Κάθαρση Κρεατινίνης

1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

2) Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Υπολογισμός Κάθαρσης Κρεατινίνης
Τύπος Cockgroft-Gault
Φύλο:
Ηλικία: ετών
Βάρος: κιλά
Κρεατινίνη Ορού: mg/dl
Κάθαρση Κρεατινίνης: ml/min
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 
ΣΤΑΔΙΟ
CrCl
(ml/min)
ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
1
>89
Καμία ή ελαφρά βλάβη
2
60-89
Ήπια νεφρική βλάβη
3
30-59
Μέτρια νεφρική βλάβη
4
15-29
Σοβαρή νεφρική βλάβη
5
<15
Χρήζει μέσων υποκατάστασης

3) ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ