ΤΟ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  α΄

 

 

 

Κεφ. α΄ στίχος  1

 

«Επειδή πολλοί επεχείρησαν να συντάξωσι διήγησιν περί των μετά πληροφορίας βεβαιωμένων εις ημάς πραγμάτων».

 

Απάντηση

 

Πολλοί οι κλητοί ολίγοι δε οι εκλεκτοί δια τους οποίους ο Θεός θα πραγματοποιήσει τις επαγγελίες του και θα ενεργήσει μέσω αυτών ως σαν σκεύη εκλογής για την δόξα του Θεού και την αναγέννηση του ανθρωπίνου γένους. Αμήν.

 

 

 

Κεφ. α΄ στίχος  6

 

«Ήσαν δε αμφότεροι δίκαιοι ενώπιον του Θεού και τοις δικαιώμασι του Κυρίου άμεμπτοι».

 

Απάντηση

 

Ο δίκαιος μόλις σώζεται, που θέλει φανεί ο ασεβής και αμαρτωλός. Δίκαιος ανήρ ο ελεών όλη την ημέρα, καθώς η δικαιοσύνη των ανθρώπων απαιτεί ενώ η δικαιοσύνη του Θεού προσφέρει. Αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του δίκαιου.

Άμεμπτος είναι ο άνθρωπος ο οποίος από την ώρα που συνέλαβε την δικαιοσύνη του Θεού και τους νόμους αυτού προβαίνει σε πνευματικές θετικές ενέργειες, ώστε να μην παρεκκλίνει της δικαιοσύνης και του νόμου του Θεού. Δεν έχει καμιά σχέση ο άμωμος με την αμαρτία. Πάνω σε αυτούς που αποφασίζουν να είναι ειλικρινείς ενώπιον Θεού και ανθρώπων επενδύει ο Θεός το ανθρωποσωτήριο σχέδιό του. Εύχομαι όλοι να βρούμε χάρη από το Θεό, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούμε άνωθεν για τη δόξα του Θεού και τη σωτηρία του κόσμου. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν. 

 

 

Κεφ. α΄ στίχος  11

 

«Εφάνη δε εις αυτόν άγγελος Κυρίου, ιστάμενος εκ δεξιών του θυσιαστηρίου του θυμιάματος». 

 

Απάντηση

 

Οι άγγελοι είναι λειτουργικά πνεύματα αποστελλόμενα εις τους μέλλοντας κληρονομήν σωτηρία. Οι άγγελοι στέλνονται από το Θεό, ώστε να ενισχύσουν δια της πίστεως και της παρουσίας τους μέσα από τα αναγεννημένα ρήματά τους τους εκλεκτούς. Μετέπειτα αυτοί οι εκλεκτοί να προβούν σε ενέργειες εκπλήρωσης των εντολών και επαγγελιών του Θεού.

Η ταραχή και ο φόβος που φέρνει η παρουσία των αγγέλων στον άνθρωπο του Θεού έχουν σκοπό να αφυπνίσει ο Θεός τον άνθρωπο αυτό και να τον ενισχύσει πνευματικά, ώστε να εκπληρωθούν οι επαγγελίες του Θεού διαμέσου του. Μετέπειτα ο άνθρωπος αυτός θα τείνει ώστε να λάβουν χώρα τα γεγραμμένα που εξαγγέλθηκαν εις αυτόν προς δόξα Θεού και σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Ο φόβος και η ταραχή μετατρέπονται σε ανεκλάλητη χαρά διότι ο Θεός ευλογεί, ενισχύει και κατευθύνει τον άνθρωπο αυτό και το λαό του.

Εύχομαι, όλοι να έχουμε αποστολή και να γνωρίσουμε τον ουράνιο πνευματικό κόσμο ίνα ενισχυθούμε δια αυτού. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

Κεφ. α΄ στίχος 13       

 

«Είπε δε προς αυτόν ο άγγελος, Μη φοβού, Ζαχαρία διότι εισηκούσθη η δέησίς σου και η γυνή σου Ελισάβετ θέλει γεννήσει υιόν εις σε και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννην».

 

Απάντηση

 

Όποιος πληρεί τις προϋποθέσεις, ώστε να είναι δίκαιος οι δεήσεις και οι προσευχές του εισακούονται. Ας έχει περάσει και στην τρίτη ηλικία και ας υπάρχει και πρόβλημα υγείας, όπως η Ελισάβετ που ήτο (στείρα). Άρα, όταν γίνουμε δίκαιοι και άμωμοι τα θαύματα θα συντροφεύουν τη ζωή μας και θα χαροποιούν αυτή ανεξαρτήτου ηλικίας. Μην φοβόμαστε λοιπόν το γήρας ή την λογική των ανθρώπων, να φοβόμαστε μόνο στο πώς θα κάνουμε το θέλημα του Θεού ώστε τίποτα να μην μας παρεκκλίνει από την οδό αυτού και να είμεθα σίγουροι ότι όλα θα διορθωθούν στη ζωή μας. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

Κεφ. α΄ στίχοι 15 – 17

 

«15 Διότι θέλει είσθαι μέγας ενώπιον του Κυρίου και οίνον και σίκερα δεν θέλει πίει και θέλει πληρωθή Πνεύματος Αγίου έτι εκ κοιλίας της μητρός αυτού.

16 Και πολλούς των υιών Ισραήλ θέλει επιστρέψει εις Κύριον τον Θεόν αυτών.

17 Και αυτός θέλει ελθεί προ προσώπου αυτού εν πνεύματι και δυνάμει Ηλίου, δια να επιστρέψη τας καρδίας των πατέρων εις τα τέκνα και τους απειθείς εις την φρόνησιν των δικαίων δια να ετοιμάση εις τον Κύριον λαόν προδιατεθειμένον».

 

 

Απάντηση

 

Είναι μεγάλο θαύμα τα λόγια που εξαγγέλθηκαν στον Ζαχαρία για τον υιόν του τον Ιωάννη, να λαμβάνουν χώρα όλα μετά 30 χρόνων. Ώστε να βλέπουν όλοι σήμερα ότι όταν ο Θεός μιλάει όλα λαμβάνουν χώρα, όμως τον καθορισμένο χρόνο και καιρό που αυτός θέλει. Και στην φωνή Θεού ο Θεός έδωσε εξαγγελίες οι οποίες είναι επαγγελίες και θα λάβουν χώρα τον καθορισμένο χρόνο και καιρό. Αυτές είναι:

1) πνευματική περιουσία, 2) οικογένεια πνευματική, η οποία θα πληρεί τις προϋποθέσεις εισδοχής της στην βασιλεία των ουρανών ζώντες, 3) υλική περιουσία, η οποία θα ενισχύει τον άνθρωπο που μεταφέρει την πνευματική περιουσία της φωνής Θεού στα πέρατα του κόσμου ώστε να ακουστεί το ευαγγέλιο της βασιλείας παντού,

4) ενίσχυση πνευματική και υλική στους ανθρώπους που έχουν καλή προαίρεση, ώστε να θέλουν να γίνουν δίκαιοι και άμωμοι,

5) αφιέρωση και χαρά ανεκλάλητη, 6) εισδοχή στα άφθαρτα στοιχεία, 7) νίκη του λαού του Θεού, 8) επικράτηση του λαού του Θεού, 9) δευτέρα έλευση του Χριστού, 10) οι άγιοι θέλουσι έχουσι το βασίλειο εις τους αιώνες των αιώνων.

Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

 

 

Κεφ. α΄ στίχος 18        

 

«Και είπεν ο Ζαχαρίας προς τον άγγελον, Πως θέλω γνωρίσει τούτο; διότι εγώ είμαι γέρων και η γυνή μου προβεβηκυία εις την ηλικίαν αυτής».

 

Απάντηση

 

Όλοι οι άνθρωποι βάζουν κόμματα εκεί που ο Θεός βάζει τελεία, λόγω της λογικής που τους διακατέχει και της απιστίας που από παιδικής ηλικίας τους διέπει. Θέλω όλοι όσοι ανήκουν ουσιαστικά στην Φωνή Θεού να γνωρίζουνε ότι τα αδύνατα παρά ανθρώποις είναι δυνατά παρά τω Θεώ. Καθώς να μην αφαιρούμε την παντοδυναμία του Θεού, ο οποίος Θεός δύναται σε κλάσματα δευτερολέπτου να ανατρέψει τον κόσμο αυτό και να δημιουργήσει έναν νέο κόσμο με νέους ουρανούς και νέα γη όπου η δικαιοσύνη, η ζωή, η αγάπη και η σοφία αυτού του Αγίου Θεού να πλημμυρίσει όλον τον πλανήτη. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

 

Κεφ. α΄ στίχος 20  

 

«Και ιδού, θέλεις είσθαι σιωπών και μη δυνάμενος να λαλήσης, έως της ημέρας καθ' ήν θέλουσι γείνει ταύτα διότι δεν επίστευσας εις τους λόγους μου, οίτινες θέλουσιν εκπληρωθή εις τον καιρόν αυτών».

 

Απάντηση

 

Η απιστία μας ρίχνει σε ανήλεες πτώσεις, ώστε να μάθουμε μέσω αυτής να μην ολιγοπιστούμε στις εξαγγελίες του Θεού. Προσοχή λοιπόν, διότι γνωρίζω πολλά παιδιά τα οποία νουθετήθηκαν υπό του Θεού δια Πνεύματος Αγίου και αυτά γύρισαν στα ίδια (ψέμα, αμαρτία, ολιγοπιστία) με φυσική συνέπεια η ζωή τους να βρίσκεται σε αδιέξοδο και συνεχόμενο προβληματισμό. Όταν όμως ανακύψουν και πιστέψουν ώστε να τείνουν στις δωρεές του Θεού θα δουν πρόσωπο Θεού. Αν παρ’ όλες τις ενέργειες του Θεού απιστούμε και συμπεριφερόμαστε με μικρότητες έναντι Θεού και ανθρώπου ουδεμία ελπίδα υπάρχει εις ημάς. Μη γένοιτο.      

 

 

 

Κεφ. α΄ στίχοι 26 – 28

 

«26 Εν δε τω μηνί τω έκτω, απεστάλη ο άγγελος Γαβριήλ υπό του Θεού εις πόλιν της Γαλιλαίας, ονομαζομένην Ναζαρέτ,

27 προς παρθένον ηρραβωνισμένην με άνδρα ονομαζόμενον Ιωσήφ, εξ οίκου Δαβίδ και το όνομα της παρθένου, Μαριάμ.

28Και εισελθών ο άγγελος προς αυτήν είπε, Χαίρε, κεχαριτωμένη ο Κύριος μετά σού ευλογημένη συ εν γυναιξί».       

 

 

Απάντηση

 

Αυτός ο Γαβριήλ κάνει θαύματα όπου περνάει και ο Θεός διαμέσου του χαράζει νέα ιστορία στο ανθρώπινο γένος.

 

 

 

Κεφ. α΄ στίχος 29

 

«Εκείνη δε ιδούσα, διεταράχθη δια τον λόγον αυτού και διελογίζετο οποίος τάχα ήτο ο ασπασμός ούτος».

 

 

Απάντηση

 

Όλοι μιλάνε για Θεό και για αγγέλους, όμως όταν κάνουν αισθητή την παρουσία τους και οι εκλεκτοί των εκλεκτών τα χάνουν. Είναι πολλοί που λένε μου μίλησε ο Θεός, είδα έναν άγγελο, όμως η ζωή τους δεν αλλάζει, άρα κατά φαντασία είδαν. Όποιος έρθει σε ουσιαστική επαφή με το Θεό ή τους αγγέλους του αλλάζει η ζωή του. Έρχεται κλάμα μετανοίας, έρχεται ουσιαστική αναγέννηση, έρχεται ομολογία, έρχεται το πορευθέντες, έρχεται θυσία κ.λ.π. Όταν δούμε αυτά τότε καταλαβαίνουμε ότι πράγματι ο Θεός ενισχύει τον άνθρωπο αυτό. Όπου δούμε λόγια χωρίς έργα τότε η προβολή, ο εγωισμός, το ψέμα ενισχύουν τον άνθρωπο αυτό και η φαντασία του καλπάζει, ώστε μόνο λόγια να υπάρχουν εις αυτόν με μηδέν έργα θυσίας. Μάλιστα όλοι τον αποστρέφονται διότι βλέπουν το ψέμα εις αυτόν και το υπέρμετρο στοιχείο του εγωισμού. Χρειάζεται προσοχή! Αμήν.

 

 

 

 

Κεφ. α΄ στίχος 30

 

«Και είπεν ο άγγελος προς αυτήν, Μη φοβού, Μαριάμ διότι εύρες χάριν παρά το Θεώ».

 

Απάντηση

 

Όταν βρίσκεις χάρη από το Θεό βρίσκεις και την αποστολή σου. Βρίσκεις τον Θεό καθώς και τη σοφία του, η οποία ενεργοποιείται μέσα σου προς σωτηρία ψυχής και σώματος.

Όλοι έχουμε χάρη, αρκεί να την εννοήσουμε ώστε να προβούμε στις σχετικές ενέργειες ίνα δια αυτής της χάρης να εισέλθουμε στα σκηνώματα του Αγίου Θεού. Εύχομαι όμως να την εννοήσουμε γρήγορα διότι ο χρόνος μας φεύγει ανεπιστρεπτί. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

Κεφ. α΄ στίχοι 31 – 33

 

«31 Και ιδού, θέλεις συλλάβει εν γαστρί και θέλεις γεννήσει υιόν και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού ΙΗΣΟΥΝ.

32 Ούτος θέλει είσθαι μέγας και Υιός Υψίστου θέλει ονομασθή και θέλει δώσει εις αυτόν Κύριος ο Θεός τον θρόνον Δαβίδ του πατρός αυτού

33 και θέλει βασιλεύσει επί τον οίκον του Ιακώβ εις τους αιώνας και της βασιλείας αυτού δεν θέλει είσθαι τέλος».

 

Απάντηση

 

Ο λόγος και τα ρήματα όταν προέρχονται υπό του Θεού γεννούν ζωή και αποδεικνύεται ότι ο λόγος είναι ο Θεός και αυτός όταν γίνει πιστευτός ενεργεί, αρκεί να βρεθεί πιστός όπως εδώ η Μαρία στην οποία ο λόγος και η εντολή του Θεού εγέννησε Υιό σαρκωθέντα.

Ο Χριστός τόνισε, ότι αν ζητήσετε εν τω ονόματί μου λήψετε.

Ο Ιωάννης ο θεολόγος αναφέρει, εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι παρά τω Θεώ και Θεός είναι ο λόγος.

Άνθρωπε χριστιανέ και εσύ έχεις λόγο και δύνασαι δια αυτού να δημιουργήσεις σε συνεργασία με τον Πατέρα Θεό πολλές πηγές του σωτηρίου, οι οποίες θα σε ενεργοποιήσουν στο εκατονταπλάσιο ώστε να προβείς δια αυτών των πηγών στους υπερβατικούς στόχους του Αγίου Ευαγγελίου και να γίνεις Υιός Θεού και κληρονόμος αυτού. Ο λόγος των αγγέλων αφού και αυτοί οι άγγελοι έχουν λόγο Θεού, δημιουργεί ζωή αφού προέρχεται εκ του Θεού και δια του λόγου τους επίσης δημιουργούνται κοσμοϊστορικά γεγονότα τα οποία αλλάζουν την παγκόσμια ιστορία, όπως η γέννηση του σωτήρα. Πολλά θαύματα φανερώνονται στην Παλαιά και Καινή Διαθήκη που έλαβαν χώρα δια της πίστεως μέσα από τα σκεύη εκλογής προφήτες, εκλεκτούς, μαθητές κ.λ.π. Αμήν.

 

 

Κεφ. α΄ στίχος 34

 

«Είπε δε η Μαριάμ προς τον άγγελον, Πως θέλει είσθαι τούτο, επειδή άνδρα δεν γνωρίζω;».

 

Απάντηση

 

Ο άνθρωπος δεν μπορεί να εννοήσει τις άπειρες δυνατότητες του Θεού και προβαίνει σε ερωτήσεις της δικής του λογικής, όπως εδώ η Μαρία. Αυτός που θα εννοήσει τις δυνατότητες του Θεού οι οποίες ενεργοποιούνται δια Πνεύματος Αγίου, θα προβεί δια της πίστεως σε υπερβατικούς στόχους τους οποίους θα επιτύχει δια της νουθεσίας του Θεού. Όπως κατάργηση της αμαρτίας, ίδρυση της βασιλείας του Θεού, κατάργηση της φθοράς και του θανάτου και τελευταία επανεμφάνιση της άφθαρτης και αθάνατης ζωής. Στόχοι που μέχρι χτες ήτο αδιανόητοι όχι μόνο να σκεφτεί ο άνθρωπος αλλά και να φανταστεί. Όμως, ας ξέρουμε ότι όλα δύνανται να λάβουν χώρα αρκεί ο Θεός να πορεύεται. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

Κεφ. α΄ στίχος 37

 

«Διότι ουδέν πράγμα θέλει είσθαι αδύνατον παρά τω Θεώ».

 

Απάντηση

 

Είναι όπως το λέει. Εκείνο που χρειάζεται να κάνουμε όλοι εμείς είναι να τείνουμε στο να εννοήσουμε το θέλημα του Θεού, ώστε να υπάρχει ευαρέστηση του Θεού ως προς εμάς. Όταν συμβεί αυτό τότε δεν υπάρχει τίποτε αδύνατο για το Θεό και για εμάς. Μέσα στο λόγο του Θεού αναφέρεται, ζητείτε πρώτον τα της βασιλείας και ταύτα πάντα θέλουσι προστεθή. Αμήν.

 

 

 

 

Κεφ. α΄ στίχος 38

 

«Είπε δε η Μαριάμ, Ιδού η δούλη του Κυρίου γένοιτο εις εμέ κατά τον λόγον σου. Και ανεχώρησεν απ' αυτής ο άγγελος».

 

Απάντηση

 

Πριν πει η Μαρία στον άγγελο γένοιτο κατά το ρήμα σου (τον λόγο σου κατά τον Βάμβα), να ξέρετε ότι πρώτα είπε γένοιτο στις εντολές που υπήρχαν στην Παλαιά Διαθήκη, την οποία μελετούσε και εφάρμοζε. Αν και εμείς θέλουμε να γνωρίσουμε τους αγγέλους και τον τριαδικό Θεό από κοντά, να μελετάμε την Αγία Γραφή και να εφαρμόζουμε αυτή. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

Κεφ. α΄ στίχος 48

 

«Διότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού επειδή ιδού, από του νυν θέλουσι με μακαρίζει πάσαι αι γενεαί».  

 

Απάντηση  

 

Η ταπείνωση είναι ο θρόνος του Θεού, όπου ο Θεός δει ταπείνωση και αγάπη εκεί κατεβαίνει και συναντά τον άνθρωπο ώστε να τον χρησιμοποιήσει στα δρώμενα του ευαγγελίου προς εκπλήρωση των επαγγελιών. Ταπεινός είναι αυτός ο οποίος κάνει το θέλημα του Θεού με μηδέν προβολή. Μάλιστα ο ταπεινός δεν έχει γνώμη αν δεν ερωτηθεί. Ταπεινός ακόμη είναι αυτός που δεν έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Όταν ο Θεός βλέπει αυτό το πνεύμα σε έναν άνθρωπο ευαρεστείται και κάνει τον ταπεινό άνθρωπο σκεύος εκλογής, ώστε να είναι στον λαό του Θεού πρώτον προσιτός, δεύτερον αγαπητός, τρίτον εξελίξιμος, τέταρτον σοφός και έτσι να τρέχουν κοντά του δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες άνθρωποι και δια μέσω του να ευλογούνται πολλαπλώς. Ταπεινός ακόμη είναι αυτός που πιστεύει ότι δεν είναι τίποτα, δεν ξέρει τίποτα, δεν έκανε τίποτα, μάλιστα πιστεύει ότι όλα όσα γίνονται διαμέσου του τα κάνει ο Θεός και αποδίδει δόξα εις αυτόν και τίποτα δεν κρατά για τον εαυτό του. Ταπεινός μπορεί να είναι και κάποιος ο οποίος έχει πολλές κοσμικές γνώσεις, όπως επιστήμες κ.λ.π. καθώς να έχει και πολλές πνευματικές γνώσεις, όμως να νιώθει ότι τίποτα δεν ξέρει μπροστά στην πολυποίκιλη σοφία του Θεού. Για να γίνει κάποιος πρώτος κατά Θεό πρέπει να γίνει τελευταίος υπηρέτης όλων. Χωρίς να υπάρχει ταπείνωση δεν αναγνωρίζεται ουδεμία αρετή. Ο Θεός επενδύει στον ταπεινό διότι είναι απαλλαγμένος από πολλά εωσφορικά δαιμόνια καθώς επίσης είναι απαλλαγμένος από το μεγαλύτερο δαιμόνιο που είναι ο εγωισμός. Εύχομαι, όλοι να εννοήσουμε την ταπείνωση και να θελήσουμε να την φέρουμε στην ζωή μας. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

Κεφ. α΄ στίχος 74

 

«Να ελευθερωθώμεν εκ της χειρός των εχθρών ημών και να λατρεύωμεν αυτόν αφόβως».

 

Απάντηση

 

Και να λατρεύωμεν αυτόν αφόβως. Πολλοί σήμερα λατρεύουν το Θεό με φόβο και ο λόγος είναι διότι δεν τον γνωρίζουν. Όταν όμως αναγεννηθεί κάποιος λατρεύει τον Θεό με χαρά, με σοφία, με σεβασμό και με αγάπη ολοκληρωμένη χωρίς φόβο. Εξάλλου, ο ίδιος μας απεκάλεσε φίλους, φίλοι μου εστε εάν κάμνητε όσα εγώ εντέλλομαι υμίν. Άρα, αυτοί που τον φοβούνται είναι οι εχθροί του διότι τον τιμούν με τα λόγια ενώ η καρδιά τους πόρρω απέχει από αυτόν και ας λένε ότι τον αγαπούν. Όσοι δεν τον φοβούνται πάει να πει ότι εφαρμόζουν τις εντολές του, οι οποίες εντολές του τους έχουν ελευθερώσει και έτσι χαίρονται με τον φίλο τους Θεό που ενήργησε ουσιαστικά στην αναγέννησή τους με σκοπό να ελευθερωθούν από τα δεσμά της αμαρτίας. Όπου λοιπόν το πνεύμα του Θεού εκεί ελευθερία και χαρά ανεκλάλητη. Εξάλλου και ο διάβολος πιστεύει όμως δεν εφαρμόζει και φρίττει στην παρουσία του Θεού και στο ανθρωποσωτήριο έργο που αιώνες τώρα ο Θεός προβαίνει μέσω των προφητών, των αγγέλων και του Υιού του. Πρέπει να ελέγξουμε τον εαυτό μας ώστε να δούμε γιατί έχουμε φόβο και από πού προέρχεται. Άλλο το να φοβάσαι να βρεθείς με το Θεό και άλλο να φοβάσαι μήπως κάνεις κάτι που δεν του αρέσει. Ο πρώτος φόβος δείχνει άγνοια και ο δεύτερος σεβασμό και αγάπη, ο πρώτος λοιπόν να φύγει και να μείνει μόνο ο δεύτερος.      

 

 

 

Κεφ. α΄ στίχος 79

 

«Διά να φωτίση τους καθημένους εν σκότει και σκιά θανάτου, ώστε να κατευθύνη τούς πόδας ημών είς οδόν ειρήνης».

 

Απάντηση

 

Οι καθήμενοι εν σκιά θανάτου είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν γνωρίσει το Χριστό, την αποστολή του και την άγια διδασκαλία του. Όταν κάποιος γνωρίσει τον Χριστό και τη Φωνή Θεού φεύγει από την σκιώδη πίστη της φθοράς και του θανάτου και εισέρχεται στη ζώσα πίστη της άφθαρτης και αθάνατης ζωής. Εύχομαι, όλοι να καταφέρουμε με τον αγώνα μας να εννοήσουμε την φθορά της αμαρτίας σε λεπτομέρεια, η οποία αμαρτία εκτελεσθείσα γεννά τον θάνατο εις ημάς και να εισέλθουμε στην αναμαρτησία, η οποία ενεργοποιεί τους χυμούς της αφθαρσίας και του δέντρου της ζωής, ώστε δια αυτής της αναμαρτησίας και της ζώσης πίστεως να ιδρύσουμε μέσα μας τη βασιλεία του Θεού. Η οποία βασιλεία παρέχει αφθαρσία, αθανασία και ζωή αιώνιο. Ο Χριστός τόνισε ότι: και πας ο ζων και πιστεύων εις εμε ου μη αποθάνη εις τον αιώνα. Πιστεύεις τούτο; ΠΙΣΤΗ, ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ, ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ. Αυτά είναι τα τέσσερα πνευματικά μέσα που πρέπει να αποκτήσουμε ώστε να δούμε ζώντες τον Θεό. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

 

Κεφ. α΄ στίχος 80

 

«Το δε παιδίον ηύξανε και εδυναμούτο κατά το πνεύμα και ήτο εν ταίς ερήμοις, έως της ημέρας καθ' ήν έμελλε να αναδειχθή προς τον Ισραήλ».

 

Απάντηση

 

Η αύξηση του πνεύματος γίνεται όταν θα πέσουμε με τα μούτρα,

1) στον αγώνα της μελέτης του λόγου του Θεού, ώστε να εννοήσουμε τα αποκεκρυμμένα μυστήρια που υπάρχουν εις αυτόν καθώς και στην πνευματική περιουσία της Φωνής Θεού, 2) να τείνουμε στην προσευχή ώστε δια αυτής να επικοινωνήσουμε με τον ζώντα Θεό ο οποίος βρίσκεται στην σιωπή, να μάθουμε να ακούμε την σιωπή (Θεό), 3) να τείνουμε στην ομολογία των άφθαρτων ρημάτων που εννοούμε δια της μελέτης και της προσευχής, ώστε να δημιουργηθούν δια της ομολογίας συνθήκες πνευματικές γύρω μας, οι οποίες θα μας εξασφαλίσουν δια των ανθρώπων που θα δεχτούν το κάλεσμα την αιώνια πνευματική μας οικογένεια, την οικογένεια του Θεού. Είναι γεγραμμένο, αγιάζω υπέρ των μαθητών μου.

Πολλοί με ρωτάνε πως θα γίνει αυτό, πως θα γίνει το άλλο, που είναι ο Θεός κ.λ.π. Συμβουλεύω, πιστέψτε στην μελέτη, στην προσευχή και στην εξάπλωση και θα δούμε όλοι την δόξα του Θεού μέσα μας και γύρω μας, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, πιστέψτε το! Αμήν, Αμήν, Αμήν!

Η Φωνή Θεού με όλα τα παιδιά της πιστεύει και βαδίζει με την δύναμη του Θεού στην απόκτηση όλων των άφθαρτων στοιχείων του Αγίου Ευαγγελίου, τα οποία θα της εξασφαλίσουν την βασιλεία του Θεού μέσα της και μετέπειτα και γύρω της. Μόνο έτσι θα αναδειχτούμε και θα προβληματίσουμε τον κόσμο και τους ισχυρούς να ακολουθήσουν την ουσία του Χριστού. Αμήν.

Όπως και ο Ιωάννης πρώτα αγωνίσθη και μετά ανεδείχθη στο Ισραήλ.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  β΄                      

 

 

 

Κεφ. β΄ στίχοι 1 – 5

 

«1 ΕΝ εκείναις δε ταις ημέραις εξήλθε διάταγμα παρά του Καίσαρος Αυγούστου να απογραφθή πάσα η οικουμένη.

2 Αύτη η απογραφή έγεινε πρώτη ότε ηγεμόνευε της Συρίας ο Κυρήνιος. 

3 Και ήρχοντο πάντες να απογράφωνται έκαστος εις την εαυτού πόλιν. 

4 Ανέβη δε και Ιωσήφ από της Γαλιλαίας, εκ της πόλεως Ναζαρέτ, εις την Ιουδαίαν, εις την πόλιν του Δαβίδ, ήτις καλείται Βηθλεέμ, (επειδή αυτός ήτο εκ του οίκου και της πατριάς του Δαβίδ,)

5 δια να απογραφθή μετά της Μαριάμ της ηρραβωνισμένης με αυτόν εις γυναίκα, ήτις ήτο έγκυος».

 

Απάντηση

 

Από τότε ξεκίνησε ο Αντίχριστος να σφραγίζει και να ελέγχει τους ανθρώπους. Από τότε μέχρι σήμερα γίνονται τακτικά τέτοιες απογραφές του ανθρωπίνου γένους. Στην εποχή της παρουσίας του Αντιχρίστου θα γίνει η πολιτογράφηση όλου του ανθρωπίνου γένους με μικροτσίπ, το οποίο θα ελέγχεται μέσω δορυφόρου και κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τότε θα γίνει και ο χωρισμός του λαού του Θεού και του λαού του Αντιχρίστου, διότι ο λαός του Θεού θα εννοήσει ότι καταργείται η ελευθερία του ανθρώπου με φυσική συνέπεια να αποστραφεί το σύστημα του αντιχρίστου και στη συνέχεια να λάβει χώρα ο χωρισμός των δικαίων από των αδίκων.

 

 

Κεφ. β΄ στίχος 7

 

«Και εγέννησε τον υιόν αυτής τον πρωτότοκον και εσπαργάνωσεν αυτόν και κατέκλινεν αυτόν εν τη φάτνη διότι δεν ήτο τόπος δι' αυτούς εν τω καταλύματι».

 

Απάντηση

 

Πράγματι όταν γεννιέται ο Χριστός μέσα μας σήμερα δια της

ομολογίας ειδικά στις καταναλωτικές κοινωνίες που ζούμε, δεν υπάρχει τόπος και είναι δύσκολο να αναπτυχθεί φυσιολογικά διότι πολλά πάθη τον απενεργοποιούν, ώστε να εξελιχτεί η γέννησή του και η ανάπτυξή του. Όταν γεννιέται ο Χριστός μέσα μας τότε το γεγονός αυτό ομοιάζει με ζητιάνο που μέσα από τα απορρίμματα προσπαθεί να μεγαλώσει και να γίνει άνδρας. Ο λόγος είναι διότι ο άνθρωπος που τον γεννά τον περιφρονεί, δεν τον εννοεί λόγω της παχυλότητας του κοσμικού συστήματος που έχει υιοθετήσει από παιδικής ηλικίας μέσα του. Όταν όμως κάποιος καταλάβει τι γεννήθηκε μέσα του τότε τρέχει να βρει τα μέσα και τις κατάλληλες πνευματικές τροφές, ώστε να ωριμάσει ο Χριστός και να γίνει άνδρας ισχυρός, το οποίο εύχομαι εις όλα τα τέκνα που ανήκουν στην Φωνή Θεού.

 

 

Κεφ. β΄ στίχος 8

 

«Και ποιμένες ήσαν κατά το αυτό μέρος διανυκτερεύοντες εν τοίς αγροίς και φυλάττοντες φυλακάς της νυκτός επί το ποίμνιον αυτών».

 

Απάντηση

 

Τι στοιχείο είχαν οι ποιμένες προβάτων ώστε να λάβουν τέτοια χάρη υπό του Θεού και να εξαγγελθεί εις αυτούς ότι εγεννήθη σωτήρας; Πρώτον ήτο απλοί, ταπεινοί άνθρωποι στοιχείο το οποίο πρέπει να αποκτήσουμε και εμείς. Δεύτερον ήξεραν να συντηρούν ποίμνια.

 

 

Κεφ. β΄ στίχοι 9 – 19

 

«9 Και ιδού, άγγελος Κυρίου εξαίφνης εφάνη εις αυτούς και δόξα Κυρίου έλαμψε περί αυτούς και εφοβήθησαν φόβον μέγαν.

10 Και είπε προς αυτούς ο άγγελος, Μη φοβείσθε διότι ιδού, ευαγγελίζομαι εις εσάς χαράν μεγάλην, ήτις θέλει είσθαι εις πάντα τον λαόν

11 διότι σήμερον εγεννήθη εις εσάς εν πόλει Δαβίδ σωτήρ, όστις είναι Χριστός Κύριος.

12 Και τούτο θέλει είσθαι το σημείον εις εσάς, Θέλετε ευρεί βρέφος εσπαργανωμένον κείμενον εν τη φάτνη.

13 Και εξαίφνης μετά του αγγέλου εφάνη πλήθος στρατιάς ουρανίου, υμνούντων τον Θεόν και λεγόντων,

14 Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γής ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία. 

15 Και καθώς οι άγγελοι ανεχώρησαν απ' αυτών εις τον ουρανόν, οι άνθρωποι οι ποιμένες είπον προς αλλήλους, Ας υπάγωμεν λοιπόν έως Βηθλεέμ και ας ίδωμεν το πράγμα τούτο το γεγονός, το οποίον ο Κύριος εφανέρωσεν εις ημάς.

16 Και ήλθον μετά σπουδής και εύρον την τε Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος κείμενον εν τη φάτνη.

17 Και ιδόντες, διεκήρυξαν τον λόγον τον λαληθέντα προς αυτούς περί του παιδίου τούτου.

18 Και πάντες οι ακούσαντες εθαύμασαν περί των λαληθέντων υπό των ποιμένων προς αυτούς».

 

Απάντηση

 

Όταν γεννιέται ένας κοσμικός βασιλιάς τότε έρχονται γύρω του όλοι οι υπήκοοί του, ώστε να εξαγγελθεί εις αυτούς η γέννησή του. Ο Θεός θέλησε να τιμήσει τον Υιόν του και τη μητέρα αυτού εξαγγέλλοντας δια μέσω των αγγέλων στους ανθρώπους που ήτο γύρω του την παρουσία του Υιού του, φανερώνοντας ότι ο Θεός θέλει κοντά του όλους εκείνους που τους διέπει απλότητα. Αυτοί βρέθηκαν άξιοι εκείνη την ώρα να δουν και να γνωρίσουν τον σωτήρα Χριστό. Δεν αποκλείει ο Θεός καμιά κοινωνική τάξη όποιο τίτλο και αν έχει κάποιος, αρκεί να έχει το στοιχείο της απλότητας και της ταπείνωσης.

Το πρόσταγμα και επί γης ειρήνη εδόθη υπό του Θεού ώστε να υιοθετηθεί υπό του ανθρωπίνου γένους. Η Φωνή Θεού αγωνίζεται να το φέρει πρώτα στις καρδιές των Ελλήνων και κατόπιν εις όλους τους λαούς της γης. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

Κεφ. β΄ στίχος 19

 

«Η δε Μαριάμ εφύλαττε πάντας τους λόγους τούτους, διαλογιζομένη περί αυτών εν τη καρδία αυτής».          

 

Απάντηση

 

Και εμείς να φυλάμε και να διαλογιζόμαστε ότι ο Θεός εξαγγέλλει εις ημάς δια Πνεύματος Αγίου και δια των αγγέλων του. Μάλιστα να τείνουμε στις εξαγγελίες αυτές που αναγγέλθηκαν εις ημάς με όλες τις δυνάμεις μας, ώστε τα εξαγγελθέντα εις ημάς να λάβουν χώρα τον καθορισμένο καιρό. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

Κεφ. β΄ στίχος 21

 

«Και ότε επληρώθησαν αι οκτώ ημέραι δια να περιτέμωσι το παιδίον, εκλήθη το όνομα αυτού Ιησούς, το ονομασθέν υπό του αγγέλου πριν συλληφθή εν τη κοιλία».

 

Απάντηση

 

Τότε ήτο η περιτομή, η οποία εσφράγιζε ότι το τέκνο το οποίο γεννήθηκε είναι του Θεού. Σήμερα η περιτομή, σφράγισμα είναι η βάπτιση που γίνεται κατά τον νηπιοβαπτισμό από το ορθόδοξο δόγμα. Άλλο σφράγισμα είναι του Πνεύματος του Αγίου το οποίο γίνεται από την Φωνή Θεού. Χρειάζεται όμως ο άνθρωπος να ενηλικιωθεί πνευματικά και να μετανοήσει ειλικρινά, ώστε αφού μετανοήσει να λάβει καρπούς και χαρίσματα τα οποία θα ενισχύσουν και θα βοηθήσουν τον άνθρωπο αυτόν για να ολοκληρώσει την αναγέννησή του, το οποίο εύχομαι εις όλους. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

Κεφ. β΄ στίχοι 25 – 28

 

«25 Και ιδού, ήτο άνθρωπός τις εν Ιερουσαλήμ, ονομαζόμενος Συμεών και ο άνθρωπος ούτος ήτο δίκαιος και ευλαβής, προσμένων την παρηγορίαν του Ισραήλ και Πνεύμα Άγιον ήτο επ' αυτόν.

26 Και ήτο εις αυτόν αποκεκαλυμένον υπό του Πνεύματος του Αγίου, ότι δεν θέλει ιδεί θάνατον πριν ίδη τον Χριστόν του Κυρίου.

27 Και ήλθε δια του Πνεύματος εις το ιερόν και ότε οι γονείς εισέφεραν το παιδίον Ιησούν, δια να κάμεσι περί αυτού κατά την συνήθειαν του νόμου,

28 αυτός εδέχθη αυτό εις τας αγκάλας αυτού και ευλόγησε τον Θεόν και είπε».

 

Απάντηση

 

Ο Συμεών συμβολίζει όλο το ανθρώπινο γένος και συγκεκριμένα την ημέρα που ο άνθρωπος θα σηκώσει τον σωτήρα Χριστό ουσιαστικά ψηλά στην συνείδησή του.

Οι άνθρωποι της εποχής του Χριστού ζούσαν περί τα 70 χρόνια. Ο Συμεών, αναφέρεται υπό της ιεράς παραδόσεως ότι έζησε περί τα 160 χρόνια. Ο λόγος διότι πίστεψε στην προφητεία και μπόρεσε δια αυτής να καταργήσει όλα τα φθοροποιά στοιχεία, ώστε να εκπληρωθεί εις αυτόν η προφητεία αυτή διότι φανερώθηκε εις αυτόν δια Πνεύματος Αγίου, ότι δηλαδή δεν θα ιδεί θάνατο εωσού δει το σωτήριο του Θεού. Βλέπουμε λοιπόν ότι η ζώσα φωνή του ζώντος Θεού δύναται όταν πιστευτεί από έναν ή πολλούς ανθρώπους να ζωοποιήσει τον άνθρωπο ή τους ανθρώπους και να καταργήσει δια της πίστεως από αυτούς όλα τα φθοροποιά στοιχεία που τους περιτριγυρίζουν και περιορίζουν τη ζωή τους.

Ο Κύριος σήμερα εξήγγειλε εις ημάς την ζωή δια της ζωής, δια του αγιασμού. Πρέπει ο καθένας να σηκώσει το ανάστημά του και να πει, γιατί να πεθάνω; Θα κάνω τον αγώνα, μελέτη, προσευχή και θα νικήσω. Ο Χριστός στην αποκάλυψη αναφέρει: Ο νικών θέλει κληρονομήσει τα πάντα και ο θάνατος ουκ ισχύσει κατ’ αυτού.

Ο Χριστός αδερφάκια μου πέθανε για να μην πεθάνουμε εμείς. Το μήνυμα της ζωής το λάβαμε, ας προβούμε εις όλες τις σχετικές πνευματικές ενέργειες που θα μας εξασφαλίσουν ζωή και μακροημέρευση, το οποίο εύχομαι εκ βάθους καρδιάς εις όλους μας. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

Κεφ. β΄ στίχοι 29 – 32

 

«29 Νυν απολύεις τον δούλον σου, Δέσποτα, κατά το ρήμά σου, εν ειρήνη 

30 διότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου,

31 το οποίον ητοίμασας ενώπιον πάντων των λαών

32 Φως εις φωτισμόν των εθνών και δόξαν του λαού σου Ισραήλ».

 

Απάντηση   

 

Ο Συμεών είδε το σωτήριον του Θεού και δόξασε τον Θεό, όμως πρέπει να το δει το σωτήριο και όλος ο πλανήτης.

Η Φωνή Θεού ανέλαβε να διεξάγει σήμερα στην Ελλάδα και μετέπειτα σε παγκόσμιο επίπεδο πνευματικό αγώνα, ώστε όλα τα έθνη να δουν και να γνωρίσουν το σωτήριο του Θεού το οποίο έφερε την ειρήνη και την απολύτρωση της ψυχής και του σώματος. Σήμερα, η Φωνή Θεού ανέλαβε ώστε όλοι οι άνθρωποι δια Πνεύματος Αγίου να σηκώσουν σε προσωπικό και μετέπειτα σε γενικό επίπεδο τον Υιό και λόγο του Θεού του ζώντος στα χέρια τους, ώστε μέσω αυτού να δοξάσουν τον Πατέρα Θεό για τον Άγιο Υιό του ο οποίος έφερε την ουσιαστική σωτηρία στον άνθρωπο. Το φως του Χριστού, το οποίο θα υιοθετήσουν όλοι οι λαοί είναι η ταπείνωση, η αγάπη η ανυπόκριτη και η κατάργηση του φυσικού θανάτου, στοιχεία τα οποία όλοι τα χρειάζονται και που φανερώνονται στο Άγιο Ευαγγέλιό του. Ένα πράγμα χρειάζεται από εμάς, αφιέρωση, αφιέρωση, αφιέρωση και πίστη πάνω στις αρχές του Αγίου Ευαγγελίου. Γένοιτο, Γένοιτο, Αμήν.

 

 

 

 

Κεφ. β΄ στίχοι 34 – 35

 

«34 Και ευλόγησε αυτούς ο Συμεών και είπε προς Μαριάμ την μητέρα αυτού, Ιδού, ούτος κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν τω Ισραήλ και εις σημείον αντιλεγόμενον

35 (και σου δε αυτής την ψυχήν ρομφαία θέλει διαπεράσει) δια να ανακαλυφθώσιν οι διαλογισμοί πολλών καρδιών».

 

Απάντηση     

 

Ο Χριστός ήρθε να σώσει τον άνθρωπο και να τον βοηθήσει, ώστε να βρει τον τρόπο να βγει δια της μετανοίας από τον βούρκο της αμαρτίας. Όμως πολλοί δεν θέλουν να μετανοήσουν με φυσική συνέπεια ο λόγος του Θεού να πέσει πάνω τους και να τους φέρει κρίση, η οποία να εξελιχτεί σε πτώση. Υπάρχουν όμως άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν ότι βαδίζουν λάθος και η άγνοια καθώς και η αμαρτία τους έχει δημιουργήσει αναστάτωση στη ζωή τους, όταν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι ακούν τη φωνή του Θεού (Χριστού) ανανεώνονται και τρέχουν κοντά του. Ο λόγος είναι διότι αυτή η φωνή του Θεού που υπάρχει στο Άγιο Ευαγγέλιό του τους ζωοποιεί, τους αφυπνίζει, τους εξελίσσει και τους δημιουργεί μια νέα τάξη πραγμάτων στη ζωή τους, χαρίζοντάς τους μια ευλογημένη ζωή. Αυτό σημαίνει πτώση και ανάσταση.

Η ρομφαία που διαπέρασε τον Χριστό είναι η σταυρική θυσία, ώστε δια αυτής να αποδειχτούν οι Εβραίοι ανάξιοι με φυσική συνέπεια να αποκαλυφθεί και η καρδιά τους, η οποία δεν ήταν του Θεού αλλά των προσωπικών τους συμφερόντων. Χρειάζεται προσοχή και προσευχή ώστε να μην πέσουμε στην παγίδα αυτή και απορρίψουμε το κάλεσμά του. Μη γένοιτο!

 

 

 

 

 

Κεφ. β΄ στίχος 40

 

«Το δε παιδίον ηύξανε και εδυναμούτο κατά το πνεύμα, πληρούμενον σοφίας και χάρις Θεού ήτο επ' αυτό».

 

Απάντηση

 

Ο άνθρωπος που έχει τον Θεό στη ζωή του έχει το Άγιο Πνεύμα. Αυτό ενεργεί αυτούσια, ώστε να αναγεννήσει και να εξελίξει τον άνθρωπο αυτό με σκοπό να χρησιμοποιηθεί για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου.

Το πνεύμα του Θεού όπου θέλει πνέει, πόθεν έρχεται και που υπάγει ουδείς γνωρίζει. Πάντως, τα έργα μας είναι αυτά που το φέρνουν και το μεγαλώνουν στη ζωή μας. Τα αποτελέσματα είναι ότι ο άνθρωπος αυτός αυξάνει και δυναμώνει ενώπιον Θεού και ανθρώπων με σοφία Θεού συναρπάζουσα, το οποίο εύχομαι εις όλους μας. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

 

Κεφ. β΄ στίχος 47

 

«Εξίσταντο δε πάντες οι ακούοντες αυτόν, διά την σύνεσιν και τας αποκρίσεις αυτού».

 

Απάντηση

 

Την σοφία και την σύνεση δεν την έλαβε μέσα από ανθρώπινη γνώση (σπουδές, γράμματα) αλλά από τον ίδιο τον Πατέρα του ο οποίος ενεργούσε εις αυτόν παιδιόθεν. Αποδεικνύοντας εις πάντας ότι ο Θεός εντός ημών ζει και ενεργεί. Πρώτον ενήργησε ο Θεός Πατέρας στον Υιόν του και δεύτερον δια του Παρακλήτου σε όλους όσους χρησιμοποιηθούν άνωθεν ως σαν σκεύη εκλογής για την ίδρυση της βασιλείας του Θεού μέσα τους και γύρω τους.

Αποδεικνύεται ότι ζει και ενεργεί μέσα μας ο Θεός: 1) από την σοφία, η οποία θα εξέρχεται εκ του στόματός μας και 2) από την ειλικρινή και ανυπόκριτη αγάπη που θα εκδηλώνουμε στο Θεό και στους συνανθρώπους μας. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

 

 

 

Κεφ. β΄ στίχος 49

 

«Και είπε προς αυτούς, Διά τι με εζητείτε; δεν ηξεύρετε ότι πρέπει να ήμαι εις τα του Πατρός μου;».

 

 

Απάντηση  

 

Ο οίκος του Θεού είναι ο κτιστός και άκτιστος κόσμος. Παντού είναι ο οίκος του Θεού, όμως το δωμάτιο που αναπαύεται ο Θεός είναι ο άνθρωπος και ενεργεί εις ημάς δια του εγκεφάλου μας. Αυτό είναι το προσωπικό δωμάτιο του Θεού όπου αναπαύεται και από εκεί ενεργεί την απολύτρωση του σώματός μας. Ο τρόπος που ενεργεί ο Θεός είναι δια των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων (άγγελοι), ώστε Θεός και άνθρωπος να είναι ένα εις τον αιώνα τον άπαντα. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

 

Κεφ. β΄ στίχος 51

 

«Και κατέβη μετ' αυτών καί ήλθεν εις Ναζαρέτ και ήτο υποτασσόμενος εις αυτούς. Η δε μήτηρ αυτού εφύλαττε πάντας τους λόγους τούτους εν τη καρδία αυτή».

 

 

Απάντηση

 

Η υποταγή έρχεται μέσα από σοφία Θεού και ταπείνωση ουσιαστική. Ο ταπεινός δεν έχει γνώμη διότι πιστεύει ότι ο Θεός ενεργεί πολυποίκιλα μέσα από διάφορες καταστάσεις πνευματικές ή κοσμικές για την ουσιαστική αναγέννησή του. Και σε λάθος άνθρωπο να υποταγούμε για την πνευματική μας εξέλιξη νομίζοντας ότι είναι του Θεού να γνωρίζουμε ότι ο Θεός θα το μετατρέψει σε ευλογία. Αμήν.

 

 

 

 

Κεφ. β΄ στίχος 52

 

«Και ο Ιησούς προέκοπτεν εις σοφίαν και ηλικίαν και χάριν παρά Θεώ καί ανθρώποις».

 

 

Απάντηση

 

Η υποταγή, η ταπείνωση και το Άγιο Πνεύμα είναι αυτά που δημιουργούν την προκοπή μας και την χάρη, τα οποία θα μας εξασφαλίσουν την σωτηρία μας. Μάλιστα όταν αγαπάς ανέχεσαι τα πάντα. Μόνο με αυτά τα στοιχεία θα αυξάνουμε στον Θεό και στους ανθρώπους. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  γ΄ 

 

 

 

Κεφ. γ΄ στίχος 4

 

«Ως είναι γεγραμμένον εν τω βιβλίω των λόγων Ησαϊου του προφήτου, λέγοντος, Φωνή βοώντος εν τη ερήμω, Ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου, ευθείας κάμετε τας τρίβους αυτού».

 

Απάντηση

 

Η φωνή αυτή είναι μια φωνή η οποία δεν γίνεται αντιληπτή και ο λόγος είναι διότι δεν έχει επίγνωση, ώστε δια της επίγνωσης να έρθει η αναγέννηση.

Παρακολουθήστε σήμερα τον τρόπο που κηρύττεται το ευαγγέλιο και ο τρόπος που παρουσιάζεται. Δεν εννοείται! Κάτι ακούει ο άνθρωπος (βουητό), όμως δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι αυτό που ακούει. Χρειάζεται να έρθει στη ζωή του για να ακούσει ένας καλοπροαίρετος άνθρωπος η φωνή Θεού, η οποία εκδηλώνεται μέσα στο λόγο του Θεού με άπειρες δυνάμεις και άπειρες εξουσίες δια Πνεύματος Αγίου που ενεργούν ουσιαστικά στον άνθρωπο που την ακούει, διότι είναι καθαρή φωνή του ζώντος Θεού προς επίτευξη των υπερβατικών στόχων που είναι η ταπείνωση, η ανυπόκριτη αγάπη και τελευταία η απολύτρωση ψυχής και σώματος.

Την πρώτη φωνή, την φωνή βοώντος την είχε ο Ιωάννης, ο οποίος καλούσε σε μετάνοια χωρίς να γνωρίζει τον τρόπο. Μετέπειτα φωνή βοώντος είναι όσοι κηρύττουν Χριστό χωρίς να έχουν άνωθεν την εξουσία ώστε να εννοήσουν οι ίδιοι ή και να αναγεννήσουν τα ποίμνια τους. Η δεύτερη φωνή που ζωοποιεί, η φωνή Θεού είναι η κρυστάλλινη φωνή του Χριστού η οποία είναι ζώσα φωνή ζώντος Θεού.

Σήμερα αυτή η φωνή ενεργεί στον κόσμο και γίνεται αντιληπτή από τα τέκνα του Θεού, τα οποία αγωνίζονται με θυσία ώστε να εννοηθεί και να καρποφορηθεί από όλον τον χριστιανικό λαό τον οποίον ο Θεός προσθέτει καθ’ ημέραν εις την Φωνή Θεού, ώστε οι πάντες να είναι μια μέρα διδακτοί Θεού. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

 

Κεφ. γ΄ στίχος 5

 

«Πάσα φάραγξ θέλει γεμισθή και παν όρος και βουνός θέλει

ταπεινωθή και τα σκολιά θέλουσι γείνει ευθέα και αι τραχείαι οδοί ομαλαί».

 

Απάντηση

 

Η ταπείνωση που χρειάζεται και απαιτείται να υπάρχει στα τέκνα του Θεού τα καθιστά στον κόσμο αυτό που ζούνε ασήμαντους ανθρώπους. Όμως έρχεται η μέρα όπου η ταπείνωση θέλει φανεί και δοξαστεί διότι οι αρχές της προέρχονται εκ του Θεού.

Όταν συμβεί αυτό τα όρη, τα βουνά (κοσμικοί άνθρωποι), που σηκώθηκαν ψηλά με πονηρίες και απάτες θα κατέβουν έμπροσθεν της σοφίας του Θεού και τους εκλεκτούς του που κυοφορούν την σοφία του Θεού με κορυφή όλων την ταπείνωση, ώστε τα πάντα σε πνευματικό και υλικό επίπεδο να γίνουν πεδιάδα και ο Θεός να βασιλέψει τότε δια της σοφίας του (ταπείνωση) εις όλους τους καλοπροαίρετους ανθρώπους. Όσοι δεν υιοθετήσουν τη σοφία του Θεού (ταπείνωση) θα φύγουν αργά ή γρήγορα προς καύση (πυρ θάνατος), ώστε να αποδειχτεί ότι εκεί Θεός δεν υπάρχει. Αμήν.

 

 

Κεφ. γ΄ στίχος 7

 

«Έλεγε δε προς τους όχλους τους εξερχομένους δια να βαπτισθώσιν υπ' αυτού, Γεννήματα εχιδνών, τις έδειξεν εις εσάς να φύγητε από της μελλούσης οργής;».

 

Απάντηση

 

Γεννήματα εχιδνών, τις έδειξεν εις εσάς να φύγητε από της μελλούσης οργής;

Έχιδνα είναι η οχιά. Μεταφορικά εδώ ο Ιωάννης φανερώνει ότι πρόκειται για ανθρώπους πανούργους και κακεντρεχείς που καταφέρνουν δόλια πονηρά χτυπήματα στους αντιπάλους τους, τα οποία σχεδιάζουν με πανούργο τρόπο.

Όταν κάποιος παρακολουθήσει την πορεία των γραμματέων και Φαρισαίων θα καταλάβει ότι ο Ιωάννης σωστά τους απεκάλεσε (οχιές). Εμείς ως λαός του Θεού θα πρέπει να προσέξουμε ώστε να μην πέσουμε στην παγίδα αυτή, την οποία φέρνουν στους ανθρώπους του Θεού μερικές φορές τα προσωπικά συμφέροντα ή οι φιλοδοξίες και οι εγωισμοί. Προσοχή λοιπόν!

Κεφ. γ΄ στίχος 8

 

«Κάμετε λοιπόν καρπούς αξίους της μετανοίας και μη αρχίσητε να λέγητε καθ' εαυτούς, Πατέρα έχομεν τον Αβραάμ διότι σας λέγω, ότι δύναται ο Θεός εκ των λίθων τούτων να αναστήση τέκνα εις τον Αβραάμ».

 

Απάντηση

 

Οι άξιοι καρποί που ζητάει ο Θεός είναι η ζώσα πίστη των έργων, η οποία προέρχεται μέσα από ολοκληρωμένη μετάνοια. Η οποία μετάνοια φέρνει την ουσιαστική αναγέννηση με καρπούς, χαρίσματα και σημεία τα οποία ενεργούν για τη σωτηρία μας και τη σωτηρία των συνανθρώπων μας.

Οι λίθοι είναι τα έθνη τα οποία δέχτηκαν τον Χριστό και είναι έτοιμα να δοξάσουν ουσιαστικά τον Θεό δια των έργων. Τέτοιοι λίθοι είμεθα και εμείς διότι βρήκαμε χάρη από τον Θεό, ώστε να εισέλθουμε δια της θυσίας του Χριστού (μέγα έλεος) στην πολυποίκιλη σοφία του Πατέρα του. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

Κεφ. γ΄ στίχος 9 

 

«Ήδη δε και η αξίνη κείται προς την ρίζαν των δένδρων παν λοιπόν δένδρον μη κάμνον καρπόν καλόν, εκκόπτεται και εις πυρ βάλλεται».

 

Απάντηση

 

Η αξίνη είναι ο διάβολος ο οποίος με τις δοκιμασίες αναπτύσσει το δένδρο (άνθρωπο). Αν το δένδρο (άνθρωπος) παρ’ όλες τις δοκιμασίες και τους πειρασμούς δεν αναπτύσσεται προς καρποφορία, τότε η αξίνη κόβει το δέντρο προς καύση (θάνατος) ώστε να μην πιάνει τον χώρο της βασιλείας.

Σήμερα η αξίνη κείται σε πολλά δένδρα (άνθρωποι) όμως παρ’ όλα αυτά οι άνθρωποι δεν θέλουν να μετανοήσουν ειλικρινά και  ουσιαστικά. Θα πρέπει όσοι έχουν σκοπό σωτηρίας και αντιλαμβάνονται την αξία της ζωής να εννοήσουν τον Θεό και το διαπαιδαγωγικό του σύστημα και να θελήσουν να αναπτυχθούν πνευματικά, ώστε οι ρίζες του δένδρου (μετάνοια) να εισέλθουν βαθιά στο έδαφος να στεριώσουν το δένδρο και να το βοηθήσουν να καρποφορήσει στο εκατονταπλάσιο τους καρπούς του πνεύματος, το οποίο εύχομαι εις όλους.

Πάντως το δένδρο που θα αναπτύξει ρίζες και θα φέρει καρπούς η αξίνη (διάβολος) φεύγει από δίπλα του εις του αιώνες τους άπαντες χαρίζοντας σε αυτό (άνθρωπο) ευφορία, χαρά, σοφία, καρπούς, χαρίσματα, σημεία, ταπείνωση και τελευταία αγάπη ανυπόκριτη. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

Κεφ. γ΄ στίχος 11

 

«Αποκριθείς δε λέγει προς αυτούς, Ο έχων δύο χιτώνας ας μεταδώση εις τον μη έχοντα και ο έχων τροφάς ας κάμη ομοίως».

 

Απάντηση

 

Σήμερα τα υλικά και πνευματικά αγαθά τα οποία μπορούν να θρέψουν όλο τον πλανήτη έχουν τοποθετηθεί σε προσωπικούς λογαριασμούς και σε ιδιόκτητα πνευματικά δικαιώματα, ώστε και αυτή ακόμη η πνευματική γνώση του Θεού να εμπορεύεται.

Ο Θεός ζητάει το περίσσευμα του ενός στο υστέρημα του άλλου. Οι ατομικές βασιλείες αυτοκαταστρέφονται, οι γενικές συν Θεό δύνανται να ευλογηθούν και να κατακλείσουν συν Θεό όλο τον πλανήτη χαρίζοντας σε όλους τους ανθρώπους θεϊκή χαρά.

Πρέπει οι πύλες του εγκεφάλου μας που κυοφορούν μέσα μας το εγώ και το δικό μου είναι, να γκρεμιστούν και να ανοίξουν οι πύλες της προσφοράς και της ανυπόκριτης αγάπης, ώστε το θέλημα του Θεού να πραγματοποιηθεί.

Η Φωνή Θεού εννόησε το θέλημα του Θεού και δίνει τη σοφία της (δωρεάν) σε πνευματικό και υλικό επίπεδο για την δόξα του Θεού και την αναγέννηση του ανθρωπίνου γένους. Ακόμη, η Φωνή Θεού κυοφορεί την χαρά την ανεκλάλητη μέσα στα παιδιά της με τις θετικές επιπτώσεις της προσφοράς. Η Φωνή Θεού θέλει τα παιδιά που την πλαισιώνουν να μάθουν να χαίρονται με την προσφορά στον συνάνθρωπο, στα μέτρα φυσικά που μπορεί ο καθένας να ανεβάσει την θυσία ώστε μέσω αυτής να αναγεννήσει τον άνθρωπο.

Μια φορά είδα μια φωτογραφία που με συγκίνησε. Το περιεχόμενό της ήτο ότι ένας άνδρας κουβαλούσε στην πλάτη του έναν άλλο άνδρα που ήταν πληγωμένος και στο κάτω μέρος της έγραφε: δεν είναι βαρύς είναι αδερφός μου! Αυτό το πνεύμα να έχουν τα παιδιά που υπάρχουν σήμερα και αντιπροσωπεύουν τη Φωνή Θεού και αυτά που στην συνέχεια θα προσθέσει ο Θεός στην Φωνή Θεού, ώστε να την αντιπροσωπεύουν επάξια. Λίγα λόγια λοιπόν πολλά έργα. Αμήν.

Κεφ. γ΄ στίχος  16

 

«Απεκρίθη ο Ιωάννης προς πάντας, λέγων, Εγώ μεν σας βαπτίζω εν ύδατι έρχεται όμως ο ισχυρότερός μου, του οποίου δεν είμαι άξιος να λύσω το λωρίον των υποδημάτων αυτού αυτός θέλει σας βαπτίσει εν Πνεύματι Αγίω και πυρί».

 

Απάντηση

 

Το βάπτισμα στο νερό συμβολίζει την καλή προαίρεση του ανθρώπου στο κάλεσμα του Χριστού. Το βάπτισμα εν Πνεύματι και πυρί που έφερε ο Χριστός συμβολίζει την μετάνοια, τον αγιασμό, τον καθαρισμό, την ομολογία, την αναγέννηση, την υπέρβαση, την εξέλιξη. Στοιχεία τα οποία πολλοί άνθρωποι όταν τα εννοούν καίγονται και τα αποφεύγουν λόγω των προσωπικών συμφερόντων τους. Όμως ας γνωρίζουμε ότι ο τολμών νικά, αυτό που θα νικήσει είναι το βόλεμα που παρέχει στον καθένα σήμερα η συνήθεια του κόσμου και στο τέλος θα νικήσει τον έτερο κακό εαυτό του, ώστε ο Θεός να τον ευλογεί εις τους αιώνες τους άπαντες. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

Κεφ. γ΄ στίχος 17

 

«Του οποίου το πτυάριον είναι εν τη χειρί αυτού και θέλει διακαθαρίσει το αλώνιον αυτού και θέλει συνάξει τον σίτον εις την αποθήκην αυτού, το δε άχυρον θέλει κατακαύσει εν πυρί ασβέστω».

 

Απάντηση

 

Το πτυάριο είναι η κρίση που φέρνει ο Χριστός ώστε δια αυτής όταν εννοηθεί να λάβουν χώρα τα γεγραμμένα.

Ο προφήτης Ησαΐας αναφέρει: ξύπνα θεέ και φέρε κρίση και θέλεις κληρονομήσει τα έθνη.

Όταν αποδεχτείς την διδασκαλία του Χριστού τότε δια της προσωπικής κρίσης λαμβάνεις άπειρες δυνάμεις, οι οποίες σε βοηθούν στο να καταργήσεις από μέσα σου όλα τα φθοροποιά στοιχεία τα οποία κυοφορεί η άγνοια και το παρόν δαιμονισμένο σύστημα του κόσμου. Αυτοί θα είναι ο σίτος, ο καρπός του Θεού. Όσοι αποφύγουν την κρίση θα είναι άχυρα τα οποία θα τείνουν προς καύση. Μη γένοιτο!

 

Κεφ. γ΄ στίχος 22

 

«Και κατέβη το Πνεύμα το Άγιον εν σωματική μορφή, ως περιστερά, επ' αυτόν και έγεινε φωνή εκ του ουρανού, λέγουσα, Συ είσαι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις σε ευηρεστήθην».

 

Απάντηση

 

Το μεγαλύτερο θαύμα είναι να ανοίγει ο πνευματικός ουρανός και να μαρτυρεί ο Θεός στην συνείδηση των ανθρώπων περί του Υιού του και του απεσταλμένου του. Τα έργα μας θα είναι αυτά που θα κάνουν τον Θεό να μαρτυρεί για εμάς. Μέχρι τότε να ποιούμε το θέλημά του μέσα στα πλαίσια της σιωπής και της ταπείνωσης, στοιχεία τα οποία θα μας ακολουθούν και μετά την μαρτυρία του Θεού. Η οποία μαρτυρία θα ανυψώσει τους εκλεκτούς, τα σκεύη εκλογής, τους υιούς του και τις θυγατέρες του στον πνευματικό ουρανό (στον χώρο του Θεού). Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  δ΄

 

 

 

Κεφ. δ΄ στίχος 2

 

«Πειραζόμενος υπό του διαβόλου ημέρας τεσσαράκοντα και δεν έφαγεν ουδέν τας ημέρας εκείνας αφού δε αύται ετελείωσαν, ύστερον επείνασε».

Απάντηση

 

Α) Ο πειρασμός και η δοκιμασία είναι απαραίτητα στη ζωή μας και δια αυτών θα αποδειχτούμε σκεύη εκλογής, αφού όμως πρώτα κάνουμε με αξιοπρέπεια Θεού τον σχετικό αγώνα αντιμετωπίζοντας με θάρρος και σοφία Θεού τον πειρασμό και την δοκιμασία.

Δεν μπορείς να κάνεις τον κήρυκα και τον μεγάλο πνευματικό και μια δοκιμασία ή ένας πειρασμός να σε εκθέτει ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Πρέπει να μάθουμε δια της διδασκαλίας που έφερε ο Θεός στην Φωνή Θεού το πνεύμα του Θεού και τον τρόπο που έχει ο Θεός ώστε να είναι Θεός. Εγώ θέλω πρώτον να μάθουν όλα τα πνευματικά μου αδέρφια να θεραπεύουν τον εαυτό τους και ο τρόπος είναι να υιοθετήσουν την διδασκαλία της Φωνής Θεού.

Οι άλλοι πειρασμοί που γεννά ο κόσμος αυτός αντιμετωπίζονται με πίστη και σοφία Θεού, ο τρόπος και εδώ είναι το ευαγγέλιο και τα βιβλία που σας έδωσα και ο λόγος διότι ενισχύουν και ζωοποιούν το πνεύμα μας, ο Χριστός τόνισε το πνεύμα εστί το ζωοποιόν. Είναι πολλοί που έχουν διαβάσει 10 ή 20 ή 30 φορές το ευαγγέλιο και κάνουν τους πνευματικούς, χρειάζεται χρόνος για πνευματικό αγώνα, ομολογία, υπηρεσία, θυσία, πίστη, υπομονή και επιμονή μετά ο Θεός θα μας συστήσει ως υιούς του. Πρέπει να αποκτήσουμε δύναμη δια του ευαγγελίου και δια των πνευματικών βιβλίων που μας χάρισε ο Θεός. Αμήν.                           

 

Β) Οι πειρασμοί του Κυρίου κράτησαν 40 ημέρες διότι είχε πάρει την απόφαση να νικήσει ότι καταλάβαινε, ότι θα μπορούσε να τον κρατήσει ουσιαστικά μακριά από τον Πατέρα του.

Οι δικοί μας πειρασμοί κρατούν πολλά χρόνια ή και για πάντα, ο λόγος διότι η απόφασή μας και η πίστη μας εις τον Θεό και το θέλημά του είναι σκιώδης, υποκριτική. Πάντως, όποιος πάρει την απόφαση να νικήσει την αμαρτία η οποία ενεργεί μέσα του και γύρω του θα φέρει τον ουρανό (Θεό) μέσα του και γύρω του. Γένοιτο Αμήν.

 

Κεφ. δ΄ στίχοι 3 – 4

 

«3 Και είπε προς αυτόν ο διάβολος, Εάν ήσαι Υιός του Θεού, ειπέ προς τον λίθον τούτον να γείνη άρτος.

4Και απεκρίθη ο Ιησούς προς αυτόν, λέγων, Είναι γεγραμμένον, Ότι με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγον Θεού».

 

Απάντηση

 

Οι πρώτοι πειρασμοί γίνονται στο μυαλό με σκηνοθέτη και σεναριογράφο τον διάβολο, ο οποίος θέτει σενάρια γεμάτα ψέματα στο μυαλό μας τα οποία μας φέρνουν σε σύγχυση μη βλέποντας κανονικά, θεϊκά τα πράγματα στο πως έχουν.

Οι δεύτεροι πειρασμοί που ξεκινούν από τον τρίτο στίχο είναι πιο ουσιαστικοί και φαίνονται πιο αληθινοί, όμως και αυτοί με την δύναμη του Θεού νικιούνται.

Το φαγητό δυστυχώς φανερώνει εδώ ότι είναι και αυτό αμαρτία. Πότε όμως; Όταν γίνεται έμμονη ιδέα, εξάρτηση και πάθος. Η αμαρτία έγκειται στην εξάρτηση. Εξάλλου, από όντινα νικάται τις δούλος σε αυτό γίνεται με φυσική συνέπεια να καθιστά αυτό Θεό στη ζωή του και αυτή είναι η αμαρτία που θέλησε και ο Κύριος να πολεμήσει, δηλαδή την εξάρτηση που δημιουργεί το φαγητό στον άνθρωπο και έτσι ο διάβολος θέλησε να θέσει τον άρτο ώστε να τον κλονίσει και να νιώσει αδύναμος. Αυτός που θα ζωοποιήσει το πνεύμα του δύναται να λαμβάνει έναν νέο άρτο από τον λόγο του Θεού, από το ρήμα του Θεού που θα εισέρχεται μέσα του και αυτό τον ζωοποιεί. Μάλιστα στο μέλλον ο άνθρωπος θα τρέφεται από την άμορφη ύλη η οποία υπάρχει γύρω μας και κινείται εις ολόκληρο το άπειρο, άλλωστε και εμείς από την άμορφη ύλη έχουμε ζωοποιηθεί. Ο Κύριος φανέρωσε ότι εκ της κοιλίας θέλουσι ρεύσει ποταμοί ύδατος ζώντος.

Σήμερα οι μηχανισμοί της ζωής κινούνται δια του φαγητού. Αύριο όμως θα κινούνται με το ρήμα του Θεού, το οποίο θα εξέρχεται εκ του Θεού εις εμάς. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει ότι ο Θεός μια μέρα θα καταργήσει την κοιλιά και τα βρώματα. Μέχρι τότε εγκράτεια διότι τα πολλά βρώματα σαπίζουν μέσα μας και μας δημιουργούν αθεράπευτες ασθένειες, μη γένοιτο προσοχή!

 

 

 

 

 

Κεφ. δ΄ στίχοι 5 – 8

 

«5 Και αναβιβάσας αυτόν ο διάβολος εις όρος υψηλόν έδειξεν εις αυτόν πάντα τα βασίλεια της οικουμένης εν μιά στιγμή χρόνου

6 και είπε προς αυτόν ο διάβολος, Εις σε θέλω δώσει άπασαν την εξουσίαν ταύτην και την δόξαν αυτών διότι εις εμέ είναι παραδεδομένη και εις όντινα θέλω, δίδω αυτήν

7 συ λοιπόν εάν προσκυνήσης ενώπιόν μου, σού θέλουσιν είσθαι πάντα.

8 Και αποκριθείς προς αυτόν είπεν ο Ιησούς, Ύπαγε οπίσω μου, Σατανά διότι είναι γεγραμμένον, Θέλεις προσκυνήσει Κύριον τον Θεόν σου και αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει».

 

Απάντηση

 

Ο δεύτερος πειρασμός ήρθε την ώρα που ο Κύριος γνώρισε την ανωτερότητα πνεύματος και τις εξουσίες που έλαβε άνωθεν. Ο διάβολος τον κάλεσε να τις χρησιμοποιήσει εις βάρος του Θεού και εις βάρος των ανθρώπων, πρότεινε δηλαδή ο διάβολος στον Χριστό να γίνει αντίχριστος και να θέσει τον εαυτό του με όλες τις δυνάμεις που έχει εξουσιαστή, προκαλώντας φόβο και υποταγή στους λαούς ώστε οι πάντες δια της βίας να τον προσκυνήσουν (αυτό θα κάνει ο αντίχριστος όταν έρθει, θα στερήσει την ελευθερία). Αυτό είναι το μεγάλο δαιμόνιο του εωσφόρου, ο εγωισμός. Ο Κύριος όμως γνωρίζοντας το θέλημα του Πατέρα του κινήθηκε με το πνεύμα της αγάπης, αφήνοντας τα έθνη να εννοήσουν το θέλημα του Θεού με την πάροδο του χρόνου μέσα από την ελευθερία τους και όχι το θέλημα του πονηρού μέσα από την βία και την υποταγή. Ακόμη και μέχρι σήμερα ο Θεός δεν έρχεται ως δικτάτορας αλλά και ο Πατέρας και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα περιμένουν οι άνθρωποι μέσα από την ελευθερία τους να υιοθετήσουν την αγάπη και μέσα από την αγάπη να προσκυνήσουν Κύριο και Θεό τους. Η φωνή Θεού στα πλαίσια του ύμνου της αγάπης η οποία τα πάντα ανέχεται αγωνίζεται να κατασκευάσει λαό ο οποίος μέσα από την ελευθερία του να δοξάσει τον Θεό.

 

 

Κεφ. δ΄ στίχοι 9 – 12

 

«9 Και έφερεν αυτόν εις Ιερουσαλήμ και έστησεν αυτόν επί το

πτερύγιον του ιερού και είπε προς αυτόν, Εάν ήσαι ο Υιός του

Θεού, ρίψον σεαυτόν εντεύθεν κάτω

10 διότι είναι γεγραμμένον, Ότι εις τους αγγέλους αυτού θέλει  προστάξει περί σου, διά να σε διαφυλάξωσι

11 και Ότι θέλουσι σε σηκώνει επί των χειρών αυτών, διά να  μη προσκόψης προς λίθον τον πόδα σου.

12 Και αποκριθείς είπε προς αυτόν ο Ιησούς, Ότι είναι ειρημένον, Δεν θέλεις πειράσει Κύριον τον Θεόν σου».

 

Απάντηση

 

Ο πειρασμός αυτός έγκειται στον εγωισμό και στην κρίση η οποία χωρίζει τους ανθρώπους σε καλούς, καλύτερους και τέλειους μάλιστα κάνει αυτόν που κρίνει Θεό. Δεν χρειάζεται να ανεβαίνουμε στο πτερύγιο (κρίση) και να νομίζουμε ότι είμεθα τέλειοι ή Θεοί ή αντί Θεού στη γη, διότι αυτό θα το πληρώσουμε. Ένα πράγμα χρειάζεται, ταπείνωση. Αυτή είναι ο θρόνος του Θεού και σε αυτή πρέπει να επενδύσουμε. Πολλοί πάνε μπροστά από το Θεό με τον εγωισμό και την ανήλεη κρίση ή κατάκριση. Εμείς θέλουμε να πηγαίνει ο Θεός μπροστά από εμάς και αν έχουμε αποστολή να το πει ο Θεός στην συνείδηση των συνανθρώπων μας και όχι εμείς με πονηρίες και απάτες ή με συμφέροντα και προσωπικές φιλοδοξίες, μη γένοιτο! Όταν ενεργούμε με τα ανωτέρω στοιχεία (εγωισμό, κρίση) τότε αυτά τα στοιχεία θα μας θέτουν σε κίνδυνο πάντα, ώστε να πειράζουμε τον Θεό. Ο πειρασμός αυτός φανερώνει και την οικειότητα που αποκτάμε πολλές φορές με τον Θεό, ειδικά όταν ευλογεί την ζωή μας νομίζοντας ότι εμάς μας αγαπάει περισσότερο από τον καθένα και ο διάβολος μας βάζει μέσα μας την ιδέα ότι είμεθα ξεχωριστοί. Αυτή η οικειότητα χωρίς σεβασμό στις αρχές του Θεού και στο συνάνθρωπο μας καθιστά επικίνδυνα στοιχεία και μας βγάζει στο πτερύγιο εγωισμός ώστε να πέσουμε, μη γένοιτο εις εμάς.

 

 

Κεφ. δ΄ στίχος 13

 

«Και αφού ετελείωσε πάντα πειρασμόν ο διάβολος, απεμακρύνθη απ' αυτού μέχρι καιρού».

 

Απάντηση

 

Έως καιρού σημαίνει ότι ξαναήρθε ο διάβολος όταν ξεκίνησε ο Κύριος το ανθρωποσωτήριο έργο του. Ο τρόπος που εμφανίστηκε αυτή τη φορά είναι ότι έθεσε ενώπιόν του τους γραμματείς και τους Φαρισαίους να τον εμπαίζουν, να τον κατηγορούν και να τον διώκουν ποικιλοτρόπως και στη συνέχεια να τον σταυρώσουν.

Εις όλον τον επί της γης βίο του ο διάβολος κατάφερε να τον διώκει όμως δεν μπόρεσε να τον επηρεάσει ούτε κατ’ ελάχιστον από τις αρχές του Πατέρα του, το οποίο εύχομαι εις όλους μας. Αφού εννοήσαμε την παρουσία της Φωνής Θεού στην ζωή μας θα πρέπει τίποτε να μην μας βγάλει από τις αρχές αυτής, τις οποίες αρχές έθεσε εις αυτήν ο Θεός. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

Κεφ. δ΄ στίχος 14

 

«Και ο Ιησούς υπέστρεψεν εν τη δυνάμει του Πνεύματος εις την Γαλιλαίαν και εξήλθε φήμη περί αυτού καθ' όλην την περίχωρον».

 

Απάντηση

 

Την δύναμη του πνεύματος την χορηγεί ο Θεός σε όποιον νικήσει. Όταν νικήσει ο καθένας μας τον διάβολο και τον διώξει από τον έτερο κακό εαυτό του ώστε να πάψει να ενεργεί σε αυτόν, τότε από εκεί και έπειτα αναπτύσσονται εις τον άνθρωπο αυτό άπειρες εξουσίες του Θεού όπως χαρίσματα, καρποί, σημεία, σοφία, ταπείνωση, ενέργειες θαυμάτων και άλλα πολλά. Έτσι, οι εξουσίες αυτές παραλαμβάνουν τον άνθρωπο αυτό του Θεού και αρχίζουν να τον υπηρετούν εις όλη του τη ζωή, ώστε οι δυνάμεις του ηγεμονικού πνεύματος να εκδηλώνονται ποικιλοτρόπως με θαύματα και εξουσίες οι οποίες λαμβάνουν χώρα εις αυτόν και τους γύρω του δια του λόγου του. Ο οποίος λόγος εξέρχεται δια των χειλέων εν δυνάμει με εξουσία νικητή χαρίζοντας στο νικητή πνεύμα ηγεμονικό πάνω στην αμαρτία και στους γύρω του. Δια του πνεύματος παρέχεται ελπίδα σωτηρίας.

 

Αποκ. Κεφ. γ΄ στίχος 12-13         

Όστις νικά, θέλω κάμει αυτόν στύλον εν τω ναώ του Θεού μου και  δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω και θέλω γράψει επ' αυτον το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της νέας Ιερουσαλήμ, ήτις καταβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού μου, και το όνομα μου το νέον.

Όστις έχει ωτίον, ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας.

Ο νικών θέλει κληρονομήσει τα πάντα και θέλω είσθαι εις αυτόν  Θεός και αυτός θέλει είσθαι εις εμέ υιός.

Μεγάλες εξουσίες λοιπόν θα λάβει ο νικών. Τι λέτε θα πάρουμε απόφαση να κάνουμε ουσιαστικά το θέλημα του Θεού στην ζωή μας και να νικήσουμε τον έτερο κακό εαυτό μας; Αμήν.       

 

 

Κεφ. δ΄ στίχος 15

 

«Και αυτός εδίδασκεν εν ταις συναγωγαίς αυτών, δοξαζόμενος υπό πάντων».

 

Απάντηση

 

Ο αφιερωμένος άνθρωπος θαυμάζεται και δοξάζεται για πολλούς και διαφόρους λόγους τους οποίους βλέπουμε εις αυτόν.

Μέρος θαυμασμού είναι: 1) η πολυποίκιλη σοφία του Θεού η οποία εξέρχεται εκ του στόματός του, 2) η δοτικότητα που τον διακατέχει, 3) η ζώσα πίστη, 4) η αγάπη η ανυπόκριτη, 5) η ταπείνωση που τον διακατέχει, 6) η εσωτερική χαρά που του χαρίζει ο Θεός και που η οποία εξέρχεται λαμπιρίζοντας όλον τον εσωτερικό του κόσμο και εξωτερικό του κόσμο. Δεν φτάνουν πολλές σελίδες να γράψουμε για τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον αφιερωμένο εν Χριστώ Άνθρωπο. Αμήν.

 

 

Κεφ. δ΄ στίχος 21

 

«Και ήρχισε να λέγη προς αυτούς, Ότι σήμερον επληρώθη η γραφή αύτη εις τα ώτα υμών». 

 

Απάντηση

 

Η γραφή και οι προφητείες λαμβάνουν χώρα ανά περιόδους με σκεύη εκλογής (απεσταλμένο), ο οποίος ενεργεί έτσι ώστε να λάβουν χώρα όλα τα γεγραμμένα και να πραγματοποιηθούν οι επαγγελίες. Εκείνη την ώρα ξεκίνησε να πραγματοποιείται στο πρόσωπο του Κυρίου η προφητεία του Ησαΐα την οποία και διάβασε. Η Φωνή Θεού έχει την άδεια από τον ουράνιο Πατέρα να δημιουργήσει λαό, ο οποίος θα πληρεί τις προϋποθέσεις ώστε να εξασφαλίσουν τα τέκνα που την πλαισιώνουν τα στοιχεία εκείνα που χρειάζονται δια του ευαγγελίου ώστε να μπορέσουν να ιδρύσουν τη βασιλεία του Θεού μέσα τους και γύρω τους, με ότι στοιχεία συνεπάγονται όπως ζώσα πίστη, αγάπη, καθαρισμό, αγιασμό κ.λ.π. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

Κεφ. δ΄ στίχος 22

 

«Και πάντες εμαρτύρουν εις αυτόν και εθαύμαζον διά τους λόγους της χάριτος τους εξερχομένους εκ του στόματος αυτού και έλεγον, Δεν είναι ούτος ο υιός τού Ιωσήφ;».

 

Απάντηση

 

Μερικοί, οι οποίοι θέλουν να νομίζουν ότι είναι εκλεκτοί δεν μπορούν να εννοήσουν τον τρόπο που ο Θεός ενεργεί, με φυσική συνέπεια να μην εννοούν ποιο το θέλημά του και ποιοι εκλέγονται άνωθεν ώστε να το φέρουν εις πέρας. Φυσικό είναι να απορούν διότι εμποδίζονται από το κοσμικό σύστημα που διακατέχονται και δεν μπορούν να εννοήσουν τον ταπεινό του Θεού, τον ασήμαντο κατά κόσμο. Εύχομαι εμείς να μπορούμε να εννοούμε ποιοι είναι αυτοί που εκλέγονται άνωθεν, ώστε να μπαίνουμε στην υπακοή του λόγου τους που είναι λόγος Θεού και φωνή Θεού προς σωτηρία ψυχής και σώματος. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

Κεφ. δ΄ στίχος 24

 

«Είπε δε, Αληθώς σας λέγω, ότι ουδείς προφήτης είναι δεκτός εν τη πατρίδι αυτού».

 

Απάντηση     

 

Προφήτης είναι αυτός που πρώτος φυτεύει τη σοφία του Θεού στο λαό του Θεού και μετέπειτα στους εθνικούς, αλλάζοντας ριζικά το σύστημα και τον τρόπο που μέσα από την άγνοια έχουν επιλέξει ο λαός του Θεού και τα έθνη να ζουν, μετατρέποντας αυτά σε πραγματικούς λαούς Θεού με στοιχεία Θεού.

Ο προφήτης είναι θεόπνευστο πρόσωπο που γνωστοποιεί στους ανθρώπους το θέλημα του Θεού. Ο προφήτης κατά Θεό είναι ικανός ενώπιον Θεού και αξιόλογος άνθρωπος. Ο προφήτης αναγνωρίζεται από τους ξένους δυστυχώς και όχι από τους οικείους του ή τους συμπατριώτες του ή τους συγγενείς του. Δεν είναι όμως πάντα απόλυτο αυτό διότι το άψογο παράδειγμά του και ο ζήλος του στο Θεό κάνει τους πάντες να υποταχτούν εις την σοφία που τον διακατέχει και να τον ακολουθήσουν στο ανθρωποσωτήριο έργο του, όπως η μητέρα του Κυρίου, τα αδέρφια του και μερικοί συχωριανοί του που μπόρεσαν να ακολουθήσουν τον Κύριο, ο οποίος λέγονταν Υιός Θεού και μερικοί τον έλεγαν και προφήτη Θεού.

Ο λόγος που δεν γίνεται πιστευτός αμέσως ο προφήτης στους οικείους του είναι: 1) μελετά τον λόγο του Θεού μέρα και νύχτα ενώ οι άλλοι τον θέλουν στις δουλείες, έτσι θυμώνουν μαζί του και δημιουργούν αντιπαλότητα, 2) προαναγγέλλει πράγματα μη αντιληπτά στους γύρω του και αυτοί του λένε ότι δεν γίνονται αυτά και κανείς δεν πρόκειται να τα υιοθετήσει, δημιουργώντας αντιπαλότητα, 3) ομιλεί την γλώσσα της αλήθειας και ελέγχει τους γύρω του με το άψογο παράδειγμά του, μάλιστα όταν τον καλούν οι συγγενείς να προβεί σε ψέματα που αποσκοπούν στο συμφέρον της οικογένειας αρνείται την πρόοδο αυτή της οικογένειάς του η οποία στηρίζεται στο ψέμα και έτσι δημιουργείται αντιπαλότητα,

4) η οικειότητα που αποκτούν με την πάροδο του χρόνου μαζί του οι κοντινοί του άνθρωποι δεν μπορούν να δεχτούν εύκολα την νέα κατεύθυνσή του και έτσι δεν αξιολογούν τα πράγματα σωστά, με φυσική συνέπεια να πέφτουν σε κρίσεις, επικρίσεις και καταλαλιές ώστε μέσω αυτών να έρχεται χωρισμός. Η οικειότητα καταργεί τον σεβασμό. Είναι πολλά τα εμπόδια που καταστούν έναν προφήτη μη αποδεκτό στους οικείους του ή και στους γύρω του όμως είπαμε ότι τα αδύνατα παρά ανθρώποις δυνατά παρά τω Θεώ. Όλα γίνονται με την δύναμη του Θεού διότι σήμερα ο προφήτης έχει αγάπη, σοφία και πληρότητα πνεύματος. Μάλιστα σαν ανώτερο ον δύναται να βρίσκει τρόπους μέσα από την αγάπη και να επινοεί συστήματα σωτηρίας, ώστε οι πάντες να τον ακολουθήσουν και έπειτα να ακολουθήσουν το Θεό τον οποίον θα τους γνωρίσει ο ίδιος και έτσι μετέπειτα να χαίρονται οι πάντες με τον προφήτη του Θεού και τον Σωτήρα Άγιο Άγιο Άγιο Θεό του.

Στην Παλαιά Διαθήκη οι προφήτες ήτο χωρίς Χριστό. Μπορεί να έβλεπαν το μέλλον όμως δεν έβλεπαν τον Θεό και το μέλλον το δικό τους, φυσική συνέπεια να γίνονται απρόσιτοι άνθρωποι και στο τέλος να αφανίζονται από τους συνανθρώπους τους λόγω του αυστηρού ελέγχου που ασκούσαν σε αυτούς. Σήμερα όμως υπάρχει μια μεγάλη διαφορά, ο προφήτης σήμερα έχει Χριστό, έχει αγάπη, έχει έλεος, έχει ταπείνωση, έχει σοφία. Δεν μπορεί λοιπόν ένα τέτοιο πρόσωπο με πληρότητα πνεύματος να μην γίνει αποδεκτό και αγαπητό από τους πάντες.

 

 

 

 

Κεφ. δ΄ στίχος 30

 

«Αυτός όμως περάσας διά μέσου αυτών, επορεύετο». 

 

Απάντηση

 

Ο πνευματικός τους πάντες ανακρίνει έπ’ ουδενός ανακρίνεται, ο λόγος είναι διότι γνωρίζει δια Πνεύματος Αγίου όλες τις φύσεις και τις δυνατότητες των συνανθρώπων του με φυσική συνέπεια να προλαμβάνει αρνητικές καταστάσεις. Ο αναγεννημένος άνθρωπος έχει σοφία Θεού και δυνάμεις ασύλληπτες με αποτέλεσμα τα μη αναγεννημένα πρόσωπα που τον πλαισιώνουν να μην μπορούν να εννοήσουν την πορεία του και τον τρόπο που εργάζεται για την δόξα του Θεού και τη σωτηρία του κόσμου. Αυτές οι πνευματικές του δυνατότητες τον κάνουν ασύλληπτο μέσα στις κοινωνίες των ανθρώπων, ώστε να μπορεί να περνά μέσα από την αμαρτία και όσους την κυοφορούν χωρίς να τον αγγίζει ούτε κατ’ ελάχιστον αυτή και τα μέλη που την υπηρετούν, το οποίο εύχομαι εις όλα τα πνευματικά μου αδέρφια. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

Κεφ. δ΄ στίχος 32

 

«Και εξεπλήττοντο διά την διδαχήν αυτού διότι ο λόγος αυτού ήτο μετά εξουσίας».

 

Απάντηση

 

Η πνευματική εξουσία προέρχεται εκ του Θεού και παρέχει την δυνατότητα σε όποιον την έχει και συγκεκριμένα εδώ στον Κύριο να μπορεί δια του λόγου του Θεού να επιβάλλει το θέλημα του Πατέρα του σε έναν άνθρωπο που το δέχεται, ώστε να εξελιχτεί δια αυτής της εξουσίας και να μετανοήσει ειλικρινά κάνοντας μετέπειτα το θέλημα του Θεού.

Η εξουσία του λόγου του Θεού ελέγχει θετικά δια του λόγου ένα άτομο, μια ομάδα, ένα κοινωνικό σύνολο ή μια χώρα ολόκληρη με σκοπό την αναγέννησή της κατά τις αρχές του ευαγγελίου. Η εξουσία του Θεού παρέχει άπειρες δυνάμεις με πρώτη την σοφία, η οποία όταν εισέλθει στον άνθρωπο θα τον αναγεννήσει και θα τον εξελίξει ώστε να τον οδηγήσει τον καλοπροαίρετο πάντα στη γη των ζώντων (θέωση). Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν. 

 

 

Κεφ. δ΄ στίχος 36

 

«Και εξεπλάγησαν πάντες και συνελάλουν προς αλλήλους, λέγοντες, Τις είναι ο λόγος ούτος, ότι μετά εξουσίας και δυνάμεως προστάζει τα ακάθαρτα πνεύματα και εξέρχονται;»

 

Απάντηση

 

Η εξουσία κατά τα ακάθαρτα πνεύματα εξέρχεται από εκείνον που κατάφερε να βρει τρόπο να τα διώξει από τον εαυτό του. Μετέπειτα δύναται να τα βγάζει τα ακάθαρτα πνεύματα δια του λόγου του και δια της νουθεσίας του και από τους συνανθρώπους του, όπου ο διάβολος κατάφερε να σκηνώσει μέσα σε αυτούς με φυσική συνέπεια να τους δαιμονίσει. Ο άνθρωπος αυτός που αναφέρει ο στίχος έφτασε στο σημείο αυτό λόγω της άγνοιας του λόγου του Θεού και της πνευματικής τεμπελιάς που τον διακατείχε από παιδικής ηλικίας. Μη γένοιτο εις εμάς η πνευματική τεμπελιά και ο δαιμονισμός. Χρειάζεται αγώνας αναγέννησης ώστε να αποφύγουμε αιώνια μια τέτοια δυσάρεστη κατάσταση. Αμήν.

 

 

Κεφ. δ΄ στίχος 37

 

«Και διεδίδετο φήμη περί αυτού εις πάντα τόπον της περιχώρου».

                  

Απάντηση

 

Τότε ο λόγος του Θεού διεδίδετο δια του λόγου και δια των ενεργειών (θαύματα) του ίδιου του Υιού και λόγου του Θεού του ζώντος.

Σήμερα διαδίδεται το ευαγγέλιο του Θεού που είναι της βασιλείας το οποίο θα απολυτρώσει τον άνθρωπο από τα δεσμά του θανάτου, 1) δια των τέκνων που ανήκουν στη Φωνή Θεού και 2) δια της πνευματικής περιουσίας που χορήγησε ο Θεός εις αυτή. Αυτά τα δυο στοιχεία, τέκνα Θεού και πνευματική περιουσία (Φωνή Θεού) θα αναγεννήσουν και θα απολυτρώσουν το ανθρώπινο γένος από όλα τα φθοροποιά στοιχεία που περιτριγυρίζουν καθημερινά τον άνθρωπο και τελευταία θα τον απολυτρώσουν από τον φυσικό θάνατο χαρίζοντας στον λαό του Θεού ζωή δια της ζωής. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

Κεφ. δ΄ στίχος 39

 

«Και σταθείς επάνω αυτής, επετίμησε τον πυρετόν και αφήκεν αυτήν και παρευθείς συκωθείσα υπηρέτει αυτούς».

 

Απάντηση   

 

Όταν έχουμε πρόθεση να υπηρετήσουμε τον Θεό και τους μαθητές του τότε αυτόματα έρχεται ο Θεός ο οποίος φέρνει την θεραπεία εις εμάς, η οποία θεραπεία μας σηκώνει στα πόδια μας και μας δίνει την δύναμη να υπηρετούμε Θεό και άνθρωπο στους αιώνες των αιώνων. Είναι πολλοί που αδιαφορούν στο κάλεσμα να υπηρετήσουν Θεό και άνθρωπο και κλείνουν τον εαυτό τους στο να υπηρετούν εις όλη τους τη ζωή τον εαυτό τους και τους οικείους τους. Ο Κύριος είπε ότι όποιος απολέσει την ζωήν του ένεκεν εμού και του ευαγγελίου θα την βρει αιώνια, όποιος όμως υπηρετεί τον εαυτόν του και τους οικείους του ομοιάζει με τους γραμματείς και τους Φαρισαίους με φυσική συνέπεια να χάσει Θεό, αγγέλους, ζωή και ανθρώπους. Όποιος όμως υπηρετεί τον Θεό και τους μαθητές του θα υγιαίνει εις όλη του τη ζωή και με χαρά θα υπηρετεί Θεό και λαό Θεού για πολλά χρόνια. Μετέπειτα θα εισέλθει και αυτός ο υπηρέτης στην οικογένεια του Θεού όπου ο Πατέρας, ο Υιός, το Άγιο Πνεύμα, οι άγγελοι και οι καλοπροαίρετοι άνθρωποι θα τον υπηρετούν στον αιώνα τον άπαντα. Όποιος έχει ως σαν αντικείμενο να εργάζεται με χαρά να υπηρετήσει Θεό και λαό Θεού κάποια στιγμή ο Θεός θα τον βγάλει σε σύνταξη αιώνια με ευλογία αιώνια, ώστε από εκεί και πέρα αιώνια να τον υπηρετούν και να τον στηρίζουν οι πάντες όπως Θεός, άγγελοι, άνθρωποι. Αιώνια υπηρεσία θα έχει με τροφές Θεού αιώνιες. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

Κεφ. δ΄ στίχος 40

 

«Ενώ δε έδυεν ο ήλιος πάντες όσοι είχον ασθενούντας υπό διαφόρων νόσων, έφεραν αυτούς προς αυτόν εκείνος δε επιθέσας τας χείρας εις ένα έκαστον αυτών, εθεράπευσεν αυτούς».

 

Απάντηση

 

Ο Ήλιος (Χριστός) όταν δύει στη ζωή μας δυστυχώς μόνο τότε καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ανάγκη το Θεό. Δυστυχώς δεν το εννοούμε αυτό νωρίτερα, ώστε να αναγεννηθούμε και να είμαστε πάντα δίπλα του χωρίς ποτέ να δύει εις εμάς. Ο Ήλιος (Χριστός) πάντως και εκείνη την ώρα αν έχουμε ειλικρινή μετάνοια έρχεται και μας βοηθά και μας στηρίζει με την θεραπεία που επιφέρει εις εμάς δια του αγίου ευαγγελίου του. Σίγουρα εδώ στον στίχο αυτό θαυμάζουμε τις δυνάμεις που έχει ο Κύριος. Ο ίδιος τόνισε, σεις πλιότερα τούτων θέλετε ποιήσει, αρκεί εμείς να τείνουμε στο να τον ακολουθήσουμε ουσιαστικά. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

Κεφ. δ΄ στίχος 42

 

«Και ότε έγεινεν ημέρα, εξελθών υπήγεν εις έρημον τόπον και οι όχλοι εζήτουν αυτόν. και ήλθον έως αυτού και εκράτουν αυτόν, διά να μη αναχωρήση απ' αυτών».

 

Απάντηση

 

Ο έρημος τόπος χρειάζεται διότι πρέπει να καταφεύγουμε εις αυτόν, εκεί θα συναντήσουμε την σιωπή (Θεό). Μέσω της σιωπής και της προσευχής θα μπορέσουμε να αντλήσουμε νέες δυνάμεις, ώστε να πολεμήσουμε τον έτερο κακό εαυτό μας καθώς να πολεμήσουμε τον εωσφόρο και την στρατιά του. Ο Απ. Παύλος φανερώνει ότι η πάλη ημών δεν είναι προς σάρκα και αίμα αλλά προς τας αρχάς, προς τας εξουσίας, προς τον άρχοντα του σκότους του αιώνος τούτου. Πάλι ο ίδιος Απ. Παύλος φανέρωσε, βλέπω έτερο νόμο εν τοις μέλεσί μου αντιμαχόμενον εις τον νόμο του νοός μου και αιχμαλωτίζοντάς με εις τον νόμο της αμαρτίας. Αφού έκανε τον σχετικό αγώνα μελέτη, προσευχή, κήρυγμα τόνισε: δεν ζω πλέον εγώ αλλά ζη δε εν εμοί Χριστός.

Και ο Κύριος αγωνίσθη και έκανε και αυτός τον σχετικό αγώνα και απεδείχθη Υιός Θεού δια του αγώνος. Ξεκίνησε με μελέτη της Παλαιάς Διαθήκης, βαπτίστηκε στο νερό υπό του Ιωάννου, βαπτίστηκε με το Άγιο Πνεύμα, πήρε απόφαση να κάνει το θέλημα του Πατέρα του, νουθετήθηκε υπό του Πατρός, φανέρωσε τις εντολές και τις προθέσεις του Πατέρα του στον λαό, διώχτηκε από την εξουσία της εποχής γραμματείς και Φαρισαίους, εφέρθη ενώπιον του Ποντίου Πιλάτου, σταυρώθηκε, ετάφη, δικαιώθηκε από τον ουράνιο Πατέρα και τελευταία αναστήθηκε. Μετέπειτα αναλήφθηκε στα δεξιά του Πατρός όπου τώρα κατευθύνει την εκκλησία του δια Πνεύματος Αγίου εδώ στη γη. Άρα, αφού και ο Χριστός ως Υιός Θεού δικαιώθηκε δια του αγώνα θα πρέπει και εμείς με χαρά να αγωνιζόμεθα. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.     

 

Κεφ. δ΄ στίχος 43

 

«Ο δε είπε προς αυτούς, Ότι και εις τας άλλας πόλεις πρέπει να ευαγγελίσω την βασιλείαν του Θεού επειδή εις τούτο είμαι απεσταλμένος». 

 

Απάντηση

 

Αφού ο Κύριός μας έτρεχε από πόλη σε πόλη ώστε να βρει τους ιδρυτές της βασιλείας θα πρέπει και εμείς να τρέχουμε από σπίτι σε σπίτι, από χωριό σε χωριό, από πόλη σε πόλη, από χώρα σε χώρα ώστε να συγκεντρώσουμε τον άγιο λαό του Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.      

     

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   ε΄

 

 

 

Κεφ. ε΄ στίχος 5

 

«Και αποκριθείς ο Σίμων είπε προς αυτόν, Διδάσκαλε, δι' όλης της νυκτός κοπιάσαντες δεν επιάσαμεν ουδέν αλλ' όμως επί τω λόγω σου θέλω ρίψει το δίκτιον».

 

Απάντηση

 

Ο λόγος του Θεού όταν εξέρχεται από το στόμα σκεύους εκλογής έχει άπειρες δυνάμεις οι οποίες ενεργούν προς πάσα κατεύθυνση. Χρειάζεται για να αποκτήσουμε εξουσία του λόγου μας να υποταχτούμε πρώτα στην εξουσία του λόγου του Θεού, ο οποίος φανερώνεται δια του ευαγγελίου και μέσω του Υιού και λόγου του Θεού του ζώντος. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

Κεφ. ε΄ στίχος 8

 

«Ιδών δε ο Σίμων Πέτρος, προσέπεσε προς τα γόνατα του Ιησού, λέγων, Έξελθε απ' εμού, διότι είμαι άνθρωπος αμαρτωλός, Κύριε».

 

Απάντηση

 

Ο Πέτρος εκείνη την ώρα είδε ένα θαύμα να συμβαίνει μπροστά στα μάτια του. Σαν ψαράς σύμφωνα με την λογική του ψαρά ήξερε ότι δεν μπορούσαν να πιάσουν ψάρια εκείνο τον καιρό και συγκεκριμένα εκείνη την νύχτα, όμως επειδή ο Κύριος του ζήτησε να ρίξει πάλι τα δίχτυα τα έριξε και η ευλογία ήτο στο εκατονταπλάσιο.

Πρέπει να ξέρουμε ότι οι δικές μας δυνάμεις και η δική μας σοφία είναι μέχρι ένα σημείο, του Θεού όμως είναι άπειρες και χρειάζεται να μας συνοδεύουν διότι μας προχωρούν πέρα από εκεί που η λογική μας προστάζει. Πρέπει λοιπόν να καθαρίσουμε την ανυπακοή στο λόγο του Θεού η οποία υπάρχει μέσα μας, ώστε να ακούμε την φωνή Θεού η οποία θα μας ζωοποιήσει στο εκατονταπλάσιο και θα μας εξασφαλίσει ουράνιους και επίγειους θησαυρούς, τα αδύνατα παρά ανθρώποις δυνατά παρά τω Θεώ. Άρα τα του Θεού να πράττουμε και τις εντολές του Θεού να υπακούμε.

Ο Πέτρος ένιωσε ένα τίποτα μπροστά στη σοφία του Θεού εκείνη την ώρα γι’ αυτό ζήτησε από τον Κύριο να φύγει διότι θεώρησε ότι είναι αμαρτωλός και ανάξιος να γνωρίζει τον Θεό και να λαμβάνει τέτοια χαρά από αυτόν. Ο Κύριος όμως αγκαλιάζει περισσότερο κάποιον που ταπεινώνεται και αναγνωρίζει τη δόξα του Θεού και την σοφία που τον διακατέχει.

Ο Θεός τότε περπατούσε με τους ανθρώπους βλέποντάς τον όλοι πρόσωπο προς πρόσωπο. Σήμερα περπατά δια του Παρακλήτου ο οποίος και αυτός όταν μπει μέσα μας αποκτά πρόσωπο. Άρα δεν στερούμεθα Θεό σήμερα, αρκεί να θέλουμε να τον έχουμε στην ζωή μας. Αυτό που θα τον φέρει είναι ο τρόπος ζωής μας και ο ζήλος μας στο να εφαρμόζουμε με προσοχή τις εντολές του, το οποίο εύχομαι εις όλους μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

Κεφ. ε΄ στίχος 10

 

«Ομοίως δε και τον Ιάκωβον και Ιωάννην, τους υιούς του Ζεβεδαίου, οίτινες ήσαν σύντροφοι του Σίμωνος. Και είπε προς τον Σίμωνα ο Ιησούς, Μη φοβού, από του νυν ανθρώπους θέλεις αγρεύει».

 

Απάντηση

 

Μη φοβού, από του νυν ανθρώπους θέλεις αγρεύει (ψαρεύει).

Για να ψαρέψεις ανθρώπους τους οποίους ο διάβολος κατάφερε να τους ρίξει στα δίχτυα του ώστε να τους φέρεις στον Χριστό χρειάζεται να διακατέχεσαι από σοφία Θεού, η οποία θα έχει την δύναμη και την εξουσία να απαγκιστρώνει τους ανθρώπους αυτούς χωρίς να τους πληγώσεις από το άγκιστρο του πονηρού.  

Τα στοιχεία που χρειάζεται κάποιος για μια τέτοια πνευματική εργασία είναι τα εξής:

1) σοφία Θεού, 2) ταπείνωση, 3) αγάπη ανυπόκριτη (θυσίας),

4) γνώση Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, 5) γνώθις εαυτόν τον οποίον εαυτόν σου να τον έχεις γνωρίσει τόσο ώστε να τον έχεις απεγκλωβίσει από τον διάβολο και τα φθοροποιά στοιχεία που του φόρτωσε, ώστε η λάμψη του πνεύματος και του σώματος να είναι εμφανής, 6) ζώσα πίστη, 7) αφιέρωση, 8) ηθική πυγμή, όχι ύφος αλλά ήθος, 9) δικαιοσύνη θεϊκή, 10) δοτικότητα, 11) ενδιαφέρον, 12) χαρά Θεού.

Ψαρεύω σημαίνει ότι ψάχνω κάτι που είναι σπάνιο, το οποίο ψάρι (άνθρωπος) να εννοεί ότι πρέπει να τείνει για την αναγέννησή του την ουρανόδρομη (την θεϊκή) ώστε να εξελιχτεί, να προσαρμοστεί στην δόξα του Θεού και να γίνει Υιός Θεού και τελευταία να χρησιμοποιηθεί για την σωτηρία του κόσμου. Όσα ψάρια (άνθρωποι) εξελίσσονται και αναγεννιούνται έχουν προορισμό σωτηρίας οι υπόλοιποι που δεν εξελίσσονται, δεν μεταβάλλονται, ανήκουν απλώς στα δολώματα ώστε δια αυτών να έρθουν άλλα ψάρια (άνθρωποι) στην βασιλεία του Θεού. Ο Κύριος έπιασε τον Πέτρο, ο Πέτρος υπάκουσε, ακολούθησε, αναγεννήθηκε, εξελίχτηκε, μεταλλάχτηκε πνευματικά και έτσι μπόρεσε να θεοποιήσει δια της νουθεσίας του Κυρίου τον εαυτό του και να χρησιμοποιηθεί μετέπειτα αντί Θεού για την ίδρυση της βασιλείας του Θεού στην γη. Έγινε ο Πέτρος σήμερα αναμορφωτής του κόσμου και θα συνεχίσει να είναι μέχρι της ιδρύσεως της βασιλείας. Πρέπει να ελέγξουμε τον εαυτό μας ώστε να δούμε αν εξελισσόμεθα ή μένουμε στάσιμοι. Αν το πρώτο, έχει καλώς αν συμβαίνει το δεύτερο προσευχή, προσευχή, προσευχή, μελέτη, μελέτη, μελέτη. Αμήν.

Αν παρακολουθήσετε την δημιουργία θα δείτε ότι τα όντα που την κατοικούν για να φτάσουν μέχρι εδώ που βλέπουμε σήμερα πέρασαν από πολλά στάδια, εξελίχτηκαν και μάλιστα πολλά μεταλλάχτηκαν, μαζί και ο άνθρωπος. Άρα, να πετάξουμε γρήγορα από τη ζωή μας το ένδυμα του παλιού ασκού δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

Κεφ. ε΄ στίχος 11

 

«Και αφού έφεραν τα πλοία επί την γην, αφήσαντες άπαντα ηκολούθησαν αυτόν».

 

Απάντηση

 

Ακολουθώ σημαίνει ότι πηγαίνω ακριβώς πίσω από κάποιον, ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, ούτε μαζί, ούτε δίπλα δίπλα, ούτε μπροστά. Ακολουθώ σημαίνει ότι όπου πατάει αυτός που ακολουθώ πατάω και εγώ, τα ίδια βήματα, στις ίδιες πατημασιές, ότι δυσκολίες περνάει περνάω, ότι χαρές περνάει περνάω.

Είναι πολλοί που λένε ακολουθώ τον Χριστό αλλά δεν εννοούν τα δύσκολα περπατήματά του τα οποία φέρνουν άπειρη ευλογία και τον ακολουθούν δυστυχώς στα μέρη που το συμφέρον τους επιτάσσει. Κάποτε πήγα για δουλειά σε μια υπηρεσία που δεν ήξερα το αντικείμενο της εργασίας αλλά δεν είχα και την κατάλληλη γνώση. Είπα ότι θα πιεστώ αλλά θα τα καταφέρω με την δύναμη του Θεού και τα κατάφερα. Είχα μεγάλη χαρά διότι έκανα μια δουλειά που την έκαναν άνθρωποι που τελείωσαν το πανεπιστήμιο και μάλιστα δεν κουραζόμουν, με μεγάλη χαρά εργαζόμουν. Αυτό συνέβη διότι ακολούθησα αυτόν που την ήξερε με μεγάλη προσοχή. Έτσι και όταν ακολούθησα τον Χριστό τον ακολούθησα στα πάντα και συνεχίζω να τον ακολουθώ στα πάντα. Αυτό που είδα κάνοντας αυτό είναι ότι η χαρά και η ευλογία έχουν πλημμυρίσει την ζωή μου. Μην αποφεύγετε τα δύσκολα είτε πνευματικά είτε υλικά όταν καλεστείτε, αν σκέφτεστε συμφεροντολογικά θα γίνετε ατροφικοί στο πνεύμα και στο σώμα και εκείνο που θα συντροφεύει την ζωή σας θα είναι η θλίψη και το γιατί να πάθω εγώ αυτό ή το άλλο. Ο τολμών νικά!

Θα ακολουθήσει κάποιος τον Χριστό όταν αφήσει αδυναμίες, πλοία (εγωισμούς), συμφέροντα, φιλοδοξίες, το παρόν δαιμονισμένο σύστημα του κόσμου και την αμαρτία. Μέχρι να ωριμάσει αυτή η απόφαση μέσα μας θα κάνουμε μερική αφιέρωση, ο στόχος όμως θα είναι μέσα μας να τον ακολουθήσουμε κάποια στιγμή ουσιαστικά αν θέλουμε να έχουμε δόξα Θεού. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

 

Κεφ. ε΄ στίχοι 12 – 13

 

«12 Και ενώ ήτο εν μιά των πόλεων, ιδού άνθρωπος πλήρης λέπρας και ιδών τον Ιησούν, έπεσε κατά πρόσωπον και παρεκάλεσε αυτόν, λέγων, Κύριε, εάν θέλης, δύνασαι να με καθαρίσης.

13 Και εκτείνας την χείρα, ήγγισεν αυτόν και είπε, Θέλω, καθαρίσθητι. Και ευθύς η λέπρα έφυγεν απ' αυτού».

 

Απάντηση

 

Όλους θέλει ο Κύριος να τους θεραπεύσει, να τους αναγεννήσει, να τους κάνει Υιούς Θεού. Χρειάζεται όμως να το θέλουμε και εμείς, με ειλικρίνεια να το θέλουμε και τότε να είμεθα σίγουροι ότι ο Θεός αφού μας δοκιμάσει στο αν το θέλουμε ειλικρινά να γίνουμε παιδιά του θα μας πλησιάσει και θα μας ευλογήσει, μάλιστα θα μπει μέσα μας αιώνια. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

 

Κεφ. ε΄ στίχος 14

 

«Και αυτός παρήγγειλεν αυτόν να μη είπη τούτο προς μηδένα αλλά ύπαγε, λέγει και δείξον σεαυτόν εις τον ιερέα και πρόσφερε περί του καθαρισμού σου, καθώς προσέταξεν ο Μωϋσής, διά μαρτυρίαν εις αυτούς».

 

Απάντηση

 

Ο λόγος που ο Κύριος τόνισε στον λεπρό να μην το πει σε κανέναν παρά μόνο στον ιερέα είναι διότι η πίστη των γύρων μας είναι μηδαμινή και ίσως η πίστη τους να ξανάφερνε την λέπρα εις αυτόν. Αλλά και παρόλο της θεραπείας πάλι θα αντιμετώπιζε αποστροφή από τους συνανθρώπους του και στο πέρασμά του θα σκόρπιζε φόβο. Σήμερα πολλοί άνθρωποι πάσχουν από καρκίνο, ο γιατρός με την θεραπεία φέρνει την ίαση εν μέρη όμως ο κόσμος όταν το μάθει έχει μια πίστη αρνητική ότι κανείς δεν γλιτώνει από την ασθένεια αυτή και ότι πάλι θα εμφανιστεί ο καρκίνος. Την ίδια πίστη όμως την έχει και ο γιατρός. Χρειάζεται να μιλάμε μόνο στον γιατρό ο οποίος ενδιαφέρεται για εμάς. Άρα, θα λέμε στον γιατρό και στον πνευματικό μας για το πρόβλημά μας και όχι στον κόσμο διότι η πίστη τους θα δουλέψει αρνητικά εις εμάς, προσοχή λοιπόν! Ακόμη μας διδάσκει ότι όταν η πίστη μας έχει φτάσει σε σημείο να κάνει θαύματα να μην θέλουμε να καυχόμεθα και να κάνουμε προβολή μέσω της πίστης των θαυμάτων. Ο Θεός θέλει να προβάλουμε μόνο την ταπείνωση και την μετάνοιά μας. Αμήν.

 

 

 

Κεφ. ε΄ στίχος 16

 

«Αυτός δε απεσύρετο εις τας ερήμους και προσηύχετο».

 

Απάντηση

 

Απεσύρετο για να εισέλθει στο χώρο της προσευχής. Ο χώρος της προσευχής είναι άγιος τόπος διότι εκεί κατεβαίνει ο Θεός και ενισχύει τον προσευχόμενο με σοφία Θεού προς επίτευξη των υπερβατικών στόχων. Η προσευχή είναι η κινητήριος δύναμης των πάντων της παρούσης και της μελλούσης ζωής. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

Κεφ. ε΄  στίχος 19 

 

«Και μη ευρόντες διά ποίας εισόδου να φέρωσιν αυτόν έσω εξ αιτίας του όχλου, ανέβησαν επί το δώμα και διά των κεραμίδων κατεβίβασαν αυτόν μετά του κλινιδίου εις το μέσον έμπροσθεν του Ιησού».

 

Απάντηση

 

Η αγάπη να συναντήσουμε τον Θεό και η ζώσα πίστη, η αληθινή πίστη η οποία πρέπει πάντα να κινείται δια αγάπης ενεργουμένης γκρεμίζουν πολλά δώματα που υπάρχουν μέσα μας και γύρω μας όπως εγωισμούς, συμφέροντα, φιλοδοξίες, πονηρίες, αμαρτία, φοβίες κ.λ.π. Αμήν.

 

 

Κεφ. ε΄ στίχος 20

 

«Και ιδών την πίστιν αυτών, είπε προς αυτόν, Άνθρωπε, συγκεχωρημέναι είναι εις σε αι αμαρτίαι σου».

 

Απάντηση

 

Α) Η προσπάθεια, η επιμονή, η υπέρβαση και η θέληση στο να πλησιάσουμε τον Θεό θα κάνουν τον Θεό να θαυμάσει με την άγια προσπάθειά μας ώστε να έρθει, να κατέβει και να μας συναντήσει μάλιστα θα κάνει την επέμβασή του και την παρουσία του αισθητή στην ζωή μας με άπειρες ευλογίες. Πολλοί κουράζονται να κάνουν το θέλημα του Θεού αποδεικνύοντας ότι η αγάπη τους δεν ήτο καθαρή, στο βάθος υποκινούνταν από συμφέροντα και προσωπικές φιλοδοξίες. Αμήν.

Β) Την ασθένεια, την φθορά, τον θάνατο τα δημιουργεί στη ζωή μας βάσει του λόγου του Θεού η αμαρτία. Όταν κάποιος θεραπευτεί από προσευχή ή ειλικρινή μετάνοια είναι διότι ο Θεός συγχώρησε τις αμαρτίες του. Πολλοί πάσχουν χωρίς οι ίδιοι να έχουν κάνει αμαρτίες όπως π.χ. τα μικρά παιδιά. Τι συμβαίνει εδώ; Κάποτε είδα ένα δενδράκι που δεν μπορούσε να αναπτυχθεί. Αναρωτήθηκα τι έφταιγε και είδα ότι έφταιγε το χώμα, ο τόπος, το περιβάλλον που βρέθηκε. Σκέφτηκα τι θα μπορούσε να το ζωοποιήσει και είδα ότι η αλλαγή του περιβάλλοντος θα το ζωοποιούσε, η οποία αλλαγή στους ανθρώπους είναι δύσκολη μέχρι και αδύνατη όμως τα αδύνατα παρά ανθρώποις δυνατά παρά τω Θεώ. Και αν εμείς ή τα παιδιά μας δεν έχουμε αμαρτήσει και πάσχουμε όπως ο παραλυτικός να ξέρουμε ότι κουβαλάμε αμαρτίες επτά γενεών. Όμως θέλω να τονίσω ότι μπορούμε να αλλάξουμε την κατάσταση αυτή με το να τρέξουμε στον Χριστό και να ζητήσουμε το έλεός του και την χάρη του να μας επισκιάσει όπως εδώ ο παραλυτικός. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

Κεφ. ε΄ στίχος 21

 

«Kαι ήρχισαν να διαλογίζονται οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, λέγοντες, Τις είναι ούτος, όστις λαλεί βλασφημίας; τις δύναται να συγχωρή αμαρτίας ειμή μόνος ο Θεός;».

 

Απάντηση

 

Όταν δεν γνωρίζεις το σχέδιο του Θεού και ποιος σου ομιλεί τότε θα παρεξηγήσεις τα θεϊκά ρήματα που εξαγγέλλονται προς αναγέννηση και σωτηρία ψυχής και σώματος, ας ενεργούν και ας ζωοποιούν θετικά την ζωή μας. Άρα, χρειάζεται να έχουμε επίγνωση ουσιαστική στο θέλημα του Θεού και όχι φανατισμό θρησκευτικό ή δογματικό ώστε να μην παρεξηγήσουμε την νέα διδασκαλία την οποίαν φέρνει στην ζωή μας ο Θεός δια των νέων μαθητών και δια του παρακλήτου. Αμήν.

 

 

Κεφ. ε΄ στίχος 26 

 

«Και έκστασις κατέλαβεν άπαντας και εδόξαζον τον Θεόν και επλήσθησαν φόβου, λέγοντες. Ότι είδομεν παράδοξα σήμερον».

 

Απάντηση

 

Όπου ενεργεί ο Θεός έκστασις και θαυμασμός κυριεύει τους παραβρισκομένους διότι η σοφία αυτού και το κάλος του μυροβολούν το περιβάλλον του Θεού που είναι οι άνθρωποι με καρπούς, με σοφία, με σημεία και με πληθώρα χαρισμάτων. Ο θαυμασμός αυτός της δόξης του Θεού μας κυριεύει τόσο πολύ που η θετική απορία που φέρνει ο Θεός εις εμάς μας συνοδεύει στο σπίτι, στην δουλειά, στο φιλικό περιβάλλον ώστε η έκστασή μας και ο θαυμασμός μας ως προς τον Θεό και τον απεσταλμένο του να πλημμυρήσει και εκείνους που απουσιάζουν εκείνη την ώρα από την παρουσία του Θεού την οποία εμείς ζήσαμε. Έτσι λαμβάνει χώρα η ομολογία εις εμάς ώστε να γίνουμε δια αυτής σκεύη εκλογής. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

Κεφ. ε΄ στίχος 27

 

«27 Και μετά ταύτα εξήλθε και είδε τελώνην τινά Λευϊν το όνομα, καθήμενον εις το τελώνιον και είπε προς αυτόν, Ακολούθει μοι.

28 Και αφήσας άπαντα, εσηκώθη και ηκολούθησεν αυτόν».

 

Απάντηση

 

Με αυτή την ευκολία να ανταποκρινόμεθα στο κάλεσμα του Χριστού όπως ο τελώνης ο Λευίς, ο λόγος διότι δεν έχουμε χρόνο για συζητήσεις και για δικαιολογίες και ας νομίζουμε ότι έχουμε χρόνο. Είναι πολλοί που θέλουν να συζητάνε ώρες, μέρες, χρόνια και απόφαση να μην παίρνουν ώστε να ακολουθήσουν τον Χριστό, χρειάζεται προσοχή!

Ο Θεός μπορεί να μακροθυμεί όμως ο καθένας που αδιαφορεί θα το πληρώσει αργά ή γρήγορα γιατί μια μέρα θα θυμώσει μαζί του και θα τον αποστραφεί, διότι ο Θεός όταν θυμώνει φεύγει και ο άνθρωπος γίνεται σκληρός και απρόσιτος δημιουργώντας δυσοσμία η οποία γίνεται αντιληπτή από μακρόθεν, ώστε και οι άνθρωποι να τον αποστρέφονται και να μην τον θέλουν. Εύχομαι να μην υπάρχει τέτοιος άνθρωπος μέσα στην Φωνή Θεού που ενώ γνώρισε ουσιωδώς την αλήθεια να την αποστρέφεται ή να δικαιολογείται με διάφορες μικρότητες όπως οι 3 στο κατά Λουκάν που όταν καλέστηκαν έθεσαν σαν δικαιολογία τα εξής: αγρόν ηγόρασα, γυναίκα ενυμφεύθηκα, ο πατέρας μου πέθανε, να τακτοποιήσω την οικογένειά μου κ.λ.π.

 

 

Κεφ. ε΄ στίχος 30

 

«Και εγόγγυζον οι γραμματείς αυτών και οι Φαρισαίοι προς τους μαθητάς αυτού, λέγοντες, Διά τι μετά τελωνών και αμαρτωλών τρώγετε και πίνετε;».

 

Απάντηση  

 

Ου γαρ ήλθον δια να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς.

Είναι πολλοί που νομίζουν ότι είναι άγια λάδια όμως Θεό δεν βλέπουν ούτε πρόκειται να δουν και ας λένε ότι είναι του Θεού. Όσοι όμως νιώθουν λάθος, αμαρτωλοί, μακριά από τον Θεό και αγωνίζονται να διορθωθούν και να αναγεννηθούν να είναι σίγουροι ότι θα τον βρουν. Το βραβείο, το έπαθλο θα μας το δώσει ο Χριστός και να μην το δίνουμε εμείς με τις κολακείες και τα μπράβο που αποδίδουμε στον εαυτό μας. Αγώνα μέχρι την ημέρα που ο Κύριος θα έρθει και θα μας πει, ευ δούλε αγαθέ και πιστέ εις τα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει είσελθε εις την χαράν του κυρίου, χαρά αιώνια. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

Κεφ. ε΄ στίχος 31

 

«Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, Δεν έχουσι χρείαν ιατρού οι υγιαίνοντες, αλλ' οι πάσχοντες».

 

Απάντηση

 

Όσοι είναι μαθητές του Ιωάννη, των γραμματέων και των Φαρισαίων πρέπει να νηστεύουν. Όσοι είναι όμως μαθητές του Χριστού και της Φωνής Θεού ας κάνουν ότι θέλουν. Ένα νόμο όμως να τον έχουν, (αγάπα και κάνε ότι θες).

 

 

Κεφ. ε΄ στίχος 35

 

«Θέλουσιν όμως ελθεί ημέραι, όταν αφαιρεθή απ' αυτών ο νυμφίος τότε θέλουσι νηστεύσει εν εκείναις ταις ημέραις».

 

Απάντηση

 

Όταν βγάλουμε τον Χριστό και την Φωνή Θεού από την ζωή μας τότε θα αρχίσουμε νηστείες και τυπικές διαδικασίες, οι οποίες θα μας κρατήσουν στο αγαθό αλλά δεν θα μας κάνουν κληρονόμους, συγκληρονόμους και συμμέτοχους της δόξης του Θεού και του Χριστού.

 

 

Κεφ. ε΄ στίχος 36 – 38

 

«36 Έλεγε δε και παραβολήν προς αυτούς, Ότι ουδείς βάλλε επίρραμμα ιματίου νέου επί ιμάτιον παλαιό ειδέ μη και το νέον σχίζει και με το παλαιόν δεν συμφωνεί το επίρραμμα το από του νέου.

37 Και ουδείς βάλλει οίνον νέον εις ασκούς παλαιούς ει δε μη, ο νέος οίνος θέλει σχίσει τους ασκούς και αυτός θέλει εκχυθή, και οι ασκοί θέλουσι φθαρθή.

38 Αλλά πρέπει να βάλληται ο νέος οίνος εις ασκούς νέους και αμφότερα διατηρούνται».

 

Απάντηση  

 

Ο παλιός ασκός συμβολίζει την Παλαιά Διαθήκη όπου σαν θρησκεία του έχει τις τυπικές διαδικασίες όπως νηστεία, εκκλησία την Κυριακή, κάνουμε σταυρό όταν πάμε σε μια εκκλησία ή μοναστήρι, εντάλματα ανθρώπων. Ακόμη, θυσίες υλικές όπως άναμμα του κεριού ή ένα τάμα ή μια προσφορά από το περίσσευμα. Στις τυπικές ανήκει και το άναμμα του καντηλιού. Ακόμη, η βάπτιση στο νερό χωρίς μετέπειτα αναγέννηση, ο γάμος χωρίς αγιασμό και αναγέννηση, το ευχέλαιο χωρίς μετάνοια κ.λ.π. Όλοι γνωρίζουμε ποιος είναι ο παλιός οίνος και ποια η διδασκαλία του.

Ο νέος οίνος και ο νέος ασκός συμβολίζουν την διδασκαλία του Χριστού όπου σε αυτή ο Θεός λατρεύεται ως πνεύμα. Πνεύμα ο Θεός και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δει προσκυνείν. Ακόμη, του πνεύματος η λατρεία είναι να προσφέρουμε θυσία ζώσα τον ίδιο μας τον εαυτό μας τον οποίον θα τον θέσουμε στην υπηρεσία και στην υπακοή του Θεού για την δόξα του δια της αναγέννησης και θυσίας του εαυτού μας, ώστε να υπηρετήσουμε τον συνάνθρωπο για την αναγέννησή του με ενδιαφέρον αληθινό. Στην νέα διδασκαλία ανήκει η μελέτη, η προσευχή, η μετάνοια και η αναγέννηση η οποία φέρνει την σοφία Θεού, την ταπείνωση, την αγάπη και την ζώσα πίστη των έργων.

Το πρώτο από μόνο του δεν ωφελεί και τα δυο μαζί όμως είναι δόξα παρά Θεού και ανθρώπων. Οι εκλεκτοί τηρούν τα πάντα με χαρά αντλώντας σοφία Θεού η οποία πλημμυρίζει τα ενδόμυχά τους με χαρά και ενθουσιασμό Χριστού.

Για να μπει η νέα διδασκαλία του Χριστού, ο νέος οίνος σε άνθρωπο που έχει φανατιστεί με την διδασκαλία του παλιού ασκού είναι δύσκολο μέχρι αδύνατο. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που γνωρίζουν τον παλιό ασκό και την διδασκαλία του όμως δεν έχουν φανατιστεί δια αυτής. Εκεί μπορούμε να βάλουμε τον νέο οίνο, διδασκαλία του Χριστού χωρίς να τραυματιστεί ο άνθρωπος αυτός από την δύναμη και την σοφία του νέου οίνου. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ς΄                                                    

 

 

 

Κεφ. ς΄ στίχοι 1 – 5

 

«1 Κατά δε το δευτερόπρωτον σάββατον διέβαινεν αυτός διά των σπαρτών και οι μαθηταί αυτού ανέσπων τα στάχυα και έτρωγον, τρίβοντες με τας χείρας

2 τινές δε των Φαρισαίων είπον προς αυτούς, Διά τι πράττετε ότι δεν συγχωρείται να πράττητε εν τοις σάββασι;

3 Και αποκριθείς προς αυτούς είπεν ο Ιησούς, Ουδέ τούτο δεν ανεγνώσατε το οποίον έπραξεν ο Δαβίδ, οπότε επείνασεν αυτός και οι μετ' αυτού όντες;

4 Πως εισήλθεν εις τον οίκον του Θεού και έλαβε τους άρτους της προθέσεως και έφαγε και έδωκε και εις τους μετ' αυτού, τους οποίους δεν είναι συγκεχωρημένον να φάγωσιν ειμή μόνοι οι ιερείς;

5 Και έλεγε προς αυτούς, Ότι ο Υιός του ανθρώπου κύριος είναι και του Σαββάτου».

 

 

Απάντηση

 

Από την εποχή του Κυρίου μέχρι σήμερα πολλοί άνθρωποι αναγεννημένοι οι οποίοι κατευθύνοντο εν Πνεύματι Αγίω τόνισαν με πρώτο τον Χριστό ως Υιός Θεού ότι ο άνθρωπος είναι ανώτερος και εξουσιαστής του Σαββάτου (του νόμου), όμως ο διάβολος κατάφερε να εισέλθει στους αρχηγούς των θρησκειών οι οποίοι φρόντισαν ώστε οι άνθρωποι να βρίσκονται φανατισμένοι και υποδουλωμένοι αιώνες τώρα του Σαββάτου (του τύπου). Και σήμερα το 2007 ο άνθρωπος από μόνος του κατασκευάζει νόμους δια τους οποίους εγκλωβίζει τον εαυτό του και υποδουλώνεται από αυτούς. Τα παιδιά που ανήκουν στη Φωνή Θεού να σέβονται τον νόμο αλλά με την χάρη του Κυρίου να πορεύονται ώστε να εξουσιάζουν τον νόμο και να τον καταργούν όταν χρειάζεται, όπως οι μαθητές εδώ, όπως ο Δαβίδ με τους άρτους, όπως ο Κύριος με το Σάββατο. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

 

 

 

Κεφ. ς΄ στίχος 7

 

«Παρετήρουν δε αυτόν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, αν εν τω σαββάτω θέλη θεραπεύσει, διά να εύρωσι κατηγορίαν κατ' αυτού».

 

 

Απάντηση

 

Όσοι έχουν συμφέροντα προσωπικά πάνω στους ανθρώπους τα οποία κάποιος τους τα διαλύει ενεργώντας έτσι ώστε να ξυπνήσουν οι άνθρωποι, τότε παρατηρούν αυτόν αρνητικά για να βρουν την ευκαιρία να τον κατηγορήσουν με σκοπό να τον οδηγήσουν μέχρι και το σταυρό, ώστε να μην υπάρχει στα πόδια τους και τους γκρεμίζει τους συμφεροντολογικούς τους στόχους, όπως ο Κύριος εδώ και όπως οι μαθητές του αργότερα. Όμως ο Θεός έχει το αριστούργημά του που είναι ο διάβολος ο οποίος αργά ή γρήγορα τους εξαφανίζει. Δισεκατομμύρια γενεές που παρατηρούν αρνητικά (πονηρά) το σχέδιο του Θεού κατάπιε ο διάβολος, το αριστούργημα του Θεού και θα συνεχίσει να καταπίνει ώστε να μην στεριώσουν αυτές οι γενεές μέχρι να έρθει η γενεά του Θεού, η οποία θα ποιεί το ευθές ενώπιον Θεού και ανθρώπων χωρίς φόβο, όπως οι προφήτες, ο Κύριος, οι μαθητές κ.λ.π. Η οποία γενιά θα νικήσει το αριστούργημα του Θεού, τον διάβολο (παιδαγωγός), ώστε να είναι άξια γενιά και να καθίσει με τα του Θεού. Χρειάζεται όμως για να πετύχουμε τους στόχους μας να ομολογούμε ώστε να γίνουμε εκατομμύρια και όλοι μαζί να φωνάξουμε το ελθέτω Κύριε. Αυτή η φωνή που θα βγαίνει από όλα αυτά τα αναγεννημένα εκατομμύρια στόματα θα είναι φωνή Θεού ζώντος, ζώσα φωνή ζώντος Θεού η οποία θα γκρεμίσει τα Σάββατα, τους τύπους, τις υποκρισίες και θα φέρει τον Θεό στην γη ώστε να σκηνώσει μαζί μας και εμείς να ζούμε στους αιώνες τους άπαντες μαζί του. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

 

 

Κεφ. ς΄ στίχος 8 

 

«Αυτός όμως εγνώριζε τους διαλογισμούς αυτών και είπε προς τον άνθρωπον τον έχοντα ξηράν την χείρα, Σηκώθητι, και στήθι εις το μέσον. Και εκείνος σηκωθείς, εστάθη».

 

Απάντηση

 

Το να γνωρίζεις τους διαλογισμούς των συνανθρώπων σου και τα ενδόμυχα της καρδιάς τους σημαίνει ότι κατέχεις το χάρισμα των διακρίσεων των πνευμάτων, το οποίον είναι σημαντικότατον και απαραίτητο στη ζωή μας ώστε να διάγουμε αβροχή πόσις που λένε, από τις μικρότητες, τις αντιπαλότητες και τα σκάνδαλα που κυοφορούν οι σημερινές κοινωνίες των ανθρώπων. Διότι είναι γεμάτες οι κοινωνίες αυτές από συμφέροντα και φιλοδοξίες οι οποίες καταλήγουν σε ακρότητες μεγάλες. Όταν κάποιος αποβάλλει την προπέτεια, την πονηρία και εισέλθει στην μελέτη, στην προσευχή και στην σιωπή θα ενεργοποιήσει ο Θεός μέσα του το χάρισμα αυτό, το οποίο κάνει θαύματα όταν το έχουμε διότι όχι μόνο γνωρίζουμε αλλά και προγνωρίζουμε ώστε να διακρίνουμε πνευματικά και από μεγάλη απόσταση την κατάσταση των συνανθρώπων μας. Εύχομαι εις όλους εμάς ο Θεός να μας το δώσει το χάρισμα αυτό ώστε να γνωρίζουμε τα όρια και τις πνευματικές ενέργειες των γύρων μας, όχι όμως προς κατάκριση των συνανθρώπων μας αλλά προς αποφυγή σκανδάλων ή προς πνευματική νουθεσία η οποία θα φέρει την σωτηρία. Αμήν.

 

 

Κεφ. ς΄ στίχοι 12 – 13

 

«12 Εν εκείνας δε ταις ημέραις εξήλθεν εις το όρος να προσευχηθή και διενυκτέρευεν εν τη προσευχή του Θεού.

13 Και ότε έγεινεν ημέρα, έκραξε τους μαθητάς αυτού και εξέλεξεν εξ αυτών δώδεκα, τους οποίους και ωνόμασεν αποστόλους».

 

Απάντηση

 

Όταν είναι να κάνουμε μια σημαντική ενέργεια στη ζωή μας είτε στον υλικό είτε στον πνευματικό τομέα χρειάζεται να εισέλθουμε εις το αγιαστήριό μας ώστε να συναντήσουμε την σιωπή (τον Θεό). Ο οποίος Θεός δια της προσευχής διανυκτερεύοντας εις αυτήν θα μας δώσει την νουθεσία του ώστε τα αποτελέσματα της νουθεσίας του να είναι σοφά (θετικά), τα οποία θα εκπληρώσουν το σχέδιο του Θεού στη ζωή μας και θα μας καταστήσουν την προσευχή όπου χρειάζεται. Οι επιπόλαιες αποφάσεις χωρίς προσευχή ίσως μας φέρουν σε αδιέξοδο. Προσοχή! Αμήν.

 

 

Κεφ. ς΄ στίχος 20

 

«Και αυτός σηκώσας τους οφθαλμούς αυτού εις τους μαθητάς αυτού έλεγε, Μακάριοι σεις οι πτωχοί, διότι υμετέρα είναι η βασιλεία του Θεού».

 

Απάντηση

 

Πτωχός στο πνεύμα πρέπει να αισθάνεται και ο πιο πετυχημένος κατά κόσμο έμπροσθεν της πολυποίκιλης σοφίας του Θεού, πόσο μάλλον κάποιος που έχει πτώχεια στα πάντα (πνεύμα, ύλη).

Όταν κάποιος αισθάνεται πτωχός αφήνει περιθώρια στον Θεό να τον ευλογήσει υπέρ κόρον, διότι μέσα από επίγνωση πάνω στο γνώθις εαυτόν εννοεί τα πράγματα πως έχουν για αυτόν και έτσι θα αγωνίζεται νυχθημερόν πάνω στην πνευματική του συν Θεό αναγέννηση. Τα μέσα που θα χρησιμοποιήσει είναι μελέτη της Αγίας Γραφής, προσευχή, κήρυγμα καθώς μελέτη στις επιστήμες του κόσμου, οι οποίες θα τον βοηθήσουν μέχρι να βρει την επιστήμη του Θεού, μελέτη ακόμη και πάνω στην παγκόσμια ιστορία της Αγίας Γραφής και του ανθρωπίνου γένους ώστε να αντλήσει σοφία Θεού. Ποτέ για αυτόν που νιώθει πτωχός στο πνεύμα δεν σταματά η αναζήτηση πάνω στο μυστήριο που είναι Θεός, αναζήτηση όπως στα θέματα δημιουργία, γνώθις εαυτόν, αναγέννηση, εξέλιξη, μετάνοια κ.λ.π. μέχρι ο Θεός να βραβεύσει την προσπάθειά του. Όταν ο Θεός βραβεύσει την αγαθή προσπάθειά του τότε θα φρουρεί και θα ευλογεί την άγια γεμάτη σοφία ζωή του. Μέχρι τότε ο πτωχός στο πνεύμα θα κάνει αγώνα πάνω σε όλους τους τομείς.

Άσοφος στο πνεύμα κατ’ εμέ είναι αυτός που δαπανά το χρόνο του σε υλικές εργασίες με σκοπό την αύξηση της υλικής του περιουσίας (πολυτέλεια) μη έχοντας χρόνο ούτε να σκεφτεί ούτε να ξεκουραστεί. Ο λόγος που διέπεται από ασοφία είναι διότι έξαφνα ο διάβολος τον οδηγεί στον θάνατο κάνοντάς τον να σκεφτεί την ώρα του θανάτου του, ότι δε ετοίμασα που θα μου χρησιμεύσουν; Τώρα τι θα γίνουν; Σκέψεις που θα τον κάνουν πιο δυστυχισμένο και από τον πιο δυστυχισμένο. Ξέρεις τι είναι να εργάζεσαι σε όλη σου τη ζωή και την περιουσία σου να την πάρουν άνθρωποι που δεν θα πουν ούτε ένα ευχαριστώ και εσένα να σε βάλουν σε φτωχό γηροκομείο διότι θα τους μυρίζεις;

Σοφός στο πνεύμα και κατά Θεό πτωχός είναι αυτός που δεν χρειάζεται πολλές πολυτέλειες για να ζήσει και εργάζεται λίγο ώστε να χρησιμοποιεί τον χρόνο του στο να αναγεννήσει τον εαυτό του και στο πώς να κάνει το θέλημα του Θεού.

Ο σοφός αγωνίζεται:

1) Να εννοήσει την σοφία του Θεού ώστε δια αυτής να πορεύεται, όπως αγάπη, ταπείνωση, ζώσα πίστη, χαρά κ.λ.π.

2) Να γνωρίσει τον εαυτό του ώστε με τον σχετικό αγώνα να ατροφήσει ο έτερος κακός εαυτός του, ο οποίος τον οδηγεί στον θάνατο.

3) Να καταργήσει την φθορά του σώματος και τους μηχανισμούς εκείνους οι οποίοι υποκινούν στο πνεύμα την φθορά με αποτέλεσμα να τον φέρνουν στο θάνατο αργά ή γρήγορα.

4) Να κάνει το θέλημα του Θεού ώστε να ακούσει από τον Θεό, το ευ δούλε αγαθέ και πιστέ εις στα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει είσελθε εις την χαράν του Κυρίου σου.

5) Να βρει αφού έχει μυαλό και σκέφτεται τον τρόπο να καταργήσει τον φυσικό θάνατο, διότι ότι σκέφτεται ο άνθρωπος μπορεί να το πετύχει αλλιώς δεν θα το σκεφτόταν, ώστε να ζει όταν τον καταργήσει εν Κυρίω με άπειρες δυνάμεις μετά του Θεού εις τους αιώνες τους άπαντες. Αμήν.

Κάποτε μου είπε ο Κύριος, Θωμά αν πεθάνεις σήμερα αύριο το πρωί, το μεσημέρι, το βράδυ τι θα κάνεις; Απάντησα τίποτα, αφού θα είμαι στο κοιμητήριο. Ωραία, πρέπει να πεθάνεις; Καν’ το λοιπόν από αύριο το τίποτα, όμως επειδή έχεις υποχρεώσεις φρόντισε να τις εξαλείψεις σιγά σιγά ώστε να μην υπάρχουν και φρόντισε επίσης να μην ανοίγεις και άλλες ώστε τον χρόνο σου να τον εκμεταλλεύεσαι πάνω στην αναγέννησή σου κάνοντας το θέλημα του Θεού όπως εγώ. Από αύριο να εργάζεσαι 8 ώρες αφού είσαι υπάλληλος και σιγά σιγά να εξαλείψεις τις υποχρεώσεις σου, τις υπόλοιπες 16 ώρες να μελετάς, να προσεύχεσαι, να σπουδάζεις με τα του Θεού δια του ευαγγελίου ώστε να γνωρίσεις το ποιος είσαι, ποιες οι δυνατότητές σου, ποια η αξία σου αφού έχεις μυαλό και Θεό, ποιοι πρέπει να είναι οι στόχοι σου και ποια η αποστολή σου ώστε όταν την βρεις να τείνεις προς αυτή.

Η αποστολή όλων των ανθρώπων είναι η ίδρυση της βασιλείας του Θεού μέσα τους και γύρω τους, με λίγα λόγια να είμεθα βασιλείς του εαυτού μας ώστε ούτε η φθορά, ούτε ο θάνατος να μπορέσουν να χαλάσουν τα σχέδιά μας τα οποία θα δημιουργούνται συν Θεό. Πρώτα λοιπόν να ζητήσουμε τα της βασιλείας και τα άλλα θα προστεθούν, ας το πιστέψουμε! Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν. Αυτά λοιπόν πιστεύω θα κάνουν όσοι εννοήσουν την πτώχεια τους ώστε μια μέρα να φύγει. Αμήν.

 

 

 

Κεφ. ς΄ στίχος 21

 

«Μακάριοι οι πεινώντες τώρα, διότι θέλετε χορτασθή. Μακάριοι οι κλαίοντες τώρα διότι θέλετε γελάσει».

 

Απάντηση

 

Α) Εννοεί αυτόν που πεινά πνευματικά διότι όποιος πεινά υλικά δεν θα χορτάσει ποτέ, πάντα θα χρειάζεται να τρώει. Άρα, ο Κύριος εννοεί ότι όποιος πεινά πνευματικά θα χορτασθή. Από τι όμως θα χορτασθή;

1) Από σοφία Θεού.

2) Από γεμάτη ευφορία ζωή σε όλους τους τομείς.

3) Από υγεία και ευλογία Θεού.

4) Από χαρά ανεκλάλητη.

5) Από θαύματα.

6) Από αφθαρσία.

7) Από αθανασία.

8) Από Θεό.

 

Β) Μακάριοι οι κλαίοντες. Εννοεί αυτούς που θα γνωρίσουν τον εαυτό τους και θα κλάψουν και ο λόγος διότι θα δουν τις δυνατότητές τους συν Θεό αλλά και την μικρότητα που τους διακατέχει σήμερα χωρίς Θεό. Όμως το κλάμα αυτό θα ενεργήσει θετικά ώστε να μπορέσουν να σηκώσουν το ανάστημά τους και να λάβουν δυνάμεις εξ’ ύψους. Μάλιστα θα ενεργήσουν έτσι ώστε να πετάξουν στον κάλαθο των αχρήστων ότι τους φόρτωσε μέχρι σήμερα ο διάβολος. Μετέπειτα η χαρά θα συναρπάσει αιώνια την ζωή τους. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

 

 

Κεφ. ς΄ στίχοι 22 – 23

 

«22 Μακάριοι είσθε όταν σας μισήσωσιν οι άνθρωποι και όταν σας αφορίσωσι και ονειδίσωσι και εκβάλωσι το όνομά σας ως κακόν, ένεκεν του Υιού του ανθρώπου.

23 Χαίρετε εν εκείνη τη ημέρα και σκιρτήσατε διότι ιδού, ο μισθός σας είναι πολύς εν τω ουρανώ επειδή ούτως έπραττον εις τους προφήτας οι πατέρες αυτών».

 

Απάντηση 

 

Ο λόγος είναι διότι η μετάνοιά σου έφτασε στο σημείο να εννοήσεις το λάθος και το σωστό, την αλήθεια και το ψέμα. Όταν εσύ από αγάπη ενεργήσεις ώστε δια του κηρύγματος να το εννοήσουν και οι γύρω σου, θα μισηθείς. Ο λόγος είναι διότι με την αλήθεια του Θεού γκρεμίζεις ολόκληρα κάστρα που έχουν υιοθετήσει πολλοί ως αλήθεια, όπως εγωισμός, πονηρίες, συμφέροντα κ.λ.π. Αυτοί λοιπόν που δεν θέλουν να τα πετάξουν όλα όσα ο διάβολος τους φόρτωσε θα σε κατηγορήσουν, θα σε αφορίσουν, θα σε διώξουν, θα σε πουν αιρετικό. Όμως θα υπάρξουν πολλοί άνθρωποι που το κήρυγμα της αληθείας που εξαγγέλλεις εις αυτούς δια Πνεύματος Αγίου θα ευοδώσει. Θα ευοδώσει όμως σε όλους εκείνους που εννοούν την αλήθεια του Χριστού και θέλουν να συμβιώσουν με αυτή την αλήθεια (με τον Θεό).

 

 

Κεφ. ς΄ στίχος 24

 

«Πλήν ουαί εις εσάς τους πλουσίους, διότι απηλαύσατε την παρηγορίαν σας».

 

Απάντηση

 

Πολλοί που επένδυσαν στην ύλη με τα χρήματά τους απήλαυσαν παρηγορία στους πειρασμούς και στις δυσκολίες της ζωής παίρνοντας χαρά από την ύλη (χρήματα). Εν αντιθέσει με τους πτωχούς οι οποίοι δεν μπόρεσαν να έχουν παρηγορία στις δύσκολες στιγμές της ζωής.

Η παρηγορία η δική μου όταν ξεκίνησα πνευματική ζωή, αφού ήμουν πτωχός στο πνεύμα και στην ύλη (εφόσον τα πέταξα τα υλικά στον κάλαθο των αχρήστων), ήτο:

1) Πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν οι δε εκζητούντες τον Κύριο ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού.

2) Ο Κύριος ποιμαίνει με και ουδέν με υστέρησε.

3) Ο λόγος του Θεού, οι υποσχέσεις και οι επαγγελίες τις οποίες σήμερα βλέπω σιγά σιγά να εκπληρώνονται στην ζωή μου.

Άλλο είναι να ευλογείσαι από το ψέμα, από την πονηρία, από τα συμφέροντα, από την ύλη και άλλο να ευλογείσαι από τον Θεό ο οποίος βλέποντας την αγαθή πρόθεσή σου την φανερώνει και στους συνανθρώπους σου, ώστε να σου στέλνει ανθρώπους δικούς του και να ενισχύουν τους στόχους σου και την ζωή σου, κάνοντας αυτούς χαρά δική σου και εσύ λόγω του ότι είσαι του Θεού άνθρωπος χαρά ανεκλάλητη δική τους. Η συνεργασία αυτή θα επιφέρει αιώνιους καρπούς και άπειρες ευλογίες μέσα στην αιωνιότητα που θα διασφαλίζει ο Θεός στους αιώνες τους άπαντες για τους λελυτρωμένους.

Οι πλούσιοι αν θέλουν να δουν πρόσωπο Θεού να κάνουν καλή χρήση του πλούτου τους ώστε να ενισχύουν ανθρώπους που τον έχουν ανάγκη. Έτσι θα βρουν οι πλούσιοι χάρη από τον Θεό. Πρέπει λοιπόν ο πλούτος να χρησιμοποιείται για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.     

 

 

Κεφ. ς΄ στίχος 25

 

«Ουαί εις εσάς οι κεχορτασμένοι, διότι θέλετε πεινάσει. Ουαί εις εσάς οι γελώντες τώρα, διότι θέλετε πενθήσει και κλαύσει».

 

Απάντηση

 

Είναι πολλοί που γελάνε μέσα από τις πονηρίες που μηχανεύονται, σίγουρα μια μέρα θα αποκαλυφθούν και θα κλαύσουν γι’ αυτό. Μακάριοι όμως όλοι όσοι παίρνουν χαρά μέσα από την εφαρμογή του θελήματος του Θεού. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

Κεφ. ς΄ στίχος 26

 

«Ουαί εις εσάς, όταν πάντες οι άνθρωποι σας ευφημήσωσι διότι ούτως έπραττον εις τους ψευδοπροφήτας οι πατέρες αυτών».

 

Απάντηση

 

Θα αποφεύγουμε τους κόλακες και τις κολακείες και όταν ακούμε ωραία λόγια για εμάς θα λέμε, ευχαριστώ αλλά τα παραλές. Εμείς γνωρίζουμε τι είμεθα γι’ αυτό θα εμμένουμε στους στόχους μας (ταπείνωση). Ο Θεός να τιμήσει και να παρουσιάσει το έργο μας, την μετάνοιά μας, την απόφασή μας, την αναγέννησή μας. Μέχρι τότε σιωπή σε ότι και αν μας λένε, προσοχή μέχρι να μας ευλογήσει ο Θεός προσευχή, μελέτη, εφαρμογή. Αμήν.

 

 

Κεφ. ς΄ στίχοι 27 – 28

 

«27 Αλλά προς εσάς τους ακούοντας λέγω, Αγαπάτε τους εχθρούς σας αγαθοποιείτε εκείνους οίτινες σας μισούν

28 ευλογείτε εκείνους οίτινες σας καταρώνται και προσεύχεσθε υπέρ εκείνων οίτινες σας βλάπτουσιν».

 

Απάντηση

 

Ο εχθρός είναι ο καναπές εκείνος που αναπαύεται ο ταπεινός και ο

λόγος είναι απλός. Αυτός ο εχθρός με τα έργα του τα πονηρά γίνεται αιτία να δει ο άνθρωπος του Θεού τις πονηρίες και τις εχθρότητές του, οι οποίες φτάνουν στα άκρα εις βάρος των συνανθρώπων του και του ίδιου του Θεού. Μάλιστα αυτά τα έργα φτάνουν και τον ίδιο σε αδιέξοδο, σπουδάζοντας έτσι τον άνθρωπο του Θεού ποια έργα να επιλέξει.

Όλα όσα κάνει ο εχθρός έχουν σκοπό να φρουρήσουν και να αυξήσουν την σοφία και το αγαθό του ταπεινού.

Ο Θεός αδέρφια μου έχτισε τον κόσμο δυσί, νύχτα μέρα, φως σκοτάδι, ζωή θάνατος, υγεία ασθένεια ώστε οι εκλεκτοί να συλλέξουν το αγαθό γνωρίζοντας όμως και το κακό το οποίο θα αποφεύγουν ουσιωδώς. Γι’ αυτό το λόγο να αγαπάμε τους εχθρούς, διότι γίνονται αιτία να αναγεννηθούμε ώστε να γνωρίσουμε το κακό από αυτούς το δε καλό από τον Θεό, έτσι θα εκπληρωθεί και η επαγγελία εις ημάς, τώρα Αδάμ έγεινες ως εις εξ’ ημών γνώσας καλό και κακό (πονηρό).

Το να ευλογείς εκείνον που σε καταριέται δείχνεις με αυτό ότι μέσα σου βασιλεύει ο Θεός, ενθυμούμεθα τον Κύριο ο οποίος λοιδορούμενος ουκ αντελοιδόρει, πάσχων ουκ ηπείλει καθώς ο Κύριος πάνω στο σταυρό λοιδορούμενος από τους Φαρισαίους έλεγε στον Πατέρα του, Πάτερ, αφες αυτοις, ου γαρ οιδασιν τί ποιουσιν. Όταν όμως και εμείς καταριόμαστε όταν μας καταριούνται ή κατηγορούμε όταν μας κατηγορούν φανερώνουμε ότι στα χείλη μας είναι ο Θεός ενώ μέσα στην καρδιά μας, στον νου μας βασιλεύει ο διάβολος. Χρειάζεται προσοχή! Η Φωνή Θεού με το πνεύμα του Θεού θα εισέλθει στα έθνη. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

Κεφ. ς΄ στίχοι 29 – 30

 

«29 Εις τον τύπτοντά σε επί την σιαγόνα, πρόσφερε και την άλλην και από του αφαιρούντος το ιμάτιον σου, μη εμποδίσης και τον χιτώνα.

30 Εις πάντα δε τον ζητούντα παρά σου, δίδε και από του αφαιρούντος τα σα, μη απαίτει».

 

 

Απάντηση

 

Σήμερα στην εποχή μας λίγο δύσκολο κάποιος να σηκώσει χέρι. Ένα χτύπημα στο πρόσωπο όμως είναι το κατηγορώ, η συκοφαντία, η βλασθημία, κ.λ.π. Όταν βρεθούμε σε μια τέτοια κατάσταση ας σιωπήσουμε, ο Θεός θα μας προστατέψει με την σιωπή. Η φωτιά φουντώνει με φωτιά ενώ με το νερό (σιωπή) σβήνει.

Πολλοί μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι στην ζωή τους με έναν ληστή όπου να τους ζητηθούν τα χρήματα ή ο χιτώνας. Δεν χρειάζεται αντίσταση γιατί έτσι ίσως φρουρήσεις την ζωή σου. Η αντίσταση θα φέρει σίγουρα δύσκολη κατάσταση και ίσως στοιχίσει και την ζωή σου ή την ζωή αυτού που απαιτεί. Σοφία κρύβουν αυτά τα λόγια του Κυρίου ώστε να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε αυτές τις πονηρές κοινωνίες. Αμήν.

 

 

 

Κεφ. ς΄ στίχος 31

 

«Και καθώς θέλετε να πράττωσιν εις εσάς οι άνθρωποι και σεις πράττετε ομοίως εις αυτούς».

 

 

Απάντηση   

 

Αν το σκέφτονταν όλοι αυτό θα είχαμε έναν παραδεισένιο κόσμο, κόσμο του Θεού. Πότε Κύριε θα έρθει η ημέρα ώστε να εννοήσουμε την αξία αυτών των θεάρεστων γεμάτων σοφία λόγων σου. Αμήν.

 

 

 

 

Κεφ. ς΄ στίχος 32

 

«Και εάν αγαπάτε τους αγαπώντάς σας, ποία χάρις χρεωστείται εις εσάς; διότι και οι αμαρτωλοί αγαπώσι τους αγαπώντας αυτούς».

 

Απάντηση

 

Ο αναγεννημένος άνθρωπος δεν αγαπά μόνο εκείνον που κάνει αγώνα καθαρισμού, αγιασμού και εξάπλωσης. Ο αναγεννημένος άνθρωπος του Θεού διέπεται από αγάπη την οποία εκδηλώνει προς πάντα συνάνθρωπο, φίλο και εχθρό χωρίς κατ’ ελάχιστον να προσωποληπτεί.

Ο κοσμικός άνθρωπος τον οποίον παρουσιάζει ο Κύριος εδώ εκδηλώνει αγάπη μόνο στα κοντινά μέλη της οικογενείας του, ο Χριστός την αγάπη αυτή την χαρακτηρίζει ως αμαρτωλή, πονηρή, υποκριτική. Θα πρέπει να αποκτήσουμε σπλάχνα Χριστού ώστε η αγάπη μας να είναι διάχυτη προς όλους χωρίς αδυναμίες. Αμήν.

 

 

 

Κεφ. ς΄ στίχος 33

 

«Και εάν αγαθοποιήτε τους αγαθοποιούντάς σας, ποία χάρις

χρεωστείται εις εσάς; διότι και οι αμαρτωλοί το αυτό πράττουσι».

 

Απάντηση

 

Όταν μιλάς ευγενικά ή αγαθά σε όποιον μιλά για σένα αγαθά ποια η ουσία; Καμία! Το θέμα είναι να σε κατηγορούν, να σε αδικούν, να σκέφτονται πονηρά για σένα και εσύ όλα αυτά να τα αγαθοποιείς και να τα κρίνεις με έλεος και σοφία Θεού, η οποία έχει την δύναμη και την εξουσία να σώζει με το αγαθό μέχρι και τον Θεό. Μάλιστα το αγαθό αυτό του Χριστού σε προφυλάσσει από πολυποίκιλη σύγχυση διότι βλέπεις αγαθά τα πράγματα τα οποία ο διάβολος θέλει με το πονηρό να σε κάνει να τα δεις πονηρά, με φυσική συνέπεια το αγαθό αυτό να σου εξασφαλίζει αφθαρσία και να μην επιτρέπει τον θυμό, την οργή, την φθορά στη ζωή σου. Αμήν.

 

 

 

 

Κεφ. ς΄ στίχοι 34 – 36

 

«34 Και εάν δανείζητε εις εκείνους παρ' ων ελπίζετε πάλιν να λάβητε, ποία χάρις χρεωστείται εις εσάς; διότι και οι αμαρτωλοί εις αμαρτωλούς δανείζουσι, διά να λάβωσι πάλιν τα ίσα.

35 Πλην αγαπάτε τους εχθρούς σας και αγαθοποιείτε και δανείζετε, μηδεμίαν απολαβήν ελπίζοντες και θέλει είσθαι ο μισθός σας πολύς και θέλετε είσθαι υιοί του Υψίστου διότι αυτός είναι αγαθός προς τους αχαρίστους και κακούς.

36 Γίνεσθε λοιπόν οικτίρμονες, καθώς και ο Πατήρ σας είναι οικτίρμων».

 

Απάντηση

 

Ο Θεός παιδάκι μου σου έδωσε χέρια, πόδια, στόμα, μυαλό, τέχνες, πολιτισμούς, επιστήμες, οξυγόνο, νερό, ζωή. Όλα είναι ανεκτίμητης αξίας αν τα μετρήσεις σε χρήματα χωρίς να σου απαιτεί να τον λατρεύσεις ή να τον προσκυνήσεις ή να τον μισθώσεις για αυτό. Εσύ παιδάκι μου τι μαζεύεις τα πάντα γύρω σου και δεν μπορείς να δώσεις ούτε ένα χαμόγελο, ούτε ένα καλό λόγο; Πόσο μάλλον να δώσεις ένα ευρώ. Πολλοί μέχρι και έναν καφέ σκέφτονται να κεράσουν και ας έχουν εκατομμύρια. Αυτοί που όλο μαζεύουν για να περνούν αυτοί καλά βάζοντάς τα στις τράπεζες, αδιαφορώντας για τους γύρω τους δεν είναι άνθρωποι Θεού είναι ίσως………. Δώσε παιδάκι μου ότι μπορείς στα μέτρα που μπορείς χωρίς ανταπόδοση ώστε να μοιάσεις του Πατέρα σου του Θεού. Πολλοί δανείζουν σε κάποιον και περιμένουν πότε θα τα φέρει πίσω. Ο Θεός θέλει να δωρίζουμε και όχι να δανείζουμε έτσι ώστε να ξεχνούμε τις δωρεές. Πολλοί όταν δίνουν δανικά νομίζουν ότι ευεργέτησαν ενώ τα χρήματα θα επιστραφούν σε αυτούς λέγοντας όταν τα λάβουν ότι εγώ σε εξυπηρέτησα. Ο Θεός δεν θα ζητήσει από εμάς όταν γίνει η κρίση τι εξυπηρέτηση κάναμε αλλά τι δωρεές κάναμε, τι ευεργεσίες κάναμε από τις οποίες δεν θελήσαμε ανταπόδοση. Αυτά τα έργα υλικά ή πνευματικά θα ζητήσει από εμάς ο Θεός, τα οποία εύχομαι να έχουμε πληθώρα την ημέρα της κρίσεως.

Κάποτε ο Κύριος για να μου δείξει τι έχει δώσει στον άνθρωπο και αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να δώσει το ελάχιστο μου είπε: Αν Θωμά σου έλεγα να αγοράσεις τα μέλη του σώματός σου δηλαδή δυο μάτια, δυο χέρια, μια καρδιά, δυο πόδια, δυο αυτιά, ένα μυαλό κ.λ.π. πόσα χρήματα και πόσα χρόνια δουλειάς θα ήθελες; Σκέφτηκα ότι θα ήθελα πάρα πολλά χρήματα, πολλούς αιώνες δουλειάς ίσως και τρεις ζωές διότι είναι ανεκτίμητης αξίας. Ποιος πουλάει τα μάτια του ή ποιος πουλάει την καρδιά του. Βάλε τώρα Θωμά μου είπε και όλο τον υλικό κόσμο που σας έδωσα, οξυγόνο, γη, ήλιο, νερό, τροφή κ.λ.π. Όλα ανήκουν στον Θεό και όμως όταν εγώ ο Θεός βάζω στο χέρι κάποιου κάτι και του πω να το δώσει διότι δικό μου είναι ότι έχει, αυτός το σφίγγει, το κρύβει, θέλει να το κάνει δικό του και έτσι λόγω της συνθήκης αυτής παραχωρώ τον θάνατο. Εύχομαι να εννοήσουμε τις δωρεές του Θεού εις εμάς ώστε να κάνουμε μετόχους και όλους αυτούς που στερούνται πνευματικά ή υλικά την περιουσία του Θεού, την οποίαν μας έδωσε υλική ή πνευματική ώστε να είμεθα καλοί διαχειριστές. Αμήν.

 

 

Κεφ. ς΄ στίχος 37

 

«Και μη κρίνετε και δεν θέλετε κριθή μη καταδικάζετε και δεν  θέλετε καταδικασθή συγχωρείτε και θέλετε συγχωρηθή».

 

Απάντηση

 

Για να κρίνεις σωστά και να καταδικάσεις μετέπειτα τον συνάνθρωπό σου χρειάζεται πρώτα να γυρίσεις στα παιδικά του χρόνια, να γεννηθείς στον οίκο που γεννήθηκε, να μεγαλώσεις με τους γονείς αυτού που κρίνεις, να πας στο ίδιο σχολείο, να βρεθείς στις ίδιες παρέες, να κάνεις ότι έκανε αυτός που κρίνεις ώστε να καταλάβεις για ποιο λόγο κινείται και σκέφτεται έτσι όπως σκέφτεται σήμερα. Αν κρίνεις αυτό που είναι σήμερα θα κρίνεις κατ’ όψιν, θα καταδικάσεις κατ’ όψιν και όχι την δικαία κρίση που ο Θεός έχει. Αφού λοιπόν δεν γίνεται να πάρεις την θέση του ώστε να διακρίνεις σωστά θα κρίνεις και θα καταδικάσεις λάθος. Όποιος κρίνει και καταδικάζει θα κατακριθεί και θα καταδικαστεί, όποιος κρίνει έχει στην τσέπη του την ταυτότητα του θανάτου, όποιος κρίνει μυρίζει θάνατο, προσοχή!

Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έγιναν πρόσφυγες, μεταξύ τους υπήρχαν και πολλά παιδιά ορφανά. Όταν έφτασαν σε κάποια πόλη τους δέχτηκαν άνθρωποι οι οποίοι με χαρά έτρεξαν να πάρουν τους ανθρώπους αυτούς σπίτι τους ώστε να τους περιθάλψουν, να τους βοηθήσουν. Ήταν στην πόλη αυτή πολύ φιλόξενοι οι άνθρωποι. Στους ανθρώπους που έτρεξαν ήταν μια καλόγρια αλλά και μια πόρνη. Η καλόγρια πήρε ένα κοριτσάκι το οποίο το μεγάλωσε στο μοναστήρι με πνεύμα να γίνει καλόγρια. Η πόρνη πήρε και αυτή ένα κοριτσάκι το οποίο το μεγάλωσε στον χώρο όπου εργάζονταν ώστε να γίνει πόρνη. Φυσική συνέπεια τα παιδία αυτά να μιμηθούν τους θετούς γονείς τους. Το παράδοξο είναι ότι όταν μεγάλωσαν και ενηλικιώθηκαν τα κορίτσια αυτά απέκτησαν ελευθερία γνώμης, σκέψης και ελευθερία κινήσεων. Τι έκαναν λοιπόν. Το παιδί αυτό που ήτο πόρνη έγινε καλόγρια και αυτό που ήτο καλόγρια έγινε πόρνη.

Κάποιος που κρίνει λοιπόν κατ’ όψιν δεν θα καταλάβει το γιατί έγινε ότι έγινε στο κάθε παιδί και θα πέσει έξω, θα καταδικάσει λάθος. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή διότι όποιος κρίνει θα βρει την αποστροφή του Θεού διότι καταδικάζει λάθος. Μη γένοιτο!

 

 

Κεφ. ς΄ στίχος 38               

 

«Δίδετε και θέλει δοθή εις εσάς μέτρον καλόν, πεπιεσμένον και συγκεκαθισμένον και υπερεκχυνόμενον θέλουσι δώσει εις τον κόλπον σας διότι με το αυτό μέτρον το οποίον μετρείτε, θέλει αντιμετρηθή εις εσάς».

 

Απάντηση

 

Να δώσουμε αγάπη ώστε να πάρουμε αγάπη και αν δεν πάρουμε δεν πειράζει, η χαρά μας θα είναι μεγάλη διότι εμείς δώσαμε. Να δώσουμε χαρά ώστε να πάρουμε χαρά και αν δεν πάρουμε απ’ όσους δώσαμε θα πάρουμε από το Θεό. Να βρούμε σοφία Θεού ώστε να έχουμε για εμάς και να δώσουμε σε όσους έχουν ανάγκη από εμάς, ώστε μετέπειτα να δώσουν αν ακολουθήσουν το θέλημα του Θεού και αυτοί σε εμάς. Το θέμα είναι ότι πρέπει να μάθουμε να δίνουμε διότι και ο Θεός αυτό κάνει εις εμάς, το τι θα μας δώσουν οι άλλοι και αν θα μας δώσουν δεν θα μας ενδιαφέρει ούτε θα δίνουμε για να πάρουμε εμείς, απλώς θα δίνουμε. Η δικαιοσύνη των ανθρώπων απαιτεί ενώ του Θεού προσφέρει. Με όποιο μέτρο λοιπόν κινηθούμε έναντι Θεού και ανθρώπων με αυτό θα μετρηθούμε. Προσοχή! Αμήν. 

 

 

Κεφ. ς΄ στίχος 39

 

«Είπε δε παραβολήν προς αυτούς, Μήπως δύναται τυφλός να οδηγή τυφλόν; δεν θέλουσι πέσει αμφότεροι εις βόθρον;»

 

Απάντηση

 

Τυφλός είναι ο κόσμος ο οποίος αιώνες τώρα αδιαφορεί στο κάλεσμα του Χριστού και στην ουσιώδη αναγέννησή του, ώστε δια αυτής να γίνει κληρονόμος όλου του υλικού κτιστού ή άκτιστου κόσμου, κληρονόμος της ζωής (αφθαρσία), κληρονόμος του Θεού και συγκληρονόμος του Χριστού. Η τύφλωσή του έγκειται στο ότι περιορίζει την ζωή του σε λίγα χρόνια λόγω της αμαρτίας ή σε μια κοινωνική θέση ή σε ένα μικροσκοπικό κακό ύλης (περιουσία) έμπροσθεν της πολυποίκιλης δόξης και της υλικής ή πνευματικής που ο Θεός θέλει να μας δώσει.

Όταν λοιπόν ακολουθήσει κάποιος έναν άνθρωπο ή έναν θρησκευτικό ηγέτη όπου ο πρώτος σε κατευθύνει στην δόξα του κόσμου και ο δεύτερος σε έναν ανούσιο τύπο τότε είσαι τυφλός και θα οδηγηθείς στον βόθρο, ώστε να χάσεις την μεγάλη δόξα που ο Θεός σου επωμίζει. Προσοχή ποιον ακολουθούμε στον δρόμο της καθημερινότητας και ποιος μας νουθετεί πνευματικά.

Η Φωνή Θεού μαζί με τα παιδιά της ακολουθούν τον λόγο του Θεού και την πνευματική περιουσία που ο Θεός της χάρισε, η οποία πνευματική περιουσία είναι περιουσία του Θεού, της φωνής Θεού. Αμήν.

 

 

 

Κεφ. ς΄ στίχος 40

 

«Δεν είναι μαθητής ανώτερος του διδασκάλου αυτού πας δε τετελειοποιημένος θέλει είσθαι ως ο διδάσκαλος αυτού».

 

Απάντηση

 

Όποιος θέλει να περάσει τον δάσκαλό του με πρόθεση να γίνει ανώτερός του δεν έχει Θεό ίσα ίσα ο διάβολος και η δόξα του πονηρού φωλεύει στα σπλάχνα του. Εάν τιμά τον δάσκαλό του τότε θα είναι πάντα ενώπιόν του μαθητής του με σεβασμό, υπακοή και αγάπη εις αυτόν. Όταν έχει αυτά τα στοιχεία ο μαθητής ίσως μια μέρα να περάσει τον δάσκαλό του όμως αυτός πάντα θα λέει ότι ο δάσκαλός του είναι ανώτερος λόγω της ταπείνωσης που θα τον διέπει. Το έργο του καθενός θα δείξει τι είναι ο καθένας και τι κρύβει στα ενδόμυχά του. Αμήν.

 

 

 

Κεφ. ς΄ στίχοι 41 – 42

 

«41 Και διά τι βλέπεις το ξυλάριον το εν τω οφθαλμώ του αδελφού σου, την δε δοκόν την εν τω ιδίω σου οφθαλμώ δεν παρατηρείς;

42 Η πως δύνασαι να λέγης προς τον αδελφόν σου, Αδελφέ, άφες να εκβάλω το ξυλάριον το εν τω οφθαλμώ σου, ενώ συ δεν βλέπεις την δοκόν την εν τω οφθαλμώ σου; Υποκριτά έκβαλε πρώτον την δοκόν εκ του οφθαλμού σου και τότε θέλεις ιδεί καθαρώς διά να εκβάλης το ξυλάριον το εν τω οφθαλμώ του αδελφού σου». 

 

Απάντηση

 

Όλοι οι άνθρωποι έχουμε λίγο ή πολύ την ζήλια, το ψέμα, τον θυμό, την κρίση, τον εγωισμό, την πονηρία, την άγνοια του λόγου του Θεού, για ποιο λόγο λοιπόν να κατηγορούμε και να κατακρίνουμε τους συνανθρώπους μας αφού και εμείς έχουμε ότι έχουν και αυτοί. Αν θέλουμε να τους συμβουλέψουμε σωστά ας τα βγάλουμε αυτά πρώτα από τον εαυτό μας και τότε αυτοί θα δούνε την διαφορά και θα ζητήσουν την συμβουλή μας. Όταν όμως αυτοί δεν ζητούν την συμβουλή μας και την γνώμη μας και εμείς τρέχουμε με επιπολαιότητα να τους την επιβάλλουμε τότε πάει να πει πως ο εγωισμός μας πέρασε την κεφαλή μας και χρειαζόμεθα προσοχή, διότι δεν μας κινεί ο Θεός αλλά ο εγωισμός, τα συμφέροντα, οι πονηρίες, ο διάβολος, μη γένοιτο!

Για να βγάλεις το δοκάρι του άλλου χρειάζεται:

1) Μελέτη του λόγου του Θεού ώστε να μιλάς με πνεύμα Θεού, με αγάπη και πραγματικό ενδιαφέρον.

2) Προσευχή ώστε μέσα από αυτή να σου μιλάει ο Θεός στο τι να λες και στο τι να κάνεις όταν σε καλούν οι συνάνθρωποί σου ώστε να σε ξανακαλέσουν με χαρά.

3) Αγάπη ανυπόκριτη, όχι λόγια αλλά έργα. Εάν πεινά ο αδερφός σου θρέψε αυτόν, εάν διψά πότιζε αυτόν, εάν έχει χρεία τι φρόντισε να εξαλείψεις την ανάγκη του. Όταν κάνεις αυτά σίγουρα έχεις βγάλει την δοκό και μπορείς να βγάλεις και του συνανθρώπου σου, όταν όμως δεν κάνεις αυτά τα έργα και θέλεις να τον νουθετήσεις δια του λόγου ή δια του υπέρμετρου εγωισμού τότε η δοκόν σου είναι έμπροσθέν σου. Μη γένοιτο!

 

 

 

Κεφ. ς΄ στίχοι 43 – 44

 

«43 Διότι δεν είναι δένδρον καλόν το οποίον κάμνει καρπόν σαπρόν ουδέ δένδρον σαπρόν το οποίον κάμνει καρπόν καλόν.

44 Επειδή έκαστον δένδρον εκ του καρπού αυτού γνωρίζεται διότι δεν συνάγουσιν εξ ακανθών σύκα, ουδέ τρυγώσιν εκ βάτου σταφύλια».

 

Απάντηση

 

Ο Θεός παρομοιάζει το δέντρο με τον άνθρωπο. Δεν δύναται λοιπόν ένας άνθρωπος μια να δοξάζει τον Θεό και να ομιλεί περί αυτού και την άλλη να ενεργεί σύμφωνα με το θέλημα του διαβόλου. Όταν συμβαίνει αυτό αφήνει να εννοηθεί ότι μας διακατέχει πνευματική σύγχυση, η οποία μας οδηγεί σε ασταθή προσωπικότητα. Ο κόσμος έναν τέτοιον άνθρωπο τον αποστρέφεται, χρειάζεται όταν μιλάμε για τον Θεό να πράττουμε σύμφωνα με τις εντολές του. Ο Θείος Ιάκωβος αναφέρει: άνθρωπος δίγνωμος ακατάστατος εν πάση τοις οδοίς αυτού. Στην Αποκάλυψη υπό του Κυρίου αναφέρεται: ή ψυχρός θέλεις είσαι ή ζεστός, αν είμεθα στη μέση ο Θεός θα μας εξεμέσει. Μια παροιμία λέει: δυο καρπούζια στην ίδια μασχάλη δεν χωρούν.

 

 

Κεφ. ς΄ στίχος 45

 

«Ο αγαθός άνθρωπος εκ του αγαθού θησαυρού της καρδίας αυτού εκφέρει το αγαθόν και ο κακός άνθρωπος εκ του κακού θησαυρού της καρδίας αυτού εκφέρει το κακόν διότι εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα αυτού».

 

Απάντηση

 

Ανάλογα το ποσοστό καθαρισμού και αγιασμού που έχουμε εκφέρουμε το αγαθό ή το πονηρό.

Ο άνθρωπος είναι το μήλο της έριδος έμπροσθεν Θεού και πονηρού, ανάλογα τα δικαιώματα που δίνει στον Θεό ή στον διάβολο λαμβάνει αγαθό ή πονηρό ώστε κάποια μέρα αν είναι σκεύος εκλογής να ενωθεί με τον Θεό και να εισέλθει στον οίκον του, αν όχι θα ενωθεί με τον διάβολο προς καταστροφή πνεύματος και σώματος. Η αφιέρωση στο να κάνουμε το θέλημα του Θεού, η οποία πηγάζει μέσα από επίγνωση ότι θέλουμε τον Θεό στην ζωή μας και η προσοχή ή η αποφυγή του συστήματος του κόσμου όπου εκεί ενεργεί ουσιωδώς ο διάβολος εξασφαλίζει εις εμάς σωτηρία ψυχής και σώματος. Αμήν.

Χρειάζεται να κάνουμε βεβαία την κλίση μας ως προς τον Θεό ώστε να εξασφαλίσουμε αγαθό, το οποίο θα δώσει εις εμάς χαρά, ζώσα πίστη, σοφία και τελευταία αφθαρσία και αθανασία. Το αγαθό αυτό θα ξεχυθεί από μέσα μας σαν χείμαρρος όταν έρθει η ώρα και θα ποτίσει χιλιάδες αδερφούς που το πονηρό τους έχει καταβάλλει. Αμήν.

 

 

 

 

Κεφ. ς΄ στίχος 46

 

«Διά τι δε με κράζετε, Κύριε, Κύριε και δεν πράττετε όσα λέγω;».

 

 

Απάντηση

 

Δεν θα κράζουμε στην προσευχή Κύριε, Κύριε αλλά αυτό που χρειάζεται είναι να εργαζόμεθα και να ζητάμε τα της βασιλείας του Θεού και να είμεθα σίγουροι ότι ταύτα πάντα θέλουσι μας προστεθή. Όταν ζητάμε χωρίς να εννοούμε το τι πρέπει να κάνουμε η αγάπη του μπορεί να μας δώσει όμως χωρίς να το αξίζουμε. Όταν όμως εφαρμόζουμε εκπληρώνεται ο λόγος του, η υπόσχεσή του, η οποία έχει ως εξής: σεις πονηροί όντες, εξεύρητε να δίδητε αγαθάς δόσεις εις τα τέκνα σας ο Πατέρας σας δεν γνωρίζει τι χρεία έχετε; Αμήν. Αυτό να πιστέψουμε και να περιμένουμε την έκβαση η οποία είναι σίγουρο ότι θα μας επισκιάσει, αρκεί να εργαζόμεθα να έρθει η βασιλεία του Θεού μέσα μας και γύρω μας. Ο Θεός γνωρίζει τι ανάγκες έχουμε, εμπιστοσύνη λοιπόν στο να ζητάμε τα της βασιλείας και τα υπόλοιπα θα προστεθούν. Γένοιτο αμήν.   

 

 

 

Κεφ. ς΄ στίχοι 47 – 49

 

«47 Πας όστις έρχεται προς εμέ και ακούει τους λόγους μου, και κάμνει αυτούς, θέλω σας δείξει με ποίον είναι όμοιος

48 είναι όμοιος με άνθρωπον οικοδομούντα οικίαν, όστις έσκαψε και εβάθυνε και έβαλε θεμέλιον επί την πέτραν ότε δε έγεινε πλημμύρα, προσέβαλεν ο ποταμός κατά της οικίας εκείνης και δεν ηδυνήθη να σαλεύση αυτήν διότι ήτο τεθεμελιωμένη επί την πέτραν.

49 Όστις όμως ακούση και δεν κάμη είναι όμοιος με άνθρωπον οικοδομήσαντα οικίαν επί την γην χωρίς θεμέλιον κατά της οποίας προσέβαλεν ο ποταμός και ευθύς έπεσε και έγεινεν ο κρημνισμός της οικίας εκείνης μέγας».

 

Απάντηση

 

Η πέτρα είναι ο Χριστός. Όποιος λοιπόν χτίσει οίκο στον καθαρισμό, στον αγιασμό, στην ζώσα πίστη, στην αγάπη, στην ταπείνωση, στην σοφία του Θεού δεν θα γκρεμισθεί ποτέ, ώστε όταν έρθει ο πειρασμός ή όποια δοκιμασία και αν έρθει τα στοιχεία αυτά που του εξασφαλίζει ο Θεός θα παρέχουν στον άνθρωπο αυτό αιώνια δόξα και σωτηρία ψυχής και σώματος. Αμήν.

Όταν τώρα κάποιος αδιαφορεί να επενδύσει στον Χριστό θα επενδύσει στη άμμο η οποία συμβολίζει την ζήλια, το ψέμα, τα συμφέροντα, τον εγωισμό, την πονηρία, τον κόσμο και το σύστημά του με λίγα λόγια τον διάβολο. Όταν λοιπόν έρθουν οι δοκιμασίες οι ποταμοί θα διαλύσουν το οικοδόμημα αυτό το οποίο χτίστηκε στην άμμο. Εν όσο έχουμε καιρό να επενδύσουμε στον Χριστό διότι αν περιφρονήσουμε το οικοδόμημά του τότε θα έρθει η μέρα που θα κλάψουμε πικρά, μη γένοιτο!

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ζ΄           

 

 

 

Κεφ. ζ΄ στίχος 9

 

«Ακούσας δε ταύτα ο Ιησούς, εθαύμασεν αυτόν και στραφείς προς τον όχλον τον ακολουθούντα αυτόν είπε, Σας λέγω, Ουδέ εν τω Ισραήλ εύρον τοσαύτην πίστιν».

 

Απάντηση

 

Η πίστη είναι η κινητήριος δύναμη των πάντων της παρούσης και της μελλούσης ζωής. Η πίστη είναι απαραίτητη αρκεί να κινείται δια αγάπης ενεργουμένης. Έχουμε ένα κεφάλαιο στην προς Εβραίους επιστολή όπου δια της πίστεως έλαβαν χάρη και εκπληρώθηκαν πολλές επαγγελίες. Όλοι οι άνθρωποι που πίστεψαν στον Θεό δια της πίστης δικαιώθηκαν. Η πίστη των θαυμάτων αυξάνει με τη πάροδο του χρόνου πάνω στον αγώνα της μελέτης, της προσευχής, της εξάπλωσης. Χρειάζεται αφιέρωση. Δια της πίστεως θα βγούμε στον ουρανό και δια αυτής θα συμβασιλεύσουμε με τον ζώντα Θεό, καταργώντας από μέσα μας και γύρω μας όλα τα φθοροποιά στοιχεία τα οποία σήμερα έχουν εγκλωβίσει την ζωή μας.

Ο εκατόνταρχος ήτο εθνικός. Αυτή η πίστη των εθνών στο Χριστό έδωσε την ευκαιρία στον Θεό να στείλει μετέπειτα τον απ. Παύλο ώστε να βοηθήσει τα έθνη να δουν πρόσωπο Θεού, το οποίο εύχομαι εις όλους εμάς. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

Κεφ. ζ΄ στίχος 10

 

«Και υποστρέψαντες οι απεσταλμένοι εις οίκον, εύρον τον ασθενή δούλον υγιαίνοντα».

 

Απάντηση

 

Η ζώσα πίστη των θαυμάτων ενεργεί κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και από οποιαδήποτε απόσταση, αρκεί να πιστέψουμε. Ο λόγος όταν εξέρχεται από σκεύος εκλογής ταξιδεύει δια των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στον πάσχοντα και δια της άμορφης ύλης ενεργεί ώστε να ζωοποιήσει τον πάσχοντα. Ενεργώντας έτσι ώστε δια της άμορφης ύλης να συγκεντρωθούν στο σώμα του πάσχοντα όλα τα στοιχεία εκείνα που χρειάζονται ώστε να ζωοποιήσουν το σώμα του και έτσι το υγιαίνουν από οποιανδήποτε νόσο. Αμήν. Το Άγιο Πνεύμα επεξεργάζεται όλα τα ανωτέρω στοιχεία. Αμήν.

Όταν ο Κύριος θεράπευσε τον κουλό λέγοντάς του έκτεινον την χείρα σου που βρήκε την ύλη; Σίγουρα δια της πίστεως συνέλεξε αυτή από την άμορφη ύλη. Μέγα μυστήριο η πίστη των θαυμάτων. Πάντως το θαύμα κεντρίζει το ενδιαφέρον και του πιο άπιστου ανθρώπου. 

 

 

Κεφ. ζ΄ στίχος 11

 

«Την δε ακόλουθον ημέραν επορεύετο ο Ιησούς εις πόλιν ονομαζομένην Ναϊν και συνεπορεύοντο μετ' αυτού ικανοί εκ των μαθητών αυτού και όχλος πολύς».

 

Απάντηση

 

Ικανοί είναι εκείνοι οι μαθητές οι οποίοι ακολουθούν τον δάσκαλό τους κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες δίνοντας και την ίδια τους την ζωή αν χρειαστεί. Άξιοι, ικανοί είναι όλοι εκείνοι που ακολουθούν τον Χριστό στο Θαβώρ και στον Γολγοθά. Ικανοί είναι αυτοί οι οποίοι εφαρμόζουν τον λόγο του Θεού κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Μάλιστα οι δύσκολες συνθήκες δεν τους εμποδίζουν να αγωνίζονται ώστε να μεταδώσουν τον λόγο του Θεού και εις τους συνανθρώπους τους. Η αγάπη βρίσκει τρόπους και επινοεί συστήματα σωτηρίας. Ικανός είναι αυτός που έχει τα προσόντα να κάνει κάτι καλά, με λίγα λόγια τον εμπιστεύεσαι απόλυτα.

 

 

Κεφ. ζ΄ στίχος 13

 

«Και ιδών αυτήν ο Κύριος εσπλαγχνίσθη δι' αυτήν και είπε προς αυτήν, Μη κλαίε».

 

Απάντηση

 

Η ευσπλαχνία είναι στοιχείο του Θεού. Επιβάλλεται να έχουμε σπλάχνα Χριστού ώστε όταν βλέπουμε την θλίψη και το αδιέξοδο που έχει προκαλέσει ο διάβολος στον συνάνθρωπό μας, να σπεύδουμε με το ασθενοφόρο (σπλάχνα) και να ενεργούμε ώστε να ελευθερώνουμε τους συνανθρώπους μας από τα δεσμά του πονηρού και από την αρνητική κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

 

Κεφ. ζ΄ στίχος 19

 

 «Και προσκαλέσας ο Ιωάννης δύο τινάς των μαθητών αυτού, έπεμψε προς τον Ιησούν λέγων, Συ είσαι ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκώμεν;»

 

Απάντηση

 

Το να δεις το πνεύμα του Θεού να κατεβαίνει και να ακούσεις την φωνή του Θεού η οποία τόνισε στον Ιωάννη, ότι ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός εις τον οποίον ευηρεστήθην και μετέπειτα να ρωτάς αν αυτός είναι ο ερχόμενος σημαίνει ότι πρέπει να προσευχόμαστε να μην έρθει ο πειρασμός παραπάνω από αυτόν που δυνάμεθα να αντέξουμε. Μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν.

Αν ο Θεός τώρα θελήσει να δοκιμαστούμε τουλάχιστον να μην τον αρνηθούμε. Χρειάζεται σοφία ώστε να μην έρθουμε σε αδιέξοδο και δοκιμαστούμε παραπάνω απ’ ότι δυνάμεθα να αντέξουμε, ώστε να αποφύγουμε τις δοκιμασίες που θα μας φέρουν σε αδιέξοδο και άρνηση ως προς τον Χριστό. Αμήν.

 

 

 

Κεφ. ζ΄ στίχος 24

 

«Αφού δε αναχώρησαν οι απεσταλμένοι του Ιωάννου, ήρχισε να λέγη προς τους όχλους περί του Ιωάννου, Τι εξήλθετε εις την έρημον να ίδητε; κάλαμον υπό ανέμου σαλευόμενον;».

 

Απάντηση

 

Κάλαμος υπό ανέμου σαλευόμενος ομοιάζει ο άνθρωπος όπου η αφιέρωσή του και η προσωπικότητά του μετακινούνται (αλλάζουν) ανάλογα με τα ερεθίσματα (καλέσματα) τα οποία ενεργούν (δέχεται) γύρω του, αποδεικνύοντας ότι Θεό δεν έχει κατ’ ελάχιστον. Πρέπει να γίνουμε ιδεώδεις άνθρωποι με αρχές Χριστού όπως ο Χριστός ο οποίος ούτε κατ’ ελάχιστο παρέκκλινε της αποστολής του και της νουθεσίας του Πατέρα του. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

Κεφ. ζ΄ στίχος 30

 

«Οι δε Φαρισαίοι και οι νομικοί ηθέτησαν εις εαυτούς την βουλήν του Θεού, μη βαπτισθέντες υπ' αυτού».

 

 

Απάντηση

 

Η αθέτησης γίνεται διότι δεν γνωρίζεις τον Θεό και τον τρόπο που εργάζεται το σχέδιο σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους. Όμως δια της ειλικρινούς μετανοίας έρχεται ο φωτισμός ώστε μετέπειτα ο αγιασμός να λάβει χώρα δια των έργων της μετανοίας, τα οποία έργα θα μας ζωοποιήσουν εις το εκατονταπλάσιο ώστε να γίνουμε κληρονόμοι των επαγγελιών του Θεού και των δωρεών αυτού. Μετέπειτα γίνεται υιοθεσία του τρόπου σωτηρίας του Θεού και όχι αθέτηση αυτού. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

 

Κεφ. ζ΄ στίχοι 33 – 34

 

«33 Διότι ήλθεν Ιωάννης ο Βαπτιστής μήτε άρτον τρώγων, μήτε οίνον πίνων και λέγετε Δαιμόνιον έχει.

34 Ήλθεν ο Υιός του ανθρώπου τρώγων και πίνων και λέγετε, Ιδού άνθρωπος φάγος και οινοπότης, φίλος τελωνών και αμαρτωλών».

 

Απάντηση

 

Ήρθε ο Θεός δια της ορθόδοξης εκκλησίας στον ελλαδικό χώρο η οποία δεν τρώγει, δεν πίνει και οι άνθρωποι την αποστρέφονται. Ήρθε η Φωνή Θεού τρώγων και πίνων με ελεύθερες αντιλήψεις στηριζόμενες στην χάρη του Θεού και οι άνθρωποι δεν θέλουν να ακούσουν, δυστυχώς οι πάντες δικαιολογούνται με προφάσεις όπως έχω δουλειά, έχω υποχρεώσεις κ.λ.π. Τι θα κάνει ο Θεός; Χρειάζεται να συνέλθουμε ώστε να αρπαχτούμε υπό του Θεού και να ζούμε στα σκηνώματά του και τώρα και πάντα και εις τους αιώνες τους άπαντες. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

 

 

 

Κεφ. ζ΄ στίχος 38

 

«Και σταθείσα πλησίον των ποδών αυτού οπίσω κλαίουσα, ήρχισε να βρέχη τους πόδας αυτού με τα δάκρυα και εσπόγγιζε με τας τρίχας της κεφαλής αυτής και κατεφίλει τους πόδας αυτού και ήλειφε με το μύρον».

 

Απάντηση

 

Όταν ο Θεός αποκαλύψει τον Υιόν του ή τον απεσταλμένο του σε έναν άνθρωπο ή πολλούς τότε η μετάνοια, η συγκίνηση, η αγάπη συναρπάζουν και ξεχειλίζουν ώστε ο άνθρωπος αυτός ουσιωδώς να τιμά τον Θεό Πατέρα, τον Υιό του Θεού και τον απεσταλμένο του Θεού. Φυσική συνέπεια η χάρη του Θεού να ευλογεί τα ενδόμυχα της ψυχής του μετανοούντα ώστε από εκείνη την ημέρα μέχρι την ημέρα του Κυρίου να υπηρετεί ο άνθρωπος αυτός Θεό, Υιό και απεσταλμένο καθώς και τον λαό του Θεού με ανεκλάλητη χαρά χωρίς να έρχεται κορεσμός στην αγάπη αυτή. Αν δεν συμβαίνουν τα ανωτέρω τότε σημαίνει ότι ο Θεός δεν απεκάλυψε ακόμη εις εμάς το σωτήριο σχέδιό του ώστε να μετέχουμε σε αυτό ως κληρονόμοι, συγκληρονόμοι και συμμέτοχοι της απείρου κάλους δόξης του. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

Κεφ. ζ΄ στίχος 39

 

«Ιδών δε ο Φαρισαίος ο καλέσας αυτόν, είπε καθ' εαυτόν, λέγων, Ούτος, εάν ήτο προφήτης, ήθελε γνωρίζει τις και οποία είναι η γυνή, ήτις εγγίζει αυτόν, ότι είναι αμαρτωλή».

 

Απάντηση

 

Οι Φαρισαίοι και όσοι τους ακολουθούν δεν κρίνουν την δικαία κρίση του Θεού αλλά την κατ’ όψιν κρίση των ανθρώπων, η οποία προέρχεται μέσα από την κοινωνική θέση που κατέχει κάποιος με φυσική συνέπεια να μην δύνανται ποτέ μα ποτέ λόγω της κρίσης και της καταλαλιάς να εισέλθουν στην άπειρη σοφία του Θεού. Η οποία σοφία Θεού σώζει δια της ειλικρινούς μετανοίας δικαίους και αδίκους. Έτσι, μη εννοώντας την χάρη του Θεού στηριζόμενοι μόνο στον νόμο αυτού, χάνουν τον προσανατολισμό τους έναντι Θεού και ανθρώπων. Που να καταλάβει ένας πνευματικός κατά κόσμο ότι ο Θεός ευαρεστείται και ενεργεί με έναν αγράμματο ή έναν αμαρτωλό μετανοούντα ο οποίος έχει μηδέν πνευματικούς ή κοσμικούς κύκλους, τον οποίον μάλιστα τον γεμίζει με σοφία Θεού ώστε οι πάντες να υποκλίνονται σε αυτόν και τον Θεό που παρουσιάζει. Αμήν.

 

 

Κεφ. ζ΄ στίχοι  44 – 47

 

«44 Και στραφείς προς την γυναίκα, είπε προς τον Σίμωνα, Βλέπεις ταύτην την γυναίκα; Εισήλθον εις την οικίαν σου, ύδωρ δια τους πόδας μου δεν έδωκας αύτη δε με τα δάκρυα έβρεξε τους πόδας μου και με τας τρίχας της κεφαλής αυτής εσπόγγισε

45 Φίλημα δεν μοι έδωκας αύτη δε, αφ' ης εισήλθον, δεν έπαυσε καταφιλούσα τους πόδας μου.

46 Με έλαιον την κεφαλήν μου δεν ήλειψας αύτη δε με μύρον ήλειψε τους πόδας μου

47 Διά τούτο, σοι λέγω, συγκεχωρημέναι είναι αι αμαρτίαι αυτής αι πολλαί διότι ηγάπησε πολύ εις όντινα δε συγχωρείται ολίγον, ολίγον αγαπά».

 

Απάντηση

 

Πολλοί στηρίζουν την σωτηρία τους μόνο στο ότι λέγονται χριστιανοί αποφεύγοντας τα έργα της μετάνοιας. Ας μην ξεγελιόμαστε, χρειάζεται να έχουμε και να παρουσιάζουμε έργα αγάπης στον Θεό και στον συνάνθρωπό μας (όπως έκανε εδώ η γυναίκα αυτή η οποία τίμησε τον Χριστό). Πως άνθρωπέ μου για την πολυτέλειά σου και για την κοιλία σου εργάζεσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ και δεν μπορείς να αφιερώσεις λίγο χρόνο για την πρόοδο του συνανθρώπου σου και για την ίδρυση της βασιλείας του Θεού στην γη;

Εδώ βλέπουμε ότι και ο πιο αμαρτωλός όταν μετανοήσει ειλικρινά παρουσιάζοντας μετέπειτα έργα αγάπης δύναται να εισέλθει στην πρόνοια, στην αγάπη και στην προστασία του Θεού, τελευταία στην σοφία αυτού η οποία θα του εξασφαλίσει ζωή καθώς ουράνια και επίγεια αγαθά. Άρα, όποιος αγαπάει πολύ τα έργα της αγάπης θα τον φέρουν στο θρόνο του Θεού, όποιος αγαπάει λίγο χωρίς έργα αλλά μόνο με τα λόγια και το ότι ζει είναι ευλογία μεγάλη και καλά θα κάνει να δοξάζει μέρα νύχτα τον δημιουργό Θεό. Αυτός που εργάζεται για την πρόοδο την δική του, για την δόξα την δική του, για τα συμφέροντα τα δικά του δεν είναι άνθρωπος, γι’ αυτό λέω ότι και το ότι ζει είναι και αυτό πολύ. Άνθρωπος είναι αυτός που εργάζεται εις όλη του τη ζωή για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου. Ο Κύριος είπε: όστις θέλει να σώση την ζωήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν  και όστις απολέση την ζωή αυτού ένεκεν εμού και του ευαγγελίου, θέλει ευρεί αυτήν. Πρέπει να πιστέψουμε ώστε να τρέξουμε κοντά στον Θεό, μετέπειτα αυτός να χαράξει το μέλλον μας γιατί μέλλον χωρίς Θεό δεν έχουμε. Προσοχή! Αμήν.

 

 

Κεφ. ζ΄ στίχος 48

 

«Και είπε προς αυτήν, Συγκεχωρημέναι είναι αι αμαρτίαι σου».

 

Απάντηση

 

Οι ανίατες ασθένειες και τα μεγάλα πάθη θεραπεύονται όταν τα έργα

της μετανοίας είναι ουσιαστικά ως προς τον Θεό και τις εντολές αυτού. Άρα, ο Θεός επεμβαίνει και συγχωρεί την αμαρτία και την ασθένεια η οποία ασθένεια προήλθε εκ της αμαρτίας ή του πάθους, θεραπεύοντας έτσι τον ασθενή. Αμήν.

 

 

Κεφ. ζ΄ στίχος 50

 

«Είπε δε προς την γυναίκα, Η πίστις σου σε έσωσεν ύπαγε εις ειρήνην».

 

Απάντηση

 

Η πίστη των έργων σώζει ψυχή εκ θανάτου και φέρνει άπειρες ευλογίες στον πιστεύσαντα. Σήμερα ο κόσμος έχει μια πίστη που λέγεται σκιώδης πίστη χωρίς έργα μετανοίας. Χρειάζεται ζώσα πίστη, η οποία ενεργοποιεί πνεύμα και σώμα προς επίτευξη στόχων που μέχρι χτες ήτο αδιανόητο εις εμάς να πραγματοποιηθούν. Ο Κύριος τονίζει: Εάν έχητε πίστιν ως κόκκον σινάπεως, θέλετε ειπεί προς το όρος τούτο, μετάβηθι εντεύθεν εκεί και θέλει μεταβή. Ακόμη και πας όστις ζη και πιστεύει εις εμέ, δεν θέλει αποθάνει εις τον αιώνα. Πιστεύεις τούτο; Άρα, αν συμβαίνουν στραβά στην ζωή μας είναι διότι ο Θεός δεν ζει μέσα μας, ώστε δια της σοφίας του και της ζώσης πίστεως να απεγκλωβίσει τον εαυτό μας και τους γύρω μας από την φθορά, από τον θάνατο, από την μιζέρια, από την πτώχεια του πνεύματος και σώματος. Αμήν. Ζώσα πίστη και αγώνας πάνω στο θέλημα του Θεού για να αποκτηθεί.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  η΄

 

 

 

Κεφ. η΄ στίχος 1

 

«Και μετά ταύτα διήρχετο αυτός πάσαν πόλιν και κώμην, κηρύττων και ευαγγελιζόμενος την βασιλείαν του Θεού και οι δώδεκα ήσαν μετ' αυτού».

 

Απάντηση

 

Το ευαγγέλιο της βασιλείας το κήρυξε πρώτος ο Χριστός. Αυτός το έφερε και είναι αυτό το οποίο κάνει τον άνθρωπο Θεό, εικόνα του Θεού του αοράτου, κληρονόμο, συγκληρονόμο και συμμέτοχο της μεγάλης δόξης του Θεού. Όταν ο Κύριος ανελείφθη το ευαγγέλιο της βασιλείας μετατράπηκε σε ευαγγέλιο τύπου, κάνοντας τους ανθρώπους χριστιανούς στα λόγια, στα έργα όμως να παραμένουν ειδωλολάτρες.

Πέρασαν δυο χιλιάδες χρόνια και το ευαγγέλιο της βασιλείας κηρύττεται πάλι σήμερα δια της Φωνής Θεού ώστε ο Θεός δια του Παρακλήτου να δημιουργήσει λαό, ο οποίος να πληρεί τις προϋποθέσεις ώστε ο άνθρωπος να γίνει κληρονόμος Θεού, συγκληρονόμος Χριστού και συμμέτοχος της ουρανίου και επιγείου δόξης του. Οι φάσεις που χαρακτηρίζουν το ευαγγέλιο της βασιλείας είναι τέσσερις:

Η πρώτη φάση είναι το αδιαίρετο. Δυστυχώς σήμερα όλοι οι χριστιανοί διαφωνούν και στο τέλος διαιρούνται, ποτέ δεν ακούστηκε ότι δυο εκκλησίες χριστιανικές ενώθηκαν ή δυο σωματεία χριστιανικά ή δυο οργανώσεις χριστιανικές. Ο λόγος που διαιρούνται είναι τα συμφέροντα και οι προσωπικές φιλοδοξίες. Εμείς που ανήκουμε στην Φωνή Θεού δεν θα χωριζόμαστε για κατ’ ουδέν λόγον. Ο πνευματικός μου πατέρας έλεγε: να σέβομαι την άποψη οποιαδήποτε και αν είναι, την θρησκευτική συνείδηση και την ελευθερία του συνανθρώπου μου. Αυτό είναι αρκετό ώστε να μην χωριζόμεθα, αρκεί να το καταλάβουμε και να το εφαρμόσουμε.

Η δεύτερη φάση είναι της συνοχής. Για να πετύχουμε την συνοχή μεταξύ μας ως λαός Θεού θα πρέπει να ερευνούμε τον λόγο του Θεού, ώστε να βρούμε εκείνα τα στοιχεία τα οποία μας συνέχουν. Αν τον λόγο του Θεού που είναι χάρη και έλεος τον δογματίσουμε δια του νόμου και όχι δια της χάριτος, τότε γινόμαστε αιτία να γκρεμίσουμε το οικοδόμημα του Θεού που είναι η αγάπη με τα στοιχεία της που αναφέρονται στον ύμνο της αγάπης. Ακόμη γκρεμίζουμε τους καρπούς, γκρεμίζουμε την σταυρική θυσία του Χριστού και τελευταία το μέγα έλεος. Χρειάζεται προσοχή! Ο Κύριος στην προσευχή που έκανε ενώπιον των μαθητών του προτού εισέλθει στο εκούσιο πάθος του τόνισε τα εξής: Πάτερ άγιε, τήρησον αυτούς εν τω ονόματί σου ω δέδωκάς μοι, ίνα ωσιν εν καθώς ημείς. Ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο έχουν ξεχωριστή προσωπικότητα και ξεχωριστά έργα να επιτελέσουν όμως το έργο τους στηρίζεται στην αγάπη και στην σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Ο Πατέρας που είναι η σιωπή έκανε την παρουσία του στον Μωυσή δίνοντας εις αυτόν τις δέκα εντολές, ο Υιός που είναι ο λόγος έκανε την παρουσία του στον Ιησού τον Ναζαρηνό, ο οποίος εγεννήθη δια Πνεύματος Αγίου αφού είναι Υιός Θεού και φανέρωσε δια του λόγου και δια των έργων του τον τρόπο σωτηρίας. Το Άγιο Πνεύμα κάνει την παρουσία του με πολλούς τρόπους. Ξεκίνησε με την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος και την παρουσία του στους αποστόλους. Μετέπειτα δια των Αγίων Πατέρων, σήμερα δια της Φωνής Θεού σαλπίζοντας τους νόμους και τις εντολές του Θεού προς σωτηρία ψυχής και σώματος.

Η Τρίτη φάση του ευαγγελίου της βασιλείας είναι το ολοκληρωμένο. Όλα τα χριστιανικά δόγματα απέρριψαν το δικαίωμα του ανθρώπου να ζήσει και του μετέδωσαν την πίστη ότι πρέπει να πεθάνει και να πάει στον ουρανό, όπου εκεί είναι ο παράδεισος και εκεί θα αναπαύεται ο άνθρωπος σαν σκιά, πνεύμα με τον Θεό. Μα ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών αλλά ζώντων. Ο Χριστός πέθανε για να μην πεθάνουμε εμείς, πλήρωσε τον δικό μας θάνατο με τον δικό του. Εμείς για ποιο λόγο να πεθάνουμε αφού ο Θεός είναι Θεός ζώντων; Αφού ο Χριστός αναστήθηκε, για ποιο λόγο τα παιδιά του να πεθαίνουν; Δεν θα πρέπει να πεθαίνουν. Η πίστη του θανάτου που μας έχουν βάλει, αυτή μας πεθαίνει και δεύτερον η αμαρτία. Αν πετάξουμε την πίστη του θανάτου και βγάλουμε την αμαρτία σε λεπτομέρεια από τη ζωή μας τι λέτε δεν θα ζήσουμε; Πρώτος ο σοφός Σολομών αποκάλυψε ότι, ο Θεός ουκ εποίησε θάνατο ουδέ τέρπεται έπ’ απωλεία ζώντων και σωτήριοι αι γενέσεις του κόσμου και ουκ εστιν εν αυταίς φάρμακον ολέθρου ουδέ άδου βασίλειον επί γης, φθόνος δε διαβόλου θάνατος εισήλθε εις τον κόσμο.

Ο Κύριος μετέπειτα φανέρωσε δια του αψευδούς στόματός του τα εξής: ο πιστεύων εις εμέ καν αποθάνη ζήσεται, τονίζω καν αποθάνη ζήσεται δια της πρώτης ανάστασης, η οποία θα γίνει για τους εν κυρίω κοιμηθέντες, συνεχίζει και πας ο ζων και πιστεύων εις εμέ ου μη αποθάνη εις τον αιώνα. Πιστεύεις τούτο; Χρειάζεται πίστη. Αυτή η πίστη του θανάτου που έχουμε πρέπει να φύγει και να έρθει η ζώσα πίστη του Θεού στην ζωή μας, της ζωής, της αφθαρσίας με αποτέλεσμα η θετική πίστη και η ειλικρινή προσπάθεια να κυριεύσει τον εσωτερικό μας και εξωτερικό μας κόσμο. Ο άνθρωπος ότι σκέφτεται μπορεί να το φέρει στην ζωή του, αρκεί να το πιστέψει και να το εργαστεί. Αν δεν ήθελε ο Θεός δεν θα σκεφτόμασταν τίποτα από όλα αυτά, αφού τα σκεφτόμαστε το θέλει, η προσπάθεια λοιπόν απομένει.

Ο απόστολος Παύλος δια Πνεύματος Αγίου μετέπειτα φανέρωσε: ιδού μυστήριον υμίν λέγω. Πάντες ου κοιμηθησόμεθα, πάντες δε αλλαγησόμεθα, εν ατόμω, εν ριπή οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπιγγι, σαλπίσει γαρ και οι νεκροί εγερθήσονται άφθαρτοι και ημείς αλλαγησόμεθα. Δει γαρ το φθαρτόν τούτο ενδύσασθαι αφθαρσίαν και το θνητόν τούτο ενδύσασθαι αθανασίαν. Όταν δε το φθαρτόν τούτο ενδύσηται αφθαρσίαν και το θνητόν τούτο ενδύσηται αθανασίαν, τότε γενήσεται ο λόγος ο γεγραμμένος, Κατεπόθη ο θάνατος εις νικος. Που σου, θάνατε, το νικος; που σου, θάνατε, το κέντρον; το δε κέντρον του θανάτου η αμαρτία, η δε δύναμις της αμαρτίας ο νόμος. Ο νόμος γεννά την αμαρτία διότι είναι ανεφάρμοστος, όμως με την χάρη και το μέγα έλεος του Θεού δυνάμεθα να περάσουμε της αμαρτίας και να νικήσουμε το νόμο, ώστε η αμαρτία να πάψει να λειτουργεί μέσα μας και να μας φέρνει η χάρη του Θεού την σοφία ώστε να καταργήσουμε την φθορά και το θάνατο.

Η τέταρτη φάση του ευαγγελίου της βασιλείας είναι αυτή που περιέχει όλες τις προηγούμενες φάσεις και είναι απαραίτητο όλα τα παιδιά που ανήκουν ουσιαστικά στην Φωνή Θεού να κυοφορούν μέσα τους όλα τα ανωτέρω. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν. 

 

 

Κεφ. η΄ στίχος 2

 

«Και γυναίκες τινές, αίτινες ήσαν τεθεραπευμέναι από πνευμάτων πονηρών και ασθενειών, Μαρία η καλούμενη Μαγδαληνή, εκ' της οποίας είχον εκβή επτά δαιμόνια».

 

Απάντηση

 

Όσες γυναίκες ή άντρες ή παιδιά εκτιμούν το έργο του Θεού που έκανε μέσα τους σπεύδουν να τον υπηρετήσουν. Είναι πολλοί οι οποίοι ευεργετούνται και μετέπειτα ξεχνούν να αποδώσουν έστω και ένα ευχαριστώ. Χρειάζεται προσοχή, ώστε να μην κατεχόμεθα υπό του δαιμονίου της αχαριστίας αλλά να αξιοποιούμε σωστά τα πράγματα και να γινόμεθα και εμείς ευεργέτες όπως ο ευεργέτης Χριστός που μας έσωσε. Θυμόμαστε τους δέκα λεπρούς, ούτε ευχαριστώ εκτός από έναν δεν γύρισαν να πουν. Εύχομαι να μην έχουμε τέτοιους ανθρώπους στην Φωνή Θεού.

 

 

 

Κεφ. η΄ στίχος 5

 

«Εξήλθεν ο σπείρων δια να σπείρη τον σπόρον αυτού και ενώ έσπειρεν, άλλο μεν έπεσε παρά την οδόν και κατεπατήθη και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγον αυτό».

 

Απάντηση

 

Ο σπείρων είναι ο Χριστός, η οδός είναι οι σκληροί άνθρωποι που έχουν σαν θεωρία το ου με πείσεις και αν με πείσεις, τα πετεινά είναι οι μέριμνες οι οποίες κατατρώγουν τον σπόρο του Θεού που υπάρχει στην οδό ώστε να μην μπορεί να αναπτυχθεί.

 

 

 

Κεφ. η΄ στίχος 6

 

«Άλλο δε έπεσεν επί την πέραν και αναφυέν, εξηράνθη, διότι δεν είχεν ικμάδα».

 

Απάντηση

 

Όταν ο σπόρος πέφτει στο πετρώδες μέρος πάει να πει ότι κάποιος άνθρωπος θέλει τον Θεό στην ζωή του όμως δεν έχει γύρω του περιβάλλον με ικμάδα ώστε να τον βοηθήσει να αξιοποιήσει τον λόγο του Θεού και έτσι χάνεται ο σπόρος. Το περιβάλλον να γνωρίζουμε παίζει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξή μας θετική ή αρνητική. Αν είναι σκληρό σαν πέτρα πολύ δύσκολα αναπτύσσεται ο σπόρος του Θεού, αν όμως είναι καλοπροαίρετο ο σπόρος θα αναπτυχθεί στο εκατονταπλάσιο. Ακόμη η σκλήρυνση συντελείται πολλές φορές και μέσα μας. Ο λόγος το σύστημα του κόσμου το οποίο εισήλθε από παιδικής ηλικίας βιαίως στην ζωή μας. Μάλιστα μας έχει καταβάλλει τόσο πολύ που δεν δύναται τίποτε αγαθό, θεϊκό να αναπτυχθεί. 

 

 

 

 

Κεφ. η΄ στίχος 7

 

«Και άλλο έπεσεν εις το μέσον των ακανθών και συμφυτρώσασαι αι άκανθαι, απέπνιξαν αυτό».

 

Απάντηση

 

Ο σπόρος που έπεσε εις το μέσον των ακανθών συμβολίζει τον άνθρωπο που δέχεται τον λόγο όμως τα προβλήματα, οι μέριμνες, οι σπουδές, οι υποχρεώσεις, ο κόσμος τον πνίγει τον σπόρο και χάνεται.    

 

 

Κεφ. η΄ στίχος 8

 

«Και άλλο έπεσεν επί την γην την αγαθήν και αναφυέν, έκαμε καρπόν εκατονταπλασίονα. Ταύτα λέγων, εφώναζεν, Ο έχων ώτα δια να ακούη, ας ακούη».

 

Απάντηση

 

Ο σπόρος όμως που βρήκε καλή γη αναπτύχθηκε εκατονταπλάσια. Η καλή γη είναι ο άνθρωπος που είναι καλοπροαίρετος, θετικός στο θέλημα του Θεού όταν το ακούει και σπεύδει χωρίς αναστολές πετάγοντας τα πάντα στον κάλαθο των αχρήστων ώστε να αξιοποιήσει τον Θεό μέσα του. Θυμόμαστε όλοι εκείνον που βρήκε ένα θησαυρό σε ένα χωράφι και πούλησε ότι είχε για να αγοράσει τον αγρό εκείνον. Αυτός είναι η καλή γη όπου τον σπόρο τον αναπτύσσει αμέσως χωρίς αναβολές, δικαιολογίες κ.λ.π.

 

 

Κεφ. η΄ στίχος 16

 

«Ουδείς δε λύχνον ανάψας, σκεπάζει αυτόν με σκεύος ή θέτει υποκάτω κλίνης αλλά θέτει επί του λυχνοστάτου, δια να βλέπωσι το φως οι εισερχόμενοι».

 

Απάντηση

 

Είναι πολλοί άνθρωποι που βλέπουν και εννοούν τον λύχνο, τον Χριστό και την διδασκαλία του και λόγω του ότι φοβούνται να τον ομολογήσουν τον κρύβουν ώστε να μην φαίνεται στους ανθρώπους. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι διότι φοβούνται μήπως ερωτηθούν από το κοντινό τους περιβάλλον. Όποιος ντρέπεται για τον λύχνο, τον Χριστό που φώτισε την ζωή του και ο Χριστός θα ντραπεί για αυτόν, μη γένοιτο! Χρειάζεται θάρρος και απόφαση ώστε να μην ντραπούμε για την νέα ζωή που μας δείχνει ο Χριστός να ακολουθήσουμε, ώστε μέσω αυτής της νέας ζωής να γίνουμε λύχνος και να ιστάμεθα μέσα στις κοινωνίες των ανθρώπων στον λυχνοστάτη που είναι η σοφία, η μετάνοια, η αναγέννηση, η εφαρμογή. Αμήν.

 

 

Κεφ. η΄ στίχος 18

 

«Προσέχετε λοιπόν πως ακούετε διότι όστις έχει θέλει δοθή εις αυτόν και όστις δεν έχει και εκείνο το οποίον νομίζει ότι έχει, θέλει αφαιρεθή απ' αυτού».

 

Απάντηση  

 

Όποιος έχει αγάπη, χαρά, φιλοξενία, ειρήνη, σοφία, Θεό θα του δοθούν περισσότερα όπως καρποί, χαρίσματα, σημεία, ζωή αιώνιο. Όποιος τώρα νομίζει ότι έχει, το νομίζει έρχεται από κοσμικούς τίτλους και αδιαφορεί στο να πολλαπλασιάσει ότι έχει συν Θεό, θα χάσει και αυτό που έχει. Ο τρόπος που χάνεται είναι η φθορά, η ασθένεια, το γύρας, ο θάνατος. Έτσι χάνεται η σοφία του κόσμου όταν αδιαφορείς να την ενώσεις με την σοφία του Θεού.

 

 

Κεφ. η΄ στίχος 21

 

«Ο δε αποκριθείς είπε προς αυτούς, Μήτηρ μου και αδελφοί μου είναι ούτοι, οι ακούοντες τον λόγον του θεού και πράττοντες αυτόν».

 

Απάντηση

 

Η οικογένεια του Θεού είναι όσοι ακούν τον λόγο του και τον καρποφορούν. Άρα και η οικογένεια η δική μας θα πρέπει να είναι όλοι όσοι δέχονται τον ζώντα Θεό και καταβάλλουν αγώνες στο να τον έχουν πάντα στην ζωή τους. Η κοσμική οικογένεια είναι ενωμένη μέχρι τον τάφο, η πνευματική οικογένεια όμως είναι ενωμένη μετά του Θεού στους αιώνες τους άπαντες. Άρα, θα πρέπει να καταβάλλουμε προσπάθεια να αναγεννήσουμε την σαρκική οικογένεια ώστε να μην μας χωρίζει τίποτε. Η απόφασή μας να υπηρετήσουμε Θεό και η αγάπη μας θα τους αναγεννήσει. Ο λόγος που ο Θεός ζητάει οι πάντες να αναγεννηθούν είναι διότι θα μπορέσουν μέσα από το κάλεσμα του Χριστού να εξελίξουν τον εαυτό τους και να συλλάβουν την αλήθεια, ώστε ο ένας να μην γίνεται βάρος στον άλλον και να μην καταργεί την ελευθερία και την προσωπικότητα του άλλου. Η αναγέννηση θα φέρει πραγματικές ευλογίες και θα ενώσει την σαρκική οικογένεια με την πνευματική, ώστε όλα τα μέλη να διάγουν υπό του πνεύματος του Θεού με στόχο την επίτευξη των επαγγελιών του Θεού μέσα τους και γύρω τους. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

 

Κεφ. η΄ στίχος 24

 

«Προσελθόντες δε εξύπνισαν αυτόν, λέγοντες, Επιστάτα, επιστάτα, χανόμεθα. Ο δε σηκωθείς επετίμησε τον άνεμον και την ταραχήν του ύδατος και έπαυσαν και έγεινε γαλήνη».

 

 

Απάντηση

 

Να προσέξουμε ώστε τον Θεό να μην τον βάζουμε για ύπνο αδιαφορώντας για την πνευματική μας αναγέννηση, διότι όταν έρθουν κύματα θα πρέπει να τον ξυπνήσουμε. Αν είναι κοντά έχει καλώς αν όμως τον έχουμε βγάλει από την ζωή μας για μεγάλο χρονικό διάστημα τότε θα είναι δύσκολο την ώρα του πειρασμού ή της δοκιμασίας να τον συναντήσουμε ώστε να μας βοηθήσει. Ενθυμήστε τις δέκα παρθένες που οι πέντε ήταν μωρές λόγω της πνευματικής τεμπελιάς και οι άλλες πέντε ήτο σοφές λόγω της δραστηριότητας που φρόντιζαν να έχουν μετά του Θεού. Πρέπει καθημερινά να ενεργούμε πάνω στην μελέτη, στην προσευχή, στο κήρυγμα, στην μετάνοια, στην αναγέννηση ώστε ο Θεός να είναι πάντα μέσα μας ξύπνιος. Ο αγώνας αυτός θα διεξάγεται συνέχεια στην ζωή μας μέχρι να πούμε όπως ο Παύλος δεν ζω πλέον εγώ, ζη δε εν εμοί Χριστός. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

Κεφ. η΄ στίχος 25

 

«Είπε δε προς αυτούς, Που είναι η πίστις σας; Και φοβηθέντες εθαύμασαν, λέγοντες προς αλλήλους, Τις λοιπόν είναι ούτος, ότι και τους ανέμους προστάζει και το ύδωρ και υπακούουσιν εις αυτόν».

 

Απάντηση

 

Το πόσο Θεό έχουμε μέσα μας ή πόση πίστη θα φανεί την ώρα της δοκιμασίας. Το πόσο αγάπη έχουμε θα φανεί την ώρα που όλοι θα μας αποστρέφονται και θα μας κατηγορούν. Το πόσο χαρά έχουμε θα φανεί την ώρα που δίπλα μας ή μέσα μας θα υπάρχουν δυσκολίες και πως θα τις αντιμετωπίσουμε. Το πόσο ταπείνωση έχουμε θα φανεί την ώρα που τα πάντα θα είναι στα πόδια μας κ.λ.π.

 

 

Κεφ. η΄ στίχος 29

 

«Διότι προσέταξεν εις το πνεύμα το ακάθαρτον να εξέλθη από του ανθρώπου επειδή προ πολλών χρόνων είχε συναρπάσει αυτόν και εδεσμεύετο με αλύσεις και εφυλάττετο με ποδόδεσμα και διασπών τα δεσμά εφέρετο υπό του δαίμονος εις τας ερήμους».

 

Απάντηση

 

Το πνεύμα το ακάθαρτο εισέρχεται σιγά σιγά στον άνθρωπο. Πρώτα βάζει τον φόβο, μετά το παράπονο, μετά τον εγωισμό, μετά την πονηρία, μετά τον θυμό, μετά το ψέμα, μετά την κρίση, μετά την κατάκριση, μετά την πνευματική τεμπελιά, μετά σε βάζει να κατηγορείς τους ανθρώπους και τελευταία να κατηγορείς και τον ίδιο το Θεό. Ύστερα το ακάθαρτο πνεύμα φέρνει τα ψυχολογικά προβλήματα, μετέπειτα την απομόνωση και τελευταία τον θάνατο ψυχής και σώματος. Όταν έχουμε άγνοια του θελήματος του Θεού δυνάμεθα με ένα γεγονός που θα μας ταράξει την ζωή μας, την καθημερινότητά μας να επιτρέψουμε στο ακάθαρτο πνεύμα να εισέλθει μέσα μας. Πάντως και το περιβάλλον που γεννιόμαστε παίζει καθοριστικό ρόλο όταν το διέπει ασοφία, άθελά του βάζει μέσα μας πολλά ακάθαρτα πνεύματα τα οποία ταράσσουν την ζωή μας συνέχεια, μη γένοιτο! Πάντως η αναγέννηση την οποία παρουσιάζει και παρέχει στα παιδιά της η Φωνή Θεού αποκλείει τον δαιμονισμό.

Με την ενέργειά του αυτή ο Κύριος φανέρωσε ότι οι πάντες πρέπει να καταλάβουν ότι ο διάβολος υπάρχει και όπου μπει καταστρέφει τα πάντα.

 

 

Κεφ. η΄ στίχος 33

 

«Εξελθόντα δε τα δαιμόνια από του ανθρώπου, εισήλθον εις τους χοίρους και ώρμησεν η αγέλη κατά του κρημνού εις την λίμνην και απεπνίγη».

 

Απάντηση

 

Φανταστείτε τι δαιμόνια έχει μέσα του ένας άνθρωπος που όταν εισέλθουν σε ένα ζώο του δημιουργούν σύγχυση, τρέλα, ενώ ο άνθρωπος μπορεί να έχει λεγεώνες να φορά την γραβάτα και να λέει ότι είναι ο κύριος τάδε.

Πολλοί νομίζουν ότι ο διάβολος δεν υπάρχει σε αυτούς όμως θέλω να πληροφορήσω ότι ο διάβολος δεν είναι κάποιος με κέρατα ή κόκκινα μάτια. Ο διάβολος έχει στοιχεία τα οποία είναι η ζήλια, το ψέμα, ο εγωισμός, η κρίση, η πονηρία, ο φόβος, ο θυμός, η στενοχώρια, η υλοφροσύνη, η άγνοια του λόγου του Θεού καθώς περιαυτολογία, έπαινος του περιβάλλοντος, ευθιξία, παράπονο, προπέτεια, δικαιολογία κ.λ.π. Ποιος δεν έχει λοιπόν μέσα του λεγεώνες διότι το καθένα από αυτά έχει πολλά παράγωγα. Είναι πολλοί που φαίνονται ειρηνικοί, εξυπηρετικοί, χαμογελαστοί και μέσα τους βράζει ο διάβολος. Κύριος λοιπόν ή κυρία δεν είναι αυτός που φοράει γραβάτα εξωτερικά ενώ μέσα του ζει στο βούρκο της αμαρτίας αλλά αυτός που φοράει μεν γραβάτα εξωτερικά αλλά έχει μέσα του τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τους καρπούς, τα σημεία, τον ύμνο της αγάπης. Ο Κύριος λεγόταν Κύριος διότι δια των στοιχείων του Πατέρα του κυριαρχούσε του πονηρού ο οποίος δεν μπορούσε να εισέλθει μέσα του κατ’ ελάχιστον. Αν θέλουμε να είμεθα κύριοι να έχουμε τα στοιχεία του Κυρίου μας στην ζωή μας.

Θέλω να ξέρετε ότι όταν κάποιος έχει ένα μεγάλο δαιμόνιο βγαίνει και έξω του και έτσι βλέποντάς το μπορούμε να το αποφύγουμε. Να προσέξουμε, εδώ χρειάζεται η διάκριση πνευμάτων ώστε να συλλαμβάνουμε αυτόν που έχει δισεκατομμύρια ταθισευμένα μικρούλια δαιμονιάκια μέσα του ενώ έξω είναι με το χαμόγελο στα χείλη. Τα οποία δαιμόνια με την κατάλληλη ευκαιρία τα εκτοξεύει προς πάσα κατεύθυνση κάνοντας τους πάντες να απορούν και να λένε, μα αυτός ήτο ένας πολύ καλός και πολύ ήσυχος άνθρωπος.

Σήμερα ο κόσμος στηρίζεται στα χρήματα. Φανταστείτε όταν οι απαιτήσεις των ανθρώπων μεγαλώσουν και οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές δηλαδή δεν έχουν να πληρώσουν μισθούς, συντάξεις, τι θα συμβεί. Αν στηρίζονταν όμως στον Χριστό δεν θα συνέβαινε τίποτε διότι οι μαθητές του Χριστού έχουν αγάπη κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Προσοχή, μετάνοια, υπομονή, αγώνας, αναγέννηση. Γένοιτο Αμήν.                 

 

 

Κεφ. η΄ στίχος 37

 

«Και άπαν το πλήθος της περιχώρου των Γαδερηνών παρεκάλεσαν αυτόν να αναχωρήση απ' αυτών, διότι κατείχοντο υπό μεγάλου φόβου αυτός δε εμβάς εις το πλοίον υπέστρεψεν».

 

Απάντηση

 

Το παθαίνουν πολλοί όταν γνωρίζουν τον εαυτό τους, απελπίζονται και φοβούνται να ακολουθήσουν τον Χριστό διότι δεν μπορούν να αποχωριστούν τα πάθη και τα δαιμόνιά τους, όπως ο νέος που ήταν πλούσιος σφόδρα ο οποίος δεν ακολούθησε τον Χριστό διότι είχε κτήματα πολλά και δεν ήθελε να τα απαρνηθεί. Όποιος όμως έχει προορισμό σωτηρίας θα πέσει με τα μούτρα στον αγώνα του αγιασμού, ώστε να ελευθερώσει τον εαυτό του από τον διάβολο και τα δαιμόνια που κατάφερε να εισάγει εις αυτόν. Αν δεν έχει προορισμό σωτηρίας αδιαφορεί κάνοντας ότι δεν βλέπει, μη γένοιτο! Αγώνα λοιπόν και όχι αποφυγή γιατί θα έρθει ώρα που θα κλάψουμε πικρά.

 

 

Κεφ. η΄ στίχος 44

 

«Πλησιάσασα όπισθεν, ήγγισε το άκρον του ιματίου αυτοί και παρευθύς εστάθη η ρύσις του αίματος αυτής».

 

Απάντηση

 

Όταν έχεις πίστη ακόμη και στο να αγγίξεις κάποιον που πιστεύεις ότι είναι του Θεού ενεργεί έτσι ώστε να απαλλαγείς από οποιαδήποτε νόσο γι’ αυτό η πίστη ενεργεί σε όλους τους λαούς και σε όλες τις θρησκείες. Το θέμα είναι η πίστη μας να κινείται δια αγάπης ενεργουμένης, το οποίο εύχομαι εις όλους εμάς. Η μεγάλη πίστη των θαυμάτων θέλει μεγάλη αφιέρωση καθώς και μεγάλη ταπείνωση. Αμήν.

 

 

Κεφ. η΄ στίχος 45

 

«Και είπεν ο Ιησούς, Τις μου ήγγισε; Και ενώ ηρνούντο πάντες, είπεν ο Πέτρος και οι μετ' αυτού, Επιστάτα, οι όχλοι σε συμπιέζουσι και σε συνθλίβουσι και λέγεις, Τις μου ήγγισεν;»

 

Απάντηση

 

Όποιος έχει πίστη έχει ενέργεια την οποία όποιος του την πάρει δύναται να το καταλάβει. Είναι σαν να έχεις ένα ποτήρι νερό και κάποιος να το ήπιε. Η πίστη δεν είναι άμορφη ή αόρατη αλλά ορατή και ενεργή για όποιον την έχει. Έτσι, δύναται ο άνθρωπος αυτός να καταλαβαίνει αν έχει πίστη την οποία την χρησιμοποιεί ενάντια του εχθρού βοηθώντας τους συνανθρώπους του και τον εαυτό του. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

Κεφ. η΄ στίχος 50

 

«Ο δε Ιησούς ακούσας απεκρίθη προς αυτόν, λέγων, Μη φοβού μόνον πίστευε και θέλει σωθή».

 

Απάντηση

 

Όταν δεν έχεις ουσιαστικά Θεό στο πρώτο εμπόδιο που θα παρουσιαστεί θα τα χάσεις πόσο μάλλον να πεθάνει το παιδί σου, σε κυριεύει φόβος. Ο φόβος έχει κόλαση και ο φοβούμενος δεν έχει αγάπη, δεν έχει πίστη, δεν έχει λογική. Ο φόβος του προκαλεί σύγχυση.

Η ζώσα πίστη θα μας βγάλει στον ουρανό. Το θάρρος και η απόφαση είναι ο υψιπέτης αετός, ο οποίος θα μας ενώσει με τον ζώντα Θεό ώστε δια του αγιασμού να αποκτήσουμε δυνάμεις οι οποίες θα μας εξασφαλίσουν ειρήνη κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.  

 

 

 

Κεφ. η΄ στίχος 51

 

«Και ότε εισήλθεν εις την οικίαν, δεν αφήκεν ουδένα να εισέλθη, ειμή τον Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην και τον πατέρα της κόρης και την μητέρα».

 

Απάντηση

 

Γιατί ο Κύριος πήρε τους τρεις αυτούς μαθητές; Ο λόγος διότι αυτοί δεν είχαν καθόλου μα καθόλου αμφιβολία για τις ενέργειες του Κύρίου τους. Άρα, πρέπει και εμάς σήμερα να μας συντροφεύουν στο έργο που επιτελούμε μόνο άνθρωποι οι οποίοι το πιστεύουν ως αληθινό έργο του Θεού. Μόνο με αυτή την πίστη πολλών ανθρώπων σε ένα στόχο συντελείται το θαύμα. Γένοιτο, γένοιτο αμήν. Κύριε, στείλε άξιους και καλούς εργάτες στην Φωνή Θεού ώστε δια μέσω αυτών να γίνει το θαύμα στο ανθρώπινο γένος. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

 

Κεφ. η΄ στίχος 56

 

«Και εξεπλάγησαν οι γονείς αυτής ο δε παρήγγειλεν εις αυτούς, να μη είπωσιν εις μηδένα το γεγονός».

 

Απάντηση

 

Όταν ένας άνθρωπος είναι ταπεινός κρύβει τα μικρά και τα μεγάλα θαύματα που επιτελεί ο Θεός στην ζωή του, διότι δεν θέλει να κάνει προβολή (εγωισμός). Άλλο είναι να σε διαφημίζει ο Θεός και άλλο να αυτοπροβάλλεσαι. Όταν όμως έχεις εγωισμό και το πιο μικρό αγαθό έργο να κάνεις βγαίνεις και το διατυμπανίζεις ώστε να προβληθείς. Μη γένοιτο!

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  θ΄

 

 

 

Κεφ. θ΄ στίχος 1

 

«Συγκαλέσας δε τους δώδεκα μαθητάς αυτού, έδωκεν εις αυτούς δύναμιν και εξουσίαν κατά πάντων των δαιμονίων και να θεραπεύωσι νόσους».

 

Απάντηση

 

Ο τρόπος να διώχνεις δαιμόνια και να θεραπεύεις νόσους ξεκινάει πρώτα από τον εαυτό σου. Δηλαδή πρέπει πρώτα να γνωρίσεις τον εαυτό σου ώστε με την δύναμη του Θεού και τις κατάλληλες πνευματικές αποφάσεις να διώξεις τα δαιμόνια από μέσα σου. Η θεραπεία νόσων ξεκινάει και αυτή από μέσα σου αφού πρώτα έχεις θεραπεύσει τον εαυτό σου από διάφορες νόσους. Και τα δυο είναι εξουσία η οποία δίνεται από τον Θεό. Το αποτέλεσμα είναι οι ευχαριστίες που λαμβάνεις από τους ανθρώπους, οι οποίοι φανερώνουν δια του λόγου τους ότι ο Θεός ενήργησε δια μέσω σου ώστε αυτοί να θεραπευθούν πνευματικά αλλά και σωματικά.

Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα πνευματικού αγώνα και επίγνωσης του θελήματος του Θεού (ταπείνωση) σου δίδεται η εξουσία ώστε με ένα λόγο να διώχνεις δαιμόνια που έχουν εγκλωβίσει συνανθρώπους σου και επίσης με ένα λόγο σου να θεραπεύεις ασθενείς. Κύριε κάνε όλοι να φτάσουμε την ημέρα αυτή ώστε το κάθε παιδί που ανήκει στην Φωνή Θεού να αυτοθεραπεύεται και να θεραπεύει και τους γύρω του πνευματικά και σωματικά.

 

 

Κεφ. θ΄ στίχος 2 

 

«Και απέστειλεν αυτούς δια να κηρύττωσι την βασιλείαν του Θεού και να ιατρεύωσι τους ασθενούντας».

 

Απάντηση

 

Η βασιλεία του Θεού κηρύττεται με τα λόγια τα οποία εξέρχονται εν δυνάμει και διακατέχονται από σοφία Θεού συναρπάζουσα. Το βασικότερο όμως όλων είναι η ζωή μας, αυτή πρέπει να κηρύττει Χριστό εν δυνάμει. Όταν τα λόγια μας και τα έργα μας φανερώνουν Χριστό τότε οι άνθρωποι θα τρέξουν να μας αγκαλιάσουν και το ευαγγέλιο του Χριστού θα κηρύττεται εν δυνάμει. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

Κεφ. θ΄ στίχος 3

 

«Και είπε προς αυτούς, Μη βαστάζετε μηδέν εις την οδόν, μήτε ράβδους, μήτε σακκίον, μήτε άρτον, μήτε αργύριον, μήτε  να έχητε ανά δύο χιτώνας».

 

Απάντηση

 

Πρώτον, ο λόγος που ο Κύριος τους είπε να μην έχουν φορτωμένα πάνω τους υλικά αγαθά είναι για μα μην δίνουν στόχο σε ληστές οι οποίοι παραμόνευαν παντού.

Ο δεύτερος λόγος είναι διότι είναι άξιος εκείνος που κηρύττει με θυσία το ευαγγέλιο της βασιλείας να λαμβάνει τα αναγκαία από αυτούς που ακούν και δέχονται τα μυστήρια της βασιλείας. Διότι είναι άξιος ο εργάτης του μισθού αυτού.

 

 

Κεφ. θ΄ στίχος 5

 

«Και όσοι δεν σας δεχθώσιν, εξερχόμενοι από της πόλεως εκείς, αποτινάξατε και τον κονιορτόν από των ποδών σας δια μαρτυρίαν κατ' αυτών».

 

Απάντηση

 

Όποιος δεν δέχεται τον απεσταλμένο του Θεού που φέρνει σοφία, αναγέννηση, ειρήνη, ταπείνωση, αγάπη, Χριστό δεν δέχεται τον Θεό διότι ο Θεός είναι τα ανωτέρω και πολλά άλλα. Άπειρες ευλογίες θα λάβει όποιος δεχτεί τον απεσταλμένο, όποιος όμως δεν τον δέχεται πάει να πει ότι δεν δέχεται τον Θεό. Φυσική συνέπεια στον οίκο εκείνο να αλωνίζει ο διάβολος, η διαμάχη, η έριδα, τα συμφέροντα, το ψέμα, οι πονηρίες, ο εγωισμός και λοιπά δαιμόνια. Το μόνο που απομένει να λάβει η οικία αυτή στη συνέχεια είναι να διαλυθεί, κονιορτό θα λάβει. Μη γένοιτο να μην δεχτούμε τον απεσταλμένο στην ουσία τον Θεό. Ο απεσταλμένος εκείνη την ώρα γίνεται ουσιωδώς αντί Θεού στον άνθρωπο που επισκέπτεται ο Θεός.

 

 Κεφ. θ΄ στίχος 13

 

« 13 Και είπε προς αυτούς, Δότε σείς εις αυτούς να φάγωσιν. Οι δε είπον, Ημείς δεν έχομεν πλειότερον παρά πέντε άρτους και δύο ιχθύας, εκτός εάν υπάγωμεν ημείς και αγοράσωμεν τροφάς δι' όλον τον λαόν τούτον. 14 Διότι ήσαν ως πεντακισχίλιοι άνδρες».

 

Απάντηση

 

Α) Ο Κύριος ήξερε πόσο φαγητό είχαν οι μαθητές και ότι δεν μπορούσαν να δώσουν τόσο φαγητό σε τόσους ανθρώπους. Όμως ο Κύριος φανερώνει εδώ δια του λόγου του ότι ήτο απλός και έκανε και αστεία, έπαιζε καμιά φορά με τους μαθητές του αφού γνώριζε πολύ καλά ότι οι μαθητές δεν είχα τόσο πολύ φαγητό.

Β) Αν οι άνδρες ήταν πέντε χιλιάδες με τα γυναικόπαιδα θα ήταν δέκα ή και δέκα πέντε χιλιάδες κόσμος. Για να έχουν τόσα χρήματα να ταΐσουν τόσο κόσμο, αφού είπαν οι μαθητές να πάνε να αγοράσουν τρόφιμα, πάει να πει ότι θα είχαν ταμείο. Τα χρήματα που τα έβρισκαν αφού δεν δούλευαν; Σίγουρα θα ήταν προσφορές ανθρώπων όπου πήγαιναν ο Κύριος και οι μαθητές και τους έδιναν χρήματα όσοι τους αγαπούσαν, ώστε να μπορούν να συνεχίζουν το ανθρωποσωτήριο έργο τους χωρίς να εργάζονται και να χάνουν πολύτιμο χρόνο.

Σήμερα είναι πολύ δύσκολο οι άνθρωποι να εκτιμήσουν την δωρεά του Θεού την οποία έφερε στην ζωή τους, ώστε μετέπειτα και αυτοί που ευεργετήθηκαν από τον Θεό να ευεργετήσουν αυτόν που τους ευεργέτησε. Με αποτέλεσμα η αφιέρωσή του να είναι πιο μεγάλη, πιο ουσιαστική, πιο ευλογημένη με θεϊκές και υλικές επεμβάσεις προς δόξα Θεού και σωτηρία του κόσμου.

 

 

Κεφ. θ΄ στίχος 17

 

«Και έφαγον και εχορτάσθησαν πάντες και εσηκώθη το περισσεύσαν εις αυτούς εκ των κλασμάτων, δώδεκα κοφίνια».

 

Απάντηση

 

Πολλοί τα περισσεύματα τα πετούν, τα περιφρονούν, θέλουν συνέχεια φρέσκο φαγητό διότι είναι καλομαθημένοι. Το σωστό είναι να μαζεύουμε τα περισσεύματα γιατί έτσι κερδίζουμε χρόνο ειδικά οι μητέρες ώστε να τον χρησιμοποιήσουν τον χρόνο αυτό για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου ή προς αναγέννησή τους. Αυτοί που υπηρετούνται από την νοικοκυρά του σπιτιού να δέχονται τα περισσεύματα αν την αγαπούν ώστε να την ξεκουράζουν. Ακόμη, κάνοντας καλή χρήση των περισσευμάτων κάνουμε οικονομία στα χρήματα τα οποία μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε διαφορετικά για άλλες ανάγκες ή για την δόξα του Θεού. Αμήν.

 

 

Κεφ. θ΄ στίχος 19

 

«Οι δε αποκριθέντες είπον, Ιωάννην τον Βαπτιστήν άλλοι δε Ηλίαν άλλοι δε, ότι ανέστη τις των αρχαίων προφητών».

 

Απάντηση

 

Όταν υπάρχει κάποιος άνθρωπος που εξαγγέλλει την νέα πορεία των ανθρώπων ή των χριστιανικών εθνών, ώστε να είναι ουσιαστικά κατά Θεό δεν μπορείς αν δεν έχεις αποκάλυψη Θεού να διαπιστώσεις το ποιος είναι και έτσι δημιουργείται σύγχυση. Βλέπεις όμως ότι εξαγγέλλει τη σοφία του Θεού και έτσι μένεις κοντά του. Στο τέλος του έργου του θα καταλάβεις το ποιος είναι εκτός αν ο Πατέρας αποκαλύψει την αποστολή νωρίτερα σε έναν ή περισσότερους ανθρώπους.

 

 

Κεφ. θ΄ στίχος 23

 

«Έλεγε δε προς πάντας, Εάν τις θέλη να έλθη οπίσω μου, ας απαρνηθή εαυτόν και ας σηκώση τον σταυρόν αυτού καθ'  ημέραν και ας με ακολουθή».

 

Απάντηση

 

Αυτό είναι το πνεύμα του Κυρίου, δεν παρακαλά και δεν τάζει πανωπροίκια ίσα ίσα ζητά θυσία. Την θυσία που κάνει ο καθένας με το να τον ακολουθήσει εγκαταλείποντας τα πάντα και το έργο αγάπης που εργάζεται για την δόξα του Θεού και την σωτηρία των ανθρώπων φέρνουν την ευλογία και τον Θεό στο τέλος πολύ κοντά στον άνθρωπο που τον ακολουθεί με θυσία, κάνοντάς τον σκεύος εκλογής και κληρονόμο των πάντων. Εύχομαι όλοι να τον εμπιστευτούμε και να τον ακολουθήσουμε με χαρά. Στην αρχή θα μας φανεί δύσκολος ο δρόμος, όμως μετέπειτα είναι σίγουρο ότι η χαρά μας θα είναι ανεκλάλητη διότι μέσα μας θα ζει ο Θεός, θα ζει η χαρά, θα ζει η καρποφορία όλων των στοιχείων του Αγίου Θεού με αποκορύφωμα την σοφία του Θεού. Χρειάζεται απόφαση! Ο τολμών νικά! Γένοιτο, γένοιτο αμήν. Όσοι τον ακολούθησαν έγιναν αναμορφωτές του κόσμου και ευλογήθηκαν υπέρ κόρον κάνοντας μάλιστα και θαύματα μεγάλα. Νομίζω ότι αξίζει να δώσουμε αυτή την μικρή ζωούλα που έχουμε ώστε να την πάρουμε μεγάλη και παντοτινή αιώνια ζωή. Αμήν.

 

 

Κεφ. θ΄ στίχος 24

 

«Διότι όστις θέλει να σώση την ζωήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν και όστις απολέση την ζωήν αυτού ένεκεν εμού, ούτος θέλει σώσει αυτήν».

 

Απάντηση

 

Όλοι οι άνθρωποι μηδενός εξαιρουμένου πλην ελαχίστων περιπτώσεων αγωνίζονται ώστε δια της ύλης να δημιουργήσουν συνθήκες, οι οποίες θα τους εξασφαλίσουν μια άνετη ζωή και αν είναι δυνατόν μια ζωή που να είναι γεμάτη από ευλογίες υλικές. Ο Θεός όμως εδώ ζητά κάτι που δεν μπορεί εύκολα ένας άνθρωπος αν δεν έχει πνεύμα Θεού, σοφία Θεού να εννοήσει, ώστε να απολέσει την ζωή του ένεκεν του Θεού. Δηλαδή να μην έχουμε χρόνο για τίποτε άλλο παρά μέρα και νύχτα να ερευνούμε το λόγο του Θεού, ώστε να μάθουμε ποιο είναι το θέλημά του με αποτέλεσμα όταν το ανακαλύψουμε να αρχίσουμε αγώνα για να το εντάξουμε στην ζωή μας. Όταν η ζωή του Χριστού γίνει δική μας ζωή τότε είναι ασύγκριτες οι ευλογίες, οι δωρεές, τα χαρίσματα, ο πνευματικός και υλικός πλούτος, τέλος είναι ασύγκριτη η ζωή που θα έχουμε διότι θα είναι άπειρη, αθάνατη, γεμάτη σοφία Θεού, ζωή Θεού. Όμως ο άνθρωπος όταν γεννιέται συναντά την ύλη και δένεται τόσο πολύ με αυτή διότι είναι το πρωταρχικό στοιχείο που συναντά στην ζωή του και δυστυχώς δια της ύλης κλείνουν οι πόροι του πνεύματος ώστε να μην μπορεί να εννοήσει τις αξίες αυτού. Τις οποίες αξίες όταν τις εντάξει στην ζωή του θα του δοθούν όλες οι δωρεές και οι επαγγελίες (σεις πλιότερα τούτων θέλετε ποιήσει) με άπειρες ευλογίες.

Ο Κύριος είναι μέγα παράδειγμα. Δεν είχε χρόνο να τον διαθέσει παρά μόνο στο να κάνει το θέλημα του Πατέρα του. Οι ευλογίες που τον διακατείχαν ήταν άπειρες, χιλιάδες άνθρωποι ευλογούνταν με τον λόγο του. Νομίζω ότι αξίζει να πετάξουμε αυτή την ζωή που έχει πολύ ταλαιπωρία ώστε να φέρουμε την ζωή του Χριστού στην ζωή μας, η οποία θα μας παρέχει στο εκατονταπλάσιο τα αγαθά. Με λίγα λόγια ο Θεός ζητάει αφιέρωση διότι αυτή έχει τις αξίες και τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος και μόνο μέσω αυτής θα εννοήσουμε τις αξίες του πνεύματος. Πάντως όποιος εννοήσει τις αξίες του πνεύματος τρέχει να κλείσει οποιαδήποτε πόρτα άνοιξε στον κόσμο, το οποίο εύχομαι εις πάντας ημάς. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

Κεφ. θ΄ στίχος 25

 

«Επειδή τι ωφελείται ο άνθρωπος, εάν κερδήση τον κόσμον όλον, εαυτόν δε απολέση η ζημωθή;».

 

Απάντηση

 

Δεν θα ωφελήσει πουθενά διότι θα φτιάξεις περιουσία την οποία δεν θα μπορείς να χαρείς. Ο λόγος είναι διότι οι πονηριές, τα συμφέροντα, η διχόνοια, ο διάβολος, η ασθένεια, ο θάνατος ψυχής και σώματος θα λειτουργούν συνέχεια μέσα σου λόγω της έλλειψης αγιασμού και καθαρισμού. Τα στοιχεία αυτά θα σου φέρουν άπειρη στενοχώρια η οποία θα είναι αιώνια, μη γένοιτο!

Δεν χρειαζόμαστε πολλά για να ζήσουμε αρκεί να γίνουμε απλοί. Μάλιστα όταν γίνουμε απλοί θα έχουμε πολύ χρόνο ώστε να τον χρησιμοποιήσουμε στην μελέτη και στην προσευχή, αντλώντας από τον Άγιο Θεό χαρά ανεκλάλητη. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

Κεφ. θ΄ στίχος 26

 

«Διότι όστις επαισχυνθή δι' εμέ και τους λόγους μου, δια τούτον ο Υιός του ανθρώπου θέλει επαισχυνθή, όταν έλθη εν τη δόξη αυτού και του Πατρός και των αγίων αγγέλων».

 

Απάντηση

 

Είναι πολλοί που ντρέπονται να παρουσιάσουν τον Θεό, αυτό είναι εγωισμός μήπως σε κατηγορήσουν. Τι φοβάσαι άνθρωπε; Τι είσαι; Θεός είσαι; Βασιλιάς είσαι; Τι νομίζεις ότι είσαι και φοβάσαι μην σε κατηγορήσουν; Ο εγωισμός αυτός σίγουρα θα τον απολέσει τον άνθρωπο αυτό και όταν συναντήσει τον Χριστό εκείνος θα του πει δεν σε ξέρω. Φύγετε απ’ εμού οι κύνες και οι φάρμακοι, μη γένοιτο. Να ομολογούμε Χριστό με χαρά ώστε και αυτός με χαρά να μας ομολογεί στον Πατέρα του, ο οποίος θα κάνει αισθητή την παρουσία του στην ζωή μας με αγγέλους, με το Άγιο Πνεύμα, με τον Υιό του και με την παρουσία του. Εδώ ένας άνθρωπος βλέπει ένα όνειρο με την Παναγία ή με έναν άγιο και με χαρά το ομολογεί, που να δεις τον Θεό τον ίδιο. Να είμεθα σίγουροι ότι δεν θα πατάμε αλλά θα πετάμε από χαρά και από άπειρες ευλογίες, οι οποίες θα τρέχουν η μια πίσω από την άλλη. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

Κεφ. θ΄ στίχος 27

 

«Λέγω δε προς εσάς αληθώς, Είναι τινές των εδώ ισταμένων, οίτινες δεν θέλουσι γευθή θάνατον, εωσού ίδωσι την βασιλείαν του Θεού».

 

Απάντηση

 

Το αψευδές στόμα του Κυρίου φανέρωσε ότι κάποιοι που ήταν εκεί μαζί του δεν θα πεθάνουν μέχρι να ξανάρθει. Άρα, αυτοί είναι σήμερα 2000 χρονών και πλέον και όμως ζουν δίπλα μας αλλά δεν τους ξέρουμε. Ο λόγος είναι διότι η παχυλότητα της φθαρτής οράσεως που μας διέπει δεν μας παρέχει εκείνα τα στοιχεία ώστε να δούμε το άφθαρτο σώμα των ανθρώπων αυτών έστω και αν βρίσκονται δίπλα μας. Όταν όμως αναγεννηθούμε θα τους δούμε τους ανθρώπους αυτούς και θα γνωρίσουμε την δόξα του ζώντος Θεού που ενεργεί σε αυτούς τους ανθρώπους ώστε να ενεργήσει και σε εμάς. Στοιχείο γνωριμίας θα είναι ο αγιασμός, ο καθαρισμός, η κατάργηση της φθοράς και η κατάργηση του θανάτου που μας παροτρύνουν να ακολουθήσουμε. Κάποιος με ρώτησε, μετά θα πεθάνουν οι άνθρωποι αυτοί; Του απάντησα, φύσει αδύνατον. Ποιο θα είναι το όφελος του Θεού, ποιος θα είναι ο λόγος. Δεν γίνεται αυτό. Να ζήσεις 2000 χρόνια άφθαρτος και μετά να πεθάνεις. Αμήν.

Υπάρχει όμως για να το λέει ο Χριστός μια περίπτωση λόγω της εξουσίας αυτής της ζωής να έχει γίνει ο άνθρωπος αυτός από μεγάλο εγωισμό διάβολος. Ο Χριστός θα ελέγξει την βασιλεία του και αν υπάρχει τέτοιος άνθρωπος διάβολος θα πεθάνει. Μόνο αυτή η περίπτωση υπάρχει.

 

 

 

 

Κεφ. θ΄ στίχοι 30 – 31

 

«30 Και ιδού, άνδρες δύο συνελάλουν μετ' αυτού, οίτινες ήσαν Μωυσής και Ηλίας

31 οίτινες φανέντες εν δόξη, έλεγον τον θάνατον αυτού, τον οποίον έμελλε να εκπληρώση εν Ιερουσαλήμ».

 

Απάντηση

 

Γιατί παρουσίασε τον Μωυσή και τον Ηλία και όχι τον Αβραάμ ή τον Δαβίδ ή κάποιον άλλον; Ο Θεός είναι Θεός ζώντων και ουχί νεκρών. Αυτοί οι δυο αρπάχτηκαν στον πνευματικό ουρανό ζώντες και γι’ αυτό ο Θεός είχε ως συνοδεία ζώντες και όχι νεκρούς.

Η δόξα που φανερώθηκε (ο Μωυσής και ο Ηλίας) είναι η δόξα που αγωνιζόμαστε σήμερα να αποκτήσουμε, η οποία είναι ο καθαρισμός, ο αγιασμός, η ζωή του Χριστού η οποία εξαφανίζει όλα τα φθοροποιά στοιχεία από την ζωή μας, χαρίζοντάς μας μια πανευδαίμονη ζωή γεμάτη ανεκλάλητη χαρά. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

Κεφ. θ΄ στίχος 33

 

«Και ενώ αυτοί εχωρίζοντο απ' αυτού, είπεν ο Πέτρος προς τον Ιησούν, Επιστάτα καλόν είναι να ήμεθα εδώ και ας κάμωμεν τρείς σκηνάς, μιαν δια σε και δια τον Μωύσήν μιαν και μιαν δια τον Ηλίαν μη εξεύρων τι λέγει».

 

Απάντηση

 

Πολλοί πνευματικοί άνθρωποι σήμερα χτίζουν σκηνές. Πρέπει να καταλάβουμε ότι χρειάζεται να εργαζόμαστε μέρα νύχτα διότι δεν θα είμαστε μόνοι στην βασιλεία αλλά δια του αγώνος θα εισέλθουν εκατομμύρια άνθρωποι, γι’ αυτό αναφέρεται το (μη εξεύρων τι λέγει). Όχι προσωπικές βασιλείες αυτές καταργούνται αλλά η γενική βασιλεία θα μας εξασφαλίσει αιώνια τον Θεό μέσα μας και γύρω μας. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

 

 

Κεφ. θ΄ στίχος 35

 

«Και έγεινε φωνήν εκ της νεφέλης, λέγουσα, Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός αυτού ακούετε».

 

Απάντηση

 

Μέσα στην νεφέλη ήταν ο Θεός, ο Πατέρας ο οποίος ομιλούσε. Μέγα μυστήριο ο Θεός. Αφού μιλούσε ο Θεός από πού εξέρχονταν η φωνή; Τι είναι ο Θεός; Έχει φωνητικές χορδές, έχει εγκέφαλο, έχει σώμα; Δεν θα πρέπει να ερευνήσουμε ώστε να γνωρίσουμε την αλήθεια;

Μικρός άκουγα ότι ο Θεός δεν χωράει πουθενά, είναι μεγαλύτερος της δημιουργίας. Εδώ όμως κατεβαίνει στο όρος, άρα είναι μικρότερος της δημιουργίας. Πάντως ο κόσμος έγινε δια του λόγου του και όχι με τα χέρια του. Αν έγινε δια του λόγου του και αφού λέει ότι έκανε τον άνθρωπο κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση αφήνει να εννοηθεί ότι είναι μικρότερος της δημιουργίας όμως την διευθύνει πνευματικά δια του πνεύματός του, γι’ αυτό λέμε πνεύμα ο Θεός. Γι’ αυτό και ο Ιωάννης αναφέρει: Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι παρά τω Θεώ και Θεός είναι ο Λόγος.

Μια φορά στην Παλαιά Διαθήκη ο Μωυσής ζήτησε να τον δει. Ο Θεός του απάντησε, ου μη ιδης το πρόσωπό μου και ζήσεις. Άρα, έχει και πρόσωπο. Τι συμβαίνει; Όμως τον έβαλε ανάμεσα από δυο πέτρες και του είπε ότι θα σε αφήσω να δεις την πλάτη μου και πέρασε ο Θεός και ο Μωυσής τον είδε. Αν θέλουμε να τον δούμε, να τον εννοήσουμε, να τον γνωρίσουμε θα πρέπει να τον ζητήσουμε με ζήλο Χριστού και να εφαρμόζουμε τις εντολές του ώστε αυτός να έρθει να μας συναντήσει.

Ο Κύριος τόνισε, πνεύμα ο Θεός και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δει προσκυνείν. Άρα πρέπει να αναγεννηθούμε ώστε δια του Αγίου Πνεύματος να τον εννοήσουμε και να τον γνωρίσουμε τον Θεό Πατέρα.

Η απάντηση εδώ είναι προβληματισμός ο οποίος δημιουργεί σκέψη, η οποία σκέψη δημιουργεί έρευνα, η οποία έρευνα βρίσκει τον Θεό. Με αυτά που λέω να προβληματίσω θέλω ώστε να ερευνήσουμε. Αμήν.

 

 

 

 

 

 

Κεφ. θ΄ στίχος 40

 

«Και παρεκάλεσα τους μαθητάς σου δια να εκβάλωσιν αυτό, και δεν ηδυνήθησαν».

 

Απάντηση

 

Η ολιγοπιστία είναι αυτή η οποία εμπόδισε τους μαθητές. Η ολιγοπιστία διαλύεται με τον αγώνα της μελέτης του λόγου του Θεού και με την αδιάλειπτη προσευχή. Μάλιστα, η ομολογία αναπτύσσει δυνάμεις με την πάροδο του χρόνου ώστε στο όνομα του Χριστού να επιτελούμε θαύματα κατά πάντων των δαιμονίων. Χρειάζεται για να καταργήσουμε την ολιγοπιστία να αφιερωθούμε, ώστε να βρούμε χρόνο για την πνευματική μας αναγέννηση. Χρειάζεται να εξέλθουμε από τον κόσμο και να εισέλθουμε στο ατομικό μας αγιαστήριο, ώστε να βρούμε τις δυνάμεις εκείνες που μας επιτρέπουν να επιτελούμε θαύματα. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

Κεφ. θ΄ στίχος 48

 

«Και είπε προς αυτούς, Όστις δεχθή τούτο το παιδίον εις το όνομά μου, εμέ δέχεται και όστις δεχθή εμέ, δέχεται τον αποστείλαντά με διότι ο υπάρχων μικρότερος μεταξύ πάντων υμών, ούτος θέλει είσθαι μέγας».

 

Απάντηση

 

Μπορεί κατά κόσμο να είσαι μικρότερος όλων, όμως το θάρρος στο να αγαπάς τον Θεό αδιαφορώντας για όλα τα υπόλοιπα τα του κόσμου σε καθιστούν μέγα και γίνεται αιτία η αγάπη σου αυτή στο να σου αυξάνει τις πνευματικές ενέργειες έναντι Θεού και ανθρώπων προς σωτηρία. Στην αρχή θα κάνεις και λάθη, η αγάπη όμως μετράει ώστε μέσω του αγώνα σου και της σχετικής έρευνας στον λόγο του Θεού να σου εξασφαλίζει ο Θεός ζώσα πίστη και αγάπη ανυπόκριτη. Η οποία πίστη και αγάπη είναι απαραίτητη ώστε ο Θεός να δοξάζεται εξαιτίας σου σε μεγάλη ακτίνα της γης και να σώζεται ο κόσμος.

Η πίστη όμως και η αγάπη να ενεργεί στον άνθρωπο χωρίς να γίνεται η κατ’ ελάχιστη προβολή, ώστε να μπορεί να αποφύγει ο μικρότερος τον εγωισμό ο οποίος είναι εωσφορικόν στοιχείον και φέρνει την καταστροφή ψυχής σώματος.

Συμβουλή: ότι μας δώσει ο Θεός και όσο μεγάλη και αν είναι η αποστολή μας να μας διέπει ταπείνωση, ώστε να είμεθα ουσιαστικά οι μικρότεροι κατά Θεό και κόσμο. Αμήν.

 

 

Κεφ. θ΄ στίχος 50

 

«Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, Μη εμποδίζετε διότι όστις δεν  είναι καθ' ημών είναι υπέρ ημών».

 

Απάντηση  

 

Το εμπόδιο το προκαλεί ο φόβος και η ημιμάθεια που μας διακατέχει στον πνευματικό τομέα. Όταν φύγει ο φόβος φεύγει και το εμπόδιο. Μετέπειτα ο άνθρωπος αναπτύσσεται κατά Θεό και διασφαλίζει απόλυτη εμπιστοσύνη στο Πατέρα Θεό, ακολουθώντας τις εντολές του Θεού στην ζωή του τις οποίες ο Θεός φανέρωσε εις αυτόν. Όταν όμως κοιτάς να διορθώσεις την πορεία του άλλου θεωρώντας αυτή λάθος τότε φεύγεις της σοφίας του Θεού και της αποστολής σου, μάλιστα γίνεσαι εμπόδιο στο σχέδιο σωτηρίας του Πατέρα. Αυτό σε φέρνει σε αδιέξοδο και προβληματισμό, ο λόγος διότι λακτίζεις προς κέντρο και τα βάζεις λόγω της ημιμάθειας που σε διακατέχει με τον ζώντα Θεό. Προσοχή!

Χρειάζεται να έχουμε πίστη στις ενέργειες του Θεού και να τείνουμε καθ΄ ημέραν στην πνευματική μας αναγέννηση, η οποία θα μας εξασφαλίσει σοφία Θεού, πίστη και εμπιστοσύνη εις αυτόν. Χρειάζεται νυχθημερόν να ερευνάμε θετικά τα γεγονότα που εξελίσσονται γύρω μας, ώστε να συναντάμε δι’ αυτών την σοφία του Θεού. Ακόμη, χρειάζεται όταν δεν εννοούμε τα γεγονότα να ερευνάμε πέρα από τα συνηθισμένα δια Πνεύματος Αγίου.

Πολλοί φοβούνται να κάνουν το θέλημα του Θεού και δημιουργούν καλούπια γύρω τους. Τον φόβο αυτόν τον προκαλεί ο μέγιστος εγωισμός, ο οποίος δεν τους επιτρέπει να κινηθούν διαφορετικά φοβούμενοι την κατακραυγή του κόσμου. Έτσι, δημιουργούνται οι αιρέσεις, τα δόγματα κ.λ.π. Αυτοί που ανήκουν και κινούνται κάτω από τέτοια καλούπια δεν μπορούν να εννοήσουν το όποιος δεν είναι καθ΄ ημών είναι υπέρ’ ημών και πέφτουν σε κρίσεις και επικρίσεις.

Να κοιτάζουμε την αποστολή μας χωρίς να εμποδίζουμε ουδένα ώστε να εξασφαλίσουμε σωτηρία ψυχής και σώματος, βλέποντας με συμπάθεια τις θετικές ενέργειες των γύρων μας. Αμήν.  

 

 

 

Κεφ. θ΄ στίχοι 54 – 55

 

«54 Ιδόντες δε οι μαθηταί αυτού Ιάκωβος και Ιωάννης, είπον, Κύριε, θέλεις να είπωμεν να καταβή πύρ από του ουρανού και να αφανίση αυτούς, καθώς και ο Ηλίας έκαμε;

55 Στραφείς δε επέπληξεν αυτούς και είπε, Δεν εξεύρετε ποίου πνεύματος είσθε σεις».

 

Απάντηση

 

Για να καταλάβουμε ποιανού πνεύματος είμαστε είναι απλό. Εάν θυμώνουμε, εάν κρίνουμε, εάν ζηλεύουμε, εάν θέλουμε το κακό των συνανθρώπων μας, εάν όπου δεν μας δέχονται τους κατηγορούμε, εάν λέμε ψέματα, εάν έχουμε φόβο, εάν φωνάζουμε κ.λ.π. τότε να είμεθα σίγουροι ότι είμαστε αυστηρού πνεύματος (πονηρού πνεύματος). Εάν όμως λοιδορούμενοι ουκ αντιλοιδορούμε, απειλούμενοι ουκ απειλούμε, εάν έχουμε αγάπη, ταπείνωση, ζώσα πίστη, χαρά, ενδιαφέρον για τους άλλους, την ειρήνη του Χριστού, την αγάπη του Θεού, εάν τηρούμε τις εντολές του Θεού, εάν σεβόμεθα την πορεία των συνανθρώπων μας κ.λ.π. τότε είμεθα του Θεού άνθρωποι και μέσα μας βασιλεύει το πνεύμα του Θεού (Άγιο Πνεύμα). Αμήν.       

 

 

Κεφ. θ΄ στίχος 56

 

«Διότι ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε να απολέση ψυχάς ανθρώπων, αλλά να σώση. Και υπήγον εις άλλην κώμην».

 

Απάντηση

 

Είναι πολλοί που ακούνε με χαρά τα του Θεού, τα οποία ο Θεός φροντίζει να μάθουν ώστε να εντάξουν στην σοφία τους την ζωή του Θεού. Όταν όμως μερικοί εννοούν το τι πρέπει να κάνουν και προς τα πού πρέπει να τείνουν, δυστυχώς τα συμφέροντά τους μπαίνουν εμπόδιο και δεν τους επιτρέπουν τον αγώνα του αγιασμού, ο οποίος συντελείται για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου. Έτσι, αρχίζουν να κατηγορούν και να λένε τι τα γνώρισα όλα αυτά, πω πω θα χάσω την κοσμική ζωή κ.λ.π. Έτσι αντί να κάνουν το θέλημα του Θεού το οποίο είναι δόξα δική τους διότι θα τους ανεβάσει πνευματικά με άπειρες ευλογίες γίνεται εις αυτούς κρίση, η οποία επιλογή τους αυτή τους κατακρίνει, τους καταδικάζει ώστε ο Θεός να απέχει ουσιαστικά από την ζωή τους. Πάντως, ο Θεός τα φανέρωσε στον καθένα μας με πρόθεση να σώσει τον κόσμο και όχι να τον κρίνει ή να τον καταδικάσει. Μόνοι μας λόγω της αποστροφής εις αυτόν δεν εννοούμε την μέγιστη αποστολή μας με αποτέλεσμα στο τέλος να την χάνουμε. Μη γένοιτο, προσοχή!

 

 

Κεφ. θ΄ στίχος 58

 

«Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, Αι αλώπεκες έχουσι φωλεάς, και τα πετεινά του ουρανού κατοικίας ο δε Υιός του ανθρώπου δεν έχει που να κλίνη την κεφαλήν».

 

Απάντηση

 

Η υπευθυνότητα που διακατείχε τον Κύριο έναντι του θελήματος του Θεού, του Πατέρα του δεν του επέτρεπε ώστε να μοιράσει την ζωή του λίγο για την δόξα του Θεού και λίγο για τις απολαύσεις του κόσμου. Εδώ αφήνει να εννοηθεί ότι όποιος θέλει να τον ακολουθήσει τον Χριστό χρειάζεται θυσία. Ο λόγος που χρειάζεται να εγκαταλείψουμε το σύστημα του κόσμου (όχι τον άνθρωπο) όσο το δυνατόν περισσότερο μπορεί ο καθένας ανάλογα τις υποχρεώσεις που έχει μέχρι να βρει τρόπο να μην έχει επαφή με αυτόν τον κόσμο, είναι διότι θα εξασφαλίσει χρόνο τον οποίον θα τον χρησιμοποιήσει ώστε να βρει τα μέσα εκείνα δια του ευαγγελίου που χρειάζεται να κτίσει μέσα του το άφθαρτο, αθάνατο, γεμάτο ευλογία οικοδόμημα του Θεού. Το έχω ψάξει και δυστυχώς δεν δύναται ουδείς αν δεν αποστραφεί το σύστημα του κόσμου, όχι τους ανθρώπους το τονίζω αυτό, να βρει ουσιαστικά χρόνο ώστε να καταργήσει από μέσα του όλα τα φθοροποιά στοιχεία που περιβάλλουν το σύστημα αυτό και που αντλούνται μέσα από κει καθημερινά. Αυτός είναι ο λόγος που ο Κύριος τόνισε στον άνθρωπο αυτόν να ξεχάσει τις απολαύσεις αν θέλει να τον ακολουθήσει.

Ο άνθρωπος του Θεού βρίσκεται σε έναν διαρκή πόλεμο με τον έτερο κακό εαυτό του και χρειάζεται να δίνει μάχες ώστε να τον εξουδετερώσει. Όταν τον εξουδετερώσει ας κάνει ότι θέλει, δεν κινδυνεύει. Ο Κύριος τόνισε, ζητείτε τα της βασιλείας του Θεού και ταύτα πάντα θέλουσι  σας προστεθή. Ο Θεός να είμεθα σίγουροι ότι θα μας κάνει ευτυχισμένους χωρίς ιδιαίτερους λόγους, αρκεί να υπάρχει στην ζωή μας Θεός. Αμήν.

 

 

 

Κεφ. θ΄ στίχοι 59 – 60

 

«59 Ειπεν δε προς έτερον, Ακολούθει μοι. Ο δε ειπεν, Κύριε, επίτρεψόν μοι απελθόντι πρώτον θάψαι τον πατέρα μου.

60 ειπεν δε αυτω, Αφες τους νεκρούς θάψαι τους εαυτών νεκρούς, συ δε απελθών διάγγελλε την βασιλείαν του Θεού».

 

 

 

Απάντηση

 

Ο λόγος που τον εμπόδισε ο Κύριος να τείνει προς αυτή την ενέργεια, να θάψει δηλαδή τον πατέρα του, κάτι πολύ απλό και φυσικό για εμάς που όποιος θα τολμούσε να μας εμποδίσει θα τον διώχναμε μακριά, είναι διότι ήθελε να τον προστατέψει τον άνθρωπο αυτόν από τους οικείους του οι οποίοι θα του λέγανε, ο πατέρας σου πέθανε τώρα εσύ πρέπει να αναλάβεις τις υποχρεώσεις του στο σπίτι, στο χωράφι, στους οικείους, στους συγγενείς κάτι πολύ φυσικό για εμάς. Όμως ο Θεός γνωρίζει ότι ο χρόνος πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την ουσιαστική αναγέννησή μας. Για να μπορέσει κάποιος να τακτοποιήσει όλα αυτά θα χρειαστεί μια ζωή με φυσική συνέπεια να εγκαταλείψει τον Χριστό, την αναγέννηση, την σοφία που θα του παρέχει ο Χριστός. Χρειάζεται προσοχή, αμήν. Ο Χριστός θέλει ο λαός του να έχει μια αποστολή, αυτή είναι να τείνει με όλες τις δυνάμεις του όπως ο στρατιώτης στη μάχη ώστε να ιδρύσει την βασιλεία του Θεού μέσα του και γύρω του. Για να ιδρύσεις την βασιλεία του Θεού μέσα σου και γύρω σου χρειάζεται πρώτα να την εννοήσεις ώστε δια της ομολογίας να την ιδρύσεις, υπηρετώντας αυτή πάσας τας ημέρας της ζωής σου. Άμα θέλουμε λοιπόν να ιδρύσουμε την βασιλεία χρειάζεται να κηρύξουμε την βασιλεία του Θεού με λογική Θεού, με θυσία Χριστού και με αυταπάρνηση (υπηρέτης Θεού), εργαζόμενοι με όλες τις δυνάμεις μας για τους στόχους μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

 

 

Κεφ. θ΄ στίχοι 61 – 62

 

«61 Ειπεν δε και έτερος, Ακολουθήσω σοι, Κύριε. Πρώτον δε επίτρεψόν μοι αποτάξασθαι τοις εις τον οίκον μου.

62 ειπεν δε προς αυτόν ο Ιησούς, Ουδείς επιβαλών την χείρα επ αροτρον και βλέπων εις τα οπίσω ευθετός εστιν τη βασιλεία του Θεού».

 

Απάντηση

 

Σκέφτηκα να απαντήσω. Τι να απαντήσω όμως που εδώ στους στίχους αυτούς είναι να τρελαίνεσαι; Ο Θεός εδώ λέει ότι αφού έλαβες το κάλεσμα, διότι από την ώρα που θα εννοήσεις και θα θέσεις στην ζωή σου τους στίχους αυτούς μόνο τότε δύνασαι να γίνεις κληρονόμος του ουράνιου πολιτεύματος, πάει να πει ότι είναι προσωπικό και δεν χρειάζεται να πεις ούτε γεια, ούτε εξηγήσεις να δώσεις για το τι κάνεις ακόμη και στους πιο κοντινούς σου ανθρώπους. Ενώ εμείς για να δικαιολογήσουμε ότι κάνουμε, μην μας κατακρίνουν ή μας θεωρήσουν αποσυνάγωγους δημιουργούμε σενάρια επιστημονικής φαντασίας, ώστε να μην μας παρεξηγήσουν οι γύρω μας που ακολουθούμε τον Χριστό. Τι μας νοιάζει αδερφάκια μου αγαπημένα τι θα πει ο κόσμος ή ο καθένας άνθρωπος; Στο Θεό θα δώσουμε εξηγήσεις μια μέρα και όχι στους συνανθρώπους μας, το θέλημα του Θεού να κάνουμε και όχι το θέλημα του καθενός. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να προσευχόμαστε για όσους είναι γύρω μας ώστε ο Θεός να τους καλέσει και όχι εμείς να τους παρακαλάμε. Όσοι τώρα γύρω μας έχουν καλή προαίρεση μπορούμε να τους καλέσουμε με αγάπη, με υπομονή, με θυσία. Ο Θεός καλεί ποικιλοτρόπως ή απευθείας ή με απεσταλμένο συνεργάτη του Θεού, σκεύος εκλογής αρκεί να μην περιφρονήσουμε το κάλεσμα. Όταν το δεχτούμε τότε θα γίνουμε και εμείς απεσταλμένοι, θα γίνουμε κληρονόμοι, συγκληρονόμοι και συμμέτοχοι του ουρανίου πολιτεύματος. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ι΄

 

 

 

Κεφ. ι΄ στίχος 1

 

«ΜΕΤΑ δε ταύτα διώρισεν ο Κύριος και άλλους εβδομήκοντα, και απέστειλεν αυτούς ανά δυο έμπροσθεν αυτού, εις πάσαν πόλιν και τόπον, όπου έμελλεν αυτός να υπάγη».

 

Απάντηση

 

Ο λόγος που ο Κύριος έστελνε δυο δυο τους μαθητές είναι γιατί χρειάζονταν ο ένας τον άλλον, ώστε ο ένας να στηρίζει τον άλλον και να τον βοηθά στον αγώνα του πορευθέντες. Εξάλλου ο Κύριος λέει, όπου δυο και τρεις συνηγμένοι εις το όνομά μου, εκεί είμαι εγώ εν τω μέσω αυτών. Εξάλλου στην εποχή του Χριστού οι συνθήκες ζωής δεν ήτο καλές, υπήρχαν παντού κίνδυνοι. Εκ των πραγμάτων έπρεπε λοιπόν να είναι δυο και παραπάνω στο πορευθέντες διότι αντιμετώπιζαν πολυποίκιλους κινδύνους.

Σήμερα οι συνθήκες ζωής είναι δημοκρατικές σε πολλές χώρες και οι κοινωνίες δεν ποιούν το κακό τουλάχιστον την ημέρα. Έτσι σήμερα δίνεται η δυνατότητα και ένας μόνος του να ξεκινήσει ώστε να γίνουν δυο ή τρεις ή δέκα ή εκατό ή χίλιοι ή πολλά εκατομμύρια αναγεννημένοι άνθρωποι. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

Κεφ. ι΄ στίχος 2

 

«Έλεγε λοιπόν προς αυτούς, Ο μεν θερισμός είναι πολύς, οι δε εργάται ολίγοι παρακαλέσατε λοιπόν τον Κύριον του θερισμού να αποστείλη εργάτας εις τον θερισμόν αυτού».

 

Απάντηση

 

Το κύριο αίτημα της προσευχής όλων των παιδιών σήμερα που ανήκουν ουσιαστικά στην Φωνή Θεού είναι να στείλει ο Θεός καλούς εργάτες οι οποίοι να ενδιαφέρονται για την δόξα του Θεού, την σωτηρία του κόσμου καθώς και την ίδρυση της βασιλείας του Θεού μέσα τους και γύρω τους. Και εμείς που είμεθα σήμερα στην Φωνή Θεού να φροντίσουμε ώστε και εμείς να μεταλλαχτούμε δια του Χριστού από ανάξιους σε άξιους εργάτες, ώστε να σπεύσουμε πρώτον να εννοήσουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού και δεύτερον να τείνουμε με όλες τις δυνάμεις στην πραγματοποίηση του θελήματος του Θεού, το οποίο εύχομαι εκ βάθους καρδίας εις όλους τους νέους μαθητές του Χριστού.

Με δυνάμεις και πνοή ζωής να τείνουμε προς τους στόχους μας, την οποία ζωή θα αντλούμε από την καθημερινή σχέση μας με τον Θεό με την μελέτη και την προσευχή.

Πολλοί δεν μελετούν και προσπαθούν με πνοή θανάτου η οποία έρχεται εκ της φιλοσοφικής πολυλογίας να πετύχουν στόχους που χρειάζονται μεγάλη αγάπη, μεγάλη πίστη, μεγάλη ταπείνωση. Χρειάζεται αφιέρωση την οποία δεν θα πρέπει να φοβόμαστε. Ο Κύριος τόνισε, όποιος απολέσει την ζωή του ένεκεν εμού και του ευαγγελίου αυτός θα την σώσει και όποιος φυλάξει την ζωή του, δώσει δηλαδή την ζωή του για τον κόσμο και το σύστημά του θα την χάσει. Ακόμη να τονίσω ότι ο Χριστός καλεί εργάτες όχι αρχηγούς, ούτε ποιμένες, ούτε δασκάλους, ούτε πολύξερους φιλόσοφους αλλά εργάτες. Όσοι θέλουν να γίνουν προϊστάμενοι, ποιμένες, αρχηγοί δεν ανήκουν στον Χριστό, δεν είναι του Χριστού. Ο εργάτης του Χριστού πρέπει να υπηρετεί Θεό και άνθρωπο χωρίς να αποβλέπει να γίνει αρχηγός. Όλα τα παιδιά της Φωνής Θεού πρέπει να είναι εργάτες, υπηρέτες. Αρχηγός εις αυτά τα παιδιά θα είναι ο Χριστός ο οποίος θα τους αποδίδει για την εργασία τους άπειρες υλικές και πνευματικές ευλογίες, οι οποίες θα ενισχύουν τον πνευματικό τους αγώνα προς επίτευξη των πνευματικών στόχων που ο Θεός ενέπνευσε εις αυτούς. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

Κεφ. ι΄ στίχος 3

 

«Υπάγετε ιδού, εγώ σας αποστέλλω ως αρνία εν μέσω λύκων».

 

Απάντηση

 

Το αρνί έχει την ικανότητα να διακατέχεται από ειρήνη, από αγαθό, δεν καταλαβαίνει τον κίνδυνο. Αυτά τα στοιχεία τα αποκτούν και οι ακολουθούντες τον Χριστό, όμως αυτοί δεν είναι αρνιά καταλαβαίνουν τον κίνδυνο γι’ αυτό αναφέρει ως αρνία. Δηλαδή ο Κύριος αναφέρεται υπό του προφήτη ότι εφέρθη ως αρνίο έμπροσθεν του κύροντος. Φυσικά είχε επίγνωση προς τα πού βάδιζε όμως δεν έφερνε αντίσταση, πήγαινε παντού διότι αυτό ήτο το θέλημα του Πατέρα του.

Οι λύκοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν επηρεαστεί από το σύστημα του κόσμου στους οποίους ο διάβολος εναπέθεσε μέσα τους στοιχεία όπως συμφέροντα, φιλοδοξίες, μίσος, φθόνο, ζήλια. Θα τους πλησιάζουμε λοιπόν με ειρήνη ως αρνία, εάν μας δεχτούν έχει καλώς εάν όχι θα φύγουμε δεν χρειάζεται να αντιδικούμε. Αμήν.

 

 

Κεφ. ι΄ στίχος 4

 

«Μη βαστάζετε βαλάντιον, μη σακκίον, μηδέ υποδήματα και μηδένα χαιρετήσητε κατά την οδόν».

 

Απάντηση   

 

Ο λόγος που δεν χρειάζεται να βαστούν αργύριο ή χρυσίο είναι να μην προκαλούν ανθρώπους κακούς, οι οποίοι έστω και για ένα ευρώ είναι έτοιμοι να σκοτώσουν. Απλά, ταπεινά να ενεργούμε στο πορευθέντες.

Ο λόγος που χρειάζεται να μην χαιρετήσουμε ουδένα είναι διότι ίσως μπλέξουμε και ξεφύγουμε από τον στόχο που ο Χριστός μας ανέθεσε. Με λίγα λόγια όχι συζήτηση με τον διάβολο. Προσοχή! Αμήν.

 

 

 

Κεφ. ι΄ στίχος 5

 

«Εις ήντινα δε οικίαν εισέρχησθε, πρώτον λέγετε, Ειρήνη εις τον οίκον τούτον».

 

Απάντηση

 

Ο Αρχηγός της ειρήνης σε στέλνει, ο Χριστός. Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε ως χαιρετισμό το ειρήνη εις τον οίκον τούτο. Η ειρήνη τώρα για να έρθει σε εμάς και να μεταδοθεί και στους γύρω μας χρειάζεται ουσιαστική αναγέννηση, ώστε να εννοήσουμε την ειρήνη που ο Χριστός αναφέρει. Θα χρειαστεί για να έχουμε την ειρήνη του Χριστού απόφαση και πολυχρόνιο αγώνα με τον έτερο κακό εαυτό μας. Όταν την αποκτήσουμε θα την μεταδώσουμε ώστε οι ευλογίες να πολλαπλασιαστούν εις το εκατονταπλάσιο. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

 

Κεφ. ι΄ στίχος 6

 

«Και εάν μεν ήναι εκεί υιός ειρήνης, θέλει αναπαυθή έπ’ αυτόν  η ειρήνη σας ει δε μη, θέλει επιστρέψει εις εσάς».

 

Απάντηση

 

Η ειρήνη φεύγει από τον θρόνο του Θεού και κατεβαίνει στον άνθρωπο του Θεού, ο οποίος αγωνίζεται δια αυτής κάνοντας το θέλημα του Θεού. Η οποία ειρήνη διακατέχεται από σοφία, χαρά, αφθαρσία. Μάλιστα ο άνθρωπος αυτός που την κατέχει δύναται να την φέρει και σε όποιον την δέχεται και την εννοεί, ώστε και αυτός στην συνέχεια να την αντλεί από τον θρόνο του Θεού και να την εναποθέτει σε όποιον την χρειάζεται. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

 

Κεφ. ι΄ στίχος 7

 

«Εν αυτή δε τη οικία μένετε τρώγοντες και πίνοντες τα παρ' αυτών διδόμενα διότι ο εργάτης είναι άξιος του μισθού αυτού μη μεταβαίνετε εξ οικίας εις οικίαν».

 

Απάντηση

 

Δεν είναι δυνατόν ένας εργάτης του Θεού, ένας απεσταλμένος του Θεού να εργαστεί με θυσία να σε οδηγήσει στον θρόνο του Θεού ώστε να αντλείς την σοφία του και να ευλογείσαι από αυτή εις όλη σου την ζωή, εξασφαλίζοντας μια ζωή γεμάτη Χριστό και εσύ να μην του δώσεις τα αναγκαία ώστε να ξεκινήσει καινούργια εργασία σε νέο οίκο, σε νέα πόλη, σε νέα χώρα. Πρέπει να ενισχύουμε τον εργάτη του Χριστού διότι είναι ο μόνος άξιος του μισθού αυτού.

Όσοι είναι πραγματικοί εργάτες οι οποίοι εργάζονται για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου να ενισχύονται υλικά από αυτούς που ζουν την αναγέννηση σήμερα στον οίκο τους, ώστε μια μέρα να γίνουν και αυτοί εργάτες του Θεού. Το περίσσευμα του ενός στο υστέρημα του άλλου. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν. 

 

 

 

Κεφ. ι΄ στίχος 9

 

«Και θεραπεύετε τους εν αυτή ασθενείς και λέγετε προς αυτούς, Επλησίασεν εις εσάς η βασιλεία του Θεού».

 

Απάντηση

 

Για να θεραπεύσεις αυτούς που σε δέχονται επειδή είσαι του Χριστού χρειάζεται πρώτα να έχεις βρει τον τρόπο να έχεις θεραπεύσει τον εαυτό σου. Εάν κηρύττεις τον Χριστό και δεν έχεις θεραπεύσει τον εαυτό σου χρειάζεται να ψάξεις περισσότερο, διότι δεν είναι δυνατόν να είσαι απεσταλμένος του Χριστού και να πάσχεις, κάτι φταίει. Ο πολυχρόνιος αγώνας μας έδειξε ότι η ταπείνωση απουσιάζει ή η πίστη είναι σκιώδης αντί για ζώσα. Ένα από τα δυο θα φταίει. Χρειάζεται λοιπόν να εντείνει ο πάσχων την προσπάθειά του ώστε ο Θεός να τον ελεήσει και η ταπείνωσή του να είναι ουσιαστική καθώς η πίστη να είναι ζώσα. Ο Χριστός αναφέρει, σημεία εις τους πιστεύσαντας στο τέλος του κατά Μάρκου ευαγγελίου. Αμήν.     

 

 

Κεφ. ι΄ στίχοι 10 – 12

 

«10 Εις ήντινα όμως πόλιν εισέρχησθε και δεν σας δέχωνται, εξελθόντες εις τας πλατείας αυτής, είπατε,

11 Και τον κονιορτόν όστις εκολλήθη εις ημάς εκ της πόλεως σας εκτινάσσομεν εις εσάς πλήν τούτο γινώσκετε, ότι επλησίασεν εις εσάς η βασιλεία του Θεού.

12 Σας λέγω δε, ότι εν τη ημέρα εκείνη ελαφροτέρα θέλει είσθαι η τιμωρία εις τα Σόδομα, παρά εις την πόλιν εκείνην».

 

Απάντηση

 

Αφού δεν δέχονται τον απεσταλμένο του Θεού είναι φυσική συνέπεια να μην δέχονται τον Θεό, διότι ο απεσταλμένος του Θεού είναι η φωνή του Θεού. Είναι η φωνή εκείνη η οποία όταν υιοθετηθεί θα εξασφαλίσει στους ανθρώπους αυτούς χαρά, αγάπη, αναγέννηση, σοφία, ζωή, Χριστό. Αφού λοιπόν και παρά την προσπάθεια του Θεού δια του απεσταλμένου δεν γίνει αποδεκτός τότε ο διάβολος, το κονιορτό θα λάβει χώρα στον οίκο, στο χωριό, στην πόλη, στην χώρα. Μη γένοιτο, αμήν.

 

 

Κεφ. ι΄ στίχος 16

 

«Όστις ακούει εσάς, εμέ ακούει και όστις αθετεί εσάς, εμέ αθετεί ο δε αθετών εμέ, αθετεί τον αποστείλαντά με».

 

Απάντηση

 

Οι απεσταλμένοι αναγνωρίζονται: 1) από την ελκυστική δύναμη του λόγου ο οποίος εξέρχεται εν δυνάμει. Πολυποίκιλος λόγος γεμάτος ενδιαφέρον, γεμάτος ζωή, γεμάτος σοφία, γεμάτος αγάπη, γεμάτος ζώσα πίστη και σοφία Θεού συναρπάζουσα, η οποία καταργεί όλα τα φθοροποιά στοιχεία που μας έχουν περιβάλλει και μας πλημμυρίζει ο λόγος τους με ελπίδα αναγέννησης, εξέλιξης και ζωής αιωνίου, 2) από το γαλήνιο, κρυστάλλινο, καθαρό, γεμάτο αισιοδοξία βλέμμα τους, 3) από την λάμψη του προσώπου τους η οποία λάμψη εκπέμπει σιγουριά και εμπιστοσύνη την οποία οι ακούοντες και βλέποντες την λαμβάνουν, 4) από την απλότητα που τους διακατέχει, 5) από την δοτικότητα, 6) από το απόλυτο ενδιαφέρον ως προς την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου.

Είναι πολλά τα στοιχεία που τους φανερώνουν στους καλούς έχοντες, τα βασικά πάντως είναι αυτά. Αμήν.

 

 

Κεφ. ι΄ στίχος 17

 

«Υπέστρεψαν δε οι εβδομήκοντα μετά χαράς, λέγοντες, Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται εις ημάς εν τω ονόματί σου».

 

Απάντηση

 

Η πίστη κάνει θαύματα στο όνομα του Χριστού. Η ταπείνωση και η αγάπη όμως σώζουν την ψυχή και το σώμα μας. Αμήν.

 

 

Κεφ. ι΄ στίχος 18

 

« Είπε δε προς αυτούς, Εθεώρουν τον Σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα».

 

Απάντηση

 

Η πάλη του Κυρίου με τον έτερο κακό εαυτό του, η νίκη του στο Σαραντάριο όρος, το θάρρος του να εργάζεται μπροστά στους γραμματείς και Φαρισαίους, το αποστολικό του έργο, η σταυρική του θυσία, η ταφή και η ανάστασή του, η ανάληψή του, έριξαν τον Σατανά ώστε να μην μπορεί να ενεργεί εις αυτόν διότι δεν νίκησε σαν Θεός αλλά σαν άνθρωπος με την νουθεσία του Αγίου Πατρός, αφήνοντας να εννοηθεί ότι όταν οι άνθρωποι εννοήσουν την νουθεσία του Πατέρα και την εντάξουν στην ζωή τους θα νικήσουν. Πάντως η Φωνή Θεού τα εννόησε όλα αυτά και σήμερα με την δύναμη του Χριστού την οποίαν ο Χριστός φανέρωσε και απέδειξε ως άνθρωπος ότι έχουμε μέσα μας κάνοντας το θέλημα του Πατέρα του, δύναται και σε εμάς να αυξήσει ώστε να δυνάμεθα και εμείς να ρίξουμε τον Σατανά και την στρατιάν αυτού από μέσα μας και γύρω μας, παίρνοντας θάρρος από τις ενέργειες του Κυρίου ο οποίος μας τονίζει, σεις πλιότερα τούτων θέλετε ποιήσει. Πολλοί δεν εννοούν και τρέχουν στον Χριστό να τους λύσει τα προβλήματα τα οποία παραμένουν άλυτα. Εκείνο που χρειάζεται είναι να του ομοιάσουμε, φίλοι μου εστε εάν κάμετε όσα εγώ εντέλλομαι υμίν. Παράδειγμα έδωκα εις εσάς.

Όσοι τα πιστέψουν όλα αυτά θα προβούν στις ενέργειες ώστε να βρουν χρόνο και αγάπη να τείνουν ως προς την αφιέρωση, η οποία θα τους εξασφαλίσει ζωή Χριστού. Τα πάντα αδερφάκια μου είναι δυνατά εις τον πιστεύσαντα. Το ευαγγέλιο λοιπόν ανά χείρας ώστε να παίρνουμε θάρρος. Με αυτό να πορευόμεθα πάσας τας ημέρας της ζωής μας και να είμεθα σίγουροι ότι θα συντελέσουμε ουσιαστικά στην ίδρυση της βασιλείας του Θεού μέσα μας και γύρω μας. Γένοιτο, Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

Κεφ. ι΄ στίχος 19

 

«Ιδού, δίδω εις εσάς την εξουσίαν του να πατήτε επάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσαν τη δύναμιν του εχθρού και ουδέν θέλει σας βλάψει».

 

Απάντηση

 

Δεν εννοεί τα φίδια που βρίσκονται στους αγρούς ούτε τους σκορπιούς αλλά τα φίδια και τους σκορπιούς τα οποία ζουν μέσα στον κόσμο και προσπαθούν να σου επιβάλλουν το σύστημα του κόσμου ως σωτήριο. Το σύστημα του κόσμου να πατήσουμε το οποίο έχει αρχές που σε οδηγούν σιγά σιγά ώστε να απολέσεις, να χάσεις ψυχή και σώμα. Μη γένοιτο, αμήν.

 

 

Κεφ. ι΄ στίχος 20

 

«Πλην εις τούτο μη χαίρετε, ότι τα πνεύματα υποτάσσονται εις εσάς αλλά χαίρετε μάλλον, ότι τα ονόματά σας εγράφησαν εν τοις ουρανοίς».

 

 

Απάντηση

 

Τα θαύματα τα οποία θα επιτελούνται κηρύττοντας το ευαγγέλιο του

Χριστού είναι πυροτεχνήματα για λίγο φαίνονται και μετέπειτα χάνονται. Ο λόγος που γίνονται είναι για να στηριχτούμε εμείς και οι γύρω μας κατόπιν να ακολουθήσουμε τον Χριστό πιο ουσιαστικά δια της αγάπης, της ταπείνωσης, της θυσίας ώστε να βλέπουμε Χριστό πρόσωπο με πρόσωπο.

Τα ονόματά μας γράφονται στον ουρανό όταν ομοιάζουμε του Χριστού, ο οποίος έθεσε εαυτόν στην υπηρεσία του Πατέρα του και στην αναγέννηση των συνανθρώπων μας δια της θυσίας. Έτσι και μόνο έτσι γράφονται τα ονόματά μας στον ουρανό. Αγώνα ώστε τα έργα μας να σφραγίσουν την αποστολή μας. Δείξε μου την πίστη σου δια των έργων σου. Όταν κάνουμε τα έργα τότε θα ζει ο Χριστός μέσα μας. Πολλοί λένε έχουμε χάρη χάρη δεν χρειάζονται τα έργα μάλιστα λένε ότι δια της πίστεως σωζόμεθα. Ο απόστολος Παύλος έλεγε για την χάρη όμως είχε φροντίσει να βάλει τον Χριστό σε 12 χώρες με θυσία. Η ταπείνωση που τον διακατείχε φανέρωνε με τα λόγια του ότι με την χάρη του Θεού εργάζεται. Και εμείς να φροντίσουμε να βάλουμε τον Χριστό δια των έργων της θυσίας όπου μπορούμε, όπου μας δέχονται και στο τέλος να λέμε με την χάρη του Θεού έκανα ότι έκανα. Ταπείνωση λοιπόν ώστε να δούμε την ημέρα του Κυρίου την μεγάλη και επιφανή. Γένοιτο, γένοιτο, γένοιτο αμήν.

Τα έργα γίνονται για να διαμορφώσουμε χαρακτήρα Χριστού. Χωρίς έργα πως θα ξέρουμε ότι έχουμε αγάπη, πως θα ξέρουμε ότι έχουμε ταπείνωση, πως θα αποδείξουμε ότι εργασθήκαμε με θυσία. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή και προσευχή ώστε να διαφωτιστούμε άνωθεν για το πώς πρέπει να κινούμεθα. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

Κεφ. ι΄ στίχος 21

 

«Εν αυτή τη ώρα ηγαλλιάσθη κατά το πνεύμα ο Ιησούς και είπεν, Ευχαριστώ σοι, Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας ταύτα από σοφών και συνετών και απεκάλυψας αυτά εις νήπια ναι, ω Πάτερ, διότι ούτως έγεινεν αρεστόν έμπροσθέν σου».

 

 

Απάντηση

 

Όσοι νομίζουν ότι είναι σοφοί κατά κόσμο και αυτοαποκαλούνται σοφοί διότι κατέχουν μια ή δυο επιστήμες του κόσμου, πέφτουν στην παγίδα του εγωισμού ότι τα ξέρουν όλα. Αυτός ο εγωισμός γίνεται αιτία ώστε την απλότητα και την σοφία που διακατέχει τον λόγο του Θεού να την απορρίπτουν ώστε να μην δύναται να την εννοήσουν, έτσι μένουν αμέτοχοι της πολυποίκιλης σοφίας του Αγίου Θεού και του αποστολικού έργου του Κυρίου μας.

Ο λόγος τώρα όπου τα μωρά του κόσμου βρήκαν χάρη είναι διότι η απλότητα που τους διακατέχει αφήνει τους πόρους του πνεύματος ανοιχτούς, ώστε να μπορεί να εισέλθει ο προβληματισμός τον οποίον προκαλεί ο Θεός στους αναγνώστες του θείου λόγου του κεντρίζοντας το ενδιαφέρον τους πάνω στα στοιχεία του ευαγγελίου. Έτσι με την πάροδο του χρόνου γίνονται μέτοχοι της αναγέννησης, της εξέλιξης και δια της πίστεως της υπέρβασης, δοξάζοντας τον Θεό για τις ευλογίες τις οποίες ενεργεί στην ζωή τους. Η ταπείνωση, η απλότητα και η αγάπη, τους εξασφαλίζει ζωή γεμάτη χαρά αποφεύγοντας τα μωρά κατά Θεό, τις φθοροποιές παγίδες του κόσμου. Πάντως, τα μωρά του κόσμου βλέπουν τα μεγαλεία του Θεού και δεν υπάρχουν λόγια να τα εκφράσουν. Όμως για να τα βλέπουν πάει να πει ότι είναι αρεστοί εις τον Θεό και δεν έχουν ουδεμία ευθύνη για αυτούς που δεν τα βλέπουν όπως οι σοφοί κατά κόσμο οι οποίοι κυοφορούν τον εγωισμό του τίτλου ή της γνώσης που τους διακατέχει. Αμήν.

 

 

 

 

Κεφ. ι΄ στίχος 22

 

«Πάντα παρεδόθησαν εις εμέ υπό του Πατρός μου και ουδείς γινώσκει τις είναι ο Υιός, ειμή ο Πατήρ και τις είναι ο Πατήρ, ειμή ο Υιός και εις όντινα θέλη ο Υιός να αποκαλύψη αυτόν».

 

Απάντηση

 

Ο Υιός θα αποκαλύψει τον Πατέρα, την ζωή σε εκείνους οι οποίοι αγωνίζονται σε όλη τους την ζωή στο να κάνουν το θέλημα του Πατέρα το οποίο αντλούν από την νουθεσία του αγίου ευαγγελίου και από την ζωή του Χριστού. Ο πνευματικός κόσμος δυστυχώς σήμερα δεν έχει τον Πατέρα και την σοφία του, διότι έπεσε σε πολλές παγίδες με αποτέλεσμα να μην αποκαλύπτεται ο Πατέρας εις τους πνευματικούς αρχηγούς και μετέπειτα στον λαό.

Η πρώτη παγίδα είναι ότι απέρριψαν την βασιλεία του Θεού από μέσα τους και γύρω τους και την μετέφεραν στον ουρανό.

Δεύτερη παγίδα είναι ότι πίστεψαν στην ζωή δια του θανάτου και όχι στην ζωή δια της ζωής.

Τρίτη παγίδα είναι ότι δεν πίστεψαν ώστε να αποκτήσουν τους καρπούς, τα χαρίσματα, τα σημεία δια των οποίων θα εξασφαλίσουν ευλογία.

Τέταρτη παγίδα, τυποποίησαν τον λόγο του Θεού ως σαν να είναι ανενεργό ρήμα ενώ το ρήμα του Θεού ζωοποιεί.

Χρειάζεται να μελετήσουμε χωρίς καλούπια, να ξεχάσουμε ότι ξέραμε και να πάρουμε τον λόγο του Θεού ανά χείρας μήπως και δούμε άσπρη μέρα, μήπως και γνωρίσουμε τον Πατέρα τον οποίον ο Υιός θα μας αποκαλύψει. Ο τρόπος είναι να μιμηθούμε την ζωή του Χριστού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

Κεφ. ι΄ στίχοι 23 – 24

 

«23 Και στραφείς προς τους μαθητάς, είπε κατ' ιδίαν, Μακάριοι οι οφθαλμοί οι βλέποντες όσα βλέπετε.

24 Διότι σας λέγω, ότι πολλοί προφήται και βασιλείς επεθύμησαν να ίδωσιν όσα σεις βλέπετε και δεν είδον και να ακούσωσιν όσα ακούετε και δεν ήκουσαν».

 

Απάντηση

 

Πράγματι στάθηκαν τυχεροί οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι άκουσαν και είδαν τον ίδιο τον Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο παρουσιάζοντας ολοκληρωμένη την αλήθεια του ουρανού, φανερώνοντας ότι ο άνθρωπος δύναται να γίνει δια του Ιησού Υιός Θεού, κληρονόμος Θεού, συγκληρονόμος Χριστού και συμμέτοχος της δόξης του ουρανίου Πατρός. Και σήμερα όμως ο Θεός ενεργεί με μέγα θαύμα μετά δυο χιλιάδες χρόνια δια Πνεύματος Αγίου μέσω της Φωνής Θεού στην ζωή μας, ώστε να νιώθουμε ότι και εμείς ζούμε την παρουσία του Χριστού. Εξασφαλίζοντας ο Θεός με τον τρόπο που φανερώνει τον λόγο του εις εμάς ανεκλάλητη χαρά, η οποία μας διασφαλίζει αγωνιστικό πνεύμα ώστε δια αυτού να γίνουμε μέτοχοι των επαγγελιών και των δωρεών του Αγίου Θεού. Μακάριοι οι μη ιδόντες και πιστεύσαντες. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν σήμερα ζωοποιεί τον Χριστό, τον Θεό στην ζωή μας κάνοντας όλους εμάς σκεύη εκλογής και μετέπειτα Υιούς Θεού, το οποίο εύχομαι εις όλους εμάς. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

 

Κεφ. ι΄ στίχος 25

 

«Και ιδού, νομικός τις εσηκώθη, πειράζων αυτόν και λέγων, Διδάσκαλε, τι πράξας θέλω κληρονομήσει ζωήν αιώνιον;».

 

 

Απάντηση

 

Είναι πολλοί που ρωτάνε όχι για να νουθετηθούνε αλλά με πνεύμα να πειράξουν όπως εδώ, να εμπαίξουν ή για να το παίξουν έξυπνοι όμως η απάντηση που δίδεται από τον Θεό είναι αληθινή. Η γνώση πρέπει να ξέρουμε ότι είναι ο απαγορευμένος καρπός, είναι το δέντρο του να γινώσκει ο άνθρωπος το καλό ή το κακό.

Κάνοντας κάποιος καλή χρήση της γνώσης αναγεννιέται, γίνεται Θεός. Κάνοντας όμως κάποιος κακή χρήση της γνώσης, η γνώση αυτή γίνεται αιτία να απολεστεί, μη γένοιτο! Προσοχή! Ου γαρ ήλθον να κρίνω τον κόσμο αλλά να σώσω αυτόν. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

 

 

Κεφ. ι΄ στίχος 27

 

«Ο δε αποκριθείς είπε, Θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης  της δυνάμεώς σου και εξ όλης της διανοίας σου και τον  πλησίον σου ως σεαυτόν».

 

Απάντηση

 

Έχουμε αναλύσει την απάντηση αυτή στο βιβλίο των απαντήσεων του κατά Μάρκου ευαγγελίου στο κεφάλαιο ιβ΄ στίχος 30 και 31.

 

 

Κεφ. ι΄ στίχος 28

 

«Είπε δε προς αυτόν, Ορθώς απεκρίθης τούτο κάμνε και θέλεις ζήσει».

 

Απάντηση

 

ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΕΙΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ να αγαπάς τον Θεό με όλα τα εξ’ όλης πετάγοντας τα πάντα (αδυναμίες, συμφέροντα, προσωπικές φιλοδοξίες κ.λ.π.) στον κάλαθο των αχρήστων. Η αγάπη προς τον πλησίον εξαρτάται από την αφιέρωσή σου στο να κάνεις το θέλημα του Θεού, ώστε δια της προσωπικής αφιέρωσης να βρεις τους πνευματικούς τρόπους τους οποίους θα εναποθέσεις στο πνεύμα του πλησίον σου με αγάπη, με αποτέλεσμα να τον απεγκλωβίσεις από όλα τα φθοροποιά στοιχεία τα οποία έχουν περικυκλώσει την ζωή του. Όποιος λοιπόν απολέσει την ζωή του για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου θα ζήσει. Οι υπόλοιποι που δεν θα ζήσουν θα παίξουν ρόλο ώστε με την συμπεριφορά τους να γράψουν ιστορία, η οποία θα διαπαιδαγωγεί και θα καθιστά την προσοχή του λαού του Θεού προς νουθεσία. Είναι λόγος Θεού λοιπόν που πρέπει να πιστέψουμε, υπόσχεση Θεού, ταύτα κάνε και θέλεις ζήσει.

 

 

Κεφ. ι΄ στίχοι 30 – 36

 

«30 Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπεν, Άνθρωπος τις κατέβαινεν από Ιερουσαλήμ εις Ιεριχώ και περιέπεσεν εις ληστάς οίτινες και γυμνώσαντες αυτόν και καταπληγώσαντες, ανεχώρησαν αφήσαντες αυτόν ημιθανή.

31 Κατά συγκυρίαν δε ιερεύς τις κατέβαινε δι' εκείνης της οδού και ιδών αυτόν, επέρασεν από το άλλο μέρος.

32 Ομοίως δε και Λευίτης, φθάσας εις τον τόπον, ελθών και ιδών, επέρασεν από το άλλο μέρος.

33 Σαμαρείτης δε τις οδοιπορών, ήλθεν εις τον τόπον όπου ήτο και ιδών αυτόν εσπλαγχνίσθη

34 και πλησιάσας έδεσε τας πληγάς αυτού, επιχέων έλαιον και οίνον και επιβιβάσας αυτόν επί το κτήνος αυτού, έφερεν αυτόν εις ξενοδοχείον και επεμελήθη αυτού.

35 Και την επαύριον ότε εξήρχετο, εκβαλών δύο δηνάρια έδωκεν εις τον ξενοδόχον και είπε προς αυτόν, Επιμελήθητι αυτού και ότι αν δαπανήσης περιπλέον, εγώ, όταν επανέλθω, θέλω σοι αποδώσει.

36 Τις λοιπόν εκ των τριών τούτων σοι φαίνεται ότι έγεινε πλησίον του εμπεσόντος εις τους ληστάς;».

 

Απάντηση

 

Η παραβολή αυτή συμβολίζει τον πεσόντα άνθρωπο ή μάλλον όλο το ανθρώπινο γένος το οποίο έπεσε, απεστάτησε από τον Χριστό και οι ληστές (κοσμικό σύστημα, πάθη, αδυναμίες, ασθένειες, εγωισμοί, πονηρίες κ.λ.π.) άφησαν αυτόν ημιθανή. Ο καλός Σαμαρείτης είναι ο Χριστός ο οποίος με τα στοιχεία αγάπης και το μέγα έλεος που χαρίζει στον άνθρωπο δημιούργησε την εκκλησία του επί της γης (πανδοχείον), ώστε να βρει ο άνθρωπος ουσιαστική θεραπεία. Το οποίο εύχομαι εκ βάθους καρδίας ώστε όλοι οι άνθρωποι να βρουν τον Χριστό, την εκκλησία εκείνη και τον πανδοχέα εκείνον που θα τους εξασφαλίσει θεραπεία και επαναφορά στις αρχές της ζωής του Θεού. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

Κεφ. ι΄ στίχος 37

 

«Ο δε είπεν, Ο ποιήσας το έλεος εις αυτόν. Είπε λοιπόν προς αυτόν ο Ιησούς, Ύπαγε και συ κάμνε ομοίως».

 

Απάντηση

 

Το έλεος του Θεού σήμερα καταδιώκει πιστούς και απίστους. Ο Θεός βρέχει για δικαίους και αδίκους με δωρεές πάνω σε όλους τους τομείς υλικούς και πνευματικούς. Θα είναι αδιανόητο εμείς που λεγόμεθα λαός Θεού να μην ποιούμε το έλεος στους πάσχοντες αδερφούς, υλικό έλεος και πνευματικό έλεος. Θα πρέπει να φανερώνουμε προς όλους την αγάπη του Θεού την ανυπόκριτη προς πάντα συνάνθρωπο φίλο και εχθρό. Το έλεος, η αγάπη, η ταπείνωση είναι ο θρόνος του Θεού. Εάν θέλουμε να φτάσουμε στον θρόνο του θα πρέπει να μας διακατέχουν τα στοιχεία αυτά. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

 

 

Κεφ. ι΄ στίχοι 39 – 40

 

«39 Και αύτη είχεν αδελφήν καλουμένην Μαρίαν, ήτις και καθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού, ήκουε τον λόγον αυτού.

40 Η δε Μάρθα ενησχολείτο εις πολλήν υπηρεσίαν και ελθούσα έμπροσθεν αυτού, είπε Κύριε, δεν σε μέλει ότι η αδελφή μου με αφήκε μόνην να υπηρετώ; ειπέ λοιπόν προς αυτήν να μοι βοηθήση».

 

 

Απάντηση

 

Η Μάρθα συμβολίζει το βάραθρο του υλικού οικοδομήματος το οποίο καταβρόχθισε το πνευματικό οικοδόμημα. Η Μαρία συμβολίζει εις το απόλυτο το πνευματικό οικοδόμημα το οποίο εγκατέλειψε την υλική οικοδομή του κόσμου. Μάλιστα αυτό το οικοδόμημα με τον ζήλο που διέπεται δύναται να εξελιχθεί συν Θεό ώστε να φτάσει στον αγιασμό και στην θέωση.

Η Μάρθα συμβολίζει το χρήμα και το σύστημα απ’ όπου προέρχεται καθώς την δόξα του κόσμου και ότι περιβάλλει αυτόν τον κόσμο. Η Μαρία συμβολίζει την πνευματική αφιέρωση, η οποία σε προσκολλά ενώπιον Θεού απορροφώντας νου και έργα προς δόξα Θεού και σωτηρία του κόσμου. Η Μαρία ακόμη συμβολίζει εκείνα τα παιδιά όπου ανήκουν ουσιαστικά στην Φωνή Θεού, τα οποία αφού πρώτα σπουδάσουν την σοφία του Θεού θα ξεχυθούν προς ίδρυση πνευματικών σχολείων κατ’ οίκον σε όλη την Ελλάδα και πέραν αυτής. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

 

 

Κεφ. ι΄ στίχοι 41 – 42

 

«41 Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτήν, Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και αγωνίζεσαι περί πολλά

42 πλήν ενός είναι χρεία η Μαρία όμως εξέλεξε την αγαθήν μερίδα, ήτις δεν θέλει αφαιρεθή απ' αυτής».

 

Απάντηση

 

Είναι πολλοί οι οποίοι από το πρωί έως το βράδυ παρουσιάζουν ενδιαφέρον μόνο για την υλική ανάπτυξή τους καυχούμενοι ότι έχουν κάνει σοβαρές επενδύσεις στην ύλη και ότι έχουν εξασφαλίσει το μέλλον τους δια αυτής. Μάλιστα δεν εννοούν ότι η δική τους ώρα είναι πάντα έτοιμη καθώς και ο Κύριος τονίζει.

Γιατί δεν καταλαβαίνεις άνθρωπε υλικέ ότι η ζωή, η ευλογία, η χαρά δεν συνίσταται εκ των υπαρχόντων σου αλλά εκ της ευλογίας του Θεού και της παρουσίας αυτού στην ζωή σου; Γιατί δεν καταλαβαίνεις άνθρωπε υλιστή ότι πας για θάνατο αργά ή γρήγορα ώστε να πάψεις να επενδύεις στο χώμα αλλά στο πνεύμα;

Ευτυχισμένος είναι αυτός που δεν χρειάζεται λόγους να είναι ευτυχισμένος αρκεί να ζει με τον Θεό. Με λίγα λόγια ο Κύριος φανερώνει στον στίχο αυτό, Μάρθα, Μάρθα, άνθρωπε, άνθρωπε, μεριμνάς και τιρβάς περί πολλών ένα έχεις χρεία, να βρεις τον τρόπο άνθρωπε να αναγεννηθείς ώστε να μην πεθάνεις και να βρεις τον τρόπο άνθρωπε να κάνεις το θέλημα του Θεού και τώρα και πάντα και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Όσοι ομοιάζουν της Μαρίας συμβολίζουν τον Θεό, το αγαθό, το οποίο αγαθό δεν θα τους προδώσει ποτέ.          

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ια΄

 

 

 

Κεφ. ια΄ στίχος 2

 

«Είπε δε προς αυτούς, Όταν προσεύχησθε, λέγετε, Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης».

 

Απάντηση

 

Πατέρα δικέ μου. Αφού όλοι οι χριστιανοί λένε το Πάτερ ημών αφήνει να εννοηθεί ότι όλοι οι χριστιανοί είναι αδέρφια άλλο που δεν έχει γίνει κατανοητό ώστε να καταργηθεί η κρίση, η κατάκριση και να έρθει το ίνα ωσιν εν καθώς ημείς, γενηθήτω τα θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης.

Σήμερα ο χριστιανικός κόσμος και ειδικά οι υπεύθυνοι αυτού ομολογούν και δογματίζουν στην καρδιά των χριστιανών ότι η βασιλεία είναι στον ουρανό και θα πρέπει όλοι οι χριστιανοί να πεθάνουν και να πάνε στον ουρανό ενώ ο Θεός Πατέρας ζητά να ιδρυθεί η βασιλεία του Πατρός και στη γη. Αυτό σημαίνει ανατροπή του παρόντος δαιμονισμένου κόσμου. Ακόμη, σημαίνει κατάργηση της αμαρτίας, της φθοράς και τελευταία του φυσικού θανάτου. Βασιλεία Θεού στη γη σημαίνει ότι οι άνθρωποι πρέπει να εντάξουν στην ζωή τους σαν πολίτευμα την ανυπόκριτη αγάπη, η οποία στρέφεται προς πάντα συνάνθρωπο φίλο ή εχθρό. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

Κεφ. ια΄ στίχος 3

 

«Τον άρτον ημών τον επιούσιον δίδε εις ημάς καθ' ημέραν».

 

Απάντηση   

 

Εδώ κυριολεκτεί ώστε να εννοήσουν όλοι οι άνθρωποι ότι τα πολλά υλικά αγαθά είναι φτώχια και χάσιμο χρόνου, ο οποίος χρόνος πρέπει να διατίθεται για την αναγέννησή μας καθώς για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου.

Οι μέριμνες μας αποξενώνουν από τον Θεό και μας δημιουργούν συνθήκες άγχους και αποπροσανατολισμού από το θέλημα του Θεού, από τον στόχο της θέωσης. Χρειάζεται να εννοήσουμε ότι πρέπει να περιορίσουμε τον εργασιακό μας χρόνο συμβιβαζόμενοι με τα απαραίτητα υλικά αγαθά ώστε να αξιοποιήσουμε τον ελεύθερο χρόνο συν Θεό. Να αξιοποιήσουμε αυτόν τον χρόνο συν Θεό ώστε κατόπιν να πληρωθούμε με καρπούς, με χαρίσματα και με σημεία του Αγίου Πνεύματος, τα οποία θα φέρουν πνευματικό και υλικό πλούτο εις εμάς διότι οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος φέρνουν άπειρες ευλογίες σε όλους τους τομείς. Οι οποίες ευλογίες θα διατίθενται για την ίδρυση της βασιλείας του Θεού μέσα μας και γύρω μας. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν. 

 

 

Κεφ. ια΄ στίχος 4

 

«Και συνχώρησον εις ημάς τας αμαρτίας ημών διότι και ημείς συγχωρούμεν εις πάντα αμαρτάνοντα εις ημάς και μη φέρης ημάς εις πειρασμόν, αλλ' ελευθέρωσον ημάς από του πονηρού».

 

Απάντηση

 

Όλοι οι άνθρωποι με τα λόγια τονίζουν τον στίχο αυτό στην καθημερινή προσευχή τους, αυτό όμως στην πράξη δεν εννοείται και δεν εφαρμόζεται. Έτσι, αποστρέφονται οι πάντες το έλεος ως προς τους συνανθρώπους. Φυσική συνέπεια να ψεύδονται ενώπιον Θεού στο ότι συγχωρούν τον πλησίον οπότε να μην λαμβάνουν και αυτοί άφεση από τον ουρανό για τα λάθη τους. Πρέπει να συγχωρούμε τους συνανθρώπους μας για να μας συγχωρέσει και εμάς ο Θεός διότι με όποια κρίση κρίνουμε θα κριθούμε. Όταν αρνούμεθα να συγχωρέσουμε είναι φυσική συνέπεια το έλεος του Θεού να μην εισέρχεται και να μην επισκιάζει και εμάς στα λάθη μας. Αυτός είναι και ο λόγος που ο κόσμος μας γέμισε ασθένειες, πονηρίες και πολυποίκιλους πειρασμούς οι οποίοι σαν κεραυνοί ξεσπούν στην καθημερινή ζωή μας με απρόβλεπτα αποτελέσματα. Ο πειρασμός είναι στιγμιαίος και κρατά από ένα λεπτό έως και λίγες μέρες, η δοκιμασία όμως κρατάει χρόνια. Ο πειρασμός έρχεται διότι το πνευματικό μας επίπεδο έχει περιορισμένες δυνατότητες συν Θεό ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις στιγμιαίες επιθέσεις του πονηρού. Χρειάζεται μετάνοια, αναγέννηση και πνευματική διορατικότητα καθώς και ευστροφία πνεύματος εις το έπακρον, ώστε να καταλαβαίνεις τον πειρασμό και να αμύνεσαι με προσευχή και ευαγγελική γνώση. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

Κεφ. ια΄ στίχοι 9 – 10

 

«9 Και εγώ σας λέγω, Αιτείτε και θέλει σας δοθή ζητείτε και θέλετε ευρεί κρούετε και θέλει σας ανοιχθή.

10 Διότι πας ο αιτών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και εις τον κρούοντα θέλει ανοιχθή».

 

Απάντηση

 

Αιτείτε και θέλει σας δοθή. Τι να αιτήσουμε; Να αιτήσουμε να μας δώσει ο Θεός όρεξη και διάθεση να μελετούμε τον λόγο του Θεού ώστε όταν μελετούμε να νιώθουμε ότι είμεθα σε διακοπές και έτσι να τρέχουμε καθ’ ημέραν με την πρώτη ευκαιρία για μελέτη (διακοπές).

Ζητείτε και θέλετε ευρεί. Να ζητήσουμε μέσα στον λόγο του Θεού ώστε να βρούμε τον τρόπο να απολυτρώσουμε τον εαυτό μας από την αμαρτία, την φθορά και τον θάνατο. Όπως μη κρίνετε δια να μη κριθήτε, τις είσαι όστις κρίνεις αλλότριον οικέτην εις τον ίδιον αυτού Κύριον ίστασαι ή πίπτεις, αναπολόγητος είσαι συ ο κρίνων διότι εις ότι κρίνεις τον άλλον σεαυτόν κατακρίνεις. Να βρούμε το λοιδορούμενος ουκ αντελοιδόρει απειλούμενος ουκ ηπείλει. Ακόμη να βρούμε το ου γαρ θέλομεν εκδύσασθαι αλλ’ επενδύσασθαι, ίνα καταποθή το θνητόν υπό της ζωής. Να βρούμε το Πάτερ, αφες αυτοις, ου γαρ οιδασιν τί ποιουσιν. Να βρούμε, εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού, ότι δεν σπείρουσιν, ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας και ο Πατήρ σας ο ουράνιος τρέφει αυτά πόσο μάλλον εσάς ολιγόπιστοι. Να βρούμε, ο πιστεύων εις εμε καν αποθάνη ζήσεται και πας ο ζων και πιστεύων εις εμε ου μη αποθάνη εις τον αιώνα. Πιστεύεις τούτο; Κ.λ.π. Μελέτη λοιπόν ώστε να βρούμε. Αμήν.

Κρούετε και θέλει σας ανοιχθή. Το κρούετε συνεπάγεται με την αδιάλειπτη προσευχή σε ότι βρούμε μέσα στον λόγο του Θεού ώστε δια της ζώσης πίστεως να γίνουμε κληρονόμοι των επαγγελιών, των καρπών, των χαρισμάτων, των σημείων αυτού του Θεού. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

 

 

Κεφ. ια΄ στίχος 13

 

«Εάν λοιπόν σεις, πονηροί όντες, εξεύρετε να δίδητε καλάς δόσεις εις τα τέκνα σας, πόσο μάλλον ο Πατήρ ο ουράνιος θέλει δώσει Πνεύμα άγιον εις τους αιτούντας παρ' αυτού;».

                             

Απάντηση

 

Εμείς ως άνθρωποι γνωρίζουμε τις ανάγκες των ανθρώπων από παιδικής ηλικίας, μάλιστα φροντίζουμε ώστε τα τέκνα μας να έχουν τα απαραίτητα. Ο Θεός γνωρίζει ότι εμείς χωρίς Πνεύμα Άγιο είμαστε ένα τίποτα και οι δυνάμεις που μας διακατέχουν είναι μηδαμινές.

Ο Κύριος εμπιστεύτηκε τον Πατέρα του και έλαβε από αυτόν Πνεύμα Άγιο και αυτό χωρίς μέτρο. Ο λόγος που το έλαβε χωρίς μέτρο είναι διότι τον εμπιστεύτηκε εις το απόλυτο. Εμείς όμως δεν τον εμπιστευόμαστε και έτσι η σοφία μας φτάνει μέχρι ένα σημείο ώστε οι δυνατότητές μας να είναι περιορισμένες. Αν τον εμπιστευτούμε εις το απόλυτο θα λάβουμε και εμείς Πνεύμα Άγιο και ανάλογα την εμπιστοσύνη που θα του έχουμε θα αυξάνει το πνεύμα εις εμάς. Άρα, αυτό που πρέπει να προστεθεί είναι το Άγιο Πνεύμα διότι με την σοφία που θα μας χαρίσει και με τις δυνάμεις που θα μας παρέχει θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα πάντα, ώστε να απολυτρώσουμε ψυχή και σώμα προς επίτευξη όλων των στοιχείων εκείνων που θα μας εξασφαλίσουν την θέωση. Θεοί είσθε και Υιοί υψίστου πάντες. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

Κεφ. ια΄ στίχος 17

 

«Πλην αυτός νοήσας τους διαλογισμούς αυτών, είπε προς αυτούς, Πάσα βασιλεία διαιρεθείσα καθ' εαυτής, ερημούται και οίκος διαιρεθείς καθ' εαυτού, πίπτει».

 

Απάντηση

 

Όπου οι άνθρωποι διαιρούνται εκεί Θεός δεν υπάρχει το μόνο που θα υπάρξει είναι κονιορτός.

Θέλω όλα τα παιδιά που ανήκουν στην Φωνή Θεού να μην διαιρούνται για κανέναν λόγο. Εξάλλου, μόνο με την ενότητα θα επιτευχθεί και θα πραγματοποιηθεί η επαγγελία που έχει ως εξής: εν τούτω γνώσονται πάντες ότι εμοι μαθηταί εστε, εάν αγάπην εχητε εν αλλήλοις. Καθώς θα πραγματοποιηθεί στο πρόσωπό μας και η προσευχή του Κυρίου, Πάτερ άγιε, τήρησον αυτούς εν τω ονόματί σου ω δέδωκάς μοι, ίνα ωσιν εν καθώς ημείς. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

Κεφ. ια΄ στίχοι 21 – 22

 

«21 Όταν ο ισχυρός καθωπλισμένος φυλάττη την εαυτού αυλήν, τα υπάρχοντα αυτού είναι εν ειρήνη

22 όταν όμως ο ισχυρότερος αυτού επελθών νικήση αυτό, αφαιρεί την πανοπλίαν αυτού εις την οποίαν εθάρρει και διαμοιράζει τα λάφυρα αυτού».

 

Απάντηση

 

Ο ισχυρός είναι ο διάβολος ο οποίος κατάφερε να φυτέψει με την πάροδο του χρόνου μέσα στον άνθρωπο την ζήλια, το ψέμα, τον εγωισμό, την κρίση, τον φόβο, τον θυμό κ.λ.π. και δια αυτών να εξουσιάζει σήμερα τον άνθρωπο και όλο το ανθρώπινο γένος. Όταν όμως επισκεφτεί τον άνθρωπο ο ισχυρότερος (ο Χριστός), τότε πρώτον δια της μετανοίας και δεύτερον δια της αναγέννησης καταφέρνει να πετάξει τον ισχυρό διάβολο. Το δικαίωμα να είναι ισχυρός το έδωσε ο καθένας μας λόγω του ότι δεν φρόντισε να ενημερωθεί από τον λόγο του Θεού για την σοφία του Θεού. Όταν λοιπόν έρθει ο Θεός θα πετάξει από μέσα από τον άνθρωπο τον διάβολο ώστε ο Χριστός πλέον να βασιλέψει και να ενεργήσει δια των στοιχείων του που είναι οι καρποί, τα χαρίσματα, τα σημεία.

Τα λάφυρα που έχει ο διάβολος και που κατάφερε να διαμοιράσει στον άνθρωπο του Θεού είναι τα πάθη, οι αδυναμίες, η άγνοια του θελήματος του Θεού κ.λ.π. τα οποία εισέρχονται στους ανθρώπους που δεν φροντίζουν να αναγεννηθούν. Χρειάζεται να καλέσουμε επειγόντως τον Χριστό ώστε να κάνει το θαύμα του μέσα μας. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

Κεφ. ια΄ στίχος 23

 

«Όστις δεν είναι μετ' εμού, είναι κατ' εμού και όστις δεν συνάγει μετ' εμού, σκορπίζει».

 

Απάντηση  

 

Δεν χωράει μεσαία κατάσταση ή με τον Θεό θα είμαστε ή με τον διάβολο. Τι περιμένουμε; Είναι χιλιάδες οι ευλογίες του Θεού που θα εισέλθουν στην ζωή μας. Τον δρόμο του κόσμου και τις χαρές του τις ξέρουμε και που καταλήγουνε ξέρουμε.

Απόφαση χρειάζεται, μην φοβόμαστε να κάνουμε το θέλημα του Πατέρα, ας του έχουμε εμπιστοσύνη και ας πέσουμε με τα μούτρα στον αγώνα του καθαρισμού και του αγιασμού. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

Κεφ. ια΄ στίχοι 24 – 26

 

«24 Όταν το ακάθαρτον πνεύμα εξέλθη από του ανθρώπου, διέρχεται δι'ανύδρων τόπω και ζητεί ανάπαυσιν και μη ευρίσκον, λέγει, Ας υποστρέψω εις τον οίκον μου όθεν εξήλθον.

25 Και ελθόν ευρίσκει αυτόν σεσαρωμένον και εστολισμένον.

26 Τότε υπάγει και παραλαμβάνει επτά άλλα πνεύματα πονηρότερα εαυτού και εισελθόντα κατοικούσιν εκεί και γίνονται τα έσχατα του ανθρώπου εκείνου χειρότερα των πρώτων».

 

Απάντηση

 

Γνώρισα ανθρώπους οι οποίοι ξεκίνησαν τον αγώνα του αγιασμού και κατάφεραν να πετάξουν πολλά δαιμόνια από μέσα τους όμως δεν είχαν υπομονή να ολοκληρώσουν τον αγιασμό τους. Έτσι, σιγά σιγά τα παράτησαν και ο διάβολος που υπήρχε παλιά στην ζωή τους αλλά είχε φύγει, όταν τα παράτησαν και εγκατέλειψαν την προσευχή και την προσοχή ξαναήρθε και μάλιστα έφερε περισσότερα δαιμόνια ώστε έγιναν τα δεύτερα δαιμόνια χειρότερα των πρώτων. Ο Κύριος τόνισε, εν τη υπομονή υμών κτήσασθε τας ψυχας υμών. Καθώς ο υπομείνας εις τέλος ούτος σωθήσεται.

Χρειάζεται πολύ μελέτη, συνεχής προσευχή και εξάπλωση του λόγου του Θεού ώστε το Άγιο Πνεύμα να μας γεμίζει με άπειρη σοφία, η οποία θα μας καθιστά την προσοχή και θα μας κεντρίζει το ενδιαφέρον στο να ολοκληρώσουμε την αποστολή μας. Να γίνουμε Σπαρτιάτες οι οποίοι όταν έφευγαν για μάχη έλεγαν ή να νικήσουμε ή να μην γυρίσουμε. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

 

 

Κεφ. ια΄ στίχος 27

 

«Και ενώ αυτός έλεγε ταύτα, γυνή τις εκ του όχλου υψώσασα φωνήν, είπε προς αυτόν, Μακαρία η κοιλία ήτις σε εβάστασε, και οι μαστοί τους οποίους εθήλασας».

 

Απάντηση

 

Πολλές φορές σκεφτόμενοι ανθρώπινα αποδίδουμε τιμή σε ανθρώπους για τον Θεό που ήρθε στην ζωή μας. Σίγουρα αυτό δείχνει άνθρωπο του Θεού, ο οποίος αποδίδει τιμή σε ότι ενεργεί για την ουσιαστική του αναγέννηση διότι ο Θεός μέσω ανθρώπου ενεργεί. Η συμπεριφορά μας αυτή είναι ευάρεστη και αρεστή στον Θεό και στους ανθρώπους και είναι τέλειο συναίσθημα όμως να γνωρίζουμε ότι η αληθινή τιμή ανήκει στον Θεό, ο οποίος κρύβεται πίσω από τις ενέργειες των ανθρώπων του Θεού και σε αυτόν θα πρέπει να αποδίδουμε πλήρη τιμή και πολλές ευχαριστίες. Ο τρόπος είναι τα έργα της μετανοίας και της αναγέννησης που προκύπτουν μέσα από την αγάπη μας για τον Θεό Πατέρα μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

Κεφ. ια΄ στίχος 28

 

«Αυτός δε είπε, Μακάριοι μάλλον οι ακούοντες τον λόγον του Θεού και φυλάττοντες αυτόν».

 

Απάντηση

 

Πράγματι είναι μακάριοι αυτοί που ακούν και εννοούν την διδασκαλία του Πατρός και ο λόγος είναι διότι θα μπορέσουν να απολυτρώσουν τον εαυτό τους από την αμαρτία, την φθορά και τελευταία από τον θάνατο. Με φυσική συνέπεια να φέρουν τον ουρανό Θεό μέσα τους ώστε να βασιλεύουν μετ’ αυτού του Θεού και τώρα και πάντα και εις τους αιώνες των αιώνων, νικώντας δια των ρημάτων του λόγου του Θεού όλα εκείνα τα φθοροποιά στοιχεία της αμαρτίας που τους οδηγούν σε αδιέξοδο.

Εύχομαι, όλα τα παιδιά που ανήκουν ουσιαστικά στην Φωνή Θεού να εννοήσουν τα ρήματα της διδασκαλίας του Θεού και τον ρόλο της παρουσίας του Χριστού στον κόσμο. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

 

Κεφ. ια΄ στίχοι 29 – 30

 

«29 Και ενώ οι όχλοι συνηθροίζοντο, ήρχισε να λέγη, Η γενεά αύτη είναι πονηρά σημείον ζητεί και σημείον δεν θέλει δοθή εις αυτήν, ειμή το σημείον Ιωνά του προφήτου.

30 Διότι καθώς ο Ιωνάς έγεινε σημείον εις τους Νινευϊτας, ούτω θέλει είσθαι και ο Υιός του ανθρώπου εις την γενεάν ταύτην».

 

Απάντηση

 

Τα σημεία (θαύματα) είναι πυροτεχνήματα τα οποία ενθουσιάζουν εκείνη την ώρα όμως δεν αναγεννούν, δεν σώζουν απλώς φέρνουν φόβο και σκιώδη πίστη. Όποιος θέλει ή απαιτεί σημεία (θαύματα) το μόνο που θα δει στο τέλος είναι το σημείο της φθοράς και του θανάτου που αργά ή γρήγορα θα τον καταβάλλει. Όσοι όμως εννοούν την διδασκαλία του Χριστού και αγωνίζονται να την εντάξουν στην ζωή τους θα δουν το μεγαλύτερο θαύμα που είναι ο Θεός μέσα τους, ο οποίος θα τους κατευθύνει στην οδό της αφθάρτου και αθανάτου ζωής, στην οδό της μακαρίας εν Χριστώ ζωής. Αυτό το θαύμα να ζητάμε να δούμε. Ο τρόπος να το δούμε είναι η μελέτη, η κατανόηση των ρημάτων του αγίου ευαγγελίου, η μετάνοια, η αναγέννηση, η εξέλιξη συν Θεό πάνω στην διδασκαλία του Κυρίου μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

Κεφ. ια΄ στίχοι 31 – 32

 

«31 Η βασίλισσα του νότου θέλει σηκωθή εν τη κρίσει μετά των ανθρώπων της γενεάς ταύτης και θέλει κατακρίνει αυτούς διότι ήλθεν εκ των περάτων της γης δια να ακούση την σοφίαν του Σολομώντος και ιδού, πλειότερον του Σολομώντος είναι εδώ.

32 Οι άνδρες της Νινευή θέλουσιν αναστηθή εν τη κρίσει μετά της γενεάς ταύτης και θέλουσι κατακρίνει αυτήν διότι μετενόησαν εις το κήρυγμα του Ιωνά και ιδού πλειότερον του Ιωνά είναι εδώ».

 

Απάντηση

 

Η βασίλισσα του νότου ήταν μια γυναίκα η οποία άκουσε για την σοφία του Σολομώντα και ταξίδεψε χρόνια για να πάει να τον συναντήσει.

Είναι πολλοί σήμερα που εννοούν τον Χριστό και την διδασκαλία του και την αποστρέφονται με μικρότητες διότι ζητούν να εξασφαλίσουν μέσα από το σύστημα του κόσμου χαρά, ζωή, ευημερία με ανούσια όμως πράγματα που παρέχει ο κόσμος αυτός όπως χρήματα, περιουσίες, σπουδές κ.τ.λ. (η ζωή δεν συνίσταται εκ των υπαρχόντων).

Η βασίλισσα λοιπόν αυτή λόγω του ζήλου της να πάει να δει και να ακούσει την σοφία του Σολομώντα στην κρίση θα φωνάζει, δεν ντρέπεστε λίγο που γνωρίσατε τον Χριστό, τον Θεό και παραμείνατε αδιάφοροι και αμετανόητοι στη διδασκαλία του Χριστού. Η οποία διδασκαλία σε οδηγεί να νικήσεις την φυσική φθορά και τον φυσικό θάνατο. Θα γελάει η βασίλισσα αυτή και πολλοί άλλοι με τα χάλια μας, μη γένοιτο! Το ίδιο θα συμβεί και με τους ανθρώπους της Νινευή οι οποίοι μετενόησαν στο κήρυγμα του Ιωνά, θα γελούν και αυτοί. Προσοχή λοιπόν! Αμήν.

 

 

Κεφ. ια΄ στίχος 33

 

«Ουδείς δε λύχνον ανάψας θέτει εις τόπον απόκρυφον, ουδέ υπό τον μόδιον, αλλ' επί τον λυχνοστάτην, δια να βλέπωσι το φως οι εισερχόμενοι».

 

Απάντηση

 

Ο λύχνος είναι ο Χριστός και η διδασκαλία του. Σε όποιον μπει ο Χριστός και η διδασκαλία του τότε αυτός ο άνθρωπος γίνεται Θεός, γίνεται λύχνος. Ο οποίος λύχνος φέγγει εις την ζωή των συνανθρώπων του δια του Χριστού που ζει και κινείται μέσα του, ώστε ο κόσμος δια του λύχνου (απεσταλμένου) να φωτίζεται και να κατευθύνεται στην οδό της αφθάρτου και αιωνίου ζωής. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

Κεφ. ια΄ στίχος 34

 

«Ο λύχνος του σώματος είναι ο οφθαλμός όταν λοιπόν ο οφθαλμός σου ήναι καθαρός και όλον το σώμά σου είναι φωτεινόν αλλ' όταν ήναι πονηρός και το σώμά σου είναι σκοτεινόν».

 

Απάντηση

 

Ο οφθαλμός του σώματος είναι το μέλος αυτού δια του οποίου θέαται, βλέπει τον εξωτερικό κόσμο, την φύση και τα εν αυτής αντικείμενα και τα εισαγάγει εις τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου. Ο οφθαλμός εισάγει, ο εγκέφαλος βλέπει, το πνεύμα που υπάρχει και ενεργεί στον εγκέφαλο επεξεργάζεται τις εικόνες. Εάν κατοικεί ο διάβολος στον εγκέφαλο, πονηρό πνεύμα τότε όλα ενεργούν πονηρά μέσα μας και γύρω μας, εάν όμως μέσα στον εγκέφαλό μας κατοικεί το πνεύμα του Θεού τότε η βασιλεία του Θεού και η ανεκλάλητη χαρά πλημμυρίζουν την ζωή μας. Ο λόγος είναι διότι κατά το πνεύμα του Θεού τα πάντα συνεργούν στο αγαθό. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

 

Κεφ. ια΄ στίχος 35

 

«Πρόσεχε λοιπόν μήποτε το φως το εν σοι ήναι σκότος».

 

Απάντηση  

 

Φως είναι και μια δοκιμασία και μια αντιξοότητα η οποία χωρίς Θεό γίνεται σκοτάδι που μας οδηγεί σε αδιέξοδο. Όταν όμως είναι μέσα μας ο Χριστός και η διδασκαλία του τότε το φως, δοκιμασία είναι και παραμένει πάντα φως.

 

 

 

Κεφ. ια΄ στίχος 36

 

«Εάν λοιπόν όλον το σώμα σου ήναι φωτεινόν, μη έχον τι μέρος σκοτεινόν, θέλει είσθαι φωτεινόν όλον, καθώς όταν ο λύχνος σε φωτίζη δια της λάμψεως».

 

Απάντηση

 

Όταν ο Χριστός κυριεύσει όλο μας το είναι τότε και το πνεύμα αλλά και το σώμα είναι πάντα φωτεινό δια του Χριστού. Ο Χριστός ήτο ωραίος στο πνεύμα και στο σώμα. Αυτή είναι η μέλλουσα δόξα, η δόξα του Χριστού, πνεύμα υγιές σώμα υγιές. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

 

 

Κεφ. ια΄ στίχος 39

 

«Και ο Κύριος είπε προς αυτόν, Τώρα σεις οι Φαρισαίοι το έξωθεν του ποτηρίου και του πινακίου καθαρίζετε το δε εσωτερικόν σας γέμει αρπαγής και πονηρίας».

 

Απάντηση

 

Είναι πολλοί χριστιανοί οι οποίοι φροντίζουν να κάνουν τα τυπικά του δόγματός τους νομίζοντας ότι έτσι θα είναι καθαροί και ευάρεστοι στον Θεό ενώ το πνεύμα τους, τα έργα τους και η καρδιά τους είναι μακριά από το ουσιώδες θέλημα του Θεού.

Το έσωθεν το οποίο πρέπει να είναι καθαρό είναι το πνεύμα μας, το οποίο πρέπει να είναι του Χριστού. Το γνώθις εαυτόν, ο καθαρισμός, η μελέτη του αγίου ευαγγελίου, η αδιάλειπτη προσευχή  εξασφαλίζουν τον αγιασμό και τον καθαρισμό του εσωτερικού μας κόσμου με φυσική συνέπεια και το έξωθεν (σώμα, έργα, τύπος) να είναι του Αγίου Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

Κεφ. ια΄ στίχος 41

 

«Πλήν δότε ελεημοσύνην τα υπάρχοντα υμών και ιδού, τα πάντα είναι καθαρά εις εσάς».

 

Απάντηση

 

Η υλική ελεημοσύνη είναι ένα στοιχείο αγάπης, είναι στοιχείο του Θεού και όταν δίδεται φέρνει ανάπαυση και χαρά.

Ας γνωρίζουμε ότι ο ελεών υλικά πτωχό, ελεεί Θεό. Η υλική ελεημοσύνη φανερώνει αναγεννημένο άνθρωπο, ο οποίος κάνει έργο το θέλημα του Θεού στην ζωή του.

Είναι πολλοί αυτοί που έχουν διαθέσει ώρες ολόκληρες να μιλούν για το Χριστό όμως να μην ποιούν το θέλημά του και να μην μπορούν να δώσουν ούτε ένα ευρώ. Δεν μπορούν να δώσουν ούτε καν σε αυτούς που τους ευεργέτησαν πόσο μάλλον σε ανθρώπους που δεν μπορούν να τους το ανταποδώσουν. Η ελεημοσύνη είναι υλική και ηθική συμπαράσταση προς τους φτωχούς και γενικότερα στους έχοντες ανάγκη. Οτιδήποτε δίνεται σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη υλικής βοήθειας εκδηλώνει αγάπη ανυπόκριτη.

Υπάρχει μια άλλη ελεημοσύνη η οποία είναι πνευματική και αποσκοπεί στην απολύτρωση του ανθρωπίνου γένους. Αυτή γίνεται από άνθρωπο που αφιερώνεται χρόνια στην μελέτη του λόγου του Θεού και στην αδιάλειπτη προσευχή. Τα αποτελέσματα της αφιέρωσης αυτής είναι να δοθούν στον καλοπροαίρετο πιστό πνευματικές ομιλίες, πνευματικές ερωτοαπαντήσεις και πνευματικά μυστήρια τα οποία δίδονται στους καλούς έχοντας πνεύμα Θεού, ώστε να απολυτρώσουν δια της μελέτης των αποκεκρυμμένων μυστηρίων ψυχή και σώμα. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

Κεφ. ια΄ στίχος 42

 

«Αλλ' ουαί εις εσάς τους Φαρισαίους, διότι αποδεκατίζετε το ηδύοσμον και το πήγανον και πάν λάχανον και παραβλέπετε την κρίσιν και την αγάπην του Θεού. Ταύτα έπρεπε να κάμητα και εκείνα να μη αφήσητε».

 

Απάντηση

 

Είναι πολλοί που ανήκουν σε διάφορα χριστιανικά δόγματα οι οποίοι αποδεκατίζουν, προσέχουν πολύ τα τυπικά του νόμου και δεν έχουν καμία σχέση με την αγάπη, με το έλεος, με την κρίση, με την ουσία. Σίγουρα αυτοί θα βρουν τα ουαί του Κυρίου μπροστά τους διότι με την εξουσία που κατέχουν εμποδίζουν το θέλημα του Θεού. Μη γένοιτο εις εμάς.

 

 

Κεφ. ια΄ στίχος 43

 

«Ουαί εις εσάς τους Φαρισαίους, διότι αγαπάτε την πρωτοκαθεδρίαν εν ταις συναγωγαίς και τους ασπασμούς εν ταις αγοραίς».

 

Απάντηση

 

Οι ασπασμοί, οι εξουσίες, οι πρωτοκαθεδρίες καταργούνται στην Φωνή Θεού. Όλοι είμεθα εργάτες της αληθείας, όλοι είμεθα υπηρέτες του Θεού και του συνανθρώπου μας. Όποιος θέλει να κάνει τον αρχηγό στην Φωνή Θεού ας φύγει διότι βάζει από μόνος του την κεφαλή του λόγω του εγωισμού επί πίνακι και αργά ή γρήγορα θα την χάσει. Αρχηγός στην Φωνή Θεού είναι ο Χριστός, εμείς όλοι είμεθα αδελφοί (σεις πάντες αδελφοί εστε), λόγος Θεού, εντολή Χριστού, πάνω σε αυτή την εντολή η οποία εξασφαλίζει ταπείνωση θα βαδίσουμε. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

Κεφ. ια΄ στίχος 44

 

«Ουαί εις εσάς, γραμματείς και φαρισαίοι, υποκριταί, διότι είσθε ως τα μνημεία τα οποία δεν φαίνονται και οι άνθρωποι οι περιπατούντες επάνω δεν γνωρίζουσιν».

 

Απάντηση

 

Προσοχή διότι τα μνημεία από έξω λάμπουν και από μέσα βρίσκονται σε αποσύνθεση. Το ψέμα, ο εγωισμός, τα συμφέροντα, οι πονηρίες και γενικότερα η αμαρτία μέσα μας είναι αυτή που δημιουργεί τα μνημεία. Προσοχή! Η υποκρισία δημιουργεί την κατάσταση αυτή.

Υποκριτής είναι αυτός που η συμπεριφορά του χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια που κάνει ώστε να μην εμφανίσει τον πραγματικό του εαυτό και να παρουσιάσει μια ψεύτικη εικόνα για τις ιδέες, για τα συναισθήματά του και για τις προθέσεις του. Με λίγα λόγια ηθοποιός, ο οποίος ενσαρκώνει έναν ρόλο που ποτέ δεν είχε. Προσοχή! Μάλιστα μερικοί υποδύονται τόσο καλά αυτόν τον ρόλο που πολλοί ζουν μαζί τους πολλά χρόνια χωρίς να καταλάβουν τίποτε. Ο Θεός να μας φυλάει. Αμήν.

 

 

Κεφ. ια΄ στίχος 46

 

«Ο δε είπε, Και εις εσάς τους νομικούς ουαί, διότι φορτίζετε τους ανθρώπους φορτία δυσβάστακτα και σεις με ένα των δακτύλων σας δεν εγγίζετε τα φορτία».

 

Απάντηση

 

Πράγματι, πόσοι νόμοι υπάρχουν. Έζησα λόγω της δουλείας μου κοντά σε ανθρώπους οι οποίοι τόνιζαν τον νόμο και είχαν εξουσία να τον εφαρμόζουν όπου ήθελαν. Οι ίδιοι όταν ήθελαν λόγω συμφερόντων να κερδίσουν την εύνοια κάποιου ανθρώπου παρέβαιναν τον νόμο. Δυστυχώς είναι πολύ λυπηρό το γεγονός αυτό και δυστυχώς σήμερα όλος ο κόσμος είναι έτσι. Μακάρι το έλεος να ισχύσει για όλους τους ανθρώπους μια ημέρα. Αμήν.

 

 

 

 

 

Κεφ. ια΄ στίχοι 47 – 48

 

«47 Ουαί εις εσάς, διότι οικοδομείτε τα μνημεία των προφητών, οι δε πατέρες σας εφόνευσαν αυτούς.

48 Άρα μαρτυρείτε και συμφωνείτε εις τα έργα των πατέρων σας διότι αυτοί μεν εφόνευσαν αυτούς, σεις δε οικοδομείτε τα μνημεία αυτών».

 

Απάντηση

 

Εδώ είναι να γελάς διότι αυτό συμβαίνει κατά κόρον.

 

 

Κεφ. ια΄ στίχοι 49 – 51

 

«49 Δια τούτο και η σοφία του Θεού είπε, Θέλω αποστείλει εις αυτούς προφήτας και αποστόλους και εξ αυτών θέλουσι φονεύσει και εκδιώξει. 

50 Δια να εκζητηθή το αίμα πάντων των προφητών, το εκχυνόμενον από της αρχής του κόσμου, από της γενεάς ταύτης,

51 από του αίματος του Άβελ, έως του αίματος Ζαχαρίου του φονευθέντος μεταξύ του θυσιαστηρίου και του ναού, ναι σας λέγω, θέλει εκζητηθή από της γενεάς ταύτης».

 

Απάντηση

 

Η σοφία του Θεού επιτρέπει αυτή την κατάσταση, ώστε να γίνουν αναπολόγητοι την ημέρα της κρίσεως όλοι όσοι το παίζουν θεοσεβούμενοι. Αμήν.

 

 

Κεφ. ια΄ στίχος 52

 

«Ουαί εις εσάς τους νομικούς, διότι αφηρέσατε το κλειδίον της  γνώσεως σεις δεν εισήλθετε και τους εισερχομένους εμποδίσατε».

 

Απάντηση

 

Είναι πολλοί σήμερα οι οποίοι επιδιώκουν να μάθουν τον νόμο του Θεού και τον νόμο των ανθρώπων. Όταν τον μαθαίνουν όμως λόγω των συμφερόντων τους τον αποστρέφονται. Ως κάτοχοι και γνώστες του νόμου τον χειρίζονται πονηρά και υποκριτικά και μάλιστα όταν ερωτηθούν για αυτόν φανερώνουν άλλον νόμο ο οποίος εξυπηρετεί το εγώ τους. Σήμερα ευτυχώς διοικούμαστε από δημοκρατικές εξουσίες και νόμους. Έτσι μας δίνεται η ευκαιρία να πάρουμε τον νόμο του Θεού στα χέρια μας, να τον μελετήσουμε, να τον εννοήσουμε και να τον εντάξουμε στην ζωή μας.

Σε πολλούς υποκριτές του νόμου που διέπονται από συμφέροντα δεν θα αρέσει η πρωτοβουλία αυτή, διότι διαμέσου μας θα φανερώνεται η αλήθεια με φυσική συνέπεια να προβούν σε πολυποίκιλα κατηγορώ. Εμάς όμως αυτό δεν θα μας ενδιαφέρει, ίσα ίσα θα σηκώσουμε το ανάστημά μας και θα προχωρήσουμε μπροστά. Μακάριοι είσθε, όταν σας ονειδίσωσι και διώξωσι και είπωσιν εναντίον σας πάντα κακόν λόγον ψευδόμενοι, ένεκεν εμού. Χαίρετε και αγαλλιάσθε, διότι ο μισθός σας είναι πολύς εν τοις ουρανοίς. Μόνο έτσι το θέλημα του Θεού, η σοφία αυτού και η αγάπη αυτού θα κατακλύσει την ζωή μας με άπειρες ευλογίες. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν. Θάρρος, ο τολμών νικά!

 

 

Κεφ. ια΄ στίχοι 53 – 54

 

«53 Ενώ δε αυτός έλεγε ταύτα προς αυτούς, ήρχισαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι να διεγείρωσιν αυτόν σφόδρα και να βιάζωσιν αυτόν να ομιλήση, ερωτώντες περί πολλών,

54 ενεδρεύοντες αυτόν και ζητούντες να αρπάσωσί τι από του στόματος αυτού, δια να κατηγορήσωσιν αυτόν».

 

Απάντηση

 

Σήμερα υπάρχουν πολλοί που ενεδρεύουν. Χρειάζεται να κινούμεθα ως οι όφεις και ως οι περιστερές διότι το ποτάμι της αμαρτίας, του φανατισμού, του εγωισμού σε συνθλίβει όταν βρεθείς μπροστά του και δεν έχεις τις απαιτούμενες ρίζες ώστε να μην φοβηθείς ή παρασυρθείς. Χρειάζεται προσοχή! Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ιβ΄

 

 

 

Κεφ. ιβ΄ στίχος 1

 

«Εν τω μεταξύ αφού συνηθροίσθησαν αι μυριάδες του όχλου, ώστε κατεπάτουν αλλήλους, ήρχισε να λέγη προς τους μαθητάς αυτού, Πρώτον προσέχετε εις εαυτούς από της ζύμης των Φαρισαίων, ήτις είναι υπόκρισις».

 

Απάντηση

 

Η ζύμη των Φαρισαίων είναι λόγια χωρίς έργα, τύποι χωρίς ουσία, αγάπη χωρίς αγάπη, καθώς εξουσίες εγωιστικές και έργα αγάπης για το θεαθήναι των ανθρώπων και όχι για την δόξα του Θεού. Η ζύμη των Φαρισαίων καταργεί την βασιλεία του Θεού στην γη και την μεταφέρει στον ουρανό. Με λίγα λόγια η ζύμη των Φαρισαίων είναι λόγια θρησκόληπτα τα οποία καταργούν την ουσία του Θεού, καταργούν την ίδρυση της βασιλείας αυτού όπως στον ουρανό και στη γη, καταργούν την άφθαρτη αθάνατη ζωή. Εν συντομία καταργούν την έννοια της σταυρικής θυσίας του Θεού μετατρέποντας αυτή σε θρησκευτικό τύπο, απορροφώντας όλους εκείνους οι οποίοι διακατέχονται από άγνοια του λόγου, του θελήματος του Θεού. Προσοχή λοιπόν στην ζύμη διότι όταν την τρως σιγά σιγά σε οδηγεί σε αδιέξοδο το οποίο σε γεμίζει με πρόωρη φθορά, ανούσια γνώση και επώδυνο θάνατο.

 

 

Κεφ. ιβ΄ στίχος 3

 

«Όθεν όσα είπετε εν τω σκότει, εν τω φωτί θέλουσιν ακουσθή και ότι ελαλήσατε προς το ωτίον εν τοίς ταμείοις, θέλει κηρυχθή επί των δωμάτων».

 

Απάντηση

 

Όλα μια μέρα θα είναι γυμνά και τετραχηλισμένα ενώπιον Θεού και ανθρώπου. Η κρυφή ζωή μας είναι αυτή η οποία θα φανερωθεί μια μέρα. Αν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού η δόξα θα είναι άπειρη. Αν είναι όμως έξω από το θέλημα του Θεού θα γίνει αιτία δυστυχώς για την ολέθρια απώλειά μας. Χρειάζεται να μελετούμε και να προσευχόμαστε ώστε η ζωή μας να είναι άγια. Ο συνεχής αγώνας δημιουργεί συνήθεια αγιασμού και νου Χριστού, ώστε δια της αγαθής συνήθειας και δια του νου του Χριστού να εξασφαλίσουμε την δόξα του Θεού αιώνια. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

Κεφ. ιβ΄ στίχος 4

 

«Λέγω δε προς εσάς τους φίλους μου, Μη φοβηθήτε από των αποκτεινόντων το σώμα και μετά ταύτα μη δυναμένων περισσότερόν τι να πράξωσι».

 

Απάντηση

 

Φίλοι του Θεού, του Χριστού είναι αυτοί οι οποίοι κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες δοξάζουν τον Θεό και εργάζονται χωρίς γογγυσμό ή χωρίς γιατί στις αντιξοότητες που αντιμετωπίζουν στο να κάνουν το θέλημα του Θεού, η οποία εργασία γίνεται για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου.

Οι φίλοι του Χριστού δεν θα διστάσουν να δοξάσουν τον Θεό και με θυσία αν χρειαστεί, ο λόγος που δεν θα διστάσουν, δεν θα φοβηθούν είναι η μεγάλη αγάπη τους στον Θεό. Μάλιστα τα έργα αγάπης τα οποία θα παρουσιάζουν για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου θα τους βγάλουν στον ουρανό.

 

 

Κεφ. ιβ΄ στίχος 5

 

«Θέλω δε σας δείξει ποίον να φοβηθήτε, Φοβήθητε εκείνον όστις αφού αποκτείνη, έχει εξουσίαν να ρίψη εις την γέενναν ναι, σας λέγω, τούτον φοβήθητε».

 

Απάντηση

 

Εννοεί να φοβόμαστε τον διάβολο ο οποίος είναι ο καλύτερος έμπορος και είναι ο μόνος που παίρνει μια τέτοια εξουσία. Το δικαίωμα το δίνουμε εμείς. Αυτός με καταιγισμό ψεμάτων εργάζεται μέρα και νύχτα με χίλια δυο τεχνάσματα να αγοράσεις την πραμάτεια του, την αμαρτία. Ο λόγος που το κάνει αυτό είναι για να σε εκθέσει ενώπιον Θεού, ενώπιον ανθρώπων και ενώπιον αγγέλων του Θεού κατά την ημέρα της κρίσεως. Μετέπειτα θέλει να δύναται λόγω της αμαρτίας να διεκδικεί και το σώμα αλλά και την ψυχή. Προσοχή λοιπόν, όχι συζήτηση, όχι διάλογο, όχι παραχώρηση στον διάβολο και στα έργα που σε παροτρύνει να εντάξεις στην ζωή σου. Στην αρχή ένας άνθρωπος δεν καταλαβαίνει τα τεχνάσματά του και τον τρόπο που ενεργεί στον άνθρωπο, όμως μετά καταλαβαίνει ότι είναι του διαβόλου διότι γίνεται συνήθεια η αμαρτία και πάθος. Έτσι, δια της αμαρτίας εξουσιάζει τον άνθρωπο σε όλον τον επί της γης βίο του και μετέπειτα μετά τον θάνατό του στο πνεύμα. Κύριε ελέησέ μας και φρούρησέ μας ώστε να φτάσουμε στο ποθούμενο που είναι δια της ζώσης πίστεως εις εσένα και δια της ανυπόκριτης αγάπης να σώσουμε ψυχή και σώμα. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

Κεφ. ιβ΄ στίχοι 6 – 7

 

«6 Δεν πωλούνται πέντε στρουθία δια δύο ασσάρια; και εν εξ αυτών δεν είναι λελησμονημένον ενώπιον του Θεού

7 αλλά και αι τρίχες της κεφαλής υμών είναι πάσαι ηριθμημέναι. Μη φοβείσθε λοιπόν από πολλών στρουθίων διαφέρετε».

 

Απάντηση 

 

Όσοι νιώθουν ότι είναι λησμονημένοι και νιώθουν ότι δεν έχουν ευλογία στην ζωή τους θα πρέπει να τείνουν στα εξής:

1) Να πάψουν να κάνουν τους έξυπνους.

2) Να πάρουν το ευαγγέλιο του Χριστού ανά χείρας.

3) Να προσκολληθούν στην Φωνή Θεού.

4) Να μελετούν το ευαγγέλιο του Θεού.

5) Να προσεύχονται εν τω κρυπτώ και να ζητούν το μέγα έλεος του Θεού να επισκιάσει την ζωή τους.

6) Να ξεχάσουν ότι θεωρούσαν ως σαν θέλημα του Θεού μέχρι χτες το οποίο παρέλαβαν από το σύστημα των ανθρώπων.

7) Να μετανοήσουν ειλικρινά παρουσιάζοντας ουσιαστική αγάπη στον Θεό και στον άνθρωπο.

8) Να αναγεννηθούν συν Θεό ώστε να ενεργούν σαν Θεοί.

9) Να ομολογήσουν Χριστό όπου καταλαβαίνουν ότι θα εισακουστούν, ξεκινώντας με το κήρυγμα της αγάπης και της ζωής το οποίο σου εξασφαλίζει χαρά και άπειρη ευλογία. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

 

 

 

Κεφ. ιβ΄ στίχοι 8 – 9

 

«8 Σας λέγω δε, Πας όστις με ομολογήση έμπροσθεν των ανθρώπων και ο Υιός του ανθρώπου θέλει ομολογήσει αυτόν έμπροσθεν των αγγέλων του Θεού.

9 Όστις δε με αρνηθή ενώπιον των ανθρώπων και ο Υιός του ανθρώπου θέλει αρνηθή αυτόν ενώπιον των αγγέλων του Θεού».

 

Απάντηση

 

Αν καθυστερεί να ιδρυθεί η βασιλεία είναι διότι πολλοί άνθρωποι που ακολούθησαν τον Θεό έλαβαν πολλές εξουσίες και ευλογίες, όταν όμως χρειάστηκε να ομολογήσουν τα πιστεύω τους σε αρχές και εξουσίες του παρόντος κόσμου ντράπηκαν και φοβήθηκαν μήπως γίνουν αποσυνάγωγοι, έτσι τα έχασαν όλα.

Η Φωνή Θεού με την δύναμη του Θεού το πήρε απόφαση να εργαστεί ώστε να ιδρυθεί η βασιλεία του Θεού όπως στον ουρανό και στην γη αδιαφορώντας για το αν θα την παρεξηγήσουν. Μακάριοι είσθε, όταν σας ονειδίσωσι και διώξωσι ένεκεν εμού και του ευαγγελίου. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

Όσοι ντρέπονται να ομολογήσουν Θεό και απεσταλμένο δεν μπορούν να εισέλθουν στην βασιλεία του Θεού. Η ντροπή κρύβει εγωισμό και συμφέροντα. Άρα, με αυτά τα δαιμόνια Θεό δεν βλέπεις. Μη γένοιτο! 

 

 

Κεφ. ιβ΄ στίχος 10

 

«Και πας όστις θέλει ειπεί λόγον κατά του Υιού του ανθρώπου, θέλει συγχωρηθή εις αυτόν όστις όμως βλασφημήση κατά του Αγίου Πνεύματος, εις αυτόν δεν θέλει συγχωρηθή».

 

Απάντηση

 

Ο Πατέρας είναι η σιωπή και δίδει το έργο της δημιουργίας, ο Υιός είναι ο λόγος παραλαμβάνει το σχέδιο και το δίνει στον Παράκλητο (Άγιο Πνεύμα), το Άγιο Πνεύμα είναι ο εργολάβος της θεότητας. Είναι αυτό που θα εργαστεί ώστε να ιδρυθεί η βασιλεία του Θεού μέσα μας και γύρω μας. Φανταστείτε πόσοι άνθρωποι άγιοι αιώνες τώρα περιμένουν την εργασία αυτή του Αγίου Πνεύματος, ώστε να λυτρωθούν ψυχή και σώματι με φυσική συνέπεια να επανέλθουν όλοι οι άγιοι στην ζωή, στην βασιλεία του Θεού με νέα σώματα, με νέα ζωή. Ο λόγος που δεν έχουν συγχώρεση όσοι κατηγορήσουν τον Παράκλητο είναι διότι αυτός θα ιδρύσει την βασιλεία με ότι συνέπειες συνεπάγεται αυτό. Όταν λοιπόν κάποιος βλασθημήσει τον εργολάβο, το Πνεύμα το Άγιο δεν θα σωθεί. Ο λόγος διότι δεν εννόησε τον Θεό και το πλήρωμα της αγίας σοφίας που τον διέπει καθώς και τον τρόπο που ενεργεί. Αμήν.

 

 

Κεφ. ιβ΄ στίχοι 11 – 12

 

«11 Όταν δε σας φέρωσιν εις τας συναγωγάς και τας αρχάς και τας εξουσίας, μη μεριμνάτε πως, ή τι να απολογηθήτε, ή τι να είπητε.

12 Διότι το Άγιον Πνεύμα θέλει σας διδάξει εν αυτή τη ώρα τι πρέπει να είπητε».

 

Απάντηση

 

Να πούμε την αλήθεια όταν καλεστούμε από την εξουσία, από τις αρχές του κόσμου. Το τι θα πούμε δεν χρειάζεται να σκεφτούμε. Μόνο την αλήθεια να πούμε και να είμεθα σίγουροι ότι ο Θεός θα φροντίσει δια Πνεύματος Αγίου ώστε κανείς να μην μπορεί να αντιλογήσει στην σοφία την οποία θα εναποθέσει ο Κύριος επί των χειλέων μας. Καμιά φορά η αλήθεια φαίνεται ότι είναι κατηγορώ όμως δεν είναι κατηγορώ είναι αλήθεια.

Ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να λέει την αλήθεια. Αν η αλήθεια προσβάλει κάποιον αυτό δεν είναι στις προθέσεις του ανθρώπου του Θεού, απλώς η αλήθεια για όποιον έχει καλή προαίρεση γίνεται δόξα Θεού ενώ για όποιον έχει κακή προαίρεση γίνεται κατηγορώ. Αγάπη λοιπόν και αλήθεια να έχουμε και ο Θεός θα είναι μεθ’ ημών. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

Κεφ. ιβ΄ στίχος 14

 

«Ο δε είπε προς αυτόν, Άνθρωπε, τις με κατέστησε δικαστήν ή μεριστήν εφ' υμάς;».

 

Απάντηση

 

Πολλές φορές ήρθα στην θέση αυτή από ανθρώπους που δεν τους ενδιέφερε ο Θεός αλλά το άτομό τους και οι προσωπικές φιλοδοξίες τους, όμως ο Θεός με φώτισε να μην έχω γνώμη όταν ερωτάμε για υλικά θέματα που φέρνουν διαμάχη από κοσμικούς ανθρώπους. Αν είναι πνευματικό μου όμως παιδί υποχρεούμαι να του πω τα εξής, εις τον ζητούντα παρά σου, δίδε και από του αφαιρούντος τα σα, μη απαίτει. Δεν μας ενδιαφέρει η απλή φιλία ώστε να κερδίσουμε κάποιον με το να του κάνουμε το χατίρι, σίγουρα μας ενδιαφέρει η καλή γειτονία όμως εμάς μας ενδιαφέρει πιο πολύ η σωτηρία του συνανθρώπου φίλου ή εχθρού. Εκείνο ακόμη που θα μας ενδιαφέρει εμάς είναι να μην χάσουμε τον Θεό και όχι κάποιον συνάνθρωπο που αποσκοπεί σε δόλιους σκοπούς.

Ο Κύριος τόνισε και αυτό είναι που μας ενδιαφέρει, και πας όστις αφήκεν οικίας ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς, ένεκεν του ονόματός μου, εκατονταπλάσια θέλει λάβει και ζωήν αιώνιον θέλει κληρονομήσει. Όποιος θέλει να ακολουθήσει τον Θεό ας αφήσει τις μοιρασιές και ας προβεί στο να κάνει το θέλημά του. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

Κεφ. ιβ΄ στίχος 15

 

«Και είπε προς αυτούς, Προσέχετε και φυλάττεσθε από της πλεονεξίας διότι εάν τις έχη περισσά, η ζωή αυτού δεν συνίσταται εκ των υπαρχόντων αυτού».

 

Απάντηση

 

Είναι μεγαλείο η απάντηση του Κυρίου. Όλη την ζωή τους οι άνθρωποι δυστυχώς ασχολούνται με το να επενδύουν στην ύλη και αυτό τους απορροφά τόσο πολύ που δεν σκέφτονται Θεό, θέλημα αυτού, προορισμό ανθρώπου κ.τ.λ.

Είναι να λυπάσαι πάντως τους ανθρώπους εκείνους που καταβάλλονται από αυτό το δαιμόνιο. Όσοι έχουν προορισμό σωτηρίας ας ενθυμηθούν πρώτον, την συμβουλή του Χριστού ότι η ζωή δεν συνίσταται εκ των υπαρχόντων. Δεύτερον, την παραβολή του άφρονα. Τρίτον, τα λόγια του σοφού Σολομώντα, ο πρώτος φτιάχνει ύλη γύρω του, ο δεύτερος αυξάνει την ύλη και ο τρίτος τα πουλάει και τα τρώει και ο λόγος διότι δεν έφτιαξε τίποτε. Προσοχή, πολύ προσοχή με την ύλη διότι είναι παγίδα πρώτον στο να χάνεις τον χρόνο σου και δεύτερον το να σε απορροφά με τις μέριμνες. Αυτό συνεπάγεται πολλαπλάσια της συνηθισμένης φθοράς με φυσική συνέπεια να έρχεται ο πρόωρος θάνατος. Τα τέκνα του Θεού ας ενθυμούνται τα εξής: πρώτον, εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού, ότι δεν σπείρουσιν, ουδέ θερίζουσιν και ο Πατήρ σας ο ουράνιος τρέφει αυτά. Δεύτερον, δος εις ημάς τον  άρτον ημών τον επιούσιον. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν. Μακάριοι αυτοί που μεριμνούν για το θέλημα του Θεού.

 

 

Κεφ. ιβ΄ στίχοι 16 – 21

 

«16 Είπε δε προς αυτούς παραβολήν, λέγων, Ανθρώπου τινός πλουσίου ευτύχησον τα χωράφια

17 και διελογίζετο εν εαυτώ, λέγων, Τι να κάμω; διότι δεν έχω που να συνάξω τους καρπούς μου.

18 Και είπε, Τούτο θέλω κάμει θέλω χαλάσει τας αποθήκας μου και θέλω οικοδομήσει μεγαλητέρας και συνάξει εκεί πάντα τα γεννήματά μου και τα αγαθά μου

19 και θέλω ειπεί προς την ψυχήν μου, Ψυχή, έχεις πολλά αγαθά εναποτεταμιευμένα δι' έτη πολλά αναπαύου, φάγε, πίε, ευφραίνου.

20 Είπε δε προς αυτόν ο Θεός, Άφρον, ταύτην την νύκτα την ψυχήν σου απαιτούσιν από σού όσα δε ητοίμασας, τινος θέλουσιν είσθαι;

21 Ούτω θέλει είσθε όστις θησαυρίζει εις εαυτόν και δεν πλουτεί εις Θεόν».

 

Απάντηση

 

Όπως το λέει!

 

 

Κεφ. ιβ΄ στίχοι 22 – 23

 

«22 Είπε δε προς τους μαθητάς αυτού, Δια τούτο λέγω προς εσάς, Μη μεριμνάτε δια την ζωήν σας, τι να φάγητε μηδέ δια το σώμα, τι να ενδυθήτε.

23 Η ζωή είναι τιμιώτερον της τροφής και το σώμα του ενδύματος».

 

Απάντηση

 

Να μεριμνάμε να κάνουμε το σχέδιο του Θεού με ότι συνεπάγεται (θυσία) ώστε να αποκτήσουμε αγάπη, ταπείνωση, σοφία, πίστη ζώσα, καρπούς, χαρίσματα, σημεία. Αυτά θα μας βγάλουν στον ουρανό και αυτά θα μας δώσουν εκατονταπλάσια πνευματικά και υλικά αγαθά. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

Μάλιστα όποιος απολέσει την ζωή του αυτός θα την πάρει δια της ζώσης πίστεως και δια του επενδύτη πολλαπλάσια, αιώνια ζωή, ευλογημένη ζωή, μετά του Θεού ζωή. Αμήν.

 

 

 

Κεφ. ιβ΄ στίχοι 24 – 30

 

«24 Παρατηρήσατε τους κόρακας, ότι δεν σπείρουσιν, ουδέ θερίζουσιν οίτινες δεν έχουσι ταμείον, ουδέ αποθήκην και ο Θεός τρέφει αυτούς πόσο μάλλον σεις διαφέρετε των πτηνών;

25 Και τις εξ υμών μεριμνών δύναται να προσθέση εις το ανάστημα αυτού μιαν πήχυν

26 Εάν λοιπόν ουδέ το ελάχιστον δύνασθε, τι μεριμνάτε περί των λοιπών;

27 Παρατηρήσατε τα κρίνα, πως αυξάνουσι δεν κοπιάζουσιν, ουδέ κλώθουσι σας λέγω όμως, ουδέ ο Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού ενεδύθη ως εν τούτων.

28 Αλλ' εάν τον χόρτον, όστις σήμερον είναι εν τω αγρώ και αύριον ρίπτεται εις κλίβανον, ο Θεός ενδύη ούτω, πόσω μάλλον εσας, ολιγόπιστοι;

29 Και σεις μη ζητείτε τι να φάγητε, ή τι να πίητε και μη ήσθε μετέωροι.

30 Διότι ταύτα πάντα ζητούσι τα έθνη του κόσμου υμών δε ο Πατήρ εξεύρει ότι έχετε χρείαν τούτον».

 

 

Απάντηση

 

Η υπερβολική υλική μέριμνα μας καθιστά από Υιούς Θεού, από ανθρώπους χειρότερους των κοράκων, χειρότερους των κρίνων και χειρότερων των εθνών. Μια προσοχή και μια λογική Θεού χρειάζεται.

Αφού άνθρωπε δεν γνωρίζεις το αν θα ξημερώσεις, τι αγωνιάς; Τι μεριμνάς τόσο πολύ; Τι θα σου χρειαστούν τα πολλά χρήματα αφού ο Χριστός είπε ότι η ζωή δεν συνίσταται εκ των υπαρχόντων; Προσοχή λοιπόν ώστε να αξιοποιήσουμε τον χρόνο μας προς σωτηρία ψυχής και σώματος.

 

 

 

 

 

Κεφ. ιβ΄ στίχος 31

 

«Πλην ζητείτε την βασιλείαν του Θεού και ταύτα πάντα θέλουσι σας προστεθή».

 

Απάντηση

 

Να ζητάμε και να εργαζόμαστε για την βασιλεία του Θεού. Τι είναι όμως η βασιλεία του Θεού; Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η βασιλεία του Θεού έρχεται στον άνθρωπο όταν αυτός πεθάνει. Αν ήτο έτσι τότε όλοι οι άνθρωποι (χριστιανοί) θα επιθυμούσαν να πεθάνουν όμως το αντίθετο συμβαίνει. Όλοι οι άνθρωποι θέλουν να ζήσουν και μάλιστα να είναι νέοι νεότατοι, η αμαρτία όμως δεν τους το επιτρέπει. Ο Κύριος όμως που η γνώμη του έχει ισχύ αιώνια φανέρωσε ότι η βασιλεία του Θεού εντός υμών εστί και οι βιαστές αρπάζουν αυτή. Βιαστής είναι αυτός ο οποίος διακατέχεται από υπακοή στο λόγο του Θεού και πιο συγκεκριμένα στο θέλημα του Θεού. Η βασιλεία του Θεού πρέπει άπαξ δια παντός να εννοήσουμε όλοι, να καταλάβουμε όλοι, ότι δεν είναι στον ουρανό αλλά μέσα μας. Βασιλεία Θεού σημαίνει να βασιλεύει μέσα μας ο Θεός, η ζωή, οι καρποί του Αγίου Πνεύματος, τα χαρίσματα, τα σημεία, η ταπείνωση, η ανυπόκριτη αγάπη, η χαρά, η σοφία, η αφθαρσία.

Είναι μεγάλο ψέμα το ότι όλοι μηδενός εξαιρουμένου κηρύττουν αιώνες τώρα ότι η βασιλεία του Θεού ιδρύεται μετά θανάτου και ότι ο άνθρωπος ζει για να κριθεί εδώ στη γη. Ο άνθρωπος δεν ζει για να κριθεί εδώ στη γη, ζει για να αναγεννηθεί, για να εννοήσει και να αποκωδικοποιήσει δια Πνεύματος Αγίου όλα τα μυστήρια τα οποία υπάρχουν γύρω από τον Θεό. Η λάθος πίστη του θανάτου που διακατέχει τους πάντες, η αμαρτία, τα συμφέροντα και η αποστροφή του ανθρώπου από το θέλημα του Θεού καθιστούν αυτόν ανύπαρκτο και αδικαιολόγητο έμπροσθεν του Θεού με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει ο άνθρωπος κληρονόμος αυτής της απρόσιτης δόξας του Θεού.

Η Φωνή Θεού τονίζει τα εξής, όταν ο άνθρωπος πεθάνει εισέρχεται σε χειρότερη μοίρα διότι χάνει το σώμα του το οποίο είναι ναός του Θεού και το οποίο δύναται να εργάζεται τα έργα του πνεύματος. Ο άνθρωπος όταν πεθάνει το μόνο που περιμένει σαν πνεύμα είναι να ιδρυθεί η βασιλεία του Θεού στη γη και να πραγματοποιηθεί η ανάσταση των νεκρών ώστε να πάρει νέο σώμα. Όταν ο άνθρωπος πεθάνει μοιάζει με παράλυτο ο οποίος βρίσκεται στο κρεβάτι του πόνου, ο οποίος άνθρωπος δύναται να σκέφτεται όμως αδυνατεί να πράξει. Όλοι μας να το καταλάβουμε άπαξ δια παντός ότι πρέπει να ζητούμε και να εργαζόμαστε ώστε να ιδρυθεί η βασιλεία του Θεού μέσα μας και γύρω μας. Το ακολούθει μοι του Κυρίου, η μετάνοια, η αναγέννηση καθιστούν και εξασφαλίζουν αυτή μέσα μας καταργώντας την αμαρτία και όλα τα φθοροποιά στοιχεία που λειτουργούν δια αυτής μέσα μας. Η Φωνή Θεού εργάζεται να καταργήσει την αμαρτία, η οποία σήμερα κρύβεται και λειτουργεί μέσα μας ποικιλοτρόπως. Η Φωνή Θεού εργάζεται να ιδρυθεί η βασιλεία του Θεού μέσα μας και γύρω μας ώστε να μην υπάρχει τίποτα να μας θέτει σε υποτέλεια. Η Φωνή Θεού εργάζεται να καταργήσει τον φυσικό θάνατο δια της ζώσης πίστεως και δια του επενδύτη. Η Φωνή Θεού εργάζεται να δημιουργηθεί ο λαός του Θεού. Η Φωνή Θεού εργάζεται να καθαριστεί από την μεγάλη αμαρτία και από τις μικρές αλώπεκες (αμαρτίες), ώστε να αντιμετωπίσει αξιοπρεπώς τον πειρασμό ο οποίος μέλει να πειράξει τους κατοικούντας επί της γης όταν έρθει. Η Φωνή Θεού εργάζεται να κατασκευάσει λαό για να καλέσει τον Χριστό, ώστε να κάνει την δευτέρα παρουσία του και έτσι τα πάντα εν πάση να είναι Θεός και οι πάντες να είναι αιώνια διδακτοί Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.               

 

 

 

Κεφ. ιβ΄ στίχος 32

 

«Μη φοβού, μικρόν ποίμνιον διότι ο Πατήρ σας ευδόκησε να σας δώση την βασιλείαν».

 

 

Απάντηση

 

Δεν θα παραμείνει μικρό ποίμνιο. Από τον Θεό ξεκινά μετά δίνεται σε έναν που έχει ουσιαστική σχέση με το Θεό (προφήτης), μετά γίνονται δυο προφήτες, μετά τρεις προφήτες, μετά τριάντα προφήτες, μετά τρεις χιλιάδες προφήτες, μετά πολλές χιλιάδες άνθρωποι που όλοι μαζί είναι Υιοί και Θυγατέρες. Προφήτης σημαίνει αυτός που πρώτος φυτεύει την σοφία του Θεού και την δόξα του Θεού στον συνάνθρωπό του. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

 

 

Κεφ. ιβ΄ στίχος 33

 

«Πωλήσατε τα υπάρχοντά σας και δότε ελεημοσύνην. Κάμετε εις εαυτούς βαλάντια τα οποία δεν παλαιούνται, θησαυρόν εν τοις ουρανοίς όστις δεν εκλείπει, όπου κλέπτης δεν πλησιάζει, ουδέ σκώληξ διαφθείρει».

 

Απάντηση

 

Αξίζει τον κόπο να τα δώσουμε όλα για τον σκοπό του θελήματος του Θεού στην γη.

Ο Κύριος τόνισε, κάμετε φίλους εκ του μαμωνά της αδικίας. Δηλαδή τώρα που έχουμε χρήματα να τα διανέμουμε με σοφία ώστε να αναγεννήσουμε ανθρώπους, οι οποίοι όλοι μαζί να τείνουμε προς τον μέγιστο σκοπό που είναι η ίδρυση της βασιλείας του Θεού στη γη. Αφού άνθρωπε αργά ή γρήγορα θα πεθάνεις γιατί να μην κάνεις το θέλημα του Θεού; Είναι άλλο πράγμα να επενδύεις στην ύλη για την καλοπέρασή σου και άλλο να επενδύσεις με όλες σου τις δυνάμεις στο να γίνει το θέλημα του Θεού όπως στον ουρανό και στη γη. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

Κεφ. ιβ΄ στίχος 34

 

«Διότι όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θέλει είσθαι και η καρδία σας».

 

Απάντηση

 

Πολλοί με τα χείλη παρουσιάζονται ως χριστιανοί και άγια λάδια ενώ με τα έργα λατρεύουν την ύλη. Αυτό αποδεικνύεται από την καθημερινή ενασχόληση η οποία δεν τείνει στο να αφιερώνουνε ώρες για να μελετούνε τον λόγο του Θεού και να μεταλαμπαδεύουν αυτόν στους συνανθρώπους. Το δέντρο να ξέρουμε από τους καρπούς γνωρίζεται.

Πρέπει η χαρά μας να είναι πώς να επενδύουμε τις δυνάμεις που ο Θεός μας έδωσε υλικές και πνευματικές στον συνάνθρωπο και όχι στον εαυτό μας. Όστις απολέση την ζωή του ένεκεν εμού και του ευαγγελίου αυτός θα την βρει. Όποιος αγωνιστεί να μην πεθάνει ο συνάνθρωπος δεν θα πεθάνει ο ίδιος. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

 

Κεφ. ιβ΄ στίχος 35

 

«Ας ήναι αι οσφύες σας περιεζωσμέναι και οι λύχνοι καιόμενοι».

 

Απάντηση

 

Διάβασα για τον χαρακτήρα του απόστολου Παύλου από τον κ. Τρεμπέλα τα εξής και μου άρεσαν πολύ. Κρίσις και αντίληψις ισχυρά, καρδιά πύρινη, δραστηριότης ακατάβλητος, θέλησις χαλύβδινη, φύσις συναισθηματική, οξεία ηθική παρατηρητικότης, ετοιμότης και ευστροφία, δημιουργικότης και πρωτοτυπία, οργανωτική ικανότης σπάνια και δεξιότης του άρχειν και κυβερνάν και με ολίγας λέξεις ασυνήθης πλούτος προσόντων διανοητικών και πνευματικών. Αυτό εννοεί όταν λέει οσφύες περιεζωσμένες και λύχνους καιόμενους, το οποίο εύχομαι εις όλα τα τέκνα που ανήκουν στην Φωνή Θεού.

 

 

Κεφ. ιβ΄ στίχοι 37 – 38

 

«37 Μακάριοι οι δούλοι εκείνοι, ους ελθών ο κύριος ευρήσει γρηγορούντας. αμήν λέγω υμιν ότι περιζώσεται και ανακλινει αυτούς και παρελθών διακονήσει αυτοις.

38 καν εν τη δευτέρα καν εν τη τρίτη φυλακή ελθη και ευρη ούτως, μακάριοί εισιν εκείνοι».

 

Απάντηση

 

Τέλειο! Τι απάντηση να δώσεις, όπως το λέει ο Κύριος. Μακάριοι λοιπόν όσοι εργάζονται με ειλικρίνεια για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

Κεφ. ιβ΄ στίχος 40

 

«Και υμείς γίνεσθε έτοιμοι, ότι η ώρα ου δοκειτε ο υιός του ανθρώπου έρχεται».

 

Απάντηση

 

Έτοιμος είναι αυτός που γνωρίζει το σχέδιο του Θεού και δεν ταράσσεται όταν αυτό εξελίσσεται και δεν έχει απορίες για το ότι συμβαίνει σε όλον τον πλανήτη θετικό ή αρνητικό. Έτοιμος είναι αυτός που σε όλα τα ζητήματα θετικά ή αρνητικά τονίζει όταν ερωτηθεί το γενηθήτω το θέλημά σου. Έτοιμος είναι αυτός που αφήνει τον Θεό να πάει μπροστά από αυτόν και όχι αυτός που πάει μπροστά από τον Θεό με φωνές και απειλές (όπως οι Νικολαίτες). Έτοιμος είναι αυτός που αξιοποιεί τον χρόνο του πνευματικά και το οποίο εύχομαι εις όλα τα τέκνα της Φωνής Θεού. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.

 

 

Κεφ. ιβ΄ στίχοι 45 – 46

 

«45 εάν δε ειπη ο δούλος εκείνος εν τη καρδία αυτού, Χρονίζει ο κύριός μου ερχεσθαι και αρξηται τύπτειν τους παιδας και τας παιδίσκας, εσθίειν τε και πίνειν και μεθύσκεσθαι,

46 ηξει ο κύριος του δούλου εκείνου εν ημέρα η ου προσδοκά και εν ώρα η ου γινώσκει και διχοτομήσει αυτόν και το μέρος αυτού μετά των απίστων θήσει».

 

Απάντηση 

 

Ο Κύριος έχει δώσει επιστασία σε πολλούς ανθρώπους όπως στην οικογένεια, στην θρησκεία, στις πολιτικές κυβερνήσεις, στην Φωνή Θεού. Εάν κάποιος κάνει κακή χρήση της επιστασίας θα το πληρώσει. Προσοχή στους επιστάτες. Εγώ τονίζω έλεος, αγάπη, προσφορά να τους διέπει. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

Κεφ. ιβ΄ στίχος 47

 

«Εκείνος δε ο δούλος όστις γνωρίσας το θέλημα του κυρίου αυτού, δεν ητοίμασεν, ουδέ έκαμε κατά το θέλημα αυτού, θέλει δαρθή πολύ».

 

Απάντηση

 

Είναι λυπηρό ο Θεός να σου αποκαλύπτει το σχέδιο αναγέννησης και σωτηρίας σου και εσύ άνθρωπε να αδιαφορείς. Δικαίως λοιπόν τρως ξύλο από τον διάβολο. Προσοχή, όχι φιλία και σχέση με τον διάβολο διότι αυτός σε γεμίζει με ψέματα, με πάθη, με πονηρίες, με φθορά και τελευταία με τον θάνατο, μη γένοιτο προσοχή!

 

 

Κεφ. ιβ΄ στίχος 48

 

«Όστις όμως μη γνωρίσας έπραξεν άξια δαρμών, θέλει δαρθή ολίγον. εις πάντα δε εις τον οποίον εδόθη πολύ, πολύ θέλει ζητηθή παρ' αυτού και εις όντινα ενεπιστεύθη πολύ, περισσότερον θέλουσιν απαιτήσει παρ' αυτού».

 

Απάντηση

 

1) Είναι πολλοί εθνικοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν τον Χριστό και το θέλημά του όμως διέπονται από έλεος, από δικαιοσύνη και αγάπη. Άρα, αυτοί οι άνθρωποι θα έρθει η μέρα όπου θα απορήσουν με όλους τους χριστιανούς οι οποίοι ξέρουν ποιο είναι το θέλημα του Θεού και δεν το πράττουν. Αμήν.

2) Όταν ο Θεός σου δίνει πολλά πρέπει να δώσεις και εσύ από αυτά που σου δίνει υλικά ή πνευματικά σε όσους χρειάζονται τα πολλά για την δόξα του Θεού. Ο τρόπος, η αγάπη βρίσκει τρόπους και επινοεί συστήματα, δωρεάν έλαβες δωρεάν δώσε. Αμήν.

 

 

Κεφ. ιβ΄ στίχος 49

 

«Πυρ ήλθον να βάλω εις την γην και τι θέλω, εαν ήδη ανήφθη;»

 

Απάντηση

 

Το πυρ είναι ο λόγος του Θεού ο οποίος όταν εισέρχεται δια της ακοής μέσα μας ανάβει την φωτιά της κρίσεως, η οποία κρίση γνώση του θελήματος αυτού μας καλεί να αποβάλλουμε ότι δεν είναι του Θεού και να αυξήσουμε ότι είναι του Θεού. Ο Θεός είναι πυρ καταναλίσκον και κατακαίει την αμαρτία μέσα μας, ώστε να πάψει να λειτουργεί μέσα μας και γύρω μας η αμαρτία, το λάθος, η φθορά, ο θάνατος. Όσοι τώρα δεν αποφασίζουν να πετάξουν την αμαρτία, τον διάβολο από την ζωή τους, το πυρ (συνείδηση Θεού) τους φλέγει. Χρειάζεται ειλικρίνεια και απόφαση. Αυτό σημαίνει ότι πυρ ήλθα να βάλω στη γη, κρίση δηλαδή ήρθα να φέρω. Το Άγιο Πνεύμα σε όποιον αποδέχεται το πυρ, τον λόγο του Θεού ενεργεί με θεάρεστο τρόπο ώστε ο άνθρωπος να χρησιμοποιήσει το πυρ και να κάψει την αμαρτία, να αποφύγει την φωτιά της αμαρτίας και να μην καεί από την φθορά και τον θάνατο. Εύχομαι σε όλους να ανάψει το πυρ αυτό του Θεού μέσα μας και να το χρησιμοποιήσουμε το πυρ (λόγος Θεού) για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

Κεφ. ιβ΄ στίχος 53

 

«Θέλει διαχωρισθή πατήρ κατά υιού και υιός κατά πατρός μήτηρ κατά θυγατρός και θυγάτηρ κατά μητρός πενθερά κατά της νύμφης αυτής και νύμφη κατά της πενθεράς αυτής».

 

Απάντηση

 

Ο Θεός θέλει να ενώσει τον κόσμο ολόκληρο, τα έθνη, τους λαούς και ειδικότερα τους χριστιανούς πόσο μάλλον την οικογένεια. Υπάρχουν όμως μερικοί μέσα στην οικογένεια που λόγω του εγωισμού διακατέχονται από το πνεύμα του ξερόλα και στο άκουσμα του λόγου του Θεού φέρνουν αντίλογο, με αποτέλεσμα στην συνέχεια να γίνονται πολέμιοι αυτού και όσων τον παρουσιάζουν. Αυτό φέρνει χωρισμό μεταξύ των μελών, ο λόγος διότι ο ένας θέλει την αλήθεια ο άλλος το ψέμα, ο ένας θέλει την δικαιοσύνη του Θεού ο άλλος του κόσμου, ο ένας την ζωή ο άλλος τον θάνατο, ο ένας τον Θεό ο άλλος την αμαρτία. Εύχομαι όλα τα παιδιά που ανήκουν στην Φωνή Θεού να μην αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα. Πάντως, ο Θεός είναι ισχυρός και η ανυπόκριτη αγάπη του όταν εφαρμόζεται από εμάς στην καθημερινότητά μας γκρεμίζει το μεσότοιχο της έχθρας που έχει στήσει ο διάβολος στην ζωή μας και έτσι σώζει το άτακτο μέλος. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

Κεφ. ιβ΄ στίχοι 54 – 56

 

«54 Έλεγε και προς τους όχλους, Όταν ίδητε την νεφέλην ανυψουμένην από δυσμών, ευθύς λέγετε, Βροχή έρχεται και γίνεται ούτω

55 και όταν νότον πνέοντα, λέγετε, Ότι καύσων θέλει είσθαι και γίνεται. 

56 Υποκριταί, το πρόσωπον της γης και του ουρανού εξεύρετε να διακρίνητε τον δε καιρόν τούτον πως δεν διακρίνετε;».

 

Απάντηση

 

Πράγματι είναι υποκρισία να θέτεις σαν δικαιολογίες διάφορες αιτίες ώστε να αποφύγεις το θέλημα του Θεού. Αφού γνωρίζεις πότε σε κάλεσε ο Θεός τι περιμένεις, τι θέλεις αδερφέ να φτάσεις στον θάνατο για να εννοήσεις, για να πάψεις να αποφεύγεις το ευαγγέλιο του Χριστού που είναι η αλήθεια, που είναι αυτό που σου εξασφαλίζει την αιώνια ζωή, την αναγέννηση, την σωτηρία ψυχής και σώματος; Χρειάζεται προσοχή όχι επιπολαιότητα. Αμήν.

 

 

Κεφ. ιβ΄ στίχοι 58 – 59

 

«58 Ενώ λοιπόν υπάγεις μετά του αντιδίκου σου προς τον άρχοντα, προσπάθησον καθ' οδόν να απαλλαχθής απ' αυτού, μηποτε σε σύρη προς τον κριτήν και ο κριτής σε παραδώση εις τον υπηρέτην και ο υπηρέτης σε βάλη εις φυλακήν.

59 Σοι λέγε, Δεν θέλεις εξέλθει εκείθεν, εωσού αποδώσης και το έσχατον λεπτόν».

 

Απάντηση

 

Ο αντίδικος είναι ο έτερος κακός εαυτός μας ο οποίος με τον σχετικό αγώνα αποβάλλεται, εξαφανίζεται από την ζωή μας, ώστε να βρεθούμε έμπροσθεν του άρχοντα (Θεός) και να μην υπάρχουν πάθη, αδυναμίες, συμφέροντα κ.τ.λ. Ο χρόνος παίζει καθοριστικό ρόλο και είναι απαραίτητο στοιχείο στην ζωή μας και δεν πρέπει να τον περιφρονούμε. Ο λόγος του Κυρίου φανερώνει, εν όσο έχετε καιρό μαζέψτε αμάραντο θησαυρό. Όταν εκμεταλλευόμαστε τον χρόνο μας στο να κάνουμε το θέλημα του Θεού αυτό θα μας βοηθήσει ώστε να πεθάνει ο αντίδικος, ο οποίος αν έρθει μαζί μας θα μας κατηγορεί μέρα νύχτα έμπροσθεν του Θεού και των αγγέλων, δίνοντας έτσι δικαιώματα ώστε ο διάβολος να διεκδικεί την ψυχή μας, μη γένοιτο. Η ειλικρινής μετάνοια θα μας απαλλάξει από τον αντίδικο. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν.                                

                                                                                                                                                                     

  

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ιγ΄

 

 

 

Κεφ. ιγ΄ στίχοι 2 – 5

 

«1 ΚΑΤ' εκείνον δε τον καιρόν ήλθον τινές απαγγέλλοντες προς αυτόν περί των Γαλιλαίων, των οποίων το αίμα ο Πιλάτος έμιξε με τας θυσίας αυτών.

2 Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, Νομίζετε ότι οι Γαλιλαίοι ούτοι ήσαν αμαρτωλοί υπέρ πάντας τους Γαλιλαίους, διότι έπαθον τοιαύτα;

3 Ουχί, σας λέγω αλλ' εάν δεν μετανοήτε, πάντες ομοίως θέλετε απολεσθή. 

4 Ή εκείνοι οι δεκαοκτώ, επί τους οποίους έπεσεν ο πύργος εν τω Σιλωάμ και εθανάτωσεν αυτούς, νομίζετε ότι ούτοι ήσαν αμαρτωλοί υπέρ πάντας τους ανθρώπους τους κατοικούντας εν Ιερουσαλήμ;

5 Ουχί, σας λέγω αλλ' εάν δεν μετανοήτε, πάντες ομοίως θέλετε απολεσθή».

 

Απάντηση

 

Είναι πολλοί οι οποίοι βλέπουν τα προβλήματα των άλλων και πιστεύουν ότι αυτούς δεν θα τους αγγίξει τίποτα αρνητικό στην ζωή τους, διότι πιστεύουν ότι διακατέχονται από σοφία η οποία δεν θα τους επιφέρει ουδεμία κακουχία στην ζωή τους. Μάλιστα κατακρίνουν και καταδικάζουν τους συνανθρώπους τους. Θα πρέπει να γνωρίζουν οι πάντες ότι και σε αυτούς που δημιουργήθηκαν διάφορα προβλήματα ίσως και αυτοί να πίστευαν ότι δεν θα έρθει τίποτα κακό στην ζωή τους. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι η απομάκρυνσή μας από το θέλημα του Θεού μας καθιστά ανώριμους και ευάλωτους σε πολλές και επικίνδυνες αρνητικές ενέργειες. Αν θέλουμε να διάγουμε εν ειρήνη εις τον παρόντα και εις τον μέλλοντα αιώνα θα πρέπει να τείνουμε με όλες τις δυνάμεις μας στις ενέργειες εκείνες που θα μας καταστήσουν δια της μετάνοιας άξιους εργάτες του Θεού με ουσιαστική αναγέννηση και εξέλιξη θετική εις όλους τους τομείς. Μόνο με αυτό τον τρόπο θα εξασφαλίσουμε το ευλογημένο μέλλον μας, ώστε ο Θεός να ευαρεστείται με τον αγώνα μας και να μας στείλει τους αγγέλους εκείνους που θα φροντίσουν και θα διαφυλάξουν την ζωήν μας εις το απόλυτο από όλες εκείνες τις αντιξοότητες, τις οποίες είτε το θέλουμε είτε όχι θα έρθουν στην ζωήν μας λόγω του ότι ζούμε σε σκανδαλώδεις κοινωνίες, οι οποίες δεν διακατέχονται από σοφία Θεού και δεν διακατέχονται από τις εντολές αυτού. Όσοι  εντάσσονται στην Φωνή Θεού θα μπορούν δια Πνεύματος Αγίου να αντιπαραθέτουνε τα όπλα του καθαρισμού, του αγιασμού και της ζώσης πίστεως έναντι του εχθρού διαβόλου όταν αυτός ενεργεί σε προσωπικό ή γενικό επίπεδο. Πρέπει να μάθουμε να νικούμε τον εχθρό, τους αγγέλους του και τις μεθόδους αυτού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

Κεφ. ιγ΄ στίχοι 6 – 9

 

«6 Έλεγε δε ταύτην την παραβολήν, Είχε τις συκήν πεφυτευμένην εν τω αμπελώνι αυτού και ήλθε ζητών καρπόν εν αυτή και δεν εύρε.

7 Και είπε προς τον αμπελουργόν, Ιδού, τρία έτη έρχομαι ζητών καρπόν εν τη συκή ταύτη και δεν ευρίσκω έκκοψον αυτήν διά τι καταργεί και την γην;

8 Ο δε αποκριθείς λέγει προς αυτόν, Κύριε, άφες αυτήν και τούτο το έτος, έως ότου σκάψω περί αυτήν και βάλω κοπρίαν

9 και εάν μεν κάμη καρπόν, καλώς ει δε μή, θέλεις εκκόψει αυτήν μετά ταύτα».

 

Απάντηση

 

Η παραβολή αυτή συμβολίζει την μακροθυμία του Θεού. Τα τρία έτη συμβολίζουν ότι από την ώρα που θα καλεστούμε στην Φωνή Θεού θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε να γνωρίσουμε την σοφία του Θεού και μάλιστα να φροντίσουμε να εντάξουμε αυτή συνειδητά μέσα στην ζωή μας, τα τρία έτη είναι αρκετά. Αυτό που χρειάζεται είναι να προσέξουμε ότι από την ώρα που πήραμε το κάλεσμα να μην χάσουμε πολύ χρόνο, ώστε να λειτουργήσει στην ζωή μας το θέλημα του Θεού. Μάλιστα θα πρέπει να μας διακατέχει και επίγνωση του θελήματος του Θεού και της  αποστολής που μας επωμίζει ο Θεός δια της Φωνής του Θεού.  Θέλω να γνωρίζετε ότι τα χρόνια που ζούμε δόθηκαν από τον Θεό μόνο για ένα λόγο. Αυτός ο λόγος είναι, κάνοντας κάποιος το θέλημα του Θεού να μπορέσει να αποκτήσει την πολυποίκιλη σοφία του Θεού ώστε τα χρόνια του να διπλασιαστούνε, να τριπλασιαστούνε και να γίνουν δια του Χριστού αιώνια. Καθώς δια της πίστεως στον Χριστό, δια της ανυπόκριτης αγάπης και δια της ταπείνωσης να γίνουν θεϊκά χρόνια, ευλογημένα χρόνια. Αυτά είναι τα τρία βασικά στοιχεία της ζωής. Πολλοί νομίζουν ότι η βασιλεία του Θεού είναι στον ουρανό και το μόνο που κάνουν είναι να προσπαθούν να κάνουν κανένα καλό έργο στην ζωή τους όχι ουσιαστικό, ώστε όταν πεθάνουν να βρουν δια αυτών των έργων το έλεος του Θεού. Τα παιδία της Φωνής Θεού ας γνωρίζουν ότι η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί και οι βιαστές αρπάζουν αυτή, βιαστής = υπάκουος.

Μια φορά ο Θεός μου έδειξε τι συμβαίνει με τον άνθρωπο και χάνει την μεγάλη δόξα που του επωμίζει ο Θεός, την δόξα δηλαδή της αφθάρτου και αθανάτου ζωης. Ο Θεος έχει ας πούμε 10 δωμάτια κατά σειρά τα οποία ο άνθρωπος πρέπει να περάσει, δέκα στάδια ας τα πούμε έτσι. Το δέκατο δωμάτιο έχει την πολυποίκιλη σοφία του Θεού και την αιώνια ζωή, η δέκατη πόρτα είναι αυτή που σε βάζει μετά σε άλλες δέκα νέες πόρτες ανεβάζοντας τον άνθρωπο αυτό σε άλλο πνευματικό επίπεδο. Έπειτα έχει και άλλες δέκα πόρτες οι οποίες σε ανεβάζουν στον θρόνο του Θεού κάνοντας τον άνθρωπο αν τις περάσει όλες κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση. Πάμε όμως στις πρώτες δέκα πόρτες που όταν τις περάσεις φτάνεις στο δωμάτιο που θα κερδίσεις άλλα 200 χρόνια και πλέον ζωή. Η πρώτη πόρτα έχει την οικογένεια που γεννιόμαστε και που δενόμαστε με αδυναμία. Η δεύτερη έχει την γνώση του κόσμου και τον φανατισμό του δόγματος, η τρίτη έχει την ύλη, η τέταρτη έχει την ζήλια, το ψέμα, τον εγωισμό, την κρίση, την πονηρία. Η πέμτη έχει την υπερηφάνεια ότι τα ξέρω όλα και τίποτα δεν ακούω και στον λόγο έχω αντίλογο. Η έκτη την δημιουργία της δικής του οικογένειας και έχει ακόμη την συνειδητοποίηση της φθοράς και τον φόβο του θανάτου. Η έβδομη έχει την προσκόλληση του ανθρώπου στον Θεό. Η όγδοη έχει την επιλογή του πνευματικού, εάν ο πνευματικός είναι δογματικός θα ενεργήσει θετικά ώστε να σώσεις την ψυχή σου, εάν όμως είναι απεσταλμένος Θεού τότε θα ενεργήσει ουσιαστικά ώστε να σώσει την ψυχή σου και το σώμα σου δια του αγιασμού και δια της ζώσης πίστεως. Στο ένατο δωμάτιο είναι ο θάνατος για τον άνθρωπο που πίστεψε στον θάνατο, στην σωτηρία της ψυχής και στον ουράνιο παράδεισο. Όμως ας ξέρουμε ότι παράδεισος ουράνιος δεν υπάρχει, εκείνο που υπάρχει είναι η ψυχή να φυλάσσεται μέχρι την ημέρα της αναστάσεως. Το ένατο δωμάτιο για αυτόν που γνώρισε τον απεσταλμένο του Θεού και το ευαγγέλιο της βασιλείας είναι δια της ζώσης πίστεως, δια της αφιέρωσης και δια της αδιαλείπτου προσευχής διάβαση η οποία θα τον οδηγήσει στο  δέκατο δωμάτιο όπου εκεί θα βρει την αιώνια ζωή, τον Θεό, το οποίο εύχομαι εις όλους. Ένας τα δωμάτια μπορεί να τα περάσει όλα μέσα σε 10 χρόνια και να τα έχει εννοήσει όλα. Ένας μπορεί να είναι 90 χρονών και να έχει προχωρήσει πνευματικά μόνο μέχρι το πρώτο δωμάτιο λόγω αδυναμίας ή να έχει πάει στο δεύτερο που είναι ο φανατισμός του δόγματος ή και στο τρίτο που είναι η λατρεία του στο να συλλέγει ύλη. Αυτές είναι και οι παγίδες. Αυτά τα δωμάτια είναι η ρομφαία που φυλάει το δέντρο της ζωης που ο άνθρωπος δεν μπορεί να εννοήσει τον Θεό, την δημιουργία, τον εαυτό του, τον απεσταλμένο και τελευταία την άφθαρτη ζωή. Θα πρέπει να περάσουμε από όλα τα δωμάτια όμως να προσέξουμε ώστε να πάρουμε ότι είναι απαραίτητο (γνώση, σοφία) η οποία θα μας οδηγήσει στο δέκατο δωμάτιο που είναι η ζωή. Λοιπόν όχι αδυναμίες, όχι υλοφροσύνη, όχι φανατισμό κ.τ.λ. αν θέλουμε την ζωή την αιώνιο, την άφθαρτη. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

Κεφ. ιγ΄ στίχος 13

 

«Και έθεσεν έπ’ αυτήν τας χείρας και παρευθύς ανωρθώθη και εδόξαζε τον Θεόν».

 

Απάντηση

 

Το χάρισμα των επιθέσεων των χειρών ξεκινά και δίδεται σε αυτόν που βρήκε τον τρόπο δια της μελέτης, δια της μετάνοιας και δια της αναγέννησης ώστε να θεραπεύσει τον εαυτόν του κάνοντας τελευταία το θέλημα του Θεού εις όλη του την ζωή. Μετέπειτα αυτός ο άνθρωπος του Θεού δύναται να μεταδίδει δια Πνεύματος Αγίου και τον τρόπο που θα μπορέσει και ο συνάνθρωπος να ιάνει ψυχή και σώματι. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

Κεφ. ιγ΄ στίχοι 14 – 15

 

«14 Αποκριθείς δε ο αρχισυνάγωγος, αγανακτών ότι εις το σάββατον εθεράπευσεν ο Ιησούς, έλεγε προς τον όχλον, Εξ ημέραι είναι, εις τας οποίας πρέπει να εργάζησθε εν ταύταις λοιπόν ερχόμενοι θεραπεύεσθε και μη τη ημέρα του σαββάτου.

15 Απεκρίθη λοιπόν προς αυτόν ο Κύριος και είπεν, Υποκριτά, δεν λύει έκαστος υμών εν τω σαββάτω τον βούν αυτού ή τον όνον από της φάτνης και φέρων ποτίζει;».

 

Απάντηση

 

Η άγνοια του θελήματος του Θεού δημιουργεί την υποκρισία, η οποία μας καθιστά απόμακρους από την σοφία και την ουσία του θελήματος του Θεού. Για να μην πέσουμε στην παγίδα αυτή χρειάζεται ευστροφία και ανοιχτό εγκέφαλο, ο οποίος εγκέφαλος θα δύναται να επεξεργάζεται την νέα διδασκαλία του Χριστού την οποία και θα αποδέχεται με ευκολία. Με αυτούς τους εγκεφάλους ο Θεος θα κτίσει την νέα Σιών και πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους (σκεύη εκλογής) θα κτίσει την βασιλεία του. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

Κεφ. ιγ΄ στίχος 16

 

«Αύτη δε, ούσα θυγάτηρ του Αβραάμ, την οποίαν ο Σατανάς έδεσεν ιδού δεκαοκτώ έτη, δεν έπρεπε να λυθή από του δεσμού τούτου τη ημέρα του σαββάτου;».

 

Απάντηση

 

Ο Σατανάς δύναται από παιδικής ηλικίας να δένει τον άνθρωπο. Ο τρόπος; Η άγνοια, η παχυλότητα του υλιστικού στοιχείου, η αμαρτία, ο θρησκευτικός φανατισμός. Ο τύπος δημιουργεί το φράγμα ο οποίος ικανοποιεί τους εν αγνοία χριστιανούς, επαναπαυμένοι εις την εκτέλεση του θρησκευτικού τους καθήκοντος. Η ουσία έγκειται εις την μελέτην και εφαρμογή του ευαγγελίου και εις την τήρηση των τυπικών διατάξεων της εκκλησίας.

 

 

Κεφ. ιγ΄ στίχος 18

 

«Έλεγε δε, Με τι είναι ομοία η βασιλεία του Θεού; και με τι να  ομοιώσω αυτήν;».

 

Απάντηση

 

Η βασιλεία είναι κρυμμένη μέσα μας. Κάποτε ένας άνθρωπος κληρονόμησε έναν αμπελώνα όμως ποτέ δεν τον καλλιέργησε. Όταν πέθανε το πήρε ο επόμενος κληρονόμος και στην συνέχεια πολλοί άλλοι κληρονόμοι. Ένας άνθρωπος όμως που κληρονόμησε τον αμπελώνα και ο οποίος ήτο πτωχός στο πνεύμα και στην ύλη  θέλησε να τον καλλιεργήσει τον αμπελώνα αυτό. Ο λόγος διότι είχε προβληματισμούς ως προς την δημιουργία, καθώς και μεγάλη αγάπη ως προς τον Θεό. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος είχε μεγάλη ανάγκη να καλλιεργήσει τον αμπελώνα ώστε να βρει τον Χριστό. Καθώς και τον τρόπο να τον γνωρίσει ώστε να λύσει τους προβληματισμούς του οι οποίοι ήτο γύρω από τον Θεό, την δημιουργία, γύρω από τον θάνατο και την ζωή και τελευταία γύρω από τον παράδεισο και την κόλαση. Ο αμπελώνας αδερφάκια μου είναι μέσα μας και καλλιεργείται δια του γνώθις εαυτόν που παρέχει το ευαγγέλιο του Χριστού καθώς ο αμπελώνας αυτός είναι η ζωή η αιώνιος, είναι (ο Χριστός και το άγιο παράδειγμά του) το οποίο λειτουργεί μέσα μας. Οι κληρονόμοι είναι οι γενιές που παρήλθαν. Ο φτωχός άνθρωπος είναι αυτός που σήμερα φανερώνει την φωνή Θεού και τον Χριστό στα παιδιά που ο Θεός στέλνει κοντά του τα οποία παιδιά χαίρονται που τον γνώρισαν και αυτός χαίρεται που τον ακολούθησαν. Η Φωνή Θεού σήμερα διεξάγει αγώνες ώστε τα παιδιά της να γνωρίσουν τον εαυτόν τους και τον Θεό ο οποίος δια του αγιασμού λειτουργεί μέσα τους. Με φυσική συνέπεια να ανακαλύψουν δια του ευαγγελίου τον κρυμμένο θησαυρό που ο Θεός έβαλε μέσα τους. Ο θησαυρός αυτός είναι η αγάπη, η ταπείνωση, η ζωή, με λίγα λόγια ο Χριστός που όταν κάποιος τον βρει βρίσκει ευλογία και ανάπαυση εις τους αιώνες τους άπαντες. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

Κεφ. ιγ΄ στίχος 22

 

«Και διήρχετο τας πόλεις και κώμας διδάσκων και οδοιπορών ρις Ιερουσαλήμ».

 

Απάντηση

 

Είναι πολλοί που μέρα νύχτα κάνουν τους κήρυκες χωρίς να εργάζονται με θυσία το θέλημα του Θεού, το οποίο είναι το πορευθέντες μαθητεύσατε όλα τα έθνη. Αφού ο Κύριος είχε ακατάπαυστη δραστηριότητα εις όλους τους πνευματικούς τομείς πόσο μάλλον θα χρειάζεται να έχουμε εμείς. Πολλοί αναβάλλουν το θέλημα του Θεού για αύριο, έτσι λένε ή για αργότερα. Να ξέρουμε ότι το αύριο οδηγεί εις την χώρα του ποτέ και το αργότερα στο θάνατο. Ο Κύριος τόνισε, μαζέψτε αμάραντο θησαυρό εν όσο έχετε καιρό, γένοιτο, γένοιτο αμήν. Ο ταπεινός εργάζεται συνέχεια, έχει ακατάπαυστη πνευματική δραστηριότητα χωρίς να κουράζεται και δεν θα σταματήσει να εργάζεται μέχρι να ακούσει από τον Χριστό το ευ δούλε αγαθέ και πιστέ εις τα ολίγα εστάθης πιστός επί πολλών θέλω σε καταστήσει, είσελθε εις την χαράν του κυρίου. Ο εγωιστής πιστεύει ότι είναι ενάρετος στον Θεό και το μόνο που διαθέτει είναι λόγια χωρίς έργα. Προσοχή!

 

 

 

 

 

Κεφ. ιγ΄ στίχος 24

 

«Αγωνίζεσθε να εισέλθητε δια της στενής πύλης διότι πολλοί, σας λέγω, θελουσι ζητήσει να εισέλθωσι και δεν θέλουσι δυνηθή».

 

Απάντηση

 

Στενή πύλη είναι ο δρόμος του καθαρισμού και του αγιασμού. Ο καθαρισμός και ο αγιασμός παρέχουν την εισδοχή μας στην πύλη του Θεού όμως γίνεται δύσκολος να υιοθετηθεί από έναν άνθρωπο ή πολλούς, διότι χρειάζεται θυσία σε πολλούς τομείς. Έτσι γίνεται στενή η πύλη. Ένας άλλος λόγος της στενότης είναι διότι εκ γενετής εισέρχεται ο άνθρωπος εις την τραγωδίαν της δαιμονισμένης ζωής  με απόκτηση δεινών και ελαττωμάτων, όπως ζήλια, ψέμα, εγωισμός, κρίση και τα τοιαύτα. Ιδού ο λόγος, ιδού το αίτιον που δημιουργεί την στενότητα εισδοχής εις την ζωήν την άφθαρτον και εις τον αγιασμό, μη γένοιτο!

 

 

Κεφ. ιγ΄ στίχος 25

 

«Αφού σηκωθή ο οικοδεσπότης και αποκλείση την θύραν και αρχίσητε να στέκησθε έξω και να κρούητε την θύραν, λέγοντες, Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς και εκείνος αποκριθείς σας είπη, Δεν σας εξεύρω πόθεν είσθε».

 

Απάντηση

 

Η θύρα κλείνει όταν οι αντιξοότητες και τα δεινά κατακλείσουν την ζωή μας όπως φθορά, ασθένειες, γεγονότα παγκοσμίου φύσεως που στηρίζονται στις οικονομίες των κρατών, τελευταία οι πόλεμοι μεταξύ των εθνών κ.τ.λ. Τότε όσο και αν φωνάξουμε δεν θα εισακουστούμε, ο λόγος διότι ο φόβος, ο εγωισμός, ο θυμός κ.τ.λ. θα κατακλείσουν την ζωή μας. Το κάλεσμα που λάβαμε αν υιοθετηθεί στην ζωή μας δια του αγιασμού και καθαρισμού θα αφαιρέσει από εμάς τον αποκλεισμό από την θύρα του Θεού, διότι ο καθαρισμός και ο αγιασμός θα μας παρέχουν δυνάμεις να δυνάμεθα να αντεπεξέλθουμε του πειρασμού που μέλει να πειράξει τους κατοικούντας επί της γης.

 

 

 

Κεφ. ιγ΄ στίχοι 26 – 28

 

«26 τότε θέλετε αρχίσει να λέγητε, Εφάγομεν έμπροσθέν σου και επίομεν και εν ταις πλατείαις ημών εδίδαξας.

27 Και θέλει ειπεί, Σας λέγω, δεν σας εξεύρω πίθεν είσθε φύγετε  απ' εμού, πάντες οι εργάται της αδικίας.

28 Εκεί θέλει είσθαι ο κλαυθμός και ο τριγμός των οδόντων, όταν ίδητε τον Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ και πάντας τους προφήτας, εν τη βασιλεία του Θεού, εαυτούς δε εκβαλλομένους έξω».

 

Απάντηση

 

Είναι πολλοί οι οποίοι πριν κριθούν από τον Θεό έχουν κρίνει τον εαυτόν τους ως ενάρετους ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Αυτοί είναι όσοι ανήκουν σε δόγματα και πιστεύουν ότι επειδή ανήκουν στο τάδε δόγμα και κάνουν τα τυπικά του δόγματος θα σωθούν. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η εφαρμογή του λόγου του Θεού θα μας οδηγήσει στα σκηνώματα αυτού του Θεού και όχι το τυπικό μέρος του δόγματος. Πάντως όπου τηρείται ο τύπος και η ουσία εκεί είναι άγιος ο τόπος. Προσοχή λοιπόν μήπως ενώ νιώθουμε ενάρετοι και ευλογημένοι βρεθούμε λόγω του εγωισμού μας έξω από την βασιλεία. Την βασιλεία του Θεού θα την εξασφαλίσει στην ζωή μας ο φόβος Θεού, η ταπείνωση, η ανυπόκριτη αγάπη, η θυσία και το στόμα του Κυρίου το οποίο θα μας φωνάξει κατ’ όνομα ώστε να εισέλθουμε στα ουράνια σκηνώματά του, το οποίο εύχομαι εις όλους τους ανθρώπους, γένοιτο γένοιτο αμήν. Την βασιλεία του Θεού δεν θα την προαναγγείλουμε εμείς για τους εαυτούς μας αλλά ο Θεός για εμάς. Αμήν.

 

 

Κεφ. ιγ΄ στίχοι 29 – 30

 

«29 Και θέλουσιν ελθεί από ανατολών και δυσμών και από βορρά και νότου και θέλουσι καθίσει εν τη βασιλεία του Θεού.

30 Και ιδού, είναι έσχατοι, οίτινες θέλουσι είσθαι πρώτοι και είναι πρώτοι, οίτινες θέλουσι είσθαι έσχατοι».

 

Απάντηση

 

Η βασιλεία του Θεού θα γεμίσει από δίκαιους εθνικούς ή απλούς χριστιανούς, οι οποίοι χωρίς νόμο Θεού εφάρμοσαν τον νόμο του Θεού έχοντες δικαιοσύνη σε πολλούς τομείς της ζωης τους έναντι Θεού και ανθρώπων. Οι πιο ταπεινοί θα είναι οι πρώτοι και όσοι ξέρουν πολλά και δεν τα μετέδωσαν ευρισκόμενοι εις τον κόσμο ή τα μετέδωσαν χωρίς οι ίδιοι να τα πιστεύουν και πιο πολύ να τα εφαρμόζουν αυτοί θα πεταχτούν από την βασιλεία του Θεού, διότι δεν τα εφάρμοσαν ο γνούς πολλά, πολλά δαρήσεται. Ακόμη ένας άλλος λόγος που θα βρεθούν έξω της βασιλείας του Θεού θα είναι διότι ο αγιασμός τους δεν ήταν στα έργα αλλά στα λόγια τους, χρειάζεται προσοχή λοιπόν. Οι πρώτοι είναι αυτοί οι οποίοι μετέδωσαν μόνο το ευαγγέλιο χωρίς να το εφαρμόσουν στους έσχατους, οι έσχατοι είναι αυτοί οι οποίοι τα εφάρμοσαν και ήλθαν πρώτοι.

 

 

Κεφ. ιγ΄ στίχος 35

 

«Ιδού, σας αφίνεται ο οίκος σας έρημος. Αληθώς δε σας λέγω, ότι δεν θέλετε με ιδεί εωσού έλθη ο καιρός, ότε θέλετε ειπεί, Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου».

 

Απάντηση

 

α) Ο οίκος της κατοικίας που κατοικεί ο άνθρωπος είναι και γίνεται έρημος όταν λείπει ο τρισυπόστατος Θεός από μέσα του.

β) Πως θα τον αναγνωρίσει η ανθρωπότης τον απεσταλμένο αφού αυτοί που λένε ότι τον αναγνώρισαν επαναπαύονται εις την γνώση του αγίου ευαγγελίου, η οποία γνώση φυσιοί. Όμως η γνώση λέγει, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Ιδού πως η ανθρωπότης θα αναγνωρίσει τον απεσταλμένο ο οποίος θα κηρύττει το ευαγγέλιο της βασιλείας και θα δημιουργήσει λαό Θεού, έθνος άγιο μεταξύ των εθνών. Μάλιστα το έθνος αυτό θα πληρεί την σοφία του Θεού όπου δια αυτής θα απαλλαχτεί από όλα τα φθοροποιά στοιχεία και το βασικότερο από τον θάνατο της ψυχής και του σώματος. Αυτά θα είναι τα στοιχεία όπου οι άνθρωποι θα φωνάξουν το ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ιδ΄

 

 

 

Κεφ. ιδ΄ στίχος 7

 

«Είπε δε παραβολήν προς τους κεκλημένους, επειδή παρετήρει πως εξέλεγον τας πρωτοκαθεδρίας, λέγων προς αυτούς».

 

Απάντηση

 

Η μεγαλύτερη παγίδα είναι αυτή, μεγάλο δαιμόνιο είναι αυτό. Σήμερα όλοι ζητούν πρωτοκαθεδρίες και είναι χαρά τους όταν οι άνθρωποι τους προσφωνούν μπροστά στον κόσμο ή ατομικά ότι είναι μεγάλοι άνθρωποι και ότι διακατέχονται από μεγάλη σοφία ή ότι είναι ξεχωριστοί μέσα στις κοινωνίες των ανθρώπων. Πάντως ένας άνθρωπος ταπεινός, ένας άνθρωπος του Θεού θα ντρεπόταν να ζητάει τέτοια πράγματα, πρωτοκαθεδρίες. Για να συνέλθουμε! Τι είσαι άνθρωπε, τι έχεις που δεν το έλαβες από τον Θεό, τι καυχάσαι ότι είσαι κάτι; Το μόνο που κάνεις με αυτό είναι να κερδίζεις την αντιπάθεια του Θεού. Η ζωή μας είναι τόσο μικρή και τόσο απρόβλεπτη που δεν ξέρεις αν θα ξημερώσεις. Γίνε απλός άνθρωπος αδερφέ και μάθε από μένα ότι ο Θεός θέλει εργάτες ταπεινούς ανθρώπους. Μάλιστα χρησιμοποίησε ότι έχεις για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου κάνοντας αν είναι δυνατόν την ελάχιστη προβολή, φροντίζοντας να δίδεις εσύ αξία στους άλλους και όχι οι άλλοι αξία σε σένα. Αμήν.

 

 

Κεφ. ιδ΄ στίχος 8

 

«Όταν προσκληθής υπό τινός εις γάμους, μη καθίσης εις τον πρώτον τόπον, μήποτε είναι προσκεκλημένος υπ' αυτού εντιμότερός σου».

 

Απάντηση

 

Να μάθουμε να είμεθα και να φερόμεθα ταπεινά, ώστε να εξαλείψουμε από μέσα μας και τον ελάχιστο εγωισμό και έτσι να βρούμε χάρη από Θεό και από ανθρώπους. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

 

Κεφ. ιδ΄ στίχος 11

 

«Διότι πας ο υψών εαυτόν θέλει ταπεινωθή και ο ταπεινών εαυτόν θέλει υψωθή».

 

Απάντηση

 

α) Εάν δεν υπήρχε η νύκτα πως θα γνωρίζαμε την ημέρα, το φως. Εάν δεν υπήρχε ο εγωισμός ο οποίος καταβροχθίζει τα πάντα ποιος θα μπορούσε να συλλάβει το νόημα της ταπεινοφροσύνης της αρετής των αρετών.

 β) Ο ταπεινός υψώνεται δια της χάριτος του Θεού και γίνεται  προσιτός και αγαπητός εις τους συνανθρώπους του. Ο υπερήφανος γίνεται εχθρός του Θεού και μισητός από τους συνανθρώπους του. Είναι πολλοί που φαντάζουνε εαυτούς σοφούς ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Μάλιστα από τον υπέρμετρο εγωισμό δεν εννοούν πιο είναι το θέλημα του Θεού και την αποστροφή την οποίαν προκαλούν με τα λόγια τους και την συμπεριφορά τους. Όταν θελήσει κάποιος να τους συμβουλέψει αμέσως κοκκινίζουν, θυμώνουν και θεωρούν προσβολή την νουθεσία που τους γίνεται. Κατόπιν επιτίθενται δικαιολογούντες εαυτούς και αποστρεφόμενοι τον Θεό και τους ανθρώπους, μη εννοώντας την ευεργεσία του Θεού που γίνεται για αυτούς μέσω ανθρώπων που επιλέχτηκαν από τον Θεό ή και από τον κόσμο προς την θετική εξέλιξή τους. Θα πρέπει τον Θεό και τους ανθρώπους όταν μας νουθετούν και ας μην μας αρέσει αυτό που μας λένε να το προσέχουμε και να το βλέπουμε θετικά ώστε να προσέχουμε και να ακούμε πιο συνειδητά την νουθεσία τους. Ο Κύριος λοιδορούμενος ουκ αντελοιδόρει και απειλούμενος ουκ ηπείλει.

 

 

Κεφ. ιδ΄ στίχος 12

 

«Έλεγε δε και προς εκείνον όστις προσεκάλεσεν αυτόν, Όταν κάμνης γεύμα ή δείπνον, μη προσκάλει τους φίλους σου, μηδέ τους αδελφούς σου, μηδέ τους συγγενείς σου, μηδέ γείτονας πλουσίους μήποτε και αυτοί σε αντικαλέσωσι και γείνη εις σε ανταπόδοσις».

 

Απάντηση

 

Να καλούμε όποιον θέλουμε όμως με αγάπη ώστε να μην θεωρούμε ότι κάτι κάναμε και να ζητάμε ανταπόδοση. Εμείς θα κάνουμε ότι κάνουμε με το πνεύμα ότι ο Θεός έχει κάνει πολλά για εμάς και εμείς χρωστούμε να κάνουμε ότι μπορούμε για τους συνανθρώπους μας. Η δικαιοσύνη των ανθρώπων απαιτεί ενώ του Θεού προσφέρει. Με αυτό το πνεύμα να κινούμεθα και με αυτό το πνεύμα να εργαζόμεθα. Άλλωστε και ο λόγος του Θεού μας προτρέπει να είμεθα φιλόξενοι και να διεπόμεθα από αγάπη και με πνεύμα ότι θέλουμε να δώσουμε χαρά, η οποία να ενεργήσει προς σωτηρία ψυχής και σώματος για τους συνανθρώπους μας. Ο Χριστός με αυτό το πνεύμα μας δέχεται και μας ευλογεί. Το πνεύμα του κόσμου όμως δεν έχει καμιά σχέση με το πνεύμα του Θεού. Εμείς ότι κάνουμε το κάνουμε για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου και όχι για να μας πλέξουν το εγκώμιο ώστε ο εγωισμός μας να γίνεται υπέρμετρος.

 

 

Κεφ. ιδ΄ στίχοι 13 – 14

 

«13 Αλλ' όταν κάμνης υποδοχήν, προσκάλει πτωχούς, βεβλαμμένους, χωλούς, τυφλούς.

14 Και θέλεις είσθαι μακάριος διότι δεν έχουσι να σοι ανταπαδώσωσιν επειδή η ανταπόδοσις θέλει γείνει εις σε εν τη αναστάσει των δικαίων».

 

Απάντηση

 

Και ο ίδιος ο Θεός όταν ήρθε κάλεσε κοντά του ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν τίποτε για τον κόσμο. Ο λόγος είναι διότι όταν ευεργετείς κάποιον που οι δυνατότητές του είναι περιορισμένες είναι σίγουρο ότι αυτός θα αναγνωρίσει την ευεργεσία και θα γίνει μέτοχος όλων των δωρεών και όλων των επαγγελιών του αγίου Θεού. Κεντρίζοντας το ενδιαφέρον και την αγάπη και των συνανθρώπων του διότι θα νοιώθει ευεργετημένος και θα νοιώθει ότι πρέπει να ευεργετεί. Το ότι θα ευεργετεί διότι και αυτός ευεργετήθηκε αυτό θα είναι η δόξα η οποία θα γυρίζει πάνω του. Όταν όμως καλέσεις κάποιον που πιστεύει ότι τον έχεις ανάγκη και ότι θέλεις να τον εκμεταλλευτείς λόγω του ότι έχει πλούτη ή γνώσεις ή κοινωνική θέση, αυτός δεν θα ευεργετηθεί ποτέ διότι ο εγωισμός του μέσα του θα του τονίζει ότι εσένα σε έχουν ανάγκη. Ο Θεός θέλει ταπεινούς ανθρώπους, απλούς και περιφρονημένους από τον κόσμο. Δεν αποκλείει όμως και τον σοφό και τον πλούσιο και τον κοινωνικά κατέχων θέση προϊσταμένου, αρκεί να εννοήσει ότι πρέπει να είναι ταπεινός και το ότι έχει το χρωστά στον Θεό, το οποίο πρέπει να το χρησιμοποιεί για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

Κεφ. ιδ΄ στίχοι  17 – 20

 

«17 Και απέστειλε τον δούλον αυτού τη ώρα του δείπνου, διά να είπη προς τους κεκλημένους, Έρχεσθε, επειδή πάντα είναι ήδη έτοιμα.

18 Και ήρχισαν πάντες με μίαν γνώμην να παραιτώνται. Ο πρώτος είπε προς αυτόν, Αγρόν ηγόρασα και έχω ανάγκην να εξέλθω και να ίδω αυτόν παρακαλώ σε, έχε με παρητημένον.

19 Και άλλος είπεν, Ηγόρασα πέντε ζεύγη βοών και υπάγω να δοκιμάσω αυτά παρακαλώ σε, έχε με παρητημένον.

20 Και άλλος είπε, Γυναίκα ενυμφεύθην και διά τούτο δεν δύναμαι να έλθω».

 

Απάντηση

 

Όλα αυτά δόθηκαν από τον Θεό και είναι σίγουρα ευλογία. Όταν όμως θέτεις σε πρώτη μοίρα μια από τις φτωχές αυτές ευλογίες, ώστε να απαρνηθείς τον δημιουργό και να εξυψώνεις με την άρνησή σου τα δημιουργήματα τότε αποδεικνύεται ότι τα συμφέροντα, η πονηρία, ο διάβολος θρονιάζει μέσα σου. Η μερίδα των ανθρώπων  εκείνων οι οποίοι είναι στραμμένοι συνεχώς εις το έδαφος (ύλη) όπως τα ζώα είναι αδύνατον να ατενίσουν τον ουρανό. Ωσαύτως και εκείνοι που είναι δέσμιοι εις τας απολαύσεις και τας ηδονάς του κόσμου τούτου.

Χρειάζεται προσοχή! Όχι τέτοιες απαντήσεις είναι κρίμα διότι αυτές προσβάλλουν τον Θεό και φανερώνουν ότι δεν αξίζεις ότι έλαβες (την ζωή), με φυσική συνέπεια να τα χάσεις όλα αργά ή γρήγορα. Η ζωή χωρίς Χριστό είναι ένα τίποτα και αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Εάν αντιμετωπίζει κάποιος πρόβλημα με τους οικείους του θα πρέπει με αγάπη να τους εξηγήσει και αν αυτός δεν μπορεί να τους εξηγήσει στο να τείνουν στο θέλημα του Θεού θα βρει κάποιον ο οποίος μπορεί να τον βοηθήσει. Αν παρόλα αυτά δεν έχει θετικά για αυτόν αποτελέσματα τότε να προσεύχεται για την οικογένειά του και με το παράδειγμά του να τους βοηθήσει, ώστε να εννοήσουν οι οικείοι του το θέλημα, το κάλεσμα του Θεού, του Χριστού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

 

Κεφ. ιδ΄ στίχος 23

 

«Και είπεν ο Κύριος προς τον δούλον, Έξελθε εις τας οδούς και  φραγμούς και ανάγκασον να εισέλθωσι, διά να γεμισθή ο οίκος μου».

 

Απάντηση

 

Οι δούλοι είναι τα παιδιά που ανήκουν στην Φωνή Θεού και εργάζονται με όλες τις δυνάμεις τους ώστε να γεμίσει ο οίκος του Θεού. Το ανάγκασον δημιουργείται στην ζωή του κάθε ανθρώπου με την πάροδο του χρόνου λόγω της φθοράς και λόγω της έλλειψης αγιασμού και καθαρισμού. Το ανάγκασον είναι ασθένειες, είναι η φθορά, είναι η ιδέα του θανάτου η οποία ενεργεί σε πολλούς και δημιουργεί τον φόβο. Ο γάμος λοιπόν του Κυρίου θα γεμίσει με αυτούς που ήρθε στην ζωή τους το ανάγκασον και εννόησαν το λάθος να ζουν μακριά από τον Θεό. Δυστυχώς δεν έρχονται οι άνθρωποι στο δείπνο της αγάπης σήμερα λόγω των συμφερόντων και λόγω της παχυλότητας του υλικού στοιχείου που έχει σήμερα εγκλωβίσει τον άνθρωπο από παιδικής ηλικίας. Ακόμη, η ανάπαυση, η αρέσκεια στο τυπικό μέρος του δόγματος μας καθιστά πνευματικά ανενεργούς με φυσική συνέπεια ο διάβολος να εισέρχεται εν δυνάμει στην ζωή μας και να δημιουργεί εστίες φθοράς που καταλήγουν στον θάνατο.

 

 

Κεφ. ιδ΄ στίχοι 25 – 26

 

«25 Ήρχοντο δε μετ' αυτού όχλοι πολλοί και στραφείς είπε προς αυτούς,

26 Εάν τις έρχηται προς με και δεν μισή τον πατέρα αυτού και την μητέρα και την γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τας αδελφάς, έτι δε και την εαυτού ζωήν, δεν δύναται να ήναι μαθητής μου».

 

Απάντηση

 

Μέσα στον λόγο του Θεού υπάρχουν παγίδες ώστε να πιάνονται οι αλώπεκες, οι πονηροί άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν ορισμένα λόγια του Κυρίου ή των μαθητών του ώστε να προκαλούν έριδες (σκάνδαλα). Το μίσος δεν είναι στοιχείο του Θεού ίσα ίσα ο ίδιος τόνισε, αγαπάτε τους εχθρούς, ευλογείτε εκείνους που σας καταρώνται, ευεργετείτε εκείνους οίτινες σας βλάπτουσι ίνα γίνετε υιοί του πατρός, υιοί του Θεού. Εκείνο όμως που θα πρέπει να μισούμε είναι τα ατομικά συμφέροντα, τα οποία προκαλεί η οικογένεια προς επίτευξη υλικών αγαθών και στόχων πνευματικών κοσμικών. Οι οποίοι χωρίς να γίνεται η επίτευξη του θελήματος του Θεού γίνονται αδιάφοροι. Αυτά να μισούμε και από αυτά να απέχουμε διότι αυτά γίνονται εμπόδιο για τον ανώτατο σκοπό που θα πρέπει να απασχολεί το ανθρώπινο γένος. Αυτός ο σκοπός δεν είναι άλλο από την ίδρυση της βασιλείας μέσα μας και γύρω μας καθώς να τείνουμε όλοι προς επίτευξη της κατάργησης του φυσικού θανάτου. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

Κεφ. ιδ΄ στίχος 27

 

«Και όστις δεν βαστάζει τον σταυρόν αυτού και έρχεται οπίσω μου, δεν δύναται να ήναι μαθητής μου».

 

Απάντηση

 

Ο σταυρός δημιουργείται από την ώρα που ερχόμαστε στην ζωή. Ο λόγος είναι η άγνοια που περιβάλλει το αναπτυξιακό μας κοσμικό περιβάλλον το οποίο μας μεταδίδει στοιχεία εγωισμού, πονηρίας και αμαρτίας. Μάλιστα από παιδικής ηλικίας μας δαιμονίζει και μας δημιουργεί συνθήκες θανάτου. Θα πρέπει να πάρουμε πολύ σοβαρά το ευαγγέλιο του Χριστού στην ζωή μας, ώστε να συνειδητοποιήσουμε την μεγάλη αξία του. Κατόπιν να τείνουμε με όποιο κόστος και αν χρειαστεί στην εφαρμογή αυτού ώστε να μπορέσουμε να γίνουμε ιδρυτές της βασιλείας του Θεού, γενόμενοι κάτοχοι όλων των καρπών, των σημείων και των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Ο σταυρός της άγνοιας και της αμαρτίας δεν μπορεί να φύγει αν δεν έρθει ο Χριστός στην ζωή μας. Μόνο αυτός δύναται και μπορεί να μας απαλλάξει από τον σταυρό τον οποίον οι σημερινές κοινωνίες μας δημιουργούν. Ο Κύριος μας τονίζει, έλθετε πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι και εγώ θέλω σας αναπαύσει, διότι ο γαρ ζυγός μου χρηστός εστί και το φορτίο μου είναι ελαφρύ. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

Κεφ. ιδ΄ στίχοι 28 – 30

 

«28 Διότι τις εξ υμών, θέλων να οικοδομήση πύργον, δεν κάθηται πρώτον και λογαριάζει την δαπάνην, αν έχη τα αναγκαία δια να τελειώση αυτόν;

29 μήποτε αφού βάλη θεμέλιον και δεν δύνηται να τελειώση αυτόν, αρχίσωσι πάντες οι βλέποντες να αμπαίζωσιν αυτόν, λέγοντες,

30 Ότι ούτος ο άνθρωπος ήρχισε να οικοδομή και δεν ηδυνήθη να τελειώση».

 

Απάντηση

 

Ο πύργος είναι ο Χριστός ο οποίος θα μας θωρακίσει από όλα τα φθοροποιά στοιχεία, ώστε να ζούμε μέσα εις αυτόν αιώνια χωρίς κανέναν κίνδυνο. Αν αυτός ο Χριστός δεν φροντίσουμε όλοι εμείς να γίνει πύργος μέσα μας και γύρω μας, τότε ο κόσμος θα δει την σάπια κατασκευή που εμείς επιπόλαια κτίσαμε επικαλούμενοι τάχα ότι είμεθα του Χριστού και θα γίνουμε αιτία να γελάει μαζί μας, μη γένοιτο. Είναι κρίμα να γίνουμε αιτία ώστε να γελάνε οι επιπόλαιοι άνθρωποι με τον Χριστό και με εμάς. Η Φωνή Θεού παρέχει στα παιδιά της όλα εκείνα τα στοιχεία που χρειάζεται ο πύργος αυτός να γίνει άτρωτος ώστε να αποκτήσουν όλα τα παιδιά της θεμέλια γερά, θεμέλια Χριστού. Κατόπιν αυτά τα θεμέλια και τον πύργο αυτό να γίνουμε αιτία ώστε να τον βλέπει ο κόσμος και να τρέχει δια μέσου μας στον πύργο Χριστό. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

Κεφ. ιδ΄ στίχος 33

 

«Ούτω λοιπόν πας όστις εξ υμών δεν απαρνείται πάντα τα εαυτού υπάρχοντα, δεν δύναται να ήναι μαθητής μου».

 

Απάντηση

 

Ότι απαρνείται ο στρατιώτης του κοσμικού στρατεύματος εν πολεμώ καταστάσει, δηλαδή τα πάντα ώστε να εμποδίσει τον εχθρό να εισέλθει στο έδαφός του, στο έδαφος της πατρίδας του. Μέχρι να νικήσει ο στρατιώτης αυτός τον εχθρό θα πρέπει να βρίσκεται συνέχεια αντιμέτωπος με τον εχθρό καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες. Το ίδιο και ο στρατιώτης του Χριστού, ευρίσκεται συνεχώς όταν το εννοήσει σε εμπόλεμη κατάσταση όμως αυτός ο στρατιώτης βρίσκεται σε θεληματικό πόλεμο, τον οποίον ο ίδιος προκαλεί διότι εννόησε το θέλημα του Θεού και την μέγιστη αποστολή του, η οποία θα του επιφέρει πλήρη ελευθερία όταν τον νικήσει τον εχθρό, τον διάβολο, τους αγγέλους του, την αμαρτία και την άγνοια του θελήματος του Θεού. Ο οποίος εχθρός διάβολος ενεργεί σε όλους τους πνευματικούς και υλικούς τομείς της ζωής του. Όλοι οι άνθρωποι νομίζουν πως για ότι γίνεται φταίει κάποιος άλλος άνθρωπος και αν προσέξεις τις συζητήσεις των ανθρώπων θα δεις ότι με κάποιον άνθρωπο έχουν πρόβλημα. Πρέπει να εννοήσουμε ότι δεν φταίει ο άνθρωπος αλλά ο διάβολος ο οποίος κρύβεται πίσω από όλες τις καταστάσεις. Θυμηθείτε τον Αδάμ και την Εύα όταν έφαγαν από τον καρπό, ενώπιον του Θεού κατηγορούσε ο ένας τον άλλον ενώ η αιτία είναι ο διάβολος με την στρατιά του. Αυτός κρύβεται πίσω από όλα τα προβλήματα που διέπουν σήμερα τον άνθρωπο και αυτόν να πολεμήσουμε, τον διάβολο διότι αυτός κρύβεται μέσα μας. Ο Χριστός τόνισε, έκβαλε την δοκόν η οποία βρίσκεται έμπροσθέν σου ίνα διαβλέψεις να εκβάλης το αγκάθι του άλλου. Αυτός λοιπόν ο μαθητής του Χριστού όταν τα εννοήσει όλα αυτά θα τείνει προς επίτευξη ουσιαστικής ελευθερίας την οποίαν έφερε στην ζωή του η αμαρτία. Μάλιστα θα πρέπει να αποτινάξει από πάνω του και όλα εκείνα τα φθοροποιά στοιχεία που τον οδηγούν στον θάνατο. Διότι ουκ εστίν ημών η πάλη προς αίμα και σάρκα αλλά προς τας αρχάς, προς τας εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου, προς τα πνεύματα της πονηρίας εν τοις επουρανίοις [Εφ. 6-12 ].

 

 

Κεφ. ιδ΄ στίχος 34

 

«Καλόν το άλας αλλ' εάν το άλας διαφθαρή, με τι θέλει αρτυθή;».

 

Απάντηση

 

Το άλας είναι ο Χριστός ο οποίος όταν βασιλεύει μέσα μας νοστιμίζει το είναι μας και ότι υπάρχει γύρω μας. Αν όμως ο Χριστός αυτός βρίσκεται μέσα μας με σκιώδη πίστη και όχι με ζώσα, τότε χάνει την αξία του και διαφθείρει εμάς και τους γύρω μας. Μη γένοιτο.

 

 

Κεφ. ιδ΄ στίχος 35

 

«Ο έχων ώτα δια να ακούη, ας ακούη».

 

Απάντηση

 

Τι να ακούει; Να ακούει τον λόγο του Θεού και την ερμηνεία που δίνει η Φωνή Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   ιε΄

 

 

 

 

Κεφ. ιε΄ στίχος 1

 

«Επλησίαζον δε εις αυτόν πάντες οι τελώναι και οι αμαρτωλοί, δια να ακούωσιν αυτόν».

 

 

Απάντηση

 

Οι αμαρτωλοί έχουν συναίσθηση της αμαρτίας και είναι πιο εύκολο να τείνουν σε ένα υγιές κήρυγμα, ώστε δια αυτού να εισέλθουν με την πάροδο του χρόνου στα άγια των αγίων. Μάλιστα διέπονται από ταπείνωση διότι ενθυμούνται την προ Χριστό ζωή τους με φυσική συνέπεια να βρίσκουν χάρη από τον Θεό. Αμαρτωλοί στον κόσμο μας λέγονται οι άνθρωποι οι οποίοι πράττουν θανάσιμες αμαρτίες, οι οποίες φανερώνονται στον δεκάλογο νόμο του Μωυσέως. Αυτοί που δεν μπορούν να έχουν συναίσθηση της αμαρτίας είναι αυτοί οι οποίοι δεν πράττουν θανάσιμες αμαρτίες, οι οποίοι μάλιστα νομίζουν ότι είναι και άγια λάδια. Όμως υπάρχει στην ζωή τους η αμαρτία που προκαλεί το επτακέφαλο θηρίο, τα στοιχεία του εγωισμού και η άγνοια του θελήματος του Θεού. Αυτοί λοιπόν που δεν πράττουν μεγάλες αμαρτίες πέφτουν στην παγίδα να θεωρούν εαυτούς άγιους. Κάποτε στην Αμερική ήτο ένα πελώριο δέντρο το οποίο καμάρωνε όλος ο κόσμος. Μια μέρα όμως έπεσε μπροστά στα μάτια εκατοντάδων ανθρώπων. Το κακό σε αυτό το δέντρο δημιουργήθηκε από ένα μικρόβιο το οποίο δια γυμνού οφθαλμού δεν φαίνονταν. Χρειάζεται προσοχή! Η αμαρτία πρέπει να εξαλειφθεί από την ζωή μας είτε είναι θανάσιμη είτε όχι, διότι και οι θανάσιμες αμαρτίες αλλά και οι μη θανάσιμες καταστρέφουν ψυχή και σώμα. Προσοχή!

 

 

 

Κεφ. ιε΄ στίχος 4

 

«Τις άνθρωπος εξ υμών, εάν έχη εκατόν πρόβατα και χάση εν εξ αυτών, δεν αφίνει τα εννενηκονταεννέα εν τη ερήμω και υπάγει ζητών το απολωλός, εωσού εύρη αυτό;».

 

Απάντηση

 

Το απολωλός πρόβατο είναι όλο το ανθρώπινο γένος το οποίο απεστάτησε από τον ζώντα Θεό και από την ουσιαστική διδασκαλία του Χριστού. Τρεφόμενο σήμερα από εντάλματα ανθρώπων που μας οδηγούν σε ανούσιες τυπικές θρησκευτικές διατάξεις, καταπίνοντας οι χριστιανοί σήμερα την κάμηλο διαμελίζοντας τον κώνωπα. Δηλαδή λεγόμεθα χριστιανοί και μάλιστα ορθόδοξοι χριστιανοί, όμως καμιά ουσιαστική σχέση δεν έχουμε με τον Χριστό και το άγιο ευαγγέλιό του. Αυτό το απολωλός λοιπόν θα ψάξει να βρει ο Χριστός δια μέσω της Φωνής Θεού ώστε δια αυτών των παιδιών να διαλύσει την αμαρτία, την φθορά, τον θάνατο και τα παράγωγα που τα προκαλούν όλα αυτά. Καθώς επίσης με την αναγέννηση και την αλήθεια θα διαλύσει και τους ανθρώπους που δια της αμαρτίας θησαυρίζουν εις εαυτούς, εις βάρος όλου του ανθρωπίνου γένους εκμεταλλευόμενοι την θυσία του Χριστού. Κατόπιν θα πατάξει δια της ουσίας του ευαγγελίου την αμαρτία από όλο τον πλανήτη. Ούτε ένα αμαρτωλό κουνούπι δεν θα δύναται να ζει μέσα στην βασιλεία του Θεού. Η προφητεία φανερώνει δια του προφήτη Ησαΐα, και θήναι την οικουμένην όλην έρημον και τους αμαρτωλούς απολέση. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

Κεφ. ιε΄ στίχος 8

 

«Η τις γυνή έχουσα δέκα δραχμάς, εάν χάση δραχμήν μίαν, δεν ανάπτει λύχνον και σαρόνει την οικίαν και ζητεί επιμελώς, εως ότου εύρη αυτήν;».

 

Απάντηση

 

Οι εννέα δραχμές που δεν έχει χάσει ακόμα η γυνή στην παραβολή αυτή καθώς και όλο το ανθρώπινο γένος είναι η ζωή που ζούμε, τα 80 με 100 χρόνια τα οποία μας προσφέρει ο Θεός. Ακόμη οι εννέα δραχμές περιέχουν και το πνεύμα το ζωοποιών το οποίο μας εξελίσσει σε όλους τους τομείς, το πνεύμα της λογικής, το πνεύμα το να εννοείς αδερφέ ότι ζεις. Η μια δραχμή είναι ο Χριστός ο οποίος πρέπει να βρεθεί διότι είναι ο νικητής των πάντων και δύναται να μας βοηθήσει ώστε και εμείς να νικήσουμε. Τι να νικήσουμε; Να νικήσουμε τα πάθη, την αδυναμία, την αμαρτία, την φθορά και τελευταία τον φυσικό θάνατο. Ο λύχνος που παίρνει η γυναίκα αυτή και που θα πρέπει να πάρει ο καθένας ανά χείρας είναι το Άγιο Πνεύμα, το οποίο ενεργεί σε αυτόν που το δέχεται ώστε να βρει δια αυτού την μια δραχμή που χάθηκε, τον Χριστό. Τον οποίον Χριστό θα αναπτύξει και θα εξελίξει μέσα μας όταν ανάψει το φως αυτό σε κάθε άνθρωπο. Εύχομαι το Άγιο Πνεύμα να φωτίσει την ζωή μας ώστε να τείνουμε στις ενέργειες εκείνες όπου θα μας εξασφαλίσουν τον Χριστό. Αμήν, αμήν, αμήν, γένοιτο, γένοιτο, γένοιτο!!

 

 

Κεφ. ιε΄ στίχος 12

 

«Και είπεν ο νεώτερος αυτών προς τον πατέρα, Πάτερ, δος μοι το ανήκον μέρος της περιουσίας. Και διεμοίρασεν εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού».

 

Απάντηση

 

Το ανήκον μέρος που ζητά ο άνθρωπος είναι τα χρόνια της νεότητάς του, τα οποία χάριν της ελευθερίας που παρέχει ο Χριστός στον άνθρωπο γίνονται κακή χρήση μέσα στον κόσμο αυτό. Φυσική συνέπεια να χάνει πρόωρα ο άνθρωπος αυτός την υγεία και την σφριγηλότητα της ζωής. Ο πατέρας υποχρεούται να δώσει την ελευθερία αυτή στον κάθε υιό διότι μόνο έτσι δημιουργεί ο άνθρωπος προσωπικότητα γνωρίζοντας ο ίδιος καλό ή κακό. Εάν ο υιός αυτός είναι σκεύος εκλογής θα εννοήσει ότι η ελευθερία που δίνεται στο να πράξει κάποιος την αμαρτία έχει επώδυνες συνέπειες. Εύχομαι όλοι οι νέοι να εννοήσουν γρήγορα το κακό και την φθορά που γεμίζουν από την ελευθερία που ζητούν στο να πράττουν την αμαρτία μέσα στον κόσμο. Ο Αδάμ όταν έφυγε ο Κάιν γέννησε άλλον έναν υιό, αυτός ονομάσθηκε Σηθ. Αυτός έμεινε κοντά στον πατέρα του και αποκόμισε από αυτόν όλα τα θεϊκά στοιχεία. Ο Καιν όταν απομακρύνθηκε από τον πατέρα του και από τον Θεό πήγε και κατοίκησε στην χώρα Δομ. Εκεί γνώρισε μια γυναίκα όπου και επαντρεύτηκε. Μάλιστα ονομάστηκαν υιοί των ανθρώπων και λόγω της απομάκρυνσής τους από τον Θεό γέμισαν με ασοφίες και πολυποίκιλες αμαρτίες, αυτές τους εξασφάλισαν ζωή περί τα 80 χρόνια. Όσα ζούμε και εμείς σήμερα. Ο Σηθ όμως όταν μεγάλωσε επαντρεύτηκε και αυτός. Πήρε λοιπόν μια γυναίκα και της μετέδωσε τα στοιχεία του Θεού. Αυτοί ονομάστηκαν υιοί του Θεού και εδώ είναι το παράξενο, αυτοί ζούσαν περί τα εννιακόσια χρόνια. Κοιτάχτε λοιπόν τι κάνει η αμαρτία όταν μπει μέσα στον άνθρωπο και τι κάνει ο Θεός. Αυτό έπαθε και ο υιός στην παραβολή αυτή, έφυγε από τον πατέρα και έχασε την μεγάλη δόξα του Θεού, έχασε την ζωή. Προσοχή λοιπόν, πάντα να είμεθα κοντά στον Θεό.

 

 

 

Κεφ. ιε΄ στίχος 13

 

«Και μετ' ολίγας ημέρας συνάξας πάντα ο νεώτερος υιός, απεδήμησεν εις χώραν μακράν και εκεί διεσκόρπισε την περιουσίαν αυτού, ζων ασώτως».

 

 

Απάντηση

 

Η χώρα που δύναται να πράξει ο άνθρωπος την αμαρτία ώστε να σκορπίσει αυτή είναι μακριά από την οικία του πατρός. Να προσευχόμαστε για αυτόν τον άνθρωπο που έφυγε μακριά από τον οίκο του πατρός. Αυτό που διασκορπίζει ο κάθε υιός του Θεού είναι τα νιάτα του τα οποία γρήγορα εξαφανίζει η αμαρτία.

 

 

 

Κεφ. ιε΄ στίχος 14

 

«Αφού δε εδαπάνησε πάντα, έγεινε πείνα μεγάλη εν τη χώρα εκείνη και αυτός ήρχισε να στερήται».

 

 

Απάντηση

 

Αυτό που άρχισε να στερείται ο υιός αυτός είναι η υγεία, η χαρά, η σοφία, η ειρήνη κ.τ.λ. Με λίγα λόγια έχανε τον Θεό μέρα με την μέρα.

 

 

 

 

Κεφ. ιε΄ στίχοι 15 – 16

 

«15 Τότε υπήγε και προσεκολλήθη εις ένα των πολιτών της χώρας εκείνης όστις έπεμψεν αυτόν εις τους αγρούς αυτού δια να βόσκη χοίρους.

16 Και επεθύμει να γεμίση την κοιλίαν αυτού από των ξυλοκεράτων τα οποία έτρωγον οι χοίροι και ουδείς έδιδεν εις αυτόν».

 

Απάντηση

 

Το ένα λάθος φέρνει το άλλο. Ήθελε να βρει χαρά, ζωή, υγεία, σοφία και δεν μπορούσε με τίποτε διότι αυτός ο κόσμος δεν έχει αυτά που παρέχει και δίνει ο πατέρας, τα οποία άρχισε να θυμάται ότι είχε όταν ζούσε κοντά στον πατέρα του. Σήμερα όλοι οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τον Χριστό και προσπαθούν να γεμίσουν με την χαρά του κόσμου, η οποία ονομάζεται ξυλοκέρατα. Αυτά είναι αγορές υλικών αγαθών, διασκέδαση επισκιασμένη με την αμαρτία. Με λίγα λόγια, επενδύσεις σε τεχνάσματα του διαβόλου τα οποία το μόνο που κάνουν είναι όχι μόνο να μην σε γεμίζουν αλλά να σου παίρνουν και ότι σου έχει απομείνει, καταφέρνοντας να κατευθύνουν τους ανθρώπους πολύ μακριά από την οικία του Θεού. Προσοχή.

 

 

Κεφ. ιε΄ στίχοι 17 – 18

 

«17 Ελθών δε εις εαυτόν, είπε, Πόσοι μισθωτοί του πατρός μου περισσεύουσιν άρτον και εγώ χάνομαι υπο της πείνης!

18 Σηκωθείς θέλω υπάγει προς τον πατέρα μου και θέλω ειπεί προς αυτόν, Πάτερ ήμαρτον εις τον ουρανόν και ενώπιόν σου».

 

Απάντηση

 

Το εις εαυτόν σημαίνει ότι μετανόησε το παιδί αυτό για το λάθος που έκανε να φύγει από την οικία του πατρός του. Ο Θεός όμως παραχώρησε την φυγή αυτή ώστε ο γνήσιος υιός να έχει επίγνωση του καλού και του κακού. Η μετάνοια λοιπόν είναι η πρώτη λέξη που ξεκίνησε ο Χριστός να κηρύττει και να διαλαλεί την βασιλεία των ουρανών και πάνω σε αυτή στηρίζεται όλο το πνευματικό οικοδόμημα των χριστιανών. Δια της μετανοίας θα επιστρέψουμε στα σκηνώματα του Θεού, στον οίκο του Θεού. Πρέπει όμως να σηκωθούμε από την παχυλότητα της αμαρτίας και την παχυλότητα του υλιστικού στοιχείου, στοιχεία τα οποία σήμερα έχουν κατακλύσει την ζωή μας και να επιστρέψουμε με γρήγορους ρυθμούς στον οίκο του πατέρα μας διότι ο χρόνος πιέζει. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

Κεφ. ιε΄ στίχος 19

 

«Και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομασθώ υιός σου κάμε με ως ένα των μισθωτών σου».

 

Απάντηση

 

Με αυτή την ταπείνωση είναι σίγουρο ότι ο πατέρας θα τον επαναφέρει πάλι στην πρώτη θέση και θα είναι πάλι δίπλα του σαν υιός όπως ήταν πρώτα. Πολύ μου αρέσει αυτή η ταπείνωση του υιού αφού τα λόγια αυτά τώρα που τα διαβάζω με κάνουν να δακρύζω και πάντα με συγκινούσαν. Είναι πολλοί οι οποίοι διαβάζουν μια ή δύο φορές το ευαγγέλιο του Χριστού και σηκώνουν έναν εγωισμό λες και το εφάρμοσαν κιόλας ή που νομίζουν ότι είναι οι εκλεκτοί του Θεού. Άλλο είναι αδερφέ να το διαβάζεις το ευαγγέλιο του Χριστού και άλλο είναι να το εφαρμόζεις. Χρειάζεται προσοχή. Η ταπείνωση πρέπει να είναι ουσιαστική διότι είναι η αρετή των αρετών. Χωρίς ταπείνωση όποιο έργο και να κάνει ο άνθρωπος και χωρίς αγάπη ουσιαστική είναι δαιμονισμένο έργο. Μάλιστα για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε ταπείνωση δεν χρειάζεται να φτάσουμε στον θάνατο. Καλύτερα το προλαμβάνειν παρά το θεραπεύειν.

 

 

Κεφ. ιε΄ στίχος 20

 

«Και σηκωθείς ήλθε προς τον πατέρα αυτού. Ενώ δε απείχεν έτι μακράν, είδεν αυτόν ο πατήρ αυτού και εσπλαγχνίσθη και δραμών επέπεσεν επί τον τράχηλον αυτού και κατεφίλησεν αυτόν».

 

Απάντηση

 

Αφού ο πατέρας, αφού ο Θεός, συμπεριφέρεται με μια τόσο μεγάλη και μοναδική αγάπη στην επιστροφή του υιού του πάει να πει ότι η ειλικρινής μετάνοια καθιστά τον Θεό, φίλο, αδερφό, πατέρα στην ζωή μας χαρίζοντάς μας άπειρες υλικές και πνευματικές δυνάμεις. Αυτό που περιμένει σήμερα ο Θεός από τον άνθρωπο είναι η ειλικρινή του επιστροφή στον οίκο του Θεού, στο θέλημα του Θεού. Έτσι ώστε κατόπιν να αρχίσει η ουσιαστική κατά Θεό αναγέννηση σε προσωπικό και γενικό επίπεδο με αποτέλεσμα ο υιός (άνθρωπος) να επενδυθεί όλες τις ευλογίες του αγίου Θεού, όπως αγάπη, όπως αφθαρσία, όπως ταπείνωση, όπως χαρά κ.τ.λ. ίνα φθάσει στο αποκορύφωμα της δόξης του Θεού ώστε να γίνει κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

Κεφ. ιε΄ στίχος 21

 

«Είπε δε προς αυτόν ο υιός, Πάτερ, ήμαρτον εις τον ουρανόν και ενώπιον σου και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομασθώ υιός σου».

 

Απάντηση

 

Στο βάθος του μυαλού μας πρέπει να υπάρχει το πνεύμα της ταπείνωσης και αυτό θα προέρχεται πάντα από τον λάθος τρόπο ζωής που είχαμε επιλέξει προ της επιστροφής μας στον Άγιο Θεό. Ώστε να ενθυμούμαστε αυτή την ζωή που είχαμε και να γινόμεθα δια αυτής πάντοτε συγκαταβατικοί και ανθρώπινοι με επίγνωση και σοφία Θεού, η οποία θα μας καθιστά ενωτικούς στον Θεό και στους ανθρώπους ειδικότερα όταν ο Θεός θα μας δεχτεί στα άγια παλάτια του. Ώστε ποτέ να μην χρησιμοποιήσουμε την εξουσία που θα μας δώσει ο Θεός ως υιούς αυτού κοντά του αποκτώντας μετέπειτα εμείς κυριαρχικά αρνητικά δικαιώματα. Κάνοντας την εξουσία που θα μας δώσει ο Θεός ρόπαλο αντιπαλότητας και εχθρότητας για τους συνανθρώπους μας τους οποίους ο Θεός θα μας εμπιστευθεί και θα προσκολλήσει γύρω μας προς αναγέννηση και σωτηρία ψυχής και πνεύματος αυτών. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

Κεφ. ιε΄ στίχοι 22 – 23

 

«22 Και ο πατήρ είπε προς τους δούλους αυτού, Φέρετε έξω την στολήν την πρώτην και ενδύσατε αυτόν και δότε δακτυλίδιον εις την χείρα αυτού και υποδήματα εις τους πόδας.

23 Και φέροντες τον μόσχον τον σιτευτόν, σφάξατε και φαγόντες ας ευφρανθώμεν».

 

Απάντηση

 

Η στολή η πρώτη είναι η ταπείνωση, είναι η αγάπη, είναι η χαρά,

είναι η αφθαρσία, είναι η αθανασία. Το δακτυλίδι στον κόσμο μας είναι το σημάδι που φανερώνει ότι ο κάτοχός του είναι αρραβωνιασμένος ή παντρεμένος. Στον πνευματικό τομέα το δακτυλίδι είναι η αγάπη που φανερώνεις στον Θεό και στους συνανθρώπους, είναι η ταπείνωση, είναι η χαρά, είναι η σοφία που σε διακατέχει πάνω σε όλους τους τομείς υλικούς και πνευματικούς κ.τ.λ. είναι με λίγα λόγια όλα εκείνα τα στοιχεία που φανερώνουν Θεό πάνω μας. Είναι η μαρτυρία η πνευματική του ανθρώπου, την οποίαν μάλιστα φανερώνει ο Θεός μέσα στους συνανθρώπους του ώστε όλοι να ενώνονται με αυτόν που έχει το δακτυλίδι και οι άνθρωποι να τον ακολουθήσουν τον άνθρωπο του Θεού με χαρά. Μάλιστα τον άνθρωπο αυτόν ο Θεός τον ονομάζει σκεύος εκλογής. Τον άνθρωπο δηλαδή που ενώθηκε με το δακτυλίδι, με τον Θεό, με τα στοιχεία του Θεού ώστε να καθιστούν αυτόν που έλαβε το δακτυλίδι στο πνεύμα του μέσα στις κοινωνίες άνθρωπο θεοφόρο, άνθρωπο που γίνεται με τις ιδιότητες που διακατέχει αντί Θεού στην γη. Τα υποδήματα είναι οι πνευματικές εμπειρίες πολλών χρόνων πνευματικής ζωής, οι οποίες στηρίζουν ολόκληρο το σώμα του ανθρώπου δια του Θεού. Ο μόσχος ο σιτευτός είναι η αγάπη, είναι η ζωή του Χριστού, είναι οι καρποί, είναι τα σημεία, είναι τα χαρίσματα. Αυτά είναι τα εδέσματα που παραθέτει ο Θεός στον δείπνο του, αυτός είναι ο μόσχος ο σιτευτός, είναι ο Χριστός ο ίδιος όπου οι άνθρωποι θα καθίσουν στον δείπνο αυτό και θα συνφάγουν τα εδέσματα του Θεού. Το οποίο εύχομαι εις όλους ημάς. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

Κεφ. ιε΄ στίχος 24

 

«Διότι ούτος ο υιός μου νεκρός ήτο και ανέζησε και απολωλώς ήτο και ευρέθη. Και ήρχισαν να ευφραίνωνται».

 

Απάντηση

 

Αυτό το οποίο φανερώνει ο Θεός στον στοίχο αυτό για τον υιό του, ότι ήτο νεκρός και ανέζησε θα ειπωθεί ξανά από Θεό και από ανθρώπους. Πότε όμως; Όταν ο άνθρωπος επιστρέψει στον Θεό και γίνει κληρονόμος της άφθαρτης και αθάνατης ζωής. Όταν γίνει κληρονόμος ο άνθρωπος ή ο καθένας ατομικά συμμέτοχος όλων των δωρεών του αγίου Θεού. Τότε ο άνθρωπος αυτός θα φωνάξει ότι ήμουν νεκρός και δια του Χριστού έζησα καταργώντας από μέσα του και γύρω του δια του Χριστού όλα τα φθοροποιά στοιχεία, ιδρύοντας ο άνθρωπος αυτός την βασιλεία του Χριστού μέσα του και γύρω του. Ας ανοίξουμε πνευματικά πανιά ώστε να επιστρέψουμε στην οικία του πατέρα και να είμεθα σίγουροι ότι θα γίνουμε κάτοχοι όλων των επαγγελιών του Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

Κεφ. ιε΄ στίχος 25 – 30

 

«25 Ήτο δε ο πρεσβύτερος αυτού υιός εν τω αγρώ και καθώς ερχόμενος επλησίασεν εις την οικίαν, ήκουσε συμφωνίαν και χορούς.

26 Και προσκαλέσας ένα των δούλων ηρώτα τι είναι ταύτα.

27 Ο δε είπε προς αυτόν, Ότι ο αδελφός σου ήλθε και έσφαξεν ο πατήρ σου τον μόσχον τον σιτευτόν, διότι απήλαυσεν αυτόν υγιαίνοντα.

28 Και ωργίσθη και δεν ήθελε να εισέλθη. Εξήλθε λοιπόν ο πατήρ αυτού και παρεκάλει αυτόν.

29 Ο δε αποκριθείς είπε προς τον πατέρα, Ιδού, τόσα έτη σε δουλεύω και πότε εντολήν σου δεν παρέβην και εις εμέ ουδέ ερίφιον έδωκας ποτέ, δια να ευφρανθώ μετά των φίλων μου

30 οτε δε ο υιός σου ούτος, ο καταφαγών σου τον βίον μετά πορνών, ήλθεν, έσφαξας δι' αυτόν τον μόσχον τον σιτευτόν».

 

Απάντηση

 

Η οργή πηγάζει μέσα από την λογική και την δικαιοσύνη των ανθρώπων. Μάλιστα αποσκοπεί στην ολέθρια καταστροφή του συνανθρώπου μας αφού οργιζόμαστε δια αυτών φανερώνοντας την κακή πρόθεση που μας διακατέχει και το βάθος της καρδιάς μας, η οποία καρδιά εκδηλώνεται εκείνη την ώρα με θυμούς. Η αιτία είναι που βλέπουμε την πρόοδο των συνανθρώπων μας ή τα λάθη τους. Μάλιστα εκμηδενίζει η οργή αυτή, ο θυμός αυτός την αγάπη που υποτίθεται ότι έχουμε την οποία εκδηλώνουμε μόνο στα λόγια. Όλοι μηδενός εξαιρουμένου είμεθα έτοιμοι να τραβήξουμε την μάχαιρα έναντι οποιουδήποτε θα θελήσει θεληματικά ή άθελά του να προβεί σε ενέργειες που θα θίξουν τα υλικά μας, θρησκευτικά μας ή πολιτικά μας συμφέροντα.

Πρέπει να επικοινωνούμε με τον Θεό όχι με την λογική των ανθρώπων οργή ή του κόσμου στοιχεία όπως θυμός αλλά με την λογική του Θεού, η οποία στηρίζεται στο έλεος, στην αγάπη, στην ειλικρινή μετάνοια. Τελευταία στην ανυπόκριτη αγάπη και στην δικαιοσύνη του Θεού, η οποία ουδέποτε απαιτεί αλλά πάντα προσφέρει. Το παράπονο είναι μορφή του εγωισμού και χρειάζεται να το εξαφανίσουμε από την ζωή μας. Δεν πρέπει να διακατεχόμεθα από στοιχεία τα οποία φανερώνουν προσωπικά οφέλη αλλά γενικά, τα οποία και να εκδηλώνουμε με άπειρη χαρά προς πάντα συνάνθρωπο φίλο και εχθρό πόσο μάλλον σε αδερφό πνευματικό ο οποίος έπεσε και σηκώθηκε. Ακόμη, όταν βρισκόμεθα ενώπιον του πατέρα ή ενώπιον του πνευματικού οδηγού μας δεν θα κρίνουμε κατ’ όψιν αυτά που θα βλέπουμε από αυτόν αλλά την δικαία κρίση θα κρίνουμε. Αυτή την ξέρει ο Θεός και ο πνευματικός μας ο οποίος θέλει να μας μάθει σε μια άλλη λογική, σε μια άλλη διάσταση του Θεού, την λογική του ελέους. Ακόμη, δεν θα βάζουμε το υλικό συμφέρον μας πάνω από το πνευματικό ειδικότερα την ώρα που κάποιος αδερφός μας επιστρέφει στον Θεό και σώζεται. Εύχομαι όλα τα παιδιά που θα προσκολληθούν στην Φωνή Θεού να διακατέχονται από το πνεύμα της ευγενούς άμιλλας και από το πνεύμα της προσφοράς και όχι από το πνεύμα του εγώ τους. Άλλωστε όποιος αγωνιστεί να μην πεθάνει ο άλλος δεν θα πεθάνει ο ίδιος, αυτή είναι η λογική του Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 Όταν κάποιος έχει τόσο εγωισμό που προσπαθεί μέσα από πίεση να εφαρμόσει τον νόμο του Θεού με στόχο να μην χάσει την θέση που απέκτησε κοντά στον Θεό προσπαθώντας να μην παραβεί ουδεμία εντολή, πέφτει στην παγίδα του νόμου μη κατανοώντας εκείνους που παραβαίνουν τον νόμο και βρίσκουν σωτηρία μέσα από το έλεος του Θεού και την ανυπόκριτη αγάπη του. Αυτοί οι άνθρωποι δυστυχώς έρχονται σε τέτοιο αδιέξοδο που τα χάνουν όλα. Είναι καλό να μην παραβαίνεις τον νόμο αλλά είναι και καλύτερο να επιστρέφεις, να μετανοείς όταν τον παραβαίνεις. Πρέπει να αποδίδουμε την ίδια τιμή και στους δύο νόμους και στους δύο τρόπους σωτηρίας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

 

Κεφ. ιε΄ στίχος 32

 

«Έπρεπε δε να ευφρανθώμεν και να χαρώμεν, διότι ο αδελφός σου ούτος νεκρός ήτο και ανέζησε και απολωλώς ήτο και ευρέθη».

 

 

Απάντηση

 

Αυτό το στοιχείο της χαράς και της ευφροσύνης είναι στοιχείο ανυπόκριτης αγάπης που πρέπει να εκδηλώνεται προς όλους τους συνανθρώπους μας. Και ειδικότερα όταν βλέπουμε έναν αδελφό μετανοούντα να χαιρόμεθα διότι η μετάνοιά του δημιουργεί πανηγύρι στον ουρανό και στις καρδιές των αναγεννημένων παιδιών του Θεού στην γη. Μάλιστα θα πρέπει να τιμάμε και να καλωσορίζουμε αυτόν τον αδερφό με εκδηλώσεις χαράς, προσφέροντας εις αυτόν υλικές προσφορές και πνευματικές ευλογίες που ο Πατέρας Θεός μας παραχωρεί. Ο λόγος που πρέπει να τον τιμάμε είναι διότι ο αδερφός αυτός ήτο νεκρός και έζησε. Γένοιτο, γένοιτο αμήν αμήν.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ις΄

 

 

 

Κεφ. ις΄ στίχος 8

 

«Και επήνεσε ο κύριος τον άδικον οικονόμον, ότι φρονίμως έπραξε διότι οι υιοί του αιώνος τούτου είναι φρονιμώτεροι εις την εαυτών γενεάν, παρά τους υιούς του φωτός».

 

Απάντηση

 

Είναι να θαυμάζεις τον τρόπο με το οποίον σήμερα οι υιοί του αιώνα τούτου σκέφτονται και τον τρόπο με τον οποίον ενεργούν στην καθημερινότητά τους, ώστε να μπορούν να εξασφαλίσουν τα του κόσμου. Ο λόγος που είναι εξυπνότεροι οι υιοί του αιώνος τούτου είναι διότι οι υιοί του Θεού δεν εργάζονται τα του ευαγγελίου ώστε να αντλήσουν την άπειρη σοφία του Θεού, την αποκεκρυμμένη σοφία του Θεού με φυσική συνέπεια να μην μπορούν να εμφανίσουν δυνάμεις και ευλογίες πνευματικές, ώστε να μπορέσουν να κατευθύνουν αυτοί οι υιοί του Θεού την πορεία των εθνών. Έτσι, οι υιοί των ανθρώπων αναπτύσσοντας επιστήμες σε πολλούς τομείς γίνονται εξυπνότεροι και γίνονται αυτοί κατευθυντές του κόσμου. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι διότι οι υιοί του Θεού παραιτήθηκαν από την ουσία του ευαγγελίου και στηρίχτηκαν στα εντάλματα των ανθρώπων. Μάλιστα διακατέχονται σήμερα οι χριστιανοί από σκιώδη πίστη και όχι από ζώσα πίστη ώστε να λένε και να γίνεται. Έτσι και οι υιοί του Θεού τις έχουν ανάγκη αυτές τις επιστήμες του κόσμου διότι κινδυνεύουν να χάσουν και την ζωή τους εάν δεν τις χρησιμοποιήσουν. Λόγω τώρα της εξουσίας αυτής που διακατέχει τους υιούς των ανθρώπων και των συμφερόντων που τους διέπει δημιουργούν εις βάρος της ανθρωπότητας μεγάλες ανακατατάξεις και πολυποίκιλες ταραχές μέσα στις κοινωνίες των ανθρώπων, καταβάλλοντας αρνητικά και τις κοινωνίες του Θεού με χιλιάδες πολλές φορές ανθρώπινα θύματα. Το δραματικό όλων είναι ότι οι σημερινοί υιοί του Θεού λόγω του ότι δεν γνώρισαν το ευαγγέλιο της βασιλείας ώστε να διακατέχονται από δυνάμεις, πνευματικές δυνάμεις με ενέργειες θαυμάτων πέφτουν και αυτοί στα χέρια των ανθρώπων και ζητούν θεραπεία ψυχής και σώματος από τους ανθρώπους του κόσμου, οι οποίοι μάλιστα εκμεταλλεύονται την σοφία αυτή που έχουν υπέρ κόρον. Εάν όμως γνωρίσουν οι υιοί του Θεού το ευαγγέλιο της βασιλείας και την Φωνή Θεού τότε θα λάβουν δυνάμεις και τα πράγματα θα έρθουν στην σωστή τους θέση, διότι η σοφία του κόσμου και οι θεραπείες που παρέχουν σήμερα οι επιστήμες του κόσμου φτάνουν ως ένα σημείο, του Θεού όμως η σοφία υπερβαίνει κάθε ανθρώπινης νοήσεως και ανθρώπινης σοφίας. Αυτή η σοφία του Θεού είναι και εκδηλώνεται με ένα λόγο, όπως Λάζαρε δεύρο έξω, έκτεινον την χείρα σου και αποκατεστάθη η χείρα του όπως η άλλη, σήκωσον τον κράββατόν σου και περιπάτει. Ο Χριστός αυτή την σοφία ήρθε να μεταδώσει στους ανθρώπους και ειδικότερα στους υιούς του Θεού, για αυτή την σοφία μιλά ο λόγος του Θεού και η Φωνή του Θεού σήμερα. Τελευταία μέσα στην σοφία του Θεού υπάρχει η κατάργηση της αμαρτίας, η κατάργηση της φθοράς, η κατάργηση του φυσικού θανάτου, ο πιστεύων εις εμέ καν αποθάνη ζήσεται και πας ο ζων και πιστεύων εις εμέ ου μη αποθάνη εις τον αιώνα, πιστεύεις τούτο; Τι λέτε θα εφαρμόσουμε το ευαγγέλιο; Θα γίνουμε εξυπνότεροι ώστε να μας διακατέχουν τα στοιχεία του Θεού, όπως χαρίσματα, σημεία, καρποί του Αγίου Πνεύματος; Μάλιστα να μας δουν οι άνθρωποι και να μας ακολουθήσουν, αυτό το εύχομαι εκ βάθους καρδίας εις όλους ώστε δια της απόφασής μας να γίνει μια νέα γη με νέο ουρανό εν εις δικαιοσύνη Θεού να κατοικεί, η οποία να έχει και ένα νέο τρόπο σκέψης, τρόπο σκέψης Χριστού.

Είναι πολλοί οι οποίοι μέρα νύχτα κηρύττουν και φωνάζουν ότι είναι του Θεού ή ότι το δικό τους δόγμα είναι το τέλειο ενώ των άλλων είναι ένα τίποτε. Όταν τύχει να τους δει ένας λογικός άνθρωπος τους περνά για τρελούς, ο λόγος διότι φανατίζονται και προβαίνουν σε ενέργειες αντίθετες του Θεού και της διδασκαλίας του. Μη γένοιτο εις ημάς να πέσουμε στην παγίδα αυτή και να καυχόμεθα εάν δεν πετύχουμε πρώτα τους στόχους μας. Προσπάθεια χρειάζεται και να είμεθα σίγουροι ότι θα πετύχουμε πολλά. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

Κεφ. ις΄ στίχος 9

 

«Και εγώ σας λέγω, Κάμετε εις εαυτούς φίλους εκ του μαμωνά της αδικίας, δια να σας δεχθώσιν εις τας αιωνίους σκηνάς, όταν εκλείψητε».

 

Απάντηση

 

Πολλοί νομίζουν ότι λέει να κάνουμε φίλους που έχουν χρήματα, ώστε όταν κινδυνεύσουμε να μας δώσουν. Να είμεθα σίγουροι ότι κανένας πλούσιος υλικά ή μεσαίος ή πτωχός δεν θα επιδιώξει την παρέα κάποιου που αντιλαμβάνεται ότι τον θέλει στην ζωή του για να τον στηρίζει υλικά. Υπάρχει όμως μια περίπτωση, εάν δει ότι πραγματικά βασιλεύει ο Χριστός στην ζωή αυτού που θέλει την παρέα του τότε γνωρίζει ότι αυτό το οποίο θα του δώσει θα το κάνει πραγματικά σωστή χρήση, η οποία χρήση θα τείνει προς δόξα Θεού και σωτηρία του κόσμου. Όμως εδώ ο στίχος αυτός δεν λέει αυτό να κάνεις δηλαδή φίλους για να σου δώσουν χρήματα, ίσα ίσα λέει εμείς να κάνουμε φίλους και από το υστέρημά μας όταν χρειάζεται φιλοξενώντας ανθρώπους που δεν μπορούν ποτέ να μας ανταποδώσουν αυτό που τους κάναμε, χαρίζοντας εις αυτούς υλικά αγαθά από αυτά που έχουμε ή πνευματικά τα οποία λάβαμε από τον Θεό διότι μόνο έτσι θα συμβάλουμε για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου. Ο γνήσιος χριστιανός δεν αποβλέπει σε υλικές επενδύσεις που αποσκοπούν προς ικανοποίηση του εαυτού του αλλά σε πνευματικές και υλικές που θα εξασφαλίσουν στους συνανθρώπους του διαύγεια πνεύματος και σοφία Θεού. Αυτές τώρα για να τις μεταδώσει κάποιος χρειάζεται να προβαίνει σε έργα αγάπης υλικά και πνευματικά. Εξάλλου η αγάπη βρίσκει τρόπους και επινοεί συστήματα. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

Κεφ. ις΄ στίχος 11

 

«Εάν λοιπόν εις τον άδικον μαμωνά δεν αφάνητε πιστοί, τον αληθινόν πλούτον τις θέλει σας εμπιστευθή;».

 

Απάντηση

 

Αφού λοιπόν δεν φανήκαμε πιστοί στην εντολή του Θεού η οποία μας παροτρύνει να κάνουμε φίλους μέσα από τον άδικο μαμμωνά, η οποία εντολή εκδηλώνεται στον στίχο 9 του ίδιου κεφαλαίου, γιατί ο Θεός να μας εμπιστευθεί τον αληθινό πλούτο που είναι η σοφία του λόγου του Θεού. Η οποία σοφία του καταργεί τον θάνατο χαρίζοντας εις ημάς ευφορία και ανεκλάλητη χαρά. Άρα, όταν δεν κάνεις καλή χρήση στον άδικο μαμωνά γνωρίζοντας ότι είναι άδικος χρησιμοποιώντας αυτόν για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου, κάνοντας δυστυχώς αυτόν Θεό στην ζωή σου, δεν θα μπορέσει και ο Θεός να σε εμπιστευτεί διότι όπως κάνεις συμφεροντολογικές ενέργειες με τον άδικο μαμωνά για προσωπικά οφέλη έτσι θα κάνεις και άδικη διαχείριση στον αληθινό πλούτο του Θεού. Χρειάζεται προσοχή. Αμήν.

 

 

 

 

Κεφ. ις΄ στίχος 13

 

«Ουδείς δούλος δύναται να δουλεύη δύο κυρίους διότι ή τον ένα θέλει μισήσει και τον άλλον θέλει αγαπήσει ή εις τον ένα θέλει προσκολληθή και τον άλλον θέλει καταφρονήσει. Δεν δύνασθε να δουλεύητε Θεόν και μαμωνά».

 

Απάντηση

 

Πρέπει να πιστέψουμε τα λόγια του Κυρίου τα οποία έχουν αιώνιο κύρος. Αυτά τα λόγια είναι ζητείτε πρώτα τα της βασιλείας και ταύτα πάντα θέλουσι σας προστεθή. Πρέπει να πιστέψουμε στην αγάπη, στην σοφία του Θεού, στην χαρά, στην αναγέννηση, στην μετάνοια, στον λόγο του Θεού κ.τ.λ. Ο μαμωνάς και η συλλογή του είναι χαμένος χρόνος και χρειάζεται να τον υποτιμήσουμε διότι ουδείς δύναται όταν έχει το θάρρος στα χρήματα να δει πρόσωπο Θεού, όμως επειδή το έλεος του Θεού είναι άπυρο ισχύει και εδώ το αδύνατα παρά ανθρώποις δυνατά παρά το Θεώ. Καλό είναι να δουλεύουμε 8 ώρες και να αρκούμεθα στα απαραίτητα ώστε να βρούμε χρόνο για την αναγέννησή μας. Όταν το εννοήσουμε θα γίνουμε ιδρυτές της βασιλείας του Θεού και αναμορφωτές του κόσμου. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

Κεφ. ις΄ στίχος 15

 

«Και είπε προς αυτού, Σεις είσθε οι δικαιόνοντες εαυτούς ενώπιον των ανθρώπων ο Θεός όμως γνωρίζει τας καρδίας σας διότι εκείνο το οποίον μεταξύ των ανθρώπων είναι υψηλόν, βδέλυγμα είναι ενώπιον του Θεού».

 

Απάντηση

 

Είναι πολλοί οι οποίοι λένε ότι είναι του Θεού όμως κανείς άνθρωπος δεν επιθυμεί ουδεμία σχέση με αυτούς. Μάλιστα ο Θεός δεν τους συστήνει στις καρδιές των χριστιανών ώστε να ακούσουν ο την νουθεσία τους και να τους ακολουθήσουν και αν τους ακολουθήσουν στο τέλος μπλέκουν σε νουθεσίες δογματικές και όχι ουσιαστικές οδηγούμενοι εις εαυτούς σε αδιέξοδο. Θέλω όλα τα παιδιά που ανήκουν στην Φωνή Θεού να τα συστήνει ο Θεός και όχι αυτά να συστήνουν τον εαυτό τους, ώστε να μεταδίδουν το ευαγγέλιο της βασιλείας στους συνανθρώπους που ο Θεός προσθέτει στην ζωή τους με εξουσία και χαρίσματα. Είναι πολλοί οι οποίοι λένε ότι είναι του Θεού και ότι έχουν εξουσία από αυτόν ώστε να κάνουν τους κήρυκες, ο λόγος όμως που το κάνουν έχει ένα σκοπό και αυτός είναι να φοβίζουν τους εν αγνοία χριστιανούς ώστε αυτοί να γεμίζουν τα θυλάκιά τους με δόξα ανθρώπινη και χρήματα. Τα οποία χρήματα δεν τα χρησιμοποιούν για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου αλλά τα χρησιμοποιούν για προσωπικά οφέλη ή δογματικά. Μάλιστα όσοι δεν τους αναγνωρίζουν ως απεσταλμένους Θεού αρχίζουν τα κατηγορώ, τις πονηρίες και τις εξαγγελίες ότι είναι αιρετικοί κ.τ.λ. Αυτός που είναι του Θεού δεν κατηγορεί κανέναν, δεν αποσκοπεί σε προσωπικά οφέλη αλλά σε γενικά. Τον μόνον όμως που κατηγορεί ο άνθρωπος του Θεού και που διορθώνει είναι ο έτερος κακός εαυτός του και ποτέ κανέναν άλλον άνθρωπο, συνάνθρωπο ή εχθρό. Γένοιτο, γένοιτο αμήν. Χρειάζεται προσοχή!

 

 

Κεφ. ις΄ στίχος 16

 

«Ο νόμος και οι προφήται έως Ιωάννου υπάρχον από τότε η βασιλεία του Θεού ευαγγελίζεται και πας τις βιάζεται να εισέλθη εις αυτήν».

 

Απάντηση         

 

Ο Ιωάννης ήτο ο τελευταίος προφήτης, ο Κύριος το διαβεβαιώνει 100% και δεν χρειάζονται άλλοι. Μετά από αυτόν και μέχρι σήμερα ενεργεί ο ίδιος ο Θεός με δύο τρόπους, ο ένας δια του Υιού του και ο άλλος δια του Αγίου Πνεύματος (παράκλητος). Εύχομαι να συλλάβουμε το έργο τους που επιτελείται τότε και σήμερα, ώστε γρήγορα να εντάξουμε στην ζωή μας τους νόμους εκείνους που θα ενεργήσουν θετικά για να εγκαθιδρύσουμε την βασιλεία του Θεού μέσα μας και γύρω μας καταργώντας όλα τα φθοροποιά στοιχεία που σήμερα έχουν εγκλωβίσει την ζωή μας. Διότι η βασιλεία του Θεού βιάζεται και είναι σίγουρο ότι θα την εννοήσουν και θα την φέρουν στην ζωή τους όλοι εκείνοι οι οποίοι θα συλλάβουν την παρουσία πρώτον, της Φωνής Θεού στον κόσμο και δεύτερον, τον τρόπο ίδρυσης της βασιλείας του Θεού που φανερώνει η Φωνή Θεού. Μάλιστα θα φροντίσουν όσοι εννοήσουν τον τρόπο να βρουν και τον χρόνο που χρειάζεται ώστε να υιοθετήσουν τις αρχές αυτής της βασιλείας στην ζωή τους. Η Φωνή Θεού φέρνει το χαρμόσυνο μήνυμα της ίδρυσης της βασιλείας του Θεού και τον τρόπο εισδοχής μας εις αυτήν. Μάλιστα όταν πληρωθεί ο χρόνος και η Φωνή Θεού έχει τους εκλεκτούς τότε με σοφία Θεού θα σαλπίσει την ίδρυση της βασιλείας, ώστε οι άνθρωποι να τρέξουν κοντά στον ζώντα Θεό προς λύτρωση ψυχής και σώματος. Αυτό θα γίνει όταν έρθει ο προδιαγεγραμμένος χρόνος ο οποίος είναι κοντά. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

Κεφ. ις΄ στίχος 17

 

«Ευκολώτερον δε είναι ο ουρανός και η γη να παρέλθωσι, παρά μία κεραία του νόμου να πέση».

 

Απάντηση

 

Όλα μπορούν να αλλάξουν εκτός από τον νόμο του Θεού ο οποίος θα εφαρμοστεί είτε το θέλουμε είτε όχι. Αυτός ο νόμος είναι αγάπη προς τον Θεό και αγάπη προς τον πλησίον. Ο Θεός για τον λόγο αυτό δημιούργησε τον άνθρωπο και ολόκληρη την δημιουργία καθώς τους αγγέλους και τους αρχαγγέλους. Μετέπειτα για τον άνθρωπο δημιούργησε τους φυσικούς και υπερφυσικούς νόμους ώστε ο άνθρωπος να γίνει αγάπη. Το ότι αργούν να γίνουν τα γεγραμμένα τούτο συνεπάγεται στην διαπαιδαγώγηση την οποίαν το ανθρώπινο γένος πρέπει να υποστεί, ώστε μέσα από αυτό να φτάσει ο άνθρωπος στην θέωση για να αποκτήσει έτσι αγάπη θεϊκή, σοφία θεϊκή, ταπείνωση θεϊκή και τελευταία αφθαρσία και αθανασία θεϊκή. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

Κεφ. ις΄ στίχος 18

 

«Πας όστις χωρίζεται την γυναίκα αυτού και νυμφεύεται άλλην, μοιχεύει και πας όστις νυμφεύεται κεχωρισμένην από ανδρός, μοιχεύει».

 

Απάντηση

 

Είναι πολλοί οι οποίοι δεν έχουν πνεύμα Θεού και κινούνται σύμφωνα με τα πάθη τους ή τα συμφέροντά τους. Αυτό είναι θάνατος ψυχής και σώματος και απαγορεύεται για τους αναγεννημένους ανθρώπους υπό την έννοια ότι δεν έχουν τέτοια ανάγκη οι αναγεννημένοι πνευματικά άνθρωποι. Μάλιστα οι αναγεννημένοι άνθρωποι είναι τόσο ευχαριστημένοι με τον Θεό τους που δεν μπαίνουν καν στην διαδικασία αυτή. Ο Θεος καταδικάζει τις ενέργειες αυτές από όπου και αν προέρχονται όμως τις συγχωρεί αν συμβούν, τις συγχωρεί και για τους αναγεννημένους αν τύχει αλλά και για τους κοσμικούς. Μάλιστα όταν γυρίσουν στον Θεό με ειλικρινή μετάνοια τους αγκαλιάζει χωρίς να ενθυμείτε το λάθος. Τώρα στον κόσμο που ζούμε ένας λογικός άνθρωπος, εν Χριστώ αναγεννημένος άνθρωπος δεν προβαίνει σε αυτές τις ενέργειες διότι είναι διαδικασίες φθοράς με μικρότητες πολλές αλλά και δια του γεγονότος ότι ο Θεός στους αναγεννημένους ανθρώπους καλύπτει τις ανάγκες αυτές εις αυτούς με μεγάλα πνευματικά ενδιαφέροντα και στόχους πνευματικούς. Όμως είναι μερικές φορές που μέσα από μια ένωση (γάμος) κινδυνεύει η ζωή μας διότι δεν ζούμε ειρηνικά με τον σύντροφό μας δημιουργώντας ένα αρνητικό περιβάλλον, διοχετεύοντας μάλιστα αυτό και στα τέκνα τους. Τότε ίσως να είναι απαραίτητος ο χωρισμός διότι μερικοί εκμεταλλεύονται τον γάμο και φορτώνουν στους συντρόφους τους φορτία δυσβάστακτα και δυστυχώς αυτοί περνάνε καλά. Μάλιστα ζούνε στον κόσμο τους εκμεταλλευόμενοι τους συντρόφους τους υπέρ κόρον σε όλους τους τομείς. Σε αυτή την περίπτωση επιβάλλεται ο χωρισμός διότι δύναται να σωθεί μια ψυχή. Να ξέρουμε πως ότι συμβαίνει στην ζωή μας και δεν γίνεται δια πίστεως, δεν το πιστεύουμε τότε υποκρινόμαστε και αυτό είναι αμαρτία. Είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι βάζουν την αγάπη του Χριστού στις περιπτώσεις αυτές, η οποία αγάπη του Χριστού όλα τα ανέχεται και καταφέρνουν να νικάνε τις αντιξοότητες που προκαλούν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πνεύμα Θεού. Αν ο χωρισμός και η μοιχεία είναι αμαρτήματα που δεν συγχωρούνται τότε όσοι χώρισαν ή μοίχευσαν είναι καταδικασμένοι. Ο ίδιος όμως ο Κύριος στα δημόσια κηρύγματά του αντιμέτωπος με αμαρτίες πολυποίκιλες του αυτού τύπου αντιμετώπιζε αυτές με έλεος συμβουλεύοντας το μηκέτι αμάρτανε, ίνα μη χειρότερον σοί τι γένηται. Άρα ο νόμος του Θεού που είναι αγάπη δύναται να συγχωρεί τα πάντα, αρκεί να μην κάνουμε τις αμαρτίες αυτές πάθη διότι ο μοιχός ή ο πόρνος ή το αντίστοιχο δεν έχει αγάπη απλώς υπόσχεται αγάπη για να εκπληρώσει τα πάθη του. Δηλαδή τον σύντροφό του ο πόρνος τον βλέπει μόνο ως σαν σκεύος ηδονής, τίποτε άλλο δεν βλέπει εις αυτόν, δεν τον ενδιαφέρει ο σύντροφός του ως άνθρωπος. Πρέπει να προσέχουμε ώστε να μην πέσουμε στις παγίδες αυτές.

 

 

 

 

Κεφ. ις΄ στίχος 19 – 20

 

«19 Ήτο δε άνθρωπός τις πλούσιος και ενεδύετο πορφύραν και στολήν βυσσίνην, ευφραινόμενος καθ' ημέραν μεγαλοπρεπώς.

20 Ήτο δε πτωχός τις ονομαζόμενος Λάζαρος, όστις έκειτο πεπληγωμένος πλησίον της πύλης αυτού».

 

Απάντηση

 

Πλούσιοι και πτωχοί υπήρχαν και υπάρχουν, αυτό φανερώνει την απομάκρυνση του ανθρώπου από τον Θεό στον κόσμο μας και την αλαζονεία του ατομικού συμφέροντος που υπάρχει δυστυχώς στους ανθρώπους σήμερα. Το δαιμόνιο αυτό δεν το έχουν μόνο οι πλούσιοι αλλά όλοι οι άνθρωποι το έχουν και οι πτωχοί ακόμη, απλώς στους πτωχούς δεν δόθηκε η ευκαιρία να είναι πλούσιοι. Αν ήταν πλούσιοι τα ίδια θα έκαναν και αυτοί, άρα δεν φταίει το αν είσαι πλούσιος ή πτωχός αλλά το δαιμόνιο του εγωισμού και της αλαζονείας που κυριαρχεί σήμερα στον κόσμο και που ο διάβολος κατάφερε να εναποθέσει μέσα μας. Απλώς τώρα αυτοί που είναι πτωχοί εναντιώνονται στους πλουσίους διότι αυτό τους δίνει ερεθίσματα για σχόλια, ώστε να θέλουν να λένε ότι είναι  υπεράνω του πλούτου και ότι αν τον είχαν αυτοί θα φέρονταν γενναιόδωρα σε όσους δεν τον έχουν. Και οι πλούσιοι το αντίθετο, σκαρφίζονται πράγματα ώστε να έχουν περισσότερα και δυστυχώς τον κρατάνε σφιχτά στα χέρια τους για να μην τον χάσουν. Σκεφτείτε ότι ο Κύριος το χρήμα το ονόμασε άδικο μαμμωνά, ο λόγος διότι ένας έχει 20 ευρώ και παίρνει φαγητό και ζει, ένας δεν έχει και πεθαίνει. Αυτό είναι το άδικο, από ένα χαρτί να χάνεται μια ζωή και από το ίδιο χαρτί όταν κάποιος το έχει να γεύεται τα αγαθά της γης υπέρ κόρον. Ο πρώτος πεθαίνει από ασιτία και έλλειψη βιταμινών και ο άλλος από το πολύ φαγητό φράζουν όλες οι αρτηρίες του. Άρα, είναι λάθος να πιστεύει κάποιος πτωχός ότι αν ήταν πλούσιος θα συμπεριφέρονταν απλόχερα, διαφορετικά με ανωτερότητα φυσικά όχι. Υπάρχουν ακόμη όμως άνθρωποι που είναι πλούσιοι στον εγωισμό και ας μην έχουν περιουσία, υπάρχουν ακόμη και άνθρωποι ταπεινοί, υπάρχουν ακόμη άνθρωποι πλούσιοι στο μυαλό κατέχοντες σοφία και άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν τα μέσα ή τον τρόπο να έχουν ή να μπορούν να αποκτήσουν γνώση, σοφία, μόρφωση. Ο Χριστός όμως ήρθε στον κόσμο ώστε να διορθώσει την κατάσταση αυτή και να κατεβάσει με τα κηρύγματά του αυτούς που έχουν και να ανεβάσει αυτούς που δεν έχουν, ώστε να γίνουν οι πάντες λαός του Θεού, το οποίο εύχομαι ολόψυχα σε όλο το ανθρώπινο γένος. Όμως σύντομα η δικαιοσύνη του Θεού θα λάβει χώρα τον προδιαγεγραμμένο χρόνο ο οποίος δεν θα αργήσει. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

Κεφ. ις΄ στίχος 26

 

«Και εκτός τούτων πάντων, μεταξύ ημών και υμών χάσμα μέγα είναι εστηριγμένον, ώστε οι θέλοντες να διαβώσιν εντεύθεν προς εσάς, να μη δύνωνται, μηδέ οι εκείθεν να διαπερώσι προς ημάς».

 

Απάντηση

 

Το χάσμα το δημιουργεί η έλλειψη αγιασμού και καθαρισμού, άλλη η θεωρία του διαβόλου και άλλη η θεωρία του Θεού. Για να μην βρεθούμε και εμείς στην θέση αυτή, ώστε να ζητήσουμε τον Θεό και τον χώρο όπου αυτός αναπαύεται και να μην βρούμε ανταπόκριση θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε να εντάξουμε ουσιαστικά την διδασκαλία του Χριστού στην ζωή μας. Διαφορετικά δεν θα καταλάβουμε πως θα βρεθούμε σε αδιέξοδο και σε χώρο όπου η ανάπαυση δεν θα έρθει ποτέ. Εύχομαι όλα τα παιδιά που ακολουθούν την Φωνή Θεού να εννοήσουν το κάλεσμα που έλαβαν και να κάνουν τον σχετικό αγώνα, ώστε να εισέλθουν ζώντες οι πάντες στον χώρο του Θεού. Αν δεν μπορέσουμε να φτάσουμε ζώντες την ημέρα του Κυρίου να μπορέσουμε τουλάχιστον να εντάξουμε την αλήθεια του Χριστού στην ζωή μας, ώστε ο Χριστός να μεσιτεύσει την ημέρα της κρίσεως δια εμάς. Αν πεθάνουμε λόγω της έλλειψης πίστης και αγιασμού να βρεθούμε μετά του Κυρίου στην πρώτη ανάσταση μετά των αγίων. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

Κεφ. ις΄ στίχοι 27 – 28

 

«27 Είπε δε, Παρακαλώ σε λοιπόν, πάτερ, να πέμψης αυτόν εις τον οίκον του πατρός μου

28 διότι έχω πέντε αδελφούς δια να μαρτυρήση εις αυτούς, ώστε να μη έλθωσι και αυτοί εις τον τόπον τούτον της βασάνου».

 

Απάντηση

 

Αγωνιζόμαστε πολλά χρόνια τώρα να μεταδώσουμε στους συγγενείς μας και στους φίλους μας αυτά τα μεγαλεία που ο Θεός μας φανέρωσε, ώστε να φύγουν από την κάμινο της βασάνου που δημιουργεί η άγνοια και το σύστημα του κόσμου. Τα αποτελέσματα δυστυχώς είναι τα αντίθετα, ενώ εργαζόμαστε και θέλουμε το καλό τους κάνοντας θυσίες για δικό τους όφελος βρίσκουμε δυστυχώς από τους συνανθρώπους μας τον μπελά μας, διότι αυτοί δεν καταλαβαίνουν την αγαθή πρόθεσή μας που ο Χριστός εναπόθεσε μέσα μας για τον συνάνθρωπο και δυστυχώς μας κατηγορούν, μας αποκαλούν αιρετικούς, μας φοβούνται και πολλές φορές μας διώκουν. Άρα, όποιος δεν πάρει τον νόμο του Θεού στα χέρια του (την Καινή Διαθήκη) μάταια όλα τα κηρύγματα και όλες οι προσπάθειες που κάνουμε. Όμως δεν χάνουμε το θάρρος διότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι έχουν ανάγκη τον Θεό και τον αναγεννημένο λαό αυτού και στο άκουσμα και μόνο θα τρέξουν. Μάλιστα είναι σίγουρο ότι θα ακολουθήσουν την Φωνή του Θεού όταν έρθει ο κατάλληλος χρόνος διότι θα δουν μέσα σε όσους ακολουθούν σήμερα την Φωνή Θεού την πληρότητα του αγίου Θεού με στοιχεία χαράς, με στοιχεία Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

Κεφ. ις΄ στίχος 31

 

«Είπε δε προς αυτόν, Εάν τον Μωύσήν και τους προφήτας δεν ακούωσιν ουδέ εάν τις αναστηθή εκ νεκρών θέλουσι πεισθή».

 

Απάντηση

 

Άρα, αν κάποιος δεν σεβαστεί τον νόμο του Θεού όποιο θαύμα και να ζητήσει ή να του κάνεις για να πιστέψει δεν θα πιστέψει. Χρειάζεται να μετανοήσουμε και να εργαστούμε τις εντολές του Θεού στην ζωή μας ώστε να δούμε άσπρη μέρα. Ακόμη, στην αρχή της πνευματικής μας ζωής ας κάνουμε το θέλημα του Θεού και ας μην εννοούμε πιο είναι το θέλημα του Θεού. Ας το αποφασίσουμε και ας το κάνουμε λοιπόν και ας επιδιώξουμε να το φέρουμε στην ζωή μας. Είναι σίγουρο ότι μετά την προσπάθεια αυτή θα αλλάξουμε γνώμη διότι μέσα μας θα λειτουργεί η αγάπη του Θεού, η χαρά αυτού, η σοφία αυτού και άπειρα στοιχεία που θα μας δημιουργήσουν ευφορία, χαρά και αγαλλίαση η οποία θα μας συντροφεύει και τώρα και πάντα και εις τους αιώνες τους άπαντες. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ιζ΄

 

 

 

Κεφ. ιζ΄ στίχοι 1 – 2

 

«1 Είπε δε προς τους μαθητάς, Αδύνατον είναι να μη έλθωσι τα σκάνδαλα πλην ουαί εις εκείνον, δια του οποίου έρχονται.

2 Συμφέρει εις αυτόν να κρεμασθή περί τον τράχηλον αυτού μύλου πέτρα και να ριφθή εις την θάλασσαν, παρά να σκανδαλίση ένα των μικρών τούτων».

 

Απάντηση

 

Οι κοσμικές κοινωνίες των ανθρώπων και οι πνευματικές ακόμη χριστιανικές κοινωνίες σήμερα είναι τόσο ευαίσθητες που είναι αδύνατον να μην δημιουργηθούν σκάνδαλα. Ο λόγος που έρχονται αυτά τα σκάνδαλα στις κοινωνίες αυτές κοσμικές και πνευματικές είναι διότι τα συμφέροντα και οι προσωπικές φιλοδοξίες κατέκλυσαν την ζωή όλων. Αυτό που συγκεκριμένα τα μεγαλώνει και τα δημιουργεί είναι τα πλούτη και οι κοινωνικές επιδιώξεις, αξιόλογες κατά κόσμο θέσεις. Εμείς σαν λαός του Θεού αποκλείουμε τα σκάνδαλα διότι τα συμφέροντα και οι προσωπικές φιλοδοξίες δεν έχουν θέση ανάμεσα μας. Μόνο έτσι εμείς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα σκάνδαλα. Τώρα, ο λόγος που έρχονται τα σκάνδαλα στις κοινωνίες του Θεού είναι διότι δεν κοιτάμε την αποστολή μας και παρακολουθούμε την ζωή των άλλων αδερφών, οι οποίοι αναπτύσσουν πνευματική πρόοδο και εμάς η αφιέρωσή τους αυτή μας σκανδαλίζει ή το αντίθετο όταν εμείς ενδιαφερόμεθα να κάνουμε το θέλημα του Θεού και κάποιοι αδελφοί αδιαφορούν. Θέλω να καταλάβουμε όλοι ότι στον Θεό δεν περνάει το ποιος είσαι, αν έχεις λεφτά, αν είσαι κάτι κατά κόσμο ή αν κατέχεις κάποια κοινωνική θέση κ.τ.λ. στον Θεό ισχύει όστις τον λόγο τον εμον τηρήση, θάνατον ου μη θεωρήση εις τον αιώνα τον άπαντα. Καθώς όστις εκτελέση και διδάξη, ούτος μέγας θέλει ονομασθή. Πάντως όποιος συνειδητά φέρνει σκάνδαλα, παρά τις συστάσεις του Κυρίου και τις δικές μου θα το πληρώσει αργά ή γρήγορα. Εύχομαι μέσα στην Φωνή Θεού να μην υπάρξει τέτοιο άτομο. Πάντως τα σκάνδαλα θα φανερώσουν και τους δόκιμους, τους εκλεκτούς οι οποίοι εκλεκτοί δεν σκανδαλίζονται ποτέ και δια ουδένα λόγο, διότι όλα τα αγαθοποιούν και όλα τα προσπερνούν δεχόμενοι την σοφία του Θεού, η οποία ενεργεί με θετικά και με αρνητικά στοιχεία στην ζωή τους. Τα αρνητικά έρχονται μετά από παραχώρηση Θεού διότι η σοφία αυτού τα παραχωρεί στην ζωή μας ώστε να δοκιμαστούμε. Αμήν.

 

 

 

Κεφ. ιζ΄ στίχοι 3 – 4

 

«3 Προσέχετε εις εαυτούς. Εάν δε ο αδελφός σου αμαρτήση εις σε, επίπληξον αυτόν και εάν μετανοήση, συγχώρησον αυτόν.

4 Και εάν επτάκις της ημέρας αμαρτήση εις σε και επτάκις της ημέρας επιστρέψη προς σε, λέγων, Μετανοώ, θέλεις συγχωρήσει αυτόν».

 

 

Απάντηση

 

Όσοι ανήκουν στην Φωνή Θεού τον μόνον που θα πρέπει να επιπλήξουν είναι ο έτερος κακός εαυτός τους. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα η ειρήνη του Χριστού να βασιλεύει στην Φωνή Θεού και όχι τα σκάνδαλα. Ο Θεός διαμέσου μου ίδρυσε την Φωνή Θεού, με έκανε εμπνευστή, ιδρυτή και υπηρέτη αυτής. Για τον λόγο αυτό μου έχει δοθεί από άνωθεν το δικαίωμα να επιπλήξω όποιον παρουσιάσει τρεις βασικές αμαρτίες που θα αναφέρω παρακάτω, ώστε να μετανοήσει. Αυτές είναι: πρώτον, απαγορεύονται αρχηγοί στην Φωνή Θεού, επιτρέπονται μόνο υπηρέτες. Δεύτερον, απαγορεύεται κάποιος να βάζει τον φόβο στους αδερφούς, ότι ο Θεός θα τους κάνει αυτό το κακό ή το άλλο κακό αν δεν υπακούσουν σε αυτόν που υπηρετεί έναν κύκλο ή που ανοίγει το σπίτι του για να κάνει κύκλο (ώστε να δημιουργηθεί πνευματικό σχολείο κατ’ οίκον το οποίο αιώνια θα μαρτυρεί το ευαγγέλιο της βασιλείας), με σκοπό να εμπορεύεται τις ψυχές που ο Θεός στέλνει στον κύκλο αυτό. Και τρίτον, απαγορεύεται να εκμεταλλεύεται κάποιος την σοφία που απέκτησε μέσα στην Φωνή Θεού για να αποκομίσει υλικά αγαθά από τους αδερφούς του και μετέπειτα να τα χρησιμοποιεί για προσωπικά οφέλη. Μόνο για αυτές τις αμαρτίες έχω το δικαίωμα και την άδεια να παρέμβω και με αγάπη να νουθετήσω τον άτακτο αδελφό.

 

 

 

 

Κεφ. ιζ΄ στίχος 5

 

«Και είπον οι απόστολοι προς τον Κύριον, Αύξησον εις ημάς την πίστιν».

 

Απάντηση

 

Εύκολο είναι να την ζητάς την πίστη όμως θέλει θυσία για να την αποκτήσεις. Αυτή η θυσία είναι η αφιέρωση, η οποία έχει ως εξής. Ο Κύριος μας τόνισε τα εξής, όστις θέλει οπίσω μου ελθεί απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ας με ακολουθεί, δεύτερον και πας όστις αφήκεν οικίας ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς, ένεκεν εμού και του ευαγγελίου, εκατονταπλάσια θέλει λάβει και ζωήν αιώνιον θέλει κληρονομήσει. Αυτά είναι τα στοιχεία που θα μεγαλώσουν την ζώσα πίστη στο να λέμε και να γίνεται. Άλλα στοιχεία που μεγαλώνουν την ζώσα πίστη στην ζωή μας είναι η μελέτη του λόγου του Θεού και η αδιάλειπτη κρυφή προσευχή.

 

 

Κεφ. ιζ΄ στίχος 6

 

«Ο δε Κύριος είπεν, Εάν είχετε πίστιν ως κόκκον σινάπεως, ηθέλετε ειπεί εις την συκάμινον ταύτην, Εκριζώθητι και φυτεύθητι εις την θάλασσαν και ήθελε σας υπακούσει».

 

Απάντηση

 

Η ζώσα πίστη είναι στοιχείο αφιέρωσης. Αυτή η πίστη είναι το στοιχείο εκείνο το οποίο θα μας χαρίσει καρπούς, χαρίσματα, σημεία, χαρά, σοφία Θεού, ζωή αιώνια, άφθαρτη, αθάνατη και πας ο ζων και πιστεύων εις εμέ ου μη αποθάνη εις τον αιώνα τον άπαντα, πιστεύεις τούτο; Η ζώσα πίστη είναι καρπός αδιάλειπτης προσευχής, συνεχής μελέτης και αντιπαλότητας με πολλές αντιξοότητες, οι οποίες με την χάρη του Θεού και την συμβουλή αυτού νικιούνται, ώστε να χαρίζουν στον άνθρωπο του Θεού ανεκλάλητη χαρά και ευφορία πνεύματος που τον συντροφεύει τον άνθρωπο αυτό εις όλον τον επί της γης βίο του. Μέχρι χτες η πίστη μας ήτο σκιώδης όμως σήμερα εννοήσαμε ότι πρέπει να αποκτήσουμε ζώσα πίστη, η οποία θα ενεργεί στην καθημερινότητά μας με σημεία. Ο ίδιος ο Κύριος τόνισε, σημεία δε εις τους πιστεύσαντας θέλουσι παρακολουθεί ταύτα, εν τω ονόματί μου θέλουσιν εκβάλλει δαιμόνια, θέλουσι λαλεί νέας γλώσσας, όφεις θέλουσι πιάνει και εάν θανάσιμόν τι πίωσι δεν θέλει βλάψει αυτούς, επί αρρώστους θέλουσιν επιθέσει τας χείρας και θέλουσιν  ιατρεύεσθαι. Αυτά είναι τα στοιχεία της πίστεως και αν οι χριστιανοί λένε ότι είναι χριστιανοί όμως δεν παρουσιάζουν τα σημεία αυτά πάει να πει ότι μέσα τους δεν λειτουργεί ζώσα πίστη αλλά σκιώδη πίστη και χρειάζεται προσοχή. Πάντως την ζώσα πίστη πρέπει να την συνοδεύει ανυπόκριτη αγάπη, σοφία Θεού και ταπείνωση. Χωρίς τα στοιχεία αυτά ότι και να πετύχεις δια πίστεως θα είναι δαιμονιώδες έργο. Μη γένοιτο!

 

 

Κεφ. ιζ΄ στίχος 10

 

«Ούτω και σεις, όταν κάμητε πάντα τα διαταχθέντα εις εσάς, λέγετε, Ότι δούλοι αχρείοι είμεθα επειδή εκάμαμεν ότι εχρεωστούμεν να κάμωμεν».

 

Απάντηση

 

Είναι πολλοί οι οποίοι παρουσιάζουν ένα έργο και θέλουν από αυτό να βρουν ανταπόκριση από τους συνανθρώπους τους και σε περίπτωση που δεν βρίσκουν αρχίζουν τα κατηγορώ, τα οποία στο τέλος δημιουργούν αντιπαλότητες. Ο λόγος είναι διότι δεν κάνουν το έργο αυτό για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου αλλά για προσωπικά οφέλη και δόξα ανθρώπινη, μάλιστα στο τέλος τα βάζουν και με τον Θεό. Αυτοί οι άνθρωποι διακατέχονται και από στοιχεία θυμού, τον οποίον εξαπολύουν προς πάσα κατεύθυνση αρκεί να καταφέρουν το επιδιωκόμενο που είναι το ατομικό τους συμφέρον. Αυτοί που έχουν αυτό το πνεύμα δεν έχουν καλό τέλος. Κάποτε έπεσα και εγώ σε αυτή την παγίδα. Ήθελα το έργο που έκανα να το αναγνωρίζουν όλοι και να με κολακεύουν, αυτοί οι οποίοι δεν το έκαναν με θύμωναν και με στενοχωρούσαν. Αυτό που έκανα κατάλαβα ότι είναι εγωισμός και ο τρόπος που το κατάλαβα είναι ο εξής. Κάποτε είχα απελπιστεί με ανθρώπους που δεν στήριζαν αυτό που έκανα και με κατηγορούσαν. Αυτό με έφτασε σε σκέψεις ώστε να αδιαφορήσω για το θέλημα του Θεού, το οποίο αναπτύσσεται μέσα από την ταπείνωση, την αγάπη και την υπομονή. Όμως ο Κύριος με επισκέφτηκε και μου είπε: Θωμά, εσύ ότι κάνεις για ποιον το κάνεις; Απάντησα για σένα Κύριε. Αυτός μου απάντησε, εγώ Θωμά το έργο σου και την προσπάθειά σου την αναγνωρίζω. Γιατί θέλεις να την δέχονται και να την αναγνωρίζουν όλοι οι άνθρωποι που έρχονται στην ζωή σου; Αφού και το δικό μου έργο ακόμη εκατομμύρια άνθρωποι δεν το δέχονται και δεν το αναγνωρίζουν. Εγώ εκείνη την ώρα εννόησα τον μεγάλο εγωισμό που είχα και από τότε έχω ησυχάσει, εργάζομαι χωρίς να περιμένω ανταπόδοση και όσοι με κατηγορούν τους συγχωρώ γιατί το θεωρώ φυσιολογικό. Αν τώρα κάποιοι αναγνωρίζουν το έργο μου και τους αρέσει δένομαι μαζί τους και δοξάζω τον Θεό. Και μάλιστα το θεωρώ μέγα θαύμα που οι άνθρωποι με αγαπούν και με ακολουθούν σε αυτή την πορεία, διότι δεν θεωρώ σήμερα τον εαυτόν μου τίποτε το σημαντικό ώστε να απαιτώ κάποιοι να με θεωρούν αξιόλογο και σημαντικό. Άρα, πρέπει να εργαζόμαστε χωρίς να θέλουμε οι άλλοι να αναγνωρίζουν ότι κάνουμε. Αν αυτό που κάνουμε είναι αληθινό ο Θεός θα το τιμήσει και θα το δοξάσει, εμείς δεν χρειάζεται να δημιουργούμε συνθήκες με τεχνάσματα ώστε να δοξαζόμαστε από τους ανθρώπους. Προσοχή! Άλλωστε και αν σε όλον τον κόσμο γίνουμε αιτία να αναπτυχθεί το ευαγγέλιο και να αναγεννηθούν οι άνθρωποι δεν χρειαζόμαστε τιμές διότι αυτό πρέπει να κάνουμε, την δουλειά μας κάναμε. Μάλιστα αυτό είναι το συμφέρον μας. Το συμφέρον μας είναι το γενικό συμφέρον και όχι το ατομικό. Η χαρά μας από το έργο μας θα είναι ότι ο Θεός μας χρησιμοποίησε ως σαν σκεύη εκλογής δικά του προς δόξα Θεού και σωτηρία του κόσμου. Ακόμη, τα θαύματα που συντελούνται γύρω μας είναι ενέργειες του Θεού, για ποιο λόγο λοιπόν να θεωρούμε ότι κάτι κάναμε εμείς. Ο Κύριος φανερώνει, εγώ είμαι το θελειν και το ενεργείν εν υμίν, καθώς άνευ εμού ου δύναστε ποιείν ουδέν. Καθώς ουδέ του θέλοντος, ουδέ του τρέχοντος αλλά του ελεούντος Θεού. Καθώς αν Κύριος δεν οικοδομήσει οίκον εις μάτην εκοποίασαν οι οικοδομούντες. Εδώ δεν χωράνε πονηρίες και εγωισμοί αλλά άκρα ταπείνωση μήπως και δούμε άσπρη μέρα. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

Κεφ. ιζ΄ στίχος 16

 

«Και έπεσε κατά πρόσωπον εις τους πόδας αυτού, ευχαριστών αυτόν και αυτός ήτο Σαμαρείτης».

 

Απάντηση

 

Είναι πολλοί οι οποίοι λαμβάνουν χάρη στην ζωή τους όμως δεν φροντίζουν να αποδώσουν δόξα στον Θεό. Αυτό το γεγονός είναι λυπηρό διότι ο Θεός φροντίζει να σε κάνει εξελίξιμο, να σου χαρίζει αμάξια, να σου χαρίζει σπίτια, να μεριμνά για το φαγητό σου κάθε μέρα, να σου χαρίζει σοφία, να σου χαρίζει υγεία και εσύ να μην θέλεις να πεις ένα ευχαριστώ. Μάλιστα να αισθάνεσαι ντροπή όταν είναι να μιλήσεις για αυτόν που δημιούργησε τα πάντα και σου έδωσε τα πάντα και να μην τον ομολογείς. Όσοι όμως αναγνωρίζουν τις ευεργεσίες αυτές που ο Θεός τους προσφέρει τότε ευγνωμονούν τον Θεό μέρα νύχτα και προσφέρουν εις αυτόν δόξα και τιμή. Μάλιστα διέπονται από σεβασμό στον Θεό και αναπτύσσουν τις εντολές του μέσα τους και με θυσία μεταφέρουν αυτές και γύρω τους. Αυτούς τους ανθρώπους προσεύχομαι να στείλει ο Θεός στην Φωνή Θεού, ώστε όλοι μαζί να φέρουμε μια θετική και αξιόλογη αποστολή. Η οποία αποστολή θα βοηθήσει πρώτα τον ελληνικό λαό ώστε να συλλάβει την μέγιστη αποστολή του και τελευταία με το παράδειγμά του αυτός ο λαός αφού γίνει ουσιαστικά αναγεννημένος με ζώσα πίστη και όχι σκιώδη να μεταλαμπαδεύσει και στους συνανθρώπους του έξω από την Ελλάδα την σοφία αυτή του Θεού, η οποία θα φέρει αγάπη, χαρά και αιώνια άφθαρτη ζωή. Όλα αυτά θα γίνονται με την δύναμη πάνω απ’ όλα του Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

Κεφ. ιζ΄ στίχος 17

 

«Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε, Δεν εκαθαρίσθησαν οι δέκα; οι δε εννέα που είναι;».

 

Απάντηση

 

Πολλοί λοιπόν οι κεκλιμένοι ολίγοι δε οι εκλεκτοί. Οι εκλεκτοί έχουν πνευματικότητα, διακατέχονται από την ουσία της ευγενής άμιλλας. Θεσπίζουν στην ζωή τους την ευγνωμοσύνη ως προς τον Θεό και ως προς τους συνανθρώπους τους για όλα τα σπουδαία επιτεύγματα τα οποία δημιουργούνται στην ζωή τους δια του Θεού. Οι εκλεκτοί προσεύχονται αδιάλειπτα, μελετούν τον λόγο του Θεού και εντάσσουν στην ζωή τους τους νόμους εκείνους που απορρέουν μέσα από την πολυποίκιλη σοφία του Θεού. Οι εκλεκτοί τηρούν τον τύπο και την ουσία. Μάλιστα διακατέχονται από ισχυράν πίστη, η οποίαν θωρακίζει την ζωή τους και συμβάλλουν τα μέγιστα στην θετικήν εξέλιξην των συνανθρώπων τους και γενικότερα όλου του ανθρωπίνου γένους ανεξαρτήτου δόγματος. Οι εκλεκτοί πάντα αποδίδουν τιμή στον Θεό και στους ανθρώπους. Την ευγνωμοσύνη αυτή προς τον Θεό την αποδίδουν εις αυτόν διότι εκτιμούν ότι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν. Και δια τους λόγους ακόμη ότι,

1ον διότι τους έφερε εις την ζωή.

2ον διότι τους έδωσε όλα τα μέσα πνευματικά και υλικά ώστε να ζούνε εν επίγνωση.

3ον διότι τους έδωσε τον τρόπο να τον γνωρίσουν από την οποία γνωριμία απορρέουν θησαυροί της παρούσης και της μελλούσης ζωής. Εύχομαι να τους μοιάσουμε. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

Κεφ. ιζ΄ στίχος 19

 

«Και είπε προς αυτόν, Σηκωθείς ύπαγε η πίστις σου σε έσωσεν».

 

Απάντηση

 

Η σκιώδη πίστη σε οδηγεί από τον θάνατο εις την ζωή, ο πιστεύων εις εμέ και αν αποθάνη θέλει ζήσει. Η ζώσα πίστη όμως είναι διαφορετική διότι σε σώζει 100% και σε οδηγεί από την ζωή στην ζωή. Ο τρόπος για να αναπτυχθεί μέσα μας η ζώσα πίστη είναι η αφιέρωση στο να κάνουμε το θέλημα του Θεού χωρίς να κουραζόμεθα και το δεύτερο στοιχείο που την σταθεροποιεί ώστε να φτάσουμε στο σημείο να λέμε και να γίνεται είναι η αδιάλειπτη προσευχή, η οποία δύναται να καταργεί και τον φυσικό θάνατο αρκεί να πιστευτεί ότι μπορεί να καταργηθεί. Δυστυχώς ο κόσμος αυτός όταν τον συναναστρέφεσαι σου κλέβει τον χρόνο με τις μέριμνες, ώστε σιγά σιγά να χάνεις την ζωή σου. Προσοχή, πρέπει να εκμεταλλευόμαστε σωστά τον ελεύθερο χρόνο μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

Κεφ. ιζ΄ στίχος 21

 

«Ουδέ θέλουσιν ειπεί, ιδού, εδώ είναι ή ιδού εκεί διότι ιδού, η βασιλεία του Θεού είναι εντός υμών».

 

Απάντηση

 

Η απάντηση αυτή του Κυρίου καταργεί όλον αυτόν τον μύθο που τόσα χρόνια ξέραμε, ότι η βασιλεία του Θεού, ότι ο παράδεισος είναι στον ουρανό και ότι ζούμε για να πάμε εκεί. Μάλιστα δεν μπορώ να καταλάβω πως τόσα εκατομμύρια πνευματικοί άνθρωποι αιώνες τώρα που έχουν εξουσία σε λαούς και έθνη εξαγγέλλουν με χαρά ότι πρέπει να πεθάνουμε και ότι άμα πεθάνουμε θα πάμε στον ουρανό, θα πάμε στον Κύριο. Μα όλα παιδάκι μου ανήκουν στον ουρανό. Δεν υπάρχει ουρανός αφού και η γη ουράνιο σώμα είναι και ανήκει στον ουρανό. Σε ποιον ουρανό θα πάμε; Ο Κύριος παιδάκι μου πέθανε για να μην πεθάνουμε εμείς, καθώς ο Κύριος αναστήθηκε δεν παρέμεινε πεθαμένος φανερώνοντας ότι ο Θεός είναι Θεός ζώντων και ουχί νεκρών. Άρα, πως θα πας νεκρός στον Κύριο. Γιατί δεν θέλουμε να εννοήσουμε τον λόγο του Κυρίου ότι η βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας, εντός ημών. Βασιλεία Θεού σημαίνει να βασιλεύω του έτερου κακού εαυτού μου, ώστε τίποτε να μην υπάρχει το οποίο θα με θέτει σε υποτέλεια, ούτε άγγελοι πονηροί, ούτε πνεύματα πονηρά, ούτε ασθένειες, ούτε φθορά, ούτε γηρατειά, ούτε θάνατος πρέπει να υπάρχουν. Ο θάνατος ξέρουμε ότι έρχεται από την αμαρτία, τα οψώνια της αμαρτίας είναι θάνατος. Ο καθαρισμός, ο αγιασμός και η ζώσα πίστη συντελούν στην κατάργηση όλων των φθοροποιών στοιχείων και μας καθιστούν υιούς Θεού ζώντος. Αφού ο πατέρας μας είναι αθάνατος, αφού είναι άγιος αυτό θα πρέπει να είμεθα και εμείς. Η βασιλεία του Θεού δεν χτίζεται με σκιώδη πίστη και με την μέχρι χτες πίστη του θανάτου που είχαμε υιοθετήσει. Αυτά τα στοιχεία πρέπει να εκλείψουν από εμάς, το πολίτευμα του θανάτου το οποίο είχαμε μέχρι χτες πρέπει να εξαφανιστεί από εμάς και στην θέση του πρέπει να έρθει το πολίτευμα της ζωής. Το πολίτευμα του θανάτου το φέρνει η άγνοια του θελήματος του Θεού, καθώς η σκιώδη πίστη και τελευταία η λάθος πίστη του ότι πρέπει να πεθάνουμε και να πάμε στον ουρανό ή ότι πρέπει να γεράσουμε ή ότι πρέπει να πεθάνουμε, ώστε να πάμε στον ουρανό όπου εκεί μας περιμένει ο Θεός. Ο Θεός είναι Θεός ζώντων και ουχί νεκρών. Το μεγάλο παράδειγμα για εμάς είναι ο Χριστός ο οποίος με την παρουσία του γκρέμιζε το κράτος του θανάτου θεραπεύοντας πάσα ασθένεια και πάσα διαβολή ανασταίνοντας μέχρι και τους νεκρούς. Πρέπει να τα καταλάβουμε όλα αυτά. Εμείς όλοι πρέπει από σήμερα να φέρουμε στην ζωή μας το πολίτευμα της ζωής, αυτό θα μας το εξασφαλίσει η ζώσα πίστη καθώς η γνώση του θελήματος του Θεού, η οποία φέρνει την αναμαρτησία, τον καθαρισμό και τελευταία τον αγιασμό. Ο τελευταίος άγγελος της αποκάλυψης σαλπίζει σήμερα δια της Φωνής Θεού το ευαγγέλιο της βασιλείας, το οποίο μας επαναφέρει στην επίγνωση και στην αλήθεια του θελήματος του Θεού. Ώστε όλοι μαζί να τείνουμε στην ουσιαστική αναγέννηση η οποία θα μας εξασφαλίσει την βασιλεία του Θεού εντός ημών. Τα παιδιά που ανήκουν στην Φωνή Θεού να καλλιεργούν το ευαγγέλιο της βασιλείας και τα στοιχεία που θα μας εξασφαλίσουν την βασιλεία του Θεού μέσα μας και γύρω μας, αδιαφορώντας για τις φωνές του θανάτου από όπου και αν προέρχονται. Αν εμείς δεν πιστέψουμε στην ζωή και στο ευαγγέλιο της βασιλείας τότε οι υιοί του αιώνος τούτου με τις επιστήμες που αναπτύσσουν θα βρουν τα μέσα στον φυσικό τομέα που χρειάζονται, ώστε να αφθαρτοποιηθούν και θα καταργήσουν τον Θεό και θα γίνουν αυτοί Θεοί. Άμα γίνει αυτό οι υιοί του Θεού θα τρέχουν πίσω τους ώστε να τους δώσουν αυτοί ζωή όπως τρέχουν σήμερα για να γίνουν καλά από ασθένειες ανίατες ή και μικρές. Μάλιστα θα είναι ντροπή μας που θα καταντήσουμε σε αυτό το σημείο, μη γένοιτο αμήν. Οι λόγοι ακόμη που μας εμποδίζουν να αισθανόμαστε την ζεστασιά, την αγάπη και την χαρά της βασιλείας εις τον εσωτερικόν μας κόσμο είναι η δυσκολία της ύλης.

 

 

Κεφ. ιζ΄ στίχος 22

 

«Είπε δε προς τους μαθητάς, θέλουσιν ελθεί ημέραι, ότε θέλετε επιθυμήσει να ίδητε μιαν των ημερών του Υιού του ανθρώπου και δεν θέλετε ιδεί».

 

Απάντηση

 

Περάσανε δυο χιλιάδες χρόνια μέχρι σήμερα και όλες οι γενιές θαυμάζουν την ζωή του Χριστού, πόσο μάλλον θα θαύμαζαν το να ήταν ανάμεσά μας ο Χριστός, να συναναστρέφονταν μαζί μας. Άρα, ο λόγος του αυτός στον στοίχο αυτό ήταν πραγματικά προφητικός. Χωρίς τον Χριστό στην ζωή μας όλα είναι σκοτεινά και μη αληθινά. Εμείς σήμερα ξέρουμε ότι εκάθησε ο Κύριός μας εκ δεξιών του Πατρός του μέχρι να νικηθεί ο θάνατος. Αν τον αγαπούμε και θέλουμε να ζήσουμε μαζί του θα πρέπει να ξεκινήσουμε αγώνα μελέτης, προσευχής, αγιασμού, καθαρισμού και τελευταία αδιάλειπτης προσευχής, ώστε να καταργήσουμε την φθορά και τον θάνατο από το πνεύμα μας και από το σώμα μας. Όταν γίνει αυτό δια της νουθεσίας του Χριστού τότε αυτός ο Χριστός θα κάνει την δευτέρα παρουσία του. Η Φωνή Θεού σήμερα εστάλη παρά του Πατρός και κινείται δια Πνεύματος Αγίου, ώστε να εξαγγείλει στο ανθρώπινο γένος την κατάργηση του θανάτου από την ζωή μας και μάλιστα να φανερώσει τον τρόπο ώστε να πετύχουμε το μέγιστο αυτό αγαθό, το οποίο η αμαρτία και οι αιώνες εξαφάνισαν. Εύχομαι, όλοι να καταλάβουμε την μέγιστη αποστολή μας και να τείνουμε με όλες τις δυνάμεις μας και δια Πνεύματος Αγίου προς την επίτευξη του σκοπού αυτού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

 

 

 

Κεφ. ιζ΄ στίχος 23

 

«Και θέλουσι σας ειπεί, ιδού, εδώ είναι ή ιδού εκεί μη υπάγητε, μηδ' ακολουθήσητε».

 

 

Απάντηση

 

Είναι πολλοί οι οποίοι λένε ότι γνωρίζουν και διαλαλούν ότι σε αυτούς είναι ο Θεός, μάλιστα όσοι δεν τους ακούνε ή δεν τους ακολουθούνε αρχίζουν ένα δριμύ κατηγορώ, το οποίο καταλήγει σε διωγμό. Και αν δεν είχαν θεσπίσει τα κράτη την ανεξιθρησκία και τα ανθρώπινα δικαιώματα θα προέβαιναν σε πράξεις καταπάτησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων και σε πληθώρα πολυποίκιλης βαρβαρότητας στους αντιφρονούντες. Τα παιδιά που ανήκουν στην Φωνή Θεού να ακολουθούν την Φωνή Θεού και να είναι σίγουρα ότι τον Θεό θα τον δουν μέσα τους. Ο Θεός και η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

 

Κεφ. ιζ΄ στίχος 24

 

«Διότι ως η αστραπή η αστράπτουσα εκ της υπ' ουρανόν λάμπει εις την υπ' ουρανόν ούτω θέλει είσθαι και ο Υιός του ανθρώπου εν τη ημέρα αυτού».

 

 

Απάντηση

 

Ως η αστραπή. Πράγματι όταν ο άνθρωπος εννοήσει το κάλεσμα του Θεού και την Φωνή Θεού μια αστραπή τον διαπερνά. Και από εκείνη την ώρα αρχίζει να εννοεί και να βλέπει τον Χριστό ουσιαστικά στην ζωή του. Αυτή την αστραπή προσεύχομαι να δουν όλοι οι άνθρωποι ει δυνατόν, ώστε δια αυτής να μετανοήσουν ειλικρινά, να αναγεννηθούν, να εξελιχτούν και να γίνουν κατ’ εικόνα Θεού ζώντος. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

 

Κεφ. ιζ΄ στίχος 25

 

«Πρώτον όμως πρέπει αυτός να πάθη πολλά και να καταφρονηθή από της γενεάς ταύτης».

 

Απάντηση

 

Ο λόγος που έπαθε ο Χριστός ήταν για την νουθεσία ημών, ώστε το παράδειγμά του να αναμορφώσει τους καλώς έχοντες ανήκοντες στο ανθρώπινο γένος. Ώστε δια του παθήματος του Χριστού εμείς να γίνουμε υιοί και θυγατέρες Θεού. Πως θα μπορούσαμε να εννοήσουμε το αγαπάτε τους εχθρούς εάν ο Χριστός πάνω από τον σταυρό δεν έλεγε το άφες αυτοίς ου γαρ οίδασι τι ποιούσι. Πως θα μαθαίναμε εμείς να έχουμε εμπιστοσύνη στον Πατέρα εάν ο Κύριος δεν φανέρωνε το λοιδορούμενος ουκ αντελοιδορη και απειλούμενος ουκ ηπείλει. Πως θα συγχωρούσαμε ο ένας τον άλλον εάν δεν μαθαίναμε αυτό που είπε στον Πέτρο, το εβδομηκοντάκις επτά ή αυτό που είπε στους γραμματείς και Φαρισαίους όταν του πήγαν την μοιχευομένη για να την δικάσει, ο αναμάρτητος πρώτος το λίθο βαλέτω κ.τ.λ. Ο μέγας λοιπόν διδάσκαλος είναι ο Χριστός. Γι’ αυτό λοιπόν έπαθε ο δίκαιος, ο αναμάρτητος ώστε πολλούς υιούς και θυγατέρες να φέρει δίπλα στον Θεό Πατέρα του. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

Σε ευχαριστούμε Κύριε για το πάθημά σου το οποίο έφερε την αναγέννηση και την σωτηρία την δική μας. Σε ευχαριστούμε και σε παρακαλούμε, βοήθησέ μας ώστε και εμείς δια της νουθεσίας σου να φέρουμε καρπό πολύ και ο καρπός αυτός να μένει. Αμήν.

 

 

Κεφ. ιζ΄ στίχοι 26 – 31

 

«26 Και καθώς έγεινεν εν ταις ημέραις του Νώε, ούτω θέλει είσθαι και εν ταις ημέραις του Υιού του ανθρώπου

27 έτρωγον, έπινον, ενύμφευον, ενυμφεύοντο, μέχρι της ημέρας καθ' ην ο Νώε εισήλθεν εις την κιβωτόν και ήλθεν ο κατακλυσμός και απώλεσεν άπαντας.

28 Ομοίως και καθώς έγεινεν εν ταις ημέραις του Λώτ έτρωγον, έπινον, ηγόραζον, επώλουν, εφύτευον, ωκοδόμουν

29 καθ' ην δε ημέραν εξήλθεν ο Λώτ από Σοδόμων, έβρεξε πυρ και θείον απ' ουρανού και απώλεσεν άπαντας

30 ωσαύτως θέλει είσθαι καθ' ην ημέραν ο Υιός του ανθρώπου θέλει φανερωθή.

31 Κατ' εκείνην την ημέραν όστις ευρεθή επί του δώματος και τα σκεύη αυτού εν τη οικία, ας μη καταβή δια να λάβη αυτά και όστις εν τω αγρώ, ομοίως ας μη επιστρέψη εις τα οπίσω».

 

Απάντηση

 

Οι κατακλυσμοί, τα προβλήματα, οι στενοχώριες, οι ασθένειες, οι πόλεμοι υπήρχαν και θα υπάρχουν όχι μόνο στην ζωή των άλλων ανθρώπων αλλά και στην δική μας. Εάν θέλουμε, να εντάξουμε το πολίτευμα του Θεού στην ζωή μας, μόνο τότε θα εξασφαλίσουμε ειρηνικό και ευλογημένο βίο. Προ της ελεύσεως του Κυρίου θα διαδραματιστούν μεγάλα γεγονότα διότι το σύστημα των συμφερόντων που θέσπισαν και κοινωνούν σήμερα οι άνθρωποι θα χαθεί. Εκείνο που θα απαιτήσει ο Θεός να μην έχουμε τις δύσκολες μέρες προ της ελεύσεώς του είναι φόβο, θυμό, στενοχώρια, υλοφροσύνη, εγωισμό, αδυναμίες, κρίση, πονηρία, άγνοια του λόγου του Θεού, φιλαργυρία κ.τ.λ. Η Φωνή Θεού φωνάζει από το δυο χιλιάδες να τα εξαφανίσουμε από την ζωή μας, ώστε τα παιδιά της αφού αποβάλλουν τα ανωτέρω να μπορέσουν να αποφύγουν τον κατακλυσμό, με αποτέλεσμα να μην τα αγγίξει και να φτάσουν ζώντες την ημέρα του Κυρίου. Όσοι δεν αποβάλλουν αυτά τα δαιμόνια τότε είναι σίγουρο ότι ο πειρασμός και ο κατακλυσμός αυτών των παθών, τα οποία θα δημιουργηθούν από τα σκάνδαλα των συμφερόντων, θα τα εξαφανίσουν τα παιδιά αυτά από προσώπου Κυρίου. Μη γένοιτο! Κύριε φύλαξέ μας την ώρα του πειρασμού, ώστε όχι μόνο να μην μας αγγίξουν τα γεγονότα αλλά να ανακύψουμε δια Πνεύματος Αγίου και να μπορέσουμε να περάσουμε τις μέρες αυτές χωρίς κανένα πρόβλημα. Πολλοί τάζουν στα μέλη τους ότι χωρίς αγώνα μόνο με μια σκιώδη πίστη θα βρουν χάρη από τον Θεό και τα γεγονότα δεν θα τους αγγίξουν. Αυτό είναι λάθος. Χρειάζεται αγώνας ώστε να αλλάξουμε το πολίτευμα που είχαμε μέχρι χτες και να εντάξουμε επειγόντως το σύστημα του Θεού στην ζωή μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

Στον στίχο 31 εννοεί και συμβουλεύει ο Χριστός εκείνους οι οποίοι είναι βουτηγμένοι στην ύλη, οι οποίοι εκείνη την ώρα θα τρέξουν να την αγκαλιάσουν και θα την πατήσουν διότι εκείνες τις μέρες θα χάσει την αξία της και αυτοί οι άνθρωποι που στηρίχτηκαν σε αυτήν από την στενοχώρια τους που θα την χάσουν θα πεθάνουν. Ο Κύριος τόνισε, η ζωή δεν συνίσταται εκ των υπαρχόντων καθώς αδύνατον να εισέλθουν στην βασιλεία του Θεού οι έχοντες το θάρρος στα χρήματα. Τα παιδιά που ανήκουν στην Φωνή Θεού να γνωρίζουν ότι η ύλη είναι μέσο ώστε να γίνεται καλή διαχείριση και όχι να εξαρτάται η ζωή μας από αυτή. Ο Κύριος ακόμη και για το φαγητό που τόσο πολύ σήμερα έχουμε ανάγκη τόνισε ότι, ο άνθρωπος ουκ έπ’ άρτω μόνο ζήσεται αλλά με Πνεύμα Άγιο, ζει και χωρίς άρτο. Όταν έχουμε Θεό ζούμε να επενδύουμε ουσιαστικά στην αναγέννησή μας και την ύλη που έχουμε σήμερα να την κάνουμε σωστή διαχείριση δηλαδή να την χρησιμοποιούμε για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

Κεφ. ιζ΄ στίχος 32

 

«Ενθυμείσθε την γυναίκα του Λώτ».

 

Απάντηση

 

Η περιέργεια είναι στοιχείο το οποίο εκκολάπτει τον θάνατο. Είναι ύπουλο δαιμόνιο, κρύβεται πίσω από το έπ’ αγαθό ενδιαφέρον, εμφανίζεται δήθεν σαν ενδιαφέρουσα για το καλό και κρύβει μύριους κινδύνους.

Η γυναίκα αυτή δεν άκουγε τις εντολές του Θεού. Δυστυχώς και σήμερα πολλοί άνθρωποι δεν παίρνουν στα σοβαρά αυτά που εξαγγέλλει η Φωνή Θεού και αντί να κοιτάξουνε μπροστά στο πως να κάνουνε το θέλημα του Θεού κοιτάνε πίσω στο να κάνουμε ότι κάνανε μέχρι χτες. Είναι λάθος η επιλογή αυτή και η συνήθεια αυτή. Αφού εννοήσαμε σήμερα όλοι εμείς τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να το κάνουμε σήμερα όχι αύριο διότι το αύριο οδηγεί στην χώρα του ποτέ και αν αδιαφορήσουμε η φθορά και ο θάνατος θα μας καταβάλλουν και θα χάσουμε τα πάντα. Μη γένοιτο! Δεν ξέρουμε αν θα έχουμε και δεύτερη ευκαιρία. Σήμερα λοιπόν εν όσο έχουμε καιρό θα μαζέψουμε αμάραντο θησαυρό, Χριστού θησαυρό, Χριστού σοφία, Χριστού αγάπη, Χριστού ταπείνωση, Χριστού αποστολή. Γένοιτο, γένοιτο, γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

Κεφ. ιζ΄ στίχος 33

 

«Όστις ζητήση να σώση την ζωήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν και όστις απολέση αυτήν, θέλει διαφυλάξει αυτήν».

 

Απάντηση

 

Σήμερα όλοι κοιτάζουν το ατομικό τους συμφέρον, έτσι χάνουν τον Θεό από την ζωή τους. Διότι ο Χριστός φανέρωσε με την παρουσία του και με το αποστολικό του έργο ότι θέλει εμείς να προοδεύουμε και να αυξάνουμε σε χαρά, σε σοφία, σε αγάπη, σε ταπείνωση, ώστε δια αυτών των στοιχείων να επενδύουμε στην πρόοδο των συνανθρώπων μας. Ο Θεός συνεργεί και ευλογεί όσους εργάζονται με αυτό το πνεύμα και έχει ουσιαστική σχέση μαζί τους, τους ευλογεί, τους ενισχύει, τους αποκαλεί εκλεκτούς, τους φρουρεί από ουράνιους και επίγειους εχθρούς. Μάλιστα κατεβαίνει πολλές φορές από τα άγια σκηνώματά του και τους συναντά, μιλά μαζί τους, τους εξελίσσει πνευματικά και τους κάνει χαρούμενους και θεοφόρους ανθρώπους. Μερικές φορές τους παίρνει στον οίκον του ώστε να ξεκουραστούν και μετά τους κατεβάζει με νέες δυνάμεις πάλι μέσα στους ανθρώπους. Σε αυτούς τους ανθρώπους και μόνο σε αυτούς ο Θεός επενδύει και σε αυτούς ο Θεός δίνει τα πάντα. Ουράνια και επίγεια αγαθά χαρίζει ο Θεός σε αυτούς που τον αγαπούν και τον κηρύττουν με την ζωή τους καθώς και σε αυτούς οι οποίοι αγωνίζονται με αλήθεια για την πρόοδο των αδερφών. Όποιος αγωνιστεί να μην πεθάνει ο αδερφός του τότε να γνωρίζει ότι ο ίδιος δεν θα πεθάνει, διότι με όποια κρίση κρίνεις άνθρωπε με αυτή θα κριθείς. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

Όσοι τώρα κοιτάζουν πως αυτοί να αναπτυχθούν, αδιαφορώντας για τους συνανθρώπους τους και πολλές φορές μάλιστα με τεχνάσματα τα οποία φέρνουν βάρος στους άλλους, δυστυχώς αυτοί δεν είναι άνθρωποι αλλά κτήνη και ο Θεός δεν θα βάλει τα κτήνη στην βασιλεία του. Μη γένοιτο να πέσουμε σε αυτή την παγίδα.

 

 

Κεφ. ιζ΄ στίχος 34 – 36

 

«34 Σας λέγω, Εν τη νυκτί εκείνη θέλουσιν είσθαι δύο επι μιας κλίνης ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφίνεται.

35 Δύο γυναίκες θέλουσιν αλέθει ομού η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφίνεται.

36 Δύο θέλουσιν είσθαι εν τω αγρώ ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφίνεται».

 

Απάντηση

 

Ο Θεός ενεργεί και επικοινωνεί με όσους κάνουν το θέλημά του. Μάλιστα όταν τους καλεί ή όταν τους ομιλεί κατεβαίνει στο ωτίο τους, ώστε να ακούν μόνο την φωνή του και να ακολουθούν την ζώσα φωνή του ζώντος Θεού, αυτοί είναι οι εκλεκτοί του. Ο λόγος που τους ομιλεί είναι διότι γνωρίζει ο Θεός ότι αυτοί θα τον ακούσουν και αυτοί θα τον ακολουθήσουν. Εύχομαι όλοι να τον γνωρίσουμε και να κάνουμε τα απαραίτητα έργα αγάπης που θα τον αναγκάσουν και θα τον ευαρεστήσουν ώστε να έρχεται και να μας ομιλεί στο ωτίο μας και να μας ευλογεί. Αδερφάκια μου νιώθω μεγάλη χαρά που ο Θεός ήρθε στην ζωή μου, μάλιστα είναι τόσο γλυκός, είναι τόσο καλός που δεν μπορείς να τον ανταλλάξεις με τίποτε, με τίποτε δεν ανταλλάσσεται ο Θεός. Με τον Θεό βλέπεις στο σκοτάδι, χαίρεσαι στην θλίψη, προστατεύεσαι στον πόλεμο, νικάς όλα τα προβλήματα της καθημερινότητας που φέρνει το σύστημα του κόσμου, με τον Θεό ζεσταίνεσαι στο κρύο, δροσίζεσαι στον καύσωνα, χαίρεσαι χωρίς να έχεις υλικά αγαθά, χαίρεσαι χωρίς λόγους, χαίρεσαι με τα πάντα. Χαίρεσαι ακόμη διότι σε έφερε στην ζωή και σε έκανε άνθρωπο. Εύχομαι όλα τα παιδιά που ανήκουν στην Φωνή Θεού να νιώθουν αυτή την μεγάλη χαρά, την οποία νιώθω και εγώ. Άρα, όταν θα σου μιλήσει ο Θεός όπου και να σε βρει είτε στον αγρό, είτε στον ύπνο, είτε στο μυλώνι θα τον ακούσεις και θα τρέξεις να κάνεις αυτό που σου φωνάζει χωρίς να δεις ποιος είναι δίπλα σου. Στο κάλεσμα του Χριστού όλα εξαφανίζονται. Όσοι μας αγαπούν αν μας αγαπούν αληθινά ας μας ακολουθήσουν, διαφορετικά ας φύγουν διότι εμείς δεν θα κάνουμε αυτά που θέλουν αυτοί και αν καμιά φορά κάνουμε τα χατίρια τους ο λόγος είναι ότι τα κάνουμε από αγάπη μήπως και βρουν και αυτοί τον Θεό. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

Κεφ. ιζ΄ στίχος 37

 

«Και αποκριθέντες λέγουσι προς αυτόν, Που, Κύριε; Ο δε είπε προς αυτούς, Όπου είναι το σώμα, εκει θέλουσι συναχθή οι αετοί».

 

Απάντηση

 

Το σώμα είναι ο Χριστός στο οποίο θα συναχτούν οι αετοί. Οι αετοί είναι όλοι αυτοί οι οποίοι ακολουθούν τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα χωρίς γογγυσμό, με χαρά κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Αυτοί οι αετοί θα ακούσουν την φωνή του, θα δουν το σώμα του και θα τρέξουν να τον συναντήσουν τον Χριστό, ώστε να τρέφονται από αυτό το σώμα δια Πνεύματος Αγίου αιώνια. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   ιη΄

 

 

 

Κεφ. ιη΄ στίχοι 1 – 7

 

«1 Έλεγε δε και παραβολήν προς αυτού περί του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχωνται και να μη αποκάμνωσι,

2 λέγων, Κριτής τις ήτο εν τινι πόλει, όστις τον Θεόν δεν εφοβείτο και άνθρωπον δεν εντρέπετο.

3 Ήτο δε χήρα τις εν εκείνη τη πόλει και ήρχετο προς αυτόν, λέγουσα, Εκδίκησόν με από του αντιδίκου μου.

4 Και μέχρι τινός δεν ηθέλησε μετά δε ταύτα είπε καθ' εαυτόν, Αν και τον Θεόν δεν φοβώμαι και άνθρωπον δεν εντρέπομαι,

5 τουλάχιστον επειδή με ενοχλεί η χήρα αύτη, ας εκδικήσω αυτήν, δια να μη έρχηται πάντοτε και με βασανίζη.

6 Και είπεν ο Κύριος, Ακούσατε τι λέγει ο άδικος κριτής

7 ο δε Θεός δεν θέλει κάμει την εκδίκησιν των εκλεκτών αυτού, των βοώντων προς αυτόν ημέραν και νύκτα, αν και μακροθυμή δι' αυτούς;».

 

Απάντηση

 

Υπομονή λοιπόν, μελέτη, προσευχή, κήρυγμα και επίμονη, αυτά θα μας βγάλουν στον ουρανό. Υπάρχει όμως και ένα άλλο στοιχείο που μας είναι απαραίτητο, αυτό είναι το να κρούομε συνέχεια δια της προσευχής. Λοιπόν να κρούομε μέρα νύχτα δια της προσευχής όπως η χήρα αυτή και να είμεθα σίγουροι ότι αφού ο άδικος κριτής την δικαίωσε την χήρα αυτή πόσο μάλλον ο Θεός δεν θα δικαιώσει εμάς, όταν όμως εμείς ποιούμε το θέλημά του και να το ποιούμε με ειλικρίνεια. Αφού ξέρουμε λοιπόν ότι ο Θεός είναι δίκαιος είναι σίγουρο ότι αν ποιούμε το θέλημά του θα μας ανοίξει την πόρτα της ζωής. Αυτή η πόρτα της ζωής ανοίγει δύσκολα διότι χρειάζεται εκτός από αγιασμό και καθαρισμό, ταπείνωση και ζώσα πίστη. Τα έργα που χρειάζονται για να αποκτήσουμε την πίστη και την ταπείνωση είναι αυτά που θα μας θωρακίσουν έμπροσθεν του Θεού, ώστε να υψώσουμε το ανάστημά μας, σε παρένθεση το ανάστημά μας και να ζητήσουμε από αυτόν τον Θεό με ταπείνωση η οποία έχει δια των έργων μας παρρησία έμπροσθεν του Θεού, να μας ελευθερώσει από τον διάβολο σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής μας, ώστε δια του Θεού να αποκτήσουμε την ζωή. Ο Κύριος όταν έφερε εις πέρας την αποστολή του τότε ο Πατέρας τήρησε το (συμβόλαιο) μαζί του και του έδωσε όλες τις εξουσίες σε ουρανό και γη. Τα έργα λοιπόν θα μας αυξήσουν την παρρησία στα αιτήματά μας. Αυτά είναι:

1) μαθητές πορευθέντες ανά τα έθνη, 2) η θυσία η οποία γίνεται για την δόξα του Θεού και την σωτήρια του κόσμου και 3) η ανυπόκριτη αγάπη, η οποία θα στρέφεται προς πάντα συνάνθρωπο φίλο και εχθρό.

Αυτά είναι τα στοιχεία που καμιά φορά όταν κινδυνεύει η ζωή μας θα μπορούμε μέσω αυτών να έχουμε το δικαίωμα, σε παρένθεση το δικαίωμα, να φωνάζουμε στον Θεό ώστε να μας ακούσει και να μας δικαιώσει. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

Κεφ. ιη΄ στίχος 8

 

«Σας λέγω, ότι θέλει κάμει την εκδίκησιν αυτών ταχέως. Πλην ο Υιός του ανθρώπου όταν έλθη, άραγε θέλει ευρεί την πίστιν επί της γης;».

 

Απάντηση

 

Δυστυχώς λόγω της παχυλότητας του υλιστικού στοιχείου στην ζωή μας, ο χρόνος μας δεν χρησιμοποιείται σήμερα για την αναγέννησή μας και για την απόκτηση της ζώσης πίστης. Εμείς όμως που ανήκουμε στην Φωνή του Θεού θα πρέπει να εννοήσουμε ότι η ζωή μας δεν συνίσταται εκ των υπαρχόντων μας. Άμα το καταλάβουμε αυτό θα βάλουμε στην ζωή μας τα στοιχεία του Θεού ώστε δια αυτών να αναπτυχθούμε πνευματικά, λιγοστεύοντας τον χρόνο που αφιερώνουμε σε ανώφελα πράγματα όπως ύλη, μικρότητες, κουτσομπολιά, σύστημα του κόσμου και πραγμάτων που δεν θα μας ωφελήσουν πνευματικά. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να στοιχίσουμε την ζωή μας δίπλα στον Χριστό. Θα πρέπει να μην απορρίψουμε το σύστημα του κόσμου διότι έχει πράγματα θετικά που θα μας ωφελήσουν, απλώς θα πρέπει να θέσουμε σε δεύτερη μοίρα την αύξηση της ύλης στην ζωή μας και των κοσμικών επιδιώξεων και να θέσουμε σε πρώτη μοίρα την πνευματική μας αναγέννηση. Η πνευματική μας αναγέννηση να ομοιάζει με το αεροπλάνο το οποίο όταν φεύγει αναπτύσσει ταχύτητα βαδίζοντας πάνω στον διάδρομο που είναι ο κόσμος, όταν όμως αποκτήσει  αρκετή ταχύτητα με μια κίνηση των πτερυγίων αφήνει τον κόσμο και πηγαίνει προς τον ουρανό. Έτσι και εμείς, ας είμαστε στον κόσμο κάποια στιγμή όταν εννοήσουμε την αποστολή μας και αποκτήσουμε εμπειρίες πνευματικές με μια κίνηση θα βγούμε από το φθοροποιό σύστημα του κόσμου και θα μπορέσουμε να πετάξουμε στον θρόνο του Θεού που είναι η αναγέννηση, η ταπείνωση, η αγάπη, η πίστη, η δικαιοσύνη, η χαρά, οι καρποί, τα χαρίσματα, τα σημεία. Μάλιστα όταν ο Χριστός θα έρθει θα χρειαστούμε να έχουμε ζώσα πίστη και ολοκληρωμένη επίγνωση πνευματικών δικαιωμάτων, ώστε τα γεγονότα να μην γίνουν παγίδα εις ημάς. Χρειάζεται αφιέρωση, ώστε να εννοήσουμε την αποστολή μας και σχετική απομάκρυνση από τον θόρυβο της κοινωνίας μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να ζούμε μέσα στον κόσμο και να μην μας επηρεάζει ο κόσμος, καθώς η πορεία του και τα ανώφελα έργα του τα οποία μας οδηγούν με ιλιγγιώδη ταχύτητα στον θάνατο. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

 

Κεφ. ιη΄ στίχος 9

 

«Είπε δε και προς τινας, τους θαρρούντας εις εαυτούς ότι είναι δίκαιοι και καταφρονούντας τους λοιπούς, την παραβολήν ταύτην».

 

 

Απάντηση

 

Η δικαιοσύνη των ανθρώπων απαιτεί, του Θεού μόνο προσφέρει. Όποιος τώρα εφαρμόζει την προσφορά μη αποβλέποντας σε τίποτε τότε ας έχει γνώμη, ας την παρουσιάζει όμως με αγάπη ποτέ με εξουσία. Πάντως οι καταφρονούντες απαγορεύονται, διότι δεν ξέρουν την σχέση που έχει ο καθένας άνθρωπος με τον συνάνθρωπο και τον Θεό. Ακόμη, να γνωρίζουμε ότι ο δίκαιος μόλις σώζεται. Οι άγιοι και αυτοί που απέκτησαν ζώσα πίστη καθώς καθαρισμό και ταπείνωση αυτοί θα ζήσουν. Το οποίο εύχομαι εις όλους που αγωνίζονται ώστε να βρουν τα μέσα και να κάνουν το θέλημα του Θεού ανεξαρτήτου δόγματος. Η προσφορά φανερώνει ότι μέσα μας κατοικεί ο Θεός 100% και αυτοί οι άνθρωποι θα μας ανεβάσουν στον Θεό, ώστε να χρησιμοποιηθούμε από αυτόν ως σαν σκεύη εκλογής για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

 

Κεφ. ιη΄ στίχος 12

 

«Νηστεύω δις της εβδομάδος, αποδεκατίζω πάντα όσα έχω».

 

Απάντηση

 

Σίγουρα τα έργα είναι δόξα Θεού. Όμως χωρίς ταπείνωση ανεβάζουν τον εγωισμό και την αλαζονεία, στοιχεία που γίνονται αιτία να απολεστούμε διότι ο Θεός υπερηφάνοις αντιτάσσεται, ταπεινοις δίδει χάριν. Χρειάζεται προσευχή και προσοχή, ώστε η ταπείνωση να είναι αυτή που θα αξιοποιήσει τα έργα μας. Χωρίς ταπείνωση και αγάπη ανυπόκριτη όλα τα έργα δαιμονίζονται και μας φέρνουν υπό των αγγέλων του πονηρού στην άβυσσο. Μη γένοιτο!

 

 

Κεφ. ιη΄ στίχος 14

 

«Σας λέγω, Κατέβη ούτος εις τον οίκον αυτού δεδικαιωμένος μάλλον παρά εκείνος διότι πας ο υψών εαυτόν θέλει ταπεινωθή ο δε ταπεινών εαυτόν, θέλει υψωθή».

 

Απάντηση

 

Ο εγωιστής εργάζεται μόνο για να κερδίσει τις επευφημίες και τα συγχαρητήρια των συνανθρώπων του. Το αποτέλεσμα είναι η πτώση, η οποία τον οδηγεί από την ντροπή του και από τα σχεδιασμένα ψέματά του (τα οποία έρχονται όλα στην φόρα μια μέρα διότι όλα είναι γυμνά και τετραχηλισμένα ενώπιον Θεού και ανθρώπων και όλα τα έργα μας μια μέρα έρχονται εις το φως) σε αδιέξοδο και απομόνωση έναντι Θεού και ανθρώπου. Μη γένοιτο λοιπόν, λίγο προσοχή και πολύ προσευχή ώστε να αποφύγουμε την παγίδα αυτή. Ο Θεός όμως να γνωρίζουμε ότι ευλογεί τον ταπεινό άνθρωπο. Δια της ταπείνωσης δίνονται και χαρίζονται εις τον ταπεινό Πνεύμα Άγιο και στοιχεία χαράς, ακόμη δίδονται εις αυτόν σοφία και ζωή χωρίς μέτρο με άπειρες ευλογίες. Στον ταπεινό οι πόρτες ανοίγουν παντού σε όλους τους τομείς της ζωής του με άπειρες ευλογίες. Ενώ ο εγωιστής τις ανοίγει ο ίδιος με ψέματα, με απειλές, με πιέσεις, με πονηρίες. Στο τέλος κλείνουν οι πόρτες όλες διότι ο Θεός δεν άνοιξε αυτές τις πόρτες εις αυτόν. Μη γένοιτο εις ημάς να επιδιώκουμε Πνεύμα Άγιο χωρίς να εφαρμόζουμε το ευαγγέλιο του Χριστού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

Κεφ. ιη΄ στίχος 17

 

«Αληθώς σας λέγω, Όστις δεν δεχθή την βασιλείαν του Θεού ως παιδίον, δεν θέλει εισέλθει εις αυτήν».

 

Απάντηση

 

Τα παιδία έχουν μια απλότητα θεσπέσια και πιστεύουν πολύ εύκολα

και απλά σε αυτό που τους λένε οι γονείς τους ή οι δάσκαλοί τους. Το ίδιο θέλει και ο Θεός από εμάς, να πιστεύουμε ότι μας φανερώνει μέσα στο λόγο του, στο άγιο ευαγγέλιό του χωρίς ουδεμία αμφιβολία και μάλιστα να τείνουμε στην εκπλήρωση των εντολών του με χαρά. Θέλω να σας πω ακόμα κάτι που πολλοί δεν το εννοούν. Αυτό είναι πως αν αδιαφορήσουμε στο κάλεσμα του Χριστού και αν δυστροπήσουμε στο κάλεσμά του ποιο το όφελος; Το πολύ πολύ να φτιάξουμε μια περιουσία την οποίαν θα την χάσουμε στο τέλος δια του θανάτου. Εάν όμως πιστέψουμε, θα αποκτήσουμε υπό του Θεού τρία δώρα, το ένα είναι η πνευματική ζωή που θα μας εξασφαλίσει ο Χριστός, το δεύτερο άφθαρτη αθάνατη αιώνια ζωή και το τρίτο είναι υλικός πλούτος διότι του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής. Ο ίδιος μας φανερώνει δια του Υιού του, ζητάτε πρώτα την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη του Θεού και ταύτα πάντα θέλουσι σας προστεθή. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

Κεφ. ιη΄ στίχοι 18 – 19

 

«18 Και άρχων τις ηρώτησεν αυτόν, λέγων, Διδάσκαλε αγαθέ, τι να πράξω δια να κληρονομήσω ζωήν αιώνιον;

19 Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, Τι με λέγεις αγαθόν; ουδείς αγαθός, ειμή εις, ο Θεός».

 

Απάντηση

 

Σίγουρα ο Κύριος ήταν και αγαθός και Άγιος και Υιός Θεού. Ο λόγος που παρουσίασε τον εαυτόν του ως μη αγαθό αποδεικνύει ότι είναι ο μέγας διδάσκαλος ολόκληρου του ανθρωπίνου γένους, ο οποίος διδάσκαλος έφερε την μέγιστη αποστολή του εις πέρας, παρουσιάζοντας προς πάσα κατεύθυνση άκρα ταπείνωση. Αφήνοντας τον Πατέρα του να τον παρουσιάσει την ώρα που έπρεπε και όχι ο ίδιος να παρουσιάσει τον εαυτόν του. Την ταπείνωση αυτή εύχομαι ο Θεός να αυξήσει στην ζωή όλων μας διότι χωρίς αυτή ότι έργο παρουσιάσουμε δεν θα είναι του Θεού έργο αλλά του πονηρού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.

 

 

Κεφ. ιη΄ στίχος 20

 

«Τας εντολάς εξεύρεις, Μη μοιχεύσης, Μη φονεύσης, Μη κλέψης, Μη ψευδομαρτυρίσης, Τίμα τον πατέρα σου και την  μητέρα σου».