ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Η ΠΡΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 1

«1. Παύλος και Τιμόθεος, δούλοι του Ιησού Χριστού, προς πάντας τους αγίους εν Χριστώ Ιησού τους όντας εν Φιλίπποις μετά των επισκόπων και διακόνων».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δούλος Χριστού σημαίνει άνθρωπος του Θεού, σημαίνει εκλεκτός του Θεού, σημαίνει άτομο το οποίο έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Πατέρα - Θεού. Δούλος Χριστού σημαίνει άνθρωπος ο οποίος έχει εκτιμήσει το κάλεσμα του Θεού και με χαρά εργάζεται μέσα από την ελεύθερη βούλησή του για να υπηρετεί Θεό και άνθρωπο. Για να αποκαλεί κάποιος συνειδητά τον εαυτό του δούλο Θεού, αφήνει να εννοηθεί ότι έχει πλήρη επίγνωση της παρουσίας του Θεού στη ζωή του και του τρόπου που ενεργεί σε αυτόν. Σήμερα πολλοί κηρύττουν το Ευαγγέλιο με σκοπό να χορτάσουν εαυτούς και να αποκτήσουν οπαδούς. Ο δούλος του Θεού συστήνει τον Θεό και εργάζεται για να χορτάσει τους συνανθρώπους που επισκέπτονται τον οίκο του Θεού, αποδίδοντας πλήρη τιμή σε αυτόν τον Θεό ο οποίος του χορηγεί τα πάντα. Αγιοι ονομάζονταν οι πρώτοι Χριστιανοί και ας ήταν και στην αρχή της πνευματικής τους ζωής και ο λόγος διότι ο Κύριος φανέρωσε, τώρα σεις είσθε καθαροί διά τον λόγον τον οποίον ελάλησα προς εσάς (Ιωαν.15:3). Αρα, η απόφαση θα εξασφαλίσει τον αγιασμό, η καλή προαίρεση την θέωση. Επίσκοποι και διάκονοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι βοηθούν τους νέους αδελφούς να αναπτύξουν τον Θεό στη ζωή τους. Πολλοί έπεσαν στην παγίδα να συστήνουν τον εαυτό τους μέσω του Θεού. Να γνωρίζουμε ότι κηρύττουμε το Ευαγγέλιο για να αναγεννήσουμε τους αδελφούς και όχι για να κερδίσουμε αυτούς ως οπαδούς στη ζωή μας. Όσοι φτιάχνουν ανώτερους πέφτουν στη παγίδα να είναι πάντα κατώτεροι και να βρίσκονται συνέχεια σε πνευματική κατοχή. Είμαστε όλοι φίλοι, αυτό έδωσε, αυτό ζήτησε σαν τίτλο ο Χριστός απ’ όλους τους ανθρώπους. Αδέλφια μου, ο ελπίζων επ’ άνθρωπον δεν έχει προορισμό σωτηρίας. Σήμερα η Φωνή Θεού συστήνει να είμεθα αλλήλων μέλη και ο ένας να συμπληρώνει τα ελλείποντα του άλλου. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 2 – 5

«2. χάρις είη υμίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού.

3. Ευχαριστώ τον Θεόν μου οσάκις σας ενθυμούμαι,

4. πάντοτε εν πάση προσευχή μου υπέρ πάντων υμών δεόμενος μετά χαράς,

5. διά την εις το ευαγγέλιον κοινωνίαν σας από της πρώτης ημέρας μέχρι του νυν».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στίχος 2: Η χάρις είναι πάντα γύρω μας και δυνάμεθα μέσω αυτής να εκμεταλλευόμεθα τον χρόνο μας ώστε να εξασφαλίσουμε την αναγέννηση. Εν όσο έχουμε καιρό να συλλέγουμε αμάραντο πνευματικό θησαυρό, ο οποίος δεν παλαιούται. Με την χάρη του Θεού, η Φωνή Θεού, εξασφαλίζει στον λαό του Θεού τη σοφία του Θεού, ώστε να αναπτυχθεί σε μία υγιαίνουσα διδασκαλία η οποία φέρνει την θεραπεία στην ψυχή και το σώμα. Αμήν.

Στίχοι 3, 4: Να ευχαριστούμε τον Θεό διότι ενήργησε στη ζωή μας και κατέστησε ημάς μέσα στη Δημιουργία λογικά όντα, τα οποία δυνάμεθα να εξελιχθούμε με την δική του σοφία σε σημείο  να γίνουμε κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Χριστού και συμμέτοχοι της δόξης αυτού. Πάντα να αποδίδουμε τη δόξα, την τιμή στον Πατέρα μας Θεό, διότι έστειλε τον Υιόν του στον κόσμο για να φέρει την δική του ουρανόδρομη σοφία, την οποίαν δυνάμεθα να κοινωνούμε εμείς σήμερα μέσα από τον Λόγο του Θεού αλλά και μέσα από το αγιαστήριο όπου διά Πνεύματος Αγίου ο Θεός μας σπουδάζει αυτή. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 6

«6. βέβαιος ων εις αυτό τούτο, ότι εκείνος όστις ήρχισεν εις εσάς καλόν έργον θέλει επιτελέσει αυτό μέχρι της ημέρας του Ιησού Χριστού».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Πολλές φορές λόγω του ότι η απόφασή μας στο να ακολουθήσουμε τον Θεό δεν είναι ολοκληρωμένη, αντιμετωπίζουμε αντιξοότητες από το μεταπτωτικό σύστημα του κόσμου. Αυτό μας καθιστά αδύνατους στο να φέρουμε την αποστολή μας εις πέρας. Το βασικό εμπόδιο είναι τα στερεότυπα του κόσμου, τα οποία όταν θελήσουμε να τα αποτινάξουμε από τη ζωή μας θα αντιμετωπίσουμε ανήλεη κριτική. Επειδή το να γίνουμε αποσυνάγωγοι φέρνει σε εμάς μοναξιά, κριτική, αποστροφή σε σημείο που μας δημιουργεί αρνητικές συνθήκες, δεν προβαίνουμε στην εν Θεώ αναγέννησή μας. Εγώ θέλω να ελπίζω ότι ο Θεός που μας κάλεσε θα μας δώσει την δύναμη να ολοκληρώσουμε την εν Θεώ αναγέννησή μας. Πολλοί επιμένουν να θέλουν να νουθετήσουν αυτούς τους αδελφούς που φοβούνται, που δεν αλλάζουν και που φτιάχνουν μετά από πολυχρόνιο αγώνα Θεό στα μέτρα τους. Να είναι σίγουροι ότι χάνουν το χρόνο τους. Η Φωνή Θεού πιστεύει πως αν κάποιος κάνει λάθος φτιάχνοντας Θεό στα μέτρα του, θα πρέπει να τον αφήνουμε στην ελευθερία του και ο λόγος διότι η καλύτερη νουθεσία είναι να τον αφήνουμε ελεύθερο στα δικά του λάθη, ώστε να τα δει και να τα καταλάβει μόνος του παρά να επιμένουμε και να χάνουμε τον χρόνο μας. Αν επιμένουμε αδελφοί μου, θα ζήσουμε τα δικά μας λάθη, που είναι ότι θα χάσουμε το χρόνο μας και την αποστολή μας. Μη γένοιτο!

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 7 – 9

«7. καθώς είναι δίκαιον εις εμέ να φρονώ τούτο περί πάντων υμών, διότι σας έχω εν τη καρδία μου, και είσθε πάντες σεις και εις τα δεσμά μου και εις την απολογίαν και εις την βεβαίωσιν του ευαγγελίου συγκοινωνοί μου της χάριτος.

8. Διότι μάρτυς μου είναι ο Θεός, ότι σας επιποθώ πάντας με σπλάγχνα Ιησού Χριστού.

9. Και τούτο προσεύχομαι, να περισσεύση η αγάπη σας έτι μάλλον και μάλλον εις επίγνωσιν και εις πάσαν νόησιν».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Όταν ο γεωργός φυτεύει δέντρα, μεριμνά γι’ αυτά. Όταν ο άνθρωπος έχει κάποια δουλειά, την οποιαδήποτε δουλειά, μεριμνά να παραβρίσκεται σε αυτή. Όταν τώρα ο άνθρωπος του Θεού εργάζεται το έργο που του εμπιστεύθηκε ο Πατέρας -  Θεός, δημιουργώντας πνευματική αναγέννηση σε λογικά όντα (ανθρώπους), η οποία λογική δημιουργεί την οικογένεια του Θεού, είναι απαραίτητο να μεριμνά, να ενδιαφέρεται, να προσεύχεται, να νουθετεί, να αποκαλύπτει τον Λόγο του Θεού, τη σοφία του Θεού, να παρηγορεί, με έναν σκοπό, να περισσεύει η αγάπη ενός εκάστου αδελφού στην αναγέννηση και στην ειλικρινή αγάπη η οποία να στρέφεται προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο και εχθρό. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 10 – 11

«10. διά να διακρίνητε τα διαφέροντα, ώστε να ήσθε ειλικρινείς και απρόσκοποι μέχρι της ημέρας του Χριστού,

11. πλήρεις καρπών δικαιοσύνης των διά του Ιησού Χριστού εις δόξαν και έπαινον Θεού».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στίχος 10: Να διακρίνουμε τα πάντα και απ’ όλα να σπουδάζουμε διότι τα πάντα συνεργούν στο αγαθό, όμως, τα κύρια ενδιαφέροντά μας να είναι πάνω στην ανάπτυξη του θελήματος του Θεού στη ζωή μας. Αυτό μας καθιστά υιούς και θυγατέρες, διότι η σοφία του Θεού δημιουργεί σε εμάς αναγέννηση, η αναγέννηση μας ολοκληρώνει την μετάνοια, η μετάνοια μας χαρίζει νου Χριστού και ουρανόδρομους στόχους οι οποίοι δημιουργούνται από το Ευαγγέλιο της βασιλείας. Το οποίο Ευαγγέλιο σήμερα ο Θεός ξεδιπλώνει μέσα μας, αποκαλύπτοντας σε όλα τα παιδιά που υπηρετούν σήμερα αλλά και στο μέλλον την Φωνή Θεού τον τρόπο να γίνουμε συμμέτοχοι της δόξης του Χριστού μας. Γνωρίζω ότι έχουμε μέσα μας στοιχεία τα οποία έχουν δημιουργηθεί με την πάροδο των αιώνων και τα οποία κληρονομήσαμε και είναι η αιτία που υπολειτουργούμε πνευματικά όσο αγαθή και καλοπροαίρετη και αν είναι η προσπάθειά μας στο να αναπτυχθούμε πάνω στο θέλημα του Θεού, όμως, να προσέξουμε να είμαστε ειλικρινείς ώστε σιγά-σιγά να μας γίνει συνήθεια η αλήθεια η οποία δημιουργεί την αληθινή - ειλικρινή σχέση μεταξύ μας και μεταξύ ημών και του Πατέρα - Θεού. Η ειλικρίνεια είναι στοιχείο το οποίο κάνει τον Θεό να μας πάρει στα σοβαρά και να επισκιάσει τη ζωή μας με την άπειρη δόξα του, η οποία μας περνά απ’ την φθορά στην αφθαρσία. Γένοιτο αμήν.

Στίχος 11: Μέχρι χτες δεν ξέραμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, σήμερα όμως το μάθαμε και μπορούμε εάν το θέλουμε, εάν είμεθα ειλικρινείς, εάν καταλάβαμε το έργο του Κυρίου, την θυσία του να εργαζόμαστε αυτό με τα έργα και τα λόγια μας, ώστε να γεμίσουμε με έργα δικαιοσύνης και καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Φυσική συνέπεια η ζωή μας να γίνει σύμμορφος της δόξης του Θεού. Ο τρόπος για να πετύχουμε το εγχείρημα τούτο είναι να κοινωνούμε σε καθημερινή βάση το θέλημα του Θεού, το οποίο δύναται να μας καταστήσει αιώνια αυτάγαθους. Μέχρι να το πετύχουμε, να μην σταματήσουμε τον αγώνα του καθαρισμού, του αγιασμού, της εξάπλωσης, της αναγέννησης. Μόνο έτσι θα δημιουργηθούν μέσα μας νευρώνες οι οποίοι θα λειτουργούν για εμάς ακατάπαυστα χωρίς εμείς να το επιδιώκουμε. Ο τρόπος; Να εισέλθουμε στη σοφία του Θεού όπου δι’ αυτής θα μετατρέψουμε τον εγκέφαλό μας σε πηγή αυτάγαθη γεμάτη ενέργεια Θεού. Εάν το αγαθό δεν υπερισχύσει μέσα μας, ο έτερος νόμος τον οποίον εν αγνοία μας υιοθετήσαμε από τον μεταπτωτικό κόσμο θα μας δημιουργεί πνευματική ανακατανομή η οποία θα επιφέρει την φθορά στην ψυχή και στο σώμα. Μη γένοιτο! Το σώμα μας είναι κατοικητήριο του Θεού, ναός του Θεού. Το σώμα μας είναι φτιαγμένο με άπειρη σοφία και ο τρόπος για να ζωοποιηθεί είναι η λογική του Θεού να φωλιάσει μέσα μας ώστε να γίνουμε μέσω αυτής σύμμορφοι της δόξης του, η οποία δόξα του έγκειται στη σοφία του που κινεί τις τουρμπίνες που ήδη ο Θεός έθεσε μέσα μας ώστε να παράγουν στο σώμα μας την άφθαρτη ζωή. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 12 – 13

«12. Θέλω δε να εξεύρητε, αδελφοί, ότι τα συμβάντα εις εμέ συνέτρεξαν μάλλον εις πρόοδον του ευαγγελίου,

13. ώστε τα διά τον Χριστόν δεσμά μου έγειναν φανερά εις όλον το πραιτώριον και εις πάντας τους λοιπούς».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στίχοι 12, 13: Πολλές φορές συμβαίνουν αρνητικά γεγονότα από τα οποία αν και εργαζόμαστε το αγαθό συντρέχουν λόγοι που μας κάνουν να αναρωτιόμαστε πού συνεργεί το συμβάν αυτό, το γεγονός αυτό στο αγαθό, ώστε να μην μπορούμε να δώσουμε εξηγήσεις. Μέσα από την υπομονή όμως την οποίαν έχουμε πάντα χρεία, βλέπουμε ότι συντελούνται στη ζωή μας μεγάλα θαύματα τα οποία θαυμάζουμε και εμείς οι ίδιοι αλλά και όσοι είναι γύρω μας . Έτσι, μέσω αυτών των γεγονότων που ενώ στην αρχή φαίνονται αρνητικά, στην συνέχεια όμως γίνονται αιτία να μεταβάλλονται σε θαύματα μεγάλα και να δοξάζεται ο Θεός σε μεγάλη ακτίνα δράσης και ο λόγος διότι κάνουν πολλούς ανθρώπους, συνανθρώπους, αδελφούς αλλά και εχθρούς οι οποίοι παρακολουθούν τη ζωή μας να νουθετούνται εξ αυτών. Ας ενθυμηθούμε τον Πέτρο που τον έκλεισαν στην φυλακή, τον απόστολο Παύλο, τον Κύριό μας, τους αγίους κ.λ.π. που αντιμετώπισαν αντιξοότητες σε όλους τους τομείς, όμως όλες έλαβαν ευλογία, έλαβαν αιώνια δόξα. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 14 – 18

«14. και οι πλειότεροι των εν Κυρίω αδελφών πεποιθότες εις τα δεσμά μου τολμώσι περισσότερον να κηρύττωσιν αφόβως τον λόγον.

15. Τινές μεν και διά φθόνον και έριδα, τινές δε και από καλής θελήσεως κηρύττουσι τον Χριστόν·

16. οι μεν κηρύττουσιν εξ αντιζηλίας τον Χριστόν, ουχί εν καθαρότητι, νομίζοντες ότι προσθέτουσι θλίψιν εις τα δεσμά μου·

17. οι δε εξ αγάπης, εξεύροντες ότι είμαι τεταγμένος εις απολογίαν του ευαγγελίου.

18. Τι λοιπόν πλην κατά πάντα τρόπον, είτε επί προφάσει είτε τη αληθεία, ο Χριστός κηρύττεται· και εις τούτο χαίρω αλλά και θέλω χαίρει».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στίχος 14: Πολλοί βλέποντας τις ενέργειες του αποστόλου Παύλου, την αγάπη του στον Θεό - Πατέρα η οποία συντελούνταν κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, έπαιρναν μεγάλο θάρρος και υπερέβαιναν τους μέχρι πρότεινος συνήθεις ρυθμούς της ζωής τους, φανερώνοντας έργα αγάπης τα οποία στρέφονταν προς πάσα κατεύθυνση. Με πολλές θυσίες έφερναν το φως του Χριστού στη ζωή των ακουσάντων. Και εμείς να μιμούμαστε το έργο όλων αυτών των πνευματικών ανθρώπων και να παίρνουμε θάρρος από τους γεμάτους θυσίες αγώνες τους, ώστε με την δύναμη του Θεού να συνεχίζουμε τον καλό αγώνα τον οποίον ο Θεός ενέπνευσε μέσα μας. Αμήν.

Στίχοι 15, 16, 17, 18: Εμείς θα κρατήσουμε τα λεγόμενα του 18ου στίχου, είτε επί προφάσει είτε τη αληθεία, ο Χριστός κηρύττεται· και εις τούτο χαίρω αλλά και θέλω χαίρει. Και εμείς να χαιρόμαστε διότι ο καιρός έφτασε και τα πνευματικά ελλείποντα θα συμπληρωθούν σε όλους τους έχοντες καλή προαίρεση. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 19

«19. Διότι εξεύρω ότι τούτο θέλει αποβή εις εμέ προς σωτηρίαν διά της δεήσεώς σας και διά της βοηθείας, του Πνεύματος του Ιησού Χριστού».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γνώριζε ο απόστολος Παύλος και εμείς σήμερα γνωρίζουμε αφού έχουμε την δάδα της ζωής του Χριστού στα χέρια μας ότι ο Χριστός κηρύττεται και σήμερα ήδη όλοι έχουμε γνώση της θεόπνευστης παρουσίας του Χριστού αν και δεν υπάρχει επίγνωση. Παρόλα αυτά γρήγορα η βασιλεία του Θεού διά της παρουσίας της ζώσας φωνής του ζώντος Θεού (Φωνή Θεού) θα χτιστεί μέσα μας αλλά και γύρω μας διά του Αγίου Πνεύματος και αυτό θα είναι προς σωτηρία όλων ημών όπως αναφέρει και ο απόστολος Παύλος. Το ότι θα χτιστεί γρήγορα έγκειται στο ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και οι καλές ειδήσεις μέσω της τεχνολογίας φτάνουν παντού. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 20

«20. κατά την σταθεράν προσδοκίαν και ελπίδα μου ότι δεν θέλω αισχυνθή εις ουδέν, αλλά μετά πάσης παρρησίας ως πάντοτε και τώρα θέλει μεγαλυνθή ο Χριστός εν τω σώματί μου είτε διά ζωής είτε διά θανάτου».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Όταν εργαζόμαστε κατ’ εντολήν Θεού ένα έργο γεμάτο σοφία Θεού με αγαθές προθέσεις, αυτό είναι ευλογημένο και είτε ζούμε είτε πεθάνουμε θα μεγαλώνει και θα συντροφεύει διαχρονικά την παρουσία μας. Μέσω αυτού του αγαθού έργου δυνάμεθα να εξασφαλίσουμε την σωτηρία της ψυχής και του σώματος, διότι συμμετέχουμε στο έργο του Χριστού το οποίο ενεργεί για την δόξα του Θεού μέσα από την άπειρη σοφία αυτού. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 21 – 24

«21. Διότι εις εμέ το ζην είναι ο Χριστός και το αποθανείν κέρδος.

22. Αλλ' εάν το να ζω εν σαρκί τούτο συμβάλλη εις καρποφορίαν του έργου μου και τι να εκλέξω δεν γνωρίζω.

23. Διότι στενοχωρούμαι υπό των δύο, έχων μεν την επιθυμίαν να αναχωρήσω και να είμαι με τον Χριστόν· διότι είναι πολύ πλέον καλήτερον·

24. το να μένω όμως εν τη σαρκί είναι αναγκαιότερον διά σας».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο απόστολος Παύλος, ο απόστολος των εθνών φανερώνει πως το να ζεις αξίζει να ζεις μόνο με τον Χριστό. Το κέρδος του αποθανείν γι’ αυτόν συντελείται μόνο σε μία περίπτωση που έχει ως εξής: Γνωρίζοντας ότι η βασιλεία του Θεού αργεί να έρθει είναι προτιμότερο γι’ αυτόν, κέρδος γι’ αυτόν να κοιμηθεί εν Κυρίω έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη στον Πατέρα Θεό ότι θα τον αναστήσει, εκτός και αν ο Θεός θελήσει να του χαρίσει την μεταστοιχείωση η οποία δημιουργεί την αφθαρσία, όμως, σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε πάλι να κρυφτεί από τον κόσμο, διότι ο άνθρωπος που θα κατάφερνε εκείνη την εποχή να ζήσει θα ήτο άθελά του αρνητικός πόλος έλξης για τους συνανθρώπους του γιατί μέσα σ’ αυτούς συντελούνταν τα συμφέροντα θέλοντας τον Χριστό από συμφέρον και όχι από αγάπη. Ο άνθρωπος όμως ο οποίος θα ιδρύσει την βασιλεία του Θεού στη γη δεν θα πεθάνει, διότι σήμερα στον κόσμο υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται με θυσία και με αγάπη τα του Θεού χωρίς να γνωρίζουν το μεγάλο δώρο του Θεού που είναι η κατάργηση του φυσικού θανάτου. Φανταστείτε και να το ήξεραν. Ακόμη, ο άνθρωπος του Θεού ο οποίος θα βρεθεί στην εποχή των εσχάτων χρόνων δεν θα πεθάνει διότι θα έχει την αποστολή να ιδρύσει την βασιλεία του Θεού μέσα του και γύρω του. Εμείς όλοι σήμερα βρισκόμαστε στην εποχή των εσχάτων χρόνων και ο λόγος διότι το τρίτο πρόσωπο της θεότητας κατέβηκε στη γη και διά Πνεύματος Αγίου εργάζεται το αγαθό εκείνο που συντελεί στην κατάκτηση της άφθαρτης ζωής μεταστοιχειώνοντας το σώμα με την διδασκαλία του Θεού και οδηγώντας το στην αφθαρτοποίηση μέσω του καθαρισμού και του αγιασμού. Ο τρόπος που σήμερα εργάζεται ο Θεός είναι ένας: Πρώτον, σύντομα θα εξασφαλίσουν οι άνθρωποι σε όλον τον πλανήτη ανεξαρτήτως έθνους την υγιαίνουσα διδασκαλία, η οποία κατέχεται σήμερα υπό της Φωνής Θεού και θα μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. Δεύτερον, από σήμερα γνωστοποιεί η Φωνή Θεού σε όλα τα πνευματικά παιδιά του Αγίου Θεού ότι χρειάζονται δύο στοιχεία για την επίτευξη της επαγγελίας αυτής, α) η ζώσα πίστη και β) η εισδοχή μας στο ατομικό αγιαστήριο για να επιτευχθεί το θέλημα του Θεού, καθιστώντας σε εμάς τον υγιή τρόπο ζωής του Χριστού σε καθημερινή βάση ώστε να λειτουργεί αυτός μέσα μας. Με αυτόν τον τρόπο θα αναπτυχθούν νέοι νευρώνες στον εγκέφαλό μας με νέο τρόπο ζωής, οι οποίοι θα ενεργοποιήσουν το δέντρο της άφθαρτης ζωής μέσα μας και γύρω μας. Έτσι θα γίνουμε ζωή και με αυτή τη ζωή θα κηρύξουμε εν δυνάμει το Ευαγγέλιο της βασιλείας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 25 – 26

«25. Και τούτο εξεύρω εν πεποιθήσει ότι θέλω μείνει και συμπαραμείνει μετά πάντων υμών διά την εις την πίστιν προκοπήν σας και χαράν,

26. διά να περισσεύη δι' εμού το καύχημά σας εις τον Ιησούν Χριστόν διά της εμής πάλιν παρουσίας προς εσάς».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γνώριζε ο απόστολος Παύλος διά Πνεύματος Αγίου ότι ο καιρός να φύγει, να κοιμηθεί εν Κυρίω δεν είχε έρθει ακόμη, γι’ αυτό διαβεβαιώνει τους αναγεννημένους αδελφούς του ότι θα τους επισκεφτεί ξανά από κοντά ώστε να μην λυπούνται αλλά να χαίρονται και η χαρά όλων να είναι άπειρη. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 27 – 28

«27. Μόνον πολιτεύεσθε αξίως του ευαγγελίου του Χριστού, διά να ακούσω, είτε όταν έλθω και σας ίδω είτε ενώ είμαι απών, την κατάστασίν σας, ότι στέκεσθε εις εν πνεύμα, συναγωνιζόμενοι εν μια ψυχή διά την πίστιν του ευαγγελίου,

28. και μη φοβιζόμενοι εις ουδέν από των εναντίων, το οποίον εις αυτούς μεν είναι ένδειξις απωλείας, εις εσάς δε σωτηρίας, και τούτο από Θεού·».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο Λόγος του Θεού δημιουργεί το αδιασάλευτο πολίτευμα του Χριστού μέσα μας. Ο Χριστός δεν ήρθε στον κόσμο για να δημιουργήσει στερεότυπα, θρησκείες κ.λ.π. αλλά για να φέρει στη γη το ουράνιο πολίτευμα του ουρανού, ώστε να πολιτεύεται ο άνθρωπος την αγάπη την ανυπόκριτη, τη σοφία του Θεού, τη ζώσα πίστη, την ταπεινοφροσύνη με κορυφή όλων την άφθαρτη ζωή. Για να πολιτευθούμε αξίως το Ευαγγέλιο του Χριστού, χρειάζεται να είμεθα ειλικρινείς με τον εαυτό μας, με τους συνανθρώπους μας αλλά πάνω απ’ όλα με τον Άγιο Θεό. Θα πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά την παρουσία του Θεού στη ζωή μας και το κάλεσμα το οποίο λάβαμε, ώστε να γίνουμε αξίως μέτοχοι της ουρανόδρομης δόξης του. Αμήν. Όταν ο φόβος φύγει από την καρδιά μας τότε θα αποκτήσουμε δυνάμεις του Αγίου Πνεύματος μέσα μας, άπειρες δυνάμεις, οι οποίες θα κάνουν τον Θεό να σκηνώσει μέσα μας ώστε μέσω της παρουσίας του και χορηγώντας εις ημάς το γεμάτο σοφία ρήμα του να συντελούνται μεγάλα εν δυνάμει θαύματα. Να γνωρίζουμε ότι όπου το πνεύμα του Θεού εκεί είναι και η ελευθερία. Την ελευθερία την καταργεί μέσα μας το σύστημα του κόσμου το οποίο δημιουργεί τα υφιστάμενα στερεότυπα. Όταν υπερβούμε την λογική των ανθρώπων, θα αποκτήσουμε την λογική του Θεού. Έτσι θα χτίσουμε μέσα μας τον νέο κατά Θεόν πλασθέντα άνθρωπο, ο οποίος δύναται να καταστήσει εν δυνάμει την βασιλεία του Θεού σε όλον τον πλανήτη. Ας ζητήσουμε στην προσευχή μας την δωρεά του Αγίου Πνεύματος ώστε να ενεργούμε δι’ αυτού πάσας τας ημέρας της ζωής μας. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 29 – 30

«29. διότι εις εσάς εχαρίσθη το υπέρ Χριστού, ου μόνον το να πιστεύητε εις αυτόν, αλλά και το να πάσχητε υπέρ αυτού,

30. έχοντες τον αυτόν αγώνα, οποίον είδετε εν εμοί και τώρα ακούετε εν εμοί».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Πολλές φορές διακηρύττουμε ότι πιστεύουμε στον Θεό. Όταν όμως δοκιμαζόμαστε ώστε να αυξηθούμε σε σοφία, σε επίγνωση, σε αγάπη, σε καρπούς τότε τα χάνουμε και αρχίζουμε το γιατί Θεέ μου να συμβεί σε μένα αυτό κ.λ.π. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι σοφία Θεού είναι να εργαζόμαστε τα του Θεού κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, διότι έτσι ο Θεός δοξάζεται εξαιτίας μας σε μεγάλη ακτίνα δράσης. Άρα, το να πάσχουμε υπέρ Χριστού είναι η μεγαλύτερη ευλογία, η μεγαλύτερη χαρά. Ας θέσουμε το θέλημα του Θεού σε πρώτη θέση στη ζωή μας και να είμαστε σίγουροι ότι αυτή η προσπάθειά μας θα αποβεί σε δόξα δική μας. Εύχομαι να εννοήσουμε το κάλεσμα που λάβαμε και να θέσουμε όλες μας τις δυνάμεις για την δόξα του Θεού, πάσχοντας δίκαια ή άδικα. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΙ 1 – 2

«1. Εάν λοιπόν υπάρχη τις παρηγορία εν Χριστώ ή τις παραμυθία αγάπης, ή τις κοινωνία Πνεύματος ή σπλάγχνα τινά και οικτιρμοί,

2. κάμετε πλήρη την χαράν μου, να φρονήτε το αυτό, έχοντες την αυτήν αγάπην, όντες ομόψυχοι και ομόφρονες».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Θα πρέπει να μας διέπει καλή προαίρεση ώστε να αυξάνουμε στην αγάπη και στην ενότητα. Η παρηγοριά και η παραμυθία αγάπης είναι σημαντικό, διότι αυξάνει η αγάπη μεταξύ μας και η πίστη με την πάροδο του χρόνου γίνεται ζώσα. Η συμμετοχή, η κοινωνία στους πνευματικούς αγώνες, τα χριστοκεντρικά σπλάχνα δημιουργούν αγάπη ανυπόκριτη μεταξύ μας, δημιουργούν χαρά Πνεύματος Αγίου εμπλουτίζοντάς μας με την δόξα του Θεού ώστε να είμεθα πλέον ομόψυχοι και ομόφρονες. Όλοι μαζί δημιουργούμε την οικογένεια του Θεού στη γη ώστε να κάνει πάλι την παρουσία της εις τον κόσμο. Μόνο έτσι δυνάμεθα να συμμετέχουμε στην πνευματική ουρανόδρομη σοφία του Θεού σαν μία πνευματική συμφωνική ορχήστρα του Θεού - Πατέρα γεμάτη καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΙ 3 – 4

«3. μη πράττοντες μηδέν εξ αντιζηλίας ή κενοδοξίας, αλλ' εν ταπεινοφροσύνη θεωρούντες αλλήλους υπερέχοντας εαυτών.

4. Μη αποβλέπετε έκαστος τα εαυτού, αλλ' έκαστος και τα των άλλων».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αντιζηλία ή κενοδοξία παρουσιάζει ο άνθρωπος του κόσμου. Ο άνθρωπος του Θεού απαγορεύεται να γυρίζει στα ίδια διακατεχόμενος από πνευματικές μικρότητες, διότι έτσι γίνεται χοίρος ο οποίος λουσθείς επιστρέφει πάντα επί το ιδίον εξέραμα. Βλέπω πολλές φορές αδελφούς οι οποίοι ενώ γνωρίζουν τα στοιχεία του Θεού και τα στοιχεία του κόσμου, δεν αποφασίζουν να αλλάξουν και περνούν τα χρόνια χωρίς αναγέννηση. Δεν λέμε να θυσιάσουμε τη ζωή μας, δεν λέμε να δώσουμε τα υπάρχοντά μας στον πλησίον μας, δεν λέμε να υποστούμε σταυρικό μαρτύριο, λέμε ότι οι μικρές αλώπεκες θα πρέπει να εγκαταλείψουν τη ζωή μας ώστε να βρει πρόσφορο πνευματικό έδαφος ο Χριστός να αναπτυχθεί μέσα μας. Αντιζηλία σημαίνει ότι ζηλεύω τον άνθρωπο εκείνον ο οποίος εκδηλώνει πνευματικό χάρισμα, το οποίο ενεργεί για την δόξα του Θεού. Όταν κοιτάζουμε γύρω μας δεν θα ανακαλύψουμε το δικό μας ξεχωριστό χάρισμα, το οποίο ο Θεός έθεσε μέσα μας. Μία παροιμία λέει, του ζηλιάρη είναι δοσμένο να είναι το συκώτι του πρησμένο. Κενοδοξία παρουσιάζει ο άνθρωπος ο οποίος εργάζεται την δόξα του Θεού με ψέματα και με εωσφορικό εγωισμό. Αυτός ο άνθρωπος κινδυνεύει κάθε στιγμή να απολέσει την ψυχή του και το σώμα του. Δεν χρειάζεται η κενοδοξία, είναι στοιχείο που παρουσιάζει ένας άνθρωπος στην αρχή της ζωής του, στην παιδική του ηλικία. Απαγορεύεται ο άνθρωπος του Θεού να μεγαλώνει βιολογικά ενώ πνευματικά να παραμένει στην αμαρτία. Μη γένοιτο! Η ειλικρινής μετάνοια και η απόφαση θα μας οδηγήσουν στην αφιέρωση ώστε μέσω αυτής να μας πάρει ο Θεός στα σοβαρά. Γένοιτο αμήν. Όταν αποβλέπουμε την πρόοδο του αδελφού μας αυξάνει η δική μας, διότι η πραγματική χαρά, η πραγματική ηδονή έρχεται σε εμάς από την πρόοδο των γύρων μας. Ο Χριστός φανέρωσε, την ζωήν μου βάζω υπέρ των προβάτων. Αυτή είναι η πραγματική δόξα του Θεού. Εδώ και πολλά χρόνια εργάζομαι την βασιλεία του Θεού και είδα ότι η αφιέρωσή μου στο αγιαστήριο μου δημιουργεί νέα λογική η οποία με ελευθερώνει από τον νόμο της αμαρτίας. Μοιράζοντας αυτήν την πνευματική περιουσία την οποίαν ο Θεός μου εμπιστεύεται, δημιουργώ χαρά στους συνανθρώπους μου και αυτό με κάνει να χαίρομαι όσο τίποτα άλλο στον κόσμο. Εύχομαι να εργαζόμαστε για την δόξα του Θεού, η οποία δημιουργείται όταν αποφασίσουμε να παραστήσουμε τα σώματά μας, την λογική θυσία ευάρεστη στον Θεό. Ο τρόπος να φέρουμε την λογική θυσία στη ζωή μας είναι να σπουδάσουμε τη σοφία του Θεού και την υγιαίνουσα διδασκαλία της Φωνής Θεού. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΙ 5 – 8

«5. Το αυτό δε φρόνημα έστω εν υμίν, το οποίον ήτο και εν τω Χριστώ Ιησού,

6. όστις εν μορφή Θεού υπάρχων, δεν ενόμισεν αρπαγήν το να ήναι ίσα με τον Θεόν,

7. αλλ' εαυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφήν, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους,

8. και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στίχος 5: Ο Χριστός ήταν Θεός, όμως, εκένωσε τον εαυτό του γενόμενος θυσία ευάρεστη στον Θεό και στους συνανθρώπους του. Το φρόνημα του Χριστού ήτο να υπηρετήσει τον άνθρωπο. Ουκ ήλθεν διακονηθήναι αλλά διακονήσαι και δούναι την ψυχήν αυτού λύτρον αντί πολλών (Μαρκ.10:45). Μέγα παράδειγμα το οποίο θα πρέπει να υιοθετήσουμε και να αναπτύξουμε στον εαυτό μας, αν θέλουμε να εργαζόμαστε τα του Θεού και να είμαστε ευάρεστοι στον Πατέρα μας Θεό. Αμήν.

Στίχος 6: Αυτή είναι η πραγματική ταπείνωση. Να είσαι Θεός, να είσαι ανώτερο ον, να είσαι γεμάτος ουρανόδρομη σοφία και με αγάπη να συμμετέχεις στην αναγέννηση των συνανθρώπων σου διακατεχόμενος από σοφία Θεού, υπομονή και επιμονή, κενώνοντας τον εαυτό σου μπροστά στο θέλημα του Θεού δίνοντας μέσω του λόγου σου καινούργια ερεθίσματα στη ζωή τους, τα οποία θα τους κάνουν να υπερβούν την δική τους λογική και να ενεργοποιήσουν μέσα τους τους ήδη υπάρχοντες μηχανισμούς της ζωής. Αυτή τη καινούργια ουρανόδρομη σοφία του Θεού, η οποία εξασφαλίζει αναγέννηση, υγεία, χαρά, πληρότητα πνεύματος, ευφορία, δυνάμεις, χαρίσματα, σημεία, ιδιότητες να εντάξουμε στη ζωή μας.

Στίχος 7: Κενώνουμε τον εαυτό μας έναντι της πολυποίκιλης σοφίας του Θεού σημαίνει ότι εγκαταλείπουμε την δική μας γνώμη, την δική μας λογική, τα προσωπικά μας συμφέροντα, τις προσωπικές μας φιλοδοξίες, τα προσωπικά μας θέλω κ.τ.λ. αναπτύσσοντας το θέλημα του Θεού. Όταν κενώσουμε τον εαυτό μας και πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο του Χριστού, το οποίο είναι το Ευαγγέλιο της βασιλείας, θα το καταλάβουμε, διότι θα γίνουμε φως οικών ανέσπερο το οποίο θα φωτίζει τη ζωή πολλών ανθρώπων. Γένοιτο αμήν.

Στίχος 8: Την πιο δύσκολη αποστολή την έφερε εις πέρας, διότι εν δυνάμει με την ίδια του τη ζωή (αυτό σημαίνει εν δυνάμει) κήρυξε το Ευαγγέλιο της βασιλείας, φανέρωσε το θέλημα του Θεού αδιαφορώντας για την λογική των συνανθρώπων του ή τα υφιστάμενα στερεότυπα, τα οποία έρχονται ως σήμερα από τα εντάλματα των ανθρώπων της εποχής του, διωκόμενος ακατάπαυστα από τις αρχές, προδόθηκε, εμπαίχτηκε, σταυρώθηκε και αναστήθηκε εν δόξη. Εμείς σήμερα μην πνίγουμε τον εαυτό μας σε μία σταγόνα νερό, διότι δεν καλεστήκαμε να βάλουμε τη ζωή μας για κανέναν, καλεστήκαμε απλώς να υπερβούμε τον εαυτό μας στην αγάπη, στην δικαιοσύνη, στοιχεία τα οποία δημιουργούν και εξασφαλίζουν στη ζωή μας την εν Θεώ αναγέννηση. Μην λέμε ότι είναι δύσκολο να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Ο Χριστός ως άνθρωπος τα κατάφερε διότι διακατέχονταν από αγάπη ανυπόκριτη ως προς τον Πατέρα του και ως προς τον συνάνθρωπό του. Αν και εμείς έχουμε πραγματική αγάπη δεν θα φέρουμε καμία δικαιολογία και τίποτα δεν θα είναι δύσκολο. Αν δεν έχουμε αγάπη θα αυξηθούμε στα λόγια, στα πάθη, στα συμφέροντα, στις πονηρίες κ.τ.λ.. Μη γένοιτο!

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΙ 9 – 11

«9. Διά τούτο και ο Θεός υπερύψωσεν αυτόν και εχάρισεν εις αυτόν όνομα το υπέρ παν όνομα,

10. διά να κλίνη εις το όνομα του Ιησού παν γόνυ επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων,

11. και πάσα γλώσσα να ομολογήση ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στίχος 9: Το βλέπουμε όλοι ότι η αγάπη του για τον κόσμο ανεξαρτήτως δόγματος, φυλής και έθνους φτάνει μέχρι θυσίας και αναμένεται παγκόσμια να βρει ανταπόκριση από δισεκατομμύρια ανθρώπους, αφού όλοι θα κλίνουν γόνυ στην άπειρη σοφία του, η οποία σοφία του θα αφθαρτοποιήσει τη ζωή όλων όσων ανταποκριθούν σε αυτή την αγάπη που στρέφεται προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο και εχθρό.

Στίχοι 10, 11: Όλοι θα δοξάσουν τον Υιό και Λόγο του Θεού του ζώντος και θα κλίνουν όλοι οι λαοί της γης γόνυ ενώπιόν του. Διότι ο Χριστός είναι ο μόνος ο οποίος εστάλη υπό του Θεού και αξίζει την δόξα αυτή, αφού η διδασκαλία του θα μεταβάλει τον άνθρωπο σε εικόνα του Θεού του αοράτου, ώστε ο άνθρωπος μέσω αυτής να γεννηθεί εν Θεώ και ο Θεός να δοξαστεί εν ανθρώποις. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΙ 12 – 13

«12. Ώστε, αγαπητοί μου, καθώς πάντοτε υπηκούσατε, ουχί ως εν τη παρουσία μου μόνον, αλλά τώρα πολύ περισσότερον εν τη απουσία μου, μετά φόβου και τρόμου εργάζεσθε την εαυτών σωτηρίαν·

13. διότι ο Θεός είναι ο ενεργών εν υμίν και το θέλειν και το ενεργείν κατά την ευδοκίαν αυτού».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στίχος 12: Μέχρι να εξασφαλίσουμε την σωτηρία, να εργαζόμαστε την διδασκαλία του Χριστού μέρα – νύχτα με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Αφού αυτή η σοφία η δική του η εναποταμιευθείσα απ’ αιώνων εδόθη εις εμάς σήμερα, ήρθε στη ζωή μας, δεν θα προτρέχουμε λέγοντας ότι είμεθα του Θεού αλλά μόνο όταν ο ίδιος το φανερώνει και το μαρτυρεί στη ζωή μας και στη συνείδηση των συνανθρώπων μας. Αυτό θα μας εξασφαλίσει το να ζούμε και να βιώνουμε εν δυνάμει τη ζωή του Χριστού στην καθημερινότητά μας χωρίς να παθαίνουμε πτώσεις. Κατόπιν να είμεθα σίγουροι ότι αυτή θα αυξάνει εν Κυρίω σε καθημερινή βάση μέσα μας και θα μας οδηγεί στην θέωση, αυξάνοντάς μας την ζώσα πίστη η οποία θα μεταβληθεί από σκιώδη σε ζώσα. Να εργαζόμαστε λοιπόν συνειδητά κάνοντας βεβαίαν την κλήσιν που λάβαμε σε καθημερινή βάση πάνω στο θέλημα του Θεού αυξανόμενοι στην αγάπη, στην πίστη, στην σοφία, στην αρετή των αρετών ταπεινοφροσύνη. Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να γίνουμε κοινωνοί του Θεού και εικόνα αυτού. Αμήν.

Στίχος 13: Τα πάντα εν πάσιν Θεός, πάσα δόσις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστι καταβαίνον από του πατρός των φώτων, ουδέ του θέλοντος ουδέ του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. Η ενέργεια είναι δοσμένη εξ αρχής υπό του Θεού εις ημάς, διότι εν αυτώ ζώμεν και κινούμεθα και υπάρχομεν. Χωρίς εμού ου δύνασθε ποιείν ουδέν λέγει ο Κύριος, καθώς όντινα θέλει ελεεί και όντινα θέλει σκληρύνει. Αν καμιά φορά νιώθουμε ότι κινούμεθα αφ εαυτού, τούτο γίνεται ώστε να έρθει η ώρα όπου η ζωή θα μας ταπεινώσει. Έτσι θα δούμε ότι καμία εξουσία δεν έχουμε αν ο Θεός δεν το θέλει. Όταν τα εννοήσουμε όλα αυτά σίγουρα θα αποδώσουμε δόξα και τιμή στον Δημιουργό – Θεό και Πατέρα. Όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε τόσο καλύτερα για εμάς. Εύχομαι να εννοήσουμε όλα τα αποκεκρυμμένα μυστήρια και να επιστρέψουμε στον γεννήσαντα οργανισμό – Θεό και Πατέρα μας. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΙ 14 – 15

«14. Πράττετε τα πάντα χωρίς γογγυσμών και αμφισβητήσεων,

15. διά να γίνησθε άμεμπτοι και ακέραιοι, τέκνα Θεού αμώμητα εν μέσω γενεάς σκολιάς και διεστραμμένης, μεταξύ των οποίων λάμπετε ως φωστήρες εν τω κόσμω».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο γογγυσμός και η αμφισβήτηση φανερώνουν και δημιουργούν στον άνθρωπο που διακατέχεται υπ’ αυτών των στοιχείων πνευματική αστάθεια. Χρειάζεται να εντατικοποιήσει τον αγώνα του ο άνθρωπος αυτός, διότι χωρίς ιδιαίτερο λόγο θα βρίσκεται πάντα σε αδιέξοδο, σε έναν ανήλεο πόλεμο με τον ίδιο του τον εαυτό και ο λόγος διότι η έλλειψη της πνευματικής αναγέννησης και της σοφίας του Θεού στη ζωή του θα τον κάνουν να νομίζει ότι βρίσκεται πάντα σε αδιέξοδο. Αν σήμερα εμείς νιώθουμε αυτά τα στοιχεία να λειτουργούν στη ζωή μας όταν δεχόμεθα ερεθίσματα από το μεταπτωτικό σύστημα του κόσμου ή από τον ίδιο μας τον εαυτό, αφήνει να εννοηθεί ότι η αγάπη μας στον Θεό και η πίστη μας σε αυτόν δεν είναι ζώσα αλλά σκιώδης, η οποία καταντά ανύπαρκτη. Αν σήμερα νιώθουμε αυτά να λειτουργούν μέσα μας, κατά την ημέρα του Κυρίου όπου τα σκάνδαλα θα είναι σε παγκόσμια κλίμακα δεν θα μπορέσουμε να σταθούμε. Όμως, δεν απελπιζόμαστε, διότι σήμερα γίνεται παγκόσμιος πνευματικός σεισμός τον οποίον έφερε στη ζωή μας το κάλεσμα που λάβαμε. Το μόνο που χρειάζεται είναι να πάρουμε στα χέρια μας το Ευαγγέλιο του Χριστού και την διδασκαλία της Φωνής Θεού ώστε να αναπτύξουμε μέσα από αυτά την υγιαίνουσα διδασκαλία στη ζωή μας και να κάνουμε την λογική του Θεού λογική δική μας. Ας αφήσουμε τις εξυπνάδες ότι είμεθα του Θεού και να γίνουμε του Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 16

«16. κρατούντες τον λόγον της ζωής, διά καύχημά μου εν τη ημέρα του Χριστού, ότι δεν έτρεξα εις μάτην ουδέ εις μάτην εκοπίασα».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ανθρώπινη αδυναμία είναι το ότι έτρεξα εις μάτην, κανένας δεν τρέχει εις μάτην όταν εργάζεται με ειλικρίνεια ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Ο απόστολος Παύλος δεν έτρεξε εις μάτην διότι από την ημέρα που έλαβε το κάλεσμα σε όλους τους αιώνες μέχρι και σήμερα έπαιξε σημαντικό ρόλο στο έργο του Θεού. Απλώς θέλει εδώ στην εκκλησία των Φιλιππησίων να τους δημιουργήσει αγαθό προβληματισμό, ώστε να μην γίνουν οι αδελφοί του οκνηροί στοιχειοθετώντας στη ζωή τους μία πνευματική συνήθεια, αλλά μία ενεργητική ακατάπαυστη πνευματική δραστηριότητα συμμετοχής στις πνευματικές επιδιώξεις φτάνοντας όλοι μαζί στο κατ’ εικόνα και ομοίωση, γενόμενοι μέτοχοι, συμμέτοχοι και συγκληρονόμοι της δόξης του Θεού. Αδέλφια μου, να συμμετέχουμε ενεργά στην ιδέα της άφθαρτης ζωής και στον τρόπο επίτευξης αυτής, η οποία μεταβάλλεται από παροδική – εφήμερη σε αιώνια και άφθαρτη και ο λόγος διότι η σοφία του Θεού ενεργοποιεί μέσα μας τη ζωή, αφού ο εγκέφαλός μας κενώνεται από τις δικές μας σκέψεις και επιδιώξεις. Έτσι γεμίζουμε τον εγκέφαλό μας με στοιχεία όπως σιωπή και εμπιστοσύνη στον Θεό κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Αυτά τα στοιχεία με πάρεδρο την σοφία του Θεού επιτρέπουν στον εγκέφαλό μας να συνεχίσει να εργάζεται για εμάς και χωρίς εμάς. Εξάλλου, ο εγκέφαλος δημιουργήθηκε για να ζωοποιεί το σώμα και να συντονίζει τις λειτουργίες αυτού του σώματος, ώστε με το αγαθό του Θεού να μεταβάλλεται από φθαρτό σε άφθαρτο. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.  Αυτό που κατέστησε το σώμα ημών φθαρτό είναι η αποστασία μας από την αγάπη, από τον Θεό. Η επιστροφή μας στις αρχές του θα ενεργοποιήσει όλους εκείνους τους ήδη υπάρχοντες μηχανισμούς που ο Θεός έθεσε μέσα μας στο να παράγουν τα συστατικά εκείνα (πρωτεΐνες κ.λ.π.) που κρατούν το σώμα μας άφθαρτο, αθάνατο, αιώνιο. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 17 – 18

«17. Αλλ' εάν και προσφέρω εμαυτόν σπονδήν επί της θυσίας και λειτουργίας της πίστεώς σας, χαίρω και συγχαίρω μετά πάντων υμών·

18. ωσαύτως δε και σεις χαίρετε και συγχαίρετε μετ' εμού».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Πολλοί σήμερα κάνουν τους διδασκάλους, κάνουν τους προφήτες, κάνουν τους απεσταλμένους, θέλουν με πνευματικά τεχνάσματα να κάνουν τους ανθρώπους να τους ακολουθήσουν κ.λ.π.. Τι κάνουν λοιπόν; Μελετάνε τον Λόγο του Θεού και κηρύττουν αυτόν μαθαίνοντας πολλές φορές απ’ έξω όλον τον Λόγο του Θεού. Έτσι κεντρίζουν το ενδιαφέρον πολλών ανθρώπων. Ντύνονται με μπουφόνικα ρούχα – ξεχωριστά ρούχα, γυαλίζονται, στολίζονται και το παίζουν ότι είναι καλά. Με αυτόν τον τρόπο πλανούν πολλούς ανθρώπους. Εμείς θα προσέξουμε κάτι. Όποιος έρχεται με αυτό το πνεύμα στη ζωή μας, θα του λέμε, ωραία τα λες, αλλά εσύ τα εφαρμόζεις; Αν μας πει ότι κάνω προσπάθεια, θα του πούμε ότι και εμείς κάνουμε προσπάθεια να σε ακούσουμε και να σε δεχτούμε, γι’ αυτό μην αγωνίζεσαι ώστε με φωνές και πνευματικές απειλές να θέλεις να μας εγκλωβίσεις και να εξουσιάσεις τη ζωή μας. Είναι υγιές να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο του Θεού, αλλά είναι ανώτερο όλων να το εφαρμόζουμε. Όταν το εφαρμόζουμε τότε γινόμαστε απλοί, ταπεινοί, θυσία, αγάπη κ.λ.π.. Αυτόν που διέπεται από τα στοιχεία αυτά σίγουρα θα τον πάρουν στα σοβαρά, αλλά και πάλι ο άνθρωπος του Θεού ποτέ δεν θα απειλεί, δεν θα επιβάλλεται, δεν θα εξουσιάζει. Το μόνο που θα επιδιώκει θα είναι διάλογος, σεβόμενος τον διαφορετικό τρόπο προσέγγισης των συνανθρώπων του στον Θεό. Ενότητα δεν είναι να συμφωνούν όλοι με εμάς. Ενότητα είναι όταν δεχόμαστε ο ένας τον άλλον όπως ακριβώς μας έχει ο Θεός. Εξάλλου η αγάπη δεν θα χρειαζόταν αν γινόμασταν όλοι ίδιοι αφού όλα τα στέγει, αφού τα πάντα ανέχεται, αφού δεν θέτει νόμους και όρους. Αν όλοι θα έπρεπε να συμφωνούν με εμάς, τότε σε τι χρειάζεται η αγάπη η ανυπόκριτη; Όσοι δεν έχουν εγωισμό, όσοι δεν έχουν πονηρίες και φιλοδοξίες και έχουν την σοφία του Θεού, έχουν θυσιάσει και εργάζονται αγόγγυστα για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου, τότε αυτοί γίνονται αποδεκτοί διότι έχουν έργα Θεού. Αυτούς ας τους ακούμε, αλλά ποτέ να μην τους θεοποιούμε διότι όλοι είμεθα παιδιά Θεού. Κανείς δάσκαλος μεταξύ μας, ο ίδιος ο Χριστός φανέρωσε, σεις μην ονομασθήτε καθηγηταί· διότι εις είναι ο καθηγητής σας, ο Χριστός, πάντες δε σεις αδελφοί είσθε. Ας πάψουμε να δημιουργούμε ανώτερους και κατώτερους, όλοι είμεθα αδέλφια, φίλοι. Το υγιές είναι με πνεύμα ευγενούς άμιλλας να συμπληρώνουμε ο ένας τα ελλείποντα του άλλου είτε πνευματικά είτε υλικά. Εδώ ολόκληρος Χριστός και έλεγε, όστις θέλει οπίσω μου ελθείν καθώς δεν σας λέγω πλέον δούλους αλλά φίλους, εμείς τι απειλούμε, γιατί κρίνουμε όποιον δεν μας δέχεται ή εργάζεται τα του Θεού με διαφορετικό τρόπο; Ο Κύριος δεν είπε, όστις δεν είναι καθ' ημών, είναι υπέρ ημών; Εμείς γιατί να το παίζουμε ξεχωριστοί; Ας συνέλθουμε, διότι θα ταπεινωθούμε αργά ή γρήγορα και η ταπείνωση δεν θα έρθει μέσα από την σοφία του Θεού η οποία καταστεί το σώμα άφθαρτο, αλλά μέσα από την εωσφορική αμαρτία η οποία δημιουργεί την φθορά, την ασθένεια, τον θάνατο. Μη γένοιτο! Ο απόστολος Παύλος κήρυττε με τα λόγια αλλά και με τα έργα του, γι’ αυτό αναφέρει ότι προσφέρει τον εαυτό του σπονδήν και όλοι το έβλεπαν αυτό. Αν το κάνουμε και εμείς τότε ας έχουμε γνώμη, αν έχουμε αγάπη, αν όχι, ας ψάξουμε για άνθρωπο του Θεού να μας συμπληρώσει ελλείποντα. Ας γίνουμε ταπεινοί και να είμεθα σίγουροι ότι θα συναντήσουμε τον Πατέρα – Θεό. Αμήν. Επαναλαμβάνω, μην το παίζουμε απεσταλμένοι, ξεχωριστοί διότι μπορεί οι συνάνθρωποί μας να έχουν αγαθή – καλή προαίρεση και να μας πιστέψουν, με φυσική συνέπεια να βρεθούν εξαιτίας μας στην απώλεια. Ας γίνουμε σοβαροί ώστε ο Θεός να μας πάρει κάποια στιγμή στα σοβαρά. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΙ 20 – 21

«20. διότι δεν έχω ουδένα ισόψυχον, όστις να μεριμνήση γνησίως περί της καταστάσεώς σας·

21. επειδή πάντες ζητούσι τα εαυτών, ουχί τα του Ιησού Χριστού·».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο λόγος που δεν υπάρχουν πολλοί ισόψυχοι είναι διότι άλλο είναι να μιλάει ο Θεός ο ίδιος σε έναν άνθρωπο όπως συνέβαινε στον απόστολο Παύλο και άλλο είναι να μιλάει άνθρωπος σε άνθρωπο. Όταν καταλάβουμε ότι ο Θεός μας μιλάει τότε όλοι θα γίνουμε ισόψυχοι. Σήμερα έφτασε ο χρόνος ώστε να εκπληρωθεί αυτή η επαγγελία η οποία έχει ως εξής, και πάντες θέλουσιν είσθαι διδακτοί του Θεού. Η Φωνή Θεού σήμερα κηρύττει το Ευαγγέλιο της βασιλείας και συναντά σε όλα τα έθνη ισόψυχους οι οποίοι καταβάλλουν προσπάθεια στο να εργαστούν με ειλικρίνεια και εργάζονται σήμερα στις επιδιώξεις εκείνες που θα εκπληρώσουν τις επαγγελίες όπως κατάργηση της αμαρτίας, δημιουργία της οικογένειας του Θεού, κατάργηση της φθοράς και του θανάτου. Ενεργοποιώντας ο κάθε αδελφός σε προσωπικό επίπεδο διά της υγιαίνουσας διδασκαλίας τον ήδη άφθαρτο μηχανισμό τον οποίον έθεσε ο Θεός μέσα του, με τελευταία όλων να δει ο Θεός την ειλικρινή προσπάθεια όλων των χριστιανών και να ξανακατέβει στη γη. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΙ 29 – 30

«29. Δέχθητε λοιπόν αυτόν εν Κυρίω μετά πάσης χαράς και τιμάτε τους τοιούτους,

30. επειδή διά το έργον του Χριστού επλησίασε μέχρι θανάτου, καταφρονήσας την ζωήν αυτού, διά να αναπληρώση την έλλειψιν υμών της εις εμέ υπηρεσίας».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Θα πρέπει να τιμάμε όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως έθνους, φυλής, θρησκείας διότι όλοι είμεθα άνθρωποι – παιδιά του Θεού και ας έχουμε διαφορετικούς χώρους λατρείας, αφού σε όλους αναπτύσσονται στοιχεία αγάπης, δικαιοσύνης κ.λ.π.. Πέρα απ’ αυτό και κατ’ επέκταση είμεθα όλοι άνθρωποι διεπόμενοι από σοφία Θεού την οποίαν έδωσε ο Θεός εις έκαστον έθνος, εις έκαστον άνθρωπο και ο λόγος διότι θα καταλάβουμε ότι έχουμε ο ένας ανάγκη την παρουσία του άλλου στη ζωή μας. Ο ένας σήμερα είναι γεγονός ότι συμπληρώνει πνευματικά ελλείποντα και υλικά μέσα από το πνεύμα της αγάπης, της έρευνας, της ευγενής άμιλλας, της πνευματικής περιουσίας που ανέπτυξε ο λαός του, της κουλτούρας, του πολιτισμού του στον άλλον. Όμως, θα πρέπει να έχουμε ιδιαίτερη χαρά και τιμή για τους ανθρώπους οι οποίοι μέσα από την αφιέρωσή τους στην σιωπή γίνονται αιτία να αναπτυχθούν μέσα μας στοιχεία τα οποία αξιοποιούν τη ζωή μας και την μεταβάλλουν από ανθρώπινη σε θεϊκή, που μεταβάλλουν ακόμη το πνεύμα μας και το σώμα μας. Το πνεύμα μας από (άλογη) λογική που διακατέχεται σήμερα σε λογική Θεού γεμάτη πνευματική διαύγεια και το σώμα μας από φθαρτό σε άφθαρτο. Να μας διέπει η αξία της τιμής για τους ανθρώπους που εργάζονται για την θεραπεία του ανθρωπίνου γένους και την καλυτέρευση αυτού, αφιερώνοντας όλη τους τη ζωή στην έρευνα. Όπως η επιστήμη εργάζεται για τον άνθρωπο, για την θεραπεία του έτσι και ο πνευματικός κόσμος να εργάζεται για την αναγέννηση του ανθρώπου, συμπληρώνοντας ο ένας στον άλλον πνευματικά ελλείποντα τα οποία δεν θα τα διέπει φανατισμός. Όταν υπάρχει φανατισμός είναι σαν να θέλουμε να κάνουμε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς χωρίς νάρκωση. Αν είναι δυνατόν κάποιος να δεχτεί αυτόν τον τρόπο επέμβασης για την θεραπεία του. Και αν πείσουμε κάποιον να δεχτεί αυτόν τον τρόπο (την λογική αυτή), όταν θα αρχίσει η τομή θα φωνάζει ότι δεν θέλει αυτόν τον τρόπο εγχείρησης (αυτή την πνευματική θεραπεία και αυτόν τον πνευματικό).

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 1 – 3

«1. Το λοιπόν, αδελφοί μου, χαίρετε εν Κυρίω. Το να σας γράφω τα αυτά εις εμέ μεν δεν είναι οχληρόν, εις εσάς δε ασφαλές.

2. Προσέχετε τους κύνας, προσέχετε τους κακούς εργάτας, προσέχετε την κατατομήν·

3. διότι ημείς είμεθα η περιτομή, οι λατρεύοντες τον Θεόν εν Πνεύματι και καυχώμενοι εις τον Χριστόν Ιησούν και μη έχοντες την πεποίθησιν εν τη σαρκί».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στίχος 1: Για να χαίρεται κάποιος άνθρωπος εν Κυρίω θα πρέπει πρώτα να καταλάβει τι σημαίνει Κύριος. Κύριος εν συντομία σημαίνει άνθρωπος ο οποίος διακατέχεται από αλήθεια, η οποία αλήθεια αποκωδικοποιεί σε εμάς όλα τα αποκεκρυμμένα μυστήρια τα οποία ελευθερώνουν τη ζωή μας και μας περνούν από την αμαρτία και την φθορά στην αναμαρτησία και στην αφθαρσία της ψυχής και του βιολογικού μας σώματος. Κύριος σημαίνει άνθρωπος – Θεός ο οποίος δύναται με την άγια διδασκαλία του να μεταβάλει όλο τον κόσμο σε έναν επίγειο παράδεισο. Όταν γνωρίσουμε τον Θεό θα αποκτήσουμε πραγματική χαρά, χαρά διαποτισμένη από την σοφία του Θεού η οποία μας οδηγεί στην θέωση. Κύριος ακόμη σημαίνει Θεός ο οποίος δύναται να μας συμπληρώσει πνευματικά ελλείποντα και να μας αναγεννήσει οδηγώντας μας στην χαρά του Πνεύματος του Αγίου, έτσι ώστε κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και αν βρεθούμε να μην δύναται ο διάβολος να μας οδηγήσει σε αδιέξοδο και χάσουμε την χαρά αυτή. Αδέλφια μου, πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεσθε, κατά πάντα ευχαριστείτε· διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού εν Χριστώ Ιησού (Θεσσαλ. Α΄ 5:16). Αδέλφια μου, εξεύρομεν ότι τα πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεόν (Ρωμ. 8:28). Όταν έχουμε αυτό το πνεύμα και εννοούμε τι σημαίνει και συνεπάγεται αυτό στη ζωή μας, να είμεθα σίγουροι ότι η χαρά του Θεού θα μας συντροφεύει αιώνια. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

Στίχος 2: Ο πνευματικός άνθρωπος τους πάντες ανακρίνει, αυτός δε υπ’ ουδενός ανακρίνεται (Κορ. Α΄2:15). Ο άνθρωπος του Θεού προσέχει από τους ανθρώπους που δεν τους ενδιαφέρει ο Χριστός αλλά το άτομό τους. Αυτούς να προσέχουμε και να τους βγάζουμε από τη ζωή μας, διότι αυτοί συνέχεια απαιτούν μέχρι να τους δώσουμε ό,τι έχουμε, με μορφή ευσεβείας έρχονται και μετά μας κατηγορούν. Τα παιδιά που ανήκουν στην Φωνή Θεού να προσέχουν ακόμη από τον έτερο κακό εαυτό τους, τον οποίον και να διορθώνουν σε καθημερινή βάση.

Στίχος 3: Όσοι κατανοούν τον Λόγο του Θεού και την σοφία αυτού εντάσσοντας τον Χριστό στη ζωή τους, τότε σίγουρα είναι οι άνθρωποι του Θεού. Χρειάζεται εμείς να προσέξουμε μήπως πέσουμε στην παγίδα τα λόγια μας να είναι του Θεού ενώ τα έργα μας να απέχουν από το θέλημά του. Για να μην συμβεί αυτό στη ζωή μας, είναι απαραίτητο να εισέλθουμε στο αγιαστήριο, όπου εκεί να σπουδάζουμε σε καθημερινή βάση την σοφία του Λόγου του Θεού και την υγιαίνουσα διδασκαλία της Φωνής Θεού. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 4 – 6

«4. αν και εγώ έχω πεποίθησιν και εν τη σαρκί. Εάν τις άλλος νομίζη ότι έχει πεποίθησιν εν τη σαρκί, εγώ περισσότερον·

5. περιτετμημένος την ογδόην ημέραν, εκ γένους Ισραήλ, εκ φυλής Βενιαμίν, Εβραίος εξ Εβραίων, κατά νόμον Φαρισαίος, 6. κατά ζήλον διώκτης της εκκλησίας, κατά την δικαιοσύνην την διά του νόμου διατελέσας άμεμπτος».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Όταν κατέχουμε τον τίτλο Χριστιανοί - Ιουδαίοι που σημαίνει πιστοί από παιδικής ηλικίας, μέχρι να γνωρίσουμε την αλήθεια νομίζουμε ότι είμαστε οι άνθρωποι του Θεού, του Χριστού. Έτσι νόμιζε και ο απόστολος Παύλος διότι κατείχε τον τίτλο Ιουδαίος, Φαρισαίος. Απεδείχθη, όμως, κατόπιν παρεμβάσεως του Αγίου Θεού και για τον απόστολο Παύλο αλλά και για όλους εμάς σήμερα ότι είμεθα μακριά από την πραγματικότητα, μακριά από την ανυπόκριτη αγάπη, μακριά από τους καρπούς, τα σημεία, τις ιδιότητες, τα χαρίσματα κ.λ.π.. Σήμερα βλέπουμε ότι όλοι οι συνάνθρωποί μας κατέχουν τον τίτλο Χριστιανός ενώ απέχουν από την ουσία της σοφίας του Θεού. Έτσι ο κόσμος ολόκληρος γέμισε θεατρικές πνευματικές παραστάσεις με πρωταγωνιστές ανθρώπους που μιμούνται τον Χριστό, όμως, δεν είναι του Χριστού ούτε ζουν όπως αυτός. Όλο αυτό το ψέμα να το προσέξουμε, διότι έχει την δύναμη να απολέσει την ψυχή και το σώμα μας. Για να μην πέσουμε στην παγίδα αυτή, να νομίζουμε δηλαδή ότι είμεθα πιστοί, θα πρέπει να πάρουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού στα χέρια μας ώστε συνειδητά να σπουδάσουμε την σοφία αυτού του Θεού και να συγκρίνουμε τη ζωή μας με τη ζωή του Υιού και Λόγου του Θεού του ζώντος. Μετέπειτα να είμεθα σίγουροι ότι θα δούμε που έγκειται το πρόβλημα στη ζωή μας και με την σχετική μετάνοια θα το διορθώσουμε. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ 7

«7. Πλην εκείνα, τα οποία ήσαν εις εμέ κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημίαν διά τον Χριστόν·».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αποδεικνύεται με το κάλεσμα του Χριστού ότι αυτό που νομίζαμε μέχρι χτες, ότι δηλαδή είμεθα Χριστιανοί, γίνεται στη ζωή μας εωσφορικός εγωισμός γιατί δεν υπάρχει επίγνωση του θελήματος του Θεού το οποίο είναι διατυπωμένο μέσα στον Λόγο του Θεού και αντί να μας οδηγήσει αυτό που νομίζαμε εμείς ως κέρδος στην εν Θεώ αναγέννησή μας, μας διακατέχει εωσφορικός εγωισμός σε τέτοιο σημείο μάλιστα ώστε να λειτουργεί μέσα μας ο μεταπτωτικός κόσμος. Ο οποίος μεταπτωτικός κόσμος κινείται από τα ειδωλολατρικά υφιστάμενα στερεότυπα που πάντα υπήρχαν αφού είναι φυσικά και τα συναντάμε από την αρχή της ζωής μας, με φυσική συνέπεια να δενόμαστε με αυτά αφού πιστεύαμε και πιστεύουμε στην ύλη την οποίαν και αναπτύσσουμε με τον μέγιστο όλων σκοπό της που είναι να χαροποιεί τον άνθρωπο όταν γίνεται σωστή χρήση. Όταν όμως γίνεται πρώτη ανάγκη μετατρέπεται σε μάστιγα και ο λόγος διότι η πλεονεξία και η απληστία των λίγων στερεί ακόμη και τα αναγκαία από τους πολλούς. Απεδείχθη, λοιπόν, ότι δεν είμαστε του Χριστού και ας λεγόμαστε Χριστιανοί και ο λόγος διότι απέχουμε μακράν από την σοφία αυτού και τους στόχους αυτού, αφού μας διέπει μωρία και οι στόχοι μας ομοιάζουν του άφρονα. Άλλος λόγος που αποδεικνύει την σχεδόν ανύπαρκτη σχέση μας με τον Πατέρα - Θεό είναι ότι πιστέψαμε στην μεταθανάτια ζωή, ενώ το θέλημά του είναι η κατάργηση της αμαρτίας, η κατάργηση του φυσικού θανάτου, η ίδρυση της βασιλείας του μέσα μας και γύρω μας. Ακόμη ο αγιασμός δεν μας διακατέχει, αφού η ζωή μας δεν αναπτύσσεται πάνω στα δρώμενα του Ευαγγελίου αλλά πάνω στην λογική του κόσμου, αποδεικνύοντας έτσι ότι η αμαρτία στοιχειοθετεί σήμερα τη ζωή μας αντί του αγιασμού. Είναι πολλά αυτά που μας δημιουργούν ζημία ενώ νομίζαμε ότι ήταν κέρδος. Χρειάζεται προσοχή ώστε να μην λειτουργεί το ψέμα στη ζωή μας ως αλήθεια. Μη γένοιτο! Αδέλφια μου, μελέτη, προσευχή, μετάνοια, αναγέννηση ακόμα και με χαρά στους πειρασμούς, ώστε να συντελεστεί μέσω όλων αυτών το κατ’ εικόνα και ομοίωση. Με αυτό τον τρόπο οι πάντες θα είμεθα διδακτοί Θεού. Οι πειρασμοί είναι απαραίτητοι στη ζωή μας διότι μέσω αυτών φανερώνεται το πόσο μας διακατέχει η ενυπόστατη σοφία του Θεού και το πόσο υπάρχει στη ζωή μας ο Χριστός. Αδέλφια μου, οι πειρασμοί και αν έρθουν εμείς μην φοβηθούμε, χωρίς αυτούς δεν θα προβιβαστούμε. Αμήν! Με αγάπη Χριστού ο υπηρέτης αυτού Θωμάς.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ 8

 

«8. μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία διά το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, διά τον οποίον εζημιώθην τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα διά να κερδήσω τον Χριστόν».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Όλα υπάρχουν στη ζωή μας για να μας διασκεδάζουν. Όταν παίρνουν όμως μορφή εξουσίας αλλάζουν την πορεία, τους στόχους κ.λ.π. σε τέτοιο σημείο ώστε τα (υλικά) άψυχα πράγματα που μας δόθηκαν για να τα εξουσιάζουμε τελικά να μας εξουσιάζουν. Η ύλη αλλά και οτιδήποτε άλλο το οποίο μας βγάζει έξω από την υγιαίνουσα διδασκαλία, από τις αρχές του Χριστού γίνεται μάστιγα στη ζωή μας, διότι κατακλύζει αυτήν και μας οδηγεί στο να επιδιώκουμε με όλα τα μέσα θεμιτά και αθέμιτα να την αποκτήσουμε. Γι’ αυτό αδέλφια μου να περιφρονούμε τα πάντα μπροστά στην δόξα του Θεού και στην εν Θεώ αναγέννησή μας, η οποία μας καθιστά αιώνιους γεμάτους σοφία Θεού συναρπάζουσα. Όλα αδέλφια μου γλυκά είναι σκύβαλα και καλά θα κάνουμε να τα περιφρονήσουμε ώστε να βρούμε χρόνο να κερδίσουμε τον Χριστό, διότι η παγίδα βρίσκεται στο ότι χάνουμε τον χρόνο τον οποίον χρειάζεται να εκμεταλλευόμαστε για να επέλθει στη ζωή μας η μετάνοια. Η οποία μετάνοια δημιουργεί την αναγέννηση και αυτή στην συνέχεια προκαλεί την μεταστοιχείωση εξασφαλίζοντας έτσι την άφθαρτη ζωή, σημείο το οποίο θέλει ο Θεός να εξασφαλίσουμε διά της αγίας νουθεσίας του. Ο τρόπος, αναπτύσσοντας στη ζωή μας τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, τα χαρίσματα, τα σημεία, τις ιδιότητες. Αυτά να πιστέψουμε, σε αυτά να τείνουμε ώστε να φτάσουμε στην θέωση. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 9 – 11

«9. και να ευρεθώ εν αυτώ μη έχων ιδικήν μου δικαιοσύνην την εκ του νόμου, αλλά την διά πίστεως του Χριστού, την δικαιοσύνην την εκ Θεού διά της πίστεως,

10. διά να γνωρίσω αυτόν και την δύναμιν της αναστάσεως αυτού και την κοινωνίαν των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατον αυτού,

11. ίσως καταντήσω εις την εξανάστασιν των νεκρών».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στίχος 9: Αιώνες τώρα ο νόμος του Θεού παραμένει ανεφάρμοστος, ειδικότερα προ της ελεύσεως του Χριστού αφού στο τέλος έλεγε, ο πταίσας εν ενί γέγονεν πάντων ένοχος (Ιακ.2:10). Όλοι έπεφταν σε παραβάσεις και κανείς δεν μπορούσε να γευτεί την επαγγελία η οποία έλεγε, ο ποιήσας ταύτα ζήσεται. Σήμερα, όμως, ο νόμος του Θεού δύναται να εφαρμοστεί κάνοντας κάθε στιγμή χρήση στη ζωής μας το μέγα έλεος και δεύτερον εντρυφώντας νυχθημερόν πάνω στον Λόγο του Θεού και στην υγιαίνουσα διδασκαλία που χορηγεί η Φωνή Θεού σε όλους τους ανθρώπους. Αμήν. Η δικαιοσύνη του νόμου παύει να λειτουργεί στη ζωή μας με την λογική του νόμου, αλλά με την διά πίστεως δικαιοσύνη η οποία δικαιώνει τον άγιο αλλά και τον αμαρτωλό, δικαιώνει αυτόν που εργάζεται από το πρωί στον αμπελώνα του Κυρίου αλλά και αυτόν που δέχεται το κάλεσμα λίγο πριν από το κλείσιμο της ημέρας, διότι η σωτηρία έρχεται διά της πίστεως. Γένοιτο αμήν.

Στίχος 10: Και εμείς θα πρέπει να έχουμε πλήρη επίγνωση της ζωής του Χριστού και ο λόγος διότι είχε σκοπό να φανερώσει ο Πατέρας μέσω του Υιού του τις άπειρες ιδιότητες και εξουσίες που έχει ήδη χορηγήσει στη ζωή μας και εκδηλώνονται διά της πίστεως εις ημάς αναπτύσσοντας αυτή και μιμούμενοι την δική του στάση σε όλες τις πνευματικές του δραστηριότητες. Εμείς δεν οφείλουμε να δώσουμε τη ζωή μας. Αυτό που χρειάζεται είναι να πεθάνει ο έτερος κακός εαυτός μας ο οποίος οικειοποιήθηκε την αμαρτία και ειδικότερα τις αθέατες μικρές αλώπεκες. Γένοιτο αμήν.

Στίχος 11: Ολόκληρος απόστολος Παύλος δεν ήξερε πώς θα εισέλθει στη ζωή, πόσο μάλλον εμείς. Υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας είναι: Αμήν, Αμήν λέγω υμίν ότι ο τον λόγον μου ακούων και πιστεύων τω πέμψαντί με έχει ζωήν αιώνιον και εις κρίσιν ουκ έρχεται αλλά μεταβέβηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν (Ιωαν.5:24). Ο άλλος τρόπος είναι: Και πας ο ζων και πιστεύων εις εμέ ου μη αποθάνη εις τον αιώνα. Πιστεύεις τούτο; (Ιωαν.11:26). Μας ρωτά, αλλά πέρα από το τι πιστεύουμε εμείς ο Θεός έχει σχέδιο. Εμείς οφείλουμε να τον ακολουθήσουμε συνειδητά και ας αφήσουμε αυτόν να κρίνει την δωρεά που θα λάβουμε άνωθεν. Είναι πολλοί που επειδή μάθανε μερικά πράγματα νομίζουν ότι και τα κατέχουν. Για να μπορέσουμε να δούμε τι αποστολή έχουμε, θα το καταλάβουμε από τον ζήλο, την αγάπη, την πνευματική όρεξη και τον χρόνο που διαθέτουμε για την εν Θεώ αναγέννησή μας. Η πίστη είναι βεβαίωσις πραγμάτων μη βλεπομένων (Εβρ.11:1), δηλαδή κάτι που δεν βλέπουμε το πιστεύουμε ή όχι και που φυσικά αυξάνει με την ομολογία. Με λίγα λόγια, αν πιστεύουμε ότι μπορούμε να καταργήσουμε διά του Χριστού την φθορά και τον θάνατο είναι αλήθεια ότι μπορούμε και ο λόγος διότι εμείς το πιστεύουμε και ό,τι πιστεύουμε ο Θεός μας το ενέπνευσε. Αν πιστεύουμε ότι δεν μπορούμε και αυτό είναι αλήθεια γιατί εμείς το πιστεύουμε και γιατί και αυτό ο Θεός το ενέπνευσε. Για ποιο λόγο ο Θεός ενέπνευσε δύο διαφορετικά πράγματα, πίστη στη ζωή ή στο θάνατο και διαφορετικούς στόχους σε διαφορετικούς ανθρώπους; Διότι υπάρχει διαφορετική αποστολή και διαφορετική προτροπή απ’ τον ίδιο τον Θεό. Ας φέρει ο κάθε άνθρωπος εις πέρας την αποστολή του και ας μην επιτίθεται ο ένας στον άλλον. Ποιο είναι το σωστό και ποιο το λάθος; Κανένα λάθος δεν υπάρχει και οι δυο έχουν δίκιο, το λάθος είναι να μαλώνουν. Επίσης λάθος είναι να υπάρχει διγνωμία. Ο άνθρωπος αυτός με την αυτή την συμπεριφορά, τη στάση και τα έργα του προκαλεί τον Θεό σε σημείο να τον εξεμέσει όπως αναφέρεται στην Αποκάλυψη, επειδή είσαι χλιαρός και ούτε ψυχρός ούτε ζεστός, μέλλω να σε εξεμέσω εκ του στόματός μου (Αποκ.3:16). Τι πάει να πει γραφικά διαφορετική αποστολή; Ο Πέτρος μία φορά ρώτησε τον Κύριο για τον Ιωάννη, τι θα γίνει στο μέλλον με αυτόν. Ο Κύριος του απάντησε, Εάν αυτόν θέλω να μένη εωσού έλθω, τι προς σε; συ ακολούθει μοι (Ιωαν.21:22). Έτσι κρίνει ο Θεός, έτσι να κρίνουμε και εμείς. Δεν χρειάζεται ο ένας να προσπαθεί να πείσει τον άλλον. Μία μητέρα είπε στον Κύριο, Ειπέ να καθήσωσιν ούτοι οι δύο υιοί μου εις εκ δεξιών σου και εις εξ αριστερών εν τη βασιλεία σου. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε· Δεν εξεύρετε τι ζητείτε. Δύνασθε να πίητε το ποτήριον, το οποίον εγώ μέλλω να πίω και να βαπτισθήτε το βάπτισμα, το οποίον εγώ βαπτίζομαι; Λέγουσι προς αυτόν· Δυνάμεθα. Και λέγει προς αυτούς· το μεν ποτήριόν μου θέλετε πίει και το βάπτισμα το οποίον εγώ βαπτίζομαι θέλετε βαπτισθή· το να καθήσητε όμως εκ δεξιών μου και εξ αριστερών μου δεν είναι εμού να δώσω, ειμή εις όσους είναι ητοιμασμένον υπό του Πατρός μου (Ματθ.20:21-23) και ο λόγος διότι ο Θεός γνωρίζει την καρδιά και τον τρόπο που ο καθένας εργάζεται. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 12 – 13

«12. Ουχί ότι έλαβον ήδη το βραβείον ή έγεινα ήδη τέλειος, τρέχω όμως κατόπιν, ίσως λάβω αυτό, διά το οποίον και ελήφθην υπό του Ιησού Χριστού.

13. Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι εμαυτόν ότι έλαβον αυτό· αλλ' εν πράττω· τα μεν οπίσω λησμονών, εις δε τα έμπροσθεν επεκτεινόμενος».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Προ του τέλους δεν θα πρέπει να μακαρίζουμε εαυτούς. Θαυμάζω την σοφία του αποστόλου Παύλου, θαυμάζω την αρετή των αρετών ταπεινοφροσύνη σε αυτόν, θαυμάζω τις αποκαλύψεις που ο Θεός του έδωσε, θαυμάζω το έργο του, θαυμάζω ότι παρόλα αυτά δεν τον διακατείχε καμία εξουσία, ώστε να κινδυνεύει από τον εωσφορικό εγωισμό. Συγκρίνω όμως σήμερα και λυπάμαι τους ανθρώπους που επικαλούνται τον Θεό και με την στάση τους που ενώ δεν έχουν κάνει κάτι αξιόλογο όπως ο απόστολος Παύλος, όλη την ώρα αυτοσυστήνονται αντί Θεού στη γη και όλο φοβερίζουν. Χρειάζεται πολύ προσοχή και ο λόγος διότι όλοι μας μπορεί να πέσουμε σε αυτή την παγίδα, όμως, αν προσέξουμε κάποια γραφικά λόγια του Θεού και ενθυμούμενοι αυτά σε καθημερινή βάση συνειδητοποιώντας κατόπιν την αξία αυτών, πιστεύω ότι θα φρουρήσουμε εαυτό από τον εωσφορικό εγωισμό. Ο τρόπος; Πρώτον, σεις όμως μη ονομασθήτε Ραββί· διότι εις είναι ο καθηγητής σας, ο Χριστός· πάντες δε σεις αδελφοί είσθε (Ματθ.23:8). Δεύτερον, όταν κάμητε πάντα τα διαταχθέντα εις εσάς, λέγετε ότι δούλοι αχρείοι είμεθα, επειδή εκάμαμεν ό,τι εχρεωστούμεν να κάμωμεν (Λουκ.17:10). Τρίτον, ουδέ του θέλοντος ουδέ του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού (Ρωμ.9:16). Τέταρτον, Πάσα δόσις αγαθή και παν δώρημα τέλειον είναι άνωθεν καταβαίνον από του Πατρός των φώτων (Ιακ.1:17). Αδελφοί, ας εργαζόμαστε αγαθά και συνειδητά και ας μην στοχαζόμαστε ότι είμεθα κάτι, ο Θεός θα δώσει την τιμή, την δόξα σε εμάς όταν έρθει η ώρα μας και εύχομαι να τιμηθούμε όλοι ενώπιον Θεού και ανθρώπων για την ώριμη στάση μας στη ζωή. Γένοιτο αμήν. Πολλοί προτρέχουν της κρίσης του Θεού. Αυτό είναι μεγάλο λάθος! Να προσέχουμε πολύ! Να κάνουμε συνειδητά ό,τι ο Θεός μας δίνει και να μεταδίδουμε στους συνανθρώπους μας το αγαθό αν το δέχονται χωρίς μικρότητες, οι οποίες προκαλούν φανατισμό. Μη γένοιτο! Αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ 14

«14. τρέχω προς τον σκοπόν διά το βραβείον της άνω κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το ίδιο να κάνουμε και εμείς, να αφήσουμε τα πίσω, ιδιαίτερα τα αρνητικά, να σκεφτόμαστε τα θετικά που παρήλθαν και ήταν προς οικοδομή μας και να αυξανόμαστε πάνω σε αυτά. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε για τα αρνητικά γεγονότα είναι να σπουδάσουμε μέσα από αυτά, ώστε να μην ξαναπέσουμε στα ίδια λάθη. Με αυτό το πνεύμα θα δούμε ότι τα πάντα συνεργούν στο αγαθό τοις αγαπώσιν τον Θεόν. Έξαλλου η σπουδή μας θα συντελεστεί και θα ολοκληρωθεί μέσα από τα λάθη τα δικά μας, τα λάθη των αδελφών μας, τα λάθη των φίλων μας, αλλά και μέσα από τα λάθη των εχθρών μας τα οποία αν μας διακατέχει άγνοια και ασοφία θα τα κρίνουμε ενώ αν είμαστε άνθρωποι του Θεού θα σπουδάσουμε και θα νουθετήσουμε εαυτόν γενόμενοι καλύτεροι και δεν θα μετέχουμε σε κρίσεις, επικρίσεις, καταλαλιές. Μόνο έτσι δυνάμεθα να τρέξουμε και εμείς σήμερα, αφού είναι η σειρά μας, ώστε να επεκτεινόμεθα στην αύξηση των ιδιοτήτων του Θεού, στην αύξηση καρπών του Αγίου Πνεύματος, στην αύξηση της ανυπόκριτης αγάπης, της δικαιοσύνης του Θεού η οποία είναι η προσφορά και της ζώσας πίστης η οποία υλοποιεί τα λόγια μας. Μόνο έτσι θα δοξάζεται ο Θεός σε μεγάλη ακτίνα δράσης. Με έναν σκοπό να συντελούνται όλα στη ζωή μας, να λάβουμε το στέφανο της ζωής κάνοντας βεβαία την κλήσιν μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 15 – 16

«15. Όσοι λοιπόν είμεθα τέλειοι, τούτο ας φρονώμεν· και εάν φρονήτε τι άλλως πως και τούτο θέλει αποκαλύψει εις εσάς ο Θεός.

16. Πλην εις εκείνο, εις το οποίον εφθάσαμεν, ας περιπατώμεν κατά τον αυτόν κανόνα, ας φρονώμεν το αυτό».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τέλειος δεν είναι ουδείς παρά ο Υιός και Λόγος του Θεού του ζώντος. Εμείς σήμερα κάνουμε αγώνα και συνέχεια σπουδάζουμε την ενυπόστατη σοφία του Πατέρα, του Θεού μέσα από τον Λόγο του Θεού παρατηρώντας τον Υιό και Λόγο του Θεού του ζώντος και μιμούμενοι αυτόν. Ψηλαφίζοντας αυτόν τον Λόγο, όταν περάσουμε πολλά πνευματικά στάδια, αφού δοκιμαστούμε θα αποδώσουμε δόξα και τιμή στον Πατέρα μας μέσα από την λογική πνευματική μας λατρεία και στάση έναντι των ερεθισμάτων που προκαλεί το σύστημα του κόσμου, ώστε το σώμα μας, ο νους μας, η λογική μας να είναι πηγή έμπνευσης του Αγίου Θεού και κατοικητήριο της απείρου κάλους δόξης του. Αμήν. Αφού δοκιμαστούμε, στην συνέχεια θα σταθούμε με σοφία Θεού δίπλα στον Πατέρα ως κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Χριστού και συμμέτοχοι της δόξης αυτού του Υιού και Λόγου του Θεού του ζώντος. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ 17

«17. Αδελφοί, συμμιμηταί μου γίνεσθε και παρατηρείτε τους όσοι περιπατούσιν ούτω, καθώς έχετε τύπον ημάς».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο απόστολος Παύλος ήταν αφιερωμένος στον Θεό και μιλούσε με τα λόγια του και τη ζωή του. Ήταν ο ίδιος λογική λατρεία ευάρεστη στον Θεό. Εξάλλου το δέντρο απ’ τους καρπούς γνωρίζεται, γι’ αυτό έλεγε να τον μιμηθούν οι άνθρωποι που πρόσθετε ο Θεός στη ζωή του. Σήμερα για να μιμηθούμε κάποιον θα πρέπει πρώτα να τον διέπουν πνευματικά στοιχεία Θεού όπως, πρώτον, να μην κρίνει κανέναν άνθρωπο, δεύτερον να μην δογματίζει τη ζωή του και τη ζωή μας. Τρίτον, να μας αναπτύσσει γονιδιακά με σοφία Θεού συναρπάζουσα η οποία θα κάνει τα γονίδιά μας να πάλλονται στους ρυθμούς του Θεού, της άφθαρτης ζωής. Τέταρτον, πνευματικά να μας εξελίσσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Πέμπτον, να βλέπουμε ότι επέρχεται με την νουθεσία του υγεία στο πνεύμα και στο σώμα μας και ο λόγος διότι μέσω της υγιαίνουσας σοφίας που τον διακατέχει γίνεται σε εμάς πλήρη αποκατάσταση των πάντων στο βιολογικό μας σώμα, διότι ο εγκέφαλός μας θα διεργάζεται τα ερεθίσματα που δέχεται από το μεταπτωτικό σύστημα του κόσμου με σοφία Θεού συναρπάζουσα, η οποία σοφία θα τον κάνει να εκδηλώνει βιοχημικές διεργασίες που μας επαναφέρουν στην άφθαρτη ζωή, καθιστώντας άφθαρτο το σώμα μας αφού η χαρά του Θεού θα μας συντροφεύει καθ εκάστην ημέρα. Έκτον, διά του Ευαγγελίου θα νιώθουμε ελεύθεροι και η αγκαλιά μας θα χωρά όλον τον κόσμο, χαρίζοντας σε όλους τους συνανθρώπους μας το μέγα έλεος του Θεού. Έβδομον, να χαρίζει τα πάντα εις ημάς πνευματικά ή υλικά χωρίς όρους ή νόμους. Έναν τέτοιον άνθρωπο να τον ακολουθούμε κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, διότι ο Θεός μαρτυρά την παρουσία του εις αυτόν, τον οποίον μπορούμε να αποκαλούμε και ως Πνευματικό μας Πατέρα ο οποίος γίνεται οδηγός στη ζωή μας και παρουσιάζει τον Θεό αδιάλειπτα παροτρύνοντας όλους μας στην άπειρη σοφία του. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 18 – 19

«18. Διότι περιπατούσι πολλοί, τους οποίους σας έλεγον πολλάκις, τώρα δε και κλαίων λέγω, ότι είναι οι εχθροί του σταυρού του Χριστού,

19. των οποίων το τέλος είναι απώλεια, των οποίων ο Θεός είναι η κοιλία και η δόξα αυτών είναι εν τη αισχύνη αυτών, οίτινες φρονούσι τα επίγεια».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Είναι απλό να καταλάβουμε ποιοι είναι όλοι αυτοί οι οποίοι στο όνομα του Χριστού φτιάχνουν περιουσίες, παίζουν τις προσφορές των ανθρώπων στο Χρηματιστήριο, επενδύουν στην ύλη, βάζουν τα χρήματα από τις προσφορές στην τράπεζα να τοκίζονται και δεν τα δίνουν σε οικογένειες που πάσχουν, έχουν μορφή ευσεβείας, έχουν ύφος και όχι ήθος, λένε ψέματα, κατέχονται από δαιμόνια, φανατισμό, πονηρίες, συμφέροντα, τίτλους, ξεχωριστά-ιδιαίτερα, μπουφόνικα ρούχα κ.λ.π.. Όλοι αυτοί είναι εχθροί του Θεού διότι αιώνες τώρα κηρύττουν, έτσι λένε, το Ευαγγέλιο του Θεού, ονομάζονται Χριστιανοί όμως τα φάρμακα στηρίζουν τους ίδιους και τους ανθρώπους που νουθετούν, τους οποίους στο όνομα του Χριστού τους φανατίζουν και τους χρησιμοποιούν για την δική τους εξουσία. Κηρύττουν νηστεία και οι ίδιοι δεν έχουν καμία σχέση με ό,τι λένε. Αν είναι δυνατόν να είναι του Θεού όσοι εργάζονται το θέλημά του κατ’ αυτόν τον τρόπο. Είναι εχθροί του Θεού. Ο Θεός να μας φυλάει ώστε να μην πέσουμε στην παγίδα να νομίζουμε ότι είμαστε του Χριστού ενώ ο ίδιος να ντρέπεται για εμάς. Δύο μορφές ανθρώπων δέχτηκαν την επίπληξη του Θεού, ο υποκριτής και ο άνθρωπος που ο Θεός του είναι στον ουρανό και όχι στον αδελφό, που είναι επίσης στο νόμο και όχι στο έλεος που το διακρίνει η αγάπη. Μη γένοιτο!

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΙ 20 – 21

«20. Διότι το πολίτευμα ημών είναι εν ουρανοίς, οπόθεν και προσμένομεν Σωτήρα τον Κύριον Ιησούν Χριστόν,

21. όστις θέλει μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών, ώστε να γείνη σύμμορφον με το σώμα της δόξης αυτού κατά την ενέργειαν, διά της οποίας δύναται και να υποτάξη τα πάντα εις εαυτόν».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αν συλλάβουμε το ουράνιο πολίτευμα το οποίο αποτελείται από την ουρανόδρομη σοφία του Αγίου Θεού και που παρουσίασε με τα λόγια του και τα έργα του ο Υιός και Λόγος του Θεού του ζώντος, θα μπορέσουμε να μετασχηματίσουμε το σώμα της ταπείνωσής μας από φθαρτό σε άφθαρτο, διότι ο τρόπος σκέψης που έχουμε παίζει καθοριστικό ρόλο στον τρόπο αντίδρασης του σώματος στα διάφορα ερεθίσματα, τα οποία όταν δεν γνωρίζουμε να τα αντιμετωπίσουμε με το πνεύμα του Θεού μας καθιστούν τη ζωή ανύπαρκτη, αφού το βιολογικό μας σώμα είναι ανίκανο να συμβιβαστεί με τη ζωή, η οποία ζωή εξασφαλίζεται με το πνεύμα του Θεού που είναι ζωοποιό. Όσο το σώμα πάσχει να γνωρίζουμε ότι το πνεύμα πάσχει και το σημάδι ότι το πνεύμα πάσχει και δεν είναι του Θεού το βλέπουμε από το σώμα, το οποίο από ποδός μέχρι κεφαλής ασθενεί, εν αντιθέσει με το σώμα του Χριστού που είχε υγεία, ζωή, την οποία διά του λόγου του έδωνε και γύρω του. Αν θέλουμε υγεία στο σώμα, να αποκτήσουμε υγεία στο πνεύμα. Γένοιτο αμήν. Υπάρχουν εδώ και αιώνες οι μικρές αθέατες αλώπεκες οι οποίες κατατρώγουν τον αμπελώνα (άνθρωπο) και τον οδηγούν στον ανυπέρβλητο θάνατο, όπως πάθη, αδυναμίες, εγωισμοί, πονηρίες, συμφέροντα, κρίσεις, επικρίσεις, καταλαλιές κ.λ.π.. Σώμα της ταπείνωσης αναφέρεται υπό του αποστόλου Παύλου με την έννοια ότι υπόκειται στην φθορά, η οποία βάσει του Λόγου του Θεού συντελείται και δημιουργείται από την αμαρτία, από τον λάθος τρόπο ζωής που έχουμε επιλέξει μέσα από την ελεύθερη βούλησή μας, αφού έχουμε εγκαταλείψει τις αρχές του Θεού. Η Φωνή Θεού κάνει παγκόσμιο κάλεσμα σε όλον τον Χριστιανικό κόσμο ανεξαρτήτως έθνους, φυλής, οργάνωσης ώστε να εντάξουν οι πάντες συνειδητά πλέον τη ζωή τους στις αρχές του Θεού, εντρυφώντας νυχθημερόν πάνω στο θέλημα του Θεού στον Λόγο του Θεού ώστε να γίνει κατανοητό το θέλημα του Πατέρα. Στην συνέχεια η Φωνή Θεού παρέχει μέσω της πνευματικής της σελίδας η οποία βρίσκεται στο internet πολλά πνευματικά ερεθίσματα τα οποία κεντρίζουν το ενδιαφέρον προκαλώντας κίνητρα ζωής, άφθαρτης ζωής.  Εύχομαι όλοι να πιστέψουμε συνειδητά στο θέλημα του Θεού το οποίο και να αναπτύξουμε ώστε να αποκτήσουμε την λογική του Θεού, η οποία λογική εξασφαλίζει κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες ευεξία, ευφορία, χαρά, ζωή, σοφία Θεού συναρπάζουσα, αγάπη η οποία στρέφεται προς πάντας, πνευματική εξέλιξη κ.λ.π.. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΙ 1 – 3

«1. Όθεν, αδελφοί μου αγαπητοί και επιπόθητοι, χαρά και στέφανός μου, ούτω στέκεσθε εν Κυρίω, αγαπητοί.

2. Παρακαλώ την Ευωδίαν, παρακαλώ και την Συντύχην, να φρονώσι το αυτό εν Κυρίω·

3. και παρακαλώ και σε, σύντροφε γνήσιε, βοήθει αυτάς αίτινες συνηγωνίσθησαν μετ' εμού εις το ευαγγέλιον ομού και με τον Κλήμεντα και τους λοιπούς συνεργούς μου, των οποίων τα ονόματα είναι εν βιβλίω ζωής».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στίχος 1: Η χαρά του Πνευματικού Πατέρα είναι τα πνευματικά του τέκνα να στέκονται εν Κυρίω και να μην είναι όπως ο κόσμος ο οποίος μία φωνάζει ωσαννά και μία άρον, άρον σταύρωσον αυτόν. Η στάση αυτή έχει την ανοχή από τον Θεό και τον Πνευματικό Πατέρα, όμως, τα αποτελέσματα είναι μηδαμινά σε αυτόν που δεν έχει κάνει βεβαία την κλήσιν και αποφεύγει να εντάξει συνειδητά τον εαυτό του στις αρχές του Θεού συνειδητοποιώντας το θέλημα του Θεού και επικοινωνώντας με ευχαριστία και αγάπη ως προς τους αδελφούς του. Έτσι δεν θα τον ωφελήσει ο Θεός.  Είναι πάθη ή αδυναμίες που τις έχουμε σε μικρή ηλικία, δεν μπορούμε μετά πολλών χρόνων αγώνα να γυρίζουμε στα ίδια. Όταν γυρίζουμε στα ίδια να γνωρίζουμε ότι ακόμα δεν έχουμε κάνει βεβαίαν την κλήσιν μας και δεν εννοήσαμε το κάλεσμα, παρόλα αυτά όμως συνεχίζουμε τον αγώνα μας με συνείδηση, με απόφαση και θα τα καταφέρουμε με την δύναμη του Χριστού μας.

Στίχος 2: Όλοι να φρονούμε τα του Θεού, τα οποία είναι διατυπωμένα μέσα στον Λόγο του Θεού και εκδηλώνει ο Κύριός μας με παράδειγμα την ίδια του τη ζωή.

Στίχος 3: Να βοηθούμε αυτούς που με θυσία αγωνίζονται να κάνουν το θέλημα του Θεού και να τους στηρίζουμε στις ανάγκες τους. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 4

«4. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε· πάλιν θέλω ειπεί, Χαίρετε».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Να χαιρόμαστε που ο Θεός μας κάλεσε να γνωρίσουμε την άγια διδασκαλία του και να θέσουμε αυτή στην πρώτη γραμμή της λογικής μας, ώστε μέσω αυτής να ζωοποιήσουμε το φθαρτό σώμα μας. Τα πάντα συνεργούν στο αγαθό τοις αγαπώσιν τον Θεόν. Να αγαπούμε τον Λόγο του Θεού, να συντάσσουμε τη ζωή μας με το θέλημά του και να προσέχουμε από τις μικρές αθέατες αλώπεκες οι οποίες μπορεί να ενεργήσουν σε τέτοιο σημείο ώστε να γίνουν αιτία να χάσουμε την χαρά μας. Να ακολουθούμε με χαρά τον Πατέρα μας και να έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη ότι αυτός αφού είναι σήμερα στη ζωή μας θα είναι και αύριο. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 5

«5. Η επιείκειά σας ας γείνη γνωστή εις πάντας τους ανθρώπους. Ο Κύριος είναι πλησίον».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ένα λάθος που έγινε άθελα, αξίζει την επιείκεια (Σοφοκλής). Επιείκεια και δικαιοσύνη είναι ένα και το αυτό. Μολονότι και τα δύο είναι σπουδαία, η επιείκεια είναι ανώτερη(Αριστοτέλης). Η δικαιοσύνη βρίσκεται μεταξύ της υπερβολικής επιείκειας και της απάνθρωπης σκληρότητας (Ντιντερό).

Η επιδεικνυόμενη επιείκεια υποβοηθεί τις συμφορές (Ευριπίδης).

Η επιείκεια αξίζει περισσότερο από τη δικαιοσύνη(Βωβενάργκ).

Η επιείκεια αποτελεί μέρος της δικαιοσύνης. Η επιείκεια είναι ίδιο εκείνων που αισθάνονται εαυτούς αρκετά ισχυρούς (Πολίτης Ν.)

Η επιείκεια είναι το μύρο της αρετής. Η επιείκεια είναι το παραλειπόμενο από το Νόμο και το γραπτό δίκαιο (Αριστοτέλης).

Η επιείκεια είναι το φως που φωτίζει τις μεγάλες ψυχές (Ουγκώ). Η επιείκεια και μόνη μας εξισώνει προς τους Θεούς (Κλαυδιανός).

Η επιείκεια και το πνεύμα της ανοχής είναι δύο ιδιότητες που συνδέουν τον άνθρωπο με τον Θεό (Γκάντι).

Η πρώτη ένδειξη υψηλής νοημοσύνης είναι η επιείκεια (Τσέστερφιλντ).

Η υπερβολή της αυστηρότητας γεννά το μίσος, η υπερβολή της επιείκειας αδυνατίζει την εξουσία (Σααντί).

Μία έννοια που έχει τη δύναμη να ρυθμίζει όλη τη ζωή μας: Επιείκεια (Κομφούκιος).

Ο νόμος πρέπει να είναι αυστηρός, αλλά οι άνθρωποι επιεικείς (Επίχαρμος).

Το βασικό γνώρισμα της εξυπνάδας: Η επιείκεια. (Τσέστερφιλντ Φ.)

Το υπέρτατο αποτέλεσμα της μόρφωσης είναι η επιείκεια (Κέλλερ Χ.)

Ο Χριστός είναι ο χορηγός της επιείκειας, λοιδορούμενος ουκ αντελοιδόρει απειλούμενος ουκ ηπείλει (Πετρ.Α΄2:23). Ποσάκις αν αμαρτήση εις εμέ ο αδελφός μου και θέλω συγχωρήσει αυτόν; έως επτάκις; Δεν σοι λέγω έως επτάκις, αλλ' έως εβδομηκοντάκις επτά (Ματθ.18:21,22). Εις πάντα δε τον ζητούντα παρά σου δίδε και από του αφαιρούντος τα σα μη απαίτει (Λουκ.6:30). Όλος ο Λόγος του Θεού συντελεί στην μεγάλη επιείκεια του Θεού ως προς τον άνθρωπο. Η επιείκεια να μας διακρίνει σε όλες τις στιγμές της ζωής μας ώστε να βλέπουμε τα πάντα αγαθά, διότι τα πάντα συνεργούν στο αγαθό. Αμήν. (Θωμάς).

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 6

«6. Μη μεριμνάτε περί μηδενός, αλλ' εν παντί πράγματι ας γνωρίζωνται τα ζητήματά σας προς τον Θεόν μετ' ευχαριστίας διά της προσευχής και της δεήσεως.

7. Και η ειρήνη του Θεού η υπερέχουσα πάντα νουν θέλει διαφυλάξει τας καρδίας σας και τα διανοήματά σας διά του Ιησού Χριστού».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στίχος 6, 7: Το σύστημα του κόσμου μας έχει εγκλωβίσει από παιδικής ηλικίας και έχουμε μάθει να θέλουμε να μεριμνούμε και να ελέγχουμε τα πάντα γύρω μας, ενώ μέσα μας δεν μπορούμε να ελέγξουμε πολλές φορές το παραμικρό. Δεν είναι εύκολο από την μία στιγμή στην άλλη να αφεθούμε ώστε να μην μεριμνούμε. Σήμερα ο Θεός όμως μας φανέρωσε διά του αψευδούς στόματός του με το αιώνιο κύρος που τον διακατέχει να μην μεριμνάμε, Παρατηρήσατε τα κρίνα του αγρού πως αυξάνουσι· δεν κοπιάζουσιν ουδέ κλώθουσι (Ματθ.6:28) καθώς, Μη μεριμνήσητε λοιπόν περί της αύριον· διότι η αύριον θέλει μεριμνήσει τα εαυτής· αρκετόν είναι εις την ημέραν το κακόν αυτής (Ματθ.6:34). Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού, ότι δεν σπείρουσιν ουδέ θερίζουσιν ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας και ο Πατήρ σας ο ουράνιος τρέφει αυτά· σεις δεν είσθε πολύ ανώτεροι αυτών; (Ματθ.6:26). Για να μην μεριμνάμε τα της ύλης θα πρέπει να γνωρίσουμε το θέλημα του Θεού και πάνω σε αυτό μόνο να μεριμνάμε. Ο ίδιος φανέρωσε, ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού και ταύτα πάντα θέλουσι σας προστεθή (Ματθ.6:33). Μόνο έτσι θα εξασφαλίσουμε την ειρήνη του Χριστού η οποία υφίσταται κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και αν βρεθούμε, έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη ότι ο Θεός, ο Πατέρας θα μας ελευθερώσει απ’ ό,τι μας δημιουργεί εμπόδιο ώστε να κινηθούμε πλέον ελεύθεροι στα του θρόνου του και μέσω της άπειρης σοφίας του να φέρουμε την βασιλεία του μέσα μας. Μετέπειτα να χρησιμοποιηθούμε άνωθεν ως υιοί και θυγατέρες για την δόξα του Θεού και την αναγέννηση του ανθρωπίνου γένους. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΙ 8 – 9

«8. Το λοιπόν, αδελφοί, όσα είναι αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά, όσα προσφιλή, όσα εύφημα, αν υπάρχη τις αρετή και εάν τις έπαινος, ταύτα συλλογίζεσθε·

9. εκείνα τα οποία και εμάθετε και παρελάβετε και ηκούσατε και είδετε εν εμοί, ταύτα πράττετε και ο Θεός της ειρήνης θέλει είσθαι μεθ' υμών».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ας συλλέγουμε το αγαθό το οποίο είναι και ευάρεστο στον Θεό αλλά ωφελεί και τη δική μας ζωή. Να αυξάνουμε σε ό,τι μάθαμε και διακηρύττει ο Λόγος του Θεού. Ειδικότερα να εντρυφούμε στα λόγια του Υιού και Λόγου του Θεού του ζώντος, ώστε να διάγουμε βίο ειρηνικό, αληθή, σεμνό, δίκαιο στοιχειοθετώντας τα πάντα στην αρετή των αρετών ταπεινοφροσύνη. Αυτά που παραλάβαμε είναι η διδασκαλία του Χριστού η οποία στην κάθε εποχή παίζει διαφορετικό ρόλο. Γι’ αυτό και ο Θεός μέσα στην πάροδο των αιώνων στέλνει απεσταλμένους οι οποίοι στοιχειοθετούν τον Λόγο του Θεού στην εκάστοτε εποχή. Στην δική μας εποχή ο Λόγος του Θεού παίζει ρόλο αναγέννησης – θέωσης, η οποία μέσω της ζώσης πίστεως που αυξάνει στο αγιαστήριο μας περνά σε μία άλλη διάσταση ώστε να επιζητούμε τα άνω. Ο λόγος που παίζει διαφορετικό ρόλο είναι διότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ήρθε η σειρά μας να σηκώσουμε σήμερα εμείς ψηλά την δάδα της ζωής και να γίνουμε φορείς της άφθαρτης ζωής και της ενυπόστατης σοφίας του Αγίου Θεού. Όσοι θέλουν να κινηθούν επιπόλαια στα δρώμενα του Αγίου Ευαγγελίου, μιμούμενοι όλες τις εποχές των ανθρώπων που εργάστηκαν το αγαθό ως απεσταλμένοι Θεού, παρακινώντας τους ανθρώπους να μιμηθούν αυτές, το μόνο που κάνουν είναι να δημιουργούν μία καινούργια θρησκεία εγκλωβίζοντας τους συνανθρώπους τους σε πολλά αδιέξοδα. Παρόλα αυτά το Ευαγγέλιο κηρύττεται και όσοι έχουν καλή προαίρεση βρίσκουν την Φωνή Θεού και μέσω αυτής αποκτούν υγιαίνουσα διδασκαλία η οποία τους εξασφαλίζει πνεύμα ζωοποιόν, υγεία, ζωή, αφθαρσία, τον Θεό μέσα τους. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 10

«10. Εχάρην δε εν Κυρίω μεγάλως ότι τώρα τέλος πάντων εδείξατε αναθάλλουσαν την υπέρ εμού φροντίδα· περί του οποίου και εφροντίζετε, πλην δεν είχετε ευκαιρίαν».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αναθάλλουσαν σημαίνει ότι βγάζω συνέχεια ανθούς και άνθη με τις συχνές πνευματικές εκπομπές του Θεού, βγάζω μέσω της σοφίας του Θεού καρπούς, χαρίσματα, σημεία κ.λ.π.. Αναθάλλουσαν σημαίνει ότι ανακτώ δυνάμεις πνευματικές, εμφανίζω πνευματική πρόοδο μετά από μία περίοδο στασιμότητας, άγνοιας, ημιμάθειας. Εύχομαι όλοι να γίνουμε δέντρα ζωής ώστε οι καρποί μας να πλημμυρίσουν τον κόσμο και να γίνουμε τροφή για λαούς και έθνη. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΙ 11 – 13

«11. Ουχί ότι λέγω τούτο διότι υστερούμαι· επειδή εγώ έμαθον να ήμαι αυτάρκης εις όσα έχω.

12. Εξεύρω να ταπεινόνωμαι, εξεύρω και να περισσεύωμαι· εν παντί τόπω και κατά πάντα είμαι δεδιδαγμένος και να χορτάζωμαι και να πεινώ και να περισσεύωμαι και να υστερώμαι·

13. τα πάντα δύναμαι διά του ενδυναμούντός με Χριστού».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αυτός είναι ο Ανθρωπος του Θεού. Κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες μπορεί να ζει ευχάριστα διατηρώντας τον εαυτό του σε πλήρη ευεξία, ευφορία, χαρά, ειρήνη αφού έχει πλήρη εμπιστοσύνη στον Θεό. Αν και εμείς πάψουμε να ανησυχούμε, πάψουμε να γκρινιάζουμε, πάψουμε να βλέπουμε λάθη, πάψουμε να αναπτύσσουμε μόνο το προσωπικό συμφέρον μας, τότε είναι απολύτως βέβαιο ότι έχουμε γνωρίσει τον Χριστό ο οποίος ζει μέσα μας και πλέον ελεύθεροι από πάθη και αδυναμίες μπορούμε να ανταποκριθούμε συνειδητά στο κάλεσμά του ώστε να φτάσουμε στο κατ εικόνα και ομοίωση. Εμείς ως Φωνή Θεού πιστεύουμε ότι πρέπει να χαιρόμαστε με την πτώση διότι σπουδάζουμε την σοφία του Θεού. Να χαιρόμαστε επίσης με την πληρότητα του Αγίου Θεού όταν ζει μέσα μας με μέτρο ή χωρίς μέτρο. Υλικά να χαιρόμαστε με ένα ευρώ αλλά και με πολλά ευρώ τα οποία να διαχειριζόμαστε και για την δόξα του Θεού. Να χαιρόμαστε με σπίτι αλλά και χωρίς, κάτι θα σκεφτεί ο Θεός. Να χαιρόμαστε με δουλειά αλλά και χωρίς, ο Θεός μεριμνά για τα πετεινά πόσο μάλλον γι’ αυτόν που κάνει το θέλημά του. Όταν στερούμεθα τότε θα δούμε το θαύμα του Θεού να μεριμνά για εμάς. Όταν περισσεύουμε θα δούμε μέσα μας το θαύμα της προσφοράς, διότι θα τρέχουμε να καλύψουμε ανάγκες αδελφών οι οποίοι εργάζονται για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΙ 14 – 20

«14. Πλην καλώς επράξατε γενόμενοι συγκοινωνοί εις την θλίψιν μου.

15. Εξεύρετε δε και σεις, Φιλιππήσιοι, ότι εν αρχή του ευαγγελίου, ότε εξήλθον από Μακεδονίας, ουδεμία εκκλησία συνεκοινώνησε μετ' εμού περί δόσεως και λήψεως, ειμή σεις μόνοι,

16. διότι και εν Θεσσαλονίκη και άπαξ και δις μοι επέμψατε εις την χρείαν μου.

17. Ουχί ότι ζητώ το δώρον, αλλά ζητώ τον καρπόν τον πλεονάζοντα εις λογαριασμόν σας.

18. Έχω όμως πάντα και περισσεύομαι· ενεπλήσθην δεχθείς παρά του Επαφροδίτου τα σταλέντα από σας, οσμήν ευωδίας, θυσίαν δεκτήν, ευάρεστον εις τον Θεόν.

19. Ο δε Θεός μου θέλει εκπληρώσει πάσαν χρείαν σας κατά τον πλούτον αυτού εν δόξη διά Ιησού Χριστού.

20. Εις δε τον Θεόν και Πατέρα ημών έστω η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων· αμήν».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Όσοι εργάζονται έργο Θεού αλλάζοντας την πορεία του ανθρώπου και του κόσμου, είναι άνθρωποι οι οποίοι στερούνται υλικών αγαθών και ο λόγος διότι η αφιέρωσή τους πάνω στα δρώμενα του Αγίου Ευαγγελίου δεν τους δίνει το χρόνο ώστε να εργαστούν για το προσωπικό τους συμφέρον αποταμιεύοντας ή αποθηκεύοντας χρήματα. Μάλιστα η πνευματική τους ωριμότητα τους απαγορεύει να ζητούν υλική βοήθεια και ο λόγος διότι το πνευματικό επίπεδο των ανθρώπων που τους ακολουθούν στο θέμα αυτό είναι πολύ ευάλωτο γιατί έρχονται από τον κόσμο και το πονηρό για πολλά χρόνια δεν τους επιτρέπει σκέψεις προσφοράς, αφού σε όλη τους τη ζωή έχουν μάθει μόνο να παίρνουν. Μέχρι τώρα η πνευματική μου πορεία απέδειξε ότι η υλική προσφορά όταν δεν υπάρχει πνεύμα Θεού στον άνθρωπο που την προσφέρει, γυρίζει με τον πρώτο σκανδαλισμό σε ένα ανήλεο κατηγορώ. Οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν τον απεσταλμένο να τους αυξάνει στην σοφία, να τους θεραπεύει, να τους φιλοξενεί, να τους ενισχύει νομίζοντας όλοι ότι αυτός δεν έχει χρεία ουδενός αφού είναι του Θεού, ενώ η σοφία του Θεού ανήκει σε εκείνους οι οποίοι έχουν εννοήσει τι έχει ο Θεός να τους δώσει μέσω του απεσταλμένου του και τι έχουν αυτοί να δώσουν σε αυτόν. Πάντως το υγιές είναι το περίσσευμα του ενός στο υστέρημα του άλλου. Έτσι γινόμαστε όλοι κληρονόμοι, συγκληρονόμοι και συμμέτοχοι της δόξης του Θεού. Ο απεσταλμένος του Θεού δεν είναι ο υπεράνθρωπος, όπως και ο Κύριος μπορεί να ήταν Θεός και να ενεργούσε με θαύματα όμως πολλές φορές γυναίκες διηκόνουν αυτόν. Ο απόστολος Παύλος εδώ ευχαριστεί την εκκλησία των Φιλιππησίων για την προσφορά η οποία του δόθηκε. Ο άνθρωπος του Θεού δεν είναι ζητιάνος, έτσι μπορεί να ζει κάτω απ’ όλες τις συνθήκες και να δίνει αγάπη είτε παίρνει είτε όχι. Ας γίνουμε οι άνθρωποι του Θεού και τότε θα καταλαβαίνουμε τον απεσταλμένο του Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΙ 21 – 23

«21. Ασπάσθητε πάντα άγιον εν Χριστώ Ιησού. Σας ασπάζονται οι μετ' εμού αδελφοί.

22. Σας ασπάζονται πάντες οι άγιοι, μάλιστα δε οι εκ της οικίας του Καίσαρος.

23. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού είη μετά πάντων υμών· αμήν».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο ασπασμός φανερώνει τον εν Χριστώ σεβασμό ως προς τον αδελφό. Φανερώνει άνθρωπο πνευματικά καλλιεργημένο ο οποίος δεν έχει μικρότητες, θυμούς, έχθρες κ.λ.π.. Η χάρις του Χριστού είναι πάντα γύρω μας, αυτή λειτουργεί ως υψιπέτης αετός για όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως φυλής, έθνους. Εύχομαι αυτά τα στοιχεία να τα εκδηλώνουμε σε κάθε στιγμή της ζωή μας. Μέσω αυτών των στοιχείων-ιδιοτήτων και πολλών άλλων φανερώνεται η καταγωγή μας, ότι είμεθα τα αρχοντόπουλα του Θεού. Αμήν.

 

 

 

 

ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΘΩΜΑΣ.

ΖΕΙ ΚΥΡΙΟΣ.