ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Η ΠΡΟΣ

ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 1 – 2

 

«1. Παύλος, απόστολος Ιησού Χριστού διά θελήματος Θεού, και Τιμόθεος ο αδελφός,

2. προς τους αγίους και πιστούς εν Χριστώ αδελφούς τους εν Κολοσσαίς· χάρις είη υμίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο απόστολος Παύλος ήταν στην υπηρεσία του Θεού κατ’ εντολήν Θεού. Ο κάθε άνθρωπος που θέλει να επιστατεί, ας σκεφτεί, είναι κατ’ εντολήν Θεού η υπηρεσία του στον Θεό ή είναι επιθυμία δική του από την οποίαν αποσκοπεί σε συμφέροντα και φιλοδοξίες; Γέμισε ο κόσμος με ψευδοπροφήτες οι οποίοι με τα εντάλματα αποπροσανατολίζουν τους ανθρώπους και οδηγούν αυτούς στο να υπηρετούν την καλοκαγαθία την δική τους, μη επιδιώκοντας την αναγέννησή τους αλλά την καύχηση των ιδίων διά την υποταγή των συνανθρώπων τους σε αυτούς. Καλό είναι να έλθει επίγνωση Θεού και όχι τα θέλω τα δικά μας να επισκιάζουν τους ανθρώπους, τα οποία πηγάζουν από τον εγωισμό μας ή τα συμφέροντά μας και παραμερούν το θέλημα του Θεού.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 3 – 9

 

«3. Ευχαριστούμεν τον Θεόν και Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, προσευχόμενοι πάντοτε υπέρ υμών,

4. ακούσαντες την εις τον Ιησούν Χριστόν πίστιν σας και την εις πάντας τους αγίους αγάπην,

5. διά την ελπίδα την αποτεταμιευμένην διά σας εν τοις ουρανοίς, την οποίαν προηκούσατε εν τω λόγω της αληθείας του ευαγγελίου,

6. το οποίον ήλθεν εις εσάς, καθώς και εις όλον τον κόσμον, και καρποφορεί καθώς και εις εσάς, αφ' ης ημέρας ηκούσατε και εγνωρίσατε την χάριν του Θεού εν αληθεία,

7. καθώς και εμάθετε από Επαφρά του αγαπητού συνδούλου ημών, όστις είναι διά σας, πιστός διάκονος του Χριστού,

8. όστις και εφανέρωσεν εις ημάς την εν Πνεύματι αγάπην σας.

9. Διά τούτο και ημείς, αφ' ης ημέρας ηκούσαμεν, δεν παύομεν προσευχόμενοι διά σας και δεόμενοι να εμπλησθήτε από της επιγνώσεως του θελήματος αυτού μετά πάσης σοφίας και πνευματικής συνέσεως».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αυτή είναι η χαρά του πνευματικού πατέρα, να μαθαίνει ότι τα πνευματικά του παιδιά ζουν εν Κυρίω. Εύχομαι εκ βάθους καρδίας τα παιδιά που ανήκουν στην Φωνή Θεού σήμερα και στο μέλλον να εργάζονται το αγαθό και να υπηρετούν Θεό και άνθρωπο χωρίς να γογγύζουν, αλλά με σοφία Θεού η οποία τα ζωοποιεί να εργάζονται το θέλημα του Πατέρα Θεού και ο λόγος διότι όταν δίνεις αγάπη παίρνεις αγάπη, όταν δίνεις χαρά παίρνεις χαρά. Ό,τι δίνεις παίρνεις. Είναι γραφικό με όποια κρίση κρίνεις με αυτή θα κριθείς. Όλοι όσοι αυξάνουν πνευματικά μέσα στην Φωνή Θεού να υπηρετούν το αγαθό κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και να ελπίζουν ότι σύντομα η ευφορία, η χαρά, το πνεύμα του Θεού θα ζει μέσα τους χωρίς μέτρο. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 10

 

«10. διά να περιπατήσητε αξίως του Κυρίου, ευαρεστούντες κατά πάντα, καρποφορούντες εις παν έργον αγαθόν και αυξανόμενοι εις την επίγνωσιν του Θεού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αξίως περπατά αυτός ο οποίος αντιλαμβάνεται το θέλημα του Θεού και αφιερώνεται στην μελέτη, στην προσευχή, στην υπηρεσία αναγέννησης των συνανθρώπων του χωρίς να αποσκοπεί σε πνευματικούς τίτλους, σε υλικά συμφέροντα, σε δογματικές θεωρίες οι οποίες οδηγούν σε αδιέξοδο, αφού αυτές δημιουργούν τον φανατισμό, ο οποίος φανατισμός φέρνει τον διχασμό και την ανελέητη κρίση. Η δε κρίση πρώτα χωρίζει τους ανθρώπους σε ταμπέλες και τελευταία αποδιοργανώνει την βάση της ζωής, αφού οι βιοχημικές διεργασίες του εγκεφάλου και κατόπιν του σώματος παύουν να υπηρετούν τη ζωή αλλά τον θάνατο. Η πνευματική ημιμάθεια δημιουργεί την πνευματική και βιολογική γενοκτονία. Μη γένοιτο!

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 11 – 12

 

«11. ενδυναμούμενοι εν πάση δυνάμει κατά το κράτος της δόξης αυτού εις πάσαν υπομονήν και μακροθυμίαν,

12. μετά χαράς ευχαριστούντες τον Πατέρα, όστις έκαμεν ημάς αξίους της μερίδος του κλήρου των αγίων εν τω φωτί».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 11: Το Ευαγγέλιο του Χριστού όταν μελετάται με προσοχή και επιμέλεια αυξάνει την υγεία, την πνευματική δύναμη και την διεκδίκηση της άφθαρτης ζωής. Όταν έρθει η πνευματική όρεξη και συνειδητά το βάλουμε στη ζωή μας, το εφαρμόζουμε, τότε η πνευματική μας δύναμη γίνεται θεϊκή, αφού ο Θεός μέσα από αυτόν που το εφαρμόζει εργάζεται την εξέλιξη του κόσμου. Κάποτε είπε ένας σε έναν ερημίτη. Γιατί ζεις τόσα χρόνια μέσα στην σπηλιά, γιατί δεν πας στον κόσμο; Και αυτός απάντησε, εδώ στην σπηλιά κατεβαίνει ο Θεός και συγκυβερνώ μαζί του. Η αφιέρωση ολοκληρώνεται μέσα από την αρετή των αρετών υπομονή. Ο Θεός αγαπά όποιον εργάζεται το αγαθό, αλλά και θεοποιεί όποιον δεν αποφεύγει τις εντολές του, τις οποίες εργάζεται καθημερινά και υπηρετεί με αγάπη Θεού και σοφία Θεού. Θα χρειαστεί υπομονή και μακροθυμία. Είναι γραφικό, εν τη υπομονή υμών κτήσασθε τας ψυχάς υμών. Αμήν.

Στίχος 12: Χίλιες δόξες να έχεις μονάκριβε Πατέρα μας που μας ενέπνευσες να θέλουμε να σε γνωρίσουμε. Σε ευχαριστούμε που ενέπνευσες μέσα μας την σοφία σου. Σε ευχαριστούμε για την συγκυβέρνηση. Σε ευχαριστούμε για την Δημιουργία. Σε ευχαριστούμε για την ενανθρώπιση του Υιού, η οποία μας καθιστά όλους μας υιούς και θυγατέρες. Σε ευχαριστούμε που ήρθες στη ζωή μας και γέμισες τον νου μας με την απόλυτη ολοκληρωμένη άφθαρτη, αιώνια σοφία σου. Κύριε σε παρακαλούμε βοήθησέ μας να φανούμε αντάξιοι του δικού σου καλέσματος και φώτισέ μας να μην ξεχάσουμε ή προσπεράσουμε άθελά μας αυτό το οποίο εσύ θα ήθελες να εντάξουμε στη ζωή μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 13 – 20

 

«13. όστις ηλευθέρωσεν ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέφερεν εις την βασιλείαν του αγαπητού αυτού Υιού·

14. εις τον οποίον έχομεν την απολύτρωσιν διά του αίματος αυτού, την άφεσιν των αμαρτιών·

15. όστις είναι εικών του Θεού του αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως,

16. επειδή δι' αυτού εκτίσθησαν τα πάντα, τα εν τοις ουρανοίς και τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι είτε κυριότητες είτε αρχαί είτε εξουσίαι· τα πάντα δι' αυτού και εις αυτόν εκτίσθησαν·

17. και αυτός είναι προ πάντων και τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού,

18. και αυτός είναι η κεφαλή του σώματος, της εκκλησίας· όστις είναι αρχή, πρωτότοκος εκ των νεκρών, διά να γείνη αυτός πρωτεύων εις τα πάντα,

19. διότι εν αυτώ ηυδόκησεν ο Πατήρ να κατοικήση παν το πλήρωμα

20. και δι' αυτού να συνδιαλλάξη τα πάντα προς εαυτόν, ειρηνοποιήσας διά του αίματος του σταυρού αυτού, δι' αυτού, είτε τα επί της γης είτε τα εν τοις ουρανοίς».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Σε ευχαριστούμε Πατέρα που έστειλες τον μονάκριβο, άγιο, άξιο Υιό και Θεό στη γη, τον οποίον οδήγησες χέρι – χέρι όχι για να σταυρωθεί και να χαθεί αλλά μέσα από το ουρανόδρομο παράδειγμα του να γίνει πόλος έλξης και αναγέννησης για εκατομμύρια ανθρώπους και αγγέλους. Σε ευχαριστούμε διότι μέσω του Υιού σε γνωρίσαμε. Είναι ακόμα Πατέρα μας πολλά παιδιά που δεν σε γνωρίζουν και ο λόγος διότι το σύστημα του κόσμου τα τράβηξε μακριά από την δική σου οικία. Κάνε Πατέρα όλοι συνειδητά να επιστρέψουμε ώστε να μετέχουμε της δόξης σου. Σε ευχαριστούμε που μας έστειλες τον πρωτότοκο Υιό σου και μας ένωσε μαζί σου. Πατέρα μας Αγιε, Αγαθέ Πατέρα ήρθες σε εμάς Καθαρός, Αληθινός, Αγιος, Τέλειος κάνοντάς μας όλους υιούς, κληρονόμους, συγκληρονόμους και συμμέτοχους. Πατέρα μας, μας χαρίστηκες διά του Υιού σου ώστε σήμερα να μπορούμε να έχουμε συμμετοχή στα Αγια των Αγίων και να ζούμε διά πίστεως μαζί σου αυξανόμενοι σε καθημερινή βάση σε σοφία, σε αγάπη, σε Θεού παιδεία. Πατέρα μας σε ευχαριστούμε που σήμερα είσαι εδώ. Αξίωσέ μας να μείνουμε στην οικεία την δική σου στον αιώνα τον άπαντα. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 21 – 23

 

«21. Και σας, οίτινες ήσθε ποτέ απηλλοτριωμένοι και εχθροί κατά την διάνοιαν με τα έργα τα πονηρά,

22. τώρα όμως διήλλαξε προς εαυτόν διά του σώματος της σαρκός αυτού διά του θανάτου, διά να σας παραστήση ενώπιον αυτού αγίους και αμώμους και ανεγκλήτους,

23. εάν επιμένητε εις την πίστιν, τεθεμελιωμένοι και στερεοί και μη μετακινούμενοι από της ελπίδος του ευαγγελίου, το οποίον ηκούσατε, του κηρυχθέντος εις πάσαν την κτίσιν την υπό τον ουρανόν, του οποίου εγώ ο Παύλος έγεινα υπηρέτης».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Είναι αλήθεια ότι δεν είχαμε σχέση με τον Θεό και πολλές φορές είχαμε εχθρική σχέση μαζί του λόγω της άγνοιας, λόγω της ημιμάθειας που μας διακατείχε. Τώρα όμως διά του Χριστού γίναμε κληρονόμοι, συγκληρονόμοι και συμμέτοχοι της δόξης αυτού. Το μόνο που χρειάζεται είναι να μάθουμε να επιμένουμε στο να αυξάνουμε καθ’ εκάστην ημέρα εις την πίστη διά του Ευαγγελίου, ώστε να μπορέσουμε να γίνουμε τεθεμελιωμένοι και στερεοί και μη μετακινούμενοι από της ελπίδος την οποίαν σήμερα σπουδάζουμε στη Φωνή Θεού, στην οποίαν πίστη έγινε υπηρέτης Θεού και μετείχε ο απόστολος Παύλος. Αδέλφια μου, σήμερα ήρθε η σειρά μας να σηκώσουμε ψηλά την δάδα της ζωής, την δάδα του Χριστού ώστε η συμμετοχή μας να ολοκληρώσει το σχέδιο του Θεού όπου είναι η θέωση του ανθρώπου, η οποία δημιουργείται με πνευματικά βήματα που καθορίζουν την πνευματική μας εξέλιξη. Αυτά είναι: Πρώτον, χώρος όπου θα μετέχουμε στην σιωπή. Δεύτερον, συνδιαλλαγή με τον Λόγο του Θεού και την υγιαίνουσα διδασκαλία της Φωνής Θεού. Τρίτον, προσευχή παρακαλώντας τον Θεό μέσα από αυτήν να ανοίξει τον νου μας για να συλλάβουμε την σοφία του, την οποίαν να κάνουμε τρόπο ζωής. Όλα αυτά μαζί με την πνευματική αυτοσχεδίαση πάνω στην υγιαίνουσα διδασκαλία της Φωνής Θεού, η οποία δημιουργεί κίνητρα για να εργαζόμαστε συνέχεια το αγαθό, θα μας καταστήσουν συνειδητά λειτουργούς του Θεού, αφού ο Θεός θα ζει μέσα μας κάτω από όλες τις συνθήκες. Τελευταία, η πνευματική μας πρόοδο θα γίνει πόλος έλξης για πολλούς ανθρώπους, ώστε με σοφία να ενισχύουμε τον Χριστό στη ζωή τους. Επίσης, όλα αυτά θα δημιουργήσουν νέες βάσεις στη δική μας ζωή και στη ζωή πολλών συνανθρώπων μας. Η συνειδητή αφιέρωσή μας θα δημιουργήσει την οικογένεια του Θεού. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 24 – 25

 

«24. Τώρα χαίρω εις τα παθήματά μου διά σας και ανταναπληρώ τα υστερήματα των θλίψεων του Χριστού εν τη σαρκί μου υπέρ του σώματος αυτού, το οποίον είναι η εκκλησία,

25. της οποίας εγώ έγεινα υπηρέτης κατά την οικονομίαν του Θεού την εις εμέ δοθείσαν διά σας, διά να εκπληρώσω το κήρυγμα του λόγου του Θεού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όσοι εργάζονται πνευματικά θα πρέπει να εκπαιδευτούν, θα πρέπει να σπουδάσουν, θα πρέπει να περάσουν από πολλές θλίψεις ώστε να ωριμάσουν πνευματικά για να μπορούν να στέκονται με κύρος Θεού, με σοφία Θεού κάτω απ’ όλες τις συνθήκες της ζωής και με την πίστη στον Θεό και την αγάπη στον αδελφό να ενισχύουν την εκκλησία του Χριστού στη γη. Δεν ήρθαμε στον Χριστό για να αποκτήσουμε τίτλους. Ήρθαμε για να γίνουνε οι υπηρέτες του Θεού και όχι άνθρωποι οι οποίοι επιδιώκουν τίτλους. Ο απόστολος Παύλος αλλά και όλοι όσοι εργάζονται πνευματικά κοπιάζουν και με πολλές θυσίες ανασταίνουν τον Χριστό στις καρδιές των ανθρώπων. Ο κόπος αυτός γίνεται δόξα αφού το αποτέλεσμα δημιουργεί τον άνθρωπο του Θεού, γι’ αυτό και ο απόστολος Παύλος στον στίχο αυτόν δοξάζει τον Θεό για όποια δυσκολία πέρασε εξαπλώνοντας το θέλημα του Θεού. Το αποτέλεσμα όταν είναι ευλογημένο σε ξεκουράζει και όλα τα γεγονότα παίρνουν μόνο θετική εξήγηση, αφού τα προβλήματα του χτες ή τα συμπτώματα γίνονται σχέδιο Θεού το οποίο καταλήγει στην αναγέννηση των αδελφών. Σήμερα βρισκόμαστε σε μία πιο εύκολη εποχή και ο λόγος διότι ο τρόπος επικοινωνίας είναι εύκολος σε όλον τον κόσμο. Η εξάπλωση και η αναγέννηση όταν βρεθεί άνθρωπος του Θεού και υγιαίνουσα διδασκαλία είναι ραγδαία. Υπάρχουν όμως και πολλά εμπόδια στην πνευματική αναγέννηση τα οποία πηγάζουν δυστυχώς από ανθρώπους που θέλουν να λέγονται άνθρωποι του Θεού και το μόνο που κάνουν είναι να επιδίδονται σε θεατρικές παραστάσεις και όχι σε πνευματική υπηρεσία που να οδηγεί τον άνθρωπο σε επίγνωση Χριστού και τούτο το βλέπουμε αφού δύο χιλιάδες χρόνια καυχόμαστε για έναν άγιο ο οποίος κάνει την εμφάνιση του κάθε διακόσια χρόνια, ενώ όλο το έθνος θα έπρεπε να έχει την πνευματική ενότητα και σοφία του Θεού, όμως, η αποδιοργάνωση ξεκινά από την ώρα που οι άνθρωποι πνευματικοί και μη πίστεψαν στο χρήμα. Αδέλφια μου, ο Θεός μας έδωσε στα χέρια μας την δάδα της ζωής, της αφιέρωσης, του αγιαστηρίου, την αγάπη στην υγιαίνουσα διδασκαλία της Φωνής Θεού και ο λόγος διότι ο Θεός θέλει να αναγεννήσει τον άνθρωπο και να ελευθερώσει αυτόν από τους έμπορους ψυχών, οι οποίοι υπηρετούν Θεό μόνο και μόνο για να αυξάνουν σε ύλη. Αδέλφια μου, μόνο όταν εμείς αφιερωθούμε θα έρθει η σωτηρία. Η αφιέρωση αυτή θα καταστήσει το σύνολο της εκκλησίας του Χριστού ιδρυτή της βασιλείας του Θεού στον κόσμο. Σήμερα λόγω των οικονομικών προβλημάτων πολλοί πνευματικοί επηρεάζουν τους ανθρώπους όχι να μετέχουν στον πνευματικό πόλεμο ο οποίος ξεκινά από τον εαυτό τους και καταλήγει σε αυτόν, αλλά παροτρύνουν στα κηρύγματά τους, καταλαβαίνοντας την αδυναμία των ανθρώπων πάνω στο υλικό στοιχείο, σε εξωγραφικές επιδιώξεις οι οποίες ξεσηκώνουν τους ανθρώπους στο να γίνονται επιθετικοί μη έχοντας ούτε υπομονή, ούτε καθολική αγάπη, ούτε ζώσα πίστη. Να μην ενεργούμε ανθρώπινα όταν δυσκολεύουν τα πράγματα στη ζωή μας, αλλά πάντα θεϊκά προσμένοντας την σωτηρία εκ του Θεού και όχι από ανθρώπινες εξωγραφικές παρεμβάσεις.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 26 – 29

 

«26. το μυστήριον, το οποίον ήτο αποκεκρυμμένον από των αιώνων και από των γενεών, τώρα δε εφανερώθη εις τους αγίους αυτού,

27. εις τους οποίους ηθέλησεν ο Θεός να φανερώση τις ο πλούτος της δόξης του μυστηρίου τούτου εις τα έθνη, όστις είναι ο Χριστός εις εσάς, η ελπίς της δόξης·

28. τον οποίον ημείς κηρύττομεν, νουθετούντες πάντα άνθρωπον και διδάσκοντες πάντα άνθρωπον εν πάση σοφία, διά να παραστήσωμεν πάντα άνθρωπον τέλειον εν Χριστώ Ιησού·

29. εις το οποίον και κοπιάζω, αγωνιζόμενος κατά την ενέργειαν αυτού την ενεργουμένην εν εμοί μετά δυνάμεως».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το μυστήριο του Θεού είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού, αφού αποτελεί τον ολοκληρωμένο άνθρωπο, τον άνθρωπο του Θεού. Ο Χριστός είναι το απαύγασμα της θεϊκής υπόστασης και προσωπικότητας το οποίο έθεσε ο Πατέρας ως το μόνο παράδειγμα προς μίμηση. Όλοι σήμερα καλούμαστε να γίνουμε σύμμορφοι της δόξης του Χριστού, της πληρότητας αυτού. Ο ίδιος φανέρωσε, ό,τι εγώ ποιώ σεις πλειότερα τούτων δύναστε να ποιήσετε. Αδέλφια μου, ο Χριστός είναι το μέλλον του ανθρώπου. Σίγουρα όσο το πλήρωμα του χρόνου δεν είχε έρθει τα παρατράγουδα πνευματικά και μη έχουν ήδη κάνει την παρουσία τους και θα συνεχίσουν να υπάρχουν μέχρι την ημέρα του Κυρίου, όμως, για όλους εμάς τελείωσαν διότι το κάλεσμα να ετοιμάσουμε εαυτούς ήρθε στα χέρια μας. Μπορούμε σήμερα να ανακύψουμε διότι θέλω να γνωρίζουμε όλοι ότι ο Θεός κατεβαίνει πάλι στη γη διά του Φωσφόρου και το φως του Χριστού ξεκίνησε να ανάβει μέσα μας. Ήδη ξεκίνησαν να λαμβάνουν χώρα γεγραμμένα με πρώτο ότι τα επόμενα χρόνια ο Θεός θα παρουσιάσει τον άνθρωπο του Θεού. Ο οποίος σήμερα εξελίσσεται αφού διά του Χριστού, διά Πνεύματος Αγίου σπουδάζει στο πνευματικό του αγιαστήριο. Η Φωνή Θεού καλεί σήμερα τους ανθρώπους να μπουν στο αγιαστήριο και να πάρουν σοβαρά το κάλεσμα του Θεού ώστε σε αυτόν να δεχθούν την νέα λογική του Πατέρα, η οποία θα δημιουργήσει τον άνθρωπο του Θεού. Η Φωνή Θεού έχει σαν βάση την υγιαίνουσα διδασκαλία την οποίαν χορηγεί ο Πατέρας - Θεός στα παιδιά της. Το δόγμα της Φωνής Θεού είναι η πνευματική εξέλιξη. Ας αλλάξουμε και όπως δεχόμεθα την υλική εξέλιξη, την ιατρική, την βιολογική κ.λ.π. να δεχόμαστε και την πνευματική, διότι οι βαδισμένοι δρόμοι οδήγησαν μέχρι ένα σημείο. Η νέα οδός που ο Θεός ανοίγει σήμερα μπροστά μας είναι ταχεία και μας οδηγεί σύντομα στον προορισμό μας, αφού μας οδηγεί στον θρόνο του Θεού. Ας ξεκινήσουμε αγώνα ανασύνταξης και επανένταξης στις συνειδητές αρχές του Θεού ώστε να γνωρίσουμε τον Θεό – Πατέρα. Το μέλλον ήρθε πριν δύο χιλιάδες χρόνια. Σήμερα γίνεται κατανοητό. Ας ακολουθήσουμε τον Χριστό για να μπορέσουμε να έχουμε μέλλον. Γένοιτο αμήν.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΙ 1 – 3

 

«1. Διότι θέλω να εξεύρητε οποίον μέγαν αγώνα έχω διά σας και τους εν Λαοδικεία και τους όσοι δεν είδον το πρόσωπόν μου σωματικώς,

2. διά να παρηγορηθώσιν αι καρδίαι αυτών, ενωθέντων ομού εν αγάπη και εις πάντα πλούτον της πληροφορίας της συνέσεως, ώστε να γνωρίσωσι το μυστήριον του Θεού και Πατρός και του Χριστού,

3. εν τω οποίω είναι κεκρυμμένοι πάντες οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 1: Το να διαφοροποιηθείς από το σύστημα του κόσμου και να αφιερώσεις τον εαυτό σου πάνω στο θέλημα του Θεού χρειάζεται πνευματικός αγώνας, διότι για να κερδίσεις την αγάπη του Θεού θα πρέπει να επιδοθείς σε έναν αγώνα θυσίας. Μακάρι οι αδελφοί που χαίρουν σήμερα τον Χριστό μέσα τους να αναγνωρίσουν τους αγώνες των αδελφών οι οποίοι συντελέστηκαν για την αναγέννησή των και όλοι μαζί να συνδράμουν για την εξέλιξη και επανένταξη του ανθρώπου στις βασικές αρχές του Θεού. Ο πνευματικός πατέρας ομοιάζει σαν τον σαρκικό πατέρα, ο οποίος στερείται για την πρόοδο των παιδιών του. Μακάρι τα παιδιά όταν σταθούν στα πόδια τους να στηρίξουν το έργο αγάπης του πατέρα τους και να μην φερθούν σαν εκείνα τα παιδιά που χρησιμοποιούν ό,τι τους έδωσε ο πατέρας τους ξεχνώντας αυτόν. Μόνο όταν κάποιος πάρει την θέση του πατέρα θα καταλάβει αυτόν. Όσοι δεν παίρνουν θέση ευθύνης πάντα βρίσκονται απέναντι του με την σκανδάλη στο χέρι, αφού με απαίτηση ζητούν και άλλα. Αν δεν τους δοθούν άλλα ξεχνούν τα πάντα και γίνονται και εχθροί. Μη γένοιτο!

Στίχοι 2, 3: Όταν όλοι παρηγορούμε ο ένας τον άλλον και όταν όλοι μαζί εργαζόμαστε και μοιραζόμαστε στα μέτρα που μπορεί ο καθένας με θυσία πάνω στα πνευματικά δρώμενα του Ευαγγελίου του Χριστού, έρχεται στις μεταξύ μας σχέσεις αγάπη Θεού, σοφία Θεού. Φυσική συνέπεια η αγάπη να αποτελέσει πνευματική πυξίδα ώστε να συντονιστεί από τους ανθρώπους η οικογένεια του Θεού.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΙ 4 – 5

 

«4. Λέγω δε τούτο, διά να μη σας εξαπατά τις με πιθανολογίαν·

5. διότι αν και κατά το σώμα ήμαι απών, με το πνεύμα όμως είμαι μεθ' υμών, χαίρων και βλέπων την τάξιν σας και την σταθερότητα της εις Χριστόν πίστεώς σας».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η εξαπάτηση γίνεται αιώνες τώρα. Από την ώρα που οι άνθρωποι γνώρισαν το υλικό στοιχείο και έβαλαν αυτό πρωταρχικό στη ζωή τους, δυστυχώς οι περισσότεροι άνθρωποι πνευματικοί και μη αποσκοπούν σε προσωπικά συμφέροντα, τα οποία οι ίδιοι υποκινούν γενόμενοι κάθε μέρα όλο και περισσότερο εωσφορικοί. Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι με πνευματικά τεχνάσματα οδήγησαν τους ανθρώπους σε πνευματικά αδιέξοδα, ώστε να υπηρετούν φανατισμούς, δόγματα και την δική τους καλοκαγαθία, αποφεύγοντας στη συνέχεια συνειδητά το θέλημα του Θεού το οποίο ζωοποιεί. Σήμερα όμως δημιουργείται αποκατάσταση στην συνείδηση του κάθε ανθρώπου, αφού συντελούνται γεγονότα για να γνωρίσουν οι άνθρωποι τον Θεό καθώς είναι. Να μελετούμε το Ευαγγέλιο του Χριστού και να αυξάνουμε σε σοφία, σε πίστη, σε αγάπη στοιχεία απαραίτητα ώστε να μετέχουμε διά της πίστεως στην αναγέννηση η οποία δημιουργεί την μεταστοιχείωση και αποκαθιστά το σώμα κάνοντάς το σύμμορφο της δόξης του Θεού και ναό αυτού, ώστε να ζει αιώνια μέσα μας ο άγιος Θεός. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΙ 6 – 8

 

«6. Καθώς λοιπόν παρελάβετε τον Χριστόν Ιησούν τον Κύριον, εν αυτώ περιπατείτε,

7. ερριζωμένοι και εποικοδομούμενοι εν αυτώ και στερεούμενοι εν τη πίστει καθώς εδιδάχθητε, περισσεύοντες εν αυτή μετά ευχαριστίας.

8. Βλέπετε μη σας εξαπατήση τις διά της φιλοσοφίας και της ματαίας απάτης, κατά την παράδοσιν των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ουχί κατά Χριστόν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Τον Ιησού τον παρέλαβαν οι άνθρωποι από τον απόστολο Παύλο ώστε να συνταξιδέψουν μαζί του με κίνητρα τα οποία καθιστούν την αγάπη υπαρκτή και υλοποιήσιμη στις μεταξύ τους σχέσεις, καθώς να γεύονται τη ζωή γεμάτη καρπούς, χαρίσματα και σημεία τα οποία την καθιστούν άφθαρτη, την δικαιοσύνη ως προσφορά και πολλές άλλες ιδιότητες που θα πρέπει να κοσμούν τους ανθρώπους του Θεού. Οι Χριστιανοί των πρώτων χρόνων παρέλαβαν τον Χριστό απ’ τον απόστολο Παύλο ως πνευματική πυξίδα στις μεταξύ τους σχέσεις, για να μπορούν κατόπιν να αναγεννήσουν εαυτούς και να κοινωνούν την δική του ζωή, σε σημείο να συμμετέχουν στην δική του δόξα. Αν ο Θεός γίνεται προσωπικός χάνει την αξία του, διότι ο Θεός δεν είναι ένας άνθρωπος αλλά πολλοί, αφού έδωσε ιδιάζουσα μορφή σοφίας σε κάθε άνθρωπο, λαό ή έθνος ώστε να έχουν χρείαν ο ένας τον άλλον. Κατ’ αυτόν τον τρόπο καθίσταται διά του Χριστού ο Πατέρας καθολικώς υπαρκτός σε όλους, όπου δύο και τρεις συνηγμένοι στο όνομά του εν τω μέσω αυτών είναι και ο Πατέρας, ο Υιός, το Άγιο Πνεύμα. Με αυτόν τον τρόπο να μετέχουμε του Θεού μέσω της αδιασάλευτης ενότητας και αναγέννησης.

Στίχοι 7, 8: Ο νόμος δημιούργησε τις παραδόσεις οι οποίες απέδειξαν ότι οι άνθρωποι καταφεύγουν στον Θεό χωρίς επίγνωση πάνω στο άγιο θέλημά του. Αδέλφια μου, σήμερα ο κόσμος μας έπεσε σε πολλές παγίδες. Οι ευθύνες αναλογούν σε όσους εργάζονται και επιστατούν του λαού του Θεού και ο λόγος διότι ο άνθρωπος των δογμάτων σήμερα διέπεται από άγνοια, ενώ ο φανατισμός ακόμα υπάρχει. Οι παραδόσεις είναι η σπίθα που ταξίδεψε τον Θεό ώστε να υπάρχει στην συνείδησή μας φόβος Θεού. Η ουσία θα ξεπεράσει τον φόβο μας και θα δημιουργήσει την αναγέννηση, η οποία θα κάμει τον Θεό να ζει μέσα μας. Χρειάζονταν όμως μέχρι να έρθει το πλήρωμα του χρόνου, ο οποίος χρόνος εξασφάλισε διαπαιδαγώγηση και σοφία σε πολλούς τομείς, σε όλους τους τομείς σχεδόν, οι άνθρωποι να κοινωνούν τον Θεό μέσα από αυτές τις παραδόσεις. Σήμερα όμως δεν θα μας σώσουν οι παραδόσεις ούτε η σκιώδης πίστη ή ακόμα και η σκιώδης αγάπη η οποία στρέφεται μόνο προς τα οικεία πρόσωπα, αλλά θα μας στεριώσει στη ζωή η συνειδητή μας αφιέρωση και ο λόγος διότι πολλά γεγονότα λαμβάνουν χώρα και κάθε μέρα αντιλαμβανόμαστε ότι όλοι έχουμε παγιδεύσει εαυτούς νομίζοντας ότι θα έχουμε ζωή μόνο αν έχουμε χρήματα. Δυστυχώς όλα γκρεμίζονται και ο Κύριος δικαιώνεται ότι η ζωή δεν συνίσταται εκ των υπαρχόντων. Η εφαρμογή της αλήθειας του Χριστού στη ζωή μας θα μας δώσει την δύναμη ώστε κάτω από όλες τις συνθήκες να ζούμε τον Θεό. Αυτό θα γίνει πόλος έλξης για εκατομμύρια ανθρώπους τα επόμενα χρόνια και ο λόγος διότι οι πατερίτσες που μας κρατούσαν όρθιους (υλικό στοιχείο) θα εκλείψουν από τη ζωή μας. Η Φωνή Θεού καλεί όλον τον πνευματικό κόσμο να εισέλθει στο αγιαστήριο ώστε να αναπτύξει ο κάθε αδελφός τον Θεό μέσα του. Διότι υπάρχει και άλλος τρόπος ζωής ο οποίος κάνει την εμφάνισή του διά του Λόγου και ενεργείται διά Πνεύματος Αγίου. Αυτός είναι, και λαβών τους πέντε άρτους και τα δύο οψάρια, αναβλέψας εις τον ουρανόν ευλόγησε και κόψας έδωκεν εις τους μαθητάς τους άρτους, οι δε μαθηταί εις τους όχλους. Και έφαγον πάντες και εχορτάσθησαν και εσήκωσαν το περίσσευμα των κλασμάτων, δώδεκα κοφίνους πλήρεις. Οι δε τρώγοντες ήσαν έως πεντακισχίλιοι άνδρες, εκτός γυναικών και παιδίων. Η ζωή συνίσταται μόνο με τον Χριστό. Χωρίς Χριστό ομοιάζει με τον ατμό στην κατσαρόλα. Μην επιζητούμε διακαώς ατμό, δεν θα χορτάσουμε ποτέ. Να επιζητούμε διακαώς Χριστό ώστε να ευφρανθούμε και τώρα και πάντα και εις τον αιώνα τον άπαντα. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΙ 9 – 10

 

«9. διότι εν αυτώ κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικώς,

10. και είσθε πλήρεις εν αυτώ, όστις είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το ότι το πλήρωμα του Θεού κατοικεί εν αυτώ είναι απολύτως βέβαιο, διότι ο ίδιος το απέδειξε, έλεγε και γινόταν. Ο Ιωάννης μαρτυρεί, ο Λόγος έγεινε σαρξ και κατώκησε μεταξύ ημών και είδομεν την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Ο Ιωάννης τον είδε, τον έζησε και το ομολογεί. Εμείς διά Πνεύματος Αγίου τον αισθανόμαστε και μερικώς τον ζούμε μέσα μας μέχρι το μερικώς να γίνει ολικώς και στη δική μας ζωή, γι’ αυτό και εμείς το ομολογούμε. Αυτό είναι το μέγα θαύμα στη ζωή μας, ότι δύναται το πλήρωμα του Θεού να κατοικήσει και σε όλους εμάς. Αρκεί να το πιστέψουμε και να το εργαστούμε. Η Φωνή Θεού κατ’ εντολήν Θεού δημιουργεί σήμερα πνευματική περιουσία η οποία όταν γίνει πιστευτή μας ανεβάζει στον θρόνο του Θεού ώστε να μετέχουμε της απείρου κάλους δόξης του. Η παρουσία του Θεού είχε και έχει έναν σκοπό, να κάνει τον άνθρωπο κληρονόμο, συγκληρονόμο και συμμέτοχο της δόξης αυτού. Σήμερα το πλήρωμα του χρόνου διά του Χριστού ήρθε, αφού μεταβιβάζεται και σε όλους εμάς η δική του σοφία. Φτάνει να συνειδητοποιήσουμε ότι χρειάζεται να το εργαστούμε το θέλημά του για να συλλάβουμε το πλήρωμα του Χριστού ολοκληρωμένο, ώστε να καταστήσουμε την προσοχή μας σε αυτό. Μετέπειτα με όλες μας τις δυνάμεις να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες μέσω της αφιέρωσης ώστε να το λάβουμε ολοκληρωμένο. Αυτό που έλειπε από τον κόσμο ήρθε πριν δύο χιλιάδες χρόνια και είναι ο Χριστός, ο οποίος υπηρετεί και εξασφαλίζει το μέλλον του ανθρωπίνου γένους. Το πλήρωμα του χρόνου ήρθε και σε εμάς να γευτούμε και να ζήσουμε την μεγάλη δόξα του. Το πλήρωμα του χρόνου ήρθε διότι έφερε το Ευαγγέλιο της βασιλείας, ώστε να κάνει την εμφάνισή του μέσα από την υγιαίνουσα διδασκαλία που μας εξασφαλίζει και τα επόμενα χρόνια να έχουμε την παρουσία του Θεού μέσα μας και στην συνέχεια τον άνθρωπο του Θεού. Η Φωνή Θεού ανέλαβε να υπηρετήσει Χριστό και να αυξήσει αυτό μέσα μας. Φυσική συνέπεια με τα σύγχρονα μέσα που δημιούργησε η εξέλιξη οι κοινωνίες να γίνουν χριστοκεντρικές, αφού οι άνθρωποι του Θεού θα υπηρετούν την αγάπη, τη ζωή, την υγεία, την αφθαρσία, την χαρά και πλήθος πολυποίκιλων ιδιοτήτων αυτού του Θεού. Οι οποίες ιδιότητες θα γίνουν πόλος έλξης για εκατομμύρια αδελφούς που περιμένουν το σύνθημα του Θεού να συνταχτούν στο όρος το άγιο. Αμήν. Αδέλφια μου, αφού ο Χριστός είναι η αρχή και το τέλος, αφού ο Χριστός είναι το πλήρωμα του Θεού, αφού ο Χριστός ήρθε για να γίνει παράδειγμα προς μίμηση, αφού αυτός έχει κάθε αρχή και εξουσία, ας ασχοληθούμε με αυτόν που έχει τα πάντα και τις υπόλοιπες εξουσίες που μέχρι χτες είχαμε φτιάξει όπως πάθη, συμφέροντα, εγωισμούς, φανατική θρησκευτική εξάρτηση - ανάγκη ας τις αφαιρέσουμε από τη ζωή μας και την λογική μας. Μην γινόμαστε φορείς ανθρώπων αλλά φορείς του Χριστού και της εξουσίας αυτού, η οποία μας αυξάνει πνευματικά και μας καθιστά υιούς και θυγατέρες. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 11

 

«εις τον οποίον και περιετμήθητε με περιτομήν αχειροποίητον, απεκδυθέντες το σώμα των αμαρτιών της σαρκός διά της περιτομής του Χριστού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η περιτομή ήταν το πρώτο πνευματικό βήμα. Σήμερα στους Χριστιανούς η περιτομή είναι το βάπτισμα στο νερό, όμως, η εξωτερική περιτομή ή το βάπτισμα δεν δημιούργησε τον άνθρωπο του Θεού. Γι’ αυτό ο Χριστός έφερε την αχειροποίητη περιτομή της καρδιάς, η οποία αποτελείται από την μετάνοια που καθίσταται ενεργή μέχρι το θέλημα του Θεού να γίνει τρόπος ζωής. Επίσης, έφερε την αναγέννηση, την γεμάτη σοφία διδασκαλία του, το άψογο παράδειγμά του. Όλα αυτά δημιουργούν σε εμάς κίνητρα ισχυρά ώστε η περιτομή του Χριστού να επηρεάζει και να μιλά στα γονίδια μας, χαρίζοντάς μας ευφορία, χαρά, αγάπη, ειρήνη, άφθαρτη ζωή. Η πρώτη περιτομή ήταν χειροποίητη και ήταν γραμμένη σε πλάκες. Η δεύτερη είναι αχειροποίητη και γράφεται στην καρδιά μας διά Πνεύματος Αγίου. Εύχομαι όλοι να την εξασφαλίσουμε. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΙΣ 12

 

«12. συνταφέντες μετ' αυτού εν τω βαπτίσματι, διά του οποίου και συνανέστητε διά της πίστεως της ενεργείας του Θεού, όστις ανέστησεν αυτόν εκ των νεκρών».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Να το πιστέψουμε ότι πεθάναμε μαζί του και τώρα μετέχουμε της ανάστασής του. Εξάλλου γι’ αυτό πέθανε, για να ξεχρεώσει όλους εμάς από τον βέβαιο θάνατο. Αδέλφια μου, ο Χριστός πλήρωσε για μας σήμερα. Η χάρη και η ζωή διά της πίστεως δύναται και μπορεί να επιτευχθεί. Πολλοί αν και κηρύττουν ότι η χάρη είναι δεδομένη, το έλεος εξασφαλισμένο, η άφθαρτη ζωή όμως ενεργεί και αυξάνει διά της πίστεως και της αφιέρωσης στο προσωπικό αγιαστήριο. Αυτοί λόγω της πνευματικής σκληρότητας του νόμου επιδίδονται και αφιερώνουν ολόκληρη τη ζωή τους για να καταλάβουν ότι ο Θεός τους χαρίστηκε, το έλεος τους χαρίστηκε, η ζωή τους χαρίστηκε. Όλα μας χαρίστηκαν! Μην γινόμαστε άφρονες της θυσίας του θέτοντας εαυτούς σε επικινδυνότητα μόνο και μόνο για να κάνουμε τους καλούς τάχα ή τους άγιους. Πολλοί άνθρωποι υποτίθεται πνευματικοί πολλές φορές ενώ είναι γραφικό το μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αυτοί καθημερινά φωνάζουν στον Θεό πρόσθεσέ μας κακά Κύριε, λέγοντας ότι αυτό είναι ταπείνωση. Οι πάντες έχουν διαστρεβλώσει την αλήθεια. Μη γένοιτο να συνεχίσουμε το λάθος. Ο Θεός σήμερα μας καλεί να μετέχουμε της αναγέννησης και της πνευματικής εξέλιξης ώστε να μεταλλαχτούμε πνευματικά μέσω της σοφίας του, διότι ό,τι άντεξε στο χρόνο μεταλλάχτηκε, ό,τι δεν μεταλλάχτηκε χάθηκε, πέθανε, έσβησε. Ας μην γινόμαστε φανατικοί με δογματικές θεωρίες οι οποίες μας αποδιοργανώνουν και μας βγάζουν από την αλήθεια του Χριστού, οδηγώντας μας στον θάνατο ψυχής και σώματος. Μη γένοιτο!

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΙ 14 – 15

 

«14. εξαλείψας το καθ' ημών χειρόγραφον, συνιστάμενον εις διατάγματα, το οποίον ήτο εναντίον εις ημάς και αφήρεσεν αυτό εκ του μέσου, προσηλώσας αυτό επί του σταυρού·

15. και απογυμνώσας τας αρχάς και τας εξουσίας, παρεδειγμάτισε παρρησία, θριαμβεύσας κατ' αυτών επ' αυτού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Οι αρχές και οι εξουσίες του άρχοντα του σκότους του αιώνος τούτου είχαν επικρατήσει στη ζωή όλων των ανθρώπων, αφού κατάφερναν διά των παθών, διά της άγνοιας, διά της αμαρτίας να τους οδηγούν στον θάνατο. Ο Χριστός με την σταυρική του θυσία και με το άψογο παράδειγμά του έσκισε, απογύμνωσε κάθε γραμμάτιο ή χειρόγραφο το οποίο μας οδηγούσε στην φυλακή του θανάτου. Ακόμα, έκανε και τον νόμο ο οποίος ήταν ανεφάρμοστος ώστε να επιφέρει τον θάνατο στον άνθρωπο, να γίνεται με την χάρη και το μέγα έλεος για όλους τους ανθρώπους παιχνίδι στα χέρια και στον νου αυτού που έρχεται συνειδητά στον Χριστό ώστε να δύναται να τον εφαρμόσει. Σε ευχαριστούμε Κύριε που μας κατέστησες μέτοχους της δόξης σου και τίποτα μα τίποτα δεν μας βαραίνει σήμερα παρά μόνο η ανυπόκριτη αγάπη σου, ώστε μέσω αυτής να μπορούμε και εμείς να συμμετέχουμε στην μεγάλη δόξα σου. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΙ 16 – 23

 

«16. Ας μη σας κρίνη λοιπόν μηδείς διά φαγητόν ή διά ποτόν ή διά λόγον εορτής ή νεομηνίας ή σαββάτων,

17. τα οποία είναι σκιά των μελλόντων, το σώμα όμως είναι του Χριστού.

18. Ας μη σας στερήση μηδείς του βραβείου με προσποίησιν ταπεινοφροσύνης και με θρησκείαν των αγγέλων, εμβατεύων εις πράγματα τα οποία δεν είδε, ματαίως φυσιούμενος υπό του νοός της σαρκός αυτού,

19. και μη κρατών την κεφαλήν, τον Χριστόν, εκ του οποίου όλον το σώμα διά των αρμών και συνδέσμων διατηρούμενον και συνδεόμενον αυξάνει κατά την αύξησιν του Θεού.

20. Εάν λοιπόν απεθάνετε μετά του Χριστού από των στοιχείων του κόσμου, διά τι ως ζώντες εν τω κόσμω υπόκεισθε εις διατάγματα,

21. Μη πιάσης, μη γευθής, μη εγγίσης,

22. τα οποία πάντα φθείρονται διά της χρήσεως κατά τα εντάλματα και τας διδασκαλίας των ανθρώπων;

23. τα οποία έχουσι φαινόμενον μόνον σοφίας εις εθελοθρησκείαν και ταπεινοφροσύνην και σκληραγωγίαν του σώματος, εις ουδεμίαν τιμήν έχοντα την ευχαρίστησιν της σαρκός».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όπως το λέει, αρκεί να τα καταλάβουμε. Αν τα καταλάβουμε αυτά που αναφέρει ο απόστολος Παύλος σε αυτούς τους στίχους, θα δούμε ότι όλοι μας πέσαμε θύματα ανθρώπων οι οποίοι μας χρησιμοποίησαν και μας χρησιμοποιούν αιώνες για το δικό τους όφελος, αφού έκρυβαν και κρύβουν την αλήθεια του Χριστού η οποία μας καλεί να μοιράσουμε τα πάντα και να αγαπήσουμε τον Θεό πάνω απ’ όλα και τον πλησίον ως εαυτόν. Μην δίνουμε δικαιώματα σε ανθρώπους ώστε να έρχονται στη ζωή μας ως ανώτεροι ή απεσταλμένοι τάχα και να μας επιβάλλουν πνευματικές θεωρίες ότι θα πρέπει να κάνουμε αυτό ή το άλλο για να σωθούμε τάχα. Δεν μας κυνηγάει κανένας παρά μόνο όλοι αυτοί για να μας αρμέγουν και να χαίρονται εξουσία με την υποταγή μας, αφού θέλουν να μας πείσουν ότι είναι ιδιαίτεροι, απεσταλμένοι κ.λ.π.. Μόνο φίλους να δεχόμαστε από εδώ και πέρα, ουδείς ανώτερος παρά μόνο ο Χριστός. Όλα αυτά που επιβάλλουν οι άνθρωποι σήμερα και φανερώνει ο απόστολος Παύλος είναι εντάλματα ανθρώπων. Η εκκλησία του Χριστού δεν πρέπει να στηρίζεται σε εντάλματα ανθρώπων αλλά σε καρπούς, χαρίσματα, σημεία, ιδιότητες Θεού. Αυτά θα έπρεπε να κοσμούν τους Χριστιανούς και όχι όλα τα άλλα. Εξάλλου, που ωφελούν όλα αυτά; Τι ωφελεί να νηστεύουμε και να είμαστε φιλάργυροι; Να βρίζουμε, να κρίνουμε, να έχουμε εγωισμό; Όλοι απεδείχθη ότι είναι σήμερα εξαρτημένοι με τα χρήματα και τα φάρμακα και όχι με την αγάπη και την σοφία του Θεού η οποία δημιουργεί το ίνα εν ώσιν. Πεθαίνουν σήμερα άνθρωποι υποτίθεται του πνεύματος οι οποίοι υπηρετούν Θεό και φανερώνεται μετά θάνατον ότι αυτοί που το έπαιζαν άνθρωποι του Θεού είχαν 100 εκατομμύρια στην τράπεζα, ένα δις κ.λ.π.. Αν είναι δυνατόν άνθρωποι υποτίθεται του Θεού ντυμένοι με μορφή ευσεβείας να κλέβουν τον αμπελώνα του Θεού και να παίρνουν και τους καρπούς αυτού για προσωπικά τους οφέλη. Όμως τώρα όλα λαμβάνουν τέλος. Ας γνωρίζουμε ότι ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία. Αυτή να αποβάλουμε από τη ζωή μας και να εντάξουμε τον εαυτό μας στο αγιαστήριο ώστε να σπουδάζουμε την σοφία του Θεού μέρα και νύχτα με έναν σκοπό, να γίνουμε οι άνθρωποι του Θεού και να μην βγούμε από το αγιαστήριο μέχρι να έρθουμε εις εαυτόν, διότι είμαστε επικίνδυνοι με τα στοιχεία που φωλιάζουν σήμερα μέσα μας. Αδέλφια μου, αγώνα στο να μάθουμε και να σπουδάσουμε το θέλημα του Θεού το οποίο να ζει αυτεπάγγελτα μέσα μας χωρίς καν προσπάθεια.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 1 – 4

 

«1. Εάν λοιπόν συνανέστητε μετά του Χριστού, τα άνω ζητείτε, όπου είναι ο Χριστός καθήμενος εν δεξιά του Θεού,

2. τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης.

3. Διότι απεθάνετε και η ζωή σας είναι κεκρυμμένη μετά του Χριστού εν τω Θεώ·

4. όταν ο Χριστός, η ζωή ημών, φανερωθή, τότε και σεις μετ' αυτού θέλετε φανερωθή εν δόξη».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Εάν πιστεύουμε ότι ο Χριστός πλήρωσε για τον δικό μας θάνατο, αν πιστεύουμε ότι η διδασκαλία του είναι η μόνη υγιής, αν δεχόμαστε το αποστολικό του έργο το οποίο εκδήλωνε εις όλον τον επί γης βίο του, τότε ας πάψουμε να ασχολούμαστε με τα γήινα, ας πάψουμε να στηρίζουμε τη ζωή μας στα χρήματα, στα συμφέροντα, στην αμαρτία σε όλα αυτά τα οποία επιδιώκουν οι άνθρωποι μέσα από την ημιμάθειά τους και την άγνοιά τους, αφού τιμούν τον Θεό με τα λόγια ενώ τα έργα τους απέχουν μακράν αυτού. Αδέλφια μου, ο Χριστός είναι το μέλλον. Ο Χριστός δύναται εύκολα να ενώσει τους ανθρώπους. Ο Χριστός μπορεί να καταργήσει την φθορά, τον θάνατο. Ο Χριστός μπορεί να κάνει τον πλανήτη ολόκληρο συμφωνική ορχήστρα. Ο Χριστός μπορεί να κάνει τον πλανήτη επίγειο παράδεισο. Ο Χριστός μπορεί να κάνει τα πάντα! Ας τον αγαπήσουμε όλοι μας και μεταξύ μας ας δώσουμε αγάπη αληθινή ο ένας στον άλλον. Να μην φοβηθούμε να δώσουμε αγάπη, να μην φοβηθούμε να μπούμε στο αγιαστήριο νομίζοντας ότι θα χάσουμε τον χρόνο μας. Ίσα - ίσα το αγιαστήριο θα μας δώσει χρόνο ποιοτικό και ποσοτικό. Το αγιαστήριο θα μας μεταμορφώσει σε θεούς. Το αγιαστήριο θα μεταστοιχειώσει το σώμα της ταπείνωσης που έχουμε σήμερα κάνοντάς το σύμμορφο της δόξης του σώματος του Χριστού, ώστε να το μεταβάλει σε αιώνιο, σε άφθαρτο γεμάτο ουρανόδρομες δυνάμεις. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 5 – 8

 

«5. Νεκρώσατε λοιπόν τα μέλη σας τα επί της γης, πορνείαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμίαν κακήν και την πλεονεξίαν, ήτις είναι ειδωλολατρεία,

6. διά τα οποία έρχεται η οργή του Θεού επί τους υιούς της απειθείας,

7. εις τα οποία και σεις περιεπατήσατέ ποτέ, ότε εζήτε εν αυτοίς·

8. τώρα όμως απορρίψατε και σεις ταύτα πάντα, οργήν, θυμόν, κακίαν, βλασφημίαν, αισχρολογίαν εκ του στόματός σας».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 5: Ο Θεός έδωσε όλα τα μέλη να μεταλαμβάνονται μετ’ ευχαριστίας. Όταν γίνονται πάθη, τότε η αμαρτία έγκειται στο ότι ο άνθρωπος έχασε την προσωπικότητά του και είναι φερέφωνο σε αυτά αφού όλη την ώρα δεν έχει ησυχία. Πάντα αυτά όταν ζουν μέσα στον άνθρωπο τον καλούν να τα υπηρετεί με ιδιαίτερο φανατισμό. Δεν βλέπει ο άνθρωπος όταν λείπει ο Χριστός. Ο έρωτας είναι θέλημα Θεού, αφού πολλές φορές καταλήγει στο γάμο ο οποίος φέρνει τα παιδιά. Η πορνεία είναι πάθος διότι δεν βλέπει ο άνθρωπος τον άλλον σαν έναν συνάνθρωπό του αλλά σαν ένα όργανο ηδονής. Δεν τον ενδιαφέρει αν έχει ανάγκες, αν χρειάζεται κάτι. Το μόνο που τον νοιάζει τον πόρνο είναι να εκπληρώσει το πάθος του. Η πορνεία είναι μεγάλο λάθος. Ο έρωτας είναι έμπρακτη αγάπη. Η πορνεία και η πλεονεξία είναι η ρίζα όλων των κακών. Η πλεονεξία φανερώνει απληστία, τσιγκουνιά. Μπορεί όλοι γύρω του να στερούνται τα απαραίτητα και ο πλεονέκτης δεν έχει καρδιά, δεν έχει συναισθήματα, δεν τον νοιάζει τίποτα αρκεί αυτός να έχει το κομπόδεμα και να κοιμάται μαζί του. Ο πλεονέκτης, ο φιλάργυρος δεν ζει, απλώς μαζεύει για άλλους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τον θησαυρό του, τον οποίον θα γλεντήσουν όταν πεθάνει. Είναι μεγάλα δαιμόνια τα αναφερόμενα στον στίχο 5. Αν συλλάβουμε ότι ζουν μέσα μας τα πάθη αυτά να πέσουμε με τα μούτρα με όλη την δύναμή μας στον αγώνα της αναγέννησης και να παρακαλέσουμε τον Θεό να μας ελευθερώσει, διότι κινδυνεύει όχι απλώς η ίδια μας η βιολογική ζωή αλλά και η ψυχή μας.

Στίχος 6: Η οργή του Θεού είναι ο διάβολος. Ο Θεός δεν οργίζεται, είναι απείραστος κακού αλλά όταν εμείς παραμένουμε στο λάθος ο διάβολος καταλαμβάνει όλο το είναι μας και μας μετασχηματίζει σιγά - σιγά σε όργανα δικά του, σε πονηρούς οδηγώντας μας σε αδιέξοδο. Να απλώσουμε καθαράς χείρας στον Χριστό, να τον εμπιστευθούμε και να τον ακολουθήσουμε. Η Φωνή Θεού εργάζεται σήμερα ώστε οι άνθρωποι του Θεού να βρουν κίνητρα που τους αυξάνουν την πίστη, που τους μεταστοιχειώνουν και τους εξασφαλίζουν την θέωση. Να γίνουμε ένα με τον ζώντα Θεό και την υγιαίνουσα διδασκαλία της Φωνής Θεού η οποία λειτουργεί ως υψιπέτης αετός ώστε να μας οδηγήσει στον θρόνο του Θεού, στην άφθαρτη ζωή και ο λόγος διότι ο Λόγος του Θεού και η υγιαίνουσα διδασκαλία της Φωνής Θεού μιλάει στα κύτταρα τα οποία και ζωοποιεί. Γένοιτο αμήν.

Στίχοι 7, 8: Τον καιρό της άγνοιας υπηρετούσαμε το λάθος. Σήμερα ο Πατέρας άνοιξε μπροστά μας θύρα ανεωγμένη την οποίαν ουδείς δύναται να κλείσει. Ας μην σκληρύνουμε την καρδιά μας. Σήμερα που έχουμε καιρό να μαζέψουμε αμάραντο θησαυρό. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 9 – 10

 

«9. μη ψεύδεσθε εις αλλήλους, αφού απεξεδύθητε τον παλαιόν άνθρωπον μετά των πράξεων αυτού

10. και ενεδύθητε τον νέον, τον ανακαινιζόμενον εις επίγνωσιν κατά την εικόνα του κτίσαντος αυτόν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Μην γυρίζουμε στα ίδια. Το ψέμα όταν το υπηρετούμε με όποιο

τρόπο φανερώνει ότι ακόμα υπηρετούμε το λάθος, τον θάνατο. Η αλήθεια φανερώνει άνθρωπο ο οποίος υπηρετεί τη ζωή, τον Χριστό. Αν θέλουμε ο Θεός να μας πάρει στα σοβαρά να τον πάρουμε και εμείς στα σοβαρά. Το ψέμα είναι πολυποίκιλο και ολοκληρώνεται στον ανυπέρβλητο θάνατο. Μόνο όταν ζει μέσα μας η αλήθεια υπηρετούμε την άφθαρτη ζωή. Εύχομαι όλοι να γίνουμε αλήθεια. Ο νέος άνθρωπος είναι αυτός που εργάζεται συνειδητά το θέλημα του Θεού, το οποίο υπηρετεί με χαρά κάτω από όλες τις συνθήκες ζωής. Η εικόνα του Θεού είναι ο Χριστός. Αν και εμείς τον μιμηθούμε, θα γίνουμε εικόνα Θεού στην δική μας εποχή. Η βασιλεία του Θεού δεν ιδρύθηκε διότι χρειάζεται και την δική μας συμμετοχή. Ας το πάρουμε απόφαση! Μπορούμε να παίξουμε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του κόσμου αν ζήσει μέσα μας ο Θεός.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ 11

 

«όπου δεν είναι Έλλην και Ιουδαίος, περιτομή και ακροβυστία, βάρβαρος, Σκύθης, δούλος, ελεύθερος, αλλά τα πάντα και εν πάσιν είναι ο Χριστός».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο Θεός δεν βλέπει σε έθνη, σε πλούσιους ή πτωχούς, σε μορφωμένους ή αμόρφωτους, σε κάποιον που έχει την όποια κοινωνική θέση. Ο Θεός δεν βλέπει σε ιερέα ή λαϊκό. Ο Θεός είναι Θεός όλου του κόσμου και βλέπει σε αυτόν που υπηρετεί την αγάπη, τη ζωή, την αλήθεια και σε αυτόν κάνει την παρουσία του. Μου κάνει εντύπωση που πολλοί οι οποίοι έχουν τελειώσει μία θεολογική σχολή θεωρούν ότι είναι και ιερείς ή θεολόγοι του Θεού ενώ στηρίζονται στα χρήματα, στα συμφέροντα. Μάλιστα πολλές φορές πέφτουν σε αντιφάσεις, συστήνουν αγίους οι οποίοι δεν είχαν βγάλει καμία σχολή. Οι περισσότεροι ήταν τελείως αγράμματοι και όμως η χάρις του Θεού τους επισκίασε και τους ευλόγησε. Από την μία κατηγορούν κάποιον που δεν φέρει τίτλο και από την άλλη κηρύττουν ότι για να ομολογήσεις την πίστη σου ή να κηρύξεις το Ευαγγέλιο θα πρέπει να έχεις τίτλο. Όσοι χωρίζουν τον Θεό σε τίτλους είναι αυτοί που καπηλεύονται και υπονομεύουν τον Θεό. Όσοι τον χωρίζουν είναι έμποροι ψυχών. Ας μην δίνουμε το δικαίωμα σε ανθρώπους που θέλουν να μας φανατίσουν και να μας δογματίσουν να μπαίνουν στη ζωή μας και να μας αναγκάζουν να υπηρετούμε τα δικά τους συμφέροντα και όχι το θέλημα του Θεού. Μη γένοιτο!

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ 12

 

«12. Ενδύθητε λοιπόν, ως εκλεκτοί του Θεού άγιοι και ηγαπημένοι, σπλάγχνα οικτιρμών, χρηστότητα, ταπεινοφροσύνην, πραότητα, μακροθυμίαν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Εκτός από την σοφία Θεού η οποία θα πρέπει να μας διέπει, εκτός από τις δυνάμεις πίστεως, εκτός από την πνευματική ευφράδεια λόγου, εκτός από τα σημεία ή χαρίσματα κ.λ.π. θα πρέπει επίσης να μας χαρακτηρίζουν τα στοιχεία αγάπης, τα οποία φανερώνουν σπλάχνα Χριστού. Ο Χριστός έκανε θαύματα μεγάλα, σεβάστηκε τον πόνο της μάνας που έχασε το παιδί της και προέβη στην ανάστασή του. Ο Χριστός εκτός από τις ομιλίες τάιζε και τους ανθρώπους οι οποίοι για μέρες ήταν κοντά του με το να τους δώσει άρτο και ιχθείς. Ο Χριστός δεν έβλεπε το πνευματικό επίπεδο κάποιου, αλλά κατέβαινε σε όποιο επίπεδο ήταν ο συνάνθρωπός του και του άπλωνε ένα χέρι βοηθείας για να ανέβει στο δικό του, αφού τον καλούσε τον κάθε άνθρωπο και τον υπηρετούσε. Εύχομαι όλοι όσοι ζούμε σήμερα στην Φωνή Θεού εκτός από την σοφία του λόγου, την οποία διαχειριζόμαστε σήμερα, να μοιράζουμε και έμπρακτη αγάπη μεταξύ μας με σπλάχνα Χριστού. Η χρηστότητα, η πραότητα, η μακροθυμία είναι στοιχεία απαραίτητα τα οποία θα πρέπει πνευματικά να κοσμούν τη ζωή μας. Η ταπεινοφροσύνη όμως είναι η αρετή εκείνη που κάνει τον Θεό να του αρέσει να βρίσκεται μαζί μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν. Χωρίς ταπεινοφροσύνη όποιο έργο και αν πετύχει κάποιος θα είναι δαιμονισμένο. Μη γένοιτο! Ταπεινοφροσύνη σημαίνει να κενώσω τα δικά μου θέλω και να υπηρετήσω τα θέλω του Θεού. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 13 – 14

 

«13. υποφέροντες αλλήλους και συγχωρούντες εις αλλήλους, εάν τις έχη παράπονον κατά τινος· καθώς και ο Χριστός συνεχώρησεν εις εσάς, ούτω και σείς·

14. και εν πάσι τούτοις ενδύθητε την αγάπην, ήτις είναι σύνδεσμος της τελειότητος».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Για να μην βλέπουμε λάθη χρειαζόμαστε ένα υπέρ όπλο στις μεταξύ μας σχέσεις. Αυτό είναι η υπομονή. Είναι γραφικό, εν τη υπομονή υμών κτήσασθε τας ψυχάς υμών και ο λόγος διότι ερχόμαστε από τον κόσμο και βλέπουμε λάθη. Κρίνουμε κατ’ όψιν σχεδόν πάντα, ενώ αν αφήσουμε τον χρόνο να περάσει συνδιαλεγόμενοι με τον Θεό θα αλλάξουμε τρόπο σκέψης και στάση ζωής απέναντι σε φίλους, αδελφούς ακόμη και εχθρούς. Και αυτό θα συμβεί διότι η αγάπη θα πάρει την πρώτη θέση στη ζωή μας. Η αγάπη είναι υπέρ όπλο. Όλα τα υποτάσσει, όλα τα αλλάζει, όλα τα αρνητικά στοιχεία τα εξαφανίζει. Η αγάπη είναι ο Θεός, ο οποίος Θεός έχει όλα εκείνα τα στοιχεία – ιδιότητες που όταν και εμείς επενδυθούμε θα μας κάνουν και εμάς υπερβατικούς. Αδέλφια μου αγαπημένα αυτός ο Θεός λείπει από τη ζωή μας. Όταν έρθει είναι απολύτως βέβαιο ότι δεν θα υποφέρει ο ένας τον άλλον, αλλά θα αγαπά ο ένας τον άλλον. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ 15

 

«15. Και η ειρήνη του Θεού ας βασιλεύη εν ταις καρδίαις υμών, εις την οποίαν και προσεκλήθητε εις εν σώμα· και γίνεσθε ευγνώμονες».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο Χριστός είναι ο αρχηγός της ειρήνης. Αυτός όταν μπει μέσα μας η όψη η δική μας αλλά και του κόσμου θα αλλάξει. Μετέπειτα ο κάθε μαθητής της ειρήνης θα μεταμορφωθεί σε εικόνα Θεού. Όλοι να είμεθα καλοπροαίρετοι και ευγνώμονες διότι όλοι συνεργούμε στην αύξηση του αγαθού μέσα μας και γύρω μας. Να είμαστε ενωμένοι, να μην βλέπουμε λάθη, να έχουμε αγάπη. Να ζούμε ενωμένοι σπουδάζοντας την σοφία του Θεού καθ’ εκάστην ημέρα και δοξάζοντας αυτόν τον Θεό. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 16 – 17

 

«16. Ο λόγος του Χριστού ας κατοική εν υμίν πλουσίως μετά πάσης σοφίας· διδάσκοντες και νουθετούντες αλλήλους με ψαλμούς και ύμνους και ωδάς πνευματικάς, εν χάριτι ψάλλοντες εκ της καρδίας υμών προς τον Κύριον.

17. Και παν ό,τι αν πράττητε εν λόγω ή εν έργω, πάντα εν τω ονόματι του Κυρίου Ιησού πράττετε, ευχαριστούντες δι' αυτού τον Θεόν και Πατέρα».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο Λόγος του Θεού να είναι πάντα μέσα μας αλλά και γύρω μας το πρώτο θέμα στη ζωή μας και το τελευταίο. Γύρω μας πάντα διακρίνοντας, διότι δεν το επιτρέπουν πάντα οι συνθήκες. Όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες, θα διακρίνουμε αν υπάρχει χώρος για Θεό, αν όχι η σοφία του Θεού να παίρνει την θέση της.

Όταν βρισκόμαστε μεταξύ μας να ψέλνουμε, να ζούμε χριστιανικά. Είναι απαραίτητο να το κάνουμε και αυτό σε κάθε ευκαιρία, αφού ο ψαλμός δημιουργεί ευεξία, χαρά, ευφορία. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 18 – 19

 

«18. Αι γυναίκες, υποτάσσεσθε εις τους άνδρας σας, καθώς πρέπει εν Κυρίω.

19. Οι άνδρες, αγαπάτε τας γυναίκάς σας και μη ήσθε πικροί προς αυτάς».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η λέξη υποταγή δεν μου αρέσει καθόλου, το έχω ξαναπεί, δηλώνει ανώτερο και κατώτερο. Ο Θεός γκρέμισε καθετί που χώριζε τους ανθρώπους σε ανώτερους ή κατώτερους. Μεταξύ μας να είμεθα όλοι φίλοι και η αγάπη του Χριστού να είναι αυτή που θα αυξάνει μεταξύ μας, στην οικογένεια, στον πνευματικό μας κύκλο, παντού. Όποιος ζητά υποταγή ας καταφύγει σε ψυχολόγο ή στον Θεό ώστε να τον μάθει να είναι συνεργάσιμος με όλους και υπηρέτης Χριστού. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 20 – 21

 

«20. Τα τέκνα, υπακούετε εις τους γονείς κατά πάντα· διότι τούτο είναι ευάρεστον εις τον Κύριον.

21. Οι πατέρες, μη ερεθίζετε τα τέκνα σας, διά να μη μικροψυχώσιν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το καλύτερο παράδειγμα για τα παιδιά είναι ο πατέρας και η μητέρα να σπουδάζουν την σοφία του Θεού και να ζουν εν Κυρίω με τα στοιχεία του Θεού. Τα παιδιά έχουν μάτια και βλέπουν, έχουν διάκριση και συγκρίνουν αλλά και καταλαβαίνουν. Άρα, ας μην μιλάμε πολύ, ας μην βλέπουμε λάθη, ας μην υψώνουμε την φωνή μας και τότε όλα θα μακαρίζουν μέσα στην οικογένεια, αφού θα δουλεύει ως μία συμφωνική ορχήστρα. Αν ο Χριστός λείπει, τότε προβλέπω δολοπλοκίες, συμφέροντα, υποκρισίες, πονηριές κ.λ.π.. Κάτω από απ’ αυτές τις συνθήκες δεν μπορείς να ζητήσεις υπακοή, διότι δεν πρόκειται να ακουστείς. Τον σεβασμό δεν τον ζητάς, αλλά τον εκπέμπεις. Ας εκπέμπουμε όλοι Θεό, σοφία, ζωή, αγάπη, χαρά και όλοι θα υπακούσουν αργά ή γρήγορα. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 22 – 24

 

«22. Οι δούλοι, υπακούετε κατά πάντα εις τους κατά σάρκα κυρίους σας, ουχί με οφθαλμοδουλείας ως ανθρωπάρεσκοι, αλλά με απλότητα καρδίας, φοβούμενοι τον Θεόν.

23. Και παν ό,τι αν πράττητε, εκ ψυχής εργάζεσθε, ως εις τον Κύριον και ουχί εις ανθρώπους,

24. εξεύροντες ότι από του Κυρίου θέλετε λάβει την ανταπόδοσιν της κληρονομίας· διότι εις τον Κύριον Χριστόν δουλεύετε».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Σήμερα στον κόσμο μας δεν υπάρχουν δούλοι και αφεντικά, υπάρχει ο νόμος και η τήρηση των συμφωνιών μεταξύ μας. Αν αυτά δεν τηρούνται θα έρθει ρήξη στις σχέσεις μεταξύ υπαλλήλου και εργοδότη. Όταν τώρα οι άνθρωποι έχουν μέσα τους Θεό, εργοδότης και υπάλληλος τηρούν τις συμφωνίες με αγάπη και αν κάποιος κάνει λάθος υπάρχει το έλεος και η συγγνώμη. Με αυτό το πνεύμα ποτέ δεν θα έρθουμε σε ρήξη. Καμία σχέση ο τρόπος των ανθρώπων που ζουν μακριά από τον Θεό με όσους ζουν μαζί του. Ας γίνουμε όλοι άνθρωποι του Θεού και θα ζήσουμε ευτυχισμένοι μακαρίζοντας τον Θεό για το έργο που εργάστηκε μέσω του Υιού του και ξεδιπλώνεται σήμερα διά Πνεύματος Αγίου μπροστά μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ 25

 

«25. Όστις όμως αδικεί, θέλει λάβει την αμοιβήν της αδικίας αυτού και δεν υπάρχει προσωποληψία».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Τα λάθη, η αδικία δεν τιμωρούνται από τον Θεό. Ο Θεός είναι απείραστος κακού. Η αμαρτία από μόνη της τιμωρεί όταν κάποιος την εργάζεται. Όταν κάνεις λάθη ή εκμεταλλεύεσαι μπορεί να ξεφύγεις από τα μάτια πολλών και να προσποιηθείς το καθετί, όμως δεν μπορείς να ξεφύγεις από το λάθος το ίδιο διότι αυτό θα σε θυμάται, θα μείνει. Μόνο η μετάνοια καθαρίζει τα πάντα. Το λάθος όταν γίνεται ομοιάζει σαν αυτόν που λερώθηκε το πουκάμισο στην πλάτη και έβαλε το σακάκι. Σίγουρα δεν φαίνεται, όμως ο λεκές μένει. Ας μην κάνουμε πολλά λάθη διότι μετά θα χρειαστούμε πολύ τρίψιμο, πολύ μετάνοια. Στο χέρι μας είναι να διατηρούμε τα πάντα καθαρά μέσα μας και γύρω μας. Ο Χριστός έχει πολλά πανάκια με τέλεια καθαριστικά και άπειρη σοφία ώστε να προσέχουμε. Ας τα αγοράσουμε, χρειάζονται. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΙ 1 – 4

 

«1. Οι κύριοι, αποδίδετε εις τους δούλους σας το δίκαιον και το ίσον, εξεύροντες ότι και σεις έχετε Κύριον εν ουρανοίς.

2. Εμμένετε εις την προσευχήν, αγρυπνούντες εις αυτήν μετά ευχαριστίας,

3. προσευχόμενοι ενταυτώ και περί ημών, να ανοίξη εις ημάς ο Θεός θύραν του λόγου, διά να λαλήσωμεν το μυστήριον του Χριστού, διά το οποίον και είμαι δεδεμένος,

4. διά να φανερώσω αυτό καθώς πρέπει να λαλήσω».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 1: Αν είμαστε κύριοι σε κάποιους αδύνατους φίλους ή αδελφούς, ας τους χορτάσουμε και να είμαστε σίγουροι ότι αυτοί θα μας αγαπούν διότι θα αναγνωρίσουν αυτό που κάνουμε και θα το εκτιμήσουν. Αν όμως προσπαθούμε να εκμεταλλευόμαστε τους αδύνατους ή τους αδελφούς, θα έρθει η ώρα που θα σταθούν απέναντι μας ως εχθροί μας. Μη γένοιτο! Λίγο μυαλό Χριστού και σπλάχνα Χριστού και όλα θα μεταλαμβάνονται εν Κυρίω, αφού όλα θα καθαγιάζονται.

Στίχος 2: Η Φωνή Θεού κατ’ αποκάλυψη Θεού μας φανέρωσε το προσωπικό αγιαστήριο και την εξουσία που έχει αυτό στη ζωή μας. Η καθημερινή συνδιαλλαγή με τον Θεό μας μεταβάλλει σε Θεούς. Ας μείνουμε σε αυτό μέχρι να σκηνώσει μέσα μας ο Θεός. Μάταιο να βγούμε και να αυξηθούμε κατά κόσμο, κανένα νόημα δεν έχει. Όσοι έχουν νου Χριστού και κατανοούν, θα σπουδάζουν την σοφία του Θεού σε καθημερινή βάση. Κατόπιν θα ζήσουν την μεταστοιχείωση του σώματος από φθαρτό σε άφθαρτο. Θα ζουν με χαρά κάτω από όλες τις συνθήκες. Είναι άπειρες οι ευεργεσίες του Θεού, οι οποίες θα κοσμούν τη ζωή μας. Αμήν.

Στίχος 3: Να προσευχόμαστε να ανοίξει πρώτα η δική μας θύρα στο δικό μας μυαλό διά του Χριστού και μετά να είμαστε σίγουροι ότι θα ανοίξει και όλου του κόσμου. Η Φωνή Θεού σήμερα είδε ότι ο κόσμος έχει τα πάντα. Ένα λείπει, αυτό είναι ο άνθρωπος του Θεού. Ας γίνουμε ο άνθρωπος του Θεού και μετά θα δούμε ότι η εξάπλωση θα γίνει ραγδαία σε παγκόσμιο επίπεδο, ειδικότερα σήμερα που υπάρχουν τόσα μέσα. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ήρθε η ζώσα φωνή του ζώντος Θεού, μπορούμε να γίνουμε διά του Χριστού το μέλλον του κόσμου, ας γίνουμε ένα μαζί της και μεταξύ μας. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΙ 5 – 6

 

«5. Περιπατείτε εν φρονήσει προς τους έξω, εξαγοραζόμενοι τον καιρόν.

6. Ο λόγος σας ας ήναι πάντοτε με χάριν, ηρτυμένος με άλας, διά να εξεύρητε πως πρέπει να αποκρίνησθε προς ένα έκαστον».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στίχος 5: Με φρόνηση περιπατεί αυτός που δεν μπλέκει με πολλές υποχρεώσεις και ο λόγος για να έχει ελεύθερο χρόνο να σπουδάζει την σοφία του Θεού. Με φρόνηση περιπατεί αυτός που δεν ανοίγει άσκοπες συζητήσεις αλλά πάντα συνδιαλέγεται με ανθρώπους που έχουν κάτι να του πουν. Έχει αποδειχθεί ότι χρειάζεται να εξαγοράζουμε τον καιρό ώστε να εκμεταλλευόμαστε αυτόν για να συνειδητοποιήσουμε την σοφία του Θεού, η οποία για να γίνει κατανοητή χρειάζεται χρόνος. Αφού ζήσαμε πολλά χρόνια μέσα στον κόσμο σπουδάζοντας το λάθος, δεν είναι εύκολο από την μία στιγμή στην άλλη να μπορούμε να συνδιαλεγόμαστε με τον Λόγο του Θεού. Αμήν.

Στίχος 6: Υπάρχουν τα λογικά όντα και τα άλογα. Τα άλογα όντα βγάζουν απλώς κραυγές. Τα λογικά θα πρέπει να διαπαιδαγωγηθούν, να μορφωθούν, να σπουδάσουν, να εξελιχτούν και όλα αυτά να τα ζωοποιούν στην καθημερινότητα τους διά του ηθικού νόμου του Ευαγγελίου. Εύχομαι τα έργα μας και τα λόγια μας να πηγάζουν από την σοφία του Θεού ώστε να μετέχουμε της απείρου κάλους δόξης του. Αμήν.

 

 

ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ, Ο ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

 ΘΩΜΑΣ