε με σοφία Θεού, ώστε να αποκωδικοποιήσουμε όλα τα μυστήρια της ζωής που υπάρχουν για να μπορέσουμε μέσω αυτής της σοφίας να εισέλθουμε στα βάθη του Θεού όπου εκεί θα ζήσουμε ως θεοί συνδιαλεγόμενοι με θεούς. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

Για να αποκτήσουμε σοφία Θεού ξεκινάμε την μελέτη πάνω στον Λόγο του Θεού, κατόπιν αφιερώνουμε χρόνο πάνω στην προσευχή, στο αγιαστήριο. Αυτά τα δύο θα μας οδηγήσουν στον θρόνο του Θεού και θα βοηθήσουν πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη το Ευαγγέλιο του Θεού, το οποίο σήμερα λόγω των συνθηκών της ζωής αγνοούν οι περισσότεροι. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 14

 

«14. μη αμέλει το χάρισμα, το οποίον είναι εν σοι, το οποίον εδόθη εις σε διά προφητείας μετά επιθέσεως των χειρών του πρεσβυτερίου».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Τα χαρίσματα είναι επτά: Γλωσσολαλιά, ερμηνεία γλωσσών, προφητικό, ιαματικό, διάκριση πνευμάτων, λόγοι διδαχής και δυνάμεις. Όποιο και αν μας έχει δώσει ο Θεός να μην το αμελούμε και να το χρησιμοποιούμε για την οικοδομή του συνόλου των πιστών προς δόξα Θεού και σωτηρία του κόσμου. Θα προσέξουμε όμως κάτι, αυτό είναι το υλικό στοιχείο, διότι αν η μέριμνα υπερισχύει στην ζωή μας τότε χαρίσματα, καρποί κ.λ.π. εξαφανίζονται. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 15

 

«15. Ταύτα μελέτα, εις ταύτα μένε, διά να ήναι φανερά εις πάντας η προκοπή σου».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η νουθεσία που έχει χορηγήσει ο Πατέρας Θεός μέσω του Λόγου του Θεού (Καινή Διαθήκη) και μέσω της Φωνής Θεού, να είναι σε καθημερινή βάση στην ζωή μας διότι μέσω αυτής αποκτάμε το πνεύμα του Θεού, το οποίο ζωοποιεί την ψυχή και το σώμα μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 16

 

«16. Πρόσεχε εις σεαυτόν και εις την διδασκαλίαν, επίμενε εις αυτά· διότι τούτο πράττων και σεαυτόν θέλεις σώσει και τους ακούοντάς σε».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Να επιμένουμε στις αρχές του Ευαγγελίου και στις επιδιώξεις της Φωνής Θεού κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες βρισκόμεθα και αν δεν μας ακούνε οι συνάνθρωποί μας αυτό να μην μας προβληματίζει, να συνεχίζουμε να εργαζόμεθα το θέλημα του Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

 

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΙ 1 – 2

 

«1. Πρεσβύτερον μη επιπλήξης, αλλά πρότρεπε ως πατέρα, τους νεωτέρους ως αδελφούς,

2. τας πρεσβυτέρας ως μητέρας, τας νεωτέρας ως αδελφάς μετά πάσης καθαρότητος».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Καλό, ευάρεστο και τέλειο είναι να τιμούμε αυτούς οι οποίοι χορηγούν εις ημάς με κόπο και θυσία το θέλημα του Θεού, την σοφία του Θεού, αφού μέσα από την ελεύθερη βούλησή μας πηγαίνουμε κοντά τους και επιζητούμε την σοφία τους. Αφού λοιπόν εξελίσσουν την ζωή μας θετικά αναπτύσσοντάς μας πάνω στο θέλημα του Θεού, θα πρέπει να υπακούμε, διότι έτσι βοηθάμε το έργο που επιτελούν. Αν δεν θέλουμε να συμμετέχουμε στους αγώνες τους, μην έχουμε κακή συμπεριφορά απέναντί τους. Καθώς, έχουμε το δικαίωμα να φύγουμε και να επιλέξουμε οτιδήποτε άλλο εμείς πιστεύουμε. Εγώ, εδώ και πολλά χρόνια εργάζομαι τα του Θεού και είναι πολλοί οι οποίοι χαίρονται με αυτά που σπουδάζουν από την Φωνή Θεού και συμμετέχουν στους αγώνες της. Είναι μερικοί οι οποίοι έρχονται και όχι καλό δεν κάνουν, αλλά έρχονται κατσουφιασμένοι και δημιουργούν προβλήματα κ.λ.π. ενώ είναι απλό. Αν δεν θέλουν, δεν στηρίζουν αυτό που κάνει ο πρεσβύτερος αδελφός. Έναν αληθινό πρεσβύτερο να τον αγαπούμε με όλες μας τις δυνάμεις υλικές και πνευματικές. Κάποτε έγινε ένας πόλεμος και όλοι έφευγαν στα βουνά κουβαλώντας είτε τρόφιμα είτε ρούχα είτε οτιδήποτε άλλο. Ένας είχε έναν άνθρωπο στην πλάτη του και τον ρωτά κάποιος, που τον πας αυτόν στην πλάτη σου; Και αυτός απαντά, είναι ο Πνευματικός μου, είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχω στην ζωή μου. Αν δεν νιώθουμε έτσι, τότε ας βαδίσουμε τον δικό μας δρόμο. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΙ 3 – 7

 

«3. Τας χήρας τίμα τας αληθώς χήρας.

4. Εάν δε τις χήρα έχη τέκνα ή έκγονα, ας μανθάνωσι πρώτον να καθιστώσιν ευσεβή τον ίδιον αυτών οίκον και να αποδίδωσιν αμοιβάς εις τους προγόνους αυτών. Διότι τούτο είναι καλόν και ευπρόσδεκτον ενώπιον του Θεού.

5. Η δε αληθώς χήρα και μεμονωμένη ελπίζει επί τον Θεόν και εμμένει εις τας δεήσεις και τας προσευχάς νύκτα και ημέραν·

6. η δεδομένη όμως εις τας ηδονάς ενώ ζη είναι νεκρά.

7. Και ταύτα παράγγελλε, διά να ήναι άμεμπτοι».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Να τιμούμε πάντας ανθρώπους με τα έργα μας και με τα λόγια μας, ιδιαίτερα τους αδυνάτους όπως είναι οι χήρες ή τα ορφανά παιδιά που μένουν στην ζωή και συνεχίζουν μόνοι. Να τιμούμε επίσης ιδιαίτερα τις χήρες που μένουν πιστές στον Θεό και στην μνήμη του άνδρα τους. Τελευταία να συμμετέχουμε με θετική διάκριση στην ζωή τους βοηθώντας αυτές στον πνευματικό και υλικό τομέα, διότι είναι μόνες τους στην ζωή. Αφού λοιπόν έχασαν τον σύζυγό τους, ας βρουν την απαραίτητη αγάπη στην οικογένεια του Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΣ 8

 

«8. Αλλ' εάν τις δεν προνοή περί των εαυτού και μάλιστα των οικείων, ηρνήθη την πίστιν και είναι απίστου χειρότερος».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όταν κάποιος δεν ενδιαφέρεται για την σαρκική οικογένειά του

ή για την πνευματική οικογένειά του, ας τον νουθετήσουμε. Αν δεν μας ακούσει, ας προσευχηθούμε γι’ αυτόν. Αν και πάλι δεν αλλάξει κάτι και συνεχίζει να εκμεταλλεύεται και να ζει εις βάρος της οικογενείας του ή εις βάρος της εκκλησίας του Θεού, ας απομακρυνθούμε απ’ αυτόν μήπως και αφυπνιστεί και μετανοήσει. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΙ 17 – 18

 

«17. Οι καλώς προϊστάμενοι πρεσβύτεροι ας αξιόνωνται διπλής τιμής, μάλιστα όσοι κοπιάζουσιν εις λόγον και διδασκαλίαν·

18. διότι λέγει η γραφή· Δεν θέλεις εμφράξει το στόμα βοός αλωνίζοντος· και, Άξιος είναι ο εργάτης του μισθού αυτού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αφού για το βόδι που έχεις στον αγρό άνθρωπε φροντίζεις να μην μείνει νηστικό και ο λόγος διότι σου προσφέρει το γάλα, για αυτόν που με θυσία σε όλους τους τομείς αφιερώνοντας εαυτό στο θέλημα του Θεού, χορηγώντας ο Θεός σε αυτόν τα μέσα να αναγεννηθεί και να αναγεννηθείς, τα οποία στην συνέχεια με μεγάλη ευκολία και χαρά μεταφέρει και σε σένα ώστε να κατέχεις την σοφία αυτή στην ζωή σου και εσύ αποδέχεσαι αυτή δοξάζοντας τον Θεό, δεν θα πρέπει και εσύ όταν περισσεύεις σε οτιδήποτε να χορηγείς και να μεριμνάς για τις ανάγκες του; Κάποτε ένας Πνευματικός είπε στον μαθητή του. Ο δάσκαλος του είπε είναι το βουνό και ο μαθητής η σκιά του. Να μην συμμετέχουμε λοιπόν στην ζωή του άλλου αντλώντας απ’ αυτόν την σοφία του Θεού ή ό,τι έχει όταν όλα είναι ωραία και θετικά, αλλά να συμμετέχουμε και στα δύσκολα της ζωής του, να συμμετέχουμε στους υλικούς και πνευματικούς του αγώνες. Με χαρά να πηγαίνουμε στο όρος Θαβώρ αλλά με χαρά να πηγαίνουμε και στον Γολγοθά. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΙ 19 – 20

 

«19. Κατηγορίαν εναντίον πρεσβυτέρου μη παραδέχου, εκτός διά στόματος δύο ή τριών μαρτύρων.

20. Τους αμαρτάνοντας έλεγχε ενώπιον πάντων, διά να έχωσι φόβον και οι λοιποί».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αν κάτι το λένε πολλοί τότε έχουν δίκιο και θα πρέπει ο πρεσβύτερος να αλλάξει ή να παραιτηθεί. Αν όμως το λέει ένας, τότε να τον διορθώνουν οι υπόλοιποι αδελφοί με το πνεύμα του Θεού, το οποίο διακατέχεται από το πνεύμα της ευγενής άμιλλας. Γένοιτο αμήν. Εξάλλου, ο Λόγος του Θεού όταν διακατέχεται από το πνεύμα του Θεού και εκδηλώνεται με αγάπη κάνει τέλειες εγχειρήσεις στον πνευματικό τομέα, οι οποίες χωρίς πόνο επιφέρουν την θεραπεία. Όταν γίνεται έλεγχος και οι άλλοι πονάνε, τότε αυτό κρύβει εμπάθεια και καλό είναι να δοθεί προσοχή διότι η κακία γυρίζει σε όποιον την εργάζεται. Μη γένοιτο!

 

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΙ 22 – 35

 

«22. Μη επίθετε χείρας ταχέως εις μηδένα, μηδέ γίνου κοινωνός αλλοτρίων αμαρτιών· φύλαττε σεαυτόν καθαρόν.

23. Μη υδροπότει πλέον, αλλά μεταχειρίζου ολίγον οίνον διά τον στόμαχόν σου και τας συχνάς σου ασθενείας.

24. Τινών ανθρώπων αι αμαρτίαι είναι φανεραί και προπορεύονται αυτών εις την κρίσιν, εις τινάς δε και επακολουθούσιν·

25. ωσαύτως και τα καλά έργα τινών είναι φανερά και όσα είναι κατ' άλλον τρόπον δεν δύνανται να κρυφθώσι».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 22ος: Να μην βγάζουμε επιπόλαια συμπεράσματα επειδή κάποιοι δείχνουν ότι έχουν χαρεί που μας γνώρισαν ή δείχνουν ενθουσιασμό με την διδασκαλία που μας διακατέχει. Χρειάζεται χρόνος για να εμπιστευτούμε τους ανθρώπους που έρχονται δίπλα μας και χρειάζεται να έχουν τις σχετικές δοκιμασίες οι οποίες αντιμετωπίζονται με την εξάπλωση του θελήματος του Θεού. Αφού κατόπιν με το παράδειγμά τους αποδείξουν σε Θεό και ανθρώπους ότι υπερνικούν τα πάντα, σκάνδαλα ή πειρασμούς και αγέρωχοι συνεχίζουν τον αγώνα του καθαρισμού και του αγιασμού κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, τότε να ενισχύουμε τον αγώνα τους με σοφία Θεού και χαρίσματα τα οποία θα τους εξασφαλίσουν θεόπνευστη χαρά. Ακόμη, χρειάζεται προσοχή στα οικεία ή συγγενικά μας πρόσωπα, διότι έχουμε αδυναμία και άθελά μας μπορεί να κάνουμε σοβαρό λάθος σε σημείο να επικρατήσει μέχρι και διχασμός.

Στίχος 23ος: Να μην πίνουμε μόνο νερό αλλά και λίγο κρασάκι δεν κάνει κακό, ξέρουμε ότι κάνει καλό στην υγεία μας και βάσει της επιστήμης.

Στίχος 24ος: Οι μεγάλες αμαρτίες φαίνονται και μπορούμε εύκολα να τις πολεμήσουμε. Οι μικρές θέλουν προσοχή διότι εργάζονται μέσα μας χωρίς να το καταλάβουμε. Αυτές είναι οι μικρές αλώπεκες όπως ζήλια, ψέμα, εγωισμός, κρίση, πονηρία, θυμός, στενοχώρια κ.λ.π. Λεγεώνες μπορεί να έχει κάποιος και να νομίζει ότι είναι τέλειος. Εμείς στην Φωνή Θεού είδαμε πως αν αφιερώσουμε χρόνο πάνω στο θέλημα του Θεού συνδιαλεγόμενοι με τον Λόγο του Θεού και την σοφία που διακατέχει σήμερα την Φωνή Θεού, αποκλείεται η αμαρτία και δεν προβλέπεται σε όσους από μας που με αγάπη και απόφαση προβαίνουμε στις ενέργειες που οδηγούν στην αφιέρωση.

Στίχος 25ος: Τα πάντα γυμνά και τετραχηλισμένα ενώπιον Θεού αλλά και ανθρώπων. Ας κάνουμε εμείς το έργο που ο Θεός μας εμπιστεύθηκε και να είμαστε σίγουροι ότι αν είμεθα του Θεού θα μας συστήσει ο Θεός και τα καλά μας έργα θα βρουν ανταπόκριση από πολλούς ανθρώπους. Αν δεν είμεθα του Θεού τότε θα μας φάει η μοναξιά και το αδιάλειπτο κατηγορώ καταδικάζοντας τους πάντες και δικαιώνοντας μόνο τον εαυτό μας στην δική μας λογική, λέγοντας ότι μόνο ο Θεός μας αγαπά, μόνο ο Θεός μας καταλαβαίνει και κανείς άνθρωπος. Ας μάθουμε άπαξ διαπαντός πως τις πτώσεις και τους εχθρούς τους δημιουργούμε μόνοι μας. Εκείνους τους εχθρούς που δημιουργεί η αγαθή προσπάθειά μας, είναι διότι αυτοί δεν συμμετέχουν στην αναγέννηση προς την οποία ο Θεός παροτρύνει τον άνθρωπο. Αν θέλουμε να μάθουμε τι είμαστε, να ρωτήσουμε τους γύρω μας και να μαζέψουμε τα λόγια τους ώστε να μας νουθετήσουν όταν μάθουμε την αλήθεια και όχι να μας δαιμονίσουν. Εύχομαι, να μάθουμε να ακούμε τους άλλους και τον Θεό και όχι την καλοκαγαθία την δική μας η οποία μικραίνει τα δικά μας λάθη και μεγαλοποιεί των συνανθρώπων μας. Αμήν.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ΄

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΙ 1 – 2

 

«1. Όσοι είναι υπό ζυγόν δουλείας, ας νομίζωσι τους κυρίους αυτών αξίους πάσης τιμής, διά να μη βλασφημήται το όνομα του Θεού και η διδασκαλία.

2. Οι δε έχοντες πιστούς κυρίους ας μη καταφρονώσιν αυτούς, διότι είναι αδελφοί, αλλά προθυμότερον ας δουλεύωσι, διότι είναι πιστοί και αγαπητοί οι απολαμβάνοντες την ευεργεσίαν. Ταύτα δίδασκε και νουθέτει».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Λόγω του ότι οι κοινωνίες μας δεν διέπονται από το θέλημα του Θεού και πιο συγκεκριμένα από τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος και τις ιδιότητες αυτού, είναι φυσικό φαινόμενο κάποιες χρονικές περιόδους να ζούμε σε ακατάλληλες και δυσμενείς συνθήκες οι οποίες μπορεί να φτάνουν και στην έλλειψη Δημοκρατίας. Εμείς, όμως, αν έχουμε το πνεύμα του Θεού, το οποίο διέπεται από το πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, κατά πάντα ευχαριστείτε, δεν θα αντιμετωπίσουμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Αν όχι, τότε η ίδια μας η ζωή εν αγνοία μας θα συσσωρεύσει σε εμάς μεγάλη αρνητική ενέργεια που μπορεί και την ζωή να μας στερήσει. Μη γένοιτο! Γι’ αυτό θα πρέπει να εκμεταλλευόμαστε τον χρόνο μας πάνω στην αναγέννηση και να προσευχόμεθα για να έχουμε δημοκρατικές εξουσίες και ανθρώπους πάσης τιμής, ώστε να δοξάζουμε τον Θεό σε μεγάλη ακτίνα δράσης. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΣ 3 – 5

 

«3. Εάν τις ετεροδιδασκαλή και δεν ακολουθή τους υγιαίνοντας λόγους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και την διδασκαλίαν την κατ' ευσέβειαν

4. είναι τετυφωμένος και δεν εξεύρει ουδέν, αλλά νοσεί περί συζητήσεις και λογομαχίας, εκ των οποίων προέρχεται φθόνος, έρις, βλασφημίαι, υπόνοιαι πονηραί,

5. μάταιαι συνδιαλέξεις ανθρώπων διεφθαρμένων τον νούν και απεστερημένων της αληθείας, νομιζόντων την ευσέβειαν ότι είναι πλουτισμός. Απομακρύνου από των τοιούτων».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 3ος: Η υγιαίνουσα διδασκαλία είναι ο Λόγος του Θεού ο οποίος οδηγεί τον άνθρωπο στην μετάνοια. Στην συνέχεια ο πνευματικός καθαρισμός επιφέρει στην ζωή του ανθρώπου την αναγέννηση, η οποία φέρνει την αγιότητα. Αγιότητα σημαίνει εγκέφαλος με όλες τις δυνατότητες ζωής, ο οποίος δεν παθαίνει πτώση, διακατεχόμενος ο άνθρωπος (άγιος) από ζώσα πίστη, από αγάπη ανυπόκριτη, από την άπειρη σοφία του Θεού. Ακόμα, ο άνθρωπος του Θεού που διέπεται από την υγιαίνουσα διδασκαλία διακατέχεται και από ταπείνωση, η οποία εμπεριέχει την πλήρη εμπιστοσύνη στον Πατέρα Θεό, την κένωση δηλαδή του εαυτού του και την παράδοση αυτού στον Άγιο Θεό.

Υγιαίνουσα διδασκαλία λοιπόν είναι να βρει ο άνθρωπος όλες τις πηγές της άφθαρτης ζωής μιμούμενος τον Χριστό, ώστε να καταργήσει από την ζωή του όλα εκείνα τα στοιχεία που μπορούν να του επιφέρουν την φθορά και τον θάνατο. Υγιαίνουσα διδασκαλία διέπει εκείνον τον άνθρωπο που ζει με τον Θεό, βλέπει τον Θεό, συναντά αυτόν, συνδιαλέγεται και ακούει αυτόν. Υγιαίνουσα διδασκαλία είναι αυτή η οποία δημιουργεί λαό Θεού που πληροί όλες τις πνευματικές ιδιότητες του Θεού με βάση το ίνα εν ώσιν και την κατάλληλη σοβαρότητα απέναντι στις επιδιώξεις του Θεού. Ευσεβής είναι ο άνθρωπος που σέβεται τους πάντες, δεν εκφέρει κακίες, δεν μπαίνει στην ζωή των άλλων με κτητικά στοιχεία και δεν εργάζεται το οτιδήποτε για το θεαθήναι των ανθρώπων. Ετεροδιδασκαλία διέπει τον κόσμο σήμερα, πνευματικό και μη, αφού όλοι οι άνθρωποι ανέπτυξαν στην ζωή τους τα εντάλματα των ανθρώπων όλων των αιώνων και όχι την άδολη διδασκαλία του Χριστού. Μία ματιά γύρω μας και θα δούμε ποια είναι η ετεροδιδασκαλία.

Στίχος 4ος, 5ος: Ζω για να σπουδάζω την σοφία του Θεού και των ανθρώπων που και αυτή είναι σοφία του Θεού. Ζω για να εξελίσσομαι πνευματικά, ζω για να κάνω το θέλημα του Θεού, ζω για να καταργήσω την αμαρτία από μέσα μου και γύρω μου, ζω για να καταργήσω την φθορά και τον θάνατο από μέσα μου και γύρω μου, ζω για να ιδρύσω την βασιλεία του Θεού μέσα μου και γύρω μου, ζω για να ερευνώ και να αποκωδικοποιώ όλα τα μυστήρια του Θεού και της Δημιουργίας του, με το μεγαλύτερο όλων να έχω φίλο τον Θεό και δεν ζω για να γεράσω παρατηρώντας τον κόσμο. Όποιος βρήκε τον Θεό έχει πνευματικό έργο το οποίο ευλογούν, χαίρονται, δοξάζουν Θεός, άγγελοι και άνθρωποι. Όποιος δεν βρήκε τον Θεό απλώς μιλάει για τον Θεό, ψάχνει για τον Θεό, διαβάζει τα του Θεού και προσπαθεί να τον βρει.  Άμα τον βρει, θα βρει και την αποστολή του. Ένας είναι καλόγερος, ένας είναι Χριστιανός Ορθόδοξος, ένας είναι Πεντηκοστιανός, ένας είναι κοσμικός, ένας είναι πνευματικός αναγεννημένος άνθρωπος που εργάζεται έργο Θεού, ένας είναι αφιερωμένος, ένας υπηρετεί, ένας ακούει, ένας προσφέρει. Αυτός που κάνει κάτι έχει βρει τον προσανατολισμό του, βρήκε τον Θεό και διέπεται από χαρά, από ευλογία. Αυτός που δεν βρήκε τον Θεό απλώς λέει τι έκαναν ή τι κάνουν οι άλλοι και αυτός δεν κάνει τίποτα. Αφήνει να εννοηθεί ότι έχει χαθεί σε λαβύρινθο και ψάχνει έξοδο, αν την βρει, θα δει το φως του Χριστού και θα ησυχάσει. Άμα ησυχάσει, θα κάνει ένα έργο το οποίο θα σέβονται Θεός και άνθρωπος. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

Ο τετυφωμένος είναι ο δαιμονισμένος ο οποίος δεν βρήκε τίποτα και το μόνο που κάνει είναι να δημιουργεί σκάνδαλα. Απ’ αυτόν να απέχουμε, ούτε σχόλια ούτε συζήτηση μαζί του, όμως, να τον αγαπούμε και να προσευχόμεθα γι’ αυτόν. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΣ 6

 

«6. Μέγας δε πλουτισμός είναι η ευσέβεια μετά αυταρκείας».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 6ος: Η λέξη Ευσέβεια εμπεριέχει το ευ και το σέβας. Η ευσέβεια διακατέχεται από σοφία Θεού. Ο ευσεβής κάνει την δουλειά που ο Θεός ενέπνευσε μέσα του διά Πνεύματος Αγίου χωρίς να κρίνει, να καταλαλεί, να καταδικάζει κανέναν συνάνθρωπό του. Ο ευσεβής διέπεται από κάλος Θεού, είναι ιδεώδης άνθρωπος, δεν δημιουργεί σκάνδαλα, έχει αισθητήρια γεγυμνασμένα, δεν διαπληκτίζεται, προγνωρίζει με την γεμάτη σοφία Θεού διάκριση που τον διακατέχει τους συνανθρώπους του και συνδιαλέγεται μαζί τους με τα στοιχεία της ευγενής άμιλλας ή τους αποφεύγει με διακριτικό πνεύμα. Η ευσέβεια διέπεται από ωριμότητα. Αν κοιτάξουμε έναν ηλικιωμένο σοβαρό - υπεύθυνο άνθρωπο θα δούμε ότι κινείται με ευσέβεια πάνω σε πολλούς τομείς, την οποία ευσέβεια απέκτησε με την πάροδο πολλών χρόνων και την συνοδεύει βέβαια η αυτάρκεια. Όταν κάποιος διέπεται από την ιδιότητα της ευσέβειας, η οποία είναι η μεγαλύτερη αρετή - ιδιότητα του Θεού, πάει να πει ότι διακατέχεται και από έναν τεράστιο πνευματικό πλούτο. Για να μην πέσει στην παγίδα του εωσφορικού εγωισμού ο άνθρωπος του Θεού, χρειάζεται να διακατέχεται και από την αυτάρκεια (στοιχείο του Θεού), ώστε να μην ξεχειλίσει η ευλογία του Θεού και μετατραπεί σε εγωισμό.

Χρειάζεται να διακατέχει τον άνθρωπο και η αυτάρκεια, που σημαίνει ότι μπορεί να ικανοποιεί μόνος του τις ανάγκες του χωρίς απαιτήσεις με τα ήδη υπάρχοντα που ο Θεός ήδη έχει χορηγήσει. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΙ 7 – 8

 

«7. Διότι δεν εφέραμεν ουδέν εις τον κόσμον, φανερόν ότι ουδέ δυνάμεθα να εκφέρωμέν τι·

8. έχοντες δε διατροφάς και σκεπάσματα, ας αρκώμεθα εις ταύτα».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όταν ήρθαμε στον κόσμο δεν φέραμε τίποτα. Όταν θα φύγουμε δεν θα πάρουμε τίποτα, όμως, κατά την διάρκεια της ζωής μας αποκτούμε πολλά αγαθά. Γι’ αυτό να χαιρόμαστε και να μην θέλουμε περισσότερα διότι θα πέσουμε σε παγίδες, οι οποίες θα μας εγκλωβίσουν τόσο πολύ που δεν θα χαρούμε τίποτα.

Αυτό σημαίνει αυτάρκεια, να δοξάζουμε τον Θεό που έχουμε υγεία, τροφή, σπίτι, φίλους και έναν πνευματικό και υλικό πλούτο. Αν όλα αυτά δεν μας έχουν κάνει χαρούμενους, τότε χρειαζόμαστε πνεύμα Θεού διότι σίγουρα θα λείπει από την ζωή μας. Μου κάνει εντύπωση που πολλοί άνθρωποι έχουν τα πάντα και από το πρωί μέχρι το βράδυ παρουσιάζουν αντιπαλότητες, εγωισμούς, παράπονα, πονηρίες κ.λ.π.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΙ 9 – 10

 

«9. Όσοι δε θέλουσι να πλουτώσι πίπτουσιν εις πειρασμόν και παγίδα και εις επιθυμίας πολλάς ανοήτους και βλαβεράς, αίτινες βυθίζουσι τους ανθρώπους εις όλεθρον και απώλειαν.

10. Διότι ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία, την οποίαν τινές ορεγόμενοι απεπλανήθησαν από της πίστεως και διεπέρασαν εαυτούς με οδύνας πολλάς».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 9ος: Οι δε βουλόμενοι πλουτείν εμπίπτουσιν εις πειρασμόν. Ο υλικός πλουτισμός δημιουργεί όλους τους κινδύνους και όλα τα κακά τα οποία αναφέρονται στον 9ο στίχο. Ο ίδιος ο Χριστός μίλησε σχετικά με τον πλουτισμό και για τις παγίδες που κρύβει λέγοντας πως δυσκόλως οι τα χρήματα έχοντες εις την βασιλείαν του Θεού εισελεύσονται. Αυτό και μόνο θα έπρεπε να προβληματίσει όλους όσους λένε ότι είναι του Θεού και συλλέγουν υλικά αγαθά. Χρειάζεται σοφία Θεού όταν υπάρχει πλουτισμός ώστε η διαχείριση των υλικών αγαθών να δημιουργεί οικογένεια του Θεού. Ο τρόπος, κάμετε εις εαυτούς φίλους εκ του μαμωνά της αδικίας, δηλαδή αφού βρεθήκατε με χρήματα χρησιμοποιήστε τα για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου ώστε να μοιράζετε αγάπη, η οποία να στρέφεται προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο και εχθρό.

Στίχος 10ος: Οι οδύνες δημιουργούνται διότι ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει κυριευθεί από το δαιμόνιο της φιλαργυρίας. Αυτό ερμηνεύεται πως ο νους του είναι συνέχεια στο χρήμα, δηλαδή θα βγει έξω για φαγητό και αν τύχει και πληρώσει αυτός θα στενοχωρηθεί, θα αργήσει να ξαναβγεί διότι γι’ αυτόν είναι το παν το χρήμα. Θέλει να το βλέπει, να το σφίγγει, η οικονομία του είναι γενική σε όλους τους τομείς. Έχουμε ακούσει πως πολλοί έχουν πεθάνει χωρίς στέγη, χωρίς φαγητό και βρέθηκαν εκατομμύρια σε λογαριασμό της τράπεζα. Η μεγαλύτερη οδύνη είναι ότι όλη την ώρα κοιτάζει ο φιλάργυρος αν ανέβηκαν οι μετοχές, αν κατέβηκαν οι μετοχές, τι συμβαίνει στον κόσμο, είναι συνεχώς σε ένταση. Δεν είναι ζωή αυτή.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΙ 11 – 12

 

«11. Συ όμως, ω άνθρωπε του Θεού, ταύτα φεύγε· ζήτει δε δικαιοσύνην, ευσέβειαν, πίστιν, αγάπην, υπομονήν, πραότητα.

12. Αγωνίζου τον καλόν αγώνα της πίστεως· κράτει την αιώνιον ζωήν, εις την οποίαν και προσεκλήθης και ωμολόγησας την καλήν ομολογίαν ενώπιον πολλών μαρτύρων».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 11ος: Να φύγουμε τρέχοντας από την λογική αυτή της φιλαργυρίας και να ζητήσουμε την δικαιοσύνη του Θεού η οποία πάντα προσφέρει και ποτέ δεν απαιτεί, να ζητήσουμε την ευσέβεια του Θεού, να ζητήσουμε την πίστη, όχι την σκιώδη αλλά την ζώσα, να ζητήσουμε την αγάπη η οποία είναι δοτική και η οποία στρέφεται προς πάντας ανθρώπους ανεξαρτήτου φύλου, έθνους, δόγματος κ.λ.π. Να επιδιώξουμε την υπομονή η οποία είναι η αρετή των αρετών, εν τη υπομονή κτίσασθε τας ψυχάς σας, να ζητήσουμε την πραότητα η οποία διαφυλάττει την ίδια την ζωή, καθώς να ζητήσουμε και όλες τις ιδιότητες του Θεού. Αυτά να ζητάμε καθημερινά. Ο Κύριος τόνισε, Μη θησαυρίζετε εις εαυτούς θησαυρούς επί της γης, όπου σκώληξ και σκωρία αφανίζει και όπου κλέπται διατρυπούσι και κλέπτουσιν. Αλλά θησαυρίζετε εις εαυτούς θησαυρούς εν ουρανώ, όπου ούτε σκώληξ ούτε σκωρία αφανίζει και όπου κλέπται δεν διατρυπούσιν ουδέ κλέπτουσιν.

Ο Κύριος εδώ και δέκα χρόνια με έχει καλέσει στο αγιαστήριο. Εκεί συνδιαλέγομαι καθημερινά μαζί του και με σπουδάζει. Έτσι, έχω συλλέξει σήμερα έναν θησαυρό που με ζωοποιεί και είναι τόσο μεγάλος που πραγματικά μπορεί να χορτάσει όλα τα έθνη. Ο Κύριος τόνισε, ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού και ταύτα πάντα θέλουσι σας προστεθή. Αυτά να ζητάμε λοιπόν, τα του Θεού. Αμήν.

Στίχος 12ος: Να εργαζόμεθα με το πνεύμα του Θεού το οποίο διακατέχεται από την αρετή των αρετών ταπεινοφροσύνη και να μην εργαζόμεθα με αθέμιτους τρόπους προς επίτευξη προσωπικών φιλοδοξιών. Τελευταία να εργαζόμεθα στο να εντάξουμε στην ζωή μας τα στοιχεία του Θεού τα οποία ζωοποιούν την ζωή, την οποίαν μεταστοιχειώνουν από φθαρτή σε άφθαρτη. Οποιαδήποτε άλλη διδασκαλία η οποία δεν μας ζωοποιεί και δεν μας εξελίσσει, δεν μας αναπτύσσει γονιδιακά, δεν αποκωδικοποιεί όλα τα μυστήρια της ζωής να την απορρίπτουμε.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΣ 13

 

«13. Σε παραγγέλλω ενώπιον του Θεού του ζωοποιούντος τα πάντα και του Ιησού Χριστού του μαρτυρήσαντος ενώπιον του Ποντίου Πιλάτου την καλήν ομολογίαν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η καλή ομολογία, η θεάρεστη ομολογία είναι να διακατεχόμαστε από σοφία Θεού, η οποία σοφία να διέπεται από τα έργα εκείνα που βραβεύουν Θεός και άνθρωπος. Όταν έχουμε καλή προαίρεση είναι σίγουρο ότι θα βρούμε τον τρόπο να φέρουμε τις επαγγελίες του Θεού στην ζωή μας, οι οποίες τείνουν στο να γίνουμε κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Χριστού και συμμέτοχοι της δόξης αυτού του Θεού. Για να μας αποδεχτούν οι άνθρωποι, θα πρέπει να εισέλθουμε στο αγιαστήριο ώστε να αντλήσουμε την σοφία του Θεού την οποίαν μετέπειτα να κάνουμε δευτέρα φύση στην ζωή μας και να μας ζωοποιεί εις το εκατονταπλάσιο. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΣ 14

 

«14. να φυλάξης την εντολήν αμόλυντον, άμεμπτον, μέχρι της επιφανείας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η εντολή του Θεού είναι να αναγεννηθούμε και να μας διακατέχει πάντα η ζώσα πίστη του Χριστού μας για να προβούμε στις ενέργειες εκείνες που καταργούν την αμαρτία, η οποία αμαρτία επιφέρει έξαφνα τον ανήλεο θάνατο. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΙ 15 – 16

 

«15. την οποίαν εν τοις ωρισμένοις καιροίς θέλει δείξει ο μακάριος και μόνος Δεσπότης, ο Βασιλεύς των βασιλευόντων και Κύριος των κυριευόντων,

16. όστις μόνος έχει την αθανασίαν, κατοικών φως απρόσιτον, τον οποίον ουδείς των ανθρώπων είδεν ουδέ δύναται να ίδη· εις τον οποίον έστω τιμή και κράτος αιώνιον· αμήν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 15ος: Οι ορισμένοι καιροί έχουν έρθει και ο λόγος διότι σήμερα διά της Φωνής Θεού κηρύττεται το Ευαγγέλιο της βασιλείας, το οποίο είναι το ολοκληρωμένο Ευαγγέλιο. Ολοκληρωμένο είναι αυτό το οποίο δεν απορρίπτει την άφθαρτη ζωή, την οποίαν χτίζει στο ανθρώπινο σώμα διά του Χριστού. Αυτό το Ευαγγέλιο της βασιλείας διά του αγιασμού δημιουργεί την μεταστοιχείωση στο σώμα η οποία το μεταβάλλει από φθαρτό σε άφθαρτο. Ο λόγος που κηρύττεται το Ευαγγέλιο της βασιλείας του Θεού σήμερα, είναι διότι η Φωνή Θεού προέβη στις ενέργειες εκείνες που το δημοσιοποιούν, παρέχοντας σε όλους τους Χριστιανούς ανά την υφήλιο την δυνατότητα να το αναπτύξουν στην ζωή τους δωρεάν και μέσω της πνευματικής περιουσίας - σοφίας που διακατέχει σήμερα την Φωνή Θεού να προβούν οι Χριστιανοί εκείνοι που συλλαμβάνουν την ουσιαστική παρουσία της στον κόσμο στις ενέργειες εκείνες που μεταβάλλουν την φθορά του σώματος σε αφθαρσία.

Η Φωνή Θεού χορηγεί δωρεάν την πνευματική περιουσία της σε όποιον άνθρωπο την θελήσει, κάνοντας το Ευαγγέλιο του Χριστού αδάπανο. Ο τρόπος, επικοινωνώντας μαζί της και δεύτερον επισκέπτοντας την σελίδα της στο internet την οποίαν βρίσκει στο google γράφοντας ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ ή στην διεύθυνση: foni-tom.blogspot.com

Στίχος 16ος: Την ζωή την άφθαρτη την έχει ο Χριστός και είναι διατυπωμένη μέσα στον Λόγο του Θεού (Καινή Διαθήκη). Το μόνο που χρειάζεται από εμάς είναι να εντρυφούμε πάνω σε αυτήν (Καινή Διαθήκη) έχοντας καθαράν συνείδηση ώστε να συλλάβουμε το αποκεκρυμμένο μυστήριο, το οποίο κατέχει σήμερα ο Υιός και Λόγος του Θεού του ζώντος και να μιμηθούμε αυτόν αφιερώνοντας εαυτό στο να ποιούμε το θέλημά του. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΙ 17 – 19

 

«17. Εις τους πλουσίους του κόσμου τούτου παράγγελλε να μη υψηλοφρονώσι, μηδέ να ελπίζωσιν επί την αδηλότητα του πλούτου, αλλ' επί τον Θεόν τον ζώντα, όστις δίδει εις ημάς πλουσίως πάντα εις απόλαυσιν,

18. να αγαθοεργώσι, να πλουτώσιν εις έργα καλά, να ήναι ευμετάδοτοι, κοινωνικοί,

19. θησαυρίζοντες εις εαυτούς θεμέλιον καλόν εις το μέλλον, διά να απολαύσωσι την αιώνιον ζωήν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Οι πλούσιοι στηρίζουν την πίστη τους, την ζωή τους στα φάρμακα, στους γιατρούς και στα χρήματα τα οποία αποθηκεύουν διακατεχόμενοι εις όλην τους την ζωή από την λογική ότι χρειάζονται περισσότερα και ενώ έχουν την δυνατότητα με αυτά που έχουν να εξασφαλίσουν την δική τους ζωή αλλά και των γύρω τους, ζουν σε έναν ανήλεο πόλεμο θεωρώντας ότι πάντα κινδυνεύουν. Έτσι, μέχρι τα βαθιά γεράματα εργάζονται και μπλέκουν σε πολυμορφικές απάτες με φυσική συνέπεια να μην εμπιστεύονται τίποτα και κανέναν. Το δαιμόνιο ότι μπορεί να χάσουν την περιουσία τους, τους κάνει να απέχουν από έργα αγαθά. Ας γνωρίζουν ότι ο Θεός έδωσε εις χείρας τους την δυνατότητα, αφού ο κόσμος αυτός στηρίζεται στα χρήματα, να γίνουν καλοί διαχειριστές της αγάπης του Θεού ώστε μέσω αυτού του πλούτου να συλλέξουν αμάραντο θησαυρό. Και να μην ξεχνούν ότι ο ίδιος ο Χριστός φανέρωσε πως η ζωή δεν συνίσταται εκ των υπαρχόντων, καθώς ευκολότερα περνά η κάμηλος από την βελόνα παρά ο πλούσιος με εωσφορικά στοιχεία στην βασιλεία του Θεού και επειδή μιλάμε για αιώνιες καταστάσεις οι οποίες μετά την κρίση δεν μεταβάλλονται, ας γίνουν πιο δοτικοί στις ανάγκες των συνανθρώπων τους. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΙ 20 – 21

 

«20. Ω Τιμόθεε, την παρακαταθήκην φύλαξον, αποστρεφόμενος τας βεβήλους ματαιολογίας και τας αντιλογίας της ψευδωνύμου γνώσεως,

21. την οποίαν τινές επαγγελλόμενοι επλανήθησαν κατά την πίστιν. Η χάρις είη μετά σου· αμήν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η παρακαταθήκη είναι ο Λόγος του Θεού, ο οποίος δύναται να εξασφαλίσει σε έναν ή πολλούς ανθρώπους την σωτηρία της ψυχής αλλά και την μεταστοιχείωση του σώματος από φθαρτό σε άφθαρτο. Βέβηλες και ψευδείς γνώσεις κατέχουν τον άνθρωπο που διακατέχεται από τα εντάλματα των ανθρώπων, από τα στερεότυπα του κόσμου και από τις θρησκείες οι οποίες διακηρύττουν ότι η βασιλεία του Θεού είναι στον ουρανό εν αντιθέσει με τον Κύριο ο οποίος φανέρωσε ότι η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί και οι βιαστές αρπάζουν αυτή.

Εύχομαι, να εισέλθουμε στα βαθιά νοήματα του Ευαγγελίου ώστε να αντλήσουμε την σοφία του Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

 

 

ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

 

Η ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 1

 

«1. Παύλος, απόστολος Ιησού Χριστού διά θελήματος Θεού κατά την επαγγελίαν της ζωής της εν Χριστώ Ιησού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο στην ζωή μας από το να γίνεται το θέλημα του Θεού και να δυνάμεθα να το καταλαβαίνουμε και να υπακούμε με χαρά ώστε να οδηγούμε τον εαυτό μας διά της συμβουλής και νουθεσίας του Χριστού στην ζωή την άφθαρτη. Καμιά φορά καλούμαστε υπό του Θεού να κάνουμε υπερβάσεις στον υλικό ή στον πνευματικό τομέα. Να μην φοβόμαστε να προβούμε σε υπερβατικές πνευματικές ενέργειες, διότι αυτές θα γίνουν στην ζωή μας δόξα Θεού και δόξα δική μας. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 2 – 5

 

«2. προς Τιμόθεον το αγαπητόν τέκνον· είη χάρις, έλεος, ειρήνη από Θεού Πατρός και Χριστού Ιησού του Κυρίου ημών.

3. Ευχαριστώ τον Θεόν, τον οποίον λατρεύω από προγόνων μετά καθαράς συνειδήσεως, ότι αδιαλείπτως σε ενθυμούμαι εν ταις δεήσεσί μου νύκτα και ημέραν,

4. επιποθών να σε ίδω, ενθυμούμενος τα δάκρυά σου, διά να εμπλησθώ χαράς,

5. ανακαλών εις την μνήμην μου την εν σοι ανυπόκριτον πίστιν, ήτις πρώτον κατώκησεν εν τη μάμμη σου Λωΐδι και εν τη μητρί σου Ευνίκη, είμαι δε πεπεισμένος ότι και εν σοι».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Μακάρι να γεμίσει ο κόσμος με τέτοιους μαθητές, με τέτοιους ανθρώπους που να εργάζονται για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου με όλες τους τις δυνάμεις, ώστε να χρησιμοποιηθούν άνωθεν ως σαν σκεύη εκλογής για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου. Στην Φωνή Θεού έχουμε τέτοια παιδιά που την υπηρετούν σήμερα με ιδιαίτερη χαρά, με αγάπη ανυπόκριτη και θυσία υλική. Στείλε Κύριε καλούς εργάτες ώστε να δημιουργηθεί ο νέος κόσμος με νέους ουρανούς και νέα γη εν οις δικαιοσύνη κατοικεί. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

Στον 5ο στίχο γίνεται λόγος για την πίστη. Να γνωρίζουμε ότι η ανυπόκριτη πίστη, η καθαρή πίστη, η ζώσα πίστη πετά όλα τα της μέριμνας του βίου εις τον κάλαθον των αχρήστων. Έτσι ο νους του ανθρώπου είναι μέρα και νύχτα εις τον αγώνα του καθαρισμού, του αγιασμού, της εξάπλωσης του Ευαγγελίου της βασιλείας το οποίο καθιστά την δόξα του Θεού αιώνια. Η υποκριτική πίστη στηρίζεται σε εντάλματα, σε τύπους και σε υλικές δυνάμεις. Ο πνευματικός άνθρωπος δύναται ευκόλως να καταλάβει ποιος έχει ζώσα, αληθινή πίστη και ποιος έχει υποκριτική πίστη. Αν θέλουμε την αλήθεια θα την μάθουμε, θα την βρούμε μέσα στον Λόγο του Θεού. Αν όχι, θα ζήσουμε στην παραμυθία που προκαλούμε οι ίδιοι στον εαυτό μας.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 6 – 9

 

«6. Διά την οποίαν αιτίαν σε υπενθυμίζω να αναζωπυρής το χάρισμα του Θεού, το οποίον είναι εν σοι διά της επιθέσεως των χειρών μου·

7. διότι δεν έδωκεν εις ημάς ο Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σωφρονισμού.

8. Μη αισχυνθής λοιπόν την μαρτυρίαν του Κυρίου ημών μηδέ εμέ τον δέσμιον αυτού, αλλά συγκακοπάθησον μετά του ευαγγελίου με την δύναμιν του Θεού,

9. όστις έσωσεν ημάς και εκάλεσε με κλήσιν αγίαν, ουχί κατά τα έργα ημών, αλλά κατά την εαυτού πρόθεσιν και χάριν, την δοθείσαν εις ημάς εν Χριστώ Ιησού προ χρόνων αιωνίων».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 6ος: Τα χαρίσματα να τα εκδηλώνουμε, διότι μέσω αυτών οικοδομούμε τον εαυτό μας αλλά και την εκκλησία του Χριστού. Το χάρισμα δίδεται διά της επιθέσεως των χειρών εκείνων που διακατέχονται από την εξουσία να μπορούν να το μεταδώσουν αλλά και απ’ ευθείας από τον ίδιο τον Θεό όταν ο άνθρωπος αφιερώνεται και όταν εμμένει στην προσευχή. Αμήν.

Στίχος 7ος: Πνεύμα δειλίας έχουμε όταν άλλα σκεφτόμαστε, άλλα πιστεύουμε και άλλα εκδηλώνουμε φοβούμενοι μήπως κατηγορηθούμε και γίνουμε αποσυνάγωγοι. Χρειάζεται προσοχή, διότι έτσι ντροπιάζουμε τον Θεό ο οποίος μας εμπιστεύθηκε την πνευματική του περιουσία και εμείς γινόμαστε όπως εκείνος στην παραβολή που έκρυψε το δηνάριο που του έδωσε ο Χριστός και δεν έθεσε αυτό ώστε να πάρει έναν μικρό τόκο (ευλογία). Δεν υπάρχει χειρότερη υποκρισία από το να μας διακατέχει δειλία και να μην προβαίνουμε σε πνευματικές ενέργειες μήπως και το κοινωνικό σύστημα μας αποστραφεί. Να θυμόμαστε ότι όποιος φίλος του κόσμου εχθρός του Θεού καθίσταται, όποιος φίλος του Θεού εχθρός του κόσμου. Η έχθρα δημιουργείται διότι οι δύο κόσμοι διέπονται από διαφορετικές αρχές, π.χ. ο Θεός από την αλήθεια ενώ ο κόσμος από το ψέμα, ο Θεός από τον αγιασμό ενώ ο κόσμος από την αμαρτία, ο Θεός από την άφθαρτη, αθάνατη ζωή ενώ ο κόσμος από την φθαρτή και μεταθανάτια ζωή. Άρα, να μην δειλιάζουμε διότι σήμερα μας δίνεται η ευκαιρία να βγούμε στον ουρανό. Καλύτερα να ντρέπεται ο κόσμος για μας παρά ο Θεός για μας. Εύχομαι την ημέρα του Κυρίου ο Χριστός να τρέξει να μας αγκαλιάσει και με χαρά να μας συστήσει παντού και εύχομαι επίσης να μην βρεθεί ουδέ εις για τον οποίον ο Χριστός θα ντραπεί για την απιστία του και για την δειλία του. Αμήν.

Στίχος 8ος: Καλύτερα να πεθάνουμε παρά να ντραπούμε. Κύριε φύλαξέ μας από τον πειρασμό της δειλίας. Όποιος δειλιάζει είναι ευάλωτος, διότι μπορεί να πέσει ακόμα και στο μεγαλύτερο υπόβαθρο του διαβόλου συλλέγοντας λεγεώνες δαιμονίων μέσα του, μη γένοιτο! Ο άνθρωπος που θα κιοτέψει και θα απομακρυνθεί από την ζωή την αιώνια και τις ενέργειες που την αναπτύσσουν, θα γυρίσει πάλι στα ίδια, στους τύπους, στις θρησκείες και στα εντάλματα των ανθρώπων. Ο κύων επέστρεψεν εις το ίδιον αυτού εξέρασμα και ο χοίρος λουσθείς επέστρεψεν εις το κύλισμα του βορβόρου. Μη γένοιτο!

Στίχος 9ος: Σε αυτόν τον Θεό Πατέρα χρωστάμε τα πάντα με το μεγαλύτερο δώρο του Θεού ως προσφορά στον άνθρωπο την θυσία του Υιού του, η οποία εξασφάλισε σε εμάς την σοφία του Θεού. Και ότι επίσης μας δημιούργησε λογικά όντα με λόγο, ο οποίος λόγος δημιουργεί πολιτισμούς και χρησιμοποιείται και ως πολιτιστικό στοιχείο διαμορφώνοντας τον πνευματικό μας χαρακτήρα εν Θεώ. Αν λοιπόν αρνηθούμε αυτόν που δημιούργησε ορατά και αόρατα, δυνάμεις, εξουσίες και αρχές θα αρνηθούμε και τον εαυτό μας στον οποίον ο Θεός εναποθέτει την σοφία του, με φυσική συνέπεια να ομοιωθούμε με τοις κτήνεσι τοις ανοήτοις. Μη γένοιτο! Λίγη πνευματική σοβαρότητα και λίγη πνευματική υπευθυνότητα να μας διακατέχει ώστε να γίνουμε λίθοι ζώντες στο οικοδόμημα του Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 10

 

«10. φανερωθείσαν δε τώρα διά της επιφανείας του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, όστις κατήργησε μεν τον θάνατον, έφερε δε εις φως την ζωήν και την αφθαρσίαν διά του ευαγγελίου».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο Χριστός ερχόμενος στον κόσμο κατήργησε κάθε αρχή και κάθε εξουσία με τον λόγο του και με τα έργα του, έτσι εκδήλωσε διά της ζωής του την προτροπή να τείνουν όλοι οι άνθρωποι στην αγάπη και στην ζωή την άφθαρτη. Η οποία ζωή εκδηλώθηκε από τον ίδιο τον Θεό και υιοθετείται από τον άνθρωπο ώστε να εκπληρωθεί ως προς τον συνάνθρωπο, ο Λόγος έγεινε σαρξ και κατώκησε μεταξύ ημών και είδομεν την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Ο τρόπος για να γίνει είναι σήμερα διατυπωμένος μέσα στον Λόγο του Θεού. Όταν αυτές οι αρχές υιοθετηθούν από τους ανθρώπους όλα τα άλλα δεν χρειάζονται. Για να υπάρχουν σήμερα όλα τα άλλα αφήνει να εννοηθεί ότι το έργο του Χριστού και τα λόγια του υιοθετήθηκαν προς παράδειγμα από το σύνολο των ανθρώπων, όμως, δεν έγιναν αντιληπτά ώστε να γίνουν και τα έργα τους αγάπη. Αν και σήμερα όλοι τον κηρύττουν τον Χριστό, όμως, δεν ποιούν το θέλημά του. Αυτό αφήνει να εννοηθεί ότι θα υιοθετηθεί από την γενιά εκείνη που θα αντιληφθεί την μεγάλη αξία του Χριστού, από την γενιά εκείνη που μέσα από εμπειρίες θα πάρει τον Λόγο του Θεού στα χέρια της και με απόφαση και ειλικρίνεια θα υιοθετήσει τις αρχές του Θεού στην καθημερινότητά της. Η γενιά αυτή υπάρχει σήμερα και ο χρόνος ήρθε διότι ο κόσμος εξελίχθηκε και αντιλαμβάνεται το σωστό και το λάθος. Εκείνο που χρειάζεται είναι η σοφία του Θεού. Ο Θεός φρόντισε ώστε η Φωνή Θεού να έχει την σοφία αυτή και μπορεί κάποιος να την λάβει ώστε να συνειδητοποιήσει τον Λόγο του Ευαγγελίου τον οποίον οι αιώνες σεβάστηκαν και μετέφεραν μέχρι σήμερα. Πάντως, όποιος θέλει να δει την δύναμη και την εξουσία του Λόγου του Θεού δεν έχει παρά να πάρει στα χέρια του την Καινή Διαθήκη και είναι θέμα χρόνου να συλλάβει την μέγιστη αξία του. Η ζωή λοιπόν είναι μέσα στον Λόγο του Θεού και η αφθαρσία είναι μέσα στο σώμα μας, η οποία ενεργοποιείται με το ρήμα του Θεού που βρίσκεται στον Λόγο του Θεού. Αφού το ρήμα του λοιπόν είναι ζωοποιόν, αρκεί να το υιοθετήσουμε με ειλικρίνεια σε σημείο που να αυξηθεί η πίστη που θα χρειαστεί για να καταργηθεί η φθορά και ο θάνατος από τα σώματα ημών. Επαγγελία η οποία εδόθη εξ αρχής υπό του Θεού και παραμένει μέχρι να λάβει χώρα στην ζωή μας διά της μετανοίας, της αναγέννησης, της σοφίας του Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 11 – 12

 

«11. εις το οποίον ετάχθην εγώ κήρυξ και απόστολος και διδάσκαλος των εθνών.

12. Διά την οποίαν αιτίαν και πάσχω ταύτα, πλην δεν επαισχύνομαι· διότι εξεύρω εις τίνα επίστευσα και είμαι πεπεισμένος ότι είναι δυνατός να φυλάξη την παρακαταθήκην μου μέχρις εκείνης της ημέρας».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Πράγματι η αγάπη του αποστόλου Παύλου ως προς τον Θεό, έκανε τον Θεό να τον υπέρ ευλογήσει ώστε η αγάπη του αυτή να διαπεράσει τους αιώνες και το έργο του να διαμένει στους αιώνες για να μπορούν οι γενιές να σπουδάζουν την σοφία του Θεού μέχρι και σήμερα. Σήμερα, όμως, στην ζωή βρισκόμεθα όλοι εμείς και η βασιλεία του Θεού, το θέλημα του Θεού δεν εκπληρώθηκε ακόμη παρά μέρος αυτού στην ζωή των ανθρώπων. Εδώ αφήνει να εννοηθεί ότι υπάρχει συνέχεια και εμείς μπορούμε αν το θέλουμε να γίνουμε σκεύη εκλογής και να χτίσουμε αυτόν τον ουράνιο άκτιστο κόσμο μέσα μας, ώστε η παρουσία μας να συνεπάρει τα έθνη σε μία ουσιαστική προσκόλληση και παρότρυνση πάνω στο θέλημα του Θεού. Εύχομαι, να γίνουμε σήμερα όλοι εμείς μιμητές του Χριστού, μιμητές του αποστόλου Παύλου, μιμητές των αγίων και όλων των αφιερωμένων ανθρώπων ώστε να πληρωθούν τα έθνη με την σοφία του Θεού, με την αγάπη, με την ταπείνωση, με την ζωή την άφθαρτη, την αθάνατη. Η Φωνή Θεού έχει ξεκινήσει εδώ και δέκα χρόνια να εργάζεται για την δόξα του Θεού με την άδεια του Θεού. Ο τρόπος που εργάζεται είναι με τα κηρύγματα, με τους κύκλους, με την σοφία του Θεού και τελευταία με την προσευχή. Δουλειά της είναι να δώσει να καταλάβουν οι άνθρωποι την αξία του Ευαγγελίου, ώστε να το πάρουν οι άνθρωποι εις όλο τον κόσμο στα χέρια τους. Από εκεί και πέρα όλα θα αλλάξουν, διότι θα αλλάξουμε εμείς. Η απόφασή μας και η αγάπη μας θα αλλάξει και τον κόσμο, αρκεί να το πιστέψουμε. Άνθρωπος ζήλο Θεού πεπυρωμένος δήμο, χώρα, έθνη δύναται να οδηγήσει στην σωτηρία της ψυχής και του σώματος. Τα μέσα υπάρχουν, η σοφία του Θεού υπάρχει, η αφιέρωση και η απόφαση χρειάζονται από εμάς. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 13

 

«13. Κράτει το υπόδειγμα των υγιαινόντων λόγων, τους οποίους ήκουσας παρ' εμού, μετά πίστεως και αγάπης της εν Χριστώ Ιησού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο κάθε άνθρωπος περνάει ανάλογα το πνευματικό του επίπεδο ή στάδιο από διάφορα πνευματικά μονοπάτια. Το άπαν της πνευματικής αναγέννησης είναι να εξελίσσεται ο άνθρωπος και να υπερβαίνει τα υφιστάμενα στερεότυπα, τα οποία ο ίδιος δογμάτισε στην ζωή του, ώστε να μπορέσει να συλλάβει την υγιαίνουσα διδασκαλία, όπως εδώ ο απόστολος Παύλος έχει διοχετεύσει στον Τιμόθεο. Όταν κάποιος την αντιληφθεί την υγιαίνουσα διδασκαλία, το μόνο που έχει να κάνει είναι να την διαφυλάξει ως σαν κόρη οφθαλμού την οποία και να αναπτύξει αδιαφορώντας για τις εξωτερικές παρεμβάσεις που θα δεχτεί, οι οποίες δοκιμάστηκαν και δεν τον οδήγησαν στην αναγέννηση που φέρνει την ελευθερία του Θεού, διότι όπου το πνεύμα του Θεού εκεί και ελευθερία. Αν δεν νιώθει ελευθερία, αν δεν νιώθει χαρά, αν δεν νιώθει Θεό στην ζωή του να συνεχίσει να ψάχνει και να ερευνά τον Λόγο του Θεού αλλά και τον πνευματικό κόσμο μέχρι να βρει εκείνο το πνεύμα το οποίο αναπτύσσει τον Θεό στην ζωή του και τον ελευθερώνει. Ο Χριστός τόνισε, φανέρωσε, Ερευνάτε τας γραφάς, διότι εν αυταίς έχετε ζωήν αιώνιον. Αν η πνευματικότητα που έχει αναπτύξει ένας άνθρωπος δεν τον ζωοποιεί γονιδιακά και δεν κάνει τα κύτταρά του να χαίρονται ώστε να παράγουν αιώνια ζωή, τότε να συνεχίσει να ψάχνει μέχρι να βρει την υγιαίνουσα διδασκαλία η οποία ζωοποιεί. Το ότι θα τον ζωοποιεί θα το καταλάβει διότι ο Θεός θα ζει μέσα του και θα ενεργεί κάτω από όλες τις συνθήκες, διαφυλάττοντας την ακεραιότητα και την πληρότητα της ζωής. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 14

 

«14. Την καλήν παρακαταθήκην φύλαξον διά του Πνεύματος του Αγίου του ενοικούντος εν ημίν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η Παρακαταθήκη είναι η σύμβαση με την οποία ο ένας εκ των συμβαλλομένων (θεματοφύλακας) αναλαμβάνει την υποχρέωση να φυλάξει το υπό του ετέρου των συμβαλλομένων (παρακαταθέτη) παραδιδόμενο σ΄ αυτόν κινητό πράγμα και να παραδώσει τούτο όταν του ζητηθεί. Άρα, θα πρέπει να γίνουμε καλοί διαχειριστές διότι θα έρθει η ημέρα που η σύμβαση θα λήξει και θα πρέπει να αποδώσουμε το αντίτιμο, το οποίο έθεσε ο Θεός εις χείρας ημών. Έχουμε μία παραβολή που λέει ότι ο Θεός έδωσε σε έναν 5 δηνάρια και αυτός τα έκανε 10, σε άλλον 2 και τα έκανε 4, ένας το έκρυψε και ούτε για τον εαυτό του δεν εκμεταλλεύτηκε την πνευματική περιουσία του Θεού και για τον λόγο αυτό κρίθηκε υπό του Θεού ως μη δίκαιος. Χρειάζεται προσοχή! Να μας διακατέχει το πνεύμα της προσφοράς και της σωστής διαχείρισης, αφού η παρακαταθήκη (σύμβαση) του Θεού δεν είναι υλική ώστε να μοιραστεί και να χάσει την αξία της αλλά πνευματική, την οποίαν μπορούν πολλοί άνθρωποι να χρησιμοποιήσουν και να ευλογηθούν ώστε να συντελέσουν θεάρεστο έργο ενώπιον Θεού και ανθρώπων, παραδίδοντας αυτό όταν έρθει η ώρα πολλαπλασιασμένο στον Θεό. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 15 – 18

 

«15. Εξεύρεις τούτο, ότι με απεστράφησαν πάντες οι εν τη Ασία, εκ των οποίων είναι ο Φύγελλος και ο Ερμογένης.

16. Είθε ο Κύριος να δώση έλεος εις τον οίκον του Ονησιφόρου, διότι πολλάκις με παρηγόρησε και δεν επησχύνθη την άλυσίν μου,

17. αλλ' ότε ήλθεν εις την Ρώμην, με εζήτησε μετά σπουδής πολλής και με εύρεν·

18. είθε ο Κύριος να δώση εις αυτόν να εύρη έλεος παρά Κυρίου εν εκείνη τη ημέρα· και όσας διακονίας έκαμεν εν Εφέσω, συ εξεύρεις καλήτερα».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Είναι πολλοί αδελφοί που όταν αντιλαμβάνονται ότι χρειάζεται να εισέλθουν σε θυσίες, διεξάγοντας πνευματικούς αγώνες για την αναγέννηση των συνανθρώπων και την επιστροφή αυτών στις αρχές του Θεού, στα δρώμενα του Ευαγγελίου του Χριστού, αποφεύγουν και αναπτύσσουν μία θρησκεία στα μέτρα που τους βολεύει έχοντας συμμετοχή εν μέρει στα πνευματικά και περισσότερο στα υλικά στοιχεία του κόσμου. Πολλοί αντιλαμβάνονται το λάθος και επιστρέφουν στις ουσιαστικές αρχές του Αγίου Θεού. Αμήν.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΙ 1 – 3

 

«1. Συ λοιπόν, τέκνον μου, ενδυναμού διά της χάριτος της εν Χριστώ Ιησού,

2. και όσα ήκουσας παρ' εμού διά πολλών μαρτύρων, ταύτα παράδος εις πιστούς ανθρώπους, οίτινες θέλουσιν είσθαι ικανοί και άλλους να διδάξωσι.

3. Συ λοιπόν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 1ος: Η δύναμη έρχεται από την αφιέρωση που διεξάγεται στο αγιαστήριο και στον στίβο που υπάρχουν οι κοινωνίες των ανθρώπων όπου εκεί γίνεται η εξάπλωση του Λόγου του Θεού, κάνοντας την πλειονότητα των ανθρώπων να εισέρχεται στα Άγια των Αγίων και τις κοινωνίες να μεταβάλλονται από ανθρώπινες σε θεϊκές. Η χάρη είναι πάντα δίπλα στον άνθρωπο από γεννήσεώς του.     Όταν ο Θεός βλέπει καλή προαίρεση στον άνθρωπο που εργάζεται τα του Θεού, τότε την αυξάνει την χάρη, την μεγαλώνει με πολυποίκιλα σημεία όπως λόγους διδαχής γεμάτους σοφία Θεού, με ενέργειες εξάπλωσης, η οποία εξάπλωση γίνεται με στοιχεία ευγενής άμιλλας, με θαύματα, με καρπούς, με χαρίσματα και με σημεία Θεού τα οποία κάνουν πολλούς αδελφούς να εισέρχονται στα άγια σκηνώματα του Αγίου Θεού. Αν ένας άνθρωπος έχει σύμπνοια με το θέλημα του Θεού, τότε η δική του χάρη γίνεται χάρη αντί χάρητος και σώζει πολλούς ανθρώπους, στεγάζει πολλούς ανθρώπους.

Στίχος 2ος: Η Φωνή Θεού έχει συγκεκριμένη πνευματική περιουσία. Πάνω σε αυτήν να τείνουμε όλοι και αυτήν να μεταλαμπαδεύσουμε, διότι αυτή ζωοποιεί και αυτή ιδρύει την βασιλεία του Θεού μέσα μας και γύρω μας. Ο λόγος, διότι διέπεται από το Ευαγγέλιο της βασιλείας. Ο Κύριος τόνισε, και κηρυχθήσεται τούτο το ευαγγέλιον της βασιλείας εν όλη τη οικουμένη εις μαρτύριον πάσιν τοις έθνεσιν και τότε ήξει το τέλος. Το μαρτύριο που μαρτυρά την σοφία του Θεού είναι η πνευματική διδασκαλία της Φωνής Θεού. Το Ευαγγέλιο της βασιλείας έχει συγκεκριμένες επιδιώξεις, πρώτον να μετανοήσουμε, δεύτερον να αναγεννηθούμε, τρίτον να εισέλθουμε στο αγιαστήριο ώστε να σπουδάσουμε την σοφία του Θεού, η οποία αναπτύσσεται στον Λόγο του Θεού και στην Φωνή Θεού, τέταρτον να καταργηθεί η αμαρτία από τα σώματα ημών, πέμπτον να ιδρυθεί η βασιλεία του Θεού μέσα μας και γύρω μας, έκτον να καταργηθεί η φθορά και ο θάνατος από τα σώματα ημών, έβδομον να εξαπλωθεί εν δυνάμει η βασιλεία του Θεού σε όλον τον κόσμο από υιούς και θυγατέρες οι οποίοι θα έχουν τα στοιχεία που αναφέρω, όγδοον να διέπει τον λαό του Θεού, το στράτευμα του Θεού η συνοχή. Ο Κύριος τόνισε, Πάτερ Άγιε, τήρησον αυτούς εν τω ονόματί σου ους δέδωκάς μοι ίνα ώσιν εν καθώς ημείς. Όπως ο Θεός είναι τριαδικός και διέπεται από την ενότητα, έτσι και εμείς να είμεθα και ενώ έχουμε διαφορετική προσωπικότητα ή αποστολή να είμεθα ένα διατηρώντας την συνοχή της ανυπόκριτης αγάπης, η οποία είναι η βάση της ζωής. Ένατον, αφού ο λαός δημιουργηθεί και επικρατήσει η ζωή έναντι του θανάτου, ο Χριστός θα κάνει την δευτέρα του παρουσία. Ο Πατέρας είπε στον υιόν του, Κάθου εκ δεξιών μου, εωσού θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου, έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος.

Εύχομαι να φτάσουμε γρήγορα στους στόχους αυτούς, ώστε να εισέλθουμε ζώντες στην βασιλεία του Θεού ιδρύοντάς την μέσα μας και γύρω μας. Βασιλεία Θεού σημαίνει ότι τίποτα ουράνιο ή επίγειο δεν δύναται να μας οδηγήσει στην φθορά, στον θάνατο. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΙ 4 – 5

 

«4. Ουδείς στρατευόμενος εμπλέκεται εις τας βιωτικάς υποθέσεις, διά να αρέση εις τον στρατολογήσαντα.

5. Εάν δε και αγωνίζηταί τις, δεν στεφανούται, εάν νομίμως δεν αγωνισθή».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Δεν διεξάγουμε πνευματικό αγώνα διότι κάποιος μας στρατολόγησε ώστε να είμεθα ευάρεστοι στα μάτια αυτού του στρατολογήσαντα. Αυτό δεν θα ωφελήσει την ζωή μας. Χρειάζεται να αγαπούμε τον στρατολογήσαντα αλλά και να είμεθα ευάρεστοι στον Θεό με τα λόγια μας και τα έργα μας, ώστε να γίνουμε κατόπιν συνεργάτες και συμμέτοχοι της δόξης του Θεού μαζί με τον στρατολογήσαντα. Γένοιτο, γένοιτο αμήν. Όποιος λοιπόν αγωνίζεται δεν στεφανούται όταν εργάζεται για το θεαθήναι αναπτύσσοντας εντάλματα ανθρώπων. Η νόμιμη οδός είναι ο αγώνας του καθαρισμού και του αγιασμού μέσω της μέγιστης αρετής, της θυσίας, η οποία αποβλέπει στην δόξα του Θεού και στην σωτηρία των συνανθρώπων, καθιστώντας ο κάθε αδελφός το σώμα του θυσία ευάρεστη στον Θεό, ώστε ο Θεός μέσω αυτού να ολοκληρώσει το έργο του. Έτσι, δημιουργούνται τα σκεύη εκλογής όπου Θεός και άνθρωπος συνδιαλέγονται στον αιώνα τον άπαντα. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΙ 6 – 7

 

«6. Ο κοπιάζων γεωργός πρέπει πρώτος να μεταλαμβάνη από των καρπών.

7. Εννόει εκείνα τα οποία λέγω· είθε δε να σοι δώση ο Κύριος σύνεσιν εις πάντα».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Κοπιάζων γεωργός είναι αυτός που με θυσία στρατολογεί ψυχές

τις οποίες φέρνει στον θρόνο του Θεού ενώπιον του Θεού. Η ευλογία που διακατέχει μετά τους ανθρώπους που βρίσκονται στον θρόνο του Θεού όπου δέχονται την σοφία του Θεού από το πνεύμα του Θεού, υλική και πνευματική, πρέπει πρώτα να ξεχύνεται στον κοπιάζων γεωργό και μετά να μοιράζεται και γύρω ώστε να γίνει η διαχείριση εκείνη που αποδίδει πολλούς υλικούς καρπούς και άπειρους πνευματικούς. Ας εννοήσουμε ό,τι λέμε, διότι μόνο με αυτό το πνεύμα δυνάμεθα να πετύχουμε τους υπερβατικούς μας στόχους. Το περίσσευμα του ενός να στρέφεται στο υστέρημα του άλλου. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΙ 11 – 13

 

«11. Πιστός ο λόγος· διότι εάν συναπεθάνομεν, θέλομεν και συζήσει·

12. εάν υπομένωμεν, θέλομεν και συμβασιλεύσει· εάν αρνώμεθα αυτόν και εκείνος θέλει αρνηθή ημάς·

13. εάν απιστώμεν, εκείνος μένει πιστός· να αρνηθή εαυτόν δεν δύναται».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 11ος: Όστις απολέση την ζωήν αυτού ένεκεν εμού και του ευαγγελίου, ούτος θέλει σώσει αυτήν. Είναι πολλοί οι οποίοι επιδιώκουν το θέλημα του Θεού στην ζωή τους, όμως, δεν βρίσκουν χρόνο να το αναπτύξουν. Αυτό δεν δείχνει αγάπη στον Θεό αλλά στον εαυτό τους. Όποιοι, όμως, αφιερώσουν τον εαυτό τους στο να αναπτύξουν το θέλημα του Θεού και κατόπιν να προβούν στις ενέργειες εκείνες με θυσία όπου θα εκδηλώσουν αγάπη στον Θεό και στον συνάνθρωπο, θα δεχτούν την πρόνοια, την αγάπη, την δόξα του Θεού.

Αξίζει να αφιερώσουμε αυτή την μικρή ζωούλα που έχουμε ώστε να την πάρουμε αιώνια και παντοτινή. Να συναπεθάνομεν για τον κόσμο, ώστε να πάψουμε να ζούμε για το εαυτόν μας επιδιώκοντας το ατομικό μας συμφέρον αλλά το συμφέρον των πολλών. Αυτό εννοεί να συναπεθάνομεν, ώστε να ζήσουμε διά του Χριστού. Εξάλλου, αυτό έκανε ο Κύριός μας. Αμήν.

Στίχος 12ος: Εν τη υπομονή υμών κτήσασθε τας ψυχάς υμών. Απαραίτητο και ισχυρότατο στοιχείο-ιδιότητα του Θεού η υπομονή και ο λόγος διότι μέσα μας έχει αναπτυχθεί και ήδη υπάρχει το σύστημα του κόσμου. Δεν είναι εύκολο από την μία ημέρα στην άλλη να αντιληφθούμε το γενηθήτω το θέλημα σου. Δεν είναι εύκολο να συλλάβουμε το πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεσθε, κατά πάντα ευχαριστείτε. Δεν είναι εύκολο να στρέψουμε όλες μας τις δυνάμεις υλικές και πνευματικές, ώστε να εργάζονται για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου. Πάντως, όσο πιο γρήγορα αντιληφθούμε το συμφέρον μας, τόσο πιο γρήγορα θα προβούμε στις ενέργειες εκείνες που θα κάνουν τον Θεό να σκηνώσει μέσα μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

Στίχος 13ος: Ο Θεός μένει πιστός στις αρχές του, όπως θυσία, αγάπη, ζωή, ταπείνωση, δημιουργικότητα και πληθώρα άλλων διαφορετικών στοιχείων-αγαθών. Εάν εμείς δεν μένουμε πιστοί στο κάλεσμα που ήδη έχουμε λάβει, αφήνει να εννοηθεί ότι τα στοιχεία του κόσμου έχουν καταβάλλει ολόκληρο το είναι μας. Ο τρόπος αυτός αργά ή γρήγορα θα μας οδηγήσει σε αδιέξοδο. Αν όμως μείνουμε πιστοί στο κάλεσμα που λάβαμε, τότε θα ενδυθούμε την δόξα του Θεού η οποία είναι απρόσιτη διότι διέπεται από σοφία Θεού και άφθαρτη, αθάνατη ζωή. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 14

 

«14. Ταύτα υπενθύμιζε, διαμαρτυρόμενος ενώπιον του Κυρίου να μη λογομαχώσι, το οποίον δεν είναι εις ουδέν χρήσιμον, αλλά φέρει καταστροφήν των ακουόντων».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η Φωνή Θεού έχει απορρίψει την λογομαχία και ο λόγος διότι γνωρίζει πως όλοι οι άνθρωποι δεν έχουμε την ίδια αποστολή. Μπορούμε, όμως, να έχουμε, όσοι έχουμε διαφορετική αποστολή και βρισκόμαστε κάτω από την ίδια στέγη κοσμική-οικογενειακή ή πνευματική-οικογενειακή την ίδια αγάπη, την οποίαν ο Θεός έχει για όλους τους ανθρώπους. Ο τρόπος, να σεβόμαστε οποιαδήποτε γνώμη, άποψη, θρησκευτική συνείδηση και επιλογή του συνανθρώπου μας ανεξαρτήτου δόγματος, φυλής, έθνους. Αμήν. Με αυτό το πνεύμα, εμείς που ζούμε μέσα στην οικογένεια που δημιουργεί η Φωνή Θεού δεχόμαστε τους πάντες. Αν και οι άλλοι συνάνθρωποί μας δέχονται εμάς όπως ο Θεός έχει επιλέξει να ενεργούμε σήμερα, τότε δυνάμεθα να συνυπάρχουμε. Αν όχι, να χωρίζουμε ώστε να μην διαπληκτιζόμαστε. Είναι προτιμότερο να χωρίζουμε μέχρι ο Θεός να μας φωτίσει, παρά να διαπληκτιζόμαστε. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 15

 

«15. Σπούδασον να παραστήσης σεαυτόν δόκιμον εις τον Θεόν, εργάτην ανεπαίσχυντον, ορθοτομούντα τον λόγον της αληθείας».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Δόκιμος είναι ο άνθρωπος ο οποίος μέσα από πολυχρόνιο πνευματικό αγώνα και πολλές δοκιμασίες, απέδειξε ενώπιον του Θεού ότι κατάφερε με την συμβουλή του Θεού να νικήσει τους εχθρούς του, όπως πάθη, αδυναμίες, φθορά, θάνατο και πλέον δεν παθαίνει πτώση. Η πάλη ημών δεν είναι εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλ' εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου· εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν τοις επουρανίοις και λειτουργούν σε εμάς τους ανθρώπους οδηγώντας μας στον ανήλεο θάνατο. Άμα καταφέρουμε να μην μπορούν να λειτουργούν μέσα μας, τότε είμεθα δόκιμοι. Εύχομαι, όλοι να φτάσουμε στο σημείο ώστε να γίνουμε δόκιμοι. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 16

 

«16. Τας δε βεβήλους ματαιοφωνίας φεύγε· διότι θέλουσι προχωρήσει εις πλειοτέραν ασέβειαν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Τα εντάλματα των ανθρώπων, η άγνοια του Λόγου του Θεού, ο εωσφορικός εγωισμός και πληθώρα αρνητικών εξωγραφικών στοιχείων δημιουργούν την ματαιοφωνία και την ασέβεια. Αν θέλουμε να φύγουμε από τα στοιχεία αυτά, ας ξεκινήσουμε αγώνα μελέτης του Λόγου του Θεού, η οποία μελέτη θα εξασφαλίσει σε εμάς την αναγέννηση και την πληρότητα της σοφίας του Θεού, ώστε να μην πέφτουμε σε παγίδες χάνοντας τον πολύτιμο χρόνο μας ο οποίος φεύγει ανεπιστρεπτί. Μία προσοχή χρειάζεται. Πάντως, με την μελέτη, με την προσευχή, με την εξάπλωση θα δημιουργήσουμε αληθινές βάσεις ζωής. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΙ 20 – 21

 

«20. Εν μεγάλη δε οικία δεν είναι μόνον σκεύη χρυσά και αργυρά, αλλά και ξύλινα και οστράκινα και άλλα μεν προς χρήσιν τιμίαν, άλλα δε προς άτιμον.

21. Εάν λοιπόν καθαρίση τις εαυτόν από τούτων, θέλει είσθαι σκεύος τιμίας χρήσεως, ηγιασμένον και εύχρηστον εις τον δεσπότην, ητοιμασμένον εις παν έργον αγαθόν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 20ος: Πάντας ανθρώπους θέλει σωθήναι και εις επίγνωσιν αληθείας ελθείν, όμως, αφήνει να εννοηθεί ότι μέσα από την ελεύθερη βούληση των ανθρώπων άλλοι επιλέγουν να είναι σκεύη εκλογής και άλλοι σκεύη άτιμα χωρίς αξία. Εμείς τι κάνουμε ώστε να γίνουμε σκεύη εκλογής; Αν προβαίνουμε σε ενέργειες που προκαλούν θετικά-θεϊκά αποτελέσματα, τότε θα μεταστοιχειωθούμε από σκεύη ατιμίας σε σκεύη τιμής. Αμήν.

Στίχος 21ος: Αν προβαίνουμε στις απαραίτητες ενέργειες που φέρνουν μετάνοια και αναγέννηση διά της πίστεως και αγάπης στον Χριστό, θα μεταστοιχειώσουμε εαυτό σε σκεύη εκλογής κομίζοντας μέσα μας τον οίκο του Θεού στον αιώνα τον άπαντα. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 22

 

«22. Τας δε νεανικάς επιθυμίας φεύγε και ζήτει την δικαιοσύνην, την πίστιν, την αγάπην, την ειρήνην μετά των επικαλουμένων τον Κύριον εκ καθαράς καρδίας».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Οι νεανικές επιθυμίες από ανθρώπινης κοσμικής πλευράς είναι η άγνοια, τα πάθη, η αδυναμία, οι εγωισμοί, οι πονηρίες, τα συμφέροντα, οι φιλοδοξίες, η εγωκεντρική συμπεριφορά, η άγνοια του Λόγου του Θεού, γενικότερα η αμαρτία. Από πνευματικής πλευράς οι νεανικές επιθυμίες είναι οι διδαχές των βαπτισμών, οι επιθέσεις των χειρών, οι τύποι των δογμάτων κ.λ.π. Ας φύγουμε από τα παιδικά πνευματικά φρονήματα. Η ωριμότητα του Θεού παρέχει τη δικαιοσύνη, τη πίστη, την αγάπη, την ειρήνη. Με λίγα λόγια η αφιέρωση πάνω στα δρώμενα του Λόγου του Θεού παρέχει όλα αυτά. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 23

 

«23. Τας δε μωράς και απαιδεύτους φιλονεικίας παραιτού, εξεύρων ότι γεννώσι μάχας·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Οι μωρές συζητήσεις, οι φτωχές συζητήσεις δημιουργούνται από εωσφορικό εγωισμό, τον οποίον σήμερα ο κόσμος έχει αποκτήσει όσο ποτέ άλλοτε. Είναι να γελάς με τα χαρακτηριστικά του εγωισμού τα οποία εκδηλώνονται στα πρόσωπα και στα έργα των ανθρώπων. Ψάχνεις σήμερα στις κοινωνίες να βρεις σοφό άνθρωπο, ταπεινό άνθρωπο. Είναι ακόμη να γελάς με τα προβλήματα των ανθρώπων τα οποία δημιουργούνται από τα πάθη τους, όπως ζήλιες, ψέματα, εγωισμούς, πονηρίες, συμφέροντα. Εκείνο το πολύ παράξενο είναι η φιλαργυρία, η οποία είναι ρίζα όλων των κακών. Βλέπεις τον φιλάργυρο να έχει εκατομμύρια στην τράπεζα για να ζήσουν 3 γενιές και αυτός ρωτάει ποιο σούπερ μάρκετ έχει τις πιο φτηνές μπριζόλες. Πέθαναν άνθρωποι με εκατομμύρια στην τράπεζα νηστικοί. Ακόμα, βλέπεις τον φιλάργυρο να τρέχει στην εκκλησία, να τηρεί τους τύπους και να θεωρεί τον εαυτό του άγιο, αν του δώσεις το Ευαγγέλιο του Χριστού το οποίο τον παροτρύνει να αγαπήσει τον πλησίον του ως εαυτόν, τότε το ξεχνάει αμέσως, Είναι δυνατόν να προσεγγίσουμε τον Θεό με όλα αυτά τα δαιμόνια; Δεν είναι. Χρειάζεται πνευματική σοβαρότητα και όχι φιλονικίες για να δικαιολογήσουμε την θέση μας. Αν θέλουμε, να βάλουμε μπροστά μας το Ευαγγέλιο και να το ακολουθήσουμε κατά γράμμα. Αν δεν θέλουμε, αργά η γρήγορα η αμαρτία, η φθορά, ο θάνατος θα μας απολέσει. Μη γένοιτο! Να αποφεύγουμε μωρές συζητήσεις, πάθη κ.λ.π. πάση θυσία.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΙ 24 – 26

 

«24. ο δε δούλος του Κυρίου δεν πρέπει να μάχηται, αλλά να ήναι πράος προς πάντας, διδακτικός, ανεξίκακος,

25. διδάσκων μετά πραότητος τους αντιφρονούντας, μήποτε δώση εις αυτούς ο Θεός μετάνοιαν, ώστε να γνωρίσωσι την αλήθειαν,

26. και να ανανήψωσιν από της παγίδος του διαβόλου, υπό του οποίου είναι πεπαγιδευμένοι εις το θέλημα εκείνου».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 24ος: Άγιος είναι αυτός που έχει μάθει να μην θυμώνει, να μην μάχεται. Κάνε Θεέ μου να είμεθα πράοι, διδακτικοί, ανεξίκακοι διδάσκοντες την σοφία σου στις κοινωνίες των ανθρώπων που ζούμε σήμερα με την ζωή μας, αποδεικνύοντας την παρουσία σου στην ζωή μας όταν δοθούν τα ερεθίσματα.

Στίχος 25ος: Αν δέχονται οι συνάνθρωποί μας την νουθεσία μας, έχει καλώς. Αν στον λόγο του Θεού υπάρχει αντίλογος, ας μιλήσουμε στον αντιφρονούντα με την σιωπή μας.

Στίχος 26ος: Ο διάβολος είναι ο μεγαλύτερος έμπορος και όταν βρισκόμεθα μακριά από τον Θεό, αυτός βρίσκει έδαφος σε σημείο να κάνει όλο το σώμα μας σώμα δικό του, ώστε να χρησιμοποιεί αυτό κατά την δική του βούληση. Αν καταλάβουμε ότι έχουμε δώσει σε αυτόν όλο μας το είναι, να τρέξουμε στον Χριστό ώστε με την δική του συμμαχία να κερδίσουμε το σώμα μας το οποίο ο διάβολος έκλεψε και χρησιμοποιεί κατά την βούληση την δική του θέτοντας μέσα μας τα πάθη και τους εγωισμούς. Το δικαίωμα φυσικά το έδωσε ο καθένας από εμάς μόνος του, διότι δεν παίρνουμε στα σοβαρά την παρουσία του Χριστού, του Θεού. Η μάχη με τον έτερο κακό εαυτό μας να γίνει με σύμμαχο τον Χριστό διά Πνεύματος Αγίου και διά της πνευματικής περιουσίας την οποία έδωσε ο Θεός σήμερα σε εμάς (στην Φωνή Θεού). Με αυτόν τον τρόπο θα τον εξοστρακίσουμε από το πνεύμα μας και το σώμα μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 1 – 5

 

«1. Γίνωσκε δε τούτο, ότι εν ταις εσχάταις ημέραις θέλουσιν ελθεί καιροί κακοί·

2. διότι θέλουσιν είσθαι οι άνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθείς εις τους γονείς, αχάριστοι, ανόσιοι,

3. άσπλαγχνοι, αδιάλλακτοι, συκοφάνται, ακρατείς, ανήμεροι, αφιλάγαθοι,

4. προδόται, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μάλλον παρά φιλόθεοι,

5. έχοντες μεν μορφήν ευσεβείας, ηρνημένοι δε την δύναμιν αυτής. Και τούτους φεύγε».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Από την στιγμή που ο άνθρωπος εγκατέλειψε την σοφία του Θεού και έκοψε τον ομφάλιο λώρο με αυτόν, απέκτησε όλα αυτά που αναφέρει ο απόστολος Παύλος. Η διαφορά των τότε χρόνων με των σημερινών, είναι πως σε μία πόλη 20.000 κατοίκων πριν 500 χρόνια είχαν τα δαιμόνια αυτά οι 1000 άνθρωποι. Το ότι οι άνθρωποι των εσχάτων χρόνων θα έχουν αυτά τα δαιμόνια που αναφέρει εδώ ο απόστολος Παύλος, αφήνει να εννοηθεί ότι και οι 20.000 της πόλης αυτής θα τα έχουν. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα των εσχάτων χρόνων. Ένας άγιος τόνισε ότι τα έσχατα χρόνια θα ψάχνουμε με το κερί να βρούμε άνθρωπο του Θεού. Τι σημαίνουν όλα αυτά; Ας τα δούμε ένα-ένα.

  Φίλαυτοι, δηλαδή φίλοι μόνο του εαυτού τους.

  Φιλάργυροι, φίλοι του υλικού στοιχείου, το οποίο λατρεύουν σε σημείο που αν το χάσουν να κινδυνεύει ακόμα και η ζωή τους.

 Αλαζόνες, άνθρωποι που δεν συνδιαλέγονται, αποφασίζουν και διατάσσουν, δεν διέπονται από τον διάλογο.

  Υπερήφανοι, είναι οι άνθρωποι που διακατέχονται από υπερβολική αυτοεκτίμηση. Δεν δέχονται το ελάχιστο κατηγορώ. Άνθρωποι οι οποίοι πάντα αφαιρούν τον λόγο από τους άλλους και τελευταία είναι πολύ, μα πάρα πολύ επιθετικοί. Αν κάποιος τους φανερώσει ένα λάθος τους, τότε τον αποστρέφονται και τον θεωρούν εχθρό.

  Βλάσφημοι, είναι οι άνθρωποι που διέπονται από βωμολοχία, σε κάθε λέξη και στιγμή της ζωής τους εκφράζονται βλάσφημα και ο λόγος διότι διέπονται από άγνοια ή ημιμάθεια.

  Απειθείς εις τους γονείς. Παλιά οι άνθρωποι μιλούσαν στους μεγάλους ή στους γονείς τους και κοκκίνιζαν. Τώρα από μικρά παιδιά συνέχεια στον λόγο έχουν αντίλογο και απειθούν όχι μόνο στους γονείς τους αλλά παντού.

  Αχάριστοι, είναι οι άνθρωποι που δεν εκτιμούν τίποτα, δεν έχουν και δεν νιώθουν πουθενά υποχρέωση σε τίποτα και σε κανέναν.

  Ανόσιοι, αυτοί που δεν τηρούν, δεν σέβονται, δεν υπακούουν στους νόμους του Θεού. Συμπεριφέρονται ως προς το θέλημα του Θεού με ανοσία, δεν θέλουν να ακούσουν.

  Άσπλαχνοι, είναι οι άνθρωποι χωρίς συναισθήματα, κακοί, απάνθρωποι, σκληροί.

  Αδιάλλακτοι, αυτοί που δεν αναπτύσσουν κανέναν διάλογο, είναι δογματικοί και φανατικοί.

  Συκοφάνται. Ξέρουμε ότι οι πιο έξυπνοι άνθρωποι είναι οι παρατηρητικοί. Οι συκοφάντες είναι παρατηρητικοί, όμως, η παγίδα είναι ότι πάντα ψάχνουν να βρουν ό,τι αρνητικό στον συνάνθρωπο για να τον συκοφαντήσουν, να τον μειώσουν, να τον κρίνουν. Μεγάλο δαιμόνιο! Χρειάζεται προσοχή! Αντιθέτως με τους έξυπνους, οι οποίοι είναι παρατηρητικοί, σπουδάζουν χωρίς να κρίνουν συλλέγοντας θησαυρό ο οποίος εμπλουτίζει την ζωή τους.

  Ακρατείς. Πνευματικά ακρατείς είναι αυτοί που δεν ελέγχουν τον νου τους, έτσι προτρέχουν, μιλούν χωρίς να ακούν γι’ αυτό και κάνουν πολλά λάθη. Στον υλικό τομέα ακρατείς είναι οι λαίμαργοι οι οποίοι καταστρέφουν τον εαυτό τους διότι τον αναγκάζουν να μην ξεκουράζεται ποτέ, συνέχεια γεμίζουν με βρώματα το σώμα τους. Το φαγητό είναι απαραίτητο, η υπερβολή είναι καταστροφική.

  Ανήμεροι, άνθρωποι οι οποίοι ό,τι μάθανε, μάθανε. Δεν ενημερώνονται ούτε στα του κόσμου, ούτε στα του Θεού, δεν ακούνε. Το δαιμόνιο αυτό πηγάζει από τον εγωισμό, ο οποίος έχει ως θεωρία ότι εγώ τα ξέρω όλα.

  Αφιλάγαθοι. Αδιανόητο γι’ αυτούς τους ανθρώπους λόγω των προσωπικών συμφερόντων τους να γίνουν φίλοι του αγαθού, του Θεού.

  Προδόται, αυτοί που αναγκάζουν τους ανθρώπους να τους πουν τα μυστικά τους με σκοπό κάποια ημέρα να τους προδώσουν, να τους έχουν στο χέρι. Κάνουν τον φίλο για να έχουν τους συνανθρώπους τους στο χέρι.

Πάντως, θέλω να πω ότι ένα μυστικό το οποίο εμείς δεν το διαφυλάττουμε αφού είναι μυστικό, τότε μην έχουμε την απαίτηση όταν το προδώσουμε στους άλλους αυτοί να το διαφυλάξουν. Να μην παρεξηγηθούμε διότι δεν μας πρόδωσε κανένας, εμείς με το που το είπαμε προδώσαμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Στην περίπτωση αυτή εμείς είμεθα οι προδότες του εαυτού μας.

  Προπετείς, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αναιδείς, θρασείς, βιαστικοί, απερίσκεπτοι και φυτρώνουν εκεί που δεν τους έχουν σπείρει. Οι προπετείς κάνουν συνέχεια μεγάλα λάθη λόγω του δαιμονίου αυτού (προπέτεια).

  Τετυφωμένοι, θυμωμένοι συνέχεια, άνθρωποι οι οποίοι δεν διακατέχονται από στοιχεία ευγενής άμιλλας, από σοφία Θεού γι’ αυτό βρίσκονται πάντα σε αδιέξοδο με τον εαυτό τους και τους συνανθρώπους τους, τον οποίον θυμό εκδηλώνουν σε όλες τις ενέργειες της ζωής τους.

  Φιλήδονοι, φίλοι μόνο της σαρκικής ηδονής, άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με το φιλόθεος που σημαίνει φίλος του Θεού. Ο Χριστός φανέρωσε, φίλοι μου εστε εάν ποιήτε όσα εγώ εντέλλομαι υμίν.

  Μορφή ευσεβείας έχουν οι υποκριτές, οι οποίοι στους ξένους εκδηλώνουν ευγένεια, καλοσύνη, ευσέβεια κ.λ.π. ενώ αν γίνουν οικείοι τους, φίλοι τους θα νομίσουν ότι γνώρισαν άλλους ανθρώπους. Τα συμπεράσματα που βγάζουμε επιπόλαια θα μας προδώσουν. Ας αφήσουμε τον χρόνο να κυλήσει για να μην πέσουμε σε τραγικά λάθη που θα τα κουβαλάμε σε όλη μας την ζωή. Προσοχή!

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 6 – 7

 

«6. Διότι εκ τούτων είναι εκείνοι, οίτινες εισχωρούσιν εις τας οικίας και αιχμαλωτίζουσι τα γυναικάρια τα πεφορτισμένα αμαρτίας, συρόμενα υπό διαφόρων επιθυμιών,

7. τα οποία πάντοτε μανθάνουσι και ποτέ δεν δύνανται να έλθωσιν εις την γνώσιν της αληθείας».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Οι σαρκικές επιθυμίες και η ανασφάλεια κάνουν πολλές γυναίκες να εμπιστεύονται τους πάντες και τα πάντα. Έτσι, κάποιοι δαιμονισμένοι–καλλιεργημένοι οι οποίοι έχουν ψεύτικη μορφή ευσεβείας, εισβάλλουν στην ζωή τους και εκμεταλλεύονται τις ανάγκες τους οδηγώντας αυτές μετέπειτα σε αδιέξοδο. Πολλές φορές και ο πνευματικός εγωισμός οδηγεί τον άνθρωπο στο να εμπιστεύεται τους πάντες. Κατόπιν, αφού δεν έχει μέσα του στοιχεία Θεού, βλέποντας τον πόλεμο που δέχεται από αυτούς που εμπιστεύτηκε, οδηγείται σε αδιέξοδο αναπτύσσοντας στην ζωή του στενοχώρια, θυμό κ.λ.π. στοιχεία που καταστρέφουν την ψυχή του και το σώμα του.

Καλό είναι να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο σε όλους, όμως, να έχουμε και την δύναμη ώστε όταν προδοθούμε να μην οδηγηθούμε σε αδιέξοδο αλλά με αγάπη και καλή προαίρεση να αντιμετωπίσουμε την πτώση του αδελφού. Αν δεν έχουμε την δύναμη, να προσέχουμε. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 10 – 11

 

«10. Συ όμως παρηκολούθησας την διδασκαλίαν μου, την διαγωγήν, την πρόθεσιν, την πίστιν, την μακροθυμίαν, την αγάπην, την υπομονήν,

11. τους διωγμούς, τα παθήματα, οποία μοι συνέβησαν εν Αντιοχεία, εν Ικονίω, εν Λύστροις· οποίους διωγμούς υπέφερα και εκ πάντων με ηλευθέρωσεν ο Κύριος».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όσοι έχουν παρακολουθήσει από κοντά τους αγώνες των πνευματικών πατέρων τους έχουν μόνο ευχαριστίες, αν είναι πνευματικοί, όσοι όμως δεν τους έχουν παρακολουθήσει από κοντά τότε βγάζουν εύκολα συμπεράσματα και πέφτουν στην κρίση και στην καταλαλιά. Αναγεννημένοι πάντως είναι αυτοί που κρίνουν και διορθώνουν τον εαυτό τους και όχι τους άλλους. Αναγεννημένοι ακόμα είναι αυτοί που δεν συγκρίνουν τον εαυτό τους με τους συνανθρώπους τους αλλά με τον Χριστό. Η δουλειά μας είναι να ομοιάσουμε του Χριστού και όχι να καλύψουμε τον εαυτό μας συγκρίνοντάς τον με τους άλλους.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ 12

 

«12. Και πάντες δε οι θέλοντες να ζώσιν ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού θέλουσι διωχθή».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ολόκληρος ο κόσμος έχει εγκαταλείψει τις αρχές του Θεού και είναι φυσικό όπου αναπτύσσεται το αγαθό να διώκεται. Ο απόστολος Παύλος, όμως, ζούσε τον Θεό μέσα του και τίποτα και κανένας δεν μπορούσε να του θέσει εμπόδια στο αποστολικό του έργο και στην εν Θεώ αναγέννησή του. Μακάρι όλοι μας να έχουμε το πνεύμα ότι τα πάντα συνεργούν στο αγαθό. Έτσι θα πετύχουμε την αναγέννηση διότι θα σπουδάσουμε καλό και κακό, το οποίο κακό δεν θα μας επηρεάζει απλώς θα μας σπουδάζει. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ 13

 

«13. Πονηροί δε άνθρωποι και γόητες θέλουσι προκόψει εις το χείρον, πλανώντες και πλανώμενοι».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο Κύριος φανέρωσε, οι υιοί του αιώνος τούτου είναι φρονιμώτεροι εις την εαυτών γενεάν παρά τους υιούς του φωτός. Και αυτό το βλέπουμε σήμερα στην καθημερινότητά μας, τι μηχανεύονται για να επικρατήσουν έναντι του άλλου και σε τι ενέργειες προβαίνουν για να εξασφαλίσουν τον άδικο μαμωνά. Καθώς πόσο χρόνο αφιερώνουν στο να συλλέξουν το υλικό στοιχείο. Ενώ οι άνθρωποι του Θεού όταν μαζεύονται να δοξάσουν τον Θεό και να κάνουν ενέργειες για την δόξα του Θεού και την αναγέννηση του ανθρώπου, το μόνο που καταφέρνουν είναι να δημιουργούν αντιπαλότητες, να φανατίζονται, να δογματίζονται και να παρουσιάζουν μικρότητες όπως φιλαργυρία, πονηρία, εγωισμούς κ.λ.π. στοιχεία που στο τέλος τους κάνουν να πέφτουν στην μεγαλύτερη παγίδα που είναι να κρίνουν μέρα-νύχτα. Αυτά τα στοιχεία δεν θα τους οδηγήσουν στο να γνωρίσουν τον Θεό αλλά ούτε και τον εαυτό τους. Για τον λόγο αυτό ο πνευματικός κόσμος αντιμετωπίζει δυσχέρειες στο να εμφανιστεί σήμερα και στο να λειτουργήσει μέσα στις κοινωνίες το θέλημα του Θεού. Αν θέλουμε να εισέλθουμε στα βάθη του Θεού και να επιτελέσουμε ένα θεάρεστο έργο, θα πρέπει να εγκαταλείψουμε τα στερεότυπα και να ανατρέξουμε μέσα στον Λόγο του Θεού τον οποίον να μελετάμε με προσοχή και επιμέλεια για να αναπτυχθεί στην ζωή μας η αγάπη του Χριστού, η οποία είναι ανυπόκριτη και το ίνα εν ώσιν. Τίποτα να μην δύναται να μας βγάλει από τις αρχές του Θεού, διότι ό,τι δεν λειτουργεί τότε πάντα υπολειτουργεί, καθώς να αυξανόμαστε πάνω στην ζώσα πίστη και στην άφθαρτη ζωή. Ο τρόπος, να εγκαταλείψουμε ό,τι μέχρι χτες είχαμε ως πίστη πάνω στα στερεότυπα ή εντάλματα των ανθρώπων τα οποία μεταβάλλουν τον λαό του Θεού σε ανίσχυρο και ανύπαρκτο στις επιδιώξεις του Θεού. Με όλα αυτά και άλλα πολλά είναι φυσική συνέπεια ο λαός του Θεού να παραμένει αιώνες τώρα όχι στο προσκήνιο αλλά στο παρασκήνιο. Και αυτό διότι δεν έχει εμπεδωθεί από αυτόν τι σημαίνει Πατέρας, τι σημαίνει Χριστός, τι σημαίνει Πνεύμα Άγιο, τι σημαίνει ζωή άφθαρτη. Άμα καταλάβει ο λαός του Θεού, τότε θα αλλάξει ο κόσμος ολόκληρος. Εύχομαι, όμως, να μην χαθεί πολύς χρόνος μέχρι να το καταλάβει. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 14 – 15

 

«14. Αλλά συ μένε εις εκείνα, τα οποία έμαθες και επιστώθης, εξεύρων παρά τίνος έμαθες,

15. και ότι από βρέφους γνωρίζεις τα ιερά γράμματα, τα δυνάμενα να σε σοφίσωσιν εις σωτηρίαν διά της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Από μικρά παιδιά μεγαλώσαμε έχοντας την πίστη στον Χριστό και σε ηλικία ωριμότητας είδαμε πόσο τυχεροί είμεθα. Το μόνο που χρειάζεται σήμερα είναι συνειδητά να εντάξουμε τον εαυτό μας στις αρχές του, ώστε να πάψει να υπάρχει η ασυνείδητη αγάπη και πίστη που μέχρι χτες είχαμε. Όλοι εμείς μάθαμε ότι Θεός σημαίνει άνθρωπος γεμάτος σοφία Θεού, γεμάτος καρπούς, χαρίσματα, σημεία, ζώσα πίστη, χαρά ανεκλάλητη, δραστηριότητα ακατάβλητη, επιδιώξεις στο να γίνει κατ’ εικόνα και ομοίωση με διακατεχόμενη πνευματική ωριμότητα στο να γίνει κληρονόμος Θεού, συγκληρονόμος Χριστού και συμμέτοχος της δόξης αυτού του Θεού. Όλα αυτά να αναπτυχθούν με βάση την αρετή των αρετών ταπεινοφροσύνη, διότι ό,τι και να δημιουργήσει ο άνθρωπος χωρίς αυτή καθίσταται το έργο του ανύπαρκτο, δαιμονισμένο. Ο απόστολος Παύλος είπε, αγωνίζομαι μήπως εις άλλους κηρύξας εγώ γείνω αδόκιμος. Μη γένοιτο!

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 16 – 17

 

«16. Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν την μετά της δικαιοσύνης,

17. διά να ήναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ητοιμασμένος εις παν έργον αγαθόν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Πράγματι ο Λόγος του Θεού είναι θεόπνευστος, όμως, χρειάζεται χρόνος και αφιέρωση για να τον εμπεδώσει ένας άνθρωπος, όσο καλή προαίρεση και αν έχει. Γι’ αυτό θα πρέπει να μην βγάλουμε εύκολα συμπεράσματα αμέσως, διότι θα πέσουμε σε παγίδες και ο λόγος διότι είμεθα επηρεασμένοι από τις θρησκείες, τα εντάλματα κ.λ.π. Ανάλογα με το που ζει ο καθένας άνθρωπος δημιουργεί Θεό στα μέτρα του, αφού το δόγμα του έχει συγκεκριμένες αρχές και επιδιώξεις, οι οποίες χώρισαν τους ανθρώπους σήμερα. Αν όμως θέλει να γνωρίσει τον Θεό, θα διαβάσει πολύ, θα εφαρμόσει συνειδητά ό,τι καταλαβαίνει, αν πέφτει σε παγίδες θα παίρνει το έλεος του Θεού και θα συνεχίσει τον αγώνα του. Μετά από αρκετό διάστημα έρευνας θα δει τι και πώς θα το αναπτύξει στην ζωή του, διότι ο Λόγος του Θεού παροτρύνει πνευματικά και αποκαλύπτεται διαφορετικά στον κάθε άνθρωπο ανάλογα την αποστολή που ο Θεός θέλει να του δώσει. Όλες οι αποστολές είναι υπό του Θεού τεταγμένες. Η αποστολή μπορεί να είναι διαφορετική όπως και η προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου είναι διαφορετική, όμως, οι καρποί, τα χαρίσματα, τα σημεία, η ταπεινοφροσύνη, η δικαιοσύνη κ.λ.π. είναι κοινά για όλους. Σήμερα, λόγω του ότι οι άνθρωποι δεν έχουν την πνευματική δραστηριότητα και επίγνωση του θελήματος του Θεού, βγάζουν εύκολα συμπεράσματα επηρεασμένοι από το δόγμα τους. Έτσι απορρίπτουν τους συνδογματικούς αδελφούς και πέφτουν όλοι στην κρίση, μη θέλοντας να εννοήσουν ότι η αγάπη δεν θέτει νόμους, δέχεται τον κάθε άνθρωπο όπως είναι και την κάθε αποστολή που υπάρχει. Η Φωνή Θεού δεν επιδιώκει να αλλάξει τα πιστεύω κανενός ανθρώπου. Η Φωνή Θεού ψάχνει να βρει αυτούς που πιστεύουν στην άφθαρτη ζωή και στην ίδρυση της βασιλείας του Θεού όπως στον ουρανό και στην γη, ώστε να εργαστούν όλοι μαζί πάνω σε αυτή την αποστολή. Η Φωνή Θεού δεν μπαίνει σε ξένα χωράφια, έτσι δεν αγωνίζεται να πείσει ή να αλλάξει τον αδελφό. Η αλήθεια είναι διαφορετική για τον κάθε άνθρωπο. Η Φωνή Θεού κηρύττει το Ευαγγέλιο της βασιλείας και επιδιώκει την εκπλήρωση των επαγγελιών, οι οποίες είναι να καταργηθεί η αμαρτία από μέσα μας και γύρω μας, δεύτερον αν φύγει η αμαρτία ιδρύεται αυτομάτως η βασιλεία, τρίτον αφού η αμαρτία έφερε τον θάνατο όταν φύγει ο θάνατος θα έρθει πάλι η άφθαρτη ζωή, όταν νικηθεί ο θάνατος ο Χριστός θα κάνει την δευτέρα παρουσία του, είναι γεγραμμένο υιέ μου κάθου εκ δεξιών μου έως ου αν θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιο των ποδών σου έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος. Η Φωνή Θεού έχει αυτές τις επιδιώξεις και ο λόγος διότι ο Θεός αυτό θέλησε να επιδιώκει. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 2

 

«2. κήρυξον τον λόγον· επίμενε εγκαίρως, ακαίρως· έλεγξον, επίπληξον, πρότρεψον μετά πάσης μακροθυμίας και διδαχής».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όσοι έχουν καλεστεί άνωθεν και έχουν την ικανότητα να κηρύττουν το Ευαγγέλιο του Χριστού έχοντας θετικά αποτελέσματα, ας συνεχίσουν να το κηρύττουν με πίστη προς οικοδομή και νουθεσία της εκκλησίας του Χριστού. Να το κηρύττουν με πολλή αγάπη και μακροθυμία κατανοώντας το πνευματικό επίπεδο των συνανθρώπων τους συνειδητοποιώντας ότι τα λόγια έχουν θετικά αποτελέσματα, όμως, τα έργα θα αναγεννήσουν τους συνανθρώπους τους και ο εν Χριστώ γεμάτος σοφία βίος τους. Όταν δεν υπάρχουν έργα είναι σαν να έχεις κοντά σου ένα μωρό παιδί που το ταΐζεις μία φορά την εβδομάδα, φυσικό είναι να υποσιτιστεί και να πεθάνει. Όσοι τώρα κηρύττουν και αισθάνονται θυμό μέσα τους που οι συνάνθρωποί τους δεν τους ακούν ή κανείς δεν θέλει μετά το κήρυγμα να τους συναντήσει, να ξέρουν ότι μόνοι τους το κηρύττουν και μόνοι τους το ακούν. Αυτοί λοιπόν να σταματήσουν να το κηρύττουν και να πάψουν να πιστεύουν ότι αυτοί κάνουν το σωστό ενώ οι άλλοι φταίνε. Αυτοί που δεν έχουν αποτελέσματα, να ψάξουν να βρουν άνθρωπο του Θεού ώστε να συνεχίσουν να μαθητεύουν και να βγάλουν από μέσα τους την ιδέα του κήρυκα.

Η Φωνή Θεού δεν ελέγχει κανέναν, ωριμότητα έχουν όλοι οι άνθρωποι, αν θέλουν να ακούσουν και αν θέλουν ας διορθώσουν τον εαυτό τους. Αν δεν θέλουν δεν πειράζει, ίσως σήμερα καλέστηκαν μόνο για να ακούνε και ίσως αύριο να θελήσουν να εφαρμόσουν. Εμείς θα συνεχίσουμε να τους αγαπάμε. Η Φωνή Θεού δεν διαπληκτίζεται με κανέναν συνάνθρωπο. Όσοι δεν βλέπουν θετικά αυτό που κάνει σήμερα, ας μετέχουν σε κοινωνία Χριστιανών όπου οι ίδιοι θα επιλέξουν. Η συμβουλή μου είναι να μην κρίνουν και να μην φανατίζονται, διότι αύριο μπορεί να δουν τα πνευματικά δρώμενα με άλλο μάτι και να μετανιώσουν για τον φανατισμό που εκδήλωσαν. Η Φωνή Θεού δεν έχει νόμους, όρους. Η Φωνή Θεού κενώνει εαυτό και ακολουθεί το πνεύμα του Θεού το οποίο είναι τα πάντα ανέχεται, τα πάντα πιστεύει, τα πάντα ελπίζει, η αγάπη δεν θέτει νόμους, η αγάπη σε δέχεται όπως είσαι. Αμήν. Όσοι θέλουν να αλλάξουν κάτι στην ζωή τους, αυτό θα κάνουν. Όσοι δεν θέλουν, δεν πειράζει, το ποιος θα σωθεί ο Θεός ξέρει. Η βασιλεία του Θεού ανήκει σε αυτόν τον Θεό και όχι στην κρίση την δική μας. Να μην προτρέχουμε της κρίσης του Θεού. Αφού λοιπόν ο Θεός βάζει τον ληστή στην βασιλεία του, βάζει και τον άγιο, βάζει και αυτόν που δουλεύει από το πρωί στον αμπελώνα του αλλά και αυτόν που έρχεται την τελευταία ώρα, εμείς να κοιτάξουμε την δουλειά μας, μην θέλουμε να κάνουμε τους ανθρώπους στα μέτρα μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΙ 3 – 5

 

«3. Διότι θέλει ελθεί καιρός, ότε δεν θέλουσιν υποφέρει την υγιαίνουσαν διδασκαλίαν· αλλά θέλουσιν επισωρεύσει εις εαυτούς διδασκάλους κατά τας ιδίας αυτών επιθυμίας, γαργαλιζόμενοι την ακοήν·

4. και από μεν της αληθείας θέλουσιν αποστρέψει την ακοήν αυτών, εις δε τους μύθους θέλουσιν εκτραπή.

5. Συ δε αγρύπνει εις πάντα, κακοπάθησον, εργάσθητι έργον ευαγγελιστού, την διακονίαν σου κάμε πλήρη».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 3ος: Η υγιαίνουσα διδασκαλία πιστεύω μετά από πολλά χρόνια αγώνα ότι είναι ο αγιασμός, ο οποίος μας αναπτύσσει γονιδιακά και μας εξασφαλίζει την άφθαρτη ζωή. Ξέρουμε ότι τα οψώνια της αμαρτίας είναι ο θάνατος, αφού λοιπόν πεθαίνουμε πάει να πει ότι έχουμε μέρος της υγιαίνουσας διδασκαλίας. Άμα καταργήσουμε τον θάνατο, τότε θα καταλάβουμε την υγιαίνουσα διδασκαλία η οποία θα είναι μέσα μας και θα λειτουργεί αυτάγαθα στην ζωή μας, παρέχοντας εις ημάς ουράνια και επίγεια αγαθά και κάνοντας όλους μας μέτοχους της δόξης του Θεού. Για να χαρούμε χρειαζόμαστε ερεθίσματα. Το γαργαλητό καλό είναι και λειτουργεί θετικά ακόμα και όταν είμαστε άρρωστοι. Το θέμα όμως είναι η θεραπεία του Χριστού, η οποία καταργεί τα γαργαλητά που είναι τα εντάλματα των ανθρώπων και μας εξασφαλίζει την χαρά του πνεύματος, η οποία είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος και προέρχεται από την παρουσία του Θεού μέσα μας. Οι επιστήμονες λένε ότι η χαρά είναι ο κύριος παράγοντας της αφθαρσίας. Η χαρά του κόσμου προκαλεί στον οργανισμό μία πρωτεΐνη η οποία αναπαράγει τα κύτταρα. Δέκα μικρογραμμάρια αυτής της πρωτεΐνης κοστίζουν 20.000 δολάρια. Μπορούμε τώρα να καταλάβουμε τι κάνει η παρουσία του Θεού στον άνθρωπο, η οποία φέρνει την ανεκλάλητη χαρά. Ας ενθυμηθούμε τον Μωϋσή ο οποίος ήταν σαράντα ημέρες με τον Θεό και ενώ ήταν νηστικός, όταν κατέβηκε το πρόσωπό του έλαμπε σε σημείο να θέτει κάλυμμα διότι οι Εβραίοι δεν μπορούσαν να τον δουν. Η επιστήμη με έρευνες φανερώνει ότι ο υγιής ψυχοπνευματικά και σωματικά έχει μεγάλη κινητικότητα ηλεκτρονίων, ο λόγος διότι έχει πλήρη ευεξία και χαρά. Αυτό δημιουργεί την φωτεινότητα σε όλο το σώμα, το οποίο φανερώνει την παρουσία του Θεού στην ζωή του ανθρώπου. Εύχομαι να εντάξουμε επειγόντως τα στοιχεία του Θεού στην ζωή μας. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΙ 6 – 8

 

«6. Διότι εγώ γίνομαι ήδη σπονδή, και ο καιρός της αναχωρήσεώς μου έφθασε.

7. Τον αγώνα τον καλόν ηγωνίσθην, τον δρόμον ετελείωσα, την πίστιν διετήρησα·

8. του λοιπού μένει εις εμέ ο της δικαιοσύνης στέφανος, τον οποίον ο Κύριος θέλει μοι αποδώσει εν εκείνη τη ημέρα, ο δίκαιος κριτής· και ου μόνον εις εμέ, αλλά και εις πάντας όσοι επιποθούσι την επιφάνειαν αυτού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο απόστολος Παύλος γνώριζε ότι ο καιρός να παραδώσει το πνεύμα του στον Θεό είχε έρθει. Αυτή η επίγνωση ότι θα κοιμηθεί, δεν τον τρόμαζε, διότι αγωνίστηκε με όλη την δύναμή του τον καλόν αγώνα. Εύχομαι και εμείς να φτάσουμε στο σημείο ώστε ο μικρός-θεός (συνείδηση) να μαρτυρά για εμάς ότι κάναμε πνευματική υπέρβαση και τα διαταχθέντα τα φέραμε στην ζωή μας, καθώς ότι αγωνιστήκαμε με όλες τις δυνάμεις μας στα δρώμενα του Ευαγγελίου ώστε να λάβουμε τον στέφανο της ζωής είτε διά θανάτου είτε διά ζωής. Γιατί όμως ο απόστολος Παύλος εισήλθε στα Άγια των Αγίων διά του θανάτου, αυτό δείχνει ότι η αποστολή δίνεται άνωθεν.

Ας κάνουμε αυτό που μπορούμε με ειλικρίνεια και ο Θεός γνωρίζει πώς θα εισέλθουμε σε αυτή την ζωή, αλλά και εμείς θα ξέρουμε διότι ο Θεός δεν θα κρύβεται από εμάς, όμως, να είμεθα σίγουροι ότι όταν πράξουμε τα διαταχθέντα τίποτα δεν θα μας χωρίζει από της αγάπης του Χριστού είτε θάνατος είτε ζωή. Η αφιέρωση, η ειλικρίνεια, η μετάνοια, η απόφαση φέρνει τον στέφανο της δικαιοσύνης, τον στέφανο της ζωής. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΙ 9 – 16

 

«9. Σπούδασον να έλθης προς εμέ ταχέως.

10. Διότι ο Δημάς με εγκατέλιπεν, αγαπήσας τον παρόντα κόσμον, και απήλθεν εις Θεσσαλονίκην· ο Κρήσκης εις Γαλατίαν, ο Τίτος εις Δαλματίαν·

11. Ο Λουκάς είναι μόνος μετ' εμού. Τον Μάρκον παραλαβών φέρε μετά σου· διότι μοι είναι χρήσιμος εις την διακονίαν.

12. Τον δε Τυχικόν απέστειλα εις Έφεσον.

13. Τον φελόνην, τον οποίον αφήκα εν Τρωάδι παρά τω Κάρπω, ερχόμενος φέρε, και τα βιβλία, μάλιστα τας μεμβράνας.

14. Ο Αλέξανδρος ο χαλκεύς πολλά κακά μοι έκαμεν· ο Κύριος να αποδώση εις αυτόν κατά τα έργα αυτού·

15. τον οποίον και συ φυλάττου· διότι πολύ ανθίσταται εις τους λόγους ημών.

16. Εν τη πρώτη απολογία μου δεν με παρεστάθη ουδείς, αλλά πάντες με εγκατέλιπον· (είθε να μη λογαριασθή εις αυτούς·)».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Είναι γνωστά τα γεγονότα αυτά σε όποιους έχουν αποστολή υπό του Θεού. Μάλιστα όσο πιο μεγάλη είναι η αποστολή, τόσο πιο πολλοί υπάρχουν στην ζωή όσων έχουν άνωθεν εντολή να αλλάξουν τα δρώμενα του κόσμου. Όμως, εμάς δεν θα μας επηρεάζουν οι μικρότητες των συνανθρώπων μας. Εμείς θα συνεχίζουμε να διεξάγουμε πνευματικούς αγώνες μέχρι ο Θεός να μας στείλει τους κατάλληλους φορείς-εργάτες ώστε με το πνεύμα της ευγενούς άμιλλας να τείνουμε στους υπερβατικούς στόχους μας. Όσο για τους εμπαίζοντες τον Λόγο του Θεού δημιουργώντας σκάνδαλα, ας τους αφήσουμε στην σοφία του Θεού. Κάποιος μία φορά μου είπε, πώς θα ελέγξεις χιλιάδες ανθρώπους όταν έρθουν κοντά σου αν είναι του Θεού ή όχι; Του απάντησα πως εγώ θα έχω την ίδια αγάπη για όλους, όταν κάποιος όμως δεν διέπεται από ειλικρίνεια και διέπεται από συμφέροντα ή πονηρίες, τότε ο Θεός έχει το αριστούργημά του  (διάβολος), ας τα βρούνε μαζί. Εγώ πάντως λυπάμαι την πτώση των συνανθρώπων μου και δοξάζω τον Θεό για τους φορείς του Αγίου Πνεύματος που έφερε και θα φέρει στην Φωνή Θεού, ώστε όλοι μαζί να κτίσουμε τον νέο κόσμο με νέους ουρανούς και νέα γη εν οις δικαιοσύνη κατοικεί. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 17

 

«17. Αλλ' ο Κύριος με παρεστάθη, και με ενεδυνάμωσε, διά να πληρωθή δι' εμού το κήρυγμα, και να ακούσωσι πάντα τα έθνη· και ηλευθερώθην εκ του στόματος του λέοντος».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το ίδιο θα πιστεύουμε και εμείς, αρκεί να είμεθα ειλικρινείς μαζί του όπως ήτο ο απόστολος Παύλος. Ας αφήσουμε αυτή την μικρή ζωή που έχουμε στα χέρια του Θεού με πλήρη εμπιστοσύνη, ώστε να την πάρουμε μία ημέρα μεγάλη και παντοτινή, αιώνια ζωή, άφθαρτη ζωή. Ο Κύριος είπε, την ζωήν μου βάλλω ίνα πάλιν λάβω αυτήν. Και εμείς να δώσουμε την ζωή μας στο να αφιερωθούμε, όχι να θυσιαστούμε, αυτό το έκανε ο Χριστός. Εμείς να την δώσουμε με στόχο να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης που είχαμε μέχρι χτες, ώστε να διαμορφώσουμε τον χαρακτήρα μας, την σκέψη μας, τον νου μας πάνω στο θέλημα του Θεού. Ο τρόπος, μέσω της υγιαίνουσας διδασκαλίας που έθεσε σήμερα ο Θεός εις χείρας ημών. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 18

 

«18. Και θέλει με ελευθερώσει ο Κύριος από παντός έργου πονηρού, και θέλει με διασώσει διά την επουράνιον βασιλείαν αυτού· εις τον οποίον έστω η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όταν εργαζόμαστε με απόφαση, με πίστη, με ειλικρίνεια, με αγάπη διακατεχόμενοι από την συνεχόμενη αφιέρωση, τότε μέσα στον εγκέφαλό μας υποσιτίζονται οι νευρώνες εκείνοι που έχουμε αναπτύξει μέχρι σήμερα από το σύστημα του κόσμου εν αγνοία μας και δημιουργούνται καινούργιοι οι οποίοι έχουν μέσα τους την σοφία του Θεού. Όταν αυτοί ωριμάσουν, χαρίζουν εις ημάς την νέα δομή της ζωής η οποία παρέχει την αφθαρσία στο σώμα μας. Γι’ αυτό ο Κύριος τόνισε ότι η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί και οι βιαστές την αρπάζουν. Χρειάζεται, όμως, πρώτον ελευθερία στο να αφιερωθούμε, δεύτερον υγιαίνουσα διδασκαλία, τρίτον υπομονή και επιμονή, κατόπιν οι χυμοί της ζωής θα ξεχυθούν στο σώμα μας. Εύχομαι να συλλάβουμε πως χρειάζεται υπευθυνότητα και πνευματική σοβαρότητα απέναντι στον Θεό, απέναντι στους συνανθρώπους μας, απέναντι στον εαυτό μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΙ 19 – 22

 

«19. Ασπάσθητι την Πρίσκαν και τον Ακύλαν, και τον οίκον του Ονησιφόρου.

20. Ο Έραστος έμεινεν εν Κορίνθω· τον δε Τρόφιμον αφήκα εν Μιλήτω ασθενή.

21. Σπούδασον να έλθης προ του χειμώνος. Ασπάζεταί σε ο Εύβουλος και Πούδης και Λίνος και η Κλαυδία, και οι αδελφοί πάντες.

22. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είη μετά του πνεύματός σου. Η χάρις μεθ' υμών. Αμήν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο πνευματικός ασπασμός διέπεται από απεριόριστο σεβασμό και θα πρέπει να μας διακατέχει κάθε στιγμή ώστε να αποδίδουμε αυτόν και να στρέφεται προς πάσαν κατεύθυνση. Ιδιαίτερα να στρέφεται προς τους συνοικούντες της ζώσης πίστεως, οι οποίοι εργάζονται το θέλημα του Θεού κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, αλλάζοντας τον καλοπροαίρετο άνθρωπο αλλά και γενικότερα τον κόσμο. Αμήν. Η χάρη του Θεού να επισκιάζει ημάς αιώνια, ώστε ο Χριστός να αναπτύσσεται μέσα μας και γύρω μας με απεριόριστη σοφία Θεού, κατευθύνοντας όλους εμάς στο να βρούμε τον δρόμο για την χαμένη πατρίδα όπου εκεί ζει η οικογένεια του Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

 

ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

ΘΩΜΑΣ ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ

 

 

 

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗ

 

Ζω για να σπουδάζω την σοφία του Θεού και των ανθρώπων, ζω για να εξελίσσομαι πνευματικά, ζω για να κάνω το θέλημα του Θεού, ζω για να καταργήσω την φθορά και τον θάνατο από μέσα μου και γύρω μου, ζω για ιδρυθεί η βασιλεία του Θεού όπως στον ουρανό και στη γη, ζω για να ερευνώ και να αποκωδικοποιώ όλα τα μυστήρια της Δημιουργίας με μεγαλύτερο όλων τον Θεό και δεν ζω για να γεράσω παρατηρώντας τον κόσμο.

 

 

ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

ΘΩΜΑΣ ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ