ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

 

ΣΕ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α΄

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 1 – 17

 

«1. Βίβλος της γενεαλογίας του Ιησού Χριστού, υιού του Δαβίδ, υιού του Αβραάμ ……… γενεαί δεκατέσσαρες».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αναφέρονται μόνο ανδρικά ονόματα διότι η γυναίκα μέχρι της παρουσίας του Χριστού δεν έπαιζε καθοριστικό ρόλο στην αναγέννηση του ανθρωπίνου γένους. Από την ώρα που η Παναγία μας, η Θεοτόκος Μαρία γέννησε τον Σωτήρα Χριστό, η γυναίκα ανέβηκε από το επίπεδο του κτήνους που ήταν στο επίπεδο του ανθρώπου, ώστε σήμερα στον πνευματικό κόσμο να παίζει τον ρόλο της ως σύμβουλος και βοηθός του ανδρός. Την γυναίκα ακόμη, την βάρυνε το προπατορικό αμάρτημα, όμως, με την γέννηση του Σωτήρα Χριστού το βάρος αυτό φεύγει και σήμερα γίνεται συνεργάτης του Θεού και του ανδρός της.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 18

 

«18 Του δε Ιησού Χριστού η γέννησις  ούτω ήτο αφού ηρραβωνίσθη η μήτηρ αυτού Μαρία μετά του Ιωσήφ, πρίν συνέλθωσιν, ευρέθη εν γαστρί έχουσα εκ Πνεύματος Αγίου». 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όταν λέμε ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι ζωοποιόν, εννοούμε ότι

αφ’ εαυτού έχει την δύναμη να δημιουργεί ζωή εκ του μηδενός. Ο Χριστός γεννήθηκε εκ Πνεύματος Αγίου, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα ζωοποίησε τον Χριστό στην αγνή κοιλία της Παρθένου Μαρίας, της Θεοτόκου. Όλη η Δημιουργία ζωοποιείται διά Πνεύματος Αγίου. Το Άγιο Πνεύμα θα εκπληρώσει διά των νέων μαθητών του Χριστού όλες τις επαγγελίες, ώστε το φως του Χριστού να λάμψει εις όλην την κτίση. Η Φωνή Θεού εργάζεται να βάλει το Ευαγγέλιο του Χριστού πρώτα στα χέρια και στις καρδιές των Ελλήνων ώστε να γίνει η σωστή διαχείριση από τον ελληνικό λαό και μετέπειτα δι’ αυτού να μεταλαμπαδευτεί σε όλα τα έθνη.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΣ 19

 

«Ιωσήφ δε ο ανήρ αυτής, δίκαιος ών και μη θέλων να θεατρίση αυτήν, ηθέλησε να απολύση αυτήν κρυφίως».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Δίκαιος είναι ο άνθρωπος που κάθε στιγμή δύναται να ελεεί τον συνάνθρωπό του. Ο δίκαιος θα πρέπει να ξέρουμε ότι μόλις σώζεται. Ας γνωρίζουμε ακόμη ότι η δικαιοσύνη των ανθρώπων απαιτεί ενώ του Θεού προσφέρει, καθώς το περίσσευμα του ενός συμπληρώνει το υστέρημα του άλλου. Αυτό σημαίνει δίκαιος, να αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος τις ελλείψεις των συνανθρώπων του και με αγάπη να συμπληρώνει εις αυτούς τα ελλείποντα χωρίς να θέλει αυτοί να γίνουν ζητιάνοι.

Αυτοί που θα φέρουν την αναγέννηση και την νέα τάξη πραγμάτων σε όλο το ανθρώπινο γένος θα είναι οι άγιοι, οι οποίοι θα γνωρίσουν τον εαυτόν τους διά του Αγίου Ευαγγελίου και θα προβούν πρώτοι στην ατομική κρίση, ώστε μετέπειτα διά των λόγων τους και διά των έργων τους να την μεταλαμπαδεύσουν εις όλο το ανθρώπινο γένος. Στην συνέχεια ο αγιασμός, η σοφία του Θεού, η ζωή η άφθαρτη, η αγάπη η ανυπόκριτη, η αφθαρσία θα ανατείλουν στις καρδιές όλων των ανθρώπων και των λαών της γης. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Α΄ΣΤΙΧΟΙ 20 – 21

 

«20. Ενώ δε αυτός διελογίσθη ταύτα, ιδού, άγγελος Κυρίου εφάνη κατ' όναρ εις αυτόν, λέγων, Ιωσήφ υιέ του Δαβίδ, μη φοβηθής να παραλάβης Μαριάμ την γυναίκα σου διότι το εν αυτή γεννηθέν είναι εκ Πνεύματος Αγίου.

21. Θέλει δε γεννήσει υιόν και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησού διότι αυτός θέλει σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Οι άγγελοι είναι λειτουργικά πνεύματα που αποστέλλονται εις τους μέλλοντας κληρονομείν σωτηρίαν.

Στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρει περί αγγέλου (Έξοδος 23:20-23) τα εξής: Ιδού, εγώ αποστέλλω άγγελον έμπροσθέν σου διά να σε φυλάττη εν τη οδώ και να σε φέρη εις τον τόπον τον οποίον προητοίμασα·

φοβού αυτόν και υπάκουε εις την φωνήν αυτού· μη παροργίσης αυτόν· διότι δεν θέλει συγχωρήσει τας παραβάσεις σας· επειδή το όνομά μου είναι εν αυτώ.

Εάν όμως προσέχης να υπακούης εις την φωνήν αυτού και πράττης πάντα όσα λέγω, τότε εγώ θέλω είσθαι εχθρός των εχθρών σου και εναντίος των εναντίων σου.

Διότι ο άγγελός μου θέλει προπορεύσθαι έμπροσθέν σου και θέλει σε εισαγάγει εις τους Αμορραίους και Χετταίους και Φερεζαίους και Χαναναίους, Ευαίους και Ιεβουσαίους· και θέλω εξολοθρεύσει αυτούς.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β΄

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 2

 

«2. Πού είναι ο γεννηθείς βασιλεύς των Ιουδαίων; διότι είδομεν τον αστέρα αυτού εν τη ανατολή και ήλθομεν διά να προσκυνήσωμεν αυτόν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αν ήταν όραμα το άστρο δεν θα το έβλεπαν τρεις άνθρωποι σε διαφορετικό σημείο. Ήταν λοιπόν φυσικό άστρο. Ο Θεός μιλάει ποικιλοτρόπως στον άνθρωπο και γενικά στο ανθρώπινο γένος. Στους μάγους αυτούς μίλησε διά των άστρων. Οι μάγοι ήταν αστρονόμοι. Ο Θεός όταν υπάρχει καλή προαίρεση, μιλάει με πολλούς τρόπους και καλεί ποικιλοτρόπως τον άνθρωπο. Να ψάχνουμε τον Θεό με υπομονή και επιμονή και να είμεθα σίγουροι ότι θα τον συναντήσουμε αργά ή γρήγορα. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 3

 

«3. Ακούσας δε Ηρώδης ο βασιλεύς, εταράχθη και πάσα η Ιεροσόλυμα μετ' αυτού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η ταραχή έρχεται λόγω έλλειψης καθαρισμού και αγιασμού. Ο κοσμικός τρόπος ζωής λόγω των δαιμονίων που διέπεται, παρουσιάζει πολλές ταραχές και μικρότητες. Ο Θεός να μας φυλάει από το δαιμόνιο της ταραχής, του εγωισμού και της ζήλιας. Η ταραχή που υπέστη ο Ηρώδης τον οδήγησε στην σφαγή χιλιάδων νηπίων. Υπάρχει όμως και η ταραχή του πνεύματος που προέρχεται από την παρουσία του Θεού. Η οποία παρουσία του Θεού φέρνει μετάνοια, φέρνει σπλάχνα Χριστού, φέρνει αναγέννηση και τελευταία φέρνει την σωτηρία της ψυχής και του σώματος. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 13

 

«13. Αφού δε αυτοί ανεχώρησαν, ιδού, άγγελος Κυρίου φαίνεται κατ' όναρ εις τον Ιωσήφ, λέγων, Εγερθείς παράλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού και φεύγε εις Αίγυπτον και έσο εκεί εωσού είπω σοι διότι μέλλει ο Ηρώδης να ζητήση το παιδίον διά να απολέση αυτό».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Μέχρι ο Θεός να αναλάβει και να οδηγεί διά Πνεύματος Αγίου το πιστό τέκνο του, υποχρεούται άγγελος Κυρίου να φρουρεί αυτό ποικιλοτρόπως. Εδώ ενήργησε με όνειρο στον ύπνο του Ιωσήφ. Μάλιστα το όνειρο αυτό προφητεύτηκε από τον προφήτη Ωσηέ προ επτά περίπου αιώνων. Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον υιόν μου (Ωσηέ 11:1).

 

ΚΕΦ. Β΄ΣΤΙΧΟΣ 16

 

«Τότε ο Ηρώδης, ιδών ότι ενεπαίχθη υπό των μάγων, εθυμώθη σφόδρα και αποστείλας εφόνευσε πάντας τους παίδας τους εν Βηθλεέμ και εν πάσι τοις ορίοις αυτής, από δύο ετών και κατωτέρω, κατά τον καιρόν τον οποίον εξηκρίβωσε παρά των μάγων».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Από την περίπτωση αυτή διδασκόμεθα το φοβερόν δαιμόνιον της ζήλιας, το λεγόμενο ασυλλόγιστο πάθος της ζήλιας το οποίο κουρελιάζει την αγάπη και δημιουργεί μεταξύ των ανθρώπων τα αίσχη του φθόνου δι’ ασημάντους αφορμάς και πολλές φορές χωρίς καν αφορμάς. Ανάλογα με την ποσότητα του φθόνου που προέρχεται από την ποσότητα της ζήλιας, φτάνει κανείς να θέλει την κεφαλή του άλλου επί πίνακι.

  

ΚΕΦ. Β΄ ΣΤΙΧΟΙ 19 – 23

 

«19. Τελευτήσαντος δε του Ηρώδου, ιδού, άγγελος Κυρίου φαίνεται κατ' όναρ εις τον Ιωσήφ εν Αιγύπτω,

20. λέγων, Εγερθείς παράλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού, και ύπαγε εις γην Ισραήλ διότι απέθανον οι ζητούντες την ψυχήν του παιδίου.

21. Ο δε εγερθείς παρέλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού και ήλθεν εις γην Ισραήλ.

22. Ακούσας δε ότι Αρχέλαος βασιλεύει επί της Ιουδαίας αντί Ηρώδου του πατρός αυτού, εφοβήθη να υπάγη εκεί αποκαλυφθείς δε θεόθεν κατ' όναρ, ανεχώρησεν εις τα μέρη της Γαλιλαίας.

23. Και ελθών κατώκησεν εις πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ διά να πληρωθή το ρηθέν διά των προφητών, ότι Ναζωραίος θέλει ονομασθή».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η σωτηρία του Ιησού έγκειται εις τον προορισμό του, όπως είπε ο ίδιος εις το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο κεφ. ζ΄ στίχος 6, ο καιρός ο εμός ούπω πάρεστιν ο δε καιρός ο υμέτερος πάντοτε εστιν έτοιμος. Εις την περίπτωσιν του Ιωσήφ εμείς διδασκόμεθα τα εξής: Η υπακοή της εντολής του Θεού που δίδεται πάντα διά του αγγέλου ποικιλοτρόπως μας καθιστά αγαθόν όργανον του Θεού, γεγονός το οποίον μας απονέμει ο Θεός τιμή αιώνια ενώπιον μυριάδων αγγέλων και αγίων. Η εμπιστοσύνη προς τον Θεό είναι το άπαν του πνευματικού οικοδομήματος, διότι εις την περίπτωσιν αυτήν ο Θεός παρέχει όλες τις πτυχές του γραφικού του σχεδίου και την δύναμη εφαρμογής. Αυτό είναι το ιδανικό σημείο του πιστού. Αμήν.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ

 

ΚΕΦ. Γ΄ ΣΤΙΧΟΣ 2

 

«2. Και λέγων, Μετανοείτε διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η λέξη μετάνοια σημαίνει ότι μετά εννοήσαμε τα τρομερά λάθη που πράτταμε εν αγνοία μας και που μας οδηγούσαν σε αδιέξοδο. Μετά την ειλικρινή μετάνοια αρχίζει να ιδρύεται η βασιλεία του Θεού εντός ημών. Δεν εγκαθιδρύεται άπαξ διά παντός ολοκληρωτικά μέσα μας, διότι πρέπει να εισέλθει άγγελος Κυρίου για να μας βοηθήσει να καθαριστούμε. Χρειάζεται χρόνος. Ανάλογα με την ακαθαρσία θα απαιτηθεί και ο κατάλληλος χρόνος. Όταν καταφέρουμε να καθαριστούμε, τότε εισέρχεται ο βασιλεύς του απείρου να κατοικήσει εις το γνήσιο και αληθινό παλάτι του. Τότε θα καταλάβουμε ότι ο τρισυπόστατος Θεός κατοικεί μέσα μας. Θα έχουμε εις το εκατονταπλάσιο τις αρετές, θα αγαπούμε πάντας ανθρώπους, φίλους και εχθρούς, θα ειρηνεύουμε απόλυτα με τον εσωτερικό μας κόσμο καθώς και με πάντας ανθρώπους. Μάλιστα θα απονέμουμε δικαιοσύνη εις τους πνευματικούς και υλικούς τομείς της ζωής μας, θα διακρίνεται η ταπεινοφροσύνη και η πραότης εις το έπακρον, ότι οι πραείς κληρονομήσουσιν την γην. Όταν θα φτάσει το στράτευμα του Κυρίου εις το επίπεδο αυτό της δόξης του Θεού, δεν χρειάζεται να ζητά βοήθεια, θα λέγει και θα γίνεται. Άρα, η ειλικρινής μετάνοια φέρνει πλησιέστατα την βασιλεία των ουρανών εις ημάς και εν συνεχεία αν εφαρμόζουμε τους κανόνες αυτής εγκαθιδρύεται εντός ημών. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι ολόκληρο το πνευματικό έργο του Κυρίου μας στηρίζεται στην μετάνοια.

 

 

ΚΕΦ. Γ΄ ΣΤΙΧΟΣ 4

 

«4. Αυτός δε ο Ιωάννης είχε το ένδυμα αυτού από τριχών καμήλου και ζώνην δερματίνην περί την οσφύν αυτού η δε τροφή αυτού ήτο ακρίδες και μέλι άγριον».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η μεγάλη αγάπη που είχε ο Ιωάννης στον Θεό και ο ζήλος να κάνει το θέλημά του δεν τον οδηγούσαν σε βιοτικές μέριμνες, ούτε καν στην σκέψη το τι θα φάει. Εύχομαι και εμείς να μπορέσουμε να μεγαλώσουμε την αγάπη μας αυτή ως προς τον Θεό και το Άγιο θέλημά του, ώστε ο χρόνος που θα διαθέτουμε για την αναγέννησή μας να είναι μεγάλος τον οποίον να εκμεταλλευόμεθα στο να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Όταν κάποιος μπει στο αεροπλάνο που είναι ο Θεός, όσο πιο πολύ ανυψώνεται τόσο πιο πολύ χάνεται ο κόσμος από την ζωή του. Αυτό θα πρέπει να γίνει και στην δική μας ζωή. Ο κόσμος και οι επιδιώξεις του να μικραίνουν μέσα μας και να μεγαλώνουν οι στόχοι και οι επιδιώξεις μας πάνω στο θέλημα του Θεού. Κάποιος μου είπε κάποτε, εσύ έχεις ελεύθερο χρόνο και ασχολείσαι με τον Θεό τόσο πολύ; Και εγώ του απάντησα, όταν αγαπάς κάτι όλο το εικοσιτετράωρο είναι ελεύθερος χρόνος τον οποίον τον διαθέτεις γι’ αυτό που αγαπάς. Δεν υπάρχει για τον άνθρωπο του Θεού παρά μόνο ελεύθερος χρόνος στο να κάνει μόνο το θέλημα του Θεού και ο λόγος διότι διακατέχεται από θείο έρωτα. Όταν ο άνθρωπος δεν έχει μεγάλη αγάπη στον Θεό, τότε καλύπτει τον εαυτό του με χίλιες δύο δικαιολογίες τις οποίες τελικά τις πιστεύει και επαναπαύεται σε αυτές. Η συμβουλή μου είναι να επιδιώκουμε συνέχεια την εντρύφησή μας σε καθημερινή βάση μέσα στον Λόγο του Θεού και στην σοφία που διακατέχει την Φωνή Θεού και να είμεθα σίγουροι ότι θα εισέλθουμε στον νοητό παράδεισο και στην άφθαρτη ζωή χωρίς καν να καταλάβουμε πώς συνέβηκε η πνευματική αυτή αλλαγή. Κατόπιν η χαρά μας θα είναι άπειρη διότι θα γίνουμε κληρονόμοι του Θεού με κληρονομιά άφθαρτη, αιώνια, άπειρη η οποία θα συνοδεύει αιώνια την παρούσα και την μέλλουσα ζωή. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ 4

 

«4. Ιδών δε πολλούς εκ των Φαρισαίων και Σαδδουκαίων ερχομένους εις το βάπτισμα αυτού, είπε προς αυτούς, Γεννήματα εχιδνών, τις έδειξεν εις εσάς να φύγητε από της μελλούσης οργής; Κάμετε λοιπόν καρπούς αξίους της μετανοίας».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Γεννήματα εχιδνών είναι όλοι αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν το θέλημα του Θεού για προσωπικά οφέλη και δόξα δική τους. Χρειάζεται προσοχή! Δεν πήραμε το Ευαγγέλιο του Χριστού στα χέρια μας ώστε να πουλάμε πνεύμα και να το παίζουμε απεσταλμένοι Θεού. Το πήραμε στα χέρια μας για να μάθουμε όλα τα ωφέλιμα στοιχεία τα οποία θα κτίσουν μέσα μας την βασιλεία του Θεού, κατόπιν με ζώσα πίστη και θυσία να εργαστούμε ώστε να απελευθερώσουμε όλο το ανθρώπινο γένος από τα δεσμά της αμαρτίας, της φθοράς και του θανάτου, το οποίο εύχομαι εις όλα τα τέκνα του Θεού.

Ας κάνουμε λοιπόν καρπούς άξιους της μετανοίας. Οι καρποί του Αγίου Θεού είναι να φέρουμε στην ζωή μας τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, τα χαρίσματα, τις ιδιότητες του Θεού και τα σημεία. Αυτοί είναι οι καρποί του Αγίου Θεού που είναι άξιοι της μετανοίας. Αν έχουμε μετάνοια θα έχουμε και αυτά, αν όχι θα έχουμε μόνο λόγια. Εύχομαι εις όλα τα τέκνα της Φωνής του Θεού να πληρωθούν με όλη αυτή την σοφία του Θεού ώστε να γίνουν λίθοι ζώντες του πνευματικού οικοδομήματος του Θεού. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ 9

 

«9. Και μη φαντασθήτε να λέγητε καθ' εαυτούς, Πατέρα έχομεν τον Αβραάμ· διότι σας λέγω ότι δύναται ο Θεός εκ των λίθων τούτων να αναστήση τέκνα εις τον Αβραάμ». 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι λένε ότι είναι Ορθόδοξοι ή Καθολικοί κ.λ.π. και ότι είναι οι εκλεκτοί του Θεού, όμως, δεν έχουν επίγνωση και δεν γνωρίζουν ούτε τον Λόγο του Θεού ούτε το θέλημά του, αλλά ούτε και την ουσία του θελήματος του Θεού το οποίο υφίσταται δύο χιλιάδες χρόνια τώρα μέσα στο Άγιο Ευαγγέλιο του Χριστού που γράφτηκε με το αίμα και με την θυσία του. Ο λόγος, διότι δεν έχουν μελετήσει και πιστέψει την αγία παρουσία του. Αν είχαν πιστέψει, θα εργάζονταν με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα, με αγάπη, μάλιστα ο κόσμος θα είχε σήμερα ενότητα, θα είχε αγάπη, θα είχε πληρότητα πνεύματος. Όταν δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, τότε Θεός δεν υπάρχει ούτε στους ανθρώπους που ονομάζουν εαυτούς απεσταλμένους του Θεού, ας επικαλούνται και τον Θεό πόσο μάλλον να βρίσκεται ο Θεός στον λαό του Θεού, φύσει αδύνατον.

Αδέρφια μου, ο Θεός καλεί σήμερα όλους τους ανθρώπους να καθαριστούν, να αγιαστούν και κατόπιν να μπορούν να συνδιαλλαγούν μαζί του. Δεν μπορούν κάποιοι κάτω από αυτές τις συνθήκες να λένε ότι είναι του Θεού και να μην έχουν τα σημεία που φανερώνουν ότι είναι του Θεού. Μάλιστα αυτοί οι Χριστιανοί επιδίδονται σε συμφέροντα και σε προσωπικές φιλοδοξίες με αθέμιτους τρόπους, τελευταία ενώ λέγονται Χριστιανοί ντρέπονται να ανοίξουν τα σπίτια τους ώστε να κηρύττουν και να σπουδάζουν τον Λόγο του Θεού παρέα με άλλους καλοπροαίρετους Χριστιανούς. Εύχομαι να μην βρεθεί παιδί που να ανήκει στην Φωνή του Θεού με αυτά τα στοιχεία. Μη γένοιτο!

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ 10

 

«10. Ήδη δε και η αξίνη κείται προς την ρίζαν των δένδρων· παν λοιπόν δένδρον μη κάμνον καρπόν καλόν, εκκόπτεται και εις πυρ βάλλεται».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η αξίνη έχει σκοπό να καθαρίζει τα καρποφόρα δέντρα καθώς επίσης να ξεριζώνει τα άκαρπα δέντρα. Η αξίνη είναι ο διάβολος ο οποίος πάντα είναι γύρω μας (παιδαγωγός) ή να μας θεοποιήσει ή να μας εξολοθρεύσει. Προσοχή, να βάλουμε τις ρίζες βαθιά στο έδαφος του Χριστού μας ώστε αυτές να μπορούν να λαμβάνουν όλα τα πνευματικά συστατικά που χρειαζόμεθα για να αναπτυχθούμε και να καλλιεργηθούμε συν Θεό ούτος ώστε και αυτός ο διάβολος μόνο να μας διαπαιδαγωγεί και να καθαρίζει το μέρος το δικό μας κάθε ημέρα για να γινόμεθα πιο ευλογημένοι, πιο ευχάριστοι, πιο προσιτοί στον Θεό και στους ανθρώπους. Ο καρπός που θα πρέπει να μας διακατέχει είναι η σοφία του Θεού, η οποία είναι ο πάρεδρος του Θεού. Επίσης να μας διέπει η πνευματική σοβαρότητα την οποία κατέχει η υπευθυνότητα και η αποφασιστικότητα για να μπορέσουμε να γίνουμε μιμητές αυτού του Υιού και Λόγου του Θεού του ζώντος, ώστε να δοξάζεται σαν συγκληρονόμοι Θεού που θα είμεθα ο Πατέρας μας, ο Θεός μέσω ημών σε μεγάλη ακτίνα δράσης. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ 15

 

«15. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτόν· Άφες τώρα, διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνη. Τότε αφίνει αυτόν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το βάπτισμα στο νερό μας ενώνει με τον Θεό. Το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος μας κάνει Θεούς. Το βάπτισμα του Ιησού δεν ήτο απαραίτητο στην ζωή του, όμως, είχε σκοπό να μας βοηθήσει να καταλάβουμε όλοι εμείς ότι πρέπει να σεβόμεθα την θρησκευτική συνείδηση και την ελευθερία του αδελφού μας και να μην σκανδαλίζουμε το πνευματικό επίπεδο των γύρων μας, οι οποίοι στηρίχτηκαν σε κάποιον τύπο ή δόγμα. Δεν θα μας σκανδαλίζει ο τρόπος που συνδιαλέγονται με τον Θεό. Ο σεβασμός στις πνευματικές αρχές των γύρων μας είναι σοφία Θεού συναρπάζουσα, χωρίς όμως να αποκρύπτουμε τα δικά μας πιστεύω τα οποία όταν εκθέτουμε και οι συνάνθρωποί μας δεν τα δέχονται δεν θα μας πειράζει και ας μας κατηγορούν. Εμείς θα τους δεχόμεθα όπως είναι χωρίς να αλλάζουμε όμως τα πνευματικά μας πιστεύω. Οι αγαθές μας προθέσεις καθώς η συμμετοχή σε αυτές τις εκδηλώσεις, δεν πάει να πει και υποταγή ή αλλαγή στις αρχές μας ή στα πιστεύω μας που στηρίζονται στην ζωή την άφθαρτη, στοιχειοθετώντας στην ζωή μας τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που επιδιώκονται και εκπληρώνονται με υπερβάσεις και αποφυγή από τα στερεότυπα του κόσμου και των θρησκειών αυτού. Η εφαρμογή του Λόγου του Θεού μέσα από τα στοιχεία της ευγενής άμιλλας είναι σοφία Θεού, διότι δι’ αυτής ιδρύουμε το αγαθό κράτος του Χριστού στην γη και ειδικότερα στους ανθρώπους του Θεού τους οποίους τους διακατέχει δυστυχώς σήμερα ημιμάθεια και στηρίζουν την πίστη τους σε τύπους, σε συμφέροντα, σε προσωπικές φιλοδοξίες. Εξάλλου, ας σκεφτεί κάποιος σοβαρά και ας μας πει αν ο Χριστός είχε ανάγκη την ευλογία του Ιωάννη ή την ευλογία του νερού αφού απ’ αυτόν εξαρτώνται και τα δύο αλλά και ολόκληρη η Δημιουργία. Αμήν. Ο άνθρωπος είναι μεγαλύτερος του Σαββάτου, μην επιδιώκουμε να κάνουμε το Σάββατο μεγαλύτερο από εμάς ώστε να υποταχτούμε σε αυτό. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι μέσω της υποκρισίας του νόμου σταύρωσαν τον Υιό και Λόγο του Θεού του ζώντος, μην το συνεχίζουμε στην ζωή μας άλλο πια αυτό το γεμάτο υποκρισία παιχνίδι το οποίο αιώνες παίζεται και κανέναν δεν ωφέλησε παρά μερικούς οι οποίοι θέλουν τους λαούς στην άγνοια με σκοπό την εκμετάλλευση και διώκοντας τους ανθρώπους του Θεού οι οποίοι εκδηλώνουν την αλήθεια, ώστε να επικρατεί στην ζωή των ανθρώπων αυτών το ανήλεο κατηγορώ με κρίσεις, επικρίσεις, καταλαλιές κ.λ.π. Εξασφαλίζοντας μόνο τον διχασμό και την μεταθανάτια ζωή, απορρίπτοντας την αιώνια, άφθαρτη ζωή την οποία έφερε ο Χριστός δίνοντας την ζωή του λύτρο αντί πολλών. Μη γένοιτο!

 

ΚΕΦ. Γ΄ΣΤΙΧΟΣ 17

 

«και ιδού φωνή εκ των ουρανών, λέγουσα· Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η ευαρέστηση του Θεού ως προς εμάς έρχεται από την απόφασή μας να διεξάγουμε σκληρούς αγώνες για να εφαρμόσουμε τις εντολές του Θεού. Η πρώτη απόφαση που θα κάνει τον Θεό να παρατηρεί την ζωή μας θετικά είναι να ξεκινήσουμε να μελετούμε τον Λόγο του Θεού, με σύμβουλο και βοηθό την διδασκαλία της Φωνής Θεού η οποία μας έχει δοθεί υπό του Θεού για αναγέννηση και πληρότητα στην μοναξιά μας. Δεύτερον, να αφιερώσουμε χρόνο όσο γίνεται περισσότερο στο αγιαστήριο ώστε να μας συναντήσει ο Θεός, ο οποίος θα κάνει αισθητή την παρουσία του πρώτα με την ζώσα φωνή του η οποία θα υφίσταται στην καθημερινότητά μας και μετέπειτα με την παρουσία του. Τρίτον, να προσευχόμαστε με συντριβή καρδιάς ώστε τα αιτήματά μας να ακούγονται στον θρόνο του Θεού. Τέταρτον, να έχουμε εμπιστοσύνη στις μεταβολές ή αλλαγές που εκδηλώνει η καθημερινότητα, ο κόσμος και να θεωρούμε αυτές ως ευλογία, τα πάντα συνεργούν στο αγαθό τοις αγαπώσιν τον Θεόν. Από εκεί και πέρα να είμεθα σίγουροι ότι το δέντρο της άφθαρτης ζωής θα ξεκινήσει μέσα μας να αυξάνει τους χυμούς της ζωής, οι οποίοι θα στοιχειοθετούν την καθημερινότητά μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 5

 

«5. Τότε παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις την αγίαν πόλιν και στήνει αυτόν επί το πτερύγιον του ιερού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στο πτερύγιο του ναού εξέρχεται ο άνθρωπος για να δοκιμαστεί. Δεν υπάρχει πειρασμός που ο Κύριος να έχει περάσει και εμείς να μην γνωρίσουμε, χρειάζεται να έχουμε τα αισθητήρια γεγυμνασμένα ώστε όταν εισέλθουμε σε δοκιμασία να διακατεχόμαστε από σοφία Θεού και να μην ενεργούμε με εγωισμό και απολέσουμε ψυχή και σώμα. Ο εγωιστής όμως άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ουσιαστικά Χριστό, είναι σίγουρο ότι θα προβεί σε ενέργειες οι οποίες δεν θα έχουν σοφία Θεού και θα πέσει με αποτέλεσμα θανατηφόρο. Προσοχή, όχι οικειότητα με τον Θεό. Μην ενεργούμε με επιπολαιότητα η οποία έχει αναπτυχθεί στην παιδική μας ηλικία. Χρειάζεται σοβαρότητα πνευματική και σοφία Θεού να συντροφεύει την ζωή μας.

Εύχομαι όλα τα τέκνα του Θεού να διακατέχονται από σοφία Θεού και πνευματικά αισθητήρια γεγυμνασμένα, τα οποία μπορούν να πληροφορούν κάθε στιγμή για τις ενέργειές τους αν είναι του Θεού ή όχι. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 11

 

«11. Τότε αφίνει αυτόν ο διάβολος και ιδού, άγγελοι προσήλθον και υπηρέτουν αυτόν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Οι άγγελοι θα έρθουν να μας υπηρετήσουν όταν εμείς αποφασίσουμε να εφαρμόσουμε τις εντολές του Θεού διακατεχόμενοι αδιάλειπτα από πνευματική εργασία. Αρχίζουμε σιγά - σιγά στην καθημερινότητά μας να γκρεμίζουμε το κράτος του διαβόλου και να φανερώνουμε το κράτος του Θεού. Αυτό χτίζεται διά του Λόγου του Θεού μέσα μας και γύρω μας. Στην συνέχεια ο Θεός θα ενισχύσει την προσπάθειά μας και θα μας ελευθερώσει ώστε να ζούμε συν Θεό εις τους αιώνες των αιώνων χωρίς κανένα εμπόδιο. Κατόπιν η ανεκλάλητη χαρά θα επισκιάσει την ζωή μας μέσα από την θυσία και την δοτικότητα που θα μας διακατέχει. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 16

 

«16. Ο λαός ο καθήμενος εν σκότει είδε φως μέγα».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο λαός ο καθήμενος εν σκότει είναι ο Χριστιανικός λαός ο οποίος στηρίζει την ζωή του σήμερα δυστυχώς στα χρήματα και στα φάρμακα, καθώς στα συμφέροντα και στις προσωπικές φιλοδοξίες. Αυτός ο λαός λόγω του ότι έχει καλή προαίρεση και παρόλο που έχει ασυνείδητη αγάπη στον Θεό θα δει φως μέγα, διότι πρώτα ο ελληνικός λαός και κατόπιν όλοι οι λαοί της γης θα βρουν αιώνια την χάρη του Θεού η οποία θα τους οδηγήσει στην άφθαρτη ζωή. Εμείς αν και Χριστιανοί είδαμε ότι είχαμε όλοι σκοτάδι και ας προσπαθούσαμε μέσω των τύπων ή των κατά τόπους θρησκειών να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Με την παρουσία όμως του Θεού στην ζωή μας μέσω της Φωνής Θεού είδαμε ότι ο λόγος που είχαμε σκοτάδι ήταν διότι απείχαμε από τις συνειδητές αρχές του Ευαγγελίου. Σήμερα όμως ήρθε το φως του Χριστού στην ζωή μας. Το φως είναι η ζωή του Χριστού, η οποία θα πρέπει να γίνει δική μας ζωή, καθώς το φως είναι το φως της αγάπης, της σοφίας, της ταπείνωσης, της άφθαρτης ζωής, της αιωνίου ζωής. Αυτό το φως θα πρέπει να ανάψει μέσα μας διά της νουθεσίας της Φωνής Θεού, η οποία χορηγεί δωρεάν σε όλους όσους έχουν καλή προαίρεση και ζήλο τον πνευματικό πλούτο τον οποίον ο Θεός δημιούργησε για να εντάξουν οι άνθρωποι εαυτόν στην υπηρεσία του Θεού. Με το φως της Φωνής Θεού θα γίνουμε μία πόλη κτισμένη επάνω όρους, η οποία δεν θα δύναται να κρυφτεί. Εύχομαι, να συλλάβουμε το κάλεσμα το οποίο σήμερα ο Θεός διά της Φωνής Θεού καλεί λαούς και έθνη ώστε να ενταχτούν στο στράτευμα του Θεού, του Ιωήλ. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ ΣΤΙΧΟΣ 16

 

«16. Και εις τους καθημένους εν τόπω και σκιά θανάτου φως ανέτειλε εις αυτούς».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η σκιά του θανάτου από παιδικής ηλικίας είναι δίπλα μας λόγω της άγνοιας ή της ημιμάθειας που μας διέπει πάνω στα δρώμενα του Αγίου Ευαγγελίου. Ο Χριστός την εξαφανίζει την σκιά και τον θάνατο με την εφαρμογή των εντολών του και την υπακοή εις αυτόν. Η σκιά του θανάτου εξαφανίζεται με το μήνυμα της ζωής, το οποίο σήμερα έχουμε όλοι εμείς αποδεχθεί. Θα χρειαστεί, όμως, αγώνας για να πετύχουμε το μέγιστο τούτο αγαθό το οποίο οι αιώνες της αμαρτίας ρούφηξαν και εξαφάνισαν από την ζωή των ανθρώπων. Ο αγώνας είναι να εισέλθουμε στο αγιαστήριο με τον πνευματικό πλούτο του Θεού, ο οποίος εδόθη στην Φωνή Θεού. Κατόπιν χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια θα περάσουμε από την φθορά στην αφθαρσία, από την αμαρτία στην αναμαρτησία, από τον θάνατο στην ζωή και ο λόγος διότι θα υποσιτίσουμε τον παλιό τρόπο ζωής που είχαμε, αφού θα πάψουμε να ασχολούμεθα με αυτόν και θα αναπτύξουμε στο αγιαστήριο τον νέο τρόπο ζωής του Χριστού μας διά της νουθεσίας του Λόγου του Θεού και διά της πνευματικής περιουσίας της Φωνής Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ ΣΤΙΧΟΣ 22

 

«22. Οι δε αφήσαντες ευθύς το πλοίον και τον πατέρα αυτών, ηκολούθησαν αυτόν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όταν βασιλέψει η πνευματική ωριμότητα μέσα μας το παρουσιαστικό μας και μόνο θα εμπνέει εμπιστοσύνη στο να μας ακολουθούν όλοι οι άνθρωποι, διότι τα έργα μας και τα λόγια μας θα κάνουν τους συνανθρώπους μας να αναγνωρίζουν ότι μέσα μας βασιλεύει ο Θεός. Ας φανταστούμε λίγο τι ήταν αυτό που εξέπεμπε ο Κύριος ώστε να αφήσουν τα πάντα και να το ακολουθήσουν οι μαθητές του. Από την συμπεριφορά των δύο μαθητών διδασκόμεθα ότι δεν χρειάζεται να διακατεχόμαστε από αντιπαλότητες. Αν εκπέμπουμε Χριστό θα μας γνωρίσουν οι άνθρωποι και θα θελήσουν να συνεργαστούν μαζί μας ώστε στα πλαίσια του Θεού να φέρουμε την αποστολή μας εις πέρας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 23

 

«23. Και περιήρχετο ο Ιησούς όλην την Γαλιλαίαν, διδάσκων εν ταις συναγωγαίς αυτών και κηρύττων το ευαγγέλιον της βασιλείας και θεραπεύων πάσαν νόσον και πάσαν ασθένειαν μεταξύ του λαού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το Ευαγγέλιο της βασιλείας όταν κηρύττεται θεραπεύει ψυχή τε και σώματι όλους τους ανθρώπους, ειδικά τους ασθενείς. Χρειάζεται προσπάθεια, προσοχή και πνευματικό ενδιαφέρον στο Ευαγγέλιο του Χριστού ώστε να το συλλάβουμε και να το ζωοποιήσουμε στην ζωή μας. Μάλιστα είναι αυτό το οποίο θα γκρεμίσει το μεσότοιχο της έχθρας και θα επαναφέρει την άφθαρτη ζωή στις κοινωνίες των ανθρώπων. Το Ευαγγέλιο της βασιλείας κηρύττεται πάλι σήμερα διά Πνεύματος Αγίου. Ο Χριστός φανέρωσε, Και θέλει κηρυχθή τούτο το ευαγγέλιον της βασιλείας εν όλη τη οικουμένη προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη, και τότε θέλει ελθεί το τέλος. Αυτό το Ευαγγέλιο της βασιλείας έχει συγκεκριμένες επιδιώξεις: Η πρώτη είναι ότι θα πρέπει τον λαό του Θεού, το στράτευμα του Θεού να τον διέπει συνοχή. Ο Χριστός στην προσευχή του φανέρωσε τα εξής, Πάτερ άγιε τήρησον αυτούς εν τω ονόματί σου ους δέδωκάς μοι ίνα ώσιν εν καθώς ημείς. Τα τρία πρόσωπα έκαναν την εκδήλωσή τους στον κόσμο εργαζόμενα διαφορετικά και ο λόγος διότι έχουν διαφορετική προσωπικότητα και διαφορετικό έργο να επιτελέσουν στην ανθρωπότητα, παρόλα αυτά είναι ένα. Έτσι και εμείς, αν και έχουμε ξεχωριστή προσωπικότητα και διαφορετική πνευματική αποστολή, θα έχουμε ένα πνεύμα. Αυτό θα εκδηλώνει την πολυμορφικότητα του Θεού μέσα μας αλλά και γύρω μας. Το δεύτερο στοιχείο που έχει το Ευαγγέλιο της βασιλείας είναι ότι χρειάζεται τον λαό του Θεού να τον διακατέχει το αδιαίρετο. Αυτό σημαίνει ότι τίποτα δεν θα γίνει αιτία να τον διαιρέσει από τις αρχές της αγάπης, η οποία τα πάντα ανέχεται, τα πάντα πιστεύει, τα πάντα ελπίζει, η αγάπη σε δέχεται όπως είσαι.

Το Ευαγγέλιο της βασιλείας θα εξασφαλίσει στους αναγεννημένους ανθρώπους ζώσα πίστη, η οποία θα φέρει την μεταστοιχείωση στο πνεύμα και στο σώμα, και πας ο ζων και πιστεύων εις εμέ ου μη αποθάνη εις τον αιώνα. Πιστεύεις τούτο; Μας ρωτά. Το ιδιαίτερο πάντων στοιχείο το οποίο θα εκδηλώνει είναι ότι θα καταργεί την αμαρτία, η οποία φέρνει τον θάνατο. Το Ευαγγέλιο της βασιλείας θα καταργήσει τον φυσικό θάνατο και θα ιδρύσει την βασιλεία του Θεού εντός ημών. Ο Χριστός τόνισε, η βασιλεία του Θεού εντός υμών εστί και οι βιαστές αρπάζουν αυτή. Σήμερα όλα τα χριστιανικά δόγματα πιστεύουν ότι η βασιλεία του Θεού είναι στον ουρανό και ανήκει η βασιλεία του Θεού στην μεταθανάτια ζωή. Εμείς θα πιστεύουμε ότι η βασιλεία του Θεού θα πρέπει να ιδρυθεί στην γη και πιο συγκεκριμένα μέσα μας. Ο Χριστός τόνισε, γενηθήτω το θέλημά σου όπως στον ουρανό και στην γη. Ο Χριστός με την παρουσία του έθεσε τον πρώτο λίθο της βασιλείας του στην γη, γι’ αυτό θεράπευε πάσα ασθένεια και πάσα διαβολή. Μάλιστα ανέσταινε νεκρούς. Αυτό να κάνουμε και εμείς, αφού πρώτα αναστήσουμε τον Θεό μέσα μας και κατόπιν και γύρω μας. Ο θάνατος είναι επίτευγμα της αμαρτίας, τα οψώνια αυτής θάνατος. Όταν μας τσιμπήσει ένα δηλητηριώδης φίδι θα πάμε αμέσως στο νοσοκομείο για να πάρουμε το αντίδοτο. Η αμαρτία έχει αντίδοτο, αυτό είναι τα λόγια του Ευαγγελίου, ο Λόγος του Θεού και η πνευματική περιουσία της Φωνής Θεού. Με αυτά τα δύο να κάνουμε ένεση διαρκείας μέχρι να δούμε την ζωή να διαλάμπει, τον μεταβολισμός μας να αλλάζει και την αφθαρσία να επισκιάζει την ζωή μας. Αν δεν κηρυχθεί αυτό το Ευαγγέλιο της βασιλείας και δεν λάβει χώρα στην ζωή μας η αγάπη, η ζωή η άφθαρτη, ο Χριστός δεν θα ξαναέρθει στην γη. Είναι γεγραμμένο, ο Πατέρας είπε στον υιόν του, Κάθου εκ δεξιών μου, εωσού θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου, έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Δ΄ΣΤΙΧΟΣ 25

 

«25. και ηκολούθησαν αυτόν όχλοι πολλοί από της Γαλιλαίας και Δεκαπόλεως και Ιεροσολύμων και Ιουδαίας και από πέραν του Ιορδάνου».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο όχλος είναι και παρουσιάζει πνευματική αστάθεια. Χρειάζεται υπομονή και επιμονή μέχρι να αναγεννηθεί. Αν δεν αναγεννηθεί κινδυνεύεις από αυτόν. Ας ενθυμηθούμε πώς φέρθηκαν στον Κύριο, ευλογημένος την μία ημέρα έλεγαν ο ερχόμενος εν ονόματι κυρίου και στο τέλος σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν. Η ημιμάθεια λοιπόν η οποία διακατέχει τον λαό είναι χειρότερη της αμάθειας. Χρειάζεται να διακρίνουμε ποιος είναι ο όχλος γύρω μας και να προσέχουμε από αυτόν. Πάντως η αγάπη βρίσκει τρόπους και επινοεί συστήματα σωτηρίας. Αν έχουμε την αγάπη του Θεού θα κερδίσουμε και την αγάπη των ανθρώπων, ώστε όλοι μαζί με την δύναμη του Χριστού να προβούμε στις ενέργειες που δημιουργούν πνευματική αναγέννηση και φέρνουν την βασιλεία του Θεού μέσα μας, καθιστώντας ημάς εικόνα του Θεού του αοράτου. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

 

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΣ 3

 

«3. Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι, διότι αυτών είναι η βασιλεία των ουρανών».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Πτωχός στο πνεύμα είναι αυτός που γνωρίζει πολλά, πέτυχε σε πολλά και αισθάνεται τίποτα έμπροσθεν της πολυποίκιλης σοφίας του Θεού. Θα πρέπει να εννοήσουμε ότι η σοφία των ανθρώπων είναι μία χούφτα άμμου έμπροσθεν της πολυποίκιλης σοφίας του Θεού. Και θα πρέπει να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε πνευματικά διαμορφώνοντας τον εαυτό μας σύμφωνα με το πνευματικό επίπεδο του Κυρίου, ο οποίος υπακούοντας στον ουράνιο Πατέρα του και κενώνοντας τον εαυτό του έφτασε στο σημείο να γίνει κάτοχος όλων των μυστηρίων με αποκορύφωμα να κατέχει σήμερα τα κλειδιά και την εξουσία που κάνουν την ζωή μας άφθαρτη και αθάνατη. Αυτή είναι η σοφία του Θεού, η ζωή η αιώνια η οποία διακατέχεται και από καρπούς, χαρίσματα, πολυποίκιλη σοφία Θεού η οποία είναι συναρπάζουσα και εκδηλώνεται διά του λόγου, εν αρχή ην ο λόγος και ο λόγος ην προς τον θεόν και θεός ην ο λόγος. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ε΄ ΣΤΙΧΟΣ 4

 

«4. Μακάριοι οι πενθούντες, διότι αυτοί θέλουσι παρηγορηθή».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Δεν εννοεί αυτούς που έχουν χάσει ένα προσφιλές πρόσωπό τους, αλλά αυτούς που πενθούν για την αμαρτία η οποία λειτουργεί μέσα τους. Μόνο αυτοί θα μπορέσουν να διεξάγουν πνευματικούς αγώνες ώστε να την αποτινάξουν, γενόμενοι μέτοχοι στην συνέχεια των ιδιοτήτων του Θεού. Πενθούντες είναι αυτοί που πενθούν βλέποντας τον έτερο κακό εαυτό τους τον οποίον καθ’ ημέραν αναβαθμίζουν με την αναγέννηση και την μετάνοια που προσφέρει το Ευαγγέλιο του Χριστού στην καθημερινότητά τους, ώστε στο τέλος της προσπάθειας να φύγει το πένθος και να έρθει η χαρά η ανεκλάλητη του Αγίου Θεού. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΣ 6

 

«6. Μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην, διότι αυτοί θέλουσι χορτασθή».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη είναι αυτοί που ερευνούν Παλαιά και Καινή Διαθήκη ώστε να αποκωδικοποιήσουν όλα τα μυστήρια της βασιλείας του Θεού, τα οποία και να θέσουν στην ζωή τους ίνα δι’ αυτών εξασφαλίσουν την αιώνια ζώσα σχέση με τον Θεό. Αυτοί οι άνθρωποι που πεινούν και διψούν την σοφία του Θεού τρέχουν, εργάζονται και προσπαθούν να την ανακαλύψουν. Όταν την ανακαλύψουν, την βάζουν στην ζωή τους διαμορφώνοντας τον χαρακτήρα τους σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αυτοί που ψάχνουν, θα βρουν την σοφία του Θεού. Αυτοί που πεινούν θα χορτάσουν Θεό, ο οποίος θα τους περάσει σε μία άλλη διάσταση η οποία θα είναι γεμάτη άφθαρτα στοιχεία. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΣ 7

 

«7. Μακάριοι οι ελεήμονες, διότι αυτοί θέλουσιν ελεηθή».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Οι ελεήμονες είναι αυτοί που δεν ενοχλούνται από τα λάθη των άλλων αλλά κατανοούν εις το απόλυτο την συμπεριφορά τους, δείχνοντας αγάπη ανυπόκριτη, κατανόηση και ενδιαφέρον για την πνευματική και υλική πρόοδο των συνανθρώπων τους. Ο ελεήμων διακατέχεται από πνεύμα Θεού, κατέχει μεγάλη θέση στον πνευματικό κόσμο διότι δύναται να συγχωρεί και να αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτου δόγματος. Ο ελεήμων είναι η παρουσία του Θεού στον κόσμο. Όταν μάθουμε να ελεούμε, θα ελεηθούμε. Όταν μάθουμε να αγαπούμε, θα μας αγαπήσουν. Όταν μάθουμε να συγχωρούμε, θα μας συγχωρέσουν. Με όποια κρίση κρίνουμε, θα κριθούμε. Ας κρίνουμε με το έλεος Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΣ 9

 

«9. Μακάριοι οι ειρηνοποιοί, διότι αυτοί θέλουσιν ονομασθή υιοί Θεού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Μακάριοι οι ειρηνοποιοί, είναι όλοι αυτοί που ειρηνεύουν με τον Θεό και με τους ανθρώπους, αφού όμως πρώτα αποκτήσουν την σοφία του Θεού και την σοφία των ανθρώπων ώστε να ξέρουν την αποστολή τους και τον προορισμό τους. Μόνο με αυτή την δύναμη μπορούν να ειρηνεύουν κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες βρεθούν είτε με τον Θεό όταν τους δοκιμάζει, είτε μέσα στις κοινωνίες όταν δημιουργούνται σκάνδαλα. Φυσικά δεν μιλάμε για την ειρήνη του κόσμου που στηρίζεται στα όπλα και στα χρήματα, αλλά μιλάμε για την ειρήνη του Θεού η οποία στηρίζεται στην αγάπη, στην σοφία του Θεού και στο μέγα έλεός του. Ο διωγμός είναι απαραίτητος στην ζωή μας και είναι αναγκαίος διότι είναι φυσική συνέπεια οι άνθρωποι να μην καταλαβαίνουν τι κάνουμε, πώς εργαζόμεθα και να μας κατηγορούν, δι’ αυτού όμως θα εξασφαλίσουμε τον πνευματικό πλούτο του Θεού και θα ολοκληρώσουμε την διαπαιδαγώγησή μας συν Χριστό ώστε δι’ αυτής της διαπαιδαγώγησης να γίνουμε υιοί Θεού ζώντος, υιοί και θυγατέρες ειρήνης. Ο Κύριος φανέρωσε την σημασία της εξουσίας της δικής του ειρήνης λέγοντας, Εις οποίαν δε πόλιν ή κώμην εισέλθητε, εξετάσατε τις είναι άξιος εν αυτή και εκεί μείνατε εωσού εξέλθητε. Εισερχόμενοι δε εις την οικίαν χαιρετήσατε αυτήν. Και εάν μεν η οικία ήναι αξία, ας έλθη η ειρήνη σας επ' αυτήν· αλλ' εάν δεν ήναι αξία, η ειρήνη σας ας επιστρέψη εις εσάς.

Και όστις δεν σας δεχθή μηδέ ακούση τους λόγους σας, εξερχόμενοι της οικίας ή της πόλεως εκείνης εκτινάξατε τον κονιορτόν των ποδών σας. Αληθώς σας λέγω, Ελαφροτέρα θέλει είσθαι η τιμωρία εν ημέρα κρίσεως εις την γην των Σοδόμων και Γομόρρων παρά εις την πόλιν εκείνην.

Είναι αλήθεια, αν δεν υπάρχει η ειρήνη του Χριστού στην ζωή των ανθρώπων και στις κοινωνίες αυτές που δημιουργούν οι άνθρωποι θα δαιμονιστούν στο τέλος. Η παγκόσμια ιστορία μαρτυρά αιώνες τώρα το τι συμβαίνει μέσα στις κοινωνίες των ανθρώπων. Ας γίνουμε παιδιά Θεού με ειρήνη Χριστού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ε΄ ΣΤΙΧΟΙ 13 – 16

 

«13. Σεις είσθε το άλας της γης· εάν δε το άλας διαφθαρή, με τι θέλει αλατισθή; εις ουδέν πλέον χρησιμεύει ειμή να ριφθή έξω και να καταπατήται υπό των ανθρώπων.

14. Σεις είσθε το φως του κόσμου· πόλις κειμένη επάνω όρους δεν δύναται να κρυφθή·

15. ουδέ ανάπτουσι λύχνον και θέτουσιν αυτόν υπό τον μόδιον, αλλ' επί τον λυχνοστάτην και φέγγει εις πάντας τους εν τη οικία.

16. Ούτως ας λάμψη το φως σας έμπροσθεν των ανθρώπων, διά να ίδωσι τα καλά σας έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα σας τον εν τοις ουρανοίς».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το αλάτι το χρησιμοποιούμε σε πολλές γαστρονομικές απολαύσεις στην καθημερινότητά μας. Η πιο κύρια όμως είναι στο φαγητό, το οποίο στην σωστή ποσότητα νοστιμίζει το φαγητό που τρώμε. Όταν κάποιος έχει τις αρετές του Αγίου Θεού στην ζωή του γίνεται αιτία ώστε να γεύονται πολλοί τα εδέσματα του πνεύματος, με φυσική συνέπεια να δοξάζεται το όνομα του Θεού εξαιτίας του ανθρώπου αυτού σε μεγάλη ακτίνα δράσης. Όταν όμως το αλάτι είναι πολύ στο φαγητό, οι άνθρωποι το αποστρέφονται. Αυτό σημαίνει ότι όταν μας διέπει εγωισμός και φανατισμός γινόμεθα αιτία να μην δοξάζεται ο Θεός και οι άνθρωποι να απορούν και λόγω της απροσεξίας της δικής μας να τα βάζουν με τον Θεό. Όταν το αλάτι είναι λίγο στο φαγητό τότε γίνεται άνοστο. Αυτό σημαίνει ότι όταν έχουμε πολλά λάθη και λίγες αρετές, γινόμεθα πάλι αιτία ώστε ο Θεός να χάνει την αξία του. Χρειάζεται σοφία Θεού και ζήλος Θεού αλλά με επίγνωση για να μπορούμε να διακρίνουμε τα όρια των ανθρώπων που είναι γύρω μας και να μην ποδοπατούμε την ελευθερία τους και την προσωπικότητά τους. Η Πόλις επάνω όρους είναι οι αρετές, οι οποίες πνευματικά κοσμούν την ζωή μας και φωτίζουν αυτή διαμορφώνοντας την προσωπικότητά μας στα πλαίσια του Αγίου Θεού, μετέχοντας στην συνέχεια σε στοιχεία όπως η αγάπη η ανυπόκριτη, όπως η ταπείνωση, όπως η ζώσα πίστη, όπως η ειρήνη, όπως η σοφία στον τρόπο σκέψης, όπως η υγεία, η ζωή και τελευταία η φιλοξενία. Στοιχεία Θεού τα οποία θα πρέπει να στρέφονται προς πάντα συνάνθρωπο φίλο και εχθρό. Με λίγα λόγια οι καρποί, τα χαρίσματα και τα σημεία. Αυτά θα μας κάνουν Πόλη επάνω όρους. Τα έργα αγάπης θα πρέπει να κατέχουν ιδιαίτερη θέση στην ζωή μας, όλα τα άλλα έρχονται δεύτερα.

 

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΣ 17

 

«17. Μη νομίσητε ότι ήλθον να καταλύσω τον νόμον ή τους προφήτας· δεν ήλθον να καταλύσω, αλλά να εκπληρώσω».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο Χριστός είπε: Δεν ήλθα να καταλύσω τον νόμον ή τους προφήτας αλλά να τους εκπληρώσω, να τους εφαρμόσω. Θα πρέπει να εννοήσουμε ότι ο νόμος και οι προφήτες είναι αρκετοί για να μας βοηθήσουν να φτάσουμε στον θρόνο του Θεού, αρκεί να τους φέρουμε, εκπληρώσουμε, εντάξουμε στην ζωή μας. Το δώρο που πρέπει να προσφέρουμε στο θυσιαστήριο είναι ο αγιασμός του είναι μας, του εσωτερικού μας κόσμου διά της θυσίας σε προσωπικό επίπεδο (αφιέρωση) και σε γενικό (δοτικότητα). Έτσι, θα κεντρίσουμε το ενδιαφέρον του Θεού. Ο Θεός όταν δει από μέρους μας σοβαρότητα και αγάπη κατεβαίνει μας συναντά και μας ευλογεί. Γένοιτο, γένοιτο αμήν. Τον εαυτό μας δηλαδή να προσφέρουμε ζώσα θυσία ευάρεστη εις τον Θεό. Δεν είναι σωστό να προσφέρουμε θυσία στον Θεό διάφορα δώρα τα οποία είναι έξω από μας, από το περίσσευμα (υλικά) ενώ εμείς  απέχουμε από το θυσιαστήριο. Θυσία ζώσα είναι να θέσουμε το σώμα ημών στην υπηρεσία του Αγίου Θεού. Θα πρέπει λοιπόν να θυσιάσουμε τον έτερο κακό εαυτό μας στο θυσιαστήριο του Χριστού και να φανερωθεί ο καλός εαυτός μας προς μαρτυρία στον Θεό και στους ανθρώπους. Ο εγκέφαλος του κάθε ανθρώπου είναι ένα θυσιαστήριο το οποίο βγάζει ή ευωδία ή δυσωδία διά των αισθήσεων. Ας φέρουμε καρπούς άξιους της μετανοίας μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΣ 25

 

«25. Ειρήνευσον με τον αντίδικόν σου ταχέως, ενόσω είσαι καθ' οδόν μετ' αυτού, μήποτε σε παραδώση ο αντίδικος εις τον κριτήν και ο κριτής σε παραδώση εις τον υπηρέτην και ριφθής εις φυλακήν·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο αντίδικος είναι ο έτερος κακός εαυτός μας, η συνείδησή μας η οποία πρέπει να μας πληροφορεί ότι τηρούμε τις εντολές του Θεού. Η συνείδησή μας είναι ο μικρός-θεός, να την ακούμε διότι αυτή θα προλάβει σε εμάς γεγονότα που ίσως να μας οδηγήσουν σε αδιέξοδο. Είναι σοφία Θεού να ακούμε τον Θεό.

 

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΙ 27 – 28

 

«27. Ηκούσατε ότι ερρέθη εις τους αρχαίους, μη μοιχεύσης.

28. Εγώ όμως σας λέγω ότι πας ο βλέπων γυναίκα διά να επιθυμήση αυτήν ήδη εμοίχευσεν αυτήν εν τη καρδία αυτού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η σχέση γάμος με πνεύμα Θεού και εγκράτεια ζωοποιεί τον άνθρωπο και τον οδηγεί στην αφιέρωση χωρίς να πυρούται μέχρι ο Θεός να τον πλουτίσει πνευματικά και να τον ελευθερώσει από τα διάφορα πάθη, τα οποία λειτουργούν ορμονικά στην ζωή του και επιφέρουν τον θάνατο. Ο απόστολος Παύλος αναφέρει, όστις δεν εγκρατεύεται ας παντρεύεται.

Η μοιχεία είναι παράβαση όχι όμως ασυγχώρητη. Χρειάζεται πληρότητα πνεύματος και σοφία Θεού ώστε να αποφευχθεί. Εξάλλου, όταν το ζευγάρι αναγεννηθεί δεν μπορούν πάθη και εξωτερικοί παράγοντες να το επηρεάσουν.

 

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΣ 29

 

«29. Εάν ο οφθαλμός σου ο δεξιός σε σκανδαλίζη, έκβαλε αυτόν και ρίψον από σου· διότι σε συμφέρει να χαθή εν των μελών σου και να μη ριφθή όλον το σώμα σου εις την γέενναν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο σκανδαλισμός οδηγεί ψυχή και σώμα τον άνθρωπο στην απώλεια. Ουαί εις τον σκανδαλίζοντα, ουαί και εις τον σκανδαλιζόμενο και ο λόγος διότι το πνευματικό τους επίπεδο τους οδηγεί σε αδιέξοδο αφού δεν έχουν πνεύμα Θεού, σοφία Θεού ώστε να συλλάβουν ότι τα πάντα συνεργούν στο αγαθό. Η ανωτερότητα πνεύματος η οποία εξασφαλίζεται διά του ελέους και της ανυπόκριτης αγάπης, οδηγούν τον άνθρωπο στην θέωση. Απαγορεύεται να σκανδαλίζουμε και να σκανδαλιζόμαστε. Όταν συμβαίνει αυτό τότε ο Χριστός λείπει και η ημιμάθεια είναι αυτή η οποία στηρίζει την ζωή μας. Όταν σκανδαλίζουμε όμως εφαρμόζοντας το θέλημα του Θεού, τότε ο σκανδαλισμός αυτός επιφέρει σωτηρία ψυχής και σώματος εις ημάς και σε πολλούς άλλους γύρω μας, οι οποίοι βλέπουν την απόφασή μας και οικοδομούνται απ’ αυτή. Όσοι σκανδαλίζουν ή σκανδαλίζονται δεν έχουν Θεό μέσα τους αλλά τον εωσφόρο.

 

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΣ 31

 

«31. Ερρέθη προς τούτοις ότι όστις χωρισθή την γυναίκα αυτού, ας δώση εις αυτήν διαζύγιον».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο χωρισμός έρχεται μόνο όταν δεν βασιλεύει ο Χριστός στην ζωή μας. Σήμερα τα πιο πολλά ζευγάρια χωρίζουν. Όσα δεν χωρίζουν είναι δύο συστεγασμένοι εχθροί και λίγα πράγματα δυστυχώς τους ενώνουν. Χρειάζεται προσοχή ώστε να αναγεννηθούμε. Μάλιστα να γνωρίζουμε ότι η ελευθερία η δική μας τελειώνει εκεί που αρχίζει του συνανθρώπου μας. Ο Χριστός ενώνει τα ζευγάρια διότι τα διορθώνει πνευματικά σε σημείο να ενώνονται καθ’ ημέραν πιο ουσιαστικά στο να κάνουν το θέλημα του Θεού. Όταν δεν υπάρχει Θεός υπάρχει γκρίνια, εγωισμός, συμφέροντα, φιλοδοξίες, στέρηση της ελευθερίας, παράπονα, πονηρία κ.λ.π. Με λίγα λόγια υπάρχει διάβολος. Αυτός ο διάβολος χωρίζει τους ανθρώπους και διαλύει τις οικογένειες με τα πάθη που βάζει μέσα στους ανθρώπους αυτούς της οικογένειας, τα οποία μετέπειτα κληρονομούν και τα τέκνα. Μη γένοιτο εις ημάς. Όταν όμως φροντίσουμε να βάλουμε Χριστό στην οικογένεια, τότε η οικογένεια θα ομοιάζει σαν μία συμφωνική ορχήστρα που όλα τα όργανά της θα βγάζουν ήχους που εξιτάρουν την ψυχή μας. Έτσι πρέπει να είναι η οικογένεια του Θεού, σαν μία συμφωνική ορχήστρα. Όταν δεν υπάρχει ενορχηστρωτής (Χριστός) τότε η οικογένεια ομοιάζει σαν μία ορχήστρα όπου ο καθένας παίζει με τον δικό του τρόπο και η παραφωνία γίνεται αισθητή και ο ήχος είναι δαιμονιώδης. Η αιτία χωρισμού είναι η μη αναγέννηση. Να ακολουθήσουμε τον Χριστό ώστε να προλαμβάνουμε δυσάρεστα γεγονότα. Όπου έχει έρθει ο χωρισμός τότε δεν πειράζει. Προχωράμε σπουδάζοντας με τα λάθη μας, χτίζοντας και δημιουργώντας καινούργια αρχή. Να μην μένουμε στο ό,τι χωρίσαμε. Μην κοιτάζουμε πώς φτάσαμε στον χωρισμό αλλά ότι ο Χριστός μας ελέησε, μας σήκωσε. Με τον Χριστό να φτιάξουμε την ζωή μας και όχι με τα πάθη μας, ώστε να μένουμε αιώνια στην δική του σοφία.

 

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΣ 37

 

«37. Αλλ' ας ήναι ο λόγος σας Ναι ναι, Ου, ού· το δε πλειότερον τούτων είναι εκ του πονηρού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όχι όρκους. Το ναι ναι, το ου ου να διέπει τους αναγεννημένους Χριστιανούς. Η αλήθεια είναι μεγαλύτερος όρκος και όσοι θέλουν να πιστέψουν. Οι δικαιολογίες κρύβουν ψέματα. Όταν όμως καλεστούμε από την αρχή, από την εξουσία η οποία έχει σαν όρο την μαρτυρία μας να την στηρίζει στον όρκο πάνω στο Ευαγγέλιο του Χριστού, εμείς δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε με το να βάλουμε το χέρι μας στο Ευαγγέλιο του Χριστού, διότι η αλήθεια θα είναι εις ημάς αλήθεια. Μην δογματίζουμε τον Λόγο του Θεού, ο Θεός γνωρίζει την καρδιά του κάθε ανθρώπου σε τι ενέργειες προβαίνει και για ποιο λόγο. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΣ 41

 

«41. και αν σε αγγαρεύση τις μίλιον εν, ύπαγε μετ' αυτού δύο».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ       

 

Αυτό είναι στοιχείο ανωτερότητας και ανυπόκριτης αγάπης. Με αυτά τα στοιχεία θα αναγεννήσουμε τους συνανθρώπους μας. Κάμετε φίλους εκ του μαμωνά της αδικίας. Να χρησιμοποιούμε το υλικό στοιχείο ώστε να φανεί η αγάπη μας, να είμαστε δοτικοί, στα πάντα, ο Χριστός έδωσε την ζωή του λύτρο αντί πολλών και δίδαξε με την ζωή του το Ευαγγέλιο της βασιλείας. Εμείς δεν χρειάζεται να δώσουμε την ζωή μας, ας δώσουμε όμως ένα χαμόγελο, ας προβούμε σε μία ενέργεια αγάπης. Ταυτόχρονα να έχουμε φροντίσει ώστε να μας διακατέχει και μία υγιαίνουσα διδασκαλία για να μην μεταλαμπαδεύσουμε στοιχεία μη αναγέννησης όπως μόνο τύπους ή εντάλματα ανθρώπων. Να μεταδώσουμε την σοφία του Θεού η οποία οδηγεί τον άνθρωπο στην θέωση, στην άφθαρτη ζωή. Αν δεν γνωρίζουμε τα του Θεού ας κάνουμε έργα αγάπης, αλλά ας μην γίνουμε πνευματικοί διδάσκαλοι διότι θα κάνουμε κακό άθελά μας. Μη γένοιτο! Προσοχή! Για να διδάξουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού χρειάζεται να το εργαστούμε πολλά χρόνια και να έχουμε βιώσει μεγάλο μέρος του. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΣ 42

 

«42. Εις τον ζητούντα παρά σου δίδε και τον θέλοντα να δανεισθή από σου μη αποστραφής».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Να δανείζουμε μέχρι εκεί που αμέσως δυνάμεθα να ξεχνούμε τον δανεισμό που κάναμε. Όχι υπέρβαση για να δείξουμε ότι είμαστε καλοί και εξυπηρετικοί, διότι μετά θα δείξουμε άθελά μας κατάκριση εάν δεν λάβουμε τα χρήματα που δώσαμε στην καθορισμένη ημερομηνία που μας υποσχέθηκαν. Προσοχή λοιπόν.

 

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΣ 44

 

«44. Εγώ όμως σας λέγω, Αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε εκείνους, οίτινες σας καταρώνται, ευεργετείτε εκείνους, οίτινες σας μισούσι και προσεύχεσθε υπέρ εκείνων, οίτινες σας βλάπτουσι και σας κατατρέχουσι».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αγάπη προς τους εχθρούς σημαίνει επίγνωση Θεού και σοφία Θεού συναρπάζουσα, διότι οι εχθροί με τα έργα τους είναι ο λύχνος του πιστού. Ο εχθροί είναι αυτοί δηλαδή οι οποίοι με τα έργα τους επεξεργάζονται εις ημάς σωτηρία πνεύματος και σώματος. Γι’ αυτό να τους αγαπούμε, διότι αυτοί γίνονται αιτία ώστε εμείς να δούμε το φως της αμαρτίας και να το αποφύγουμε. Η αγάπη μας συντελεί στην ζωή τους και σαν πυξίδα διότι όταν δημιουργηθούν συνθήκες αναγέννησης στην ζωή τους, τότε το παράδειγμά μας θα τους φέρει κοντά μας και διαμέσου μας κοντά στον Θεό. Ο επιστρέψας αμαρτωλόν από της πλάνης της οδού αυτού θέλει σώσει ψυχήν εκ θανάτου και θέλει γίνει αιτία να καλυφθούν εξαιτίας του σκεύους εκλογής πολλές αμαρτίες οι οποίες θα συντελούνταν στην ζωή των ανθρώπων αυτών που είχαν φύγει από τις αρχές του Θεού. Ας γίνουμε τέκνα Θεού και να είμεθα σίγουροι ότι δεν θα το μετανιώσουμε. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ε΄ΣΤΙΧΟΣ 48

 

«48. Έστε λοιπόν σεις τέλειοι, καθώς ο Πατήρ σας ο εν τοις ουρανοίς είναι τέλειος».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Τέλειος είναι ο Χριστός και θα γίνουν και οι νέοι μαθητές του, οι οποίοι θα τον ακολουθούν εις όλη τους την ζωή κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, διαμορφώνοντας συνέχεια κατά Θεό τον χαρακτήρα τους. Έχουμε δύο βοηθούς που είναι υπεύθυνοι να μας ταξιδέψουν πνευματικά μέχρι να μας οδηγήσουν στο θρόνο του Θεού, ας τους ακολουθήσουμε. Ο ένας βοηθός είναι η ειλικρίνεια και ο άλλος η ευθύνη, στοιχεία τα οποία πρέπει να μας διακατέχουν.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Σ΄

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΙ 5 – 6

 

«5. Και όταν προσεύχησαι, μη έσο ως οι υποκριταί, διότι αγαπώσι να προσεύχωνται ιστάμενοι εν ταις συναγωγαίς και εν ταις γωνίαις των πλατειών, διά να φανώσιν εις τους ανθρώπους· αληθώς σας λέγω ότι έχουσιν ήδη τον μισθόν αυτών.

6. Συ όμως, όταν προσεύχησαι, είσελθε εις το ταμείον σου, και κλείσας την θύραν σου προσευχήθητι εις τον Πατέρα σου τον εν τω κρυπτώ, και ο Πατήρ σου ο βλέπων εν τω κρυπτώ θέλει σοι ανταποδώσει εν τω φανερώ».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο υποκριτής προσεύχεται όχι στον Θεό αλλά στους ανθρώπους για να πάρει το μπράβο τους. Συ δε όταν προσεύχεσαι όμως είσελθε εις το ταμείον σου, κλείσας την θύραν σου, πρόσευξαι τω πατρί σου τω εν τω κρυπτώ και ο πατήρ σου ο βλέπων εν τω κρυπτώ θέλει σοι ανταποδώσει εν τω φανερώ. Μόνο η κρυφή προσευχή απευθύνεται στον Θεό και ο λόγος διότι γίνεται με επίγνωση και μέσα από την δική μας θέληση και όχι από παρότρυνση των γύρω μας. Η προσευχή είναι η κινητήριος δύναμη των πάντων. Δι’ αυτής δυνάμεθα να εισέλθουμε στην άφθαρτη ζωή και στην άπειρη σοφία του Θεού. Η προσευχή είναι το κλειδί της άφθαρτης, αθάνατης ζωής. Η αδιάλειπτη προσευχή είναι μοναδική, δι’ αυτής εισερχόμεθα στα βάθη του Θεού. Εύχομαι, όλοι να την συλλάβουμε, να την εννοήσουμε και να την υιοθετήσουμε στην ζωή μας.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΣ 7

 

«7. Όταν δε προσεύχησθε, μη βαττολογήσητε ως οι εθνικοί· διότι νομίζουσιν ότι με την πολυλογίαν αυτών θέλουσιν εισακουσθή».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η βαττολογία φανερώνει ακαλλιέργητο άνθρωπο, ακαλλιέργητο εγκέφαλο ο οποίος προσεύχεται ουχί κατ’ επίγνωση αλλά από φόβο καλύπτοντας έτσι την συνείδησή του. Μάλιστα ό,τι πνευματικό κάνει, το κάνει με σκοπό να δείξει στους άλλους ότι είναι άνθρωπος του Θεού, όμως, αν παρατηρήσουμε την ζωή του δεν έχει καμία σχέση με όσα λέει. Ομοιάζει αυτός που βαττολογεί σαν τον μαθητή της πρώτης δημοτικού που έμαθε το ποίημα και δεν ξέρει την έννοιά του. Γι’ αυτό όποιος βαττολογεί μένει ακαλλιέργητος. Να προσευχόμαστε γιατί το νιώθουμε και όχι γιατί θέλουμε να κάνουμε πνευματική προβολή. Εξάλλου, ο Κύριος τόνισε: εν τω κρυπτώ και ο πατήρ ο βλέπων εν τω κρυπτώ σοι ανταποδώσει εν τω φανερώ.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΣ 10

 

«10. ελθέτω η βασιλεία σου· γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Είναι διαταγή που δίνουμε εμείς στον Θεό και στον εαυτό μας με σκοπό να υποταχθούμε στο θέλημά του, το οποίο θα βρούμε μέσα στον Λόγο του Θεού. Όταν λέμε γενηθήτω το θέλημά σου Κύριε, πάει να πει ότι το δικό μας θέλημα περισσεύει. Όταν καταφέρουμε να κενώσουμε εαυτό και να υποτάξουμε αυτόν στο θέλημα του Θεού, τότε η ζωή μας θα αλλάξει και ο Θεός θα πάρει την σωστή θέση στην ζωή μας, η οποία θα μεταμορφωθεί σε ένα δέντρο ζωής Χριστού, το οποίο δέντρο θα είναι γεμάτο καρπούς, χαρίσματα και σημεία του Αγίου Πνεύματος. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΣ 13

 

«13. και μη φέρης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ελευθέρωσον ημάς από του πονηρού. Διότι σου είναι η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας· αμήν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο πειρασμός είναι στιγμιαίος, η δοκιμασία μπορεί να κρατήσει από μήνες έως χρόνια. Ο πειρασμός έρχεται για να μας αφυπνίσει πνευματικά και να μας δείξει πως χωρίς Θεό η ζωή μας είναι απρόβλεπτη. Η δοκιμασία έρχεται για να μας αναγεννήσει και να μας καλλιεργήσει, καθώς και για να δούμε τι πρέπει να γίνει με εμάς και πώς πρέπει να εξελιχθούμε ώστε να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Πάντως, όταν σε κάποιον τομέα υστερούμε χρειάζεται πνευματική περισυλλογή ώστε να εντοπίσουμε το λάθος. Μετέπειτα να ζητήσουμε βοήθεια από τον Θεό και τους ανθρώπους για να εξέλθουμε από αυτό, όμως, να ενθυμούμεθα το πώς πέσαμε στο λάθος για να μην το επαναλάβουμε στην ζωή μας.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΣ 16

 

«16. Και όταν νηστεύητε, μη γίνεσθε ως οι υποκριταί σκυθρωποί· διότι αφανίζουσι τα πρόσωπα αυτών, διά να φανώσιν εις τους ανθρώπους ότι νηστεύουσιν· αληθώς σας λέγω, ότι έχουσιν ήδη τον μισθόν αυτών».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η νηστεία και η εγκράτεια έχουν σκοπό να βρούμε μέσα μας πνευματικές δυνάμεις, οι οποίες όταν έρθουν θα δούμε ότι η ζωή δεν συνίσταται μόνο εκ της πολυφαγίας ή εκ των υπαρχόντων. Ο Κύριος είπε: Ουκ επ’ άρτω μόνω ζήσεται ο άνθρωπος, καθώς η ζωή δεν συνίσταται εκ των υπαρχόντων. Στην αρχή οι μηχανισμοί της ζωής κινούνται από το φαγητό, στην συνέχεια κινούνται διά Πνεύματος Αγίου με ζώσα πίστη. Ο Κύριος φανέρωσε: Τούτο δε το γένος δεν εξέρχεται, ειμή διά προσευχής και νηστείας. Για να το πει, πάει να πει ότι κάτι ξέρει. Μην περιφρονούμε την γνώμη του και τρώμε χωρίς αίσθηση στο τι τρώμε και πόσο. Προσοχή, διότι γεμίζουμε την κοιλιά μας με βρώματα τα οποία προκαλούν πολλά κακά. Να έχουμε εγκράτεια και να ζούμε με πάντα λόγον εξερχόμενον διά Πνεύματος Αγίου. Ο Κύριος τόνισε: Ουκ επ’ άρτω μόνω ζήσεται ο άνθρωπος αλλ’ επί παντί ρήματι εκπορευομένω διά στόματος Θεού. Όταν θέσουμε τον Θεό στην ζωή μας, θα δούμε την λογική μας να αλλάζει, το φαγητό να εισέρχεται σε δεύτερη θέση, το ρήμα του Θεού να μας ζωοποιεί και η υγεία μας να διέπεται από υγεία Χριστού (πνευματική). Την υγεία δεν την φανερώνουν μόνο οι εξετάσεις αίματος. Υγεία υφίσταται στην ζωή μας όταν ψυχοσυναισθηματικά, ψυχολογικά, πνευματικά και βιολογικά υπάρχει ισορροπία. Μόνο τότε υπάρχει υγεία βιολογική και πνευματική. Η υγεία δεν εξασφαλίζεται με το ότι το βιολογικό μας σώμα είναι καλά, αλλά και με το ότι το πνευματικό κομμάτι, το ψυχοσυναισθηματικό διακατέχεται από σοφία Θεού. Μόνο τότε θα εξασφαλίσουμε υγεία. Ο Χριστός φανέρωσε ότι το πνεύμα εστί το ζωοποιόν. Εάν ασθενεί το πνεύμα είναι θέμα χρόνου να ασθενήσει και η σάρκα. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΣ 19

 

«19. Μη θησαυρίζετε εις εαυτούς θησαυρούς επί της γης, όπου σκώληξ και σκωρία αφανίζει και όπου κλέπται διατρυπούσι και κλέπτουσιν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το μεγαλύτερο δαιμόνιο είναι η φιλαργυρία. Ρίζα όλων των κακών

είναι η φιλαργυρία. Οι φιλάργυροι ας γνωρίζουν ότι ο πρώτος φτιάχνει, ο δεύτερος αυξάνει, ο τρίτος τα τρώει. Ακόμη οι πλούσιοι δεν δύνανται να μπουν στην βασιλεία του Θεού διότι στηρίζουν την πίστη τους στο υλικό στοιχείο και δεν μπορούν να εμπιστευθούν τον Θεό. Αλλιώς πλησιάζει κάποιος τον Θεό όταν έχει γνώση, πτυχία ή χρήματα και αλλιώς τον πλησιάζει κάποιος που δεν έχει τίποτα και αποκτά τα πάντα εμπιστευόμενος τον Θεό, ότι αυτός ο Θεός δηλαδή θα μεριμνήσει για το σήμερα, για το αύριο, για το μέλλον. Ας γίνουμε καλοί διαχειριστές της υλικής και της πνευματικής περιουσίας που ο Θεός θέλησε να εξουσιάζουμε στον επί της γης βίο μας, διότι θα δώσουμε λόγο για τον λάθος τρόπο χειρισμού αυτής.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΣ 24

 

«24. Ουδείς δύναται δύο κυρίους να δουλεύη· διότι ή τον ένα θέλει μισήσει και τον άλλον θέλει αγαπήσει ή εις τον ένα θέλει προσκολληθή και τον άλλον θέλει καταφρονήσει. Δεν δύνασθε να δουλεύητε Θεόν και μαμμωνά».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Τα χρόνια που ζούμε δεν φτάνουν για να αναπτυχθούμε υλικά και πνευματικά. Αν αναπτυχθούμε υλικά θα ομοιάσουμε του άφρονα, αν όμως ζητήσουμε πρώτα τα της βασιλείας τότε θα έχουμε χρόνο να ευλογηθούμε και υλικά, όπως ο Αβραάμ ή ο Ιωσήφ που υπηρέτησαν πρώτα τον Θεό και έπειτα ήρθαν εις αυτούς και τα υλικά αγαθά, μάλιστα τους δόθηκαν υπέρ κόρον. Ο πρώτος άρχοντας της Αιγύπτου μετά τον Φαραώ έγινε ο Ιωσήφ και χιλιάδες άλλα παραδείγματα υπάρχουν μέσα στην Γραφή. Ας αναζητήσουμε πρώτα την πνευματική περιουσία και αυτή να είμεθα σίγουροι ότι θα φέρει και την υλική. Πιστέψτε το! Όταν αναγεννηθούμε θα γίνουμε καλοί διαχειριστές. Όταν δεν αναγεννηθούμε θα γίνουμε απρόσιτοι, θα γίνουμε φιλάργυροι και για ό,τι πνευματικό έχουμε θα ζητάμε πνευματικά δικαιώματα ώστε μέσω αυτών να πλουτίζουμε, κάνοντας κακή χρήση της πνευματικής και υλικής περιουσίας του Θεού. Αμήν. Αν δούμε σήμερα τους ανθρώπους του κόσμου θα καταλάβουμε. Μία φορά ζητούσα από τον Θεό να μου προσθέσει υλικά αγαθά για να τα χρησιμοποιήσω για το κήρυγμα του Ευαγγελίου της βασιλείας και μου απάντησε ότι θα σου δώσω πολλά όταν δεν θα τα χρειάζεσαι για σένα. Ακόμη, δεν χρειάζονται χρήματα για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο αλλά έναν άνθρωπο του Θεού με ιδιότητες Χριστού. Όταν δηλαδή το πνευματικό ή το υλικό στοιχείο εννοήσουμε ότι δίνεται ώστε να χρησιμοποιείται για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, τότε θα μας το εμπιστευθεί και δεν θα βλάψει την ψυχή μας. Δεν χρειάζονται χρήματα για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Εξάλλου, μία καλή καρδιά, η αγάπη, η ειρήνη, η δικαιοσύνη, οι καρποί, τα χαρίσματα, τα σημεία, οι ιδιότητες δεν αγοράζονται με χρήματα αλλά εφαρμόζοντας τις εντολές του Θεού. Όλα τα άλλα έχουν ένα σκοπό, να στηρίξουν ανθρώπους που ανήκουν στο σύστημα του κόσμου ώστε να ελευθερώσουν τον εαυτό τους από αυτό. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Σ΄ΣΤΙΧΟΣ 25

 

«25. Διά τούτο σας λέγω, μη μεριμνάτε περί της ζωής σας τι να φάγητε και τι να πίητε, μηδέ περί του σώματός σας τι να ενδυθήτε· δεν είναι η ζωή τιμιώτερον της τροφής και το σώμα του ενδύματος;».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Οι βιοτικές υποθέσεις έρχονται η μία πίσω από την άλλη και είναι παγίδα διότι δημιουργούν πολλές υποχρεώσεις και κλέβουν τον χρόνο, ο οποίος φεύγει ανεπιστρεπτί και χρειάζεται ο χρόνος για να αναγεννηθούμε. Η αφιέρωση στα του Θεού είναι απαραίτητη ώστε να κτιστεί μέσα μας ο νέος κόσμος, ο πνευματικός κόσμος ο οποίος αποτελείται από το ρήμα του Θεού και την λογική αυτού. Καλό είναι να μεριμνάμε ώστε η σχέση μας με τον Θεό να πληροί αρτιότητα, τα άλλα θα τα φροντίσει αυτός. Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού, ότι δεν σπείρουσιν ουδέ θερίζουσιν ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας και ο Πατήρ σας ο ουράνιος τρέφει αυτά· σεις δεν είσθε πολύ ανώτεροι αυτών;

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

 

ΚΕΦ. Ζ΄ΣΤΙΧΟΣ 1

 

«1. Μη κρίνετε, διά να μη κριθήτε·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δαιμόνιο από την κρίση. Ειδικά όταν κάποιος ζει μέσα στην κρίση συνέχεια επιτελεί και δημιουργεί την πιο καταστροφική εκδήλωση η οποία συντελείται στον οργανισμό του με άπειρη φθορά. Την κρίση την έχει αυξημένη ο εγωιστής άνθρωπος. Όσο πιο πολύ μεγάλος είναι ο εγωισμός τόσο πιο μεγάλη είναι η κρίση. Αυτός που κρίνει είναι ένα και το αυτό με τον εωσφόρο. Στην Αποκάλυψη αναφέρει για το δαιμόνιο αυτό όταν θα φύγει από έναν άνθρωπο ή από το ανθρώπινο γένος τα εξής: Έπεσε, έπεσε ο δράκων ο μέγας, ο όφις ο αρχαίος, ο καλούμενος Διάβολος και ο Σατανάς, ο πλανών την οικουμένην όλην, ο κατήγορος των αδελφών ημών, ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημών ημέραν και νύκτα. Άμα φύγει η κρίση θα έρθει η αγάπη, θα ιδρυθεί η βασιλεία, θα επικρατήσουμε του θανάτου, θα εξασφαλίσουμε ζωή ευλογημένη μετά του Θεού. Όποιος κρίνει έχει την ταυτότητα του θανάτου και κινδυνεύει η ψυχή του και το πνεύμα του κάθε στιγμή. Εμείς σαν Φωνή Θεού συμβουλεύουμε πως για να μπορέσει κάποιος να κρίνει σωστά έναν άνθρωπο, φίλο ή εχθρό ή αδελφό θα πρέπει να γεννηθεί όπου γεννήθηκε αυτός που κρίνει, να μεγαλώσει στην ίδια γειτονιά, να έχει τους ίδιους γονείς, τους ίδιους δασκάλους, τις ίδιες αρχές ώστε να μπορέσει να κρίνει σωστά και να καταλάβει γιατί αυτός ο συνάνθρωπός του που κρίνει κάνει λάθη. Αφού αυτά δεν μπορούν να γίνουν, να τα διακρίνει και να μην κρίνει διότι λάθος θα κρίνει. Θα κρίνει κατ’ όψιν και όχι την δικαία κρίση που ο Θεός γνωρίζει, γι’ αυτό θα πέσει έξω. Προσοχή! Είναι μεγάλο δαιμόνιο η κρίση και η κατάκριση. Να το προσέξουμε! Είναι άλλο να διακρίνουμε και να νουθετούμε τον εαυτό μας μέσα από τα λάθη των άλλων και άλλο να κρίνουμε και να καταδικάζουμε τους άλλους.

 

ΚΕΦ. Ζ΄ΣΤΙΧΟΣ 7

 

«7. Αιτείτε και θέλει σας δοθή· ζητείτε και θέλετε ευρεί, κρούετε, και θέλει σας ανοιχθή».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αιτείτε και θέλει σας δοθή: Να αιτούμε ο Θεός να μας δώσει χρόνο και όρεξη, διάθεση ώστε να αναγεννηθούμε. Όταν δεν έχουμε πνευματική όρεξη ομοιάζουμε σαν τον άνθρωπο που έχει καρκίνο και βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο. Ό,τι φαγητό και να του δώσουμε δεν το επιθυμεί, δεν το θέλει, δεν έχει όρεξη. Έτσι είναι και ο άνθρωπος που δεν έχει όρεξη να αναπτυχθεί πνευματικά. Σίγουρα είναι καλή η προσπάθειά μας να θέλουμε να του μεταδώσουμε το θέλημα του Θεού, το πνεύμα του Θεού όμως δεν πρόκειται να ακούσει. Για να ακούσει χρειάζεται πρώτα να προβούμε σε ενέργειες που θα τον θεραπεύσουν πνευματικά ή υλικά. Ο τρόπος είναι να έχουμε πρώτα θεραπεύσει τον εαυτό μας. Όταν γίνει αυτό, τότε μπορούμε να προσφέρουμε την κατάλληλη θεραπεία. Αμήν.

Ζητείτε και θέλετε ευρεί: Να ζητήσουμε μέσα στον Λόγο του Θεού να βρούμε τι υπάρχει το οποίο θα μας ωφελήσει πνευματικά. Με το ζητείτε θα βρούμε όλες τις λύσεις στο να αναγεννηθούμε ουσιαστικά. Ο Λόγος του Θεού περιέχει το ρήμα του Θεού, περιέχει την ζώσα φωνή του ζώντος Θεού, περιέχει την σοφία του Θεού. Μέσα στον Λόγο του Θεού θα βρούμε εντολές οι οποίες στρέφονται σε εμάς και που όταν υιοθετηθούν θα μας χαρίσουν σοφία, ευεξία, υγεία, χαρά, δυνάμεις. Έχει εντολές που στρέφονται προς τον πλησίον τις οποίες όταν υιοθετήσουμε θα αποκτήσουμε φίλους και αδελφούς. Έχει ο Λόγος του Θεού συμβουλές προς τους εχθρούς που όταν τις νουθετήσουμε θα επαναφέρουμε την φιλία μας και θα φύγει η έχθρα, την οποία εμείς δημιουργήσαμε μέσα από την άγνοια και την ημιμάθεια που μας διακατέχει. Ο Λόγος του Θεού είναι το μεγαλύτερο δώρο του Θεού ως προς τον άνθρωπο, είναι το prospectus (προσπέκτους) εκείνο που διαμορφώνει την ζωή μας και την μεταβάλλει σε Θεού ζωή με στοιχεία Θεού, με δυνάμεις, με ιδιότητες, με καρπούς, με χαρίσματα, με σημεία και πληθώρα ουρανόδρομων στοιχείων. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

Κρούετε και θέλει σας ανοιχτή: Συνέχεια προσευχή, αδιάλειπτη προσευχή και αγώνα πνευματικό, μελέτη, προσευχή, κήρυγμα. Αυτά θα μας οδηγήσουν στην οδό της αφθάρτου και πανευδαίμονης ζωής. Να ερευνάμε τα του Θεού, να ζητάμε τα του Θεού, να ψάχνουμε τα του Θεού σαν να είμεθα σε έναν λαβύρινθο και επιζητούμε διακαώς την έξοδο, σαν να έχουμε μία ασθένεια και ψάχνουμε την θεραπεία και ο λόγος διότι μόνο η έξοδος θα μας ελευθερώσει από τον λαβύρινθο, από την φθορά, από τον θάνατο, από την αμαρτία. Αν πλησιάσουμε τον Θεό με χλιαρότητα δεν θα καταφέρουμε τίποτα, αργά ή γρήγορα θα προδοθούμε από τον ίδιο μας τον εαυτό. Για να φέρουμε τον Θεό στην ζωή μας χρειάζεται απόφαση, η οποία εκδηλώνεται με υπομονή και επιμονή. Εύχομαι να συλλάβουμε το κρούετε και την αξία του ώστε τίποτα να μην δύναται να μας βγάλει από το αγιαστήριο. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ζ΄ΣΤΙΧΟΙ 13 – 14

 

«13. Εισέλθετε διά της στενής πύλης· διότι πλατεία είναι η πύλη και ευρύχωρος η οδός η φέρουσα εις την απώλειαν και πολλοί είναι οι εισερχόμενοι δι' αυτής.

14. Επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός η φέρουσα εις την ζωήν και ολίγοι είναι οι ευρίσκοντες αυτήν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η στενή πύλη είναι ο καθαρισμός, ο αγιασμός, η μελέτη, η

προσευχή, η εξάπλωση, η συνειδητοποίηση του θελήματος του Θεού. Είναι ακόμη το πορευθέντες, είναι η αγάπη η ανυπόκριτος η οποία στρέφεται προς πάντα συνάνθρωπο φίλο ή εχθρό, στοιχεία τα οποία πρέπει να μας διέπουν ώστε δι’ αυτών των στοιχείων να εισέλθουμε στην ζωή του Χριστού η οποία εξασφαλίζει εις ημάς τα πάντα.

Η οδός της απώλειας είναι η αμαρτία, γενικότερα η ουσιαστική απομάκρυνσή μας από τον ζώντα Θεό. Μακριά από τον Θεό ίσον κόλαση, απώλεια. Η μη αναγέννηση ίσον φθορά, θάνατος ψυχής και σώματος. Μη γένοιτο εις ημάς. Στενή την κάνει την οδό ο πρότερος ημών βίος. Αν όμως το αποφασίσουμε θα τα καταφέρουμε. Αυτό που βοηθά σήμερα είναι η υγιαίνουσα διδασκαλία την οποίαν έχει συλλέξει η Φωνή Θεού και την οποίαν διανέμει δωρεάν με έναν σκοπό, την αναγέννηση του ανθρώπου. Και ο λόγος ο οποίος σήμερα δίδεται έτσι απλόχερα είναι διότι έφτασε ο καιρός να εκπληρωθούν τα γεγραμμένα και να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο της βασιλείας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ζ΄ΣΤΙΧΟΣ 15

 

«15. Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών, οίτινες έρχονται προς εσάς με ενδύματα προβάτων, έσωθεν όμως είναι λύκοι άρπαγες».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ψευδοπροφήτες είναι όλοι όσοι φανατίζουν τον λαό με δόγματα και με φανατισμούς που φτάνουν σε ακρότητες και πολέμους. Χρειάζεται προσοχή! Τώρα, αυτό που κλέβουν είναι η ψυχή του Χριστιανού στο να υπηρετεί ξερούς και ανώφελους τύπους, συμφέροντα και φιλοδοξίες δικές τους. Προσοχή λοιπόν στους ψευδοπροφήτες.

 

 

ΚΕΦ. Ζ΄ΣΤΙΧΟΣ 23

 

«23. Και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα· φεύγετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Άνομοι είναι αυτοί που δεν υιοθετούν ανθρώπινους και θείους νόμους. Οι άνθρωποι αυτοί είναι ακαλλιέργητοι πνευματικά και γίνονται χειρότεροι από τα κτήνη, οι οποίοι εν γνώσει τους δημιουργούν προβλήματα στον εαυτό τους, στους γύρω τους αλλά και γενικότερα στις κοινωνίες. Άνθρωποι οι οποίοι καταργούν την δημοκρατία και επιβάλλουν αταξία. Αν όλοι θελήσουμε να εντάξουμε τον εαυτό μας στον νόμο του Θεού, αμέσως θα δημιουργήσουμε συνθήκες γεμάτες ζωή, γεμάτες με σοφία Θεού. Εύχομαι να συλλάβουμε την αξία του νόμου του Θεού αλλά και των ανθρώπων. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Ζ΄ΣΤΙΧΟΣ 24

 

«24. Πας λοιπόν όστις ακούει τους λόγους μου τούτους και κάμνει αυτούς, θέλω ομοιώσει αυτόν με άνδρα φρόνιμον, όστις ωκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την πέτραν·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Πέτρα είναι ο Χριστός ο οποίος οδηγεί τον πιστό στον αγιασμό, στον καθαρισμό, στην αναγέννηση. Όταν συμβαίνει αυτό, τότε ο άνθρωπος γίνεται πέτρα (Χριστός) και τίποτα δεν μπορεί να τον κλονίσει έμπροσθεν της μετάνοιάς του ή του αγιασμού του. Στην αναγέννηση πρέπει να στηριχτούμε για να γίνουμε πέτρα (Χριστός). Αγώνα μέχρι να το πετύχουμε. Αν αφιερωθούμε δεν θα περάσει καιρός για να φτάσουμε στον προορισμό μας. Πέτρα σημαίνει άνθρωπος ο οποίος μένει αδιασάλευτος στις αρχές του κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και αν βρεθεί. Η αγάπη του για τον Χριστό και τον συνάνθρωπο δεν αλλάζει. Ας χτίσουμε στην πέτρα (Χριστός) ώστε το πνευματικό μας οικοδόμημα να μείνει αδιασάλευτο στον αιώνα τον άπαντα. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ζ΄ΣΤΙΧΟΣ 29

 

«29. διότι εδίδασκεν αυτούς ως έχων εξουσίαν και ουχί ως οι γραμματείς».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η εξουσία των λόγων έρχεται όταν εφαρμόζουμε εις το απόλυτο τις εντολές του Χριστού στην ζωή μας. Η εξουσία διέπεται από την άνωθεν σοφία η οποία αποκωδικοποιεί όλα τα μυστήρια με τον πιο απλό τρόπο, αφήνοντας τους πάντες άφωνους, έκπληκτους γεμίζοντας αυτούς τους ανθρώπους που την υιοθετούν με απεριόριστη χαρά, πίστη, ελπίδα, ωριμότητα, σοφία Θεού. Οι γραμματείς δεν ομιλούν με εξουσία, διότι το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να επαναλαμβάνουν ό,τι έκανε ο Χριστός μόνο στα λόγια και χωρίς να τα εφαρμόζουν και αν εφαρμόζουν κάτι μέσα από τον Λόγο του Θεού, η πλειονότητα των έργων τους στηρίζεται σε εντάλματα ανθρώπων διότι ζουν στον κόσμο και όχι στον ουρανόδρομο άγιο γεμάτο καρπούς κόσμο του Αγίου Θεού. Φυσική συνέπεια λοιπόν οι νέοι μαθητές να εννοούν ποια διδασκαλία πρέπει να ακολουθήσουν και ποια να υιοθετήσουν και σε ποιους να υποτάξουν το είναι τους για την αναγέννησή τους.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Η΄

 

ΚΕΦ. Η΄ΣΤΙΧΟΣ 8

 

«8. Και αποκριθείς ο εκατόνταρχος είπε· Κύριε, δεν είμαι άξιος να εισέλθης υπό την στέγην μου· αλλά μόνον ειπέ λόγον και θέλει ιατρευθή ο δούλος μου».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η αμαρτία είναι αυτή που εμποδίζει τον Χριστό να έρθει στην στέγη μας. Η αναμαρτησία και η εφαρμογή των εντολών του Θεού φέρνουν τον Θεό στην στέγη μας, στην οικία μας. Παρόλα αυτά ο Θεός, ο Χριστός είναι αγάπη και δεν λογίζει αμαρτία στον έχοντα άγνοια, αλλά και στον έχοντα γνώση όταν λάβει χώρα η μετάνοια. Ο Θεός δεν εμποδίζεται από μικρότητες ώστε να συνδιαλλαγεί με τον άνθρωπο, γι’ αυτό πάντα παίρνει πρωτοβουλία και έρχεται στην οικία μας. Με πολλούς τρόπους ο Θεός κάνει την παρουσία του, αρκεί να το καταλάβουμε. Ο λόγος διότι βλέπει στην καρδιά και όχι στα επιπόλαια λόγια ή έργα που προέρχονται από άγνοια. Αν βρεθούμε άξιοι θα μείνει για πάντα στην ζωή μας και η ευλογία του θα λούσει όλον τον οίκο που διαμένουμε, χαρίζοντάς μας σοφία απ’ την σοφία του και ζωή απ’ την ζωή του. Το σώμα ημών είναι ναός του Θεού. Σε αυτό εισέρχεται η δόξα του και εκδηλώνεται με τα άφθαρτα στοιχεία που εναποθέτει μέσα μας. Εύχομαι όλοι να ζούμε σε καθημερινή βάση τον Θεό στην ζωή μας. Όταν αυτό συμβεί, τότε κάθε χρόνος που θα περνά θα είναι γεμάτος Θεό, γεμάτος υγεία, γεμάτος σοφία Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Η΄ΣΤΙΧΟΣ 12

 

«12. οι δε υιοί της βασιλείας θέλουσιν εκβληθή εις το σκότος το εξώτερον· εκεί θέλει είσθαι ο κλαυθμός και ο τριγμός των οδόντων».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στην αρχή οι Εβραίοι ήταν ο περιούσιος λαός του Θεού, παραχώρηση Θεού όμως διότι η σοφία του το θέλησε να επέλθει τύφλωση στον λαό του Ισραήλ, ώστε να ξεχυθεί η σοφία του στα έθνη. Οι Εβραίοι δεν δέχτηκαν τον Χριστό και τώρα περιπλανιούνται στο λάθος, στηρίζοντας την ζωή τους στο υλικό στοιχείο. Μετέπειτα είναι έξω της βασιλείας του Θεού όσοι νομίζουν ότι είναι του Θεού και ότι είναι εις την βασιλεία (Χριστιανοί: Ορθόδοξοι, Καθολικοί, Πεντηκοστιανοί κ.λ.π. ), όμως δεν εφαρμόζουν την ουσία του Ευαγγελίου και αναπαύονται σε ξερούς τύπους. Αυτοί όλοι είναι μακριά από το θέλημα του Θεού. Για να καταλάβουμε πότε είμεθα έξω θα το εννοήσουμε όταν αναπτύσσουμε θρησκείες οι οποίες είναι γεμάτες εντάλματα ανθρώπων. Το ότι είμεθα στο σκότος το καταλαβαίνουμε διότι η φθορά και ο θάνατος επισκιάζει την ζωή μας. Αφού ο Θεός είναι ζωή άφθαρτη και αθάνατη και εμείς δεν ζούμε την άφθαρτη ζωή στα σώματά μας είμεθα εκτός. Ο Θεός είναι Θεός ζώντων και ουχί νεκρών, μάλιστα δεν μπορούμε λόγω της ημιμάθειας ή της πνευματική αφέλειας που μας διέπει να τον αναζητούμε στην μεταθανάτια ζωή. Αυτή η πίστη είναι πλάνη. Η πίστη που φέρνει τον Θεό μέσα μας και τον ζωοποιεί στο σώμα ημών είναι η υγιής διδασκαλία η οποία βρίσκεται στον Λόγο του Θεού. Αν θέλουμε να μην μείνουμε έξω της ζωής, ας φροντίσουμε να εντάξουμε στην ζωή μας το θέλημα του Θεού το οποίο είναι διατυπωμένο στον Λόγο του Θεού, όλα τα άλλα περισσεύουν. Σε τι ωφελεί να γεμίζουν οι εκκλησίες κόσμο ο οποίος δεν έχει αγάπη, δεν έχει χαρίσματα, δεν έχει ζωή; Είναι έξω και ας λένε ότι είναι μέσα στην βασιλεία. Αυτό έπαθαν οι Εβραίοι, πίστευαν ότι ο Χριστός δεν ήταν του Θεού και τον σταύρωσαν και εμείς πιστεύουμε ότι είμεθα του Χριστού όμως απέχουμε από την ουσία των λόγων του Θεού. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Η΄ΣΤΙΧΟΣ 19

 

«19. Και πλησιάσας εις γραμματεύς είπε προς αυτόν, Διδάσκαλε, θέλω σοι ακολουθήσει όπου αν υπάγης».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αφιέρωση σημαίνει να κάνω βεβαία την κλίση. Ουδείς επιβαλών την χείρα έπ’ άροτρο και βλέπων εις τα οπίσω είναι αρμόδιος για την βασιλεία του Θεού. Όποιος αφιερώνεται δημιουργεί νέα ζωή, νέα οικογένεια, νέους φίλους, νέους αδερφούς, νέα πνευματική περιουσία. Κάποιος κάποτε αφιερώθηκε στον Θεό. Όταν αφιερώθηκε μετά από λίγο χρόνο κληρονόμησε μία μεγάλη περιουσία. Αυτός αμέσως έφυγε να πάει να την μοιράσει στους φτωχούς. Κάποιος του είπε, τι κάνεις; Κάποιος λέει να έχει περιουσία και εσύ την μοιράζεις; Αυτός απάντησε: Εγώ όταν αφιερώθηκα στον Θεό είπα: Εγώ Κύριε σήμερα πέθανα κατά κόσμο και ζω τώρα κατά Θεό. Πώς είναι τώρα δυνατόν αφού πέθανα κατά κόσμο να αναστηθώ πάλι και να ασχοληθώ με τα κοσμικά και τα συμφέροντα; Αυτό λοιπόν σημαίνει αφιέρωση. Τίποτε να μην δύναται να μας παρεκκλίνει από την απόφασή μας να αφιερωθούμε και να ολοκληρωθούμε πνευματικά. Άμα θέλουμε να ακολουθήσουμε τον Θεό να μελετάμε τον Λόγο του μέρα και νύχτα. Δεύτερον, να κενώσουμε τον εαυτό μας στις εντολές του ώστε να τον υποτάξουμε σε αυτές και ας φαίνονται στην αρχή δύσκολες, μέσα από την ειλικρινή μας προσπάθεια ο Θεός θα μας επισκιάσει και θα μας συμπληρώσει τα ελλείποντα και τότε θα δοξάζουμε τον Θεό μέρα-νύχτα διότι η ζωή μας θα γίνει ένας άπειρος μπαξές από ιδιότητες Θεού με καρπούς, με χαρίσματα, με δυνάμεις κ.λ.π. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Η΄ΣΤΙΧΟΣ 2Ο

 

«20. Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· Αι αλώπεκες έχουσι φωλεάς και τα πετεινά του ουρανού κατοικίας, ο δε Υιός του ανθρώπου δεν έχει που να κλίνη την κεφαλήν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αυτό θα πει αφιέρωση. Μακάρι να καταλάβουμε ότι η ύλη χωρίς Θεό είναι ένα φίδι (βόας) που κάθε μέρα μας τυλίγει και στο τέλος μας πνίγει. Καταλήγουμε: Είσαι πλούσιος, έχεις χωράφια, έχεις αμπέλια, έχεις μεγάλη κοινωνική θέση; Πέταξε τα όλα στον κάλαθο των αχρήστων και έλα να με ακολουθήσεις να κάνεις ό,τι κάνω και εγώ, να κηρύττεις το Ευαγγέλιο της βασιλείας του Θεού. Αν δεν μπορούμε να τα πετάξουμε όλα, ας ξεκινήσουμε να κάνουμε τον αγώνα και ας γίνουμε στην συνέχεια καλοί διαχειριστές της υλικής και της πνευματικής περιουσίας του Θεού. Είναι το ίδιο και ο λόγος διότι χρησιμοποιούμε τα πάντα για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Η΄ΣΤΙΧΟΣ 21

 

«21. Άλλος δε εκ των μαθητών αυτού είπε προς αυτόν· Κύριε, συγχώρησόν μοι να υπάγω πρώτον και να θάψω τον πατέρα μου».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αφήνει να εννοηθεί ότι και αυτοί που θάβουν νεκρό είναι νεκροί. Για να μην είναι, να φροντίσουν να αναγεννηθούν ώστε η αμαρτία, η φθορά και ο θάνατος να πάψουν να ενεργούν και να υπάρχουν στην ζωή τους.

Στην ζωή μας τα ήδη υπάρχοντα θα υπάρχουν και οι συνήθειες δεν αλλάζουν. Μόνο αν βρεθούν άνθρωποι και συλλάβουν το θέλημα του Θεού, την ζωή και εργαστούν πάνω στο θέλημα του Θεού εγκαταλείποντας σήμερα το σύστημα το οποίο μας οδηγεί σε αδιέξοδο, στον ανυπέρβλητο θάνατο θα δούμε άσπρη μέρα και μαζί με εμάς και όλο το ανθρώπινο γένος. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

Σε άλλο κάλεσμα του Χριστού κάποιος είπε σαν δικαιολογία το να τακτοποιήσω την οικογένειά μου. Ο Χριστός απάντησε, ουδείς βαλών την χείρα αυτού επί άροτρον και βλέπων εις τα οπίσω είναι αρμόδιος διά την βασιλείαν του Θεού. Κάποτε αναρωτήθηκα ότι η δικαιολογία αυτή είναι σωστή, όμως, πήρα μία απάντηση: Θωμά, σε εβδομήντα με ογδόντα χρόνια από σήμερα ποιος θα ζει μέσα στην οικογένειά σου; Είπα, μάλλον κανείς. Τότε ποια τακτοποίηση μπορείς παιδί μου εσύ να κάνεις ή να προσφέρεις στην οικογένειά σου; Όταν λοιπόν λαμβάνουμε το κάλεσμα του Χριστού ας μην παραθέτουμε δικαιολογίες των οποίων δεν δυνάμεθα να καταλάβουμε το τέλος αυτών. Ας εμπιστευθούμε τον Χριστό και ας τον ακολουθήσουμε και είναι σίγουρο ότι η οικογένεια θα εξελιχθεί, θα αναπτυχθεί, θα αναγεννηθεί και θα πάρει την αποστολή της συν Θεό ώστε να εργάζεται για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου. Μόνο έτσι έρχεται η εξασφάλιση στην οικογένεια.

Αιώνες τώρα οι άνθρωποι αυτές τις δικαιολογίες χρησιμοποιούν όταν λαμβάνουν κάλεσμα από τον Θεό. Γι’ αυτό και ο κόσμος παρέμεινε διχασμένος, απρόβλεπτος, γεμάτος συμφέροντα και φιλοδοξίες στηριζόμενος στην ύλη η οποία κλέβει τον χρόνο με τις μέριμνες, ο οποίος χρόνος χρειάζεται για να εννοηθεί και να αναπτυχθεί το θέλημα του Θεού. Ας δοκιμάσουμε σήμερα που ο Θεός άνοιξε μπροστά μας θύρα ανεωγμένη και ουδείς δύναται να κλείσει, διότι είδαμε την σοφία της θύρας αυτής, είδαμε την αποστολή μας, είδαμε τον Θεό. Ο τολμών νικά, ας αλλάξουμε τον κόσμο διά του Ευαγγελίου. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Η΄ΣΤΙΧΟΣ 24

 

«24. Και ιδού, τρικυμία μεγάλη έγεινεν εν τη θαλάσση, ώστε το πλοίον εσκεπάζετο υπό των κυμάτων· αυτός δε εκοιμάτο».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όταν λείπει ο Χριστός από την ζωή μας σηκώνονται μεγάλα κύματα στην καθημερινότητά μας σε σημείο να έχουμε πολλά άλυτα προβλήματα τα οποία συνεχώς αυξάνονται. Όταν όμως έρθει ο Χριστός, τότε τα κύματα (προβλήματα) σωπαίνουν και το πλοίο που είναι ο εαυτός μας ταξιδεύει εν ειρήνη με οδηγό τον Ιησού. Αν θέλουμε ειρήνη, ας ακολουθήσουμε την ειρήνη (τον Χριστό). Αυτός είναι ο αρχηγός της ειρήνης, αυτός ξέρει με την σοφία που τον διακατέχει πώς να την μεταλαμπαδεύσει και σε εμάς διότι η ειρήνη είναι ο μέγας καρπός της ζωής, της αφθαρσίας, της σοφίας του Θεού. Χωρίς αυτή είμαστε απλά δαιμονισμένοι διότι δεν μπορούμε να έχουμε ευφορία, χαρά, γαλήνη, σοφία κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες βρεθούμε. Ο Χριστός μέχρι και τον σταυρό τον κουβάλησε με σιωπή, με ειρήνη. Έτσι και εμείς, ας σηκώσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με αξιοπρέπεια διότι η δική μας άγνοια τα δημιούργησε. Μέχρι να φτάσουμε στον στόχο μας ας φροντίσουμε να ζούμε με ειρήνη, με Χριστό. Αμήν.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

 

ΚΕΦ. Θ΄ΣΤΙΧΟΣ 2

 

«2. Και ιδού, έφερον προς αυτόν παραλυτικόν κείμενον επί κλίνης· και ιδών ο Ιησούς την πίστιν αυτών, είπε προς τον παραλυτικόν· Θάρρει, τέκνον· συγκεχωρημέναι είναι εις σε αι αμαρτίαι σου».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η πίστις είναι η κινητήριος δύναμις των πάντων, όμως, υπάρχουν δύο είδη πίστης. Η μία είναι η σκιώδης πίστη στην οποία επαναπαύονται οι Χριστιανοί σήμερα με μηδαμινά αποτελέσματα και στηρίζουν την ζωή τους στα χρήματα και στα φάρμακα. Η άλλη πίστη είναι η ζώσα πίστη την οποίαν θέλει ο Θεός και κάνει τον άνθρωπο Θεό, τον αναγεννά και τον ανεβάζει στο επίπεδο του Θεού, όμως, η πίστη να είναι διά αγάπης ενεργουμένη. Απαραίτητη προϋπόθεση, διότι διαφορετικά ο άνθρωπος γίνεται διάβολος χωρίς να το εννοεί και να το καταλαβαίνει επικαλούμενος ακόμη και το όνομα του Χριστού.

 

ΚΕΦ. Θ΄ΣΤΙΧΟΣ 5

 

«5. Διότι τι είναι ευκολώτερον, να είπω, Συγκεχωρημέναι είναι αι αμαρτίαι σου, ή να είπω, Εγέρθητι και περιπάτει;».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όταν υπάρχει στην ζωή του ανθρώπου η αμαρτία τότε τα αποτελέσματα είναι το αδιέξοδο, διακατεχόμενος από πνευματική μικρότητα η οποία εκδηλώνεται με πόνο, ασθένεια, φθορά και θάνατο. Όταν όμως ο Θεός συγχωρέσει την αμαρτία με την ειλικρινή μετάνοια, τότε ο αμαρτωλός που οδήγησε τον εαυτό του με τον λάθος τρόπο ζωής που επέλεξε εν αγνοία του στον θάνατο και στην αμαρτία εκούσια ή ακούσια, θεραπεύεται και έρχεται η ζωή, η χαρά, η υγεία, η ευεξία, ο Χριστός. Ο Κύριος όταν συγχωρούσε αμαρτίες ο άνθρωπος θεραπεύονταν αμέσως πρώτα στο πνεύμα του αλλά και στο βιολογικό του σώμα. Φανταστείτε τι σημαίνει συγχωρώ αμαρτίες. Τι συμβαίνει στο σώμα όταν φεύγει η αμαρτία. Εμείς θα πρέπει να το προσέξουμε όταν λέμε ότι συγχωρούμε αμαρτίες και το πρόβλημα που μας διέπει παραμένει. Τότε χρειάζεται να αλλάξουμε τρόπο που προσεγγίζουμε τον Θεό. Όταν ο Θεός μας συγχωρεί αμαρτίες πάει να πει ότι η θεραπεία ήρθε. Ό,τι ο Θεός έλεγε με τα λόγια του είχε σαν φυσική συνέπεια να υλοποιείται στο βιολογικό σώμα αλλά και στο υλικό στοιχείο (φύση). Ο Κύριος τόνισε, ό,τι εγώ ποιώ και σεις δύνασθε να ποιήσετε, αν ακόμα εμείς δεν τα καταφέρνουμε δεν θα κάνουμε εικονικές πνευματικές εκδηλώσεις πιστεύοντας οι συνάνθρωποί μας ότι έχουμε εξουσίες. Αν αυτά που λέμε δεν γίνονται, να αλλάξουμε πνευματική ρότα και να εμβαθύνουμε πάνω στο θέλημα του Θεού μέχρι να τα καταφέρουμε. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Θ΄ΣΤΙΧΟΣ 13

 

«13. Υπάγετε δε και μάθετε τι είναι, Έλεον θέλω και ουχί θυσίαν. Διότι δεν ήλθον διά να καλέσω δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Πολλοί τρέχουν για να δικαιολογήσουν την λάθος συμπεριφορά τους στους συνανθρώπους τους και να δικαιολογήσουν τις αμαρτίες τους στον Θεό πηγαίνοντας δώρα εις αυτόν ή να θυσιάσουν κάτι, όμως, ο Θεός δεν ευαρεστείται σε τέτοιες θυσίες. Η μόνη θυσία που κάνει τον Θεό να κλίνει γόνυ ενώπιον μας είναι το έλεος το οποίο πρέπει να μας διέπει έναντι των συνανθρώπων μας. Αυτή την θυσία θέλει ο Θεός. Στο πάτερ ημών λέμε: άφες ημίν τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμε τοις οφειλέτες ημών. Μήπως ψευδόμεθα; Άλλη θυσία είναι να παραστήσουμε τα σώματα ημών θυσία ευάρεστη στον Θεό, ώστε τα λόγια μας και τα έργα μας να είναι θυσία η οποία να στρέφεται προς πάντα συνάνθρωπο φίλο και εχθρό. Τα έργα αγάπης και θυσίας θα μας βγάλουν στον ουρανό. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Θ΄ΣΤΙΧΟΣ 22

 

«22. Ο δε Ιησούς επιστραφείς και ιδών αυτήν είπε· Θάρρει, θύγατερ· η πίστις σου σε έσωσε. Και εσώθη η γυνή από της ώρας εκείνης».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η ζώσα πίστη των έργων θα μας οδηγήσει στον θρόνο του Θεού. Η σκιώδης πίστη των λόγων θα μας οδηγήσει στην απώλεια. Η ζώσα πίστη αναπτύσσεται με τον πολυχρόνιο πνευματικό αγώνα. Η ζώσα πίστη διά της υγιαινούσας διδασκαλίας που υπάρχει σήμερα στον Λόγο του Θεού, αλλά και στην πνευματική περιουσία της Φωνής Θεού θα μας βγάλει στον ουρανό. Μόνο με την ειλικρινή μετάνοια και την αναγέννηση θα ενεργήσει η ζώσα πίστη στο να κινηθούν οι μηχανισμοί της άφθαρτης ζωής. Η οποία άφθαρτη ζωή είναι ήδη μέσα μας και περιμένει το πνεύμα του Θεού για να ενεργοποιηθεί σε εμάς διά του Λόγου του Θεού, ώστε ο Λόγος του Θεού και η θέληση η δική μας να παράγουν την άφθαρτη αιώνια ζωή, η οποία κοσμείται και εμπλουτίζεται με καρπούς, με χαρίσματα, με σημεία και ιδιότητες Θεού. Εύχομαι, όλοι μας να αναπτύξουμε την ζώσα πίστη μέσα μας και τότε θα καταλάβουμε τι σημαίνει εξουσία στα πάντα. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Θ΄ΣΤΙΧΟΣ 35

 

«35. Και περιήρχετο ο Ιησούς τας πόλεις πάσας και τας κώμας, διδάσκων εν ταις συναγωγαίς αυτών και κηρύττων το ευαγγέλιον της βασιλείας και θεραπεύων πάσαν νόσον και πάσαν ασθένειαν εν τω λαώ».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Άρα, όταν κηρύττουμε το Ευαγγέλιο της βασιλείας θα αποκτήσουμε υγεία ψυχής και σώματος. Μάλιστα όσοι γίνονται αποδέκτες του Ευαγγελίου της βασιλείας και αυτοί θα θεραπεύουν σιγά-σιγά τον εαυτό τους. Αφού σήμερα κηρύττεται το Ευαγγέλιο και οι άνθρωποι δεν θεραπεύονται, πάει να πει ότι δεν κηρύττουν οι πνευματικοί ηγέτες το Ευαγγέλιο της βασιλείας αλλά άλλο Ευαγγέλιο το οποίο δεν είναι της βασιλείας και το οποίο έχει την εξουσία να οδηγεί τους ανθρώπους σε συμφέροντα και φιλοδοξίες ή τους πνευματικούς ηγέτες και τον λαό στην αμάθεια.

Το Ευαγγέλιο της βασιλείας έχει τέσσερις φάσεις:

Το πρώτο στοιχείο του είναι το αδιαίρετο. Για κανέναν λόγο δεν θα πρέπει να διαιρούμεθα, αφού έχουμε όλοι τον ίδιο Θεό και Πατέρα. Την διαίρεση την κάνει ο διάβολος με το να κατηγορεί τον αδερφό μας διαμέσου μας ενώπιον Θεού και ανθρώπων ημέρα και νύχτα.

Το δεύτερο στοιχείο του Ευαγγελίου της βασιλείας είναι της συνοχής. Αφού υπάρχει διαφορετικός τρόπος προσέγγισης στις αρχές του Ευαγγελίου, αυτό δεν θα πρέπει να μας χωρίζει. Θα σεβόμαστε τις πνευματικές συνήθειες των συνανθρώπων μας και θα μας διέπει συνοχή στα βασικά στοιχεία του Ευαγγελίου. Πάτερ άγιε, τήρησον αυτούς εν τω ονόματι σου, ους δέδωκάς μοι ίνα ώσιν εν καθώς ημείς. Θα πρέπει μέσα από τον Λόγο του Θεού να βρίσκουμε στοιχεία τα οποία μας ενώνουν χωρίς να καταργούν την προσωπικότητά μας.

Το τρίτο στοιχείο του Ευαγγελίου της βασιλείας είναι το ολοκληρωμένο. Αυτό δηλαδή που δεν απορρίπτει την ζωή διά της ζωής. Όλα τα χριστιανικά δόγματα απέρριψαν την ζωή διά της ζωής και μετέφεραν την βασιλεία του Θεού στον ουρανό ενώ είναι επαγγελία να γίνει το θέλημά του και στη γη.

Το τέταρτο στοιχείο του Ευαγγελίου της βασιλείας είναι αυτό που ενώνει όλα τα προηγούμενα. Θα πρέπει λοιπόν ένας Χριστιανός να έχει τα ανωτέρω.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

 

ΚΕΦ. Ι΄ΣΤΙΧΟΣ 1

 

«1. Και προσκαλέσας τους δώδεκα μαθητάς αυτού, έδωκεν εις αυτούς εξουσίαν κατά πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε να εκβάλλωσιν αυτά και να θεραπεύωσι πάσαν νόσον και πάσαν ασθένειαν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Οι εξουσίες υπάρχουν και δίδονται πάντα υπό του Θεού. Εκείνο που χρειάζεται είναι να γίνουμε μαθητές του Χριστού ώστε τις εξουσίες που θα λάβουμε να τις κάνουμε αγαθή χρήση και να εξουσιάζουμε διά αγάπης ενεργουμένης και προς το συμφέρον του Θεού και της ανθρωπότητας. Η μεγαλύτερη εξουσία είναι να είμεθα ιδεώδεις άνθρωποι του Θεού με αρχές Θεού ώστε η εξουσία να μην χάσει την αξία της και γίνει εωσφορική. Ο τρόπος να σπουδάσουμε την εξουσία, την αρετή των αρετών την ταπεινοφροσύνη είναι να κενώσουμε τον εαυτό μας και την ζωή μας να την αναλάβει ο Πατέρας Θεός. Εμείς να τείνουμε με όλη μας την δύναμη στους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Όλα μαζί αυτά τα στοιχεία θα μας κάνουν ευάρεστους στον Θεό και θα μας φέρουν στον θρόνο του. Αμήν. Μόνο όσους επιλέξει ο Θεός θα αποκτήσουν εξουσία. Όσοι την αρπάξουν με δόλο θα βρίσκονται σε πνευματικό αδιέξοδο κάθε στιγμή, τελευταία θα απολεστούν και δυστυχώς θα ακούσουν το φύγετε απ’ εμού οι εργαζόμενοι την ανομία. Μη γένοιτο! Θέλω να γνωρίζετε ότι η μεγαλύτερη αμαρτία είναι να κάνεις τον ποιμένα, τον δάσκαλο, τον απεσταλμένο και να εκμεταλλεύεσαι την άγνοια και την ημιμάθεια των συνανθρώπων σου. Δυστυχώς σήμερα συμβαίνει αυτό υπέρ κόρον στην εποχή μας. Μακάρι ο Θεός να φέρει τους δικούς του ανθρώπους, οι οποίοι θα διαμορφώσουν τον κόσμο μας σε έναν επίγειο παράδεισο. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

ΚΕΦ. Ι΄ΣΤΙΧΟΣ 6

 

«6. υπάγετε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλότα του οίκου Ισραήλ».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Τα απολωλότα πρόβατα είναι οι άνθρωποι που απέκτησαν μία θρησκεία χωρίς να έχουν επίγνωση αυτής ή όλοι αυτή οι οποίοι δεν γνώρισαν τον Θεό και τον Υιόν του. Τελευταία δεν γνώρισαν το Άγιο Πνεύμα με όλα τα ουρανόδρομα πνευματικά στοιχεία που το διέπουν. Έτσι οι άνθρωποι αυτοί που δεν γνώρισαν τον Θεό είναι ορφανοί. Υπάρχουν πολλά τέτοια πρόβατα ανάμεσά μας, μάλιστα απολωλότα ήμασταν πριν και όλοι εμείς. Δόξα όμως στον Θεό που θέλησε να γνωρίσουμε την Φωνή Θεού και τώρα δεν είμεθα πλέον απολωλότα αλλά γινόμεθα διά της φωνής του Θεού Υιοί του Θεού. Ο τρόπος, αναπτύσσοντας τον Λόγο του Θεού στην ζωή μας και το Άγιο θέλημά του. Εύχομαι να γνωρίσουμε τον Χριστό και να συμμετέχουμε και εμείς στην αναγέννηση των ανθρώπων που έχουν άγνοια του θελήματος του Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ι΄ΣΤΙΧΟΣ 8

 

«8. Ασθενούντας θεραπεύετε, λεπρούς καθαρίζετε, νεκρούς εγείρετε, δαιμόνια εκβάλλετε· δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όσοι δεχτούν τον Χριστό, την διδασκαλία του και το Άγιο Ευαγγέλιό του θα θεραπευτούν. Μόνο έτσι έρχεται η θεραπεία η ουσιαστική που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη και αυτό να συστήνουμε στους συνανθρώπους μας, την αναγέννηση. Αυτή θεραπεύει ψυχή και σώμα. Χρειάζεται υπομονή, επιμονή και προσπάθεια. Για να φτάσει κάποιος στο σημείο αυτό να μπορεί να θεραπεύει, να έχει την εξουσία αυτή την οποίαν να χρησιμοποιεί όπου υπάρχει πρόβλημα υγείας, χρειάζεται να έχει ευαρεστήσει τον Θεό και να έχει σίγουρα πρώτα θεραπεύσει τον εαυτό του. Εγώ τόσα χρόνια που εργάζομαι έχω ζήσει και στον εαυτό μου αλλά και στους συνανθρώπους μου, πνευματικούς αδερφούς, μέρος πίστεως. Για να την έχει κάποιος συνέχεια, θα πρέπει να τον εμπιστευθεί ο Θεός εκατό τοις εκατό αλλά και πάλι παίζει ρόλο και η πίστη του πάσχοντος, αν δηλαδή είναι εκατό τοις εκατό στον Χριστό αλλά και σε όποιον επικαλείται το όνομα του Χριστού, ώστε να έλθει η θεραπεία. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ι΄ΣΤΙΧΟΙ 9 – 10

 

«9. Μη έχετε χρυσόν μηδέ άργυρον μηδέ χαλκόν εις τας ζώνας σας,

10. μη σακκίον διά την οδόν μηδέ δύο χιτώνας μηδέ υποδήματα μηδέ ράβδον· διότι ο εργάτης είναι άξιος της τροφής αυτού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στον κόσμο που ζούμε τα χρήματα έχουν τον πρώτο ρόλο. Έναν καφέ να πάρεις θέλεις χρήματα. Τα χρήματα όταν τα κάνεις καλή χρήση και διαθέτεις μέρος αυτών για την δόξα του Θεού και για την σωτηρία, την αναγέννηση του ανθρώπου είναι το μεγαλύτερο έργο αγάπης. Εγώ εργάζομαι πολλά χρόνια πνευματικά. Θυμάμαι πως για να κηρύξω το Ευαγγέλιο χρειάστηκε να έχω πιο παλιά μία αίθουσα. Έτσι την ενοικίασα διότι δεν μου την χορηγούσαν δωρεάν. Σήμερα για να επιτελέσω ένα έργο αναγέννησης και να δημιουργήσω την Φωνή Θεού διέθεσα μία αίθουσα δική μου την οποία είχα ενοικιασμένη και έπαιρνα κάποια χρήματα γύρω στα 400 ευρώ. Για να γράψω CDS χρειάζεται να τα αγοράσω, για να φιλοξενήσω ανθρώπους στο σπίτι μου χρειάζομαι χρήματα, για να δώσω βιβλία χρειάζομαι χρήματα για να τα φωτοτυπήσω, για να κάνω ταξίδια ώστε να μεγαλώσει το έργο χρειάζομαι χρήματα. Κάνω ό,τι μπορώ, τα χρήματα τα βρίσκω από την δουλειά μου και τα χρησιμοποιώ όλα για την δόξα του Θεού. Όλα αυτά τα κάνω μέσα από την ελεύθερη βούλησή μου γνωρίζοντας ότι αυτό είναι το ουσιαστικό θέλημα του Θεού. Για μένα το να συμμετέχουν και άλλοι άνθρωποι - αδελφοί αν το νιώθουν δίνει την δύναμη η προσφορά τους να κινούμαστε όλοι πνευματικά πιο εύκολα για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου, αφού στον κόσμο αυτόν που ζούμε όλα αγοράζονται. Αν φυσικά το νιώθουν. Αν δεν το νιώθουν δεν πειράζει, εμείς θα συνεχίσουμε μέχρι ο Θεός να στείλει τους κατάλληλους ανθρώπους που θα το καταλάβουν αυτό και θα συμμετέχουν. Καταλήγουμε λοιπόν ότι όπως το λέει ο απόστολος Παύλος έχει δίκιο, δεν μπορείς να εργάζεσαι ένα έργο και ουδείς να μην θέλει να βοηθήσει. Δεν είναι δυνατόν να αναγεννάς και να ελευθερώνεις ανθρώπους από τα δεσμά του θανάτου και αυτοί να μην σου δίνουν τα αναγκαία. Άξιος λοιπόν ο εργάτης του μισθού αυτού.

 

ΚΕΦ. Ι΄ΣΤΙΧΟΣ 11

 

«11. Εις οποίαν δε πόλιν ή κώμην εισέλθητε, εξετάσατε τις είναι άξιος εν αυτή και εκεί μείνατε εωσού εξέλθητε».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η πνευματική εξέταση ενός ανθρώπου γίνεται από το άψογο πνευματικό παράδειγμά του και το θεάρεστο έργο το οποίο παρουσιάζει στην καθημερινότητά του. Οι εκλεκτοί είναι οι άξιοι στο να γνωρίζουν τα μυστήρια της βασιλείας και του Χριστού ώστε να τα υιοθετήσουν. Η εξέταση γίνεται και φανερώνεται από το άψογο παράδειγμα και τον τρόπο που δέχονται τον απεσταλμένο του Θεού. Ανάξιοι είναι όλοι αυτοί που δεν εφαρμόζουν τον Λόγο του Θεού και αυτοί που έχουν σαν θεωρία τους το ου με πείσεις και αν με πείσεις. Άξιοι είναι αυτοί οι οποίοι σπουδάζουν σαν μαθητές την σοφία του Θεού και κάνουν τα πάντα για να κρατήσουν κοντά τους τον απεσταλμένο του Θεού. Όταν ολοκληρωθούν πνευματικά συνεργάζονται ουσιαστικά με κοινό στόχο με τον απεσταλμένο του Θεού για την ίδρυση της βασιλείας του Θεού.

Εκλεκτός ακόμη είναι αυτός που τηρεί την ουσία και δεν κατηγορεί τον τύπο, μάλιστα ο εκλεκτός, ο άξιος μελετά, προσεύχεται και διαλαλεί με αγάπη το θέλημα του Θεού στους γύρω του. Επίσης παρακολουθεί σε λεπτομέρεια τον εαυτό του ώστε να τον διορθώνει καθημερινά. Ανάξιος είναι αυτός ο οποίος μελετά, προσεύχεται, κηρύττει για το θεαθήναι των ανθρώπων, όμως, τίποτα δεν εφαρμόζει και το σπουδαιότερο δεν παρουσιάζουν τα έργα του θυσία, η οποία χρειάζεται για την αναγέννηση των συνανθρώπων μας.

 

ΚΕΦ. Ι΄ΣΤΙΧΟΣ 16

 

«16. Ιδού, εγώ σας αποστέλλω ως πρόβατα εν μέσω λύκων· γίνεσθε λοιπόν φρόνιμοι ως οι όφεις και απλοί ως αι περιστεραί».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όταν ο άνθρωπος έχει άγνοια του θελήματος του Θεού συμπεριφέρεται σαν λύκος ο οποίος δύναται να ξεσχίσει ό,τι καλό βρει γύρω του για να χορτάσει την πείνα του. Να προσέχουμε μέχρι να αναγεννήσουμε τους συνανθρώπους μας ώστε να συμπεριφέρονται με κατανόηση και αγάπη. Χρειάζεται προσοχή ώστε να μην δώσουμε το άγιο τοις κυσίν μήπως στραφέντες μας διασχίσωσιν.

 

ΚΕΦ. Ι΄ΣΤΙΧΟΣ 21

 

«21. Θέλει δε παραδώσει αδελφός αδελφόν εις θάνατον και πατήρ τέκνον και θέλουσιν επαναστή τέκνα κατά γονέων και θέλουσι θανατώσει αυτούς·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η πνευματική ζήλια και η ημιμάθεια είναι η κινητήριος δύναμη στο να οδηγήσουμε άθελα μας τα αδέλφια μας στον θάνατο. Χρειάζεται να προσέχουμε τον άγγελο φωτός ο οποίος ενεργεί διά της ζήλιας μέσα μας αλλά και γύρω μας. Η ζήλια δεν χρειάζεται να υπάρχει στην ζωή μας. Εμείς θα πρέπει να καταλάβουμε άπαξ διαπαντός ότι η πρόοδος του αδελφού μας σε οποιονδήποτε τομέα θα μας εξασφαλίσει σωτηρία, διότι αυτός θα μοιραστεί την ευλογία που ο Θεός του χάρισε μαζί μας. Είναι συμφέρον μας λοιπόν η πρόοδος του αδελφού μας. Υπάρχουν και άνθρωποι που παρά το κάλεσμα αναγέννησης που έλαβαν, δεν αλλάζουν. Να προσέχουμε από αυτόν που ζηλεύει, ώστε να μην γίνουμε αιτία να αυξάνει η ζήλια μέσα του διότι μετά θα είμεθα το κόκκινο πανί στα μάτια του. Εμείς να συνεργαζόμαστε με ανθρώπους οι οποίοι διακατέχονται από το θέλημα του Θεού και το οποίο αναπτύσσουν σε καθημερινή βάση στην ζωή τους. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Ι΄ΣΤΙΧΟΣ 24

 

«24. Δεν είναι μαθητής ανώτερος του διδασκάλου ουδέ δούλος ανώτερος του κυρίου αυτού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όποιος αγωνίζεται με το σκεπτικό να γίνει ανώτερος δεν έχει Θεό μέσα του, έχει μάλλον συμφέροντα, φιλοδοξίες, εγωισμό και μικρότητες που θα τον οδηγήσουν αργά ή γρήγορα στην απώλεια. Όταν θελήσουμε να φτάσουμε κάπου, να φτάσουμε εφαρμόζοντας το Λόγο του Θεού και όχι τον λόγο του πονηρού όπου τα ψέματα και ο εγωισμός θα μας αναδείξουν (είναι καθαρός εγωισμός η σκέψη να γίνουμε ανώτεροι μη εφαρμόζοντας τον Λόγο του Θεού). Εξάλλου, ο Θεός δεν θέλει να κρύψει την σοφία του από κανέναν άνθρωπο. Άρα ο ειλικρινής αγώνας θα μας οδηγήσει στο να δικαιωθούμε συν Θεό αν μας διέπουν στοιχεία Θεού και συμπεριφορά Χριστού. Αν ένας άνθρωπος σπουδάζει την σοφία του Θεού διαμέσου μας και δεν έχει έστω σεβασμό κατά την ώρα της σπουδής ή και μετά, ας τον αφήσουμε στα χέρια του Θεού ώστε να τον αναγεννήσει μέσω της ταπείνωσης την οποία προκαλεί εις αυτόν η εκπαίδευση. Ο Θεός γνωρίζει για ποιο λόγο κάποιος άνθρωπος εκπαιδεύεται και εμείς γνωρίζουμε διότι έρχεται στην ζωή μας με δόλο. Μάλιστα θα καταλάβουμε αργά ή γρήγορα ότι άλλα λένε τα χείλη του και άλλα η καρδιά του. Αν όμως μετανοήσει ειλικρινά, τότε θα ζήσει την χάρη και την σοφία του Θεού, στοιχεία τα οποία θα αναπτυχθούν στην ζωή του και η ευλογία θα είναι πολυμορφική. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ι΄ΣΤΙΧΟΣ 39

 

«39. Όστις εύρη την ζωήν αυτού θέλει απολέσει αυτήν και όστις απολέση την ζωήν αυτού δι' εμέ θέλει ευρεί αυτήν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Με λίγα λόγια όποιος αγωνιστεί να μην πεθάνει ο αδελφός του, ο συνάνθρωπος του δεν θα πεθάνει ο ίδιος διότι με όποια κρίση κρίνεις θα κριθείς. Αυτό σημαίνει να απολέσει κάποιος την ζωή του για τον συνάνθρωπο και για τον Χριστό. Ο Χριστός είναι ο πλησίον σήμερα. Για να αναγεννηθούμε θα χρειαστεί χρόνος στο να σπουδάσουμε την σοφία του Θεού και χρόνος για να την εντάξουμε στην ζωή μας. Αυτός ο χρόνος καθορίζεται υπό του Θεού ανάλογα την ακαθαρσία, την άγνοια ή την δυσπιστία του καθενός. Αφιέρωση ζητά ο Θεός, ο Πατέρας στον στίχο αυτό από όλους εμάς, να απολέσουμε αυτή την μικρή ζωή που έχουμε ώστε να την πάρουμε μεγάλη και παντοτινή αιώνια ζωή, άφθαρτη ζωή. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να κάνουμε αυτή την θυσία η οποία στρέφεται προς πάντα συνάνθρωπο φίλο και εχθρό και γίνεται για την δόξα του Θεού και την αναγέννησή μας. Μετά από μία τέτοια απόφαση να είμεθα σίγουροι ότι ο Θεός τίποτα δεν θα μας στερήσει. Εξάλλου η ζωή για μένα αρχίζει μετά την αναγέννηση. Αμήν.

 

ΚΕΦ. Ι΄ΣΤΙΧΟΣ 40

 

«40. Όστις δέχεται εσάς εμέ δέχεται και όστις δέχεται εμέ δέχεται τον αποστείλαντά με».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο απεσταλμένος γνωρίζεται από τον πολυχρόνιο αγώνα τον οποίον διεξάγει κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου. Απεσταλμένος είναι αυτός που φέρει την γνήσια διδασκαλία του Χριστού η οποία θεραπεύει, αναγεννά και ζωοποιεί τον άνθρωπο και ειδικότερα τους νέους μαθητές του Χριστού. Απεσταλμένος Θεού είναι αυτός που ενδιαφέρεται για την αναγέννηση του λαού του Θεού και ειδικά για το ποίμνιο που ο Θεός του έδωσε ώστε να εργάζεται με θυσία μέρα και νύχτα. Απεσταλμένος Θεού είναι αυτός ο οποίος αντιμετωπίζει τα πράγματα σύμφωνα με τις εντολές του Θεού και το πνεύμα του Θεού. Απεσταλμένος Θεού είναι αυτός που σε όλη του την ζωή βοηθά τον λαό του Θεού. Μάλιστα αγωνίζεται να αναγεννήσει τον λαό του Θεού και να τον οδηγήσει στο θρόνο του Θεού. Απεσταλμένος Θεού είναι αυτός που δεν ενδιαφέρεται για τίτλους και τιμές. Ο τίτλος που φέρει και επιδιώκει είναι να έχει αγάπη προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο και εχθρό, ταπείνωση με τα στοιχεία που την διέπουν (δεν είμαι τίποτα, δεν έκανα τίποτα, δεν ξέρω τίποτα), σοφία Θεού ώστε δι’ αυτών των στοιχείων να γίνει αδελφός Χριστού και αδελφός με τον αδελφό (συνάνθρωπο). Απεσταλμένος είναι αυτός που εργάζεται να ζωοποιήσει τον άνθρωπο και όλο το ανθρώπινο γένος χωρίς να προσωποληπτεί θυσιάζοντας τα πάντα. Απεσταλμένος στη γη πιστεύω ότι είναι η Φωνή του Θεού. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. Ι΄ΣΤΙΧΟΣ 42

 

«42. Και όστις ποτίση ένα των μικρών τούτων ποτήριον μόνον ψυχρού ύδατος εις όνομα μαθητού, αληθώς σας λέγω, δεν θέλει χάσει τον μισθόν αυτού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αυτός που δεν θα χάσει τον μισθό του είναι αυτός που τον μοιράζει, είτε πνευματικό μισθό είτε υλικό μισθό με στόχο την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου. Αυτού ο μισθός θα υπάρχει πάντα, των άλλων που τον έχουν για τον εαυτό τους θα κοπεί αργά ή γρήγορα. Όταν τα διαθέτουμε όλα για την δόξα του Θεού τότε θα αποκτήσουμε πολλούς μισθούς.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄

 

ΚΕΦ. ΙΑ΄ΣΤΙΧΟΣ 3

 

«3. και είπε προς αυτόν· Συ είσαι ο ερχόμενος, ή άλλον προσδοκώμεν;».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Για να μην πέσουμε σε αυτή την παγίδα, να μελετούμε τον Λόγο του Θεού ουσιαστικά, εμπεριστατωμένα και σε λεπτομέρεια. Το σπουδαιότερο όλων να εφαρμόζουμε ό,τι βρίσκουμε στον Λόγο του Θεού. Μην κάνουμε τους μεγάλους και τους τρανούς πριν την ώρα μας, χρειάζονται χρόνια για να αναγεννηθούμε. Ας το προσέξουμε αυτό. Να μιλάμε με αγάπη μέχρι ο Θεός να αναλάβει και να συμβουλεύει την ζωή μας. Η αφιέρωση και το άψογο πνευματικό παράδειγμα ή πνευματικό επίπεδο διεπόμενο από έργα αγάπης, καθιστούν έναν άνθρωπο απεσταλμένο του Θεού. Μάλιστα το αποκορύφωμά του είναι ότι δεν χάνει την πίστη του και δεν αφήνει τον αγώνα του κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και αν βρίσκεται, αντιμετωπίζοντας τα πάντα ως θέλημα του Θεού το οποίο έχει υιοθετήσει σαν πρώτη αρχή στην καθημερινότητά του. Αυτός είναι απεσταλμένος. Δεν κάνουν απεσταλμένο έναν που τα λέει καλά, αλλά έναν που κάτω από πολυποίκιλους πειρασμούς συνεχίζει ακάθεκτος στο να φέρει εις πέρας την αποστολή του. Μπροστά στο θέλημα του Θεού όλα γι’ αυτόν τον απεσταλμένο λαμβάνουν δεύτερη θέση στην ζωή του. Αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΑ΄ΣΤΙΧΟΣ 6

 

«6. και μακάριος είναι όστις δεν σκανδαλισθή εν εμοί».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Μη γένοιτο Κύριε εις ημάς. Σε παρακαλούμε Κύριε μη εισενέγκης ημάς εις τέτοιον πειρασμό. Ο σκανδαλισμός λαμβάνει χώρα στον μη αναγεννημένο άνθρωπο. Το πνευματικό μας επίπεδο μπορούμε να το καταλάβουμε εύκολα. Αν σκανδαλιζόμαστε και χάνουμε την ειρήνη μας κάθε στιγμή, τότε θέλουμε δουλειά. Αν όμως καλύπτουμε τα λάθη των συνανθρώπων μας και εμείς συμπεριφερόμαστε με αγάπη, τότε φτάσαμε στην θέωση. Πάντως αυτός που σκανδαλίζει και αυτός που σκανδαλίζεται βρίσκονται στην ίδια μοίρα. Αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΑ΄ΣΤΙΧΟΣ 11

 

«Αληθώς σας λέγω, μεταξύ των γεννηθέντων υπό γυναικών δεν ηγέρθη μεγαλήτερος Ιωάννου του βαπτιστού· πλην ο μικρότερος εν τη βασιλεία των ουρανών είναι μεγαλήτερος αυτού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο λόγος διότι θα εισέλθει από την ζωή στην ζωή. Οι άνθρωποι οι οποίοι ακολούθησαν τον Θεό προ της ημέρας όπου ο Θεός θα δημιουργήσει τον περιούσιο λαό ο οποίος θα ενδυθεί την θέωση καθιστώντας την βασιλεία του Θεού μέσα του και γύρω του με όλες τις ιδιότητες του Θεού, θα καταλάβουν ότι ο χρόνος και η εξέλιξη δημιούργησε το έθνος το Άγιο του Θεού, διότι θα αποκωδικοποιήσει όλα τα μυστήρια εκείνα του Θεού τα οποία θα θέσει και μέσα του ώστε να λειτουργούν στην καθημερινότητά του όπως ο Κύριος.

 

ΚΕΦ. ΙΑ΄ΣΤΙΧΟΣ 25

 

«25. Εν εκείνω τω καιρώ αποκριθείς ο Ιησούς είπε· Δοξάζω σε, Πάτερ, κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας ταύτα από σοφών και συνετών και απεκάλυψας αυτά εις νήπια·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο Θεός δεν θέλει εγωιστές και ξερόλες στην βασιλεία του, γι’ αυτό η σοφία του επιλέγει να αναγεννήσει τους ασήμαντους κατά κόσμο δίνοντάς τους την σοφία του και να κατεβάσει τους σημαντικούς κατά κόσμο δίνοντας εις αυτούς μωρία, ώστε να φέρει ισότητα μεταξύ των ανθρώπων. Ας δούμε ποιοι ήταν οι μαθητές του και ας δούμε ότι και εμείς δεν διαφέρουμε πολύ σε πνευματικό επίπεδο από αυτούς. Δόξα να έχεις Κύριε και βοήθησέ μας όταν αναγεννηθούμε να μην νιώθουμε ότι είμεθα κάτι αλλά ότι εσύ με την δική σου δόξα και σοφία μας αναγέννησες ώστε να πάρουμε θάρρος και να εξελιχθούμε συν Θεό ίνα φτάσουμε τους υπερβατικούς στόχους που εσύ διά της πίστεως μας δίνεις και διά του Ευαγγελίου σου με σκοπό να γίνουμε ταπεινοί, να γίνουμε αγάπη η οποία στρέφεται προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο και εχθρό, να γίνουμε έλεος, να γίνουμε ό,τι και εσύ. ΑΜΗΝ.

 

ΚΕΦ. ΙΑ΄ΣΤΙΧΟΙ 28 – 30

 

«28. Έλθετε προς με, πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι και εγώ θέλω σας αναπαύσει.

29. Άρατε τον ζυγόν μου εφ' υμάς και μάθετε απ' εμού, διότι πράος είμαι και ταπεινός την καρδίαν και θέλετε ευρεί ανάπαυσιν εν ταις ψυχαίς υμών·

30. διότι ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίον μου ελαφρόν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όταν το διάβασα αυτό το 1988 πήρα την οικογένειά μου και έτρεξα να κάνω το πορευθέντες. Στο πορευθέντες γνώρισα τον εαυτό μου μέσα από τους συνανθρώπους μου. Έτσι, αφού συνεχίζω τον αγώνα αυτόν, συνεχίζω να σπουδάζω την σοφία του Θεού την οποίαν προσπαθώ να θέτω μέσα μου. Με τον σχετικό αγώνα είδα ακόμη ότι ο Λόγος του Θεού είναι αληθής, αληθέστατος, χρήσιμος και ωφέλιμος για όλους τους ανθρώπους. Μάλιστα κατέληξα ότι χωρίς τα στοιχεία του Θεού ο άνθρωπος δεν είναι άνθρωπος. Όποιος θέλει ανάπαυση δεν έχει παρά να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Η σοφία του, το έλεός του, η αγάπη του, η ζώσα πίστη, οι εντολές του, η αναγέννηση συντελούν στην διαμόρφωση ενός χαρακτήρα γεμάτου πνεύμα Θεού και σοφίας Θεού. Αυτός ο Λόγος του Θεού θα φέρει τον άνθρωπο που αφιερώνεται στην ανάπαυση ψυχής και σώματος καθώς και στην επίγνωση ώστε μετέπειτα διεξάγοντας αγώνες με πλήρη σοφία και ταπείνωση για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου, να γίνει κληρονόμος, συγκληρονόμος και συμμέτοχος της δόξης του Θεού. Να ξέρετε ότι ο τολμών νικά.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄

 

ΚΕΦ. ΙΒ΄ΣΤΙΧΟΣ 7

 

«7. Εάν όμως εγνωρίζετε τι είναι, Έλεον θέλω και ουχί θυσίαν, δεν ηθέλετε καταδικάσει τους αθώους».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αυτός είναι ο όρος ο οποίος πρέπει να τηρηθεί απ’ όλους τους νέους μαθητές αν θέλουν να εισέλθουν διά της ζωής στην βασιλεία του Θεού. Αφού ο Θεός αγκαλιάζει εμάς και μας δίνει απλόχερα τις ευλογίες του, εμείς γιατί παρουσιάζουμε μικρότητες οι οποίες καταλήγουν σε κρίσεις και επικρίσεις για τους αδελφούς; Πρέπει να χαρίζουμε το έλεος χωρίς μέτρο σε όλους φίλους και εχθρούς, αδελφούς και εχθρούς αν θέλουμε να δούμε άσπρη μέρα, ώστε να ομοιάσουμε του Κυρίου μας στην συμπεριφορά και στις συνήθειές του. Ο Πέτρος είπε: Πόσες φορές κύριε να συγχωρήσω τον αδελφόν μου; επτά; Και ο Χριστός του απάντησε εβδομηκοντάκις επτά. Αυτή η λογική θα πρέπει να διέπει τα τέκνα τα οποία ανήκουν στην Φωνή του Θεού. Αν δεν δώσουμε έλεος στους συνανθρώπους θα ομοιάζουμε με εκείνους στην παραβολή που ο Θεός τους χάρισε τα εκατομμύρια που του χρωστούσαν και αυτοί έπνιγαν τον συνάνθρωπό τους για μία δραχμή. Προσοχή, διότι αν φερόμεθα έτσι τότε θα χάσουμε τα πάντα. Όταν έχουμε το έλεος του Θεού στην ζωή μας, τότε δι’ αυτού του ελέους γκρεμίζουμε το μεσότοιχο της έχθρας μεταξύ Θεού και εμάς, μεταξύ των αδελφών μας, μεταξύ των εχθρών μας, μεταξύ του διαβόλου ώστε και αυτός να γίνεται σε μας παιδαγωγός. Διότι με το έλεος βλέπουμε ότι τα πάντα συνεργούν στο αγαθό τοις αγαπώσιν τον Θεόν. Το έλεος λοιπόν να καταδιώκει την ζωή μας σε προσωπικό και σε γενικό επίπεδο και η αναγέννηση να διαμορφώνει την εξέλιξή μας ως υπερβατικά όντα έναντι της παρουσίας του Θεού.

 

ΚΕΦ. ΙΒ΄ΣΤΙΧΟΣ 30

 

«30. Όστις δεν είναι μετ' εμού είναι κατ' εμού και όστις δεν συνάγει μετ' εμού σκορπίζει».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο λόγος διότι όταν ένας άνθρωπος δεν έχει Θεό ώστε να ξέρει τι να συνάξει και τι να πετάξει θα οδηγηθεί σε αδιέξοδο αργά ή γρήγορα. Κατά του Θεού είμεθα όταν τα λόγια μας λένε άλλα και τα έργα μας πράττουν άλλα.

 

ΚΕΦ. ΙΒ΄ΣΤΙΧΟΣ 31

 

«31. Διά τούτο σας λέγω, Πάσα αμαρτία και βλασφημία θέλει συγχωρηθή εις τους ανθρώπους, η κατά του Πνεύματος όμως βλασφημία δεν θέλει συγχωρηθή εις τους ανθρώπους·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η βλασφημία του πνεύματος γίνεται από εμάς όταν δεν πιστεύουμε στα χαρίσματα, στα σημεία, στους καρπούς και όταν δεν πιστεύουμε ότι δυνάμεθα να γίνουμε μέτοχοι αυτών. Με λίγα λόγια όταν δεν πιστεύουμε ότι συν Θεό μπορούμε να ζήσουμε και να ευλογηθούμε υπέρ κόρον εις όλους τους τομείς λαμβάνοντας εις την ζωή μας όλες τις δωρεές του Θεού. Ακόμη βλασφημία του πνεύματος είναι όταν δεν πιστεύουμε στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Είναι πολύ τρελό και παράλογο να βλέπουμε όλη αυτή την κοσμογονία και να αδιαφορούμε για τον Δημιουργό ή να πιστεύουμε ότι τυχαία εξελίχτηκε, αναπτύχθηκε και έφτασε ως εδώ και ότι δεν κρύβεται πίσω από αυτή ο ουράνιος Πατέρας Θεός. Ειδικά με την παρουσία του ανθρώπου ως λογικό ον μέσα στην κτίση.

 

ΚΕΦ. ΙΒ΄ΣΤΙΧΟΣ 37

 

«37. Διότι εκ των λόγων σου θέλεις δικαιωθή και εκ των λόγων σου θέλεις καταδικασθή».

υ θέλεις καταδικασθή >>.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Προσοχή λοιπόν, εκ της πολυλογίας δεν λείπει η αμαρτία. Όταν τα λόγια μας εφαρμόζονται θα δικαιωθούμε και όταν τα λόγια μας δεν εφαρμόζονται θα καταδικαστούμε. Την δικαίωση ή την καταδίκη θα την κάνει ο καθένας μόνος του με την συνείδησή του. Συνείδηση ελέους χρειάζεται να έχουμε για να δικαιωθούμε και να μην καταδικαστούμε. Μία ημέρα είπε η γλώσσα στον εγκέφαλο, καλημέρα και ο εγκέφαλος απάντησε, από σένα θα εξαρτηθεί. Χρειάζεται λοιπόν να θέτουμε φύλακα περί των χειλέων ώστε να μην κουράζουμε το είναι μας, το σώμα μας, το μυαλό μας και το οδηγούμε σε αδιέξοδο με πονοκεφάλους και ανίατες, αθεράπευτες ασθένειες.

 

ΚΕΦ. ΙΒ΄ΣΤΙΧΟΣ 48

 

«48. Ο δε αποκριθείς προς τον ειπόντα τούτο προς αυτόν είπε· Τις είναι η μήτηρ μου και τίνες είναι οι αδελφοί μου;».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η σαρκική οικογένεια είναι ενωμένη και υπάρχει μέχρι τον θάνατο, η πνευματική μένει εις τον αιώνα. Άρα η οικογένειά μας είναι αυτοί οι οποίοι ακούνε τον Λόγο του Θεού και τηρούν αυτόν. Ο Χριστός ήταν ιδεώδης άνθρωπος και δεν επηρεαζόταν η προσωπικότητά του ή τα συναισθήματά του από τα οικεία πρόσωπα. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι οι σχέσεις που έχουμε θα πρέπει να διέπονται από στοιχεία ευγενούς άμιλλας και από ανυπόκριτη αγάπη, όμως, μπροστά στο θέλημα του Θεού όλα να λαμβάνουν δεύτερη θέση ξεκαθαρίζοντας την θέση μας με όλους τους ανθρώπους όπως εδώ ο Χριστός. Αν δεν θέλουν να ακολουθήσουν οι συνάνθρωποί μας ή τα οικεία πρόσωπα τον δρόμο που χάραξε μπροστά μας ο Πατέρας μας, ο Θεός τότε να συνεχίσουμε ώστε να φέρουμε την αποστολή μας εις πέρας αδιαφορώντας για το τι θέλουν να επιβάλλουν σε εμάς μέσα από συναισθήματα τα οποία εκδηλώνουν αδυναμία, τα οποία αν τα υιοθετήσουμε είναι ικανά να μας αφήσουν έξω της βασιλείας του Θεού. Καλύτερα να ντρέπονται οι φίλοι μας, οι αδερφοί μας, οι συνάνθρωποί μας για εμάς παρά ο Πατέρας Θεός μας.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄

 

ΚΕΦ. ΙΓ΄ΣΤΙΧΟΣ 11

 

«11. Ο δε αποκριθείς είπε προς αυτούς· Διότι εις εσάς εδόθη να γνωρίσητε τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών, εις εκείνους όμως δεν εδόθη.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Μυστήριο είναι ό,τι δεν εννοούμε ή ό,τι δεν καταλαβαίνουμε όπως ο Θεός, όπως η Δημιουργία, όπως η αγάπη, όπως ο ύπνος, όπως η άφθαρτη αιώνια ζωή, όπως ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα ή όπως τα χαρίσματα, τα σημεία, οι καρποί, όπως ο άνθρωπος, όπως η λογική που εξασφάλισε ο άνθρωπος από τον Θεό. Όταν λοιπόν τα εννοήσουμε όλα αυτά και τα αποκωδικοποιήσουμε τότε θα είμεθα ένας από αυτούς που ευαρέστησαν τον Θεό και του δόθηκαν ώστε να τα γνωρίζει ουσιαστικά και να τα κληρονομήσει, διότι μέσα σε αυτά κρύβεται ο αγιασμός, η σοφία του Θεού, η άφθαρτη ζωή, η αιώνια ζωή. Όταν δεν τα γνωρίσουμε και δεν τα εννοήσουμε ουσιαστικά θα ανήκουμε εις εκείνους που ο Θεός τα έκρυψε. Μη γένοιτο! Δηλαδή τα ανωτέρω που ανέφερα όταν δεν γνωρίζουμε τον τρόπο παρουσίας τους και την εξέλιξή τους, τότε δεν μπορούμε να αναγεννηθούμε και να ολοκληρωθούμε.

 

ΚΕΦ. ΙΓ΄ΣΤΙΧΟΣ 12

 

«12. Διότι όστις έχει, έτι θέλει δοθή εις αυτόν και θέλει περισσευθή· όστις όμως δεν έχει και ό,τι έχει θέλει αφαιρεθή απ' αυτού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όποιος έχει Θεό, ουσιαστικά Θεό στην ζωή του θα του δοθούν όλα τα του Θεού και όλα τα του κόσμου. Όποιος δεν έχει Θεό, με τον λάθος τρόπο χειρισμού τον οποίον επέλεξε μέσα από την αμαρτία στοιχειοθετώντας τον εαυτό του εις αυτήν, αυξάνοντας μέσα από την άγνοια η οποία συνεχίζει να υπάρχει στην ζωή του, θα τα χάσει όλα όσα έχει διά της μωρίας του εγωισμού που του εξασφαλίζει το σύστημα του κόσμου. Ο τρόπος που θα τα χάσει είναι διά της φθοράς και διά του θανάτου. Μη γένοιτο σε εμάς.

 

ΚΕΦ. ΙΓ΄ΣΤΙΧΟΣ 15

 

«15. διότι επαχύνθη η καρδία του λαού τούτου και με τα ώτα βαρέως ήκουσαν και τους οφθαλμούς αυτών έκλεισαν μήποτε ίδωσι με τους οφθαλμούς και ακούσωσι με τα ώτα και νοήσωσι με την καρδίαν και επιστρέψωσι και ιατρεύσω αυτούς».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ζούμε σε μία εποχή των εσχάτων χρόνων όπου η αμαρτία φτάνει στο πλήρες και θα είναι ευχής έργον όλοι εμείς οι οποίοι προσπαθούμε να αναπτύξουμε το αγαθό στην ζωή μας, να εντείνουμε τον αγώνα μας ώστε να φέρουμε ανθρώπους στον Χριστό και να συμβάλλουμε στο να αυξηθεί το αγαθό στον κόσμο. Ο διάβολος, όταν ο άνθρωπος είναι μακριά από τον Θεό βρίσκει έδαφος και καταστρέφει τις αισθήσεις του, καταστρέφει την πνευματική εξέλιξή του, καταστρέφει την λογική του Θεού μέσα του και γύρω του, ώστε να μην δύναται να συλλάβει το θέλημα του Θεού, τις αρχές του Θεού. Με λίγα λόγια καταστρέφει τον άνθρωπο διά των παθών, διά των αδυναμιών, διά της αμαρτίας. Η καταστροφή γίνεται, προέρχεται λόγω της παχυλότητας του υλιστικού στοιχείου το οποίο εξασφάλισε σήμερα σε όλους τους ανθρώπους την πολυποίκιλη αμαρτία, η οποία εκδηλώνεται με εωσφορικά στοιχεία μεταξύ των ανθρώπων, ώστε όλοι να έχουν θεοποιήσει την ύλη και το χρήμα. Καθώς έκλεισαν όλων τα πνευματικά μάτια και αυτιά και η καρδιά δεν εκδηλώνει πλέον αγαθά συναισθήματα. Όλοι έχουν σκληρύνει. Ο τρόπος που κλείνουν όλα τα του Θεού είναι το παρόν δαιμονισμένο σύστημα του κόσμου. Τελευταία η αμαρτία και η αποστασία όλων των ανθρώπων ώστε να απέχουν συνειδητά από τον Θεό. Πρέπει να προσέξουμε, διότι αν συνεχίσουμε κατ’ αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπίσουμε επώδυνες καταστάσεις, όχι μόνο σε προσωπικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.

 

ΚΕΦ. ΙΓ΄ΣΤΙΧΟΣ 46

 

«46. όστις ευρών ένα πολύτιμον μαργαρίτην, υπήγε και επώλησε πάντα όσα είχε και ηγόρασεν αυτόν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο μαργαρίτης είναι ο Χριστός, η άγια διδασκαλία του και ο απεσταλμένος του. Όταν κάποιος εννοήσει τον Άγιο Ιησού, την διδασκαλία του και τον απεσταλμένο του όλα θα τα πουλήσει, όλα θα τα πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων και θα ασχοληθεί με αυτούς. Ο λόγος είναι διότι αυτοί ξέρουν τι θα του μεταδώσουν και πώς θα τον αναγεννήσουν, ώστε η ζωή του να ευλογηθεί. Πάντως όλα είναι χρήσιμα και απαραίτητα στην ζωή του ανθρώπου, όταν όμως γνωρίσει τον μαργαρίτη (τον Χριστό, την διδασκαλία του και τον απεσταλμένο του) όλα τα άλλα μπαίνουν σε δεύτερη θέση χωρίς να απορρίπτονται, διότι και αυτά ανήκουν στην σοφία του Θεού όταν διέπεται από σοφία Θεού ο άνθρωπος και παίρνουν αξία. Κάποτε σε μία πόλη έγινε ένας πόλεμος. Όλοι έφυγαν στα βουνά και στα χέρια τους κουβαλούσαν είδη πρώτης ανάγκης. Ένας πήρε το Ευαγγέλιο του Χριστού στα χέρια του και έναν άνθρωπο και πήγαινε και αυτός στο βουνό. Τον ρώτησε κάποιος, γιατί κουβαλάς αυτόν στην πλάτη σου; Αυτός απάντησε, είναι ο πνευματικός μου και είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχω. Έτσι να κάνουμε και εμείς, να κουβαλάμε τον Χριστό και τον πνευματικό μας. Αν χάσουμε αυτά είναι θέμα χρόνου να χάσουμε τα πάντα από την ζωή μας.

 

ΚΕΦ. ΙΓ΄ΣΤΙΧΟΣ 50

 

«50. και θέλουσι ρίψει αυτούς εις την κάμινον του πυρός· εκεί θέλει είσθαι ο κλαυθμός και ο τριγμός των οδόντων».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Μακριά από τον ζώντα Χριστό υπάρχει η κάμινος του πυρός, η οποία θα υπάρχει πάντα στην ζωή μας και είναι η αμαρτία η οποία προέρχεται από το μεταπτωτικό σύστημα του κόσμου που στηρίζεται στα χρήματα. Αν δεν εννοήσουμε τον Χριστό και την διδασκαλία του, η κάμινος θα αυξάνει σε καθημερινή βάση στην ζωή μας. Εν όσο λοιπόν έχουμε καιρό ας μαζέψουμε αμάραντο θησαυρό ώστε ο θησαυρός αυτός που είναι ο Χριστός να μας αποτρέψει από την κάμινο του πυρός η οποία ανάβει μόνο μέσα μας.

 

ΚΕΦ. ΙΓ΄ΣΤΙΧΟΣ 52

 

«52. Ο δε είπε προς αυτούς· Διά τούτο πας γραμματεύς, μαθητευθείς εις τα περί της βασιλείας των ουρανών, είναι όμοιος με άνθρωπον οικοδεσπότην, όστις εκβάλλει εκ του θησαυρού αυτού νέα και παλαιά».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Τα νέα και τα παλαιά υπάρχουν στην Καινή και Παλαιά Διαθήκη. Θέλω να ερευνούμε τον Λόγο του Θεού και να αντλούμε ό,τι καλό και αγαθό υπάρχει σε αυτόν, ό,τι δεν το εννοούμε να το αφήνουμε ίσως αργότερα να το εννοήσουμε. Νέα και παλαιά υπάρχουν σε όλη την παγκόσμια πνευματική αλλά και ανθρώπινη ιστορία. Νέα και παλαιά υπάρχουν σε όλον τον πνευματικό κόσμο, σε όλον τον επιστημονικό, ιατρικό κόσμο. Νέα και παλαιά υπάρχουν μέσα στην Δημιουργία, νέα και παλαιά υπάρχουν σήμερα πάνω στην ζωή την άφθαρτη, στον θάνατο και στην ζωή. Να σπουδάζουμε τα πάντα, να μελετάμε τα πάντα, να γνωρίζουμε ότι η πνευματική μας εξέλιξη θα μας φέρει στον θρόνο του Θεού και ο λόγος διότι η σοφία του είναι παντού. Να προσέξουμε κάτι, να μην απορρίψουμε ποτέ τίποτα, να μην δογματιστούμε ποτέ με τίποτα, να είμεθα ανοιχτοί στο μυαλό και να αλλάζουμε εύκολα όταν συντελείται κάτι καινούργιο στην ζωή μας. Αμήν.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄

 

ΚΕΦ. ΙΔ΄ΣΤΙΧΟΣ 23

 

«23. Και αφού απέλυσε τους όχλους, ανέβη εις το όρος κατ' ιδίαν διά να προσευχηθή. Και ότε έγεινεν εσπέρα, ήτο μόνος εκεί».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το όρος έχει ασύλληπτες δυνάμεις. Η μεγαλύτερη είναι η σιωπή. Μέσα στην σιωπή λειτουργεί ο Θεός. Ο άνθρωπος συλλαμβάνει διά της σιωπής την φωνή του Θεού η οποία τον νουθετεί, τον εξελίσσει, τον αναγεννά και τον κατευθύνει στο να πράττει το σωστό. Πολλοί άνθρωποι δεν είχαν σε παλαιότερες εποχές αυτόν τον πνευματικό πλούτο που έχουμε εμείς σήμερα και όμως χωρίς βιβλία έγιναν κάτοχοι πολλών πνευματικών στοιχείων, πολλών υλικών στοιχείων ή πολλών βιολογικών στοιχείων. Άρα, η σιωπή έχει ασύλληπτες έννοιες διότι εκεί στην σιωπή βρίσκεται ο Θεός, ο μέγας διδάσκαλος όλων των γνώσεων.

Χρειάζεται να καταφεύγουμε στο όρος, στο βουνό ώστε να βρούμε το όρος του Θεού μέσα μας. Αφού ο Κύριος το επέλεγε ώστε να πηγαίνει πάει να πει ότι κάτι ξέρει. Έχουμε διαβάσει ότι οι συνάνθρωποί του έμεναν άφωνοι λέγοντας, πώς αυτός γνωρίζει τα πάντα χωρίς να έχει πάει ούτε σχολείο; Θα πρέπει και εμείς να επιλέγουμε το όρος και είναι σίγουρο ότι εκεί θα γνωρίσουμε τον Πατέρα, ο οποίος θα μας εξελίξει θετικά. Ο κόσμος και οι κοινωνίες δεν μπορούν να μας εξασφαλίσουν την σύνδεση αυτή, διότι στους χώρους των ανθρώπων δεν υπάρχει σιωπή ώστε να ακούσουμε την ζώσα φωνή του ζώντος Θεού.

 

ΚΕΦ. ΙΔ΄ΣΤΙΧΟΣ 33

 

«33. οι δε εν τω πλοίω ελθόντες προσεκύνησαν αυτόν, λέγοντες· Αληθώς Θεού Υιός είσαι».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Τα έργα της αγάπης, της θυσίας, οι ενέργειες των δυνάμεων της πίστεως (θαύματα) καθιστούν έναν άνθρωπο Υιό Θεού. Χρειάζεται να ξεκινήσουμε αγώνες ώστε να γίνουμε με τα στοιχεία του Ευαγγελίου Υιοί Θεού. Στην συνέχεια τα έργα μας θα αποδείξουν ότι είμεθα υιοί Θεού. Μερικοί επειδή μελετούν ή προσεύχονται νομίζουν ότι είναι υιοί Θεού. Χρειάζονται λοιπόν τα έργα. Ο Θείος Ιάκωβος φανερώνει διά της ομολογίας του, δείξόν μοι την πίστιν σου εκ των έργων σου. Τα αγαθά μας έργα θα διαμορφώσουν τον χαρακτήρα μας και θα τον κάνουν να ζει, να σκέφτεται, να ενεργεί με ρυθμούς Χριστού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄

 

ΚΕΦ. ΙΕ΄ΣΤΙΧΟΣ 4

 

«4. Διότι ο Θεός προσέταξε, λέγων· Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα· και, Ο κακολογών πατέρα ή μητέρα εξάπαντος να θανατόνηται·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Δεν τιμάμε τον πατέρα μας ή την μητέρα μας με το να τους επισκεπτόμαστε ανά μεγάλα χρονικά διαστήματα. Τους τιμάμε με το να τους έχουμε κοντά μας και να μεριμνούμε με όλες μας τις δυνάμεις γι’ αυτούς. Οι γονείς μας φέρνουν στην ζωή, τους χρωστάμε λοιπόν πολλά. Ο Θεός μας πολλαπλασιάζει αυτή και του χρωστάμε πολλά. Αν και οι δύο γονείς ή ο Θεός δεν μας ζητούν τίποτα, εμείς αν θέλουμε ας τους τιμάμε. Επαναλαμβάνω, η τιμή δίδεται με το να είμεθα κοντά και να τους παρέχουμε τα απαραίτητα, καθώς να έχουμε αγαθή, φιλική σχέση μαζί τους. Δεν αρκεί μόνο ένα δώρο Χριστούγεννα και Πάσχα.

 

ΚΕΦ. ΙΕ΄ΣΤΙΧΟΣ 9

 

«9. Εις μάτην δε με σέβονται, διδάσκοντες διδασκαλίας, εντάλματα ανθρώπων».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Οι τύποι και οι θεωρίες που απέχουν από τον Λόγο του Θεού είναι εντάλματα ανθρώπων. Πρέπει να προσέχουμε από τα εντάλματα των ανθρώπων γιατί έχει αποδειχθεί ότι οδηγούν τους ανθρώπους και τα έθνη στον όλεθρο, στην καταστροφή, στην απώλεια. Οι εντολές του Θεού οι οποίες στρέφονται ως προς τον εαυτό μας, ως προς τον Θεό και ως προς τον πλησίον μας είναι αυτές που θα ωφελήσουν την ζωή μας και την Δημιουργία ολόκληρη. Όταν εννοηθούν όλα αυτά και κατόπιν με τον σχετικό αγώνα λάβουν χώρα στην ζωή μας, θα ιδρύσουμε αυτόν τον κόσμο τον οποίον ο Θεός προείδε και που διά του οποίου έδωσε την ζωή του λύτρο αντί πολλών. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΕ΄ΣΤΙΧΟΣ 13

 

«13. Ο δε αποκριθείς είπε· Πάσα φυτεία, την οποίαν δεν εφύτευσεν ο Πατήρ μου ο ουράνιος, θέλει εκριζωθή».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η φυτεία που δεν φύτεψε ο Πατέρας, ο Θεός είναι ο διάβολος, οι άγγελοί του και η αμαρτία. Αυτή η φυτεία και όσοι έχουν σαν θεωρία την διδασκαλία τους η οποία αντιτάσσεται στο θέλημα του Θεού, θα εκριζωθούν αργά ή γρήγορα. Η Φωνή Θεού άρχισε την εκρίζωση της φυτείας (διάβολος) από τα μέλη του Θεού που είναι οι άνθρωποι. Ο διάβολος θα ριχθεί στην άβυσσο όταν οι άνθρωποι αναγεννηθούν κατά Θεό. Τότε δεν θα μπορεί να βρει ούτε έναν άνθρωπο να μπει μέσα του και να κάνει τα έργα του, έτσι θα ζει αιώνια μόνος του στην άβυσσο.

Όσο δεν πλησιάζουμε προς τον Θεό και δεν ολοκληρώνουμε την μετάνοιά μας και την αναγέννησή μας, ο διάβολος θα βρίσκει πάντα πρόσφορο έδαφος και με την άγνοια που μας διέπει θα μπαίνει στην ζωή μας και θα προκαλεί δυσάρεστα γεγονότα. Μη γένοιτο! Να προσευχόμαστε και να λέμε το μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού και συνάμα να εντρυφούμε μέσα στον Λόγο του Θεού για να αποφύγουμε τις παγίδες του οι οποίες μας οδηγούν στο να χάνουμε την ψυχή μας και το σώμα μας. Αμήν.

 

 

ΚΕΦ. ΙΕ΄ΣΤΙΧΟΣ 14

 

«14. Αφήσατε αυτούς· είναι οδηγοί τυφλοί τυφλών· τυφλός δε τυφλόν εάν οδηγή, αμφότεροι εις βόθρον θέλουσι πέσει».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Τυφλός είναι αυτός που θεωρεί τον εαυτόν του γνώστη των πάντων. Ο εγωισμός αυτός προέρχεται από διάφορους τίτλους κοσμικούς ή πνευματικούς που κατέχει. Κοιτάζω καμιά φορά στην τηλεόραση ανθρώπους οι οποίοι θέλουν υποτίθεται το καλό των συνανθρώπων τους και δεν έχουν κανένα κοινό σημείο με την αλήθεια του Ευαγγελίου, όλοι θέλουν την εξουσία για τα δικά τους συμφέροντα και τις προσωπικές τους φιλοδοξίες. Οι άνθρωποι τους εμπιστεύονται και στο τέλος το πληρώνουν αυτό πολύ ακριβά. Οι πολιτικοί άρχοντες χρησιμοποιούν τον λαό και έτσι λαμβάνουν εξουσίες για προσωπικά συμφέροντα και ο λαός πάντα βρίσκεται σε ένα καμίνι που βράζει, ενώ οι ίδιοι έχουν προνόμια που τους εξασφαλίζουν μία άνετη ζωή. Οι πνευματικοί ηγέτες χρησιμοποιούν τον Θεό και εκμεταλλεύονται την άγνοια των συνανθρώπων τους, έτσι στο όνομα του Χριστού λαμβάνουν εξουσίες και εξασφαλίζουν ανέσεις. Πέρασαν δύο χιλιάδες χρόνια που λένε ότι κάνουν το θέλημα του Θεού και βλέπω πως στην χώρα μου το 98% των ανθρώπων έχουν άγνοια του Λόγου του Θεού και όλοι οι άνθρωποι έχουν σαν πολίτευμα το ψέμα. Ας μετανοήσουμε όλοι, διότι έφτασε το τέλος μας. Τυφλός επίσης είναι ο φανατικός ο οποίος θυμώνει, κρίνει, κατακρίνει και μένει ακαλλιέργητος έμπροσθεν της πολυποίκιλης σοφίας του Θεού. Χρειάζεται να προσέχουμε και να απομακρυνόμαστε από αυτούς τους τυφλούς.

 

ΚΕΦ. ΙΕ΄ΣΤΙΧΟΣ 16

 

«16. Και ο Ιησούς είπεν· Έτι και σεις ασύνετοι είσθε;».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ασύνετος είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν εννοεί και δεν κατανοεί το κάλεσμα του Θεού. Χρειάζεται εμείς να προσέξουμε τι ακούμε και ποιο το νόημα των όσων ακούμε. Ο Χριστός διέπεται από σοφία και ανωτερότητα. Χρειάζεται προσοχή! Ο ασύνετος ακόμη στηρίζεται σε τύπους που δεν καλλιεργούν την ψυχή και το πνεύμα του, έτσι παραμένει ακαλλιέργητος και μεταλαμβάνει ανώφελα νοήματα. Θέλω όλοι μας να αγαπάμε τον Χριστό και να παρακολουθούμε την ζωή του σε λεπτομέρεια ώστε να διώξουμε το ασύνετο πνεύμα και να εισέλθουμε σε συνειδητές υποχρεώσεις. Την οποία ζωή του Χριστού φυσικά θα πρέπει να εφαρμόζουμε με την δύναμη την δική του.

 

ΚΕΦ. ΙΕ΄ΣΤΙΧΟΣ 24

 

«24. Ο δε αποκριθείς είπε· Δεν απεστάλην ειμή εις τα πρόβατα τα απολωλότα του οίκου Ισραήλ».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν περιφρονηθεί από τους πάντες. Ο Θεός λοιπόν γι’ αυτό ήρθε, για να αναγεννήσει και να ανεβάσει τους ανθρώπους αυτούς στο επίπεδό του ώστε να εννοήσουν και αυτοί που απέρριψαν τα πρόβατα αυτά ότι άλλες οι βουλές του Θεού και άλλες των ανθρώπων. Μη λοιπόν απορρίπτουμε το σχέδιο του Θεού και τους ανθρώπους που ανήκουν εις την σοφία αυτού, καθώς και στο πάνσοφο σχέδιό του. Εξάλλου, σήμερα ο κόσμος τιμά μόνο τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν χρήματα ή κατέχουν κάποια θέση. Υπάρχουν όμως άνθρωποι οι οποίοι διέπονται από σοφία και από στοιχεία τα οποία πραγματικά όταν ειπωθούν και υλοποιηθούν αλλάζουν τον κόσμο και τον κάνουν ευχάριστο, αιώνιο, γεμάτο καρπούς, χαρίσματα, σημεία, σοφία Θεού κ.λ.π. Μακάρι οι άνθρωποι να έρθουν εις εαυτόν και να δώσουν λόγο-βήμα στους ανθρώπους που έχουν την σοφία του Θεού αλλά και την σοφία του κόσμου, ώστε να διαμορφώσουν όλο το ανθρώπινο γένος σε οικογένεια Θεού.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣ΄

 

ΚΕΦ. ΙΣ΄ΣΤΙΧΟΣ 1

 

«1. Και προσελθόντες οι Φαρισαίοι και οι Σαδδουκαίοι, πειράζοντες αυτόν εζήτησαν να δείξη εις αυτούς σημείον εκ του ουρανού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Σημείο ζητούν οι άπιστοι και αυτοί που έχουν σαν θεωρία το ου με πείσεις και αν με πείσεις. Οι μαθητές του Χριστού δεν ζητούν σημείο διότι έχουν σημείο το ότι ζει ο Θεός μέσα τους. Τα εξωτερικά σημεία είναι γι’ αυτούς πυροτεχνήματα που για λίγο φαίνονται, χαροποιούν και έπειτα χάνονται. Ο Χριστός είναι το υπέρλαμπρο αστέρι που ανάβει μέσα τους. Σημείο για τους μαθητές του Χριστού είναι οι καρποί, τα χαρίσματα, τα σημεία του Αγίου Πνεύματος. Αυτά είναι τα σημεία που θέλουν να λειτουργήσουν μέσα τους οι νέοι μαθητές και γι’ αυτό τον λόγο δεν θέλουν να δουν ή να στηριχτούν σε πυροτεχνήματα. Εξωτερικό σημείο που θα πρέπει να εννοείται και να θαυμάζεται  είναι η Δημιουργία ολόκληρη. Αυτή η Δημιουργία είναι αρκετή, δεν χρειάζονται άλλα σημεία, τα άλλα θα τα δούμε μέσα μας. Επίσης το μεγαλύτερο όλων σημείο είναι ο άνθρωπος ως το μόνο λογικό ον το οποίο εξελίσσεται. Αν αυτά τα δύο δεν φτάνουν (Δημιουργία, άνθρωπος), τότε τίποτα δεν θα βοηθήσει τον άνθρωπο εκείνον που απιστεί και ζητά ένα σημείο. Ας θυμηθούμε τους γραμματείς και τους          Φαρισαίους οι οποίοι αν και είδαν τόσα θαύματα αυτοί πάλι απιστούσαν. Γένοιτο αμήν.

                                                        

 

ΚΕΦ. ΙΣ΄ΣΤΙΧΟΣ 3

 

«3. Υποκριταί, το μεν πρόσωπον του ουρανού εξεύρετε να διακρίνητε, τα δε σημεία των καιρών δεν δύνασθε;».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο υποκριτής έχει στοιχεία που φανερώνουν ότι είναι υποκριτής. Το πρώτο στοιχείο είναι ο φανατισμός. Το δεύτερο τα προσωπικά συμφέροντα. Το τρίτο οι φιλοδοξίες, τίτλοι κοσμικοί. Τέταρτο στοιχείο είναι ότι θέτει νόμους που ο ίδιος δεν εφαρμόζει. Πέμπτο στοιχείο είναι ότι έχει ουσιαστική άγνοια των πραγμάτων που κηρύττει και ειδικότερα του θελήματος του Θεού. Έκτο στοιχείο είναι ότι δεν παρουσιάζει έργα θυσίας αλλά παχιά λόγια. Έβδομο στοιχείο είναι ότι θέλει να διαφέρει από τους άλλους ώστε να δείχνει ανώτερος. Όγδοο στοιχείο είναι ότι δεν εργάζεται ώστε να ανεβάσει και τους συνανθρώπους του στο επίπεδό του, αν είχε επίπεδο. Ένατο, δεν αποκαλύπτει όλο το θέλημα του Θεού στους κηρύττοντες διότι δεν τον συμφέρει, θα αποκαλυφθεί ο ίδιος. Έτσι φανερώνει μέρος των εντολών του Θεού, αυτό που τον καλύπτει στα μάτια του άλλων. Δέκατο, δεν έχει πείρα και εμπειρία των πραγμάτων που εξαγγέλλει παρά ξερή γνώση (η γνώσις φυσιοί, η δε αγάπη οικοδομεί). Ενδέκατο, είναι άπειρη η υποκρισία του έναντι του Θεού και των ανθρώπων με πολυποίκιλες μορφές. Δωδέκατο, η διδασκαλία του δεν είναι εκατό τοις εκατό πάνω στο θέλημα του Θεού αλλά αναμειγνύει το υλικό, το πολιτικό στοιχείο επεξεργάζοντας αυτό με εξουσία την οποία κατέχει λόγω της άγνοιας των ανθρώπων πλουτίζοντας εαυτό. Είναι πολλά τα στοιχεία που εκδηλώνει ο υποκριτής. Να διαβάζουμε μέσα στον Λόγο του Θεού τα ουαί που έχει εξαπολύσει ο Κύριος ώστε να προσέξουμε και να μην πέσουμε στα στοιχεία αυτά.

 

ΚΕΦ. ΙΣ΄ΣΤΙΧΟΣ 6

 

«6. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς· Βλέπετε και προσέχετε από της ζύμης των Φαρισαίων και Σαδδουκαίων».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η ζύμη των γραμματέων και Φαρισαίων είναι εντάλματα ανθρώπων και ξεροί τύποι που γεννά το μεταπτωτικό σύστημα, τα οποία εντάλματα απέχουν από την αλήθεια όσο ο ουρανός από τη γη. Μάλιστα όλα αυτά οδηγούν τους ανθρώπους σε αδιέξοδο σιγά-σιγά και τελευταία καταλήγουν αυτούς σε πνευματική σύγχυση όπως θυμός, στενοχώρια, πονηρίες, φιλοδοξίες, εγωισμούς κλπ. Η ζύμη των γραμματέων και Φαρισαίων ομοιάζει με μία φούσκα γεμάτη αέρα, την οποίαν φουσκώνει ο καθένας μόνος του μπροστά του και δεν βλέπει την αλήθεια που είναι διατυπωμένη μέσα στον Λόγο του Θεού. Μακάρι να βρεθεί ένας άνθρωπος να τραβήξει αυτή την φούσκα από το στόμα του καθενός ώστε να δει τον κόσμο του Θεού. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΣ΄ΣΤΙΧΟΙ 13 – 14

 

«13. Ότε δε ήλθεν ο Ιησούς εις τα μέρη της Καισαρείας της Φιλίππου, ηρώτα τους μαθητάς αυτού, λέγων· Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου;

14. Οι δε είπον· Άλλοι μεν Ιωάννην τον Βαπτιστήν, άλλοι δε Ηλίαν και άλλοι Ιερεμίαν ή ένα των προφητών».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η ημιμάθεια και η πνευματική αστάθεια οδηγούν τους ανθρώπους σε παράλογα συμπεράσματα τα οποία αλλάζουν εις αυτούς ανάλογα με την χρονική περίοδο. Θέλω να ξέρουμε όλοι ότι καμία αποστολή που πέρασε δεν μοιάζει με μία καινούργια. Η καινούργια είναι γραφική και άνωθεν δοσμένη για να εξελίξει τους νέους μαθητές. Η παλιά ήτο για την χρονική περίοδο που υπήρχε. Πρέπει να μελετούμε και να εφαρμόζουμε ουσιαστικά τον Λόγο του Θεού ώστε να εννοήσουμε το σχέδιο και το θέλημά του. Ο οποίος Θεός με τις νέες αποστολές θα μας αφυπνίζει, θα μας εξελίσσει και θα μας χρησιμοποιεί για την τελείωση του σχεδίου του που είναι η ίδρυση της βασιλείας του μέσα μας και γύρω μας.

 

ΚΕΦ. ΙΣ΄ΣΤΙΧΟΣ 20

 

«20. Τότε παρήγγειλεν εις τους μαθητάς αυτού να μη είπωσι προς μηδένα ότι αυτός είναι Ιησούς ο Χριστός».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όταν κάποιος είναι πραγματικά κάτι δεν θέλει να το διαφημίζει ο ίδιος ή οι άνθρωποι που είναι γύρω του. Περιμένει να το αποκαλύψει ο ανώτερός του, ο Θεός. Όταν όμως δεν είναι τίποτα δημιουργεί συνθήκες ώστε οι άλλοι να πιστέψουν ότι είναι κάτι. Χρειάζεται προσοχή, διότι ο άνθρωπος αυτός διέπεται από σχιζοφρένεια. Ο λόγος διότι απειλεί, θυμώνει, κρίνει, πολεμά όποιον δεν πιστεύει ότι είναι κάτι. Σήμερα ολόκληροι λαοί έχουν βυθιστεί στον εγωισμό αυτόν και μύγα δεν δέχονται στο σπαθί τους. Ο Χριστός που ήταν Χριστός, Σωτήρας, Θεός έπλυνε και τα πόδια του Ιούδα ο οποίος δεν τον είχε αναγνωρίσει, ενώ ο Κύριος μέχρι τέλους δεν τον απέκλειε από το σχέδιό του. Αυτός παρ’ όλες τις θετικές ενέργειες που έλαβε από τον Χριστό στην ζωή του συνέχισε να ζει στην αδιαλλαξία και στον εωσφορικό εγωισμό του που του εξασφάλιζε στην ζωή του τα προσωπικά του συμφέροντα. Θα πρέπει να έχουμε σοφία η οποία φανερώνεται ως εξής: Οι φίλοι να είναι πάντα κοντά μας και οι εχθροί μας κοντύτερα διότι αυτοί θα σφραγίσουν την αποστολή μας.

 

ΚΕΦ. ΙΣ΄ΣΤΙΧΟΣ 23

 

«23. Εκείνος δε στραφείς είπε προς τον Πέτρον· Ύπαγε οπίσω μου, Σατανά· σκάνδαλόν μου είσαι· διότι δεν φρονείς τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όταν φρονείς τα του Θεού υπακούς και εργάζεσαι σε αυτόν τον Θεό με πλήρη υπακοή και εμπιστοσύνη, διότι γνωρίζεις για ποιον εργάζεσαι και καμία πρωτοβουλία δεν παίρνεις που αυτός να μην γνωρίζει. Ας θυμηθούμε την Εύα και τον Αδάμ που δεν ρώτησαν και βυθίστηκαν στον θάνατο και μαζί τους γενιές ολόκληρες. Μπορεί το θέλημα του Θεού να φαίνεται δύσκολο στην αρχή, όμως εξασφαλίζει αιώνια δόξα. Τα των ανθρώπων φρονήματα διέπονται από προσωπικά συμφέροντα και προσωπικές φιλοδοξίες που οδηγούν και καταλήγουν τους ανθρώπους στον θάνατο. Καμία σχέση το φρόνημα του Θεού με το φρόνημα των ανθρώπων. Όταν τα εννοήσουμε όλα αυτά, τότε θα καταλάβουμε την διαφορά. Μέχρι τότε να συνεργαζόμαστε με τον Λόγο του Θεού και ας μην καταλαβαίνουμε την σχέση αυτή. Ο χρόνος θα παίξει σημαντικό ρόλο, ο οποίος θα φέρει αιώνια απαλλαγή από τα προβλήματα και τότε θα καταλάβουμε την μεγάλη ευλογία της υπακοής εις αυτόν και τα μεγάλα θετικά αποτελέσματα εις ημάς.

 

ΚΕΦ. ΙΣ΄ΣΤΙΧΟΣ 24

 

«24. Τότε ο Ιησούς είπε προς τους μαθητάς αυτού· Εάν τις θέλη να έλθη οπίσω μου, ας απαρνηθή εαυτόν και ας σηκώση τον σταυρόν αυτού και ας με ακολουθή».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο σταυρός που έχουμε να σηκώσουμε ακολουθώντας τον Χριστό

είναι τα πάθη και οι αδυναμίες μας. Με λίγα λόγια ο έτερος κακός εαυτός μας που όταν τον βάλουμε σε τάξη τότε ο ήλιος του Χριστού θα φωτίσει την ζωή μας, με φυσική συνέπεια τα μυροβόλα άνθη του πνεύματος να ανθίσουν μέσα μας.

Το οπίσω μου σημαίνει ότι χρειάζεται θυσία. Ο Θεός δεν τάζει πανωπροίκια σε όποιους τον ακολουθούν αλλά θυσία. Η θυσία θα μας εξασφαλίσει ουρανό και γη. Απάρνηση σημαίνει ότι εργαζόμαστε για την δόξα του Θεού, που σημαίνει ίδρυση της βασιλείας του Θεού μέσα μας και γύρω μας χωρίς παράπονα, χωρίς πολλές ανέσεις, χωρίς μέριμνες βιοτικές στερούμενοι πολλές φορές και τα απαραίτητα. Απάρνηση σημαίνει ότι ο πνευματικός αγώνας μας θα περάσει μέσα από πολλά στάδια θετικά ή αρνητικά, τα οποία θα δημιουργήσουν και θα φέρουν την αναγέννηση χωρίς να χάνουμε την εμπιστοσύνη μας στον Θεό. Ο ίδιος ο Χριστός υπόσχεται, ου μη σε εγκαταλείψω ουδέ μη σε ανώ, λέγει Κύριος Παντοκράτωρ. Απάρνηση σημαίνει να εργαζόμαστε για την πρόοδο των άλλων, αδιαφορώντας αν θα το αναγνωρίζουν οι άνθρωποι που ευεργετούνται από τον αγώνα μας. Απάρνηση σημαίνει δόξα Θεού.

 

ΚΕΦ. ΙΣ΄ΣΤΙΧΟΣ 25

 

«25. Διότι όστις θέλει να σώση την ζωήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν· και όστις απολέση την ζωήν αυτού ένεκεν εμού, θέλει ευρεί αυτήν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Πολλοί άνθρωποι έχοντας την υγεία, την ζωή και την υλική άνεση (μερική ή περισσότερη), δεν μπορούν να καταλάβουν την αξία τους και κάνουν κακή χρήση της ελευθερίας τους, αδιαφορώντας για τον τρόπο της πνευματικής εν Θεώ καλλιέργειάς τους και αύξησης αυτής της πνευματικής εξέλιξης στην ζωή τους. Με αποτέλεσμα να χάνουν τα πάντα με τον λάθος τρόπο που υιοθετούν από το φθοροποιό σύστημα του κόσμου.

Όταν όμως κάποιος προσκολληθεί στον Αγιο Θεό μελετώντας τον Θείο Λόγο του και εφαρμόζοντας τις εντολές του, γίνεται υπηρέτης του Θεού και του ανθρώπου. Με λίγα λόγια δίνει την ζωή του για τον συνάνθρωπο, μη έχοντας σχέση με την αμαρτία και τις βιοτικές μέριμνες που αναπτύσσει ο κόσμος. Και ο λόγος, διότι με την σοφία του Θεού δημιουργεί έναν καινούργιο άνθρωπο και μία καινούργια σχέση με τον Θεό και τους συνανθρώπους του, η οποία του εξασφαλίζει σοφία Θεού συναρπάζουσα και σωτηρία ψυχής και σώματος. Ας πιστέψουμε τον Κύριό μας και τα παραγγέλματά του ώστε να δώσουμε αυτή την μικρή ζωή που έχουμε και να την πάρουμε μεγάλη και παντοτινή, αιώνια ζωή. Εξάλλου ο Θεός ενεργοποιεί την πραγματική χαρά που παράγει την άφθαρτη ζωή μέσα μας με το να εργαστούμε στο να γίνουν οι συνάνθρωποί μας ευτυχισμένοι και ευλογημένοι. Αυτοχαρά δεν υπάρχει. Η πραγματική χαρά δημιουργείται απ’ την δοτικότητα, γι’ αυτό αναφέρεται στον στίχο, όστις απολέση την ζωήν αυτού ένεκεν εμού, θέλει ευρεί αυτήν. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΣ΄ΣΤΙΧΟΣ 26

 

«26. Επειδή τι ωφελείται άνθρωπος εάν τον κόσμον όλον κερδήση, την δε ψυχήν αυτού ζημιωθή; ή τι θέλει δώσει άνθρωπος εις ανταλλαγήν της ψυχής αυτού;».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Για να κερδίσουμε την εύνοια του κόσμου θα πρέπει να πουλήσουμε την ψυχή μας (την ζωή μας) στην αμαρτία, διότι ο κόσμος έχει υιοθετήσει την αμαρτία, την άγνοια του Λόγου του Θεού και την ημιμάθεια πάνω στα δρώμενα του Ευαγγελίου, η οποία ημιμάθεια είναι χειρότερη της αμάθειας. Αφού αργά ή γρήγορα θα βρεθούμε έμπροσθεν του βήματος του Χριστού, τι θα απολογηθούμε εκείνη την ώρα για την αδιαφορία μας ως προς αυτόν και ως προς τον λάθος τρόπο που επιλέξαμε να ζούμε; Πρέπει να προσέξουμε διότι είναι αιώνιες οι καταστάσεις θετικές ή αρνητικές μετά τον θάνατο. Η δόξα του κόσμου είναι μία χούφτα άμμου έμπροσθεν της πολυποίκιλης σοφίας του Θεού. Η δόξα του κόσμου είναι εγωισμός, πονηρία, χρήματα, ασθένειες, φθορά και θάνατος. Η δόξα του Θεού είναι ταπείνωση, σοφία, υλικά αγαθά (πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν οι δε εκζητούντες τον Θεό ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού). Καθώς η δόξα του Θεού είναι αναμαρτησία, αφθαρσία και αθανασία. Συγκρίνεται η μία δόξα με την άλλη;

 

ΚΕΦ. ΙΣ΄ΣΤΙΧΟΣ 27

 

«27. Διότι μέλλει ο Υιός του ανθρώπου να έλθη εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων αυτού και τότε θέλει αποδώσει εις έκαστον κατά την πράξιν αυτού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αφού οι πράξεις και τα έργα μας θα μας δικαιώσουν ενώπιον Θεού, ας ξεκινήσουμε λοιπόν να αγαπάμε με έργα και με λόγια τον Θεό και τους ανθρώπους. Πολλοί λένε ότι είμαστε σωσμένοι με την χάρη και το μέγα έλεος. Εδώ ο στίχος μας φανερώνει ότι απαιτούνται να διέπουν τους ανθρώπους του Θεού και τα έργα. Τα λόγια δεν οδηγούν πουθενά. Χρειάζεται προσοχή και έργα αγάπης. Αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΣ΄ΣΤΙΧΟΣ 28

 

«28. Αληθώς σας λέγω, είναι τινές των εδώ ισταμένων, οίτινες δεν θέλουσι γευθή θάνατον, εωσού ίδωσι τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον εν τη βασιλεία αυτού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Τα πάντα δυνατά εις τον πιστεύσαντα. Ας διαβάσουμε για τα έργα της πίστεως και την δικαίωσή της ενώπιον Θεού στην προς Εβραίους επιστολή κεφ. ια΄. Εκεί θα δούμε ότι η ζώσα πίστη και τον θάνατο τον καταργεί και τις επαγγελίες τις εκπληρώνει. Η διαφορά της πίστεως του Κυρίου με την πίστη όλων ημών είναι ότι μπορούσε να υλοποιεί τα λόγια του, δηλαδή έλεγε έκτεινων την χείραν σου και το χέρι του πάσχοντος γινόταν υγιές και η αποκατάσταση ερχόταν εκατό τοις εκατό. Όταν ευλογούσε την τροφή αυτή πολλαπλασιάζονταν. Όταν έλεγε άρον τον κράββατόν σου και περιπάτει, ο παράλυτος είχε αποκατάσταση σε όλο το βιολογικό του σώμα. Σήμερα λέμε ότι πιστεύουμε και μάλιστα ζητάμε από τον Θεό να εκπληρώσει τα αιτήματά μας, όμως καταλήγουμε στα φάρμακα. Η ζώσα πίστη δεν έχει καμία σχέση με την σκιώδη πίστη. Η μία ζωοποιεί και η άλλη διακατέχεται από την ελπίδα, η οποία ελπίδα δεν καταισχύνει. Χρειάζεται πολυχρόνιος αγώνας για να αποκτήσουμε ζώσα πίστη και καρδιά μικρού παιδιού. Ο Κύριος τόνισε, εάν δεν γείνητε ως τα παιδία, δεν θέλετε εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών. Να συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρι η πίστη μας να δύναται να μεταστοιχειώσει και το σώμα ημών. Ο Κύριος τόνισε, και πας όστις ζη και πιστεύει εις εμέ δεν θέλει αποθάνει εις τον αιώνα. Πιστεύεις τούτο; Εύχομαι να το πιστέψουμε και να φέρουμε τις επαγγελίες στην ζωή μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ΄

 

ΚΕΦ. ΙΖ΄ΣΤΙΧΟΣ 2

 

«2. και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών, και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δε ιμάτια αυτού έγειναν λευκά ως το φως».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η μεταμόρφωση είναι απαραίτητη για να συναντήσουμε τον Πατέρα, η οποία πάντα δύναται να έλθει μέσα από την ειλικρινή μετάνοια. Άλλη η δόξα του ανθρώπου, άλλη η δόξα του Θεού.

Η μεταμόρφωσή μας έγκειται στην απόφασή μας να ακολουθήσουμε το Θεό. Μεταμόρφωση σημαίνει μεταστοιχείωση του σώματος, η οποία προέρχεται από την αναγέννηση, από τον καθαρισμό και τελευταία από την πνευματική υπέρβαση και εξέλιξη ενός ή πολλών ανθρώπων. Το σημαντικότερο όλων είναι η υγιαίνουσα διδασκαλία. Αυτή λείπει σήμερα από τους ανθρώπους. Αυτή να βρούμε ώστε να βρούμε τον Θεό. Τόσα χρόνια ακολουθούσαμε διδασκαλίες οι οποίες ήτο γεμάτες εντάλματα ανθρώπων και τα αποτελέσματα είναι μηδαμινά μέσα στις κοινωνίες των ανθρώπων και αυτό είναι εμφανές. Οι κοινωνίες αυτές σήμερα ενώ λέγονται χριστιανικές απεδείχθη ότι δεν στηρίζονται στον Χριστό, στην αγάπη αλλά στα χρήματα, στα συμφέροντα και στις προσωπικές φιλοδοξίες.

 

ΚΕΦ. ΙΖ΄ΣΤΙΧΟΣ 3

 

«3. Και ιδού, εφάνησαν εις αυτούς Μωϋσής και Ηλίας συλλαλούντες μετ' αυτού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η παρουσία του Μωυσή και του Ηλία συμβολίζει ότι ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών αλλά ζώντων. Χρειάζεται λοιπόν να κάνουμε τον σχετικό αγώνα, να ζωοποιήσουμε τον ζώντα Θεό στην ζωή μας ώστε να τον συνοδεύουμε και να μας συνοδεύει αιωνίως. Οι νεκροί αναφέρει ο ψαλμωδός ότι απεκόπησαν από της χειρός του Κυρίου και δεν ενθυμείτε πλέον, όμως, θα τους θυμηθεί στην ανάσταση και θα τους επαναφέρει στην ζωή, αφού πρώτα συντελεστεί η κρίση. Το ότι απεκόπησαν οι νεκροί, σημαίνει ότι όταν έχουν την ζωή έχουν τον Θεό και ο λόγος διότι ζουν. Αν όμως λόγω της έλλειψης του καθαρισμού και του αγιασμού χάσουν την ζωή τους, τότε αποκόβονται απ’ αυτόν. Αυτό σημαίνει ότι οι νεκροί απεκόπησαν από τον Θεό.

 

ΚΕΦ. ΙΖ΄ΣΤΙΧΟΣ 5

 

«5. Ενώ αυτός ελάλει έτι, ιδού, νεφέλη φωτεινή επεσκίασεν αυτούς και ιδού, φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα· Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην· αυτού ακούετε».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η νεφέλη μας εμποδίζει να δούμε πρόσωπο με πρόσωπο τον Θεό. Η νεφέλη φεύγει με τον αγώνα του αγιασμού και του καθαρισμού. Καθώς και η ζώσα πίστη ενεργοποιεί δυνάμεις για να έρθουμε κοντά στον Θεό. Οι νεφέλες σήμερα είναι το σύστημα του κόσμου το οποίο εμποδίζει τον ήλιο (τον Θεό) να μας ζεστάνει. Στην προκειμένη περίπτωση η νεφέλη έπαιξε τον ρόλο να μην δουν τον Πατέρα οι μαθητές αλλά μόνο να ακούσουν την φωνή του. Μέγα μυστήριο ο Θεός Πατέρας. Ας ξεκινήσουμε τον αγώνα του καθαρισμού και του αγιασμού και να είμεθα σίγουροι ότι όταν τον πάρουμε στα σοβαρά θα μας πάρει και εκείνος στα σοβαρά. Ο προφήτης Ησαΐας φανέρωσε, Λούσθητε, καθαρίσθητε, αγιάσθητε και τότε έλθετε και ας διαδικασθώμεν, λέγει Κύριος. Άρα με τα ψέματα, με την πνευματική χλιαρότητα, με την ημιμάθεια, με τον εγωισμό, με την πονηρία δεν θα έρθει στην ζωή μας. Εγώ πολλά χρόνια αγωνίζομαι και βλέπω από τον εαυτό μου ότι έχει δίκιο και θα πρέπει να συνεχίσω τον αγώνα μου μέχρι να ζει μέσα μου ο Θεός, το οποίο εύχομαι για όλους τους αδελφούς που διεξάγουν τον αγώνα του καθαρισμού και του αγιασμού.

 

ΚΕΦ. ΙΖ΄ΣΤΙΧΟΣ 20

 

«20. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς· Διά την απιστίαν σας. Διότι αληθώς σας λέγω, Εάν έχητε πίστιν ως κόκκον σινάπεως, θέλετε ειπεί προς το όρος τούτο, Μετάβηθι εντεύθεν εκεί και θέλει μεταβή· και δεν θέλει είσθαι ουδέν αδύνατον εις εσάς».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αφού δεν μπορούμε διά της πίστεως να φέρουμε το ελάχιστο στην ζωή μας, να σώσουμε τον εαυτό μας και να τον εντάξουμε στο θέλημα του Θεού (διά της πίστεως), αυτό πάει να πει ότι η πίστη μας είναι μηδαμινή. Χρειάζεται να πέσουμε με τα μούτρα στην μελέτη, στην προσευχή και στον αγώνα της εξάπλωσης ώστε να αυξήσουμε την πίστη μας και να την μεταβάλουμε σε ζώσα πίστη. Κατόπιν δι’ αυτής και με την σχετική αναγέννηση να βγούμε στα σκηνώματα του Θεού και να οδηγηθούμε στον ζώντα Θεό. Η πίστη, η αγάπη και η ταπείνωση είναι οι τρεις πυρηνικές τουρμπίνες που θα μας βγάλουν στον ουρανό.

 

ΚΕΦ. ΙΖ΄ΣΤΙΧΟΣ 21

 

«21. Τούτο δε το γένος δεν εξέρχεται, ειμή διά προσευχής και νηστείας».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Τα αιτήματά μας στην προσευχή πρέπει να τείνουν προς την επίγνωση του να εξασφαλίσουμε τους τρόπους ώστε να μπορέσουμε να εισέλθουμε στα άγια σκηνώματα της σοφίας του Θεού. Η προσευχή είναι ο υψιπέτης αετός που θα μας ενώσει με τον ζώντα Θεό. Η προσευχή είναι η κινητήριος δύναμη του παρόντος και του μέλλοντος αιώνος. Νηστεία είναι η αποχή βρωμάτων και η αποχή της αμαρτίας από την ζωή μας. Η πρώτη βοηθά στο να ανασαίνει σωστά το υλικό σώμα (η επιστήμη φανερώνει τις συνέπειες της πολυφαγίας) και η δεύτερη νηστεία καθαρίζει τον ναό του Θεού ώστε να κατοικήσει μέσα του ο Θεός. Ο Ησαΐας αναφέρει, νηστεία είναι να λύνετε τους δεσμούς της κακίας. Από την κακία λοιπόν να απέχουμε. Ο Κύριος για την νηστεία αναφέρει ότι τα μολύνοντα τον άνθρωπο είναι οι κακοί διαλογισμοί, μοιχεία, πορνεία, βλασφημία, οινοποσία, μέθη, κραιπάλη, (και τα όμοια τούτων ή τα τοιαύτα πράττοντες βασιλεία Θεού δεν θέλουσι ιδεί).

 

ΚΕΦ. ΙΖ΄ΣΤΙΧΟΣ 23

 

«23. και θέλουσι θανατώσει αυτόν και την τρίτην ημέραν θέλει αναστηθή. Και ελυπήθησαν σφόδρα».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Μία ημέρα για τον Θεό είναι χίλια έτη. Η τρίτη ημέρα ξημερώνει στον μέλλοντα αιώνα, η οποία αρχίζει μετά το 2000. Η Φωνή Θεού έχει άνωθεν το πρόσταγμα από το 2000: 1ον) Να ενεργεί μέσα στις κοινωνίες ώστε να αναστήσει τον Χριστό στις καρδιές των ανθρώπων, 2ον) να εργάζεται με ειλικρίνεια ώστε να αποκωδικοποιήσει το Ευαγγέλιο της βασιλείας και να δώσει την υγιαίνουσα διδασκαλία στους ανθρώπους όπου διαμέσου αυτής να συμπληρώσει τα πνευματικά ελλείποντα. Γένοιτο, γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΖ΄ΣΤΙΧΟΣ 27

 

«27. Πλην διά να μη σκανδαλίσωμεν αυτούς, ύπαγε εις την θάλασσαν και ρίψον άγκιστρον και το πρώτον οψάριον, το οποίον αναβή, λάβε και ανοίξας το στόμα αυτού θέλεις ευρεί στατήρα· εκείνον λαβών δος εις αυτούς δι' εμέ και σε».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το σκάνδαλο γίνεται εκεί που το πνευματικό ολίσθημα του ανθρώπου είναι μηδενικό. Ο Θεός να μας φυλάει από τα σκάνδαλα. Πάντως και αυτός που σκανδαλίζει και αυτός σκανδαλίζεται είναι στην ίδια μοίρα. Ο Κύριος σέβονταν την πνευματική συνείδηση της πολιτείας και στην προκειμένη περίπτωση αν και Δημιουργός πλήρωσε τον φόρο σαν να είναι δημιούργημα. Χρειάζεται προσοχή, σοφία και ευελιξία ώστε να μην έχει το κήρυγμά μας αρνητικά αποτελέσματα.

Ο Κύριος δεν εργάζονταν (υλική εργασία) όμως είχε φροντίσει να έχει δυνάμεις τέτοιες ώστε με τον λόγο του να δύναται να εξασφαλίσει τα απαραίτητα.

Το τρισυπόστατο του διαβόλου είναι σκανδαλίζω, σκανδαλίζομαι και πονηρία. Αυτά δεν θα πρέπει να λειτουργούν στην ζωή μας αν θέλουμε να φαίνονται τα αιτήματά μας δίκαια. Ο Θεός δεν μας δέχεται με τα στοιχεία αυτά, αλλά επιζητά διακαώς να μην σκανδαλίζουμε, να μην σκανδαλιζόμαστε και να μην έχουμε πονηρίες, συμφέροντα, φιλοδοξίες κ.λ.π.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΗ΄

 

ΚΕΦ. ΙΗ΄ΣΤΙΧΟΣ 1

 

«1. Εν εκείνη τη ώρα ήλθον οι μαθηταί προς τον Ιησούν, λέγοντες· Τις άρα είναι μεγαλήτερος εν τη βασιλεία των ουρανών;».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Καμιά σημασία δεν παίζει ποιος θα είναι μεγαλύτερος. Αν έπαιζε τότε η βασιλεία του Θεού θα έμοιαζε με το σύστημα του κόσμου που έχει μεγαλύτερους και μικρότερους. Η μόνη διαφορά στην βασιλεία του Θεού θα είναι ότι αστέρας από αστέρα θα διαφέρει κατά την δόξα ανάλογα με την αποστολή. Σημασία έχει ότι στην βασιλεία θα επικρατεί η ταπείνωση, η ζωή και η αγάπη η ανυπόκριτη. Εξάλλου ο Κύριος φανερώνει ότι όσοι υπηρέτησαν τους συνανθρώπους τους με ειλικρίνεια αυτοί θα είναι οι μεγαλύτεροι στην βασιλεία.

Το παιδίον είναι αυτό που εργάζεται με στοιχεία ταπείνωσης και ανυπόκριτης αγάπης ώστε να κάνει το θέλημα του πατέρα του. Η χαρά του παιδιού είναι ότι εργάζεται για την πρόοδο της οικογένειας του Θεού, κάνοντας το θέλημα του Πατέρα του χωρίς να θέλει πρωτοκαθεδρίες (και αν ταύτα πάντα ποιήσετε πάλι αχρείοι δούλοι να λέτε ότι είστε). Για να μην πέφτουμε σε πνευματικές παγίδες όπως ποιος είναι πρώτος ή δεύτερος, θέλω να πω ότι μία φορά είχα μία παρουσία του Θεού ο οποίος διά Πνεύματος Αγίου με έμαθε κάτι. Εκείνο το καιρό μάθαινα Ρώσικα διότι ήθελα να πάω στην Ρωσία για να εργαστώ για την δόξα του Θεού κηρύττοντας το Ευαγγέλιο της βασιλείας. Είχα όμως εγωισμό διότι θεωρούσα ότι κάνω κάτι πολύ μεγάλο για τον Θεό. Έτσι ο Κύριος για να με κρατήσει ταπεινό μου είπε, Θωμά αν εσύ γίνεις αιτία και ιδρυθεί η βασιλεία του Θεού στην γη, μετά αφού θα είναι η Δημιουργία στην ανάπαυση εσύ θα λες στην αρχή ότι πήγες εδώ ή εκεί, ότι εσύ έγινες αιτία για να λάβει χώρα το θέλημα του Θεού, ότι εσύ έκανες πολλά και αφού οι καταστάσεις στην βασιλεία θα είναι αιώνιες, πόσα χρόνια θα καυχάσαι και πόσα χρόνια θα τα ακούνε και οι άλλοι; Κάποια στιγμή και εσύ θα βαρεθείς και οι άλλοι θα βαρεθούν να σε ακούν. Άρα, κάνε την δουλειά σου από σήμερα και βγάλε τον εγωισμό. Μόνο αυτό θα σε ωφελήσει. Εξάλλου, είναι γεγραμμένο από τον ίδιο τον Θεό ώστε να μας διαφυλάξει από τον εγωισμό, όταν κάμητε πάντα τα διαταχθέντα εις εσάς, λέγετε ότι δούλοι αχρείοι είμεθα, επειδή εκάμαμεν ό,τι εχρεωστούμεν να κάμωμεν. Ας ξεκινήσουμε αγώνα να ελευθερώσουμε τον εαυτό μας και τους συνανθρώπους μας από την αμαρτία, από την φθορά, από τον θάνατο. Εξάλλου η πάλη ημών δεν είναι προς σάρκα και αίμα αλλά προς τις αρχές του κοσμοκράτορα του σκότους του αιώνος τούτου. Τα λόγια είναι περιττά, τα έργα αγάπης και ζώσας πίστης θα μας βγάλουν στον ουρανό.

 

ΚΕΦ. ΙΗ΄ΣΤΙΧΟΣ 7

 

«7. Ουαί εις τον κόσμον διά τα σκάνδαλα· διότι είναι ανάγκη να έλθωσι τα σκάνδαλα· πλην ουαί εις τον άνθρωπον εκείνον, διά του οποίου το σκάνδαλον έρχεται».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Τα σκάνδαλα τα δημιουργούν τα συμφέροντα και οι φιλοδοξίες. Όταν υπάρχουν αυτά τα δύο πολύ μεγάλα δαιμόνια ενυπάρχουν σε έναν άνθρωπο και δημιουργούν δυσάρεστες συνέπειες για τους υπόλοιπους ανθρώπους που θα υποστούν τον άνθρωπο αυτόν. Θυμηθείτε τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και τον δεύτερο. Κάποιοι άνθρωποι για να φέρουν τα αποτελέσματα του σκανδαλισμού τους με αυταρχικότητα σκότωσαν εκατομμύρια ανθρώπους και αδιαφορήσαν για τις συνθήκες ζωής πολλών άλλων εκατομμυρίων ανθρώπων που έμειναν χωρίς νερό, φαγητό, σπίτι κ.λ.π.  Όταν οι ηγέτες των λαών δεν έχουν Χριστό και διέπονται από τα δύο τούτα δαιμόνια, δύνανται να καταστρέψουν ολόκληρους λαούς. Τα σκάνδαλα επηρέασαν όλους τους ανθρώπους ακόμη και τους θρησκευτικούς ηγέτες οι οποίοι για την επικράτηση του δόγματός τους θυσίασαν στο όνομα του Χριστού εκατομμύρια συνδογματικούς Χριστιανούς, οι οποίοι είχαν διαφορετική άποψη. Να προσευχόμαστε να μας φυλάει ο Θεός από τέτοιους ανθρώπους. Εμείς θέλουμε να φέρουμε στην ζωή μας και στην ζωή των συνανθρώπων μας τις αρχές του Χριστού. Αυτό όμως θα το κάνουμε με αγάπη και κάλεσμα Θεού. Ούτε θυμοί, ούτε νεύρα, ούτε σκάνδαλα χρειάζονται. Εξάλλου όποιο έργο πετύχουμε με ψέματα, με συμφέροντα και με φιλοδοξίες τότε αυτό το έργο δεν είναι του Θεού αλλά του πονηρού. Ο Θεός χρειάζεται τον χρόνο ο οποίος δεν βιάζει τα γεγονότα αλλά μέσα από το καλό και το κακό το οποίο ο καθένας φέρνει αφ΄ εαυτού, η ανθρωπότητα θα αναγεννηθεί. Πρώτα λοιπόν να πορεύεται ο Θεός των έργων μας και όχι το εγώ μας. Ο φανατισμός και η επιβολή οποιασδήποτε θεωρίας φέρνει τα σκάνδαλα, χρειάζεται προσοχή.

 

ΚΕΦ. ΙΗ΄ΣΤΙΧΟΣ 10

 

«10. Προσέχετε μη καταφρονήσητε ένα των μικρών τούτων· διότι σας λέγω ότι οι άγγελοι αυτών εν τοις ουρανοίς διαπαντός βλέπουσι το πρόσωπον του Πατρός μου του εν ουρανοίς».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Οι μικροί είναι όλοι αυτοί που όποια και αν είναι η κοινωνική τους θέση νιώθουν μικροί μπροστά στην παντοδυναμία και στην πανσοφία του Θεού. Χρειάζεται να μην καταφρονούμε κανέναν διότι ο Θεός θα μας αποστραφεί. Εκείνο που χρειάζεται να κάνουμε για τους μικρούς αυτούς είναι να τους προσέχουμε και να τους βοηθούμε στο έργο τους, διότι επιτελούν έργο αναγέννησης για την σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Αν δεν υπήρχαν οι μικροί (ταπεινοί) να κοσμούν τον κόσμο μας, τότε ο κόσμος μας θα έμοιαζε με ζούγκλα. Εύχομαι να έρθει η ώρα όπου οι ταπεινοί θα αναλάβουν την εξουσία και με τα έργα αγάπης του Θεού να δημιουργήσουν τον νέο κόσμο του Θεού ώστε να μεταβάλουν αυτόν σε κήπο της Εδέμ. Γένοιτο, γένοιτο αμήν. Οι μικροί έχουν την αγάπη του Θεού, γι’ αυτό να προσέχουμε τι λέμε και το πώς λέμε ό,τι λέμε ώστε να μην γίνουμε θεομάχοι. Έχουμε το δικαίωμα να αποφύγουμε τον οποιονδήποτε, όμως, δεν έχουμε το δικαίωμα να τον κρίνουμε ή να τον υποτιμούμε. Αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΗ΄ΣΤΙΧΟΣ 11

 

«11. Επειδή ο Υιός του ανθρώπου ήλθε διά να σώση το απολωλός».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το απολωλός πρόβατο είναι όλη η ανθρωπότητα η οποία αποστάτησε από τον ζώντα Θεό και σήμερα τρέφεται με τα ξυλοκέρατα. Χρειάζεται να ενταχθούμε στο στράτευμα του Θεού ώστε να φέρουμε στην ζωή μας το θέλημα του Θεού και να μην είμεθα απολωλότα. Τα απολωλότα δεν έχουν Θεό, δεν έχουν πνευματικό οδηγό, δεν έχουν εκκλησία ουσιαστική στο να περιθάλπονται. Μάλιστα είναι απολωλότα διότι ψάχνουν για την οικογένεια του Θεού και ψάχνοντας γεμίζουν με διάφορες δαιμονισμένες θεωρίες οι οποίες αντί να τα ξεμπλέξουν τα μπλέκουν περισσότερο. Πρέπει εμείς να βοηθούμε τα απολωλότα πρόβατα, άλλωστε από αυτά θα δημιουργηθεί το στράτευμα του Θεού. Ας ενθυμηθούμε ότι και εμείς απολωλότα ήμασταν πρώτα και η αγάπη και το έλεος του Θεού μας επισκίασε.

 

ΚΕΦ. ΙΗ΄ΣΤΙΧΟΣ 15

 

«15. Εάν δε αμαρτήση εις σε ο αδελφός σου, ύπαγε και έλεγξον αυτόν μεταξύ σου και αυτού μόνου· εάν σου ακούση, εκέρδησας τον αδελφόν σου·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Είναι φυσικό φαινόμενο ο άνθρωπος να μην δύναται εύκολα να εννοήσει το σωτήριο έργο του Θεανθρώπου και να πέφτει σε παραβάσεις. Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται με ταπείνωση και με αληθινή αγάπη. Όταν ελέγχουμε έναν αδελφό, πάντα με το πνεύμα του Θεού, πονάμε και προσευχόμαστε γι’ αυτόν. Όταν όμως ελέγχουμε έναν αδελφό ή συνάνθρωπο και νιώθουμε μέσα μας χαρά, τότε αυτός δεν είναι έλεγχος του Θεού αλλά του πονηρού με αρνητικά αποτελέσματα.

 

ΚΕΦ. ΙΗ΄ΣΤΙΧΟΣ 18

 

«18. Αληθώς σας λέγω, Όσα εάν δέσητε επί της γης, θέλουσιν είσθαι δεδεμένα εν τω ουρανώ και όσα εάν λύσητε επί της γης, θέλουσιν είσθαι λελυμένα εν τω ουρανώ».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η αγάπη βρίσκει τρόπους και επινοεί συστήματα σωτηρίας ώστε όλα τα μυστήρια ως προς τον Θεό να λυθούν για τον καλοπροαίρετο Χριστιανό. Για να μην λυθούν τα μυστήρια πρέπει ο ακούων να διέπεται από την γνώση του ξερόλα και του εωσφορικού εγωισμού. Εκεί ο Θεός δεν μιλά ούτε ο απεσταλμένος του. Έτσι δεν λύνεται τίποτα εις τον άνθρωπο αυτόν. Πολλοί έχουν σαν θεωρία το ου με πείσεις και αν με πείσεις. Εδώ δεν χωράει Θεός. Αυτός ο στίχος έχει και αντίστροφη έννοια. Εάν δεν συγχωρούμε κάποιον, τότε η αμαρτία είναι δεμένη μέσα μας και μας δένει και εμάς. Όταν όμως λύνουμε την αμαρτία, τότε αυτή λύνεται για πάντα και από εμάς και από τους συνανθρώπους μας.

 

ΚΕΦ. ΙΗ΄ΣΤΙΧΟΣ 19

 

«19. Πάλιν σας λέγω ότι εάν δύο από σας συμφωνήσωσιν επί της γης περί παντός πράγματος, περί του οποίου ήθελον κάμει αίτησιν, θέλει γείνει εις αυτούς παρά του Πατρός μου του εν ουρανοίς».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στην Φωνή Θεού συμφωνούν πολύ παραπάνω από δύο και η αίτηση που κάνουν είναι να έρθει η ταπείνωση, η αγάπη και η σοφία στα μέλη της. Ακόμη η απαλλαγή από τα βιοτικά, η κατάργηση της αμαρτίας, η κατάργηση της φθοράς και του θανάτου, η ίδρυση της βασιλείας, η πραγματοποίηση της ανάστασης των νεκρών. Η Φωνή Θεού με τα παιδιά της κατευθύνεται με αδιασάλευτη πίστη ώστε να πραγματοποιηθούν τα ανωτέρω. Να ξέρουμε τι ζητάμε και να γνωρίζουμε ότι το βασικότερο όλων είναι να ζητάμε τα της βασιλείας και ταύτα πάντα θα μας προστεθούν.

 

ΚΕΦ. ΙΗ΄ΣΤΙΧΟΙ 21 – 22

 

«21. Τότε προσελθών προς αυτόν ο Πέτρος, είπε· Κύριε, ποσάκις αν αμαρτήση εις εμέ ο αδελφός μου και θέλω συγχωρήσει αυτόν; έως επτάκις;

22. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· Δεν σοι λέγω έως επτάκις, αλλ' έως εβδομηκοντάκις επτά».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όποια και αν είναι η αμαρτία θα πρέπει να την προσπερνάμε. Το

μόνο που χρειάζεται να κρατάμε είναι η εμπειρία αυτής και ο τρόπος που φτάσαμε σε αυτή ώστε να μην ξαναπέσουμε στο ίδιο λάθος. Πρέπει το έλεος του Θεού να μας καταδιώκει πάσας τας ημέρας της ζωής μας. Χωρίς το έλεος στην ζωή μας πάει να πει ότι ο Χριστός μέσα μας είναι νεκρός. Εξάλλου, γι’ αυτόν τον λόγο θυσίασε τον εαυτό του. Είναι προσβολή να μην θέλουμε να λάβουμε το έλεός του το οποίο παρέχει ζωή, αφθαρσία και σοφία Θεού συναρπάζουσα για όποιον διακατέχεται απ’ αυτό. Όταν δεν συγχωρούμε, δεν ελεούμε τότε όλα μέσα μας αλλά και γύρω μας γίνονται πυρίκαυστα.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΘ΄

 

ΚΕΦ. ΙΘ΄ΣΤΙΧΟΣ 3

 

«3. Και ήλθον προς αυτόν οι Φαρισαίοι, πειράζοντες αυτόν και λέγοντες προς αυτόν· Συγχωρείται εις τον άνθρωπον να χωρισθή την γυναίκα αυτού διά πάσαν αιτίαν;».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αυτός που χωρίζει σήμερα τα ζευγάρια είναι ο διάβολος, ο οποίος τον καιρό του έρωτα και της σχέσης χωρίς γάμο ή με γάμο κρύβεται. Όλοι οι άνθρωποι όταν αποκτούν μία καινούργια γνωριμία κρύβονται και παρουσιάζουν έναν καλό εαυτό ο οποίος δεν λειτουργεί μέσα τους. Φυσική συνέπεια όταν ενωθούν με τον συνάνθρωπό τους άνδρα ή γυναίκα να εμφανίζει σιγά-σιγά με την πάροδο του χρόνου ο πραγματικός εαυτός ο οποίος είναι γεμάτος πάθη. Είναι φυσικό να συγκρούεται με τον δαιμονισμένο εαυτό του άλλου με αποτελέσματα καταστροφικά. Εγώ λυπάμαι πολύ διότι τα παιδιά που έρχονται από την σχέση αυτή πληγώνονται με αιώνια τραύματα. Όταν όμως ο Χριστός βασιλεύει στον γάμο, η οικογένεια ομοιάζει με συμφωνική ορχήστρα. Θέλω τα παιδιά που ανήκουν στην Φωνή Θεού να δημιουργούν εν Χριστώ σχέσεις ώστε να μένουν εις τον αιώνα τον άπαντα. Ο Χριστός έχει την δυνατότητα να ζωοποιεί την σχέση με ωραία έργα ο ένας προς τον άλλον και με σοφία Θεού συναρπάζουσα. Όσο τώρα για τα παιδιά που έχουν ζήσει τέτοιες καταστάσεις να τα σπουδάζουμε την σοφία του Θεού και να τα αγαπάμε ώστε να φύγει από μέσα τους η πικρία για τους γονείς τους. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΘ΄ΣΤΙΧΟΣ 9

 

«9. Σας λέγω δε ότι όστις χωρισθή την γυναίκα αυτού εκτός διά πορνείαν και νυμφευθή άλλην, γίνεται μοιχός· και όστις νυμφευθή γυναίκα κεχωρισμένην, γίνεται μοιχός».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Σίγουρα η αμαρτία αυτή είναι μεγάλη και δεν συγχωρείται, εκτός αν υπάρχει πολύ Χριστός και μεγάλη αγάπη προς τον συνάνθρωπο, η οποία αγάπη διακατέχεται από πνεύμα Θεού. Όχι αγάπη του κόσμου που διακατέχεται από πάθη. Χρειάζεται προσοχή! Στην αγάπη που παρέχει ο Χριστός έρχεται συνειδητή συγχώρεση, στην αγάπη του κόσμου έρχεται παθητική συγχώρεση με χιλιαπλάσιες αρνητικές επιπτώσεις. Η στενοχώρια που δημιουργείται όταν λείπει ο Χριστός στον έναν ή στον άλλον σύντροφο μετά από μία τέτοια αμαρτία είναι καταστροφική και έτσι καταλήγει στον πρόωρο θάνατο. Σήμερα η έλλειψη του αγιασμού και του καθαρισμού δημιουργούν πολλές αντιπαλότητες. Ήδη σήμερα ο κόσμος ολόκληρος είναι σε μία δυναμική σύγχυσης και διχασμού. Με όλα αυτά τα πάθη που διακατέχουν τους ανθρώπους και την μη λογική που τους διέπει, είναι πολύ φυσιολογικό οι άνθρωποι να χωρίζουν. Αυτός ο χωρισμός πολλούς τους σπουδάζει σοφία Θεού διότι μετά βλέπουν τα δικά τους λάθη και τα λάθη του συνανθρώπου τους.

Να μην ξεχνούμε ότι όποιο λάθος κάνουμε το έλεος του Θεού να μας διακατέχει πάντα, ώστε να συνεχίζουμε την ζωή μας σε νέες βάσεις με σοφία Θεού.

 

ΚΕΦ. ΙΘ΄ΣΤΙΧΟΣ 12

 

«12. Διότι είναι ευνούχοι, οίτινες εκ κοιλίας μητρός εγεννήθησαν ούτω και είναι ευνούχοι, οίτινες ευνουχίσθησαν υπό των ανθρώπων και είναι ευνούχοι, οίτινες ευνούχισαν εαυτούς διά την βασιλείαν των ουρανών. Όστις δύναται να δεχθή τούτο, ας δεχθή».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Οι πρώτοι είναι όσοι γεννήθηκαν με πρόβλημα οργανικό και ορμονικό. Οι δεύτεροι είναι όλοι αυτοί που ζούσαν σε χαρέμια ή στους πολέμους και υπέστησαν αυτόν τον ακρωτηριασμό κ.λ.π.

Οι τρίτοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα αλλά θέλησαν να αποστραφούν την πράξη αυτή για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου, όπως οι μοναχοί, οι καλόγεροι και οι κοσμοκαλόγεροι όπως ο απόστολος Παύλος, ο Πέτρος κ.λ.π. Τελευταία οι νέοι μαθητές οι οποίοι δεν θα έχουν προσωπική ζωή, διότι η επιθυμία και ο στόχος τους στο να κάνουν το θέλημα του Θεού θα τους συναρπάζει με συνέπεια όλα τα πάθη να εξασθενούν. Πάντως όποιος δεν εγκρατεύεται ας παντρεύεται. Ο Λόγος του Θεού επιτρέπει την σχέση διότι είναι χειρότερο να πυρούται κάποιος αν δεν είναι ολοκληρωμένος πνευματικά. Χρειάζεται προσοχή! Το καλύτερο είναι να δημιουργείται σχέση με Χριστό, η οποία έχει και φέρνει την εγκράτεια. Άλλωστε το σεξ όταν γίνεται πάθος δημιουργεί καταστροφικές συνέπειες  στον οργανισμό. Τα ζευγάρια να ξέρουν ότι μαζί πρέπει να συμφωνούν ώστε να ενεργούν με εγκράτεια, ποτέ ο ένας διότι στο γάμο το σώμα του ανδρός ανήκει στην γυναίκα και το σώμα της γυναικός ανήκει στον άνδρα.

 

ΚΕΦ. ΙΘ΄ΣΤΙΧΟΣ 14

 

«14. Πλην ο Ιησούς είπεν· Αφήσατε τα παιδία και μη εμποδίζετε αυτά να έλθωσι προς εμέ· διότι των τοιούτων είναι η βασιλεία των ουρανών».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Τα παιδιά τα διέπει απλότητα, τα διέπει αγαθότητα, τα διέπει Θεός και τις περισσότερες φορές μπορείς εύκολα να συνδιαλέγεσαι μαζί τους όταν ακούνε και υγιαίνουσα διδασκαλία. Ο Κύριος σε άλλο σημείο αναφέρει, εάν δεν γείνητε ως τα παιδία, δεν θέλετε εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών. Οι μεγάλοι άνθρωποι αποκτούν εγωισμό και δεν μπορούν να γνωρίσουν τον Θεό ή τον απεσταλμένο του, διότι νιώθουν ότι τα γνωρίζουν όλα και δεν ακούνε κανέναν και τίποτα. Υπάρχουν όμως και εξαιρέσεις που αντιλαμβάνονται το αγαθό, το θέλημα του Θεού και συμβάλλουν τα μέγιστα για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου. Αμήν.

 

ΚΕΦ. ΙΘ΄ΣΤΙΧΟΣ 17

 

«17. Ο δε είπε προς αυτόν· Τι με λέγεις αγαθόν; ουδείς αγαθός ειμή εις, ο Θεός. Αλλ' εάν θέλης να εισέλθης εις την ζωήν, φύλαξον τας εντολάς».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Οι εντολές του Θεού και ο τρόπος που ενεργούν όταν εφαρμόζονται είναι αυτές που μας παρέχουν ζωή. Χρειάζεται να βρούμε πρώτα τις εντολές και ύστερα να τις εφαρμόσουμε. Δεν θα ζήσουμε ούτε αν συγκεντρώσουμε πλούτη, ούτε αν έχουμε πολλά χρήματα, ούτε αν τρώμε καλό φαγητό. Ο Χριστός τόνισε, η ζωή δεν συνίσταται εκ των υπαρχόντων. Εξάλλου, έχει αποδειχτεί ότι η αγάπη, η χαρά, η αναγέννηση, η ειρήνη δεν αγοράζονται. Αυτά που μπορούμε να αποκτήσουμε με χρήματα έχουν μέρος αξίας. Τα του Θεού δεν έχουν υλική αξία αλλά προέρχεται από θυσία, από αγώνα, από αναγέννηση. Αυτά έχουν πραγματική αξία και σε αυτά να τείνουμε. Η ζωή επαναλαμβάνω είπε ο Κύριος πως δεν συνίσταται εκ των υπαρχόντων. Εκείνο λοιπόν που θα μας οδηγήσει στην ζωή είναι οι εντολές του Θεού όταν εντοπιστούν, αξιοποιηθούν και εφαρμοστούν από τον λαό του Θεού.

 

ΚΕΦ. ΙΘ΄ΣΤΙΧΟΣ 19

 

«19. τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα και θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σεαυτόν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Πολλοί άνθρωποι εγκαταλείπουν τους γονείς τους με αποτέλεσμα αυτοί να ζουν μέσα στην μοναξιά χωρίς κανέναν άνθρωπο γύρω τους. Θα πρέπει στους γονείς που μας έφεραν στον κόσμο και μας φρόντισαν με αγάπη ή όχι λόγω διαφόρων συνθηκών, να τους αποδίδουμε την κατάλληλη τιμή. Εξάλλου έχουμε εντολή να αγαπάμε και τους εχθρούς πόσο μάλλον τους γονείς μας. Η τιμή είναι:

1ον) Ενδιαφέρον για τις συνθήκες ζωής τους.

2ον) Ενδιαφέρον για την υγεία τους.

3ον) Επισκέψεις κοντινές και ενδιαφέρον για τα απαραίτητα, αν έχουν επιλέξει να ζουν μόνοι τους στο σπίτι τους.

4ον) Συζήτηση και ενδιαφέρον για τα προβλήματά τους.

5ον) Αγάπη ουσιαστική με όλα τα στοιχεία της.

6ον) Στα λάθη τους θα μας επισκιάζει το έλεος του Θεού.

7ον) Ήδη έχουν τα προβλήματα του γήρατος και της φθοράς, δεν χρειάζεται να τους φορτώνουμε με τα δικά μας.

 

8ον) Ενδιαφέρον στο να μπορούν να εκκλησιάζονται και να καλλιεργούν την πίστη τους ως προς τον Θεό.

9ον) Να έχουμε καλές σχέσεις με όλα τα μέλη της οικογένειας ώστε να βλέπουν την αγάπη και να χαίρονται με την ενότητα που διέπει την οικογένεια.

10ον) Σεβασμό στις επιλογές τους και σεβασμό στα γηρατειά τους.

 

ΚΕΦ. ΙΘ΄ΣΤΙΧΟΣ 21

 

«21. Είπε προς αυτόν ο Ιησούς· Εάν θέλης να ήσαι τέλειος, ύπαγε, πώλησον τα υπάρχοντά σου και δος εις πτωχούς και θέλεις έχει θησαυρόν εν ουρανώ και ελθέ, ακολούθει μοι».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο νεανίσκος απάντησε επιπόλαια διότι όταν λέει ότι ταύτα πάντα τα κάνω, δεν τα έκανε, δεν εννοούσε καν το τι θα έπρεπε να κάνει.

1ον) Όταν είπε ο Κύριος να τον ακολουθήσει δεν τον ακολούθησε.

2ον) Ο νεανίσκος είπε ότι όλα τα κάνει και ότι αγαπάει τον πλησίον του. Όταν ο Κύριος του είπε να δώσει στους πτωχούς τα υπάρχοντά του δεν το έκανε, αποδεικνύοντας πως τον πλησίον του δεν τον αγαπάει ως εαυτόν. Είναι μεγάλη η εντολή γεμάτη σοφία Θεού και συνάμα και δύσκολη να αγαπάς και να ενδιαφέρεσαι για τον πλησίον σου όπως αγαπάς και ενδιαφέρεσαι για τον εαυτό σου. Αν τον αγαπούσε ο νεανίσκος τον πλησίον του, τότε θα ενδιαφερόταν για την υλική και την πνευματική του πρόοδο. Σίγουρα ο νέος αυτός είχε εκλάβει και γνώριζε τον Θεό όχι ουσιαστικά αλλά τυπικά. Είναι πολλοί οι άνθρωποι που λένε ότι αγαπούν τον Θεό, ότι δεν πράττουν αμαρτίες, αγαπούν τους γονείς τους, αγαπούν τον πλησίον αλλά με δαιμονισμένο τρόπο και όχι ουσιαστικό που είναι η ανυπόκριτη αγάπη και η συμμετοχή στα προβλήματά τους. Για να πούμε ότι ταύτα πάντα τα κάνουμε θα πρέπει να αποκτήσουμε πρώτα ουσιαστική γνώση του θελήματος του Θεού και σιγά-σιγά τα έργα να το αποδεικνύουν (ότι ταύτα πάντα τα ποιούμε).

 

ΚΕΦ. ΙΘ΄ΣΤΙΧΟΙ 23 – 26

 

«23. Και ο Ιησούς είπε προς τους μαθητάς αυτού· Αληθώς σας λέγω ότι δυσκόλως θέλει εισέλθει πλούσιος εις την βασιλείαν των ουρανών.

24. Και πάλιν σας λέγω, Ευκολώτερον είναι να περάση κάμηλος διά τρυπήματος βελόνης παρά πλούσιος να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού.

25. Ακούσαντες δε οι μαθηταί αυτού εξεπλήττοντο σφόδρα, λέγοντες· Τις λοιπόν δύναται να σωθή;

26. Εμβλέψας δε ο Ιησούς, είπε προς αυτούς· Παρά ανθρώποις τούτο αδύνατον είναι, παρά τω Θεώ όμως τα πάντα είναι δυνατά».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Οι βιοτικές μέριμνες και η παχυλότητα του υλικού στοιχείου στην ζωή του πλούσιου στέκεται εμπόδιο στην πνευματική ενότητά του με τον Θεό και στην πνευματική αναγέννησή του. Όμως τα αδύνατα παρά ανθρώποις δυνατά παρά τω Θεώ. Υπάρχει και μία μερίδα πλουσίων πολύ μεγάλη η οποία δεν έχει πολλά υλικά αγαθά αλλά έχει πολλές υλικές αναζητήσεις και επιδιώξεις οι οποίες γίνονται μπούμερανκ για την πνευματική της πρόοδο. Όμως τα αδύνατα παρά ανθρώποις δυνατά παρά τω Θεώ. Υπάρχουν και πολλοί που είναι πλούσιοι σε πάθη, σε εγωισμούς, σε πονηρίες, σε λάθος τρόπο σκέψης, σε συμφέροντα και σε φιλοδοξίες που και αυτοί εμποδίζονται από όλα αυτά να ενωθούν με τον ζώντα Θεό. Όμως τα αδύνατα παρά ανθρώποις δυνατά παρά τω Θεώ. Δεν εννοεί λοιπόν μόνο τους πλουσίους οι οποίοι έχουν υλικές περιουσίες και συμπεριφέρονται με εγωισμό, αλλά και εκείνους που το παίζουν πλούσιοι γεμάτοι πάθη.

Όταν λέμε πλούσιος, το μυαλό μας πηγαίνει στην υλική περιουσία μόνο. Υπάρχουν πολλά πλούτη που πρέπει να αποτινάξουμε από πάνω μας ώστε να ενωθούμε με τον ζώντα Θεό. Πάντως ο υλικός πλούτος όταν χρησιμοποιείται για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου είναι ό,τι καλύτερο διότι δείχνει επίγνωση του θελήματος του Θεού και ωριμότητα.

 

ΚΕΦ. ΙΘ΄ΣΤΙΧΟΣ 29

 

«29. Και πας όστις αφήκεν οικίας ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς ένεκεν του ονόματός μου, εκατονταπλάσια θέλει λάβει και ζωήν αιώνιον θέλει κληρονομήσει».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αυτά που αναφέρει ο Κύριος γίνονται σε πολλούς εμπόδιο ώστε να αναγεννηθούν. Σε όποιον λοιπόν ένα από αυτά του γίνει εμπόδιο και αυτός το απαρνηθεί για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου, θα βρει την δύναμη να εντάξει στην ζωή του τις εκατονταπλάσιες ευλογίες που θα του εξασφαλίσει ο Θεός. Το πρόβλημα αυτό δημιουργείται στον άνθρωπο που έχει αδυναμίες πάνω στα πρόσωπα ή στα υλικά αγαθά με τα οποία έχει δεθεί. Η δοκιμασία αυτή έρχεται για να φανεί η αληθινή μας αγάπη ως προς τον Θεό και η ειλικρινή μας πρόθεση καθώς και η ολοκληρωμένη αγάπη μας για τον Θεό. Σίγουρα μετά από μία τέτοια απάρνηση η σχέση μας με τον Θεό αλλάζει και από τυπική γίνεται ουσιαστική, διότι τα έργα μας και η απόφασή μας φανερώνουν την μεγάλη αγάπη μας ως προς τον Θεό. Το οποίο εύχομαι εις όλα τα τέκνα που ακούν και νουθετούνται από την Φωνή του Θεού, από το  Ευαγγέλιο του Χριστού.

 

ΚΕΦ. ΙΘ΄ΣΤΙΧΟΣ 30

 

«30. Πολλοί όμως πρώτοι θέλουσιν είσθαι έσχατοι και έσχατοι πρώτοι».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αυτός ο στίχος έχει δύο έννοιες. Η αρνητική του έννοια είναι ότι πολλοί που είναι πρώτοι, λόγω του εγωισμού του πρώτου δεν μπορούν να εντάξουν στην συνείδησή τους πως και αυτοί οι έσχατοι που έρχονται μετά από 10 ή 15 χρόνια γνωρίζουν και κάνουν το θέλημα του Θεού. Έτσι με αυτόν τον υπέρμετρο εγωισμό από πρώτοι πάνε τελευταίοι. Διότι ο Θεός ευλογεί τους έσχατους λόγω της ταπείνωσης που τους διέπει και τους εξελίσσει πνευματικά με τους νέους ευλογημένους τρόπους προσέγγισής στο να γνωρίσουν το θέλημά του. Η θετική πλευρά του στίχου είναι ότι πολλοί πρώτοι γίνονται έσχατοι. Δηλαδή οι πρώτοι γίνονται υπηρέτες των τελευταίων, των έσχατων ώστε να πραγματοποιηθεί το γεγραμμένο όπου οι πρώτοι λόγω του ότι γίνονται έσχατοι υπηρέτες αυτομάτως γίνονται και πρώτοι. Ο Θεός εξελίσσει τις γενιές. Οι πρώτοι γνωρίζουν πολλά μα και οι έσχατοι γνωρίζουν περισσότερα. Χρειάζεται ταπείνωση και σχέση φιλαδέλφειας και αγάπης. Άλλωστε εδώ δεν ήρθαμε για να γίνουμε αρχηγοί, ποιμένες, προφήτες κ.λ.π. και να ζητάμε δόξα από ανθρώπους. Εδώ ήρθαμε για να γίνουμε ταπεινοί και να γίνουμε αδελφοί του Χριστού με τα στοιχεία του Θεού τα οποία θα αντλήσουμε μέσα από τον Λόγο του Θεού. Προσοχή λοιπόν σε όσους θέλουν να το παίζουν αρχηγοί και πρώτοι.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ΄

 

ΚΕΦ. Κ΄ΣΤΙΧΟΙ 1 – 16

 

«1. Διότι η βασιλεία των ουρανών είναι ομοία με άνθρωπον οικοδεσπότην, όστις εξήλθεν άμα τω πρωΐ διά να μισθώση εργάτας διά τον αμπελώνα αυτού.

2. Αφού δε συνεφώνησε μετά των εργατών προς εν δηνάριον την ημέραν, απέστειλεν αυτούς εις τον αμπελώνα αυτού.

3. Και εξελθών περί την τρίτην ώραν, είδεν άλλους ισταμένους εν τη αγορά αργούς,

4. και προς εκείνους είπεν· Υπάγετε και σεις εις τον αμπελώνα και ό,τι είναι δίκαιον θέλω σας δώσει. Και εκείνοι υπήγον.

5. Πάλιν εξελθών περί την έκτην και ενάτην ώραν, έκαμεν ωσαύτως.

6. Περί δε την ενδεκάτην ώραν εξελθών εύρεν άλλους ισταμένους αργούς και λέγει προς αυτούς· Διά τι ίστασθε εδώ όλην την ημέραν αργοί;

7. Λέγουσι προς αυτόν· Διότι ουδείς εμίσθωσεν ημάς. Λέγει προς αυτούς· Υπάγετε και σεις εις τον αμπελώνα και ό,τι είναι δίκαιον θέλετε λάβει.

8. Αφού δε έγεινεν εσπέρα, λέγει ο κύριος του αμπελώνος προς τον επίτροπον αυτού· Κάλεσον τους εργάτας και απόδος εις αυτούς τον μισθόν, αρχίσας από των εσχάτων έως των πρώτων.

9. Και ελθόντες οι περί την ενδεκάτην ώραν μισθωθέντες, έλαβον ανά εν δηνάριον.

10. Ελθόντες δε οι πρώτοι, ενόμισαν ότι θέλουσι λάβει πλειότερα, έλαβον όμως και αυτοί ανά εν δηνάριον.

11. Και λαβόντες εγόγγυζον κατά του οικοδεσπότου,

12. λέγοντες ότι, Ούτοι οι έσχατοι μίαν ώραν έκαμον και έκαμες αυτούς ίσους με ημάς, οίτινες εβαστάσαμεν το βάρος της ημέρας και τον καύσωνα.

13. Ο δε αποκριθείς είπε προς ένα εξ αυτών· Φίλε, δεν σε αδικώ· δεν συνεφώνησας εν δηνάριον μετ' εμού;

14. λάβε το σον και ύπαγε· θέλω δε να δώσω εις τούτον τον έσχατον ως και εις σε.

15. Ή δεν έχω την εξουσίαν να κάμω ό,τι θέλω εις τα εμά; ή ο οφθαλμός σου είναι πονηρός διότι εγώ είμαι αγαθός;

16. Ούτω θέλουσιν είσθαι οι έσχατοι πρώτοι και οι πρώτοι έσχατοι· διότι πολλοί είναι οι κεκλημένοι, ολίγοι δε οι εκλεκτοί».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Εδώ βλέπουμε την σοφία του Θεού και τον τρόπο που κρίνει τα έργα των ανθρώπων. Χρειάζεται προσοχή και σοφία Θεού για να εξελιχθούμε πνευματικά πάνω στα στοιχεία του Θεού και τον τρόπο που δικαιώνει τους αγωνιζόμενους Χριστιανούς. Η σωτηρία όμως θα γίνει διά του Θεού ο οποίος δεν βλέπει εις πρόσωπο ανθρώπου και δεν κρίνει κατ’ όψιν αλλά την δικαία κρίση. Ο Θεός σώζει τον Χριστιανό ή τον άνθρωπο ανεξαρτήτου δόγματος ή θρησκείας από την πρόθεσή του και δικαιώνει τον δίκαιο άνθρωπο από την καρδιά του και τις προθέσεις του. Ας κάνουμε την δουλειά που ο Θεός μας έδωσε και ας μην ασχολούμαστε με τους άλλους, ο Θεός ξέρει για τους άλλους. Ας θυμηθούμε ότι ο Θεός δικαίωσε την πόρνη, δικαίωσε τον ληστή και πολλούς άλλους που κατακρίθηκαν από τους ανθρώπους. Όχι κρίση λοιπόν προσοχή! Χρειάζεται προσοχή!

 

ΚΕΦ. Κ΄ΣΤΙΧΟΙ 18 - 19

 

«18. Ιδού, αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου θέλει παραδοθή εις τους αρχιερείς και γραμματείς και θέλουσι καταδικάσει αυτόν εις θάνατον,

19. και θέλουσι παραδώσει αυτόν εις τα έθνη διά να εμπαίξωσι και μαστιγώσωσι και σταυρώσωσι και τη τρίτη ημέρα θέλει αναστηθή».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το προφητικό χάρισμα εμπεριέχει σοφία Θεού συναρπάζουσα διότι δι’ αυτής δυνάμεθα να ερμηνεύουμε αρνητικές καταστάσεις που θα συμβούν στο μέλλον, οι οποίες όμως κρύβουν αιώνια δόξα και μας παρέχουν την εξουσία να αντλούμε δύναμη και σοφία Θεού συναρπάζουσα προς σωτηρία ψυχής και σώματος δική μας και του συνανθρώπου μας, ώστε να αντιμετωπίζουμε τις συνθήκες αυτές με σοφία Θεού. Το προφητικό δεν δίνεται εύκολα και ο Θεός το κρύβει από τους μη αναγεννημένους Χριστιανούς, διότι το πνευματικό τους επίπεδο δεν είναι σε θέση να συμβιβάζεται με το μέλλον τους, την πορεία τους και την αποστολή τους. Γι’ αυτό όλοι οι άνθρωποι πέφτουν στην παγίδα της κρίσης και της κατάκρισης, μη δυνάμενοι να βγουν από εκεί με δυσάρεστα αποτελέσματα. Όμως, όταν δεχτούμε με ταπείνωση και σοφία την πτώση υπομένοντας και περιμένοντας, παρακάτω θα δεχτούμε και την ανύψωση καθώς και την σωτηρία μας η οποία θα έρθει μέσα από το αρνητικό και το θετικό που θα εξελίσσεται ως θέλημα Θεού στην ζωή μας. Ο Κύριος είπε, υμών δε και αι τρίχες της κεφαλής είναι πάσαι ηριθμημέναι. Αφού ο Θεός γνωρίζει και τον αριθμό των τριχών μας, δεν γνωρίζει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε; Πρέπει να καταλάβουμε ότι το πρόβλημα έρχεται για να γνωρίσουμε τον εαυτό μας και να εξελιχθούμε θετικά. Εμπιστοσύνη λοιπόν στον Θεό, υπομονή και επιμονή. Όχι κρίσεις, κατηγορώ και επικρίσεις ότι οι άλλοι φταίνε και γρήγορα συμπεράσματα. Δεν φταίει κανείς. Ο Θεός έχει τον λόγο του που επιτρέπει οτιδήποτε στην ζωή μας. Προσοχή για να συλλάβουμε το θέλημά του. Όταν έχουμε την υπομονή και γνωρίζουμε τον τρόπο της σοφίας που ενεργεί ο Θεός, αυτό θα τον κάνει να μας δώσει και το προφητικό χάρισμα το οποίο θα μας προετοιμάζει κάθε στιγμή ώστε να δυνάμεθα να αντιμετωπίζουμε τα πάντα με σοφία, με έλεος, με αγάπη ώστε μετέπειτα να λάβουμε αιώνια δόξα. Όσοι δεν το αποκτήσουν το προφητικό χάρισμα και δεν εννοήσουν την σοφία του Θεού θα τους περιβάλλει σε ολόκληρη την ζωή τους ο φόβος, το γιατί, το κατηγορώ κ.λ.π. Τα αποτελέσματα θα είναι σύγχυση πνεύματος με αρνητικές επιπτώσεις και στο σώμα. Κάποτε εγώ είχα εγκλωβιστεί με διάφορες δογματικές θεωρίες και εντάλματα ανθρώπων. Ο Κύριος μου είπε, έτσι όπως πας θα σε ταπεινώσει ο διάβολος. Τι θέλεις, να σε ταπεινώσω εγώ ή ο διάβολος; Είπα, εσύ Κύριε. Αμέσως μου είπε πάρε το Ευαγγέλιο και διάβασέ το από την αρχή, ξεχνώντας ό,τι εσύ πίστευες για αλήθεια και βγάζοντας τα εντάλματα των ανθρώπων που μέχρι χτες είχες υιοθετήσει. Έτσι ξεκίνησα πνευματική ζωή με βάση την δική του νουθεσία χωρίς να εναντιώνομαι σε ό,τι πνευματικό υπάρχει, διότι τα πάντα συνεργούν στο αγαθό τοις αγαπώσιν τον Θεόν. Δόξα να έχει ο Θεός διότι άλλοι άνθρωποι, πολλά αδέρφια δεν μπόρεσαν να απεγκλωβιστούν από τα εντάλματα και τις φανατικές δογματικές θεωρίες, με φυσική συνέπεια να πέσουν με ανελέητες πτώσεις διότι όταν κάτι το δογματίζεις ενώ είναι αγαθό πέφτεις στην παγίδα της κρίσης. Να μην θέλουμε τους άλλους όπως εμείς θέλουμε αλλά όπως ο Θεός τους θέλει. Εμείς να δεχόμαστε τους πάντες όπως είναι, αυτό είναι αγάπη, αυτό είναι Θεός. Προσοχή, μη γένοιτο εις ημάς να διακατεχόμαστε εις όλη μας την ζωή από τον εωσφορικό εγωισμό ο οποίος προκαλεί τον αιώνιο διχασμό.

 

ΚΕΦ. Κ΄ΣΤΙΧΟΙ 21 – 23

 

«21. Ο δε είπε προς αυτήν· Τι θέλεις; Λέγει προς αυτόν· Ειπέ να καθήσωσιν ούτοι οι δύο υιοί μου εις εκ δεξιών σου και εις εξ αριστερών εν τη βασιλεία σου.

22. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε· Δεν εξεύρετε τι ζητείτε. Δύνασθε να πίητε το ποτήριον, το οποίον εγώ μέλλω να πίω, και να βαπτισθήτε το βάπτισμα, το οποίον εγώ βαπτίζομαι; Λέγουσι προς αυτόν· Δυνάμεθα.

23. Και λέγει προς αυτούς· το μεν ποτήριόν μου θέλετε πίει; και το βάπτισμα το οποίον εγώ βαπτίζομαι θέλετε βαπτισθή· το να καθήσητε όμως εκ δεξιών μου και εξ αριστερών μου δεν είναι εμού να δώσω, ειμή εις όσους είναι ητοιμασμένον υπό του Πατρός μου».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Πολλοί θέλουν το αλλαχόθεν και πολλοί ψάχνουν το χαπάκι που θα τους λύσει όλα τα προβλήματα. Όμως ας γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει. Χρειάζεται να δοκιμαστούμε και να εργαστούμε ώστε να βγούμε στον ουρανό. Ας Θυμηθούμε πως αν η φυσική ελέα υπέστη όλα αυτά (ο Χριστός), πόσο μάλλον αυτοί που εκεντρίστηκαν από αγριελέα σε καλιελέα. Αγώνα λοιπόν και ειδίκευση στον τρόπο που ο Θεός μας εξελίσσει. Πολλοί απελπίζονται. Η απελπισία είναι το μεγαλύτερο σύστημα του εγωισμού και έχει την εξουσία να μας πετάξει έξω από το σχέδιο του Θεού. Ας ενθυμηθούμε ότι ο Κύριος υπόσχεται ότι δεν θα πειραχτούμε παραπάνω από ό,τι δυνάμεθα να αντέξουμε. Κοντά στον Θεό ουσιαστικά μέχρι τέλους. Άλλωστε όποιος συμμαχεί με τον Θεό ουδέποτε νικάται. Καθώς όπου Θεός βούλεται νικάται φύσεως τάξη. Μπροστά λοιπόν ή ταν ή επί τας.

 

ΚΕΦ. Κ΄ΣΤΙΧΟΣ 24

 

«24. Και ακούσαντες οι δέκα ηγανάκτησαν περί των δύο αδελφών».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η αγανάκτηση έρχεται από εγωισμό ή υπέρμετρο ζήλο που έχουμε, ειδικότερα όταν δεν πετύχουμε τους στόχους μας. Η αγανάκτηση έρχεται ακόμη και από διάφορα αρνητικά γεγονότα που συμβαίνουν στην ζωή μας ή διότι δεν εννοούμε τον λόγο που συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα. Στην προκειμένη περίπτωση οι δέκα αγανάκτησαν διότι αυτό που ζήτησε η μητέρα φάνηκε σαν να ήθελε να γίνουν οι δύο υιοί της ανώτεροι όλων των υπολοίπων μαθητών. Είναι φυσική η αγανάκτηση αυτή, όμως και οι προθέσεις της μητέρας προέρχονταν από υπερβολική αγάπη.

Η αγανάκτηση έρχεται επίσης διότι είμαστε απομακρυσμένοι και ακαλλιέργητοι ως προς τον Θεό και την σοφία του. Αν υπήρχε επίγνωση των πραγμάτων και σοφία Θεού το μόνο που θα έβγαινε εκείνη την ώρα από τον αναγεννημένο άνθρωπο όταν άκουγε ένα τέτοιο αίτημα θα ήταν ένα ελαφρύ απλό χαμόγελο.

 

ΚΕΦ. Κ΄ΣΤΙΧΟΙ 26 – 27

 

«26. Ούτως όμως δεν θέλει είσθαι εν υμίν, αλλ' όστις θέλει να γείνη μέγας εν υμίν, ας ήναι υπηρέτης υμών,

27. και όστις θέλη να ήναι πρώτος εν υμίν, ας ήναι δούλος υμών·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Την πρώτη θέση στην βασιλεία την κατέχουν οι υπηρέτες. Αυτοί κανονίζουν τα πάντα στην οικία του Θεού και σε αυτούς έχει μόνο εμπιστοσύνη ο Θεός. Θέλω να γίνουμε υπηρέτες και ό,τι κάνουμε να το κάνουμε με αγάπη, με χαρά, με ενδιαφέρον και με σοφία Θεού. Ο υπηρέτης δεν δίνει διαταγές ούτε συμβουλές. Δέχεται τις παρατηρήσεις και γίνεται καθ΄ ημέραν πιο τέλειος ώστε να υπηρετεί τους αδελφούς του και οι αδελφοί του να καμαρώνουν με τις υπηρεσίες που τους παρέχει αυτός ο υπηρέτης. Ο υπηρέτης δεν έχει βλέψεις να γίνει καλεσμένος, διότι αυτός ο καλεσμένος θα φάει και θα φύγει. Ο υπηρέτης μένει πάντα εις την οικία και αυτός κανονίζει τα της οικίας, τι φαγητό θα σερβιριστεί καθ’ ημέραν πνευματικό ή υλικό. Αν ο υπηρέτης δεν ξέρει να υπηρετεί σωστά, τότε αναγκάζει τον καλεσμένο να αλλάξει οικία διότι ούτε ζεστασιά βρίσκει, ούτε πλούσιο φαγητό (πνευματικό) με όλες τις ουσίες. Με φυσική συνέπεια εξαιτίας του υπηρέτη να πεθαίνει από ασιτία ο καλεσμένος. Χρειάζεται προσοχή. Ό,τι τώρα κάνουμε υλικό να το κάνουμε με σοφία Θεού. Μην γνωρίζει η δεξιά τι ποιεί η αριστερά. Και ό,τι κάνουμε πνευματικό, δηλαδή ομολογούμε, κηρύττουμε, νουθετούμε, ελεούμε να το κάνουμε με ενδιαφέρον να χορτάσει το ποίμνιο του Θεού. Αφού θέλουμε να γίνουμε πρώτοι, να γίνουμε έσχατοι υπηρέτες οι οποίοι θα υπακούουν κατά πάντα τον Θεό. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑ΄

        

ΚΕΦ. ΚΑ΄ΣΤΙΧΟΣ 9

 

«9. Οι δε όχλοι οι προπορευόμενοι και οι ακολουθούντες έκραζον, λέγοντες· Ωσαννά τω υιώ Δαβίδ· ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου· Ωσαννά εν τοις υψίστοις».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο ευλογημένος πιστεύω είναι ο Κύριος για τους ανθρώπους εκείνους, διότι δεν μπορούσαν να γνωρίζουν ότι είναι ο ίδιος ο Θεός. Η προφητεία όμως αναφέρει εν ονόματι Κυρίου. Άρα δεν είναι για τον ίδιο. Ο Κύριος ήταν παρών εκείνη την ώρα, άρα ο ευλογημένος ανήκει στον μέλλοντα αιώνα. Ο ευλογημένος θα έρθει κατ’ εντολήν Θεού να φανερώσει την σοφία του Θεού, του Κυρίου ώστε το ανθρώπινο γένος να εννοήσει την αποστολή του Κυρίου και τον τρόπο που ο Θεός σχεδιάζει το θέλημά του προς σωτηρία του κόσμου. Εύχομαι όλοι να γνωρίσουμε και να ακολουθήσουμε τον ευλογημένο όταν έρθει και εν συνεχεία να γνωρίσουμε τον Κύριο, τον Θεό. Αμήν.

 

ΚΕΦ. ΚΑ΄ΣΤΙΧΟΙ 12 – 13

 

«12. Και εισήλθεν ο Ιησούς εις το ιερόν του Θεού και εξέβαλε πάντας τους πωλούντας και αγοράζοντας εν τω ιερώ και τας τραπέζας των αργυραμοιβών ανέτρεψε και τα καθίσματα των πωλούντων τας περιστεράς,

13. και λέγει προς αυτούς· Είναι γεγραμμένον, Ο οίκος μου οίκος προσευχής θέλει ονομάζεσθαι, σεις δε εκάμετε αυτόν σπήλαιον ληστών».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Σίγουρα το γεγονός αυτό έλαβε χώρα και προήλθε από την ιερά αγανάκτηση που υπήρχε εκείνη την ώρα μέσα στον Κύριο. Σίγουρα ο Θεός δεν εδημιούργησε τους ναούς για να διεκπεραιώνουν κάποιοι τις εμπορικές τους πεποιθήσεις, συναλλαγές αλλά τους δημιούργησε για να επικοινωνούν οι άνθρωποι με τον ζώντα Θεό μέσω των λειτουργών αυτού.

Η πνευματική ερμηνεία είναι ότι ο ναός του Θεού είναι ο εγκέφαλος του κάθε ανθρώπου όπου εκεί συνδιαλέγεται Θεός και άνθρωπος. Όταν έρθει ο Χριστός βρίσκει μέσα εκεί διάφορα ζώα (πάθη) τα οποία πετάει έξω κακήν κακώς.

 

ΚΕΦ. ΚΑ΄ΣΤΙΧΟΣ 17

 

«17. Και αφήσας αυτούς εξήλθεν έξω της πόλεως εις Βηθανίαν και διενυκτέρευσεν εκεί».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο Κύριος σε άλλο σημείο τόνισε ότι, αι αλώπεκες φωλεούς έχουσιν και τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσεις ο δε υιός του ανθρώπου ουκ έχει που την κεφαλήν κλίνη. Πράγματι ολόκληρος Θεός, Υιός Θεού και δεν είχε σπίτι. Μηδέν περιουσιακά στοιχεία. Αυτό του παρείχε την εξουσία ώστε να μην αφιερώνει χρόνο καθόλου για βιοτικές μέριμνες και να μεριμνά τα του Θεού όλες τις ώρες της καθημερινότητάς του. Αυτός ήταν ο λόγος. Ήθελε να κάνει το θέλημα του Πατέρα του όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Εν αντιθέσει με εμάς που αγωνιζόμαστε να αποκτήσουμε υλικά αγαθά πρώτα πιστεύοντας ότι αυτά θα μας εξασφαλίσουν ζωή και μετά πνευματικά, μη συνειδητοποιώντας ότι η δική μας η ώρα είναι πάντα έτοιμη, καθώς εν όσο έχετε καιρό μαζέψτε αμάραντο θησαυρό. Τα αποτελέσματα των επιλογών μας όμως είναι να μεγαλώνει η μέριμνά μας πάνω στην ύλη με φυσική συνέπεια να μην έχουμε χρόνο για να ασχοληθούμε με τα του Θεού. Εγώ συνιστώ ότι χρειάζονται μόνο τα απαραίτητα ώστε να εξασφαλίσουμε την αναγέννηση, η οποία θα μας φέρει μετέπειτα και πολλά αγαθά τα οποία θα χρησιμοποιούμε ώστε να βοηθούμε να ελευθερώνονται και οι άλλοι αδελφοί που μπλέχτηκαν με τα βιοτικά. Η προσωπικότητα του Χριστού λόγω του ότι ήτο ιδεώδης άνθρωπος δεν του παρείχε σκέψεις οι οποίες θα τον έβγαζαν κατ’ ελάχιστον από την αποστολή του. Εύχομαι και εμείς να βάλουμε τάξη ώστε να χρησιμοποιούμε όλο το χρόνο μας προς σωτηρία ψυχής και σώματος.

 

ΚΕΦ. ΚΑ΄ΣΤΙΧΟΣ 22

 

«22. και πάντα όσα αν ζητήσητε εν τη προσευχή έχοντες πίστιν θέλετε λάβει».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Με αυτόν τον αψευδή λόγο τον οποίον ο Κύριος φανέρωσε διά του αψευδούς στόματός του μας βγάζει από την μιζέρια που μας διακατείχε στον πνευματικό και υλικό τομέα μέχρι χτες. Για να αποκτήσουμε την πίστη η οποία χρειάζεται ώστε να απαλλαχτούμε από την λανθασμένη πίστη, θα χρειαστεί να ξεκινήσουμε τον αγώνα του καθαρισμού και της εξάπλωσης ώστε η πίστη αυτή που φανερώνει ο Χριστός να έρθει στην ζωή μας. Η πίστη αυτή θα μας βγάλει στον ουρανό και θα μας χαρίσει μία πανευδαίμονη ζωή καταργώντας τον λάθος τρόπο σκέψης, την λάθος συμπεριφορά μας και την λάθος πίστη που είχαμε για τον Θεό μέχρι χτες, καθώς και την λάθος πίστη που είχαμε για την ζωή και για την αναγέννησή μας. Ας ξέρουμε ότι τα πάντα δυνατά εις τους πιστεύσαντες. Να ζητάμε, να κρούομε στα του οίκου του Κυρίου μέχρι να ανοίξει η πόρτα της ζωής. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΚΑ΄ΣΤΙΧΟΣ 41

 

«41. Λέγουσι προς αυτόν· Κακούς κακώς θέλει απολέσει αυτούς, και τον αμπελώνα θέλει μισθώσει εις άλλους γεωργούς, οίτινες θέλουσιν αποδώσει εις αυτόν τους καρπούς εν τοις καιροίς αυτών».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο Θεός είναι αγάπη και δεν πειράζει κανέναν. Από μόνος του ο καθένας οδηγείται στην απώλεια λόγω των έργων που επιτελεί. Τα έργα του καθενός θα τον σώσουν ή θα τον απολέσουν. Χρειάζεται προσοχή! Ο υποκριτής είναι αυτός που κινδυνεύει πάνω απ’ όλους τους άλλους ανθρώπους που εργάζονται τα δρώμενα του Ευαγγελίου. Επίσης σε επικίνδυνη θέση βρίσκεται και αυτός ο οποίος διακατέχεται από γνώση την οποία χρησιμοποιεί κακώς ώστε μέσω αυτής να διαχειρίζεται τον πλούτο του Θεού (άνθρωπο) στο να κινηθεί για δικά του οφέλη και να εκμεταλλεύεται τον αμπελώνα του Κυρίου (άνθρωπο) για δικό του προσωπικό όφελος. Εγώ πιστεύω ότι η μεγαλύτερη αμαρτία είναι να γνωρίζει κάποιος την πνευματική διαύγεια και δυνατότητα των συνανθρώπων του και αυτός να εκμεταλλεύεται την ημιμάθειά τους για δικά του προσωπικά οφέλη. Ο τρόπος, να εντάσσει το κήρυγμά του στα πλαίσια της συνείδησης των συνανθρώπων του, το οποίο μεταβάλλει ανάλογα με την συνείδηση του αδελφού. Με λίγα λόγια, ξέρει την αλήθεια και αυτός λέει συνέχεια ψέματα θέτοντας ως σοφία Θεού την πνευματική ανωμαλία που διεργάζεται. Ο Κύριος τόνισε, το ναι ναι και το ου ου. Ή αλήθεια ή ψέμα, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Αμήν.

 

ΚΕΦ. ΚΑ΄ΣΤΙΧΟΣ 43

 

«43. Διά τούτο λέγω προς υμάς ότι θέλει αφαιρεθή αφ' υμών η βασιλεία του Θεού και θέλει δοθή εις έθνος κάμνον τους καρπούς αυτής·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στην Αποκάλυψη ο Κύριος αναφέρει πως αν μία εκκλησία δεν διορθωθεί από τον λάθος τρόπο που κινείται επικαλούμενη τον Θεό, τότε ο Θεός θα μετακινήσει την λυχνία της σε εκκλησία που θα ποιεί το θέλημα του Θεού. Στο έθνος τώρα που θα δοθεί η βασιλεία του Θεού, είναι πιστεύω το έθνος εκείνο που θα υιοθετήσει την ζωή του Χριστού και θα θέσει σαν συνταγματικό νόμο το Ευαγγέλιο του Χριστού στην ζωή του. Αυτό το έθνος δεν υπάρχει ακόμη. Ελπίζουμε όμως ότι το ελληνικό έθνος θα εξελιχτεί, θα εννοήσει το θέλημα του Θεού και θα υιοθετήσει τις αρχές του Χριστού, ώστε κάθε πολίτης του κράτους του Χριστού να ποιεί το θέλημα του Θεού στην ζωή του όχι τυπικά όπως είναι σήμερα αλλά ουσιαστικά. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΒ΄

 

ΚΕΦ. ΚΒ΄ΣΤΙΧΟΙ 5 – 6

 

«5. Εκείνοι όμως αμελήσαντες απήλθον, ο μεν εις τον αγρόν αυτού, ο δε εις το εμπόριον αυτού·

6. οι δε λοιποί πιάσαντες τους δούλους αυτού ύβρισαν και εφόνευσαν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η δικαιολογία κρύβει πάντα ψέμα. Εδώ φανερώνεται ότι οι άνθρωποι δεν εννόησαν το κάλεσμα ώστε να το αποδεχτούν και να ακολουθήσουν τον Χριστό θέτοντας σαν πρώτο μέλημα στην ζωή τους το θέλημα του Θεού. Εύχομαι και εμείς να προσέξουμε και να μην πέσουμε στην παγίδα αυτή της μέριμνας, διότι αργά ή γρήγορα θα μετανιώσουμε που θα βάλουμε τον αγρό ή το εμπόριο πάνω από το κάλεσμα του Θεού. Οι μέριμνες του βίου και τα υλικά στοιχεία παίρνουν αξία όταν η παρουσία του Θεού είναι κοντά μας, χωρίς την παρουσία του Θεού όλα χάνουν την αξία τους και δαιμονίζονται. Η Φωνή Θεού εργάζεται για να δημιουργηθούν προϋποθέσεις σε όλα τα πνευματικά της παιδιά ώστε η καθημερινότητά τους να είναι δημιουργημένη διά Πνεύματος Αγίου και όταν κάποιος τους ρωτά τι δουλειά κάνουν να λένε ότι είναι ιδρυτές της βασιλείας του Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΚΒ΄ΣΤΙΧΟΣ 8

 

«8. Τότε λέγει προς τους δούλους αυτού· Ο μεν γάμος είναι έτοιμος, οι δε προσκεκλημένοι δεν ήσαν άξιοι·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Πράγματι εδώ και δύο χιλιάδες χρόνια το τραπέζι της αγάπης είναι στρωμένο, όμως, οι Χριστιανοί δεν θέλουν να καθίσουν στον δείπνο, με αποτέλεσμα ο Κύριος να μένει μόνος του περιμένοντας αυτούς τους Χριστιανούς οι οποίοι θα πρέπει να υιοθετήσουν την αγάπη για να συντρώγουν με τον Θεό εις τον αιώνα τον άπαντα. Πιστεύω ότι ήρθε τώρα η ώρα να γεμίσει το τραπέζι της αγάπης. Η Φωνή Θεού ξεκίνησε να στέλνει προσκλήσεις αγάπης. Εύχομαι οι Χριστιανοί να συλλάβουν το κάλεσμα και να εισέλθουν στον δείπνο του Κυρίου ώστε να γεύονται αιώνια τα εδέσματα του Πατέρα. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΚΒ΄ΣΤΙΧΟΣ 9

 

«9. υπάγετε λοιπόν εις τας διεξόδους των οδών και όσους αν εύρητε καλέσατε εις τους γάμους».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο Θεός δεν προσωποληπτεί. Θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να έλθουν εις επίγνωση αληθείας. Ο διάβολος πολλές φορές ενεργεί με διάφορα τεχνάσματα ώστε να απομακρύνει τους ανθρώπους από το κάλεσμα του Θεού. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή! Ο καθένας το κάλεσμα από τον Χριστό θα το πάρει προσωπικά. Αν νιώθει ότι ο Θεός έστειλε δούλους και τον βρήκαν, ας ξεκινήσει να χαίρεται από τώρα διότι το τραπέζι του Θεού, αφού δεχτεί το κάλεσμα, ανήκει σε αυτόν. Και όταν μιλάμε για τραπέζι Θεού όπου ο Θεός θα συνφάγει με τους λελυτρωμένους, μιλάμε για την θέωση των ανθρώπων σε σημείο το κατ’ εικόνα και ομοίωση να λάβει χώρα στην ζωή τους, εκπληρώνοντας διά μέσου τους ο Πατέρας τις επαγγελίες του. Αμήν. Κύριε, κάνε να είμεθα μέτοχοι του δείπνου σου. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΚΒ΄ΣΤΙΧΟΣ 10

 

«10. Και εξελθόντες οι δούλοι εκείνοι εις τας οδούς, συνήγαγον πάντας όσους εύρον, κακούς τε και καλούς· και εγεμίσθη ο γάμος από ανακεκλιμένων».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Οι κεκλημένοι είναι οι Εβραίοι, οι ανακεκλιμένοι είναι τα έθνη. Εμείς ανήκαμε στα έθνη και είχαμε παντελώς άγνοια του ζώντος Θεού. Τώρα όμως γίναμε κεκλημένοι. Δόξα να έχει ο Θεός και Ζει Κύριος διότι ήρθαμε στον δείπνο του Κυρίου.

 

ΚΕΦ. ΚΒ΄ΣΤΙΧΟΣ 12

 

«12. και λέγει προς αυτόν· Φίλε, πώς εισήλθες ενταύθα μη έχων ένδυμα γάμου; Ο δε απεστομώθη».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το ένδυμα γάμου παρέχεται και εξασφαλίζεται στην ζωή μας διά του καθαρισμού και του αγιασμού. Ο καθένας μας θα το ράψει στο αγιαστήριο, όταν θελήσει να θέσει εαυτόν σε αυτό. Εάν δεν έχουμε το ένα από τα δύο τότε θα εκβληθούμε έξω, διότι ο έτερος κακός εαυτός μας θα αντιδρά στο θέλημα του Θεού το οποίο θα βασιλεύει στην βασιλεία του Θεού. Το ένδυμα γάμου εξασφαλίζει ειρηνική συμβίωση και σοφία Θεού συναρπάζουσα, στοιχεία που παρέχουν την συμμετοχή μας χωρίς να κινδυνεύουμε στον δείπνο του Κυρίου. Ο οποίος δείπνος θα μας εξασφαλίσει την τέλεια σχέση μας με τον Θεό και την πληρότητα για τα επόμενα χρόνια που θα χρειαστούν να φτάσουμε στην αφθαρσία και στην αθανασία ψυχής και σώματος. Αμήν.

 

ΚΕΦ. ΚΒ΄ΣΤΙΧΟΣ 14

 

«14. Διότι πολλοί είναι οι κεκλημένοι, ολίγοι δε οι εκλεκτοί».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Κεκλημένοι είναι όσοι ακολουθούν τον Χριστό όμως τον δοξάζουν με λόγια και όχι με έργα. Δεν έχω πολλά να πω για τους κεκλημένους διότι δεν θέλω να κρίνω. Πάντως καθένας μπορεί να καταλάβει ποιοι είναι οι κεκλημένοι.

Οι εκλεκτοί έχουν πνευματικότητα, προσεύχονται, μελετούν, τηρούν τους τύπους μα πάνω απ’ όλα τους νόμους του Θεού, σέβονται τους νόμους της πολιτείας, του δόγματός τους χωρίς να κρίνουν ή να φανατίζονται με αυτούς. Το θαυμαστό σε αυτούς είναι ότι παρακολουθούν τον εαυτό τους καθημερινά τον οποίον και διορθώνουν βάσει του Λόγου του Θεού. Μάλιστα αγωνίζονται με όλες τις δυνάμεις τους ώστε να υιοθετήσουν το κάλεσμα του Θεού και να φέρουν εις πέρας την μεγάλη αποστολή που ο Θεός φανερώνει στην ζωή τους. Οι εκλεκτοί είναι αυτοί που θα εκπληρώσουν τον Λόγο του Θεού και θα πιστέψουν όλα τα γεγραμμένα. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

Το ανθρώπινο γένος χρωστάει πολλά στον Θεό και στους εκλεκτούς. Μπορούμε όλοι με τον σχετικό αγώνα να γίνουμε εκλεκτοί. Δεν είναι δύσκολο, αρκεί να το θέλουμε και να το επιδιώκουμε. Τα αδύνατα παρά ανθρώποις δυνατά παρά τω Θεώ. Όπου Θεός βούλεται νικάται φύσεως τάξη.

 

 

 

 

ΚΕΦ. ΚΒ΄ΣΤΙΧΟΣ 21

 

«21. Λέγουσι προς αυτόν· Του Καίσαρος. Τότε λέγει προς αυτούς· Απόδοτε λοιπόν τα του Καίσαρος εις τον Καίσαρα και τα του Θεού εις τον Θεόν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Είναι σοφία Θεού συναρπάζουσα όταν κάποιος διακατέχεται από σεβασμό ως προς τις αρχές της πολιτείας και τις αρχές του Θεού. Πολλοί κατηγορούν τους πάντες και τα πάντα ενώ οι ίδιοι δεν εργάζονται στην ζωή τους τα του Θεού και για το καλύτερο της πολιτείας. Όλα τα παιδιά που ακολουθούν τον ζώντα Θεό και την Φωνή Θεού, θέλω να τα παρακαλέσω να αποδίδουν με ειλικρίνεια έμπρακτο σεβασμό στην πολιτεία και στον Θεό. Όταν κάποιος διακατέχεται απ’ αυτή την σοφία, τότε η παρουσία του Θεού στην ζωή του θα είναι εμφανής. Φανταστείτε ότι ο Καίσαρας τότε ήταν δικτάτορας, κατακτητής και ο Χριστός του απέδιδε την οφειλόμενη τιμή. Πόσο μάλλον σήμερα που εμείς ανήκουμε σε δημοκρατικά πολιτεύματα. Εάν θέλουμε να έχουμε μακροημέρευση και ευλογημένη ζωή, να αποδίδουμε τιμή στον Θεό και στην πολιτεία.

 

 

 

ΚΕΦ. ΚΒ΄ΣΤΙΧΟΙ 37 – 40

 

«37. Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν· Θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου.

38. Αύτη είναι πρώτη και μεγάλη εντολή.

39. Δευτέρα δε ομοία αυτής· Θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σεαυτόν.

40. Εν ταύταις ταις δύο εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η καρδιά μας να ταυτίζεται με την πολυεύσπλαχνη καρδιά του Χριστού και τις επιλογές της. Να δώσει και την ζωή του ο καθένας μας αν χρειαστεί για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου.

Εξ’ όλης της ψυχής σου. Η ψυχή φανερώνει και εκδηλώνει τον χαρακτήρα του ανθρώπου. Όταν η ψυχή είναι δοσμένη εν λόγω και εν έργω στο θέλημα του Θεού τότε η παρρησία, η αγάπη, η ταπείνωση, η σοφία και το λαμπερό πρόσωπο φανερώνουν ότι η ψυχή μας είναι του Θεού και το θέλημά του εκδηλώνεται διά των παραπάνω στοιχείων στην ζωή μας.

Εξ’ όλης της διανοίας σου. Στην διάνοιά μας (μυαλό) εκδηλώνεται το θέλημα του Θεού. Όταν υπάρχει ο Θεός στην διάνοιά μας τότε τα λόγια μας και τα έργα μας εξελίσσουν θετικά την ζωή μας. Στην διάνοια συνδιαλέγεται Θεός και άνθρωπος. Όταν στην διάνοιά μας (στο μυαλό μας) υπάρχει πολύς Θεός, τότε τα του κόσμου που περιέχουν την αμαρτία εξαφανίζονται. Στην διάνοια του Χριστού υπήρχε μόνο ο Πατέρας. Αν και στην δική μας διάνοια (στο μυαλό μας) υπάρχει μόνο ο Θεός, τότε αυτή διέπεται από το θέλημα του Θεού το οποίο εκδηλώνουμε στην καθημερινότητά μας χωρίς προσπάθεια. Αν η διάνοιά μας είναι ενωμένη εξ’ ολοκλήρου με το θέλημα του Θεού τότε οι καρποί, τα χαρίσματα, τα σημεία, η ζωή, η ταπείνωση, η σοφία υπάρχουν στην ζωή μας και την έχουν λαμπρύνει εις το εκατονταπλάσιο. Το οποίο εύχομαι εις όλους ημάς.

Η τελευταία εντολή είναι να αγαπάς τον πλησίον σου ως σεαυτόν. Με δύο λόγια όποιος αγωνιστεί να μην πεθάνει ο πλησίον του δεν θα πεθάνει ο ίδιος. Αυτή είναι η ολοκληρωμένη αγάπη. Θα πρέπει να ενδιαφερόμαστε με τα λόγια και με τα έργα μας ώστε ουσιαστικά να αναγεννηθεί ο πλησίον μας και να στηριχτεί υλικά. Ο τρόπος που πρέπει να ενδιαφερθούμε είναι ο παρακάτω:

Ο πλησίον ομοιάζει με τον άνθρωπο που για τον α ή β λόγο βρίσκεται στον γκρεμό και φωνάζει. Τα έργα του φανερώνουν την φωνή και τον λάθος τρόπο σκέψης. Εμείς πρέπει να σπεύσουμε στον γκρεμό με τα σκοινιά που είναι οι καρποί του Αγίου Πνεύματος, με το ασθενοφόρο που είναι η εκκλησία του Χριστού με όλο το πλήρωμά της ώστε όλοι να ενισχύσουν τον εξασθενημένο αδελφό μέχρι να σταθεί στα πόδια του. Το ίδιο έκανε ο Χριστός σε εμάς. Θα πρέπει και εμείς να το κάνουμε στους αδελφούς. Μην φοβηθούμε την προσφορά, την αγάπη, την θυσία που θα πρέπει να παρουσιάσουμε. Να ξέρουμε ότι τα έργα αυτά θα μας βγάλουν στον ουρανό και θα μας ενώσουν με τον ζώντα Θεό. Γένοιτο αμήν. Εύχομαι όλα τα παιδιά που ανήκουν στην Φωνή Θεού να τηρούν στην ζωή τους τα παραπάνω ώστε η δόξα του Θεού να τα επισκιάσει. Να γνωρίζουμε ακόμη ότι στην Παλιά Διαθήκη πλησίον είναι αυτός που μας ζητά βοήθεια. Στην Καινή Διαθήκη πλησίον είναι αυτός που προλαμβάνει τις καταστάσεις και την αρνητική πορεία ενός συνανθρώπου του ώστε να μην φτάσει σε αδιέξοδο. Αμήν. Εμείς να αναγεννήσουμε τον εαυτό μας ώστε να προλαμβάνουμε και να θεραπεύουμε την πτώση των αδελφών μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΚΒ΄ΣΤΙΧΟΣ 44

 

«44. Είπεν ο Κύριος προς τον Κύριόν μου, Κάθου εκ δεξιών μου εωσού θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου;».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Οι εχθροί του Χριστού είναι η φθορά, ο θάνατος, η αμαρτία, η ημιμάθεια και η αμάθεια που διακατέχει τον Χριστιανικό λαό του. Όταν αυτά θα πάψουν να λειτουργούν στους Χριστιανούς, τότε αυτός ο Χριστός θα κάνει την δευτέρα παρουσία του. Μέχρι τότε θα βρίσκεται δεξιά του Πατρός. Το έργο αυτό θα το φέρει εις πέρας ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο. Όταν το ολοκληρώσει στην ζωή των εκλεκτών, θα παραδώσει την αθάνατη βασιλεία του με τα μέλη της (χριστιανοί άνθρωποι) στον Υιό και Λόγο του Θεού του ζώντος. Μετέπειτα ο Χριστός θα παραδώσει την βασιλεία αυτή στον Πατέρα του ώστε να εκπληρωθεί η προφητεία ότι τα πάντα εν πάση Θεός καθώς και θέλω σκηνώσει μετ΄αυτών και θέλω είσθαι Θεός αυτών και αυτοί θέλουσιν είσθαι λαός μου. Ακόμη, δεν θέλουσι διδάσκει έκαστος τον πλησίον αυτού και έκαστος τον αδελφόν αυτού αλλά πάντες θέλουσιν είσθαι διδακτοί του Θεού.

Η Φωνή Θεού έχει άνωθεν κατεύθυνση και παρότρυνση να υιοθετήσει το θέλημα του Θεού ώστε να πραγματοποιηθούν τα γεγραμμένα αυτά. Γένοιτο, γένοιτο αμήν. Θα χρειαστεί ζώσα πίστη, αγάπη ανυπόκριτη και ταπείνωση εις το έπακρον ώστε να λάβουν χώρα τα γεγραμμένα και ο Χριστός να αναλάβει την βασιλεία του. Μέχρι τότε θα μένει δεξιά του Πατρός. Είναι στο χέρι μας να τον φέρουμε γρήγορα κοντά μας αρκεί να το αποφασίσουμε, να το πιστέψουμε και να εισέλθουμε στο αγιαστήριο ώστε ο Λόγος του Θεού να υλοποιηθεί πρώτα μέσα μας και κατόπιν γύρω μας. Η διαφορά του Κυρίου με εμάς είναι ότι αυτός υλοποιούσε τα λόγια του ενώ εμείς απλώς φιλοσοφούμε πάνω στα δρώμενα του Ευαγγελίου και μάλιστα διαιρούμαστε. Μακάρι μέσα από την αφιέρωση πάνω στο θέλημα του Θεού να φτάσουμε στο σημείο να λέμε και να γίνεται και δεν θα έρθει αυτό αν ο Πατέρας δεν μας εμπιστευθεί και δεν δει αφιέρωση και ταπείνωση όχι στα λόγια αλλά στα έργα. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΓ΄

 

ΚΕΦ. ΚΓ΄ΣΤΙΧΟΙ 2 – 4

 

«2. λέγων· Επί της καθέδρας του Μωϋσέως εκάθησαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι.

3. Πάντα λοιπόν όσα αν είπωσι προς εσάς να φυλάττητε, φυλάττετε και πράττετε, κατά δε τα έργα αυτών μη πράττετε· επειδή λέγουσι και δεν πράττουσι.

4. Διότι δένουσι φορτία βαρέα και δυσβάστακτα και επιθέτουσιν επί τους ώμους των ανθρώπων, δεν θέλουσιν όμως ουδέ διά του δακτύλου αυτών να κινήσωσιν αυτά».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο Μωϋσής αυτά τα οποία του έλεγε ο Θεός τα εφάρμοζε και ο λόγος διότι του τα έλεγε ο Θεός. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι εκάθησαν εκεί που ο Θεός δεν τους έβαλε, πήραν δηλαδή μία εξουσία την οποίαν δεν τους έδωσε ο Θεός. Εμείς λοιπόν να ακούμε ό,τι λένε όμως να μην κάνουμε ό,τι κάνουν διότι φορτώνουν τους ανθρώπους δυσβάστακτα φορτία, τα οποία όχι μόνο δεν ωφελούν την ψυχή και το σώμα τους αλλά τους αποπροσανατολίζουν και από την αλήθεια. Στην εποχή που ζούμε να μην εμπιστευόμαστε κανέναν παρά το Ευαγγέλιο του Χριστού και πιο συγκεκριμένα τα λόγια του Χριστού. Όταν γνωρίσουμε τον Χριστό θα γνωρίσουμε και ποιος μιλά διά Πνεύματος Αγίου. Προσοχή λοιπόν στα δυσβάστακτα φορτία που είναι οι τύποι και τα εντάλματα των ανθρώπων. Αν κοιτάξουμε προσεκτικά θα δούμε ότι οι άνθρωποι δεν πλησιάζουν την ουσία του Ευαγγελίου, διότι για Ευαγγέλιο οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι παρουσιάζουν διάφορα εντάλματα και φορτία τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τον ζώντα Θεό.

 

 

ΚΕΦ. ΚΓ΄ΣΤΙΧΟΣ 8

 

«8. σεις όμως μη ονομασθήτε Ραββί· διότι εις είναι ο καθηγητής σας, ο Χριστός· πάντες δε σεις αδελφοί είσθε».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Άρα ο Θεός θα δημιουργήσει μία εκκλησία που δεν θα υπάρχουν ούτε Ραββί, ούτε καθηγητές αλλά αδελφοί θα είναι και αυτή η σχέση θα τους οδηγήσει σε αιώνια δόξα.

Η εκκλησία της Φιλαδέλφειας θα συλλάβει άνωθεν τον σωστό τρόπο λειτουργίας του λαού του Θεού τον οποίον τα μέλη της θα εντάξουν στην ζωή τους. Η εκκλησία της Φιλαδέλφειας είναι προφητική εκκλησία. Θα δημιουργηθεί τα έσχατα χρόνια και θα αποτελείται από αναγεννημένους Χριστιανούς και μη, οι οποίοι θα έχουν υιοθετήσει τις παρακάτω αρχές. Θα σέβονται την άποψη οποιαδήποτε και αν είναι, την προσωπική συνείδηση και την ελευθερία του άλλου. Στην βασιλεία του Θεού δεν θα υπάρχουν ρομποτάκια αλλά αναγεννημένοι άνθρωποι με προσωπικότητα Χριστού, οι οποίοι θα ποιούν το αγαθό εις τον αιώνα τον άπαντα. Ο τρόπος που το αγαθό μπορεί να αναπτυχθεί στον κάθε άνθρωπο μπορεί να είναι διαφορετικός. Τα κύρια και βασικά συστατικά όμως όπως καρποί, χαρίσματα, σημεία, ιδιότητες θα είναι τα ίδια. Άρα, ας μην μένουμε στα τυπικά αλλά να εντάξουμε τα ουσιαστικά στην ζωή μας. Αυτά θα μας εξασφαλίσουν την θέωση.

 

ΚΕΦ. ΚΓ΄ΣΤΙΧΟΙ 11 – 12

 

«11. Ο δε μεγαλήτερος από σας θέλει είσθαι υπηρέτης σας.

12. Όστις δε υψώση εαυτόν θέλει ταπεινωθή και όστις ταπεινώση εαυτόν θέλει υψωθή».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο υπηρέτης δεν έχει γνώμη, εκτελεί εντολές του Θεού και τα αιτήματα του λαού του Θεού. Μάλιστα τρέχει στον Θεό και στον λαό του Θεού ώστε να τους υπηρετεί με ανεκλάλητη χαρά χρησιμοποιώντας όλα τα υλικά και πνευματικά αγαθά που του παρέχει ο Θεός. Για μένα αυτή είναι η μεγαλύτερη αποστολή. Στην προς Κορινθίους επιστολή αναφέρεται υπό του αποστόλου Παύλου πως και αν όλα τα κάνεις και τα δίνεις χωρίς όμως αγάπη, χωρίς ειλικρινή προσφορά όλα χάνονται. Στον 12ο στίχο αναφέρει: Όστις υψώση εαυτόν θέλει ταπεινωθή. Πολλοί λαμβάνουν υλικά ή πνευματικά αγαθά μέσα από την σοφία του Θεού για προσωπικό όφελος. Όλοι αυτοί θα ταπεινωθούν και ο λόγος διότι κινούνται και φέρονται πολύ εγωκεντρικά. Προσοχή λοιπόν στις ατομικές βασιλείες, είναι επικίνδυνες. Οι γενικές βασιλείες ευλογούνται και συστήνονται υπό του Θεού. Το προσωπικό συμφέρον είναι το κακώς εννοούμενο συμφέρον ενώ το γενικό συμφέρον είναι το θέλημα του Θεού. Άρα να μην υψώνουμε τον εαυτό μας αλλά τους αδελφούς μας. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Ο Χριστός έφτασε στο τελευταίο πνευματικό σκαλοπάτι και αυτό διότι ήθελε να φτάσει όλους εμάς στον θρόνο του Θεού. Τον δικό του τρόπο να ακολουθήσουμε ώστε να μας δοξάσει ενώπιον ανθρώπων και αγγέλων με την αιώνια δόξα του που είναι η άφθαρτη ζωή. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΚΓ΄ΣΤΙΧΟΙ 13 – 33

 

«13. Αλλ' ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί, διότι κατατρώγετε τας οικίας των χηρών και τούτο επί προφάσει ότι κάμνετε μακράς προσευχάς· διά τούτο θέλετε λάβει μεγαλητέραν καταδίκην.

14. Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί, διότι κλείετε την βασιλείαν των ουρανών έμπροσθεν των ανθρώπων· επειδή σεις δεν εισέρχεσθε ουδέ τους εισερχομένους αφίνετε να εισέλθωσιν.

15. Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί, διότι περιέρχεσθε την θάλασσαν και την ξηράν διά να κάμητε ένα προσήλυτον και όταν γείνη, κάμνετε αυτόν υιόν της γεέννης διπλότερον υμών.

16. Ουαί εις εσάς, οδηγοί τυφλοί, οι λέγοντες· Όστις ομόση εν τω ναώ είναι ουδέν, όστις όμως ομόση εν τω χρυσώ του ναού, υποχρεούται.

17. Μωροί και τυφλοί· διότι τις είναι μεγαλήτερος, ο χρυσός ή ο ναός ο αγιάζων τον χρυσόν;

18. Και· Όστις ομόση εν τω θυσιαστηρίω, είναι ουδέν, όστις όμως ομόση εν τω δώρω τω επάνω αυτού, υποχρεούται.

19. Μωροί και τυφλοί· διότι τι είναι μεγαλήτερον, το δώρον ή το θυσιαστήριον το αγιάζον το δώρον;

20. Ο ομόσας λοιπόν εν τω θυσιαστηρίω ομνύει εν αυτώ και εν πάσι τοις επάνω αυτού·

21. και ο ομόσας εν τω ναώ ομνύει εν αυτώ και εν τω κατοικούντι αυτόν.

22. Και ο ομόσας εν τω ουρανώ, ομνύει εν τω θρόνω του Θεού και εν τω καθημένω επάνω αυτού.

23. Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί, διότι αποδεκατίζετε το ηδύοσμον και το άνηθον και το κύμινον και αφήκατε τα βαρύτερα του νόμου, την κρίσιν και τον έλεον και την πίστιν· ταύτα έπρεπε να πράττητε και εκείνα να μη αφίνητε.

24. Οδηγοί τυφλοί, οίτινες διυλίζετε τον κώνωπα, την δε κάμηλον καταπίνετε.

25. Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί, διότι καθαρίζετε το έξωθεν του ποτηρίου και του πινακίου, έσωθεν όμως γέμουσιν εξ αρπαγής και ακρασίας.

26. Φαρισαίε τυφλέ, καθάρισον πρώτον το εντός του ποτηρίου και του πινακίου, διά να γείνη και το εκτός αυτών καθαρόν.

27. Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί, διότι ομοιάζετε με τάφους ασβεστωμένους, οίτινες έξωθεν μεν φαίνονται ωραίοι, έσωθεν όμως γέμουσιν οστέων νεκρών και πάσης ακαθαρσίας.

28. Ούτω και σεις έξωθεν μεν φαίνεσθε εις τους ανθρώπους δίκαιοι, έσωθεν όμως είσθε πλήρεις υποκρίσεως και ανομίας.

29. Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί· διότι οικοδομείτε τους τάφους των προφητών και στολίζετε τα μνημεία των δικαίων,

30. και λέγετε· Εάν ήμεθα εν ταις ημέραις των πατέρων ημών, δεν ηθέλομεν είσθαι συγκοινωνοί αυτών εν τω αίματι των προφητών.

31. Ώστε μαρτυρείτε εις εαυτούς ότι είσθε υιοί των φονευσάντων τους προφήτας.

32. Αναπληρώσατε και σεις το μέτρον των πατέρων σας.

33. Όφεις, γεννήματα εχιδνών· πως θέλετε φύγει από της καταδίκης της γεέννης;».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ακριβώς όπως το λέει. Να τις διαβάσουμε προσεκτικά διότι θα μας ωφελήσουν πολύ αυτές οι συμβουλές του Κυρίου, ώστε να μην πέσουμε στην παγίδα και σταυρώνουμε τον Χριστό με τα λόγια μας και τα έργα μας. Πολλοί όταν διαβάζουν τα ουαί του Κυρίου νομίζουν ότι δεν έχουν σχέση με αυτούς, όμως, εγώ συμβουλεύω ότι αυτά τα ουαί απευθύνονται σε όλους τους ανθρώπους. Αυτά τα ουαί να προσέξουμε ώστε να μην πέσουμε στην ίδια παγίδα. Μη γένοιτο! Αμήν.

 

 

ΚΕΦ. ΚΓ΄ΣΤΙΧΟΣ 34

 

«34. Διά τούτο ιδού, εγώ αποστέλλω προς εσάς προφήτας και σοφούς και γραμματείς και εξ αυτών θέλετε θανατώσει και σταυρώσει και εξ αυτών θέλετε μαστιγώσει εν ταις συναγωγαίς σας και διώξει από πόλεως εις πόλιν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αυτά τα στοιχεία δεν θα τα παρουσιάσει ο λαός του Θεού αλλά οι εξουσίες των λαών και ο λόγος διότι οι προφήτες παρουσιάζουν ανυπόκριτη αγάπη προς τον λαό και διδάσκουν αυτήν, η οποία δεν συμφέρει την εξουσία. Η οποία εξουσία καλείται αν ακούσει τους προφήτες να διανείμει στον λαό δίκαια τα υλικά και τα πνευματικά αγαθά και έτσι όλοι γίνονται αδελφοί. Όμως επειδή 2000 χρόνια τώρα οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι κωφεύουν, ο Θεός θα ενεργήσει έτσι ώστε να αναγεννήσει τους λαούς με ποιμένες δικούς του οι οποίοι θα φωτίσουν τον λαό με συνέπεια να αποστραφούν τους ψεύτες λειτουργούς που τρέφουν την εαυτού κοιλία τους εις βάρος του Θεού και του λαού του. Όταν το καταλάβουν αυτό οι άνθρωποι και βγάλουν τους δήθεν μεσάζοντες από την ζωή τους, τότε θα πάψουν να σταυρώνουν αυτούς που στέλνει ο Θεός. Όσο όμως τους διακατέχει η άγνοια, τότε γίνονται μέτοχοι στα σχέδια των γραμματέων και Φαρισαίων. Είναι αδιανόητο άνθρωπος του Θεού να κρίνει, να διώκει και να σκοτώνει συνάνθρωπό του. Ας συνέλθουμε! Ο Κύριος είπε, αγαπάτε τους εχθρούς και μην κρίνετε ίνα μην κριθήτε. Αυτά φτάνουν για να συνέλθουμε, αν πιστεύουμε στον Χριστό. Πολλοί αποκαλούν τους συνδογματικούς αδελφούς αιρετικούς και παίρνουν την θέση του Θεού διότι κρίνουν πριν αυτός ο Πατέρας αποδώσει δικαιοσύνη. Για να κρίνει κάποιος και για να καταδικάσει ώστε να προβεί σε επικίνδυνες ενέργειες οι οποίες αντιτάσσονται στο θέλημα του Θεού, ένα πράγμα συμβαίνει στην ζωή του. Αυτό είναι ότι δεν πιστεύει σε τίποτα. Αν πίστευε θα ήτο πολύ προσεκτικός στις εντολές του Θεού. Μακάρι να το καταλάβουμε πριν να είναι αργά. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΔ΄

 

ΚΕΦ. ΚΔ΄ΣΤΙΧΟΙ 1 – 11

 

«1. Και εξελθών ο Ιησούς ανεχώρει από του ιερού· και προσήλθον οι μαθηταί αυτού διά να επιδείξωσιν εις αυτόν τας οικοδομάς του ιερού.

2. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς· Δεν βλέπετε πάντα ταύτα; αληθώς σας λέγω, δεν θέλει αφεθή εδώ λίθος επί λίθον, όστις δεν θέλει κατακρημνισθή.

3. Και ενώ εκάθητο επί του όρους των Ελαιών, προσήλθον προς αυτόν οι μαθηταί κατ' ιδίαν, λέγοντες· Ειπέ προς ημάς πότε θέλουσι γείνει ταύτα και τι το σημείον της παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνος;

4. Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπε προς αυτούς· Βλέπετε μη σας πλανήση τις.

5. Διότι πολλοί θέλουσιν ελθεί επί τω ονόματί μου, λέγοντες, Εγώ είμαι ο Χριστός και πολλούς θέλουσι πλανήσει.

6. Θέλετε δε ακούσει πολέμους και φήμας πολέμων· προσέχετε μη ταραχθήτε· επειδή πάντα ταύτα πρέπει να γείνωσιν, αλλά δεν είναι έτι το τέλος.

7. Διότι θέλει εγερθή έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν και θέλουσι γείνει πείναι και λοιμοί και σεισμοί κατά τόπους·

8. πάντα δε ταύτα είναι αρχή ωδίνων.

9. Τότε θέλουσι σας παραδώσει εις θλίψιν και θέλουσι σας θανατώσει και θέλετε είσθαι μισούμενοι υπό πάντων των εθνών διά το όνομά μου.

10. Και τότε θέλουσι σκανδαλισθή πολλοί και θέλουσι παραδώσει αλλήλους και θέλουσι μισήσει αλλήλους.

11. Και πολλοί ψευδοπροφήται θέλουσιν εγερθή και πλανήσει πολλούς».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όλα αυτά τα γεγονότα και οι προφητείες του Κυρίου εκπληρώθηκαν. Αν ερευνήσουμε ιστορικά βιβλία θα δούμε ότι όλα έγιναν. Όμως θα συνεχίσουν να γίνονται μέχρι την δευτέρα έλευσή του. Ο ψευδοπροφήτης δεν έχει Θεό ή σέβασμα, μπροστά στο ατομικό του συμφέρον μηδενίζει τα πάντα προς δικό του όφελος. Μάλιστα μιλάει για τον Θεό και μετατρέπει τα λόγια του Θεού σύμφωνα με τα δικά του συμφέροντα, ώστε να κατέχει την εξουσία αιώνια αν είναι δυνατόν εκμεταλλευόμενος την άγνοια των συνανθρώπων του. Ο ψευδοπροφήτης δεν έχει καμία σχέση με τον προφήτη του Θεού. Ο ψευδοπροφήτης εργάζεται για προσωπικά οφέλη ενώ ο προφήτης του Θεού για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του ανθρώπου. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΚΔ΄ΣΤΙΧΟΙ 12 – 13

 

«12. και επειδή θέλει πληθυνθή η ανομία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθή.

13. Ο δε υπομείνας έως τέλους, ούτος θέλει σωθή».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η αγάπη θα ψυχρανθή λόγω της έλλειψης του καθαρισμού, με φυσική συνέπεια οι Χριστιανοί των λόγων να επιτίθενται στους Χριστιανούς των έργων. Εξάλλου σήμερα βλέπουμε ότι οι άνθρωποι αν και έχουν τον ίδιο αρχηγό, τον Χριστό, έχουν χωριστεί σε διάφορα δόγματα προς τα οποία εξαπολύουν έναν ψυχρό πόλεμο και μία ανελέητη κρίση. Ο Θεός να φωτίσει ώστε όλοι να εννοήσουν ότι η αγάπη είναι η ουσία.

Ο 13ος στίχος φανερώνει ότι δεν χρειάζονται εύκολα και γρήγορα συμπεράσματα διότι θα πέσουμε έξω. Χρειάζεται υπομονή. Ο υπομείνας εις τέλος σωθήσεται. Η υπομονή φανερώνει άνθρωπο καλλιεργημένο και σοφό ο οποίος διέπεται από πνεύμα Θεού και σοφία Θεού. Για να φύγει η υπομονή και να έρθει η αγάπη στην ζωή μας θα χρειαστεί αναγέννηση, ώστε να συλλάβουμε τον τρόπο που ο Θεός ενεργεί, παραχωρεί και επιτρέπει διάφορες καταστάσεις στον κόσμο οι οποίες φανερώνουν τον λόγο που ακόμα δεν έχει βασιλέψει ο Χριστός και η αγάπη στην ζωή των Χριστιανών. Υπάρχει σχέδιο το οποίο οι αναγεννημένοι θέλουσι συλλάβει. Η υπομονή είναι τέλειο στοιχείο, όταν όμως απουσιάζει η αγάπη η υπομονή μπορεί να δημιουργήσει και αρνητικά στοιχεία εις ημάς όπως παράπονα, πικρίες, θυμούς κ.λ.π.

 

ΚΕΦ. ΚΔ΄ΣΤΙΧΟΣ 14

 

«14. Και θέλει κηρυχθή τούτο το ευαγγέλιον της βασιλείας εν όλη τη οικουμένη προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη και τότε θέλει ελθεί το τέλος».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Μέχρι πριν μερικά χρόνια τα σύνορα ήταν κλειστά. Σήμερα όμως ήρθε ο προδιαγεγραμμένος χρόνος ώστε το Ευαγγέλιο της βασιλείας να μπορεί να κηρυχθεί. Αυτό το Ευαγγέλιο έχει την εξουσία να ενώσει τους λαούς κάτω από το πνεύμα του Θεού, διότι περιέχει στοιχεία τα οποία όλοι οι άνθρωποι ανεξαρτήτως δόγματος συμφέρει να έχουν και να καλλιεργούν.

Το πρώτο στοιχείο είναι το αδιαίρετο. Όλοι οι άνθρωποι, οι αρχηγοί των λαών και οι λαοί ειδικότερα μέσα από την αρνητική στάση των ανθρώπων στην παγκόσμια ιστορία θα καταλάβουν ότι πρέπει να κινούνται κάτω από το αδιαίρετο στοιχείο. Ο λόγος διότι οι διαιρέσεις έφεραν ανελέητο κακό σε όσους τις υιοθέτησαν.

Το δεύτερο στοιχείο είναι το στοιχείο της συνοχής. Ο Χριστός είπε: Πάτερ άγιε τήρησον αυτούς εν τω ονόματί σου ους δέδωκάς μοι ίνα ώσιν εν καθώς ημείς. Χωρίς να χάσουμε την προσωπικότητά μας και χωρίς να αρνηθούμε τον πνευματικό τρόπο που μιμηθήκαμε ως λαός για να επικοινωνούμε με τον Θεό, δυνάμεθα όταν έρθει η συνοχή να επικοινωνούμε με οποιονδήποτε λαό ανεξαρτήτου δόγματος και να ενωνόμεθα με αυτόν στα στοιχεία του Αγίου Ευαγγελίου τα οποία ενώνουν και παρέχουν συνοχή. Είναι απλά τα πράγματα. Γιατί τα κάνουμε δύσκολα με διάφορους εγωισμούς και φανατισμούς; Που θα ωφελήσει;

Το τρίτο στοιχείο του Ευαγγελίου της βασιλείας το οποίο θα αποδεχτούν όλα τα έθνη είναι το ολοκληρωμένο. Ο Λόγος του Θεού φανερώνει: Ο πταίσας εν ενί γέγονεν πάντων ένοχος. Όλα τα χριστιανικά δόγματα δυστυχώς για τους λαούς, απέρριψαν το στοιχείο που φανερώνει ο Κύριος και το οποίο λαμβάνεται διά της πίστεως και είναι το πας ο ζων και πιστεύων εις εμέ ου μη αποθάνη εις τον αιώνα. Λόγω του ότι οι Χριστιανοί δεν το εννόησαν και δεν το πίστεψαν μετέφεραν την βασιλεία του Θεού στον ουρανό, λες και η γη δεν ανήκει στον ουρανό, δεν είναι ουράνιο σώμα. Ποιόν ουρανό λοιπόν; Πρέπει να καταλάβουμε άπαξ διαπαντός ότι ο υλικός κόσμος είναι στον ουρανό. Όλα ανήκουν στον ουρανό και πρέπει η βασιλεία του Θεού να υπάρχει σε όλο το άπειρο, σε όλο το διηνεκές και σε όλα τα ηλιακά συστήματα διά της παρουσίας του αναγεννημένου ανθρώπου. Ο Κύριος τόνισε, γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Το τρίτο στοιχείο διά της ζώσης πίστεως και διά της πνευματικοποιημένης επιστήμης καταργεί την φθορά και τον φυσικό θάνατο και χαρίζει την άφθαρτη ζωή η οποία θα κάνει τον άνθρωπο κληρονόμο του κτιστού και του άκτιστου κόσμου. Άλλωστε, όλα έγιναν για τον άνθρωπο που θα έχει μέσα του τον ζώντα Θεό. Να πάψουμε να πιστεύουμε στον παράδεισο του ουρανού, να πάψουμε να πιστεύουμε στην αναγκαιότητα του θανάτου αφού όλοι γνωρίζουμε ότι τα οψώνια της αμαρτίας φέρνουν τον θάνατο. Αν βγάλουμε την αμαρτία ο θάνατος θα πάψει να λειτουργεί στην ζωή μας. Να πάψουμε να πιστεύουμε στην μη ενότητα των λαών, τα αδύνατα παρά ανθρώποις δυνατά παρά τω Θεώ κ.λ.π. διότι θα μετανιώσουμε πικρά όταν φανερωθεί η αλήθεια και όταν λόγω του λάθους τρόπου σκέψης και πίστης που υιοθετήσαμε δεν κληρονομήσαμε την ευλογία της ζωής διά της ζωής. Μη γένοιτο εις ημάς.

Το τέταρτο στοιχείο της βασιλείας του Θεού που θα υιοθετήσουν όλα τα έθνη και θα συλλάβουν ότι πρέπει να έχουν είναι το Ευαγγέλιο εκείνο που περιέχει όλα τα ανωτέρω.

Αυτά τα τέσσερα στοιχεία του Ευαγγελίου της βασιλείας θα καρποφορήσουν και καρποφορούν σήμερα σε χιλιάδες ανθρώπους ανεξαρτήτου δόγματος και αιρέσεως.

Το μαρτύριο θα είναι οι κύκλοι σε σπίτια ή αίθουσες που δημιουργεί η Φωνή Θεού και όπου εκεί θα κηρύττεται το Ευαγγέλιο της βασιλείας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΚΔ΄ΣΤΙΧΟΣ 15

 

«15. Όταν λοιπόν ίδητε το βδέλυγμα της ερημώσεως, το λαληθέν διά του προφήτου Δανιήλ, ιστάμενον εν τω τόπω τω αγίω (ο αναγινώσκων ας εννοή).

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το πνευματικό βδέλυγμα είναι ότι μέσα στον εγκέφαλό μας που είναι ο ναός του Θεού τα έσχατα χρόνια δεν θα λειτουργούν τα στοιχεία του Θεού, του Αγίου Ευαγγελίου αλλά τα πάθη και το σύστημα του κόσμου με τα υφιστάμενα στερεότυπα που διέπεται όπως συμφέροντα και προσωπικές φιλοδοξίες. Υλικά το βδέλυγμα της ερημώσεως θα είναι ο Αντίχριστος, ο οποίος θα κατασκευάσει ξανά το ναό του Σολομώντα σε δύσκολα χρόνια για την ανθρωπότητα και θα κάνει την παρουσία του εις αυτόν. Μάλιστα θα δημιουργήσει και ένα παραπέτασμα στο οποίο θα καθίσει και μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα τον δει όλος ο κόσμος. Τότε θα επικρατήσει για τρία χρόνια το σιώπα αδερφέ και οι Χριστιανοί θα πραγματοποιήσουν την φυγή.

 

ΚΕΦ. ΚΔ΄ΣΤΙΧΟΣ 19

 

«19. Ουαί δε εις τας εγκυμονούσας και τας θηλαζούσας εν εκείναις ταις ημέραις».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όπως το λέει, διότι σε δύσκολα χρόνια εάν είναι μία γυναίκα έγκυος ή έχει ένα μικρό παιδί δεν θα είναι εύκολη η ζωή της. Ό,τι συμβαίνει σε έναν πόλεμο. Εύχομαι ο Θεός να δημιουργήσει συνθήκες αγάπης ώστε η βασιλεία του Θεού, η αγάπη, η δικαιοσύνη, η αναγέννηση να προλάβει τον Αντίχριστο. Η πνευματική έννοια είναι ότι τα γεγονότα αυτά και η παρουσία του Αντιχρίστου θα γίνουν αιτία ώστε όλοι αυτοί οι οποίοι καλέστηκαν (πνευματικό κάλεσμα) πόσο μάλλον όσοι δεν καλέστηκαν και δεν εννόησαν το θέλημα του Θεού και το πάνσοφο σχέδιό του, να κινούνται σπασμωδικά σαν εγκυμονούσες και θηλάζουσες πνευματικά. Η ημιμάθεια και η αμάθεια για πολλούς δυστυχώς θα γίνουν αιτία ώστε τα γεγονότα αυτά να είναι παγίδα στην ζωή τους, διότι η θλίψη και η στενοχώρια θα είναι αξεπέραστη για τους μη αναγεννημένους. Ο βασικότερος λόγος θα είναι διότι το χρηματοοικονομικό σύστημα θα πέσει έξω και αφού οι άνθρωποι έχουν στηρίξει την ζωή τους σε αυτό όταν το χάσουν θα δαιμονιστούν.

 

ΚΕΦ. ΚΔ΄ΣΤΙΧΟΣ 24

 

«24. διότι θέλουσιν εγερθή ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και θέλουσι δείξει σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσωσιν, ει δυνατόν και τους εκλεκτούς».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το σχέδιο που εργάζεται ο Αντίχριστος ώστε να δημιουργήσει

συνθήκες να πλανήσει ει δυνατόν και τους εκλεκτούς δεν μπορούμε να το παρουσιάσουμε τώρα, όμως, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις θα το φανερώσουμε. Πάντως οι εκλεκτοί πρέπει να πιστέψουν σε ολόκληρο το Ευαγγέλιο της βασιλείας (που έχουμε ερμηνεύσει σε άλλο στίχο) για να μην πλανηθούν. Να πιστέψουν δηλαδή στην κατάργηση του θανάτου, στην αφθαρτοποίηση του σώματος, στην μεταστοιχείωση. Πάντως δεν θα κάνει την εμφάνισή του ο Αντίχριστος με κάρτες, με ταυτότητες και λοιπά αλλά με έναν τρόπο που θα κλέψει την παράσταση όλων των ανθρώπων ακόμη και των εκλεκτών, διότι θα φέρει λύσεις όχι μόνο στον υλικό τομέα αλλά και στο θέμα της ζωής. Εύχομαι να εντάξουμε την ζώσα φωνή του ζώντος Θεού στην ζωή μας ώστε να καταλάβουμε τις άφθαρτες δυνατότητές της. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΚΔ΄ΣΤΙΧΟΣ 28

 

«28. Διότι όπου είναι το πτώμα, εκεί θέλουσι συναχθή οι αετοί».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το πτώμα είναι ο Χριστός, οι αετοί είναι οι εκλεκτοί οι οποίοι θα δουν το πτώμα και θα σπεύσουν να φάγουν από αυτό την απαραίτητη τροφή που θα τους ζωοποιήσει εις τον αιώνα τον άπαντα. Οι αετοί είναι οι άνθρωποι του Θεού που τρώνε την άφθαρτη ζωή. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΚΔ΄ΣΤΙΧΟΣ 29

 

«29. Ευθύς δε μετά την θλίψιν των ημερών εκείνων ο ήλιος θέλει σκοτισθή και η σελήνη δεν θέλει δώσει το φέγγος αυτής και οι αστέρες θέλουσι πέσει από του ουρανού και αι δυνάμεις των ουρανών θέλουσι σαλευθή».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο ήλιος είναι ο Χριστός, αυτόφωτος. Η σελήνη είναι η εκκλησία του, ετερόφωτη. Οι αστέρες είναι οι πνευματικοί άνθρωποι. Οι δυνάμεις είναι όλος ο πνευματικός κόσμος ο οποίος θέλει σαλευθή. Όλα αυτά θα χαθούν κατά την εποχή του Αντιχρίστου. Δεν θα χαθούν όμως από τον λαό του Θεού όπου θα λειτουργούν μέσα στους ανθρώπους του λαού αυτού. Εύχομαι από σήμερα να εντάξουμε τον Θεό στην ζωή μας ώστε να μην έχουμε πρόβλημα κατά την παρουσία του Αντιχρίστου. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΚΔ΄ΣΤΙΧΟΣ 31

 

«31. Και θέλει αποστείλει τους αγγέλους αυτού μετά σάλπιγγος φωνής μεγάλης και θέλουσι συνάξει τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων απ' άκρων ουρανών έως άκρων αυτών».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο Θεός θα τους συνάξει στην πόλη την αγία. Η επιστροφή θα γίνει διότι πριν την έλευση του Αντιχρίστου οι εκλεκτοί θα φύγουν στην έρημο (φυγή). Όταν επιστρέψουν τότε θα πραγματοποιηθεί το γεγραμμένο και οι άγιοι θέλουσι επιστρέψει και θέλουσι έχει το βασίλειον εις τον αιώνα τον άπαντα. Γένοιτο, γένοιτο αμήν. Κάνε Κύριε να έρθει γρήγορα η ημέρα αυτή η μεγάλη και επιφανής. Αμήν.

 

ΚΕΦ. ΚΔ΄ΣΤΙΧΟΣ 32

 

«32. Από δε της συκής μάθετε την παραβολήν· Όταν ο κλάδος αυτής γείνη ήδη απαλός και εκβλαστάνη τα φύλλα, γνωρίζετε ότι πλησιάζει το θέρος·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η συκή είναι το σύστημα του κόσμου. Την συκή ο Θεός την είχε καταραστεί τότε, όμως, θα επιτρέψει ο Θεός ώστε η συκή να αποκτήσει φύλλα τα οποία φύλλα (καρποί, χαρίσματα, ιδιότητες, σοφία Θεού κ.λ.π.) όταν ξεκινήσουν να έρχονται προμηνύουν τους καρπούς. Άρα, όταν και το σύστημα του κόσμου αποδεχτεί την αγάπη, την ταπείνωση, τον Χριστό ουσιαστικά και τελευταία την άφθαρτη πανευδαίμονη ζωή, τότε να καταλάβουμε ότι έρχεται το τέλος της διαπαιδαγώγησης για το ανθρώπινο γένος.

 

ΚΕΦ. ΚΔ΄ΣΤΙΧΟΣ 34

 

«34. Αληθώς σας λέγω, δεν θέλει παρέλθει η γενεά αύτη, εωσού γείνωσι πάντα ταύτα».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Εννοεί όλες τις αμαρτωλές γενιές των οποίων πιστεύω ότι πλησιάζει σήμερα το τέλος αυτών. Ας το πιστέψουμε όλοι ότι η Φωνή Θεού μπορεί και έχει την εντολή να βάλει τέλος στις αμαρτωλές γενιές, οι οποίες διά της αναγέννησης μέσω της ουρανόδρομης σοφίας που ο Θεός της χάρισε θα γίνουν θεϊκές γενιές. Γένοιτο αμήν! Εύχομαι να μην βρεθεί κανείς που θα αρνηθεί το κάλεσμα της Φωνής Θεού. Το αν ο Χριστιανισμός δεν υιοθέτησε ακόμη τις αξίες του Χριστού, πάει να πει ότι ο Θεός είδε κάτι καλύτερο και αυτό είναι το πλήρωμα του χρόνου το οποίο θα φέρει την πνευματική ωριμότητα. Σήμερα είμεθα στο παρά πέντε. Ας ετοιμάσουμε τους εαυτούς μας στο να έρθει μέσα μας το άρμα Θεός ώστε να κατακλύσει όλο μας το είναι. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΚΔ΄ΣΤΙΧΟΣ 36

 

«36. Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ειμή ο Πατήρ μου μόνος·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όσοι προαναγγέλλουν την ημέρα του Κυρίου με χρονικό όριο είναι λάθος και θα πέσουν έξω. Μάλιστα σπέρνουν τον φόβο και εγκλωβίζουν το ποίμνιό τους ώστε να εκμεταλλεύονται τα αγαθά που ο Θεός χάρισε σε αυτούς που έπεσαν στην παγίδα αυτή. Και ακόμη διότι αρέσκονται να δείχνουν απεσταλμένοι και προφήτες. Προσοχή! Χρειάζεται να μην προλέγουμε πράγματα τα οποία και ο ίδιος ο Υιός δεν εξήγγειλε. Όχι ότι δεν ήξερε τον χρόνο, διότι είναι Θεός, αλλά δεν συμφέρει αυτό το ανθρώπινο γένος. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που δεν φανέρωσε αυτή την ημέρα. Εγώ θα πω έναν. Αν έλεγε ότι το 2010 θα γίνει η δευτέρα παρουσία, όλοι οι Χριστιανοί θα μετανοούσαν το 2009. Αυτή η μετάνοια όμως θα ήταν υποκριτική. Ο Θεός έχει σοφία και το πότε θα κάνει την παρουσία του θα το μάθουμε λίγο πριν γίνει αυτή. Πάντως εμείς πρέπει να εργαζόμαστε σαν να την κάνει αύριο και αυτό θα είναι η χαρά μας. Μία φορά θυμάμαι κάποιον που έλεγε ότι σε τρία χρόνια θα έρθει ο Χριστός και αυτό το είχε πιστέψει το ποίμνιό του το οποίο είχε τρομοκρατηθεί κιόλας. Αυτός όμως είχε πάρει ένα δάνειο 500.000 ευρώ και έχτιζε ένα σπίτι (βίλα). Δεν είναι δυνατόν να πιστεύεις ότι σε τρία χρόνια θα έρθει ο Χριστός και να χτίζεις βίλα. Αν αυτός το πίστευε θα έμενε σε σπηλιά. Χρειάζεται προσοχή λοιπόν. Οι στίχοι 37ος και κάτω φανερώνουν πώς θα έρθει ο Χριστός.

 

ΚΕΦ. ΚΔ΄ΣΤΙΧΟΣ 51

 

«51. και θέλει αποχωρίσει αυτόν και το μέρος αυτού θέλει θέσει μετά των υποκριτών· εκεί θέλει είσθαι ο κλαυθμός και ο τριγμός των οδόντων».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο λόγος διότι οι Χριστιανοί αδιαφορούν στο ουσιαστικό κάλεσμα του Χριστού που γίνεται αιώνες τώρα πάνω στα βασικά στοιχεία του Ευαγγελίου. Έτσι η ζωή τους η παρούσα και η μέλλουσα θα είναι πυρίκαυστη, διότι με μία απλή τυπική πίστη στον Θεό τον μόνο που κοροϊδεύουν είναι τον εαυτό τους γιατί μέσα τους συντελούνται νόμοι οι οποίοι λειτουργούν εν αγνοία τους και έχουν χάσει την εξουσία πάνω στον ίδιο τον εαυτό τους. Αυτοί οι νόμοι είναι η αμαρτία, η φθορά, η ασθένεια, ο θάνατος, ο θυμός, ο εγωισμός, οι πονηρίες κ.λ.π. Πρέπει να το σκεφτούμε καλά διότι οι καταστάσεις θετικές ή αρνητικές θα είναι αιώνιες. Προσοχή λοιπόν, τουλάχιστον για τα παιδιά που αναπτύσσονται πνευματικά από την Φωνή Θεού. Η αναγέννησή μας προπορεύεται όλων των δραστηριοτήτων μας, ώστε να μην χάσουμε τον Θεό. Εξάλλου για μένα όποια ζωή και αν έχει ένας άνθρωπος χωρίς Θεό ζει στην κόλαση και ας γελάει μέρα-νύχτα. Αν ένας άνθρωπος γνωρίσει τον Πατέρα, τον Θεό, την σοφία του, την παντοδυναμία του θα χαίρεται κάθε στιγμή, διότι το κάλος του Θεού θα συνεπάρει την ζωή του και θα προσκολληθεί κοντά του, κάθε στιγμή, κάθε λεπτό θα ζει κοντά στον Θεό. Εγώ θα πω μία μικρή εμπειρία δική μου ώστε να το δοκιμάσουμε. Να μπούμε στην σιωπή και να προσευχόμαστε ώστε να ακούσουμε την ζώσα φωνή του ζώντος Θεού. Μία λέξη το μήνα να μας λέει ο Θεός, είναι ικανή η φωνή του να μας οδηγήσει στην αφθαρσία και ο λόγος διότι προκαλεί ανεκλάλητη χαρά, η οποία χαρά δημιουργεί την ενδορφύνη, ουσία που προκαλεί αναπαραγωγή κυττάρων ώστε ο άφθαρτος μηχανισμός που βασιλεύει μέσα μας να μπει σε λειτουργία και τα κύτταρά μας να παράγουν ζωή διά της ζώσης φωνής του ζώντος Θεού. Εύχομαι να το καταλάβουμε και να το δοκιμάσουμε. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕ΄

 

ΚΕΦ. ΚΕ΄ΣΤΙΧΟΙ 1 – 13

 

«1. Τότε θέλει ομοιωθή η βασιλεία των ουρανών με δέκα παρθένους, αίτινες λαβούσαι τας λαμπάδας αυτών εξήλθον εις απάντησιν του νυμφίου.

2. Πέντε δε εξ αυτών ήσαν φρόνιμοι και πέντε μωραί.

3. Αίτινες μωραί, λαβούσαι τας λαμπάδας αυτών, δεν έλαβον μεθ' εαυτών έλαιον·

4. αι φρόνιμοι όμως έλαβον έλαιον εν τοις αγγείοις αυτών μετά των λαμπάδων αυτών.

5. Και επειδή ο νυμφίος εβράδυνεν, ενύσταξαν πάσαι και εκοιμώντο.

6. Εν τω μέσω δε της νυκτός έγεινε κραυγή· Ιδού, ο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησιν αυτού.

7. Τότε εσηκώθησαν πάσαι αι παρθένοι εκείναι και ητοίμασαν τας λαμπάδας αυτών.

8. Και αι μωραί είπον προς τας φρονίμους· Δότε εις ημάς εκ του ελαίου σας, διότι αι λαμπάδες ημών σβύνονται.

9. Απεκρίθησαν δε αι φρόνιμοι, λέγουσαι· Μήποτε δεν αρκέση εις ημάς και εις εσάς· όθεν υπάγετε κάλλιον προς τους πωλούντας και αγοράσατε εις εαυτάς.

10. Ενώ δε απήρχοντο διά να αγοράσωσιν, ήλθεν ο νυμφίος και αι έτοιμοι εισήλθον μετ' αυτού εις τους γάμους και εκλείσθη η θύρα.

11. Ύστερον δε έρχονται και αι λοιπαί παρθένοι, λέγουσαι· Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς.

12. Ο δε αποκριθείς είπεν· Αληθώς σας λέγω, δεν σας γνωρίζω.

13. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε την ημέραν ουδέ την ώραν, καθ' ην ο Υιός του ανθρώπου έρχεται».

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Οι μωρές παρθένες είναι οι Χριστιανοί οι οποίοι έχτισαν την πίστη τους στο πίστευε και μη ερεύνα. Είναι ακόμη όλοι αυτοί οι Χριστιανοί που έχουν υιοθετήσει τους τύπους και όχι την ουσία. Ήμασταν και εμείς πριν γνωρίσουμε την Φωνή Θεού. Είναι αυτοί που πιστεύουν χωρίς να ερευνούν, χωρίς να μελετούν τον Λόγο του Θεού, χωρίς να εφαρμόζουν το θέλημα του Θεού και το πιο χαζό που κάνουν είναι ότι δεν θέλουν να διορθώσουν τον εαυτό τους και να αναγεννηθούν. Έτσι λόγω της έλλειψης καθαρισμού και αγιασμού τα γεγονότα θα τους καταβάλλουν αρνητικά και το λάδι τους θα σωθεί κατά την ημέρα του Κυρίου, διότι η μέρα του Κυρίου θέλει ανθρώπους με στοιχεία Θεού, με ιδιότητες Θεού, με ζώσα πίστη.

Οι σοφές παρθένες είναι όλοι αυτοί οι οποίοι φροντίζουν να αποκτήσουν την σοφία του Θεού διά της μελέτης του Λόγου του Θεού. Τα οποία στοιχεία του Αγίου Ευαγγελίου (σοφία Θεού) θα τα εντάξουν στην ζωή τους ώστε τα γεγονότα να μην μπορούν να τους καταβάλλουν και διά της προσευχής και της πνευματικής καλλιέργειας να δύνανται να γεμίζουν το καντηλάκι τους αιώνια κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες βρεθούν με αποτέλεσμα η φλόγα του Χριστού να μην σβήσει ποτέ.

Αυτό που θα ζητήσει ο Χριστός την ημέρα την δική του είναι να μην έχουμε φόβο, εγωισμό, θυμό, υλοφροσύνη, πνευματική υποκρισία και πονηρία. Με λίγα λόγια να μην έχουμε άγνοια του Λόγου του Θεού ώστε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα γεγονότα και να φτάσουμε την ημέρα του Κυρίου την μεγάλη και επιφανή ζώντες. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΚΕ΄ΣΤΙΧΟΙ 14 – 30

 

«14. Διότι θέλει ελθεί ως άνθρωπος, όστις αποδημών εκάλεσε τους δούλους αυτού και παρέδωκεν εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού,

15. και εις άλλον μεν έδωκε πέντε τάλαντα, εις άλλον δε δύο, εις άλλον δε εν, εις έκαστον κατά την ιδίαν αυτού ικανότητα, και απεδήμησεν ευθύς.

16. Υπήγε δε ο λαβών τα πέντε τάλαντα και εργαζόμενος δι' αυτών έκαμεν άλλα πέντε τάλαντα.

17. Ωσαύτως και ο τα δύο εκέρδησε και αυτός άλλα δύο.

18. Ο δε λαβών το εν υπήγε και έσκαψεν εις την γην και έκρυψε το αργύριον του κυρίου αυτού.

19. Μετά δε καιρόν πολύν έρχεται ο κύριος των δούλων εκείνων και θεωρεί λογαριασμόν μετ' αυτών.

20. Και ελθών ο λαβών τα πέντε τάλαντα, προσέφερεν άλλα πέντε τάλαντα, λέγων· Κύριε, πέντε τάλαντα μοι παρέδωκας· ιδού, άλλα πέντε τάλαντα εκέρδησα επ' αυτοίς.

21. Και είπε προς αυτόν ο κύριος αυτού· Εύγε, δούλε αγαθέ και πιστέ· εις τα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει· είσελθε εις την χαράν του κυρίου σου.

22. Προσελθών δε και ο λαβών τα δύο τάλαντα είπε· Κύριε, δύο τάλαντα μοι παρέδωκας· ιδού, άλλα δύο τάλαντα εκέρδησα επ' αυτοίς.

23. Είπε προς αυτόν ο κύριος αυτού· Εύγε, δούλε αγαθέ και πιστέ· εις τα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει· είσελθε εις την χαράν του κυρίου σου.

24. Προσελθών δε και ο λαβών το εν τάλαντον, είπε· Κύριε, σε εγνώρισα ότι είσαι σκληρός άνθρωπος, θερίζων όπου δεν έσπειρας και συνάγων όθεν δεν διεσκόρπισας·

25. και φοβηθείς υπήγα και έκρυψα το τάλαντόν σου εν τη γή· ιδού, έχεις το σον.

26. Αποκριθείς δε ο κύριος αυτού, είπε προς αυτόν· Πονηρέ δούλε και οκνηρέ· ήξευρες ότι θερίζω όπου δεν έσπειρα και συνάγω όθεν δεν διεσκόρπισα·

27. έπρεπε λοιπόν να βάλης το αργύριόν μου εις τους τραπεζίτας και ελθών εγώ ήθελον λάβει το εμόν μετά τόκου.

28. Λάβετε λοιπόν απ' αυτού το τάλαντον και δότε εις τον έχοντα τα δέκα τάλαντα.

29. Διότι εις πάντα τον έχοντα θέλει δοθή και περισσευθή, από δε του μη έχοντος και εκείνο το οποίον έχει θέλει αφαιρεθή απ' αυτού.

30. Και τον αχρείον δούλον ρίψατε εις το σκότος το εξώτερον· εκεί θέλει είσθαι ο κλαυθμός και ο τριγμός των οδόντων».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Τα τάλαντα είναι τα στοιχεία εκείνα τα οποία μπορούν και δίνουν το δικαίωμα σε ανθρώπους του Θεού να δύνανται να χρησιμοποιούν αυτά ώστε να δημιουργούν πνευματικούς κύκλους και να αφυπνίζουν τον λαό του Θεού για να συλλαμβάνει την αποστολή του και να εξελίσσεται πνευματικά. Ουαί όμως σε όποιον κρύβει το τάλαντό του για προσωπικά συμφέροντα και προσωπικές φιλοδοξίες. Τα τάλαντα, την σοφία, τα χαρίσματα που μας δίνει ο Θεός μας, τα δίνει για να εργαζόμαστε με ειλικρίνεια και αλήθεια για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου, το οποίο εύχομαι εις όλους ημάς. Τα τάλαντα φανερώνουν τα ιδιαίτερα χαρίσματα που ο Θεός λόγω της μετάνοιάς μας ή μέσα από την χάρη του εξασφάλισε στην ζωή μας, όχι όμως για να το παίζουμε έξυπνοι αλλά για να τα χρησιμοποιήσουμε για την δόξα του Θεού και την σωτηρία των ανθρώπων.

 

ΚΕΦ. ΚΕ΄ΣΤΙΧΟΣ 40

 

«40. Και αποκριθείς ο Βασιλεύς θέλει ειπεί προς αυτούς· Αληθώς σας λέγω, καθ' όσον εκάμετε εις ένα τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εις εμέ εκάμετε».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Πολλοί δοξάζουν τον Θεό καυχούμενοι για τις ευλογίες και τις δωρεές που τους έδωσε. Η σωστή δόξα φανερώνεται στους στίχους 31-46. Η σωστή δόξα είναι η πρόοδος και η ευημερία των αδελφών μας, οι οποίοι ευλογήθηκαν από τις ευλογίες και τις δωρεές που μας έδωσε ο Θεός. Έτσι δοξάζεται ο Θεός. Ο Χριστός δεν ευλογήθηκε με τις δωρεές και τα χαρίσματα που έλαβε άνωθεν αλλά με την ευσπλαχνία και την αγάπη υλική ή πνευματική που έδωσε στους φτωχούς αδελφούς ανεβάζοντας αυτούς στο δικό του επίπεδο. Έτσι δοξάζεται ο Θεός, με το να έρχεται φτώχεια εις εμάς και δόξα στους γύρω μας. Προσοχή, πρέπει να ερευνήσουμε και να βρούμε τον σωστό τρόπο που δοξάζεται ο Θεός, ώστε ο σωστός τρόπος να μας ευλογήσει τόσο που τα έργα αγάπης και θυσίας προς τον Θεό και τους αδελφούς να μας βγάλουν στον ουρανό και να μας βάλουν στην βασιλεία του Θεού εις τους αιώνες τους άπαντες. Αμήν.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΣ΄

 

ΚΕΦ. ΚΣ΄ΣΤΙΧΟΙ 6 – 13

 

«6. Ότε δε ο Ιησούς ήτο εν Βηθανία εν τη οικία Σίμωνος του λεπρού,

7. προσήλθε προς αυτόν γυνή έχουσα αλάβαστρον μύρου βαρυτίμου και κατέχεεν αυτό επί την κεφαλήν αυτού, ενώ εκάθητο εις την τράπεζαν.

8. Ιδόντες δε οι μαθηταί αυτού, ηγανάκτησαν λέγοντες· Εις τι η απώλεια αύτη;

9. διότι ηδύνατο τούτο το μύρον να πωληθή με πολλήν τιμήν και να δοθή εις τους πτωχούς.

10. Νοήσας δε ο Ιησούς, είπε προς αυτούς· Διά τι ενοχλείτε την γυναίκα; διότι έργον καλόν έπραξεν εις εμέ.

11. Διότι τους πτωχούς πάντοτε έχετε μεθ' εαυτών, εμέ όμως πάντοτε δεν έχετε.

12. Επειδή χύσασα αύτη το μύρον τούτο επί του σώματός μου, έκαμε τούτο διά τον ενταφιασμόν μου.

13. Αληθώς σας λέγω, όπου εάν κηρυχθή το ευαγγέλιον τούτο εν όλω τω κόσμω, θέλει λαληθή και τούτο, το οποίον έπραξεν αύτη, εις μνημόσυνον αυτής».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Φανταστείτε μέχρι και οι μαθητές του που τον ζούσαν από κοντά αγανακτούσαν μαζί του, πόσο μάλλον οι Φαρισαίοι και ο κόσμος. Αυτό το αναφέρω διότι πολλοί σήμερα παρουσιάζουν τους εαυτούς τους ότι έχουν μεγάλη σχέση και αγάπη προς τον Θεό. Αν όμως ήταν στην εποχή του και ο καθένας μας πιστεύω ότι ούτε θα τον ακολουθούσαμε αλλά ούτε θα επαινούσαμε τα έργα του, εκτός αν ήταν δοσμένο άνωθεν να τον ακολουθήσουμε και να δώσουμε την ζωή μας για την δόξα του Θεού. Πολλοί οι κλητοί ολίγοι οι εκλεκτοί. Όμως και σήμερα ποιος τον ακολουθεί ώστε να εφαρμόσει την εντολή που τόνισε ο ίδιος να αγαπάτε τον πλησίον ως εαυτόν; Ο Χριστός δεν αγαπιέται με λόγια αλλά με έργα. Για να μην πέσουμε στην παγίδα της αγανάκτησης, χρειάζεται να μελετούμε σε λεπτομέρεια τον Λόγο του Θεού και μέσα από αυτόν να τον γνωρίσουμε ουσιαστικά ώστε να του ομοιάσουμε. Όταν έρθει πειρασμός ή δοκιμασία στην ζωή μας, τότε θα φανεί το πόσο μεγάλη είναι η αγάπη μας για τον αδελφό και τον Θεό. Μέχρι τότε να εξελισσόμαστε πνευματικά διότι θα χρειαστούμε συνειδητοποίηση του θελήματός του και όχι λόγια ή έργα που απέχουν από την αγάπη και τα οποία εκδηλώνουν οι θρησκείες όπως τύποι, εντάλματα ανθρώπων κ.λ.π. ενώ απέχουν στην πραγματικότητα από το θέλημα του Θεού όσο απέχει ο ουρανός από την γη. Να γνωρίσουμε την αλήθεια η οποία είναι μέσα στον Λόγο του Θεού και να εντάξουμε τον εαυτό μας σε αυτήν, ώστε την ημέρα του Κυρίου να μην ακούσουμε το φύγετε απ’ εμού οι εργαζόμενοι την ανομία αλλά το ευ δούλε αγαθέ και πιστέ· εις τα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΚΣ΄ΣΤΙΧΟΣ 25

 

«25. Αποκριθείς δε ο Ιούδας, όστις παρέδιδεν αυτόν, είπε· Μήπως εγώ είμαι, Ραββί; Λέγει προς αυτόν· Συ είπας».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η υποκρισία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου και το μεγαλύτερο δαιμόνιο που υπάρχει. Θεός να φυλάξει τα τέκνα του από την υποκρισία. Όλα τα ουαί ο Θεός τα εξαπέλυσε στους υποκριτές. Είναι πολύ κουτό να λέμε άλλα και να σχεδιάζουμε άλλα μάλιστα ενώπιον του Θεού και υποτίθεται κρυφά απ’ αυτόν. Μην στρουθοκαμηλίζουμε άλλο στην ζωή μας αφού όλα είναι γυμνά και τετραχηλισμένα ενώπιόν του. Αυτός ο Θεός γνωρίζει και τις τρίχες της κεφαλής, πόσο μάλλον το τι σχεδιάζουμε.

Ο Ιούδας φαίνεται καθαρά ότι τρία χρόνια κοντά του δεν κατάλαβε ποιος είναι, δεν πίστεψε την εξουσία που τον διακατείχε, ώστε να φανερώνει έστω τον εαυτό του στον Θεό και να τον συμβουλεύεται στα πάντα. Έτσι νόμισε ότι θα μπορούσε να τον ξεγελάσει τον Θεό. Δυστυχώς αυτά παθαίνει όποιος διακατέχεται από πνευματική επιπολαιότητα. Ο Θεός να μας φυλάξει διότι πολλές φορές κάνουμε τα ίδια λάθη. Εύχομαι να ωριμάσουμε πνευματικά ώστε η ζωή μας να είναι αληθινή για να είναι και αιώνια. Εξάλλου να θυμόμαστε ότι ο Θεός από την κρυφή μας ζωή δεν απέχει και αυτή την κρυφή μας ζωή ευλογεί. Ο ίδιος φανέρωσε, είσελθε εις το ταμείον σου και κλείσας την θύραν σου προσευχήθητι εις τον Πατέρα σου τον εν τω κρυπτώ και ο Πατήρ σου ο βλέπων εν τω κρυπτώ θέλει σοι ανταποδώσει εν τω φανερώ. Αμήν.

 

ΚΕΦ. ΚΣ΄ΣΤΙΧΟΣ 29

 

«29. Σας λέγω δε ότι δεν θέλω πίει εις το εξής εκ τούτου του γεννήματος της αμπέλου έως της ημέρας εκείνης, όταν πίνω αυτό νέον μεθ' υμών εν τη βασιλεία του Πατρός μου».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αν και έφερε την αποστολή θυσίας εις πέρας και ενώ θα έπρεπε να είναι σε μεγάλη χαρά και ευφορία, δεν μπορεί να υιοθετήσει τα στοιχεία αυτά της ανθρώπινης χαράς διότι το ανθρώπινο γένος πάσχει πνευματικά. Άρα, μέχρι ο άνθρωπος να εννοήσει την αποστολή του και να την ολοκληρώσει, ο Θεός θα συμπάσχει μαζί του μέχρι τέλος. Αυτό το πνεύμα πρέπει να μας διακατέχει. Μπορεί στην δική μας ζωή να βαίνουν όλα καλά, όμως, αν στην ζωή των αδελφών μας δεν πάνε καλά τα πράγματα πρέπει να μην ξεχνιόμαστε και να συμπάσχουμε. Μάλιστα να μας διακατέχει το πνεύμα του Κυρίου ώστε να φροντίζουμε να γίνονται και τα αδέλφια μας καλά είτε με την προσευχή μας είτε με τα έργα μας, όπως και ο ίδιος δίδει παράδειγμα στο να συνεχίζει να συμμετέχει στους αγώνες μας διά Πνεύματος Αγίου για να ξαναπιούμε το κρασί της αμπέλου στην υγειά του Θεού. Όλοι μαζί να χαιρόμαστε, ειδικότερα όταν όλα τα προβλήματα όλων θα έχουν λυθεί διά Πνεύματος Αγίου. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΚΣ΄ΣΤΙΧΟΣ 31

 

«31. Τότε λέγει προς αυτούς ο Ιησούς· Πάντες υμείς θέλετε σκανδαλισθή εν εμοί την νύκτα ταύτην· διότι είναι γεγραμμένον, Θέλω πατάξει τον ποιμένα και θέλουσι διασκορπισθή τα πρόβατα της ποίμνης·».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το δαιμόνιο (σκάνδαλο) βρίσκεται πάντα δίπλα μας και ανάλογα την πνευματική μας πορεία δύναται να μένει δίπλα μας ή να μπαίνει μέσα μας. Ο αγώνας του καθαρισμού, της εξάπλωσης και η πνευματική σοβαρότητα που θα μας διακατέχει, θα μας δίνει την δύναμη να αποφεύγουμε το σκάνδαλο και να το καταλαβαίνουμε πριν έρθει ώστε να το αποφεύγουμε. Αν πληρούμεθα με Πνεύμα Άγιο, θα το αντιμετωπίζουμε με σοφία Θεού και ποτέ δεν θα μας οδηγεί σε αδιέξοδο. Πολλοί αδιαφορούν ή τεμπελιάζουν στο κάλεσμα του Χριστού, έτσι είναι φυσική συνέπεια το σκάνδαλο να υποχειριάζει την ζωή τους καθ’ ημέραν με ερωτήματα και πολλές απορίες. Ο Θεός να μας φυλάει από τα σκάνδαλα. Πάντως αναγεννημένοι είναι αυτοί οι οποίοι όλα τα παίρνουν ότι τα πάντα συνεργούν στο αγαθό τοις αγαπώσιν τον Θεό και δεν επηρεάζονται από τα στερεότυπα ή αδιέξοδα που προκαλεί το μεταπτωτικό σύστημα του κόσμου. Έτσι με αυτό το πνεύμα ησυχάζουν και μέσω των σκανδάλων φτάνουν στον θρόνο του Θεού αφού διά Πνεύματος Αγίου ξεπερνούν τα πάντα. Τα σκάνδαλα ομοιάζουν με την σκάλα του Ιακώβ όπου όταν τα περνάμε με σιωπή σπουδάζοντας από αυτά φτάνουμε στον θρόνο του Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΚΣ΄ΣΤΙΧΟΣ 33

 

«33. Αποκριθείς δε ο Πέτρος, είπε προς αυτόν· Και αν πάντες σκανδαλισθώσιν εν σοι, εγώ ποτέ δεν θέλω σκανδαλισθή».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο ενθουσιασμός όταν δεν υπάρχει επίγνωση κρύβει επιπόλαιες απαντήσεις. Για να μην σκανδαλιζόμαστε με τίποτα χρειάζεται επίγνωση, πολυχρόνιος αγώνας με άπειρες εμπειρίες. Να πέσουμε με τα μούτρα στον αγώνα του καθαρισμού και της εξαπλώσεως ώστε να φτάσουμε στο σημείο να λέμε με επίγνωση όπως ο Παύλος, δεν ζω πλέον εγώ αλλά ζει εν εμοί Χριστός. Το έλεος και η σοφία είναι δύο στοιχεία του Θεού Πατέρα που θα μας εξασφαλίσουν την άφθαρτη ζωή και θα αποτρέψουν τα σκάνδαλα από την ζωή μας. Τα οποία στοιχεία εύχομαι εις όλους εμάς να αποκτήσουμε γρήγορα και που όταν τα εξασφαλίσουμε αποκλείουν εις ημάς τον σκανδαλισμό, τον δαιμονισμό.

 

ΚΕΦ. ΚΣ΄ΣΤΙΧΟΣ 39

 

«39. Και προχωρήσας ολίγον έπεσεν επί πρόσωπον αυτού, προσευχόμενος και λέγων· Πάτερ μου, εάν ήναι δυνατόν, ας παρέλθη απ' εμού το ποτήριον τούτο· πλην ουχί ως εγώ θέλω, αλλ' ως συ».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η προσευχή είναι η κινητήριος δύναμη των πάντων του παρόντα και του μέλλοντα αιώνα. Εδώ ο Κύριος δείχνει την αδυναμία από την οποία διακατέχεται η ανθρώπινη φύση του, όμως, το θέλημα του Θεού και η σοφία που έχει εξασφαλίσει άνωθεν του παρέχουν δυνάμεις να συνεχίσει το ανθρωποσωτήριο έργο του. Και εμείς όταν φτάνουμε σε αδιέξοδο μην απελπιζόμαστε, αλλά να πέφτουμε γόνατο στην προσευχή και ο Θεός θα κάνει αισθητή την παρουσία του με άπειρες ευλογίες. Ποτέ δεν θα αφαιρούμε από την ζωή μας την παντοδυναμία του Θεού. Θα κρούομε συνέχεια στον Θεό να μας βοηθήσει να νικήσουμε τον έτερο κακό εαυτό μας και τα πνεύματα που επιβουλεύονται την ζωή μας, διότι η πάλη ημών δεν είναι προς σάρκα και αίμα αλλά προς τις αρχές του κοσμοκράτορα του σκότους του αιώνος τούτου. Αμήν.

 

ΚΕΦ. ΚΣ΄ΣΤΙΧΟΣ 41

 

«41. αγρυπνείτε και προσεύχεσθε, διά να μη εισέλθητε εις πειρασμόν. Το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σαρξ ασθενής».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το πνεύμα συλλαμβάνει την σοφία του Θεού και θέλει να την υιοθετήσει και να την ακολουθήσει, όμως, η σάρκα ασθενεί, πάσχει ώστε να ακολουθήσει το πνεύμα. Όταν συμβαίνει αυτό στην ζωή μας χρειαζόμαστε προσευχή και αγρυπνία ώστε να καλλιεργηθούμε πνευματικά. Η αγρυπνία χρειάζεται για να βρούμε χρόνο ώστε να μελετούμε τον Λόγο του Θεού και να αντλούμε από αυτόν τα στοιχεία εκείνα που χρειάζονται για να χτίσουμε μέσα μας το θέλημα του Θεού, το οποίο πρέπει να ακολουθήσουμε εις όλην μας την ζωή. Η προσευχή χρειάζεται ώστε το πνεύμα μας να συμμαχήσει με το πνεύμα του Θεού και να ενισχυθεί για να υποτάξει την σάρκα και να την ζωοποιήσει εις το εκατονταπλάσιο. Ο Χριστός είπε, η σαρξ ουκ ωφελεί ουδέν, το πνεύμα εστί το ζωοποιούν. Εάν το πνεύμα μας δεν ζωοποιεί την σάρκα μας, να αλλάξουμε πνεύμα ώστε να βρούμε το πνεύμα του Χριστού που θα μας ζωοποιήσει. Ο απόστολος Παύλος αναφέρει, ει δε το πνεύμα του εγείραντος Ιησούν εκ νεκρών οικεί εν υμίν ο εγείρας τον Χριστόν εκ νεκρών ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα υμών διά αυτού εν υμίν. Αυτό το πνεύμα του Θεού ερευνά πολλά χρόνια τώρα η Φωνή Θεού και έχει σήμερα μία πνευματική περιουσία που κεντρίζει το ενδιαφέρον και γίνεται αγαπητή από πολλούς ανθρώπους, η οποία διανέμεται δωρεάν και μεγάλο μέρος αυτής είναι στο internet στην σελίδα http://foni-tom.blogspot.com ή βρίσκοντάς την γράφοντας στο Google ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΚΣ΄ΣΤΙΧΟΣ 42

 

«42. Πάλιν εκ δευτέρου υπήγε και προσευχήθη, λέγων· Πάτερ μου, εάν δεν ήναι δυνατόν τούτο το ποτήριον να παρέλθη απ' εμού χωρίς να πίω αυτό, γενηθήτω το θέλημά σου».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Είναι φυσικό όταν κάποιος έχει γνώση των πραγμάτων και των στοιχείων που διακατέχουν τον Θεό και την ζωή να μην θέλει να υποστεί τον φυσικό θάνατο, διότι ο Θεός είναι ζωή. Όμως, εμπρός του θελήματος του Θεού το οποίο θέλημά του είναι να αναγεννήσει τον άνθρωπο, να τον εξελίξει και να σώσει τα τέκνα του, εισέρχεται ο πραγματικός Υιός, ο φυσικός Υιός, ο Χριστός στα κατώτερα μέρη ώστε το παράδειγμά του να σηκώσει και να φέρει τον κάθε άνθρωπο ανεξαρτήτου δόγματος ή κοινωνικής τάξης στο επίπεδο του Θεού. Κύριε δεν έχουμε λόγια να σε ευχαριστήσουμε για την μεγάλη θυσία και για το άπλετο μέγα έλεος που χάρισες προς όλες τις κατευθύνσεις για την σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Είναι λοιπόν φυσικό να κομπιάζει κάποιος στην θυσία του θανάτου. Εδώ πολλοί έχουν άπειρες υλικές ή πνευματικές ευλογίες που τους έδωσε ο Θεός και κομπιάζουν να χαρίσουν έστω και ένα χαμόγελο, πόσο μάλλον οτιδήποτε άλλο που θα τους στερήσει κάτι. Και είναι πολλοί που κάνουν κάτι για τον Θεό και του ζητούν πολύ περισσότερα, αποδεικνύοντας ότι δεν έχουν Θεό αλλά συμφέροντα και προσωπικές φιλοδοξίες. Θα πρέπει να γνωρίζουν οι κύριοι αυτοί ότι κάτω από τέτοιες συνθήκες ευλογία Θεού δεν έρχεται. Θέλω όλοι να ξέρουμε ότι με τον Θεό μαζί θα πηγαίνουμε με χαρά και στον Γολγοθά και στο όρος Θαβώρ. Είναι ψεύτικη η αγάπη μας όταν θέλουμε να πηγαίνουμε μόνο στους Εμμαούς-Θαβώρ με τον Χριστό και στα δύσκολα να τον εγκαταλείπουμε. Να θυμόμαστε, ο δάσκαλος είναι το βουνό και ο μαθητής η σκιά του. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΚΣ΄ΣΤΙΧΟΣ 46

 

«46. Εγέρθητε, ας υπάγωμεν· Ιδού, επλησίασεν ο παραδίδων με».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Μου κάνει μεγάλη εντύπωση η απόφαση και η πνευματική ωριμότητά του να γνωρίζει ότι πορεύεται για θυσία και να ετοιμάζεται λες και πάει σε πανηγύρι. Πράγματι είναι ανωτερότητα ψυχής και πνεύματος που μας αφήνει άναυδους αυτή η ενέργεια του Κυρίου. Εύχομαι όλοι μας με χαρά να πράττουμε έργα θυσίας και με χαρά να πηγαίνουμε την οδό της διαπαιδαγώγησης ώστε να λαμβάνουμε χαρά. Μόνο το πνεύμα του Θεού μπορεί να δημιουργήσει τέτοιες πνευματικές συνθήκες σε έναν άνθρωπο. Μόνο με το πνεύμα του Θεού μπορούμε να εφαρμόσουμε τον Λόγο του Κυρίου που έχει ως εξής: και αν σε σκιά θανάτου πορευθώ ου φοβηθήσομαι ότι μετ’ εμού ο Κύριος είναι.

 

ΚΕΦ. ΚΣ΄ΣΤΙΧΟΣ 50

 

«50. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν· Φίλε, διά τι ήλθες; Τότε προσελθόντες επέβαλον τας χείρας επί τον Ιησούν και επίασαν αυτόν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο φίλος μπορεί να είναι και προδότης και εχθρός, αλλά και φίλος με την αληθινή έννοια του φίλου. Εμείς όμως θα στηριχτούμε στον Θεό και στους αδελφούς οι οποίοι με το άψογο παράδειγμά τους αποδεικνύουν ότι είναι μαθητές του Χριστού. Είναι δύσκολο να κάνουμε φίλο. Θέλει πολύ πνεύμα Θεού και μεγάλη υπομονή. Πάντως αν κάποιος βρει φίλο, θα βρει τον Θεό. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΚΣ΄ΣΤΙΧΟΣ 52

 

«52. Τότε λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· Επίστρεψον την μάχαιράν σου εις τον τόπον αυτής· διότι πάντες όσοι πιάσωσι μάχαιραν διά μαχαίρας θέλουσιν απολεσθή».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η μάχαιρα που πιάνουμε κάθε μέρα ο καθένας μας δεν είναι απαραίτητα να είναι μάχαιρα (μαχαίρι). Πολλές φορές μαχαιρώνουμε με τα λόγια μας, με τα έργα μας, με την συμπεριφορά μας κ.λ.π. ακρωτηριάζοντας τους συνανθρώπους μας σιγά-σιγά. Σίγουρα η πράξη αυτή του Πέτρου έγινε από μεγάλη επιπολαιότητα και με ανθρώπινη λογική για προστασία του δασκάλου του. Όμως, ο δάσκαλός του δεν είχε τέτοιες αρχές και δεν επιδίωκε ανθρώπινη σχιζοφρενική συμπεριφορά προστασίας αλλά ουράνια προστασία γεμάτη Θεού σοφία. Την οποίαν εξασφάλισε η μεγάλη αγάπη του στον Πατέρα Θεό, αγάπη μέχρι θυσία και σήμερα κέρδισε και τον διακατέχει η αγάπη του Πατέρα του στον αιώνα των αιώνων διά της άφθαρτης ζωής. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΚΣ΄ΣΤΙΧΟΣ 56

 

«56. Τούτο δε όλον έγεινε διά να πληρωθώσιν αι γραφαί των προφητών. Τότε οι μαθηταί πάντες αφήσαντες αυτόν έφυγον».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Χωρίς Πνεύμα Άγιο τίποτα δεν μπορεί να στηριχτεί ούτε να αξιοποιηθεί, γι’ αυτό και οι μαθητές του τον εγκατέλειψαν την ώρα του πειρασμού του, όμως, υπάρχει και το γεγονός ότι ο Κύριος προσευχήθηκε να τους φυλάξει ο Πατέρας του από τον πονηρό. Η σοφία του Θεού παραχώρησε αυτό το γεγονός στους μαθητές ώστε να μην βρεθούν και αυτοί στον σταυρό. Πάντως χωρίς εμπειρίες και χωρίς Πνεύμα Άγιο δεν μπορούμε να ποιήσουμε έργο αγάπης προς δόξα Θεού και σωτηρία του κόσμου. Μετέπειτα όμως οι μαθητές παίρνοντας το Άγιο Πνεύμα κατά την ημέρα της Πεντηκοστής έλαβαν άπειρες δυνάμεις και τους βοήθησε να εγκαταλείψουν τις φοβίες τους και να ξεχυθούν εν δυνάμει στα έθνη. Άρα, χωρίς Πνεύμα Άγιο θα εγκαταλείπουμε τον Θεό και την σοφία του.

 

ΚΕΦ. ΚΣ΄ΣΤΙΧΟΙ 67 – 68

 

«67. Τότε ενέπτυσαν εις το πρόσωπον αυτού και εγρόνθισαν αυτόν, άλλοι δε ερράπισαν,

68. λέγοντες· Προφήτευσον εις ημάς, Χριστέ, τις είναι όστις σε εκτύπησεν;».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Δυστυχώς μέχρι σήμερα όλοι οι άνθρωποι με τα λόγια τους και με τα έργα τους ραπίζουν τον Χριστό, τον Θεό, τον Δημιουργό. Πολλοί νομίζουν ότι με τον φανατισμό και με τα λόγια αγαπούν τον Θεό ενώ τα έργα τους απέχουν πολύ απ’ αυτόν. Χρειάζεται να πέσουμε με τα μούτρα στην μελέτη του Λόγου του Θεού ώστε να έρθει επίγνωση αληθινή και να εννοήσουμε ότι όστις φυλάξει τις εντολές αυτός έχει ουσιαστική σχέση με τον Θεό και δεν ραπίζει τον Χριστό. Όσοι δεν έχουν επίγνωση της Αγίας Γραφής και ουσιαστική σχέση μαζί της, τότε εκούσια ή ακούσια ραπίζουν τον Χριστό. Τον Χριστό ραπίζουν και όσοι έχουν φανατιστεί με θρησκείες και αναπτύσσουν τύπους, ενώ απέχουν συνειδητά από το θέλημα του Θεού. Μη γένοιτο!

 

ΚΕΦ. ΚΣ΄ΣΤΙΧΟΙ 69 – 75

 

«69. Ο δε Πέτρος εκάθητο έξω εν τη αυλή και προσήλθε προς αυτόν μία δούλη, λέγουσα· Και συ ήσο μετά Ιησού του Γαλιλαίου.

70. Ο δε ηρνήθη έμπροσθεν πάντων, λέγων· Δεν εξεύρω τι λέγεις.

71. Και ότε εξήλθεν εις τον πυλώνα, είδεν αυτόν άλλη και λέγει προς τους εκεί, Και ούτος ήτο μετά Ιησού του Ναζωραίου.

72. Και πάλιν ηρνήθη μεθ' όρκου ότι δεν γνωρίζω τον άνθρωπον.

73. Μετ' ολίγον δε προσελθόντες οι εστώτες, είπον προς τον Πέτρον· Αληθώς και συ εξ αυτών είσαι· διότι η λαλιά σου σε κάμνει φανερόν.

74. Τότε ήρχισε να καταναθεματίζη και να ομνύη ότι δεν γνωρίζω τον άνθρωπον. Και ευθύς εφώναξεν ο αλέκτωρ.

75. Και ενεθυμήθη ο Πέτρος τον λόγον του Ιησού, όστις είχεν ειπεί προς αυτόν ότι πριν φωνάξη ο αλέκτωρ, τρίς θέλεις με απαρνηθή· και εξελθών έξω έκλαυσε πικρώς».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η άρνηση και ο καταναθεματισμός έρχεται από τον φόβο και από την ανεμπιστοσύνη στον Δημιουργό την ώρα του πειρασμού. Έτσι δύναται ο άνθρωπος αυτός όταν καταβάλλεται από τα παραπάνω δαιμόνια να αρνείται με λόγια και με έργα τον Δημιουργό. Είναι πολλοί αυτοί που όταν τα πράγματα βαίνουν καλά στην ζωή τους δοξάζουν τον Θεό και όταν έρχεται η πρώτη σοβαρή δυσκολία τον αρνούνται, απορούν, προβληματίζονται και παρουσιάζουν άρνηση ως προς αυτόν και ως προς αυτούς που τους τον γνώρισαν, μη γνωρίζοντας ότι ο Θεός μέσα από το καλό και το κακό αναγεννά, εξελίσσει, ευλογεί τον κάθε άνθρωπο. Θα πρέπει να φτάσουμε στο σημείο ώστε να έχουμε επίγνωση των πραγμάτων και να φερόμεθα με ειλικρίνεια όταν βρεθούμε έμπροσθεν σε δύσκολες καταστάσεις δοξάζοντας τον Θεό και έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη στις βουλές του. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΖ΄

 

ΚΕΦ. ΚΖ΄ΣΤΙΧΟΣ 3

 

«3. Τότε ιδών Ιούδας ο παραδόσας αυτόν ότι κατεδικάσθη, μεταμεληθείς επέστρεψε τα τριάκοντα αργύρια εις τους πρεσβυτέρους».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η μεταμέλεια δεν έχει καμία σχέση με την μετάνοια. Η μεταμέλεια περιέχει εμπορικούς σκοπούς. Ο Ιούδας δεν μετανόησε αλλά μεταμελήθη. Δηλαδή είδε ότι παραδίδοντας τον Χριστό έχασε την αγελάδα (το εμπόρευμά του) που γέμιζε το ταγαράκι του, πράγμα για το οποίο δεν μπορούσε να συγχωρήσει τον εαυτό του. Παρέδωσε το εμπόρευμά του για 30 αργύρια, ενώ γνώριζε ότι ο Χριστός ήταν εμπόρευμα ανεκτίμητης αξίας στην ζωή του. Η μετάνοια κρύβει πολλά δάκρυα και επίγνωση του λάθους, το οποίο λάθος μετά εννόησες και δεν θέλεις να το ξανακάνεις. Καμία σχέση η μετάνοια π.χ. του Πέτρου με την μεταμέλεια του Ιούδα.

 

ΚΕΦ. ΚΖ΄ΣΤΙΧΟΙ 13 – 14

 

«13. Τότε λέγει προς αυτόν ο Πιλάτος· Δεν ακούεις πόσα σου καταμαρτυρούσι;

14. Και δεν απεκρίθη προς αυτόν ουδέ προς ένα λόγον, ώστε ο ηγεμών εθαύμαζε πολύ».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο θαυμασμός του Πιλάτου προερχόταν από τον τρόπο που ο Κύριος αντιμετώπιζε τις κατηγορίες. Πολλοί άνθρωποι δεν έχουν δίκιο και υπερασπίζονται τον εαυτό τους με ψευδομάρτυρες, με δικηγόρους κ.λ.π. πόσο μάλλον αν ένας καταλάβαινε ότι θα καταδικάζονταν άδικα για κάτι που δεν έπραξε, θα είχε ξεσηκώσει τους πάντες ώστε να τον υπερασπίσουν και ο ίδιος θα διεκδικούσε το δίκιο του με φωνές. Ο Κύριος όμως είχε τόσο εμπιστοσύνη στον Πατέρα του που περίμενε την δική του απόφαση θετική ή αρνητική, την οποίαν το πνευματικό του επίπεδο επέτρεπε να υιοθετεί ως ευλογία Θεού και θέλημα Θεού. Γι’ αυτόν τον λόγο σιωπούσε ο Κύριος στα κατηγορητήρια. Εξάλλου, ο ίδιος τόνισε στα δημόσια κηρύγματά του, Μακάριοι είσθε, όταν σας ονειδίσωσι και διώξωσι ψευδόμενοι ένεκεν εμού. Μακάριοι είσθε, διότι ο μισθός σας είναι πολύς εν τοις ουρανοίς διότι το ίδιο έκαναν στους προφήτες τους προ υμών.

 

ΚΕΦ. ΚΖ΄ΣΤΙΧΟΙ 20 – 21

 

«20. Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι έπεισαν τους όχλους να ζητήσωσι τον Βαραββάν, τον δε Ιησούν να απολέσωσι.

21. Και αποκριθείς ο ηγεμών είπε προς αυτούς· Τίνα θέλετε από των δύο να σας απολύσω; οι δε είπον· Τον Βαραββάν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Από τότε μέχρι σήμερα βασιλεύει ο Βαραββάς ο οποίος αντιπροσωπεύει το ψέμα, τον εγωισμό, την πονηρία, το θυμό, τον σκανδαλισμό κ.λ.π. Ο δε Χριστός παραμένει ακόμη με το ακάνθινο στεφάνι. Ο οποίος Χριστός αντιπροσωπεύει την αγάπη, την ταπείνωση, την σοφία, την άφθαρτη ζωή. Με λίγα λόγια τους καρπούς, τα χαρίσματα, τα σημεία. Η Φωνή Θεού ετοιμάζει λαό ώστε το ακάνθινο στεφάνι να βγει από τον Ιησού και να βασιλεύσει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Μόνο η αναγέννηση, η ζώσα πίστη και η άφθαρτη ζωή αφαιρεί το ακάνθινο στεφάνι του Κυρίου. Ο λόγος, διότι βάζει τον Κύριο με όλη την δόξα του στην ζωή μας, ώστε τα έργα μας να δοξάζουν τον βασιλιά Χριστό. Έτσι δοξάζεται ο Θεός, διά της θέωσης του ανθρώπου ώστε να έρθει και να κυβερνήσει σε όλη την κτίση του και σε όλα τα λογικά όντα (άνθρωπος). Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΚΖ΄ΣΤΙΧΟΣ 24

 

«24. Και ιδών ο Πιλάτος ότι ουδέν ωφελεί, αλλά μάλλον θόρυβος γίνεται, λαβών ύδωρ ένιψε τας χείρας αυτού έμπροσθεν του όχλου, λέγων· Αθώος είμαι από του αίματος του δικαίου τούτου· υμείς όψεσθε».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αν το ύδωρ είχε την δυνατότητα να ξεπλένει την αμαρτία μας, τότε όλοι θα τρέχαμε σε αυτό πράττοντας συνειδητά μεγάλες και απάνθρωπες λανθασμένες κινήσεις εις βάρος των συνανθρώπων μας. Ο Πιλάτος στην προκειμένη περίπτωση για να μην βρεθεί αντιμέτωπος με τον λαό και με την εξουσία του Καίσαρα, παρέδωσε τον αθώο Ιησού προς θάνατο σταυρού.

Θα πρέπει εμείς να βάζουμε την αλήθεια πάνω από τα συμφέροντα όποια και αν είναι αυτά, διότι αργά ή γρήγορα θα αντιμετωπίσουμε την δικαιοσύνη του Θεού. Καλύτερα στα κάτεργα με τον Χριστό παρά στα παλάτια με τον διάβολο. Ας κάνουμε το θέλημα του Θεού και ας μην υπολογίζουμε τίποτα. Εκ πείρας σας μιλώ. Πάνω απ’ όλα ο Θεός και τα πάντα θα ευλογούνται. Ας ακολουθήσουμε τον Χριστό (την αλήθεια) και ας γνωρίζουμε ότι ο Θεός δεν θα αφήσει κανέναν μας που να μην τον επισκιάσει αργά ή γρήγορα. Όταν ο Θεός μας δοκιμάζει με σκοπό την αναγέννησή μας και όταν την δοκιμασία αυτή την περάσουμε με αξιοπρέπεια, να ξέρουμε ότι εκατονταπλασίως θέλουμε ευλογηθεί. Όταν με υπομονή και σοφία Θεού αντιμετωπίζουμε τα πάντα θα ευλογηθούμε αργά ή γρήγορα υπέρ κόρον. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

 

ΚΕΦ. ΚΖ΄ΣΤΙΧΟΣ 35

 

«35. Αφού δε εσταύρωσαν αυτόν διεμερίσθησαν τα ιμάτια αυτού, βάλλοντες κλήρον, διά να πληρωθή το ρηθέν υπό του προφήτου, Διεμερίσθησαν τα ιμάτιά μου εις εαυτούς και επί τον ιματισμόν μου έβαλον κλήρον».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Βλέπουμε και θαυμάζουμε το προφητικό χάρισμα και την μεγάλη αξία του το οποίο φανερώνεται διά Πνεύματος Αγίου από πολύ πριν, ώστε οι προφητείες να λαμβάνουν χώρα μετά πολλών αιώνων. Οι μαθητές όταν ανελήφθη ο Χριστός είδαν και κατάλαβαν ότι ο προφητικός λόγος είναι βεβαιότερος της δικής τους παρουσίας. Το θέμα είναι ότι οι προφητείες εννοούνται διά Πνεύματος Αγίου και ερμηνεύονται από προφήτη. Η λέξη προφήτης σημαίνει ότι κάποιος πρώτος φυτεύει τις αλήθειες του Θεού στους μελλοντικούς μαθητές του Χριστού, ώστε δι’ αυτών να εξελίσσεται η ανθρωπότητα. Το πιο σημαντικό είναι ότι ο προφήτης προλαβαίνει αρνητικές καταστάσεις που γεννά η αμαρτία, αλλά προαναγγέλλει και θετικά γεγονότα τα οποία γίνονται επαγγελίες και λαμβάνουν χώρα στους πιστεύσαντες. Μακάρι να γνωρίσουμε τον προφήτη του Θεού, ώστε να συντάξουμε τον εαυτό μας στην ουσία του θελήματος του Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

ΚΕΦ. ΚΖ΄ΣΤΙΧΟΣ 46

 

«46. περί δε την εννάτην ώραν ανεβόησεν ο Ιησούς μετά φωνής μεγάλης, λέγων· Ηλί, Ηλί, λαμά σαβαχθανί; τουτέστι, Θεέ μου, Θεέ μου, διά τι με εγκατέλιπες;».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Δεν είναι εύκολο η ζωή να δεχτεί τον θάνατο, όμως, για να εκπληρωθούν τα γεγραμμένα και να ολοκληρωθεί η αποστολή του Κυρίου έπρεπε να εγκαταλείψει ο Θεός το σκήνωμα του Κυρίου. Ο Υιός δεν θα μπορούσε να ζήσει χωρίς το πνεύμα του Πατέρα του, έτσι βγήκε το Θεέ μου, Θεέ μου γιατί με εγκατέλειψες. Πολλοί άνθρωποι νιώθουν την εγκατάλειψη αυτή στην ζωή τους, όμως σκοπό έχει η εγκατάλειψη αυτή να φανεί η δόξα του Θεού Πατέρα, ο οποίος κάνει την εμφάνισή του με θαύματα μεγάλα που εξιτάρουν και χαροποιούν εις το εκατονταπλάσιο. Πολλοί στα δύσκολα τα βάζουν με ανθρώπους και Θεό μη γνωρίζοντας πολλές φορές τι λόγια εκφέρουν κατηγορώντας τους πάντες. Χρειάζεται προσοχή! Ο Ιησούς μία εβδομάδα υπέστη εμπαιγμό, ξυλοδαρμό και περιφρόνηση, επομένως είναι δικαιολογημένη η αγανάκτηση αυτή. Όμως ο Πατέρας αμέσως πραγματοποίησε την ανάστασή του και του πρόσθεσε αιώνια δόξα στους αιώνες των αιώνων. Και εμείς την ώρα της εγκατάλειψης λίγα λόγια, υπομονή και θα περάσει ώστε να έρθει και σε μας η ευλογία. Η δοκιμασία η δική μας δεν θα μας οδηγήσει στον θάνατο αλλά στην αναγέννηση. Χρειάζεται θυσία για να αναγεννηθεί το ανθρώπινο γένος, η οποία θυσία έχει αιώνια δόξα.

 

 

ΚΕΦ. ΚΖ΄ΣΤΙΧΟΣ 48

 

«48. Και ευθύς έδραμεν εις εξ αυτών και λαβών σπόγγον και γεμίσας όξους και περιθέσας εις κάλαμον επότιζεν αυτόν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Ο Κύριος ζήτησε νερό και αυτοί του πήγαν ξύδι. Αυτό προφητεύτηκε από τον προφήτη Δαβίδ (ψαλμός ξθ΄:21) και έδωκαν εις εμέ χολήν διά φαγητόν μου και εις την δίψαν μου με επότισαν όξος. Ο Χριστός δεν ζήτησε ξύδι αλλά νερό. Φανταστείτε τι εξουσία έχει η προφητεία όταν εξέρχεται από τον προφήτη. Ο ουρανός και η γη μπορεί να παρέλθουν, οι προφητείες όμως θα εκπληρωθούν, πόσο μάλλον όταν προέρχονται από τον Ιησού ο οποίος προλέγει την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, την ίδρυση της βασιλείας και τον αφανισμό του αμαρτωλού στοιχείου. Όλα θα γίνουν και γίνονται. Η Φωνή Θεού πήρε την θέση της έναντι του Θεού και έναντι της Δημιουργίας. Εύχομαι όλοι μας να εννοήσουμε το κάλεσμα που κάνει και να ενταχτούμε ουσιαστικά στους κόλπους της.

 

ΚΕΦ. ΚΖ΄ΣΤΙΧΟΣ 50

 

«50. Ο δε Ιησούς πάλιν κράξας μετά φωνής μεγάλης, αφήκε το πνεύμα».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Δεν ήταν σπουργιτάκι ώστε να δεχτεί τον θάνατο χωρίς να ξέρει τι του συμβαίνει. Ήταν η ζωή. Δεν μπορούσε να βγει έτσι η ζωή απλά από το πνεύμα του, από μέσα του, χρειάζονταν κραυγή ώστε να βγει. Η ζωή είναι αιώνια, δεν πεθαίνει. Φανταστείτε πώς ένιωσε. Παρόλα αυτά έβαλε την ζωή του λύτρο αντί πολλών.

 

ΚΕΦ. ΚΖ΄ΣΤΙΧΟΣ 51

 

«51. Και ιδού, το καταπέτασμα του ναού εσχίσθη εις δύο από άνωθεν έως κάτω και η γη εσείσθη και αι πέτραι εσχίσθησαν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το καταπέτασμα του ναού είναι αυτό που χώριζε τα Άγια των Αγίων (το Ιερό σήμερα) που έμπαινε τότε ο Μωυσής και σήμερα μπαίνει ο Ιερέας. Το καταπέτασμα χωρίζει τον κυρίως ναό που εισέρχεται το πλήρωμα από τα Αγια των Αγίων που εισέρχεται ο Ιερέας. Ο Χριστός με την σταυρική του θυσία και το μέγα έλεος που χάρισε απλόχερα σε όλους μας, με μία ειλικρινή μετάνοια δυνάμεθα να εισερχόμεθα στα Άγια των Αγίων (στο Ιερό). Όμως αυτό δεν εννοήθηκε ακόμα, με φυσική συνέπεια ο λαός να μην δύναται να βλέπει τον Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο. Η Φωνή του Θεού σήμερα βοηθάει τον λαό αυτό να εννοεί και να δύναται να εισέρχεται διά της πίστεως εις αυτά τα Άγια των Αγίων, με φυσική συνέπεια και αυτός ο λαός να συνομιλεί με τον Θεό, ώστε οι πάντες να γίνουν λειτουργοί του Θεού, δηλαδή να αντλούν την σοφία του Θεού ώστε δι’ αυτής να γίνονται οι πάντες διδακτοί Θεού. Δεν χρειάζονται πλέον μεσάζοντες. Όλοι μας μπορούμε να συνομιλούμε με τον Θεό εισερχόμενοι στο αγιαστήριο διά του καθαρισμού και του αγιασμού, τον οποίον παρέχει εις ημάς ο Λόγος του Θεού που θα πρέπει να έχουμε συνέχεια στην ζωή μας. Απαραίτητα στοιχεία η μετάνοια, η αφιέρωση, η αναγέννηση, η απόφαση. Στοιχεία τα οποία φέρνουν τον Θεό στην ζωή μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

ΚΕΦ. ΚΖ΄ΣΤΙΧΟΣ 60

 

«60. και έθεσεν αυτό εν τω νέω αυτού μνημείω, το οποίον ελατόμησεν εν τη πέτρα, και προσκυλίσας λίθον μέγαν εις την θύραν του μνημείου ανεχώρησεν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Δεν πέθανε λόγω της αμαρτίας, πέθανε για να σώσει τον άνθρωπο. Έπρεπε λοιπόν το σώμα του να τεθεί σε πέτρα και όχι στο χώμα. Ο λόγος, διότι ο Πατέρας του θα τον έβγανε από τον τάφο διά της αναστάσεως. Δεν ήταν δυνατόν ο Πατέρας να μην είχε φροντίσει για το που θα τεθεί το Άγιο σώμα του Υιού του την ώρα που ο ίδιος δεν μπορούσε να προστατεύσει το σώμα του. Το προστάτευσε ο ίδιος ο Πατέρας Θεός.

 

ΚΕΦ. ΚΖ΄ΣΤΙΧΟΣ 61

 

«61. Ήτο δε εκεί Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία, καθήμεναι απέναντι του τάφου».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αυτές οι δύο γυναίκες ήταν πάντα δίπλα του και υπηρετούσαν αυτόν εκ των υπαρχόντων τους. Δεν θα μπορούσαν λοιπόν να λείπουν αυτή την δύσκολη στιγμή από δίπλα του. Η αγάπη που βάζει ο Θεός στους ανθρώπους είναι μεγάλη και είναι πάντα ενεργή κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Και εγώ έχω ζήσει δύσκολες στιγμές στην πνευματική ζωή μου. Δεν μπορώ να ξεχάσω την αγάπη όλων των αδελφών που υπήρξαν στην ζωή μου τις δύσκολες στιγμές. Και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους οι οποίοι δεν ήθελαν να είμαι στενοχωρημένος και ενήργησαν ώστε να μην στενοχωριέμαι. Σας ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Γνωρίζουν αυτοί ποιοι είναι. Ευχαριστώ! Προσεύχομαι ο Θεός να ευλογεί την ζωή τους στο εκατονταπλάσιο. Προσεύχομαι όμως και γι’ αυτούς που αδιαφόρησαν στα προβλήματά μου ή και γι’ αυτούς που με πολέμησαν. Ο Θεός να τους έχει όλους καλά. Αμήν.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΗ΄

 

ΚΕΦ. ΚΗ΄ΣΤΙΧΟΣ 2

 

«2. Και ιδού έγεινε σεισμός μέγας· διότι άγγελος Κυρίου καταβάς εξ ουρανού ήλθε και απεκύλισε τον λίθον από της θύρας και εκάθητο επάνω αυτού».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Και στον θάνατό του πάνω στο σταυρό έγινε σεισμός αλλά και στην ανάστασή του. Ο σεισμός στην προκειμένη περίπτωση τάραξε πιο πολύ τον πνευματικό κόσμο, ο οποίος δόξασε τον Θεό και οι άγγελοι φώναξαν το στώμεν καλώς. Ο Θεός λοιπόν δόξασε τον Υιό του ο οποίος εκπλήρωσε δικαιοσύνη ενώπιον Θεού και ανθρώπου με πολυποίκιλα σημεία και στον φυσικό αλλά και στον πνευματικό τομέα. Το παράδειγμά του αυτό μας δίνει το δικαίωμα ώστε και εμείς αν τηρήσουμε δικαιοσύνη να δικαιωθούμε και να εκπληρωθεί και σε εμάς το στώμεν καλώς στην ζωή, στην αγάπη, στην ταπείνωση, στην πίστη. Αμήν.

 

ΚΕΦ. ΚΗ΄ΣΤΙΧΟΣ 3

 

«3. Ήτο δε η όψις αυτού ως αστραπή και το ένδυμα αυτού λευκόν ως χιών».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όταν γνωρίζει κάποιος τον Θεό το πρόσωπο από σκοτεινό γίνεται φωτεινό. Και η σημερινή επιστήμη φανερώνει ότι όταν ένας άνθρωπος έχει χαρά, έχει ειρήνη, έχει σοφία Θεού, δεν τον καταβάλλει η καθημερινότητα τότε έχει μεγάλη κινητικότητα ηλεκτρονίων και η αναπαραγωγή κυττάρων είναι ισχυρή, κάνοντας τον μηχανισμό της ζωής όχι απλώς να λειτουργεί αλλά να ζωοποιείται στο εκατονταπλάσιο. Πόσο μάλλον όταν πεθάνει για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου και ο Πατέρας τον δικαιώσει διά της αναστάσεως. Σίγουρα το πρόσωπο αυτό θα αστράφτει εις τους αιώνες τους άπαντες. Όταν κάποιος δίνει αγάπη έχει Θεό, έχει ζωή, έχει χαρά κ.λ.π. Ας φανταστούμε τον Κύριο όπου η αγάπη του υπερέβη κάθε ανθρώπινης φαντασίας, διότι ο άνθρωπος δίνει την ζωή του για κοντινά του πρόσωπα και όχι πάντα ενώ αυτός έδωσε την ζωή του για τον δίκαιο αλλά και για τον αμαρτωλό. Εύχομαι, όλοι να πράξουμε το θέλημα του Θεού στην ζωή μας ώστε το πρόσωπό μας να λάμψει στο εκατονταπλάσιο. Μην ξεχνάμε ότι για να δικαιωθούμε ενώπιον Θεού, θα πρέπει να κάνουμε αγώνα αγιασμού. Μόνο έτσι ο Θεός θα μας δικαιώσει. Άλλη λοιπόν η δόξα του ανθρώπου και άλλη η δόξα του Θεού και να γνωρίζουμε ότι αστέρας διαφέρει από αστέρα κατά την δόξα. Η ζώσα πίστη, ο αγιασμός και ο αγώνας της εξάπλωσης θα συντελέσουν στην διαφορά της δόξας που θα ενδυθούμε. Μην απελπίζεται κανείς, όλοι μας μπορούμε με την δύναμη του Θεού να φτάσουμε στον θρόνο του Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΚΗ΄ΣΤΙΧΟΣ 10

 

«10. Τότε λέγει προς αυτάς ο Ιησούς· Μη φοβείσθε· υπάγετε, απαγγείλατε προς τους αδελφούς μου, διά να υπάγωσιν εις την Γαλιλαίαν· και εκεί θέλουσι με ιδεί».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όταν συμβαίνουν τέτοια μεγάλα γεγονότα είναι φυσικό να επέρχεται φόβος τον οποίον όμως τον καλύπτει ανεκλάλητη χαρά. Η δε χαρά βέβαια μας δυναμώνει εις το εκατονταπλάσιο με ενθουσιασμό, ο οποίος μας ανεβάζει στους ουρανούς και μας δημιουργεί συνθήκες ζωής. Κατόπιν έρχεται και η επίγνωση, ώστε να συντάσσουμε τον εαυτό μας στην σημερινή κατάσταση του κόσμου και να μην ονειροπολούμε αλλά να ζούμε στην καθημερινότητά μας τον Θεό μέσα μας παρουσιάζοντας αυτόν με την ζωή μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΚΗ΄ΣΤΙΧΟΙ 11 – 15

 

«11. Ενώ δε αυταί απήρχοντο, ιδού, τινές των φυλάκων ελθόντες εις την πόλιν απήγγειλαν προς τους αρχιερείς πάντα τα γενόμενα,

12. Και συναχθέντες μετά των πρεσβυτέρων και συμβουλευθέντες έδωκαν εις τους στρατιώτας αργύρια ικανά,

13. λέγοντες· Είπατε ότι οι μαθηταί αυτού ελθόντες διά νυκτός έκλεψαν αυτόν, ενώ ημείς εκοιμώμεθα.

14. Και εάν ακουσθή τούτο ενώπιον του ηγεμόνος, ημείς θέλομεν πείσει αυτόν και εσάς θέλομεν κάμει αμερίμνους.

15. Εκείνοι δε λαβόντες τα αργύρια, έπραξαν ως εδιδάχθησαν. Και διεφημίσθη ο λόγος ούτος παρά τοις Ιουδαίοις μέχρι της σήμερον».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το ψέμα αυτό παραμένει στους Εβραίους μέχρι σήμερα, όμως, οι μαθητές ξεχύθηκαν στα έθνη όπου ο Χριστός υιοθετήθηκε από αυτά. Το κάλυμμα αυτό θα παραμένει μέχρι να πληρωθούν τα έθνη. Τελευταία θα εννοήσουν και οι Εβραίοι την μέγιστη αποστολή του Χριστού και θα υιοθετήσουν αυτόν ως Θεό τους. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΚΗ΄ΣΤΙΧΟΙ 16 – 17

 

«16. Οι δε ένδεκα μαθηταί υπήγον εις την Γαλιλαίαν, εις το όρος όπου παρήγγειλεν εις αυτούς ο Ιησούς.

17. Και ιδόντες αυτόν προσεκύνησαν αυτόν, τινές δε εδίστασαν».

 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Αυτοί που διστάζουν είναι όλοι αυτοί που δεν μπορούν να εννοήσουν την μέγιστη αποστολή του Χριστού και τον τρόπο σωτηρίας που έχει ετοιμάσει ο Θεός για τον άνθρωπο. Εύχομαι τις αρχές του Θεού και την πάνσοφη γεμάτη ζωή διδασκαλία του, τα τέκνα που ανήκουν στην Φωνή Θεού να τα υιοθετήσουν και να μην βρεθεί κανείς που θα διστάσει να τα αποδεχτεί, να τα καλλιεργήσει και να τα ζωοποιήσει μέσα του και γύρω του. Γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΚΗ΄ΣΤΙΧΟΣ 18

 

«18. Και προσελθών ο Ιησούς, ελάλησε προς αυτούς, λέγων· Εδόθη εις εμέ πάσα εξουσία εν ουρανώ και επί γης».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Όλοι μας παίρνουμε εν μέρει εξουσίες. Όταν όμως αποδειχτούμε τέκνα φωτός μέσα από διάφορους πειρασμούς ή δοκιμασίες θα λάβουμε εξουσία στα πάντα. Ό,τι έχει ο Θεός θέλει να το δώσει και σε όλους τους ανθρώπους, ώστε διά της νουθεσίας του να φτάσουν στο σημείο να γίνουν κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Χριστού και συμμέτοχοι της δόξης του. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦ. ΚΗ΄ΣΤΙΧΟΙ 19 – 20

 

«19. Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

20. διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς· και ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν».

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Το πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη μας δημιουργεί πνευματική διαπαιδαγώγηση διά των ανθρώπων, ώστε μετέπειτα δια των μαθητών μας να εξασφαλίσουμε τον αγιασμό (αγιάζω υπέρ των μαθητών μου). Μάλιστα μέσα από το πορευθέντες διαμορφώνουμε και τον χαρακτήρα μας ώστε να φτάσουμε στο σημείο το αγαθό να γίνει ένα με μας. Κατόπιν να φτάσουμε διά την εν Χριστώ αναγέννηση στο σημείο να γίνουμε αυτάγαθοι όπως είναι ο Πατέρας μας, ο Θεός. Τρία είναι τα πρόσωπα που δημιούργησαν την Δημιουργία ολόκληρη και όλον τον κτιστό και άκτιστο πάνσοφο κόσμο που βλέπουμε. Δεν μπορούμε να συστήσουμε κάποιον άλλον στους ανθρώπους που δεν μπορούν να συλλάβουν σήμερα τον Τριαδικό Θεό. Στο όνομα λοιπόν του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος θα πρέπει να τους ενώνουμε τους ανθρώπους και να τους βαπτίζουμε. Αφού βαπτιστούν πρώτα στο νερό που συμβολίζει την μετάνοια, στην συνέχεια στο Άγιο Πνεύμα που φέρνει την αναγέννηση. Έπειτα θα τους σπουδάζουμε τις αρχές του Τριαδικού Θεού διά του Αγίου Ευαγγελίου. Όταν συλληφθούν και υιοθετηθούν, προχωράμε στην ίδρυση της βασιλείας μέσα μας και γύρω μας με τα όπλα του Αγίου Ευαγγελίου, όστις εκτελέση και διδάξη ούτος μέγας θέλει ονομασθή, καθώς ο ποήσας ταύτα ζήσετε. Αμήν.

 

 

 

ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ

ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

 ΘΩΜΑΣ

 

 

 

 

 

Περιγραφή: Περιγραφή: 2houseb[1].gif