Γενικά

Home ] [ Γενικά ] ΔΑΔ ] ΚΥΝΗΓΙ ] Χώροι  εκγύμνασης  κυνηγετικών σκύλων ]

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          	 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ					
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ                      
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ                

 

ΓΕΝΙΚΑ

Η Δ/νση Δασών Δυτικής Αττικής περιλαμβάνει τα Δασαρχεία Αιγάλεω και Μεγάρων, εδαφικά καλύπτει το δυτικό τμήμα του Νομού Αττικής και,Διοικητικά καλύπτει σχεδόν το σύνολο της εδαφικής επιφάνειας της Νομαρχίας Δυτ. Αττικής ( πλην περιοχών Δήμων Φυλής, Ανω Λιοσίων και Ζεφυρίου ) και τμήματα από τις εδαφικές επιφάνειες των Νομαρχιών Πειραιά (Κορυδαλλός ) και Αθηνών ( Αιγάλεω , Καματερό,Ίλιο, Περιστέρι , Πετρούπολη, Χαϊδάρι ).

ΦΥΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

Η περιοχή χαρακτηρίζεται από την απότομη μετάβαση από τον λοφώδη υποορεινό χώρο ( με νεογενή κατά βάση πετρώματα ) στον ορεινό χώρο,με ασβεστολιθικά κυρίως πετρώματα. Στην περιοχή αναπτύσσεται και κυριαρχεί ο ορεινός όγκος του όρους Πατέρας που εκτείνεται από τον Σαρωνικό Κόλπο μέχρι τον Κορινθιακό και ο ορεινός όγκος του Ποικίλου Ορους,ενώ καταλήγουν τμήματα και άλλων σημαντικών ορεινών όγκων όπως των Γερανείων ( στα όρια με το Νομό Βοιωτίας ),τμήμα του ορεινού όγκου της Πάρνηθας ( όρος Πάρνης ). Μεταξύ αυτών των ορεινών όγκων διαμορφώνονται σημαντικές αγροτικές εκτάσεις όπως ο κάμπος της Κινέττας ,των Μεγάρων ,της Οινόης ,του Ασπροπύργου - Μαγούλας ( Θριάσιο Πεδίο ). Οι μικρές αποστάσεις που μεσολαβούν από το ύψος της θάλασσας στα ύψη των 1.351 μ. ( Γεράνεια ),των 1.191 μ. ( Πατέρας ),των 1.025 μ. ( Πάστρα ) και των 1.358 μ. ( Κιθαιρώνας ), δημιουργούν ένα έντονο ανάγλυφο με ένα μεγάλο εύρος απαντώμενων εδαφικών κλίσεων με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση σημαντικών λεκανών απορροής ενεργών χειμαρροποτάμων που περιοδικά δίνουν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα ( ρέμα Κάμαρας ,Αγίου Στεφάνου, Πίκας, Σαρανταποτάμου ,Γιαννούλας κ.λ.π.)

ΕΔΑΦΟΠΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Δεδομένης της απουσίας επίσημων και οριστικών στοιχείων κτηματογραφήσεως , το μωσαϊκό των χρήσεων γης που απαντώνται στη περιοχή,εντάσσεται στις ακόλουθες χρήσεις σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. και με μετρήσεις που κατά καιρούς έχουν πραγματοποιήσει οι δασικές υπηρεσίες :

ΕΙΔΟΣ                                     ΕΚΤΑΣΗ         ΠΟΣΟΣΤΟ

Δάση & δασικές εκτάσεις     589.500 στρ.     59,2 %

Γεωργικές καλλιέργειες        297.000 στρ.    30,8 %

Οικιστικές εκτάσεις                   96.000 στρ.    10,0 % 

Αναλυτικά κατά Δασαρχείο :

 ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΕΙΔΟΣ                                     ΕΚΤΑΣΗ         ΠΟΣΟΣΤΟ

Δάση & δασικές εκτάσεις     434.600 στρ.     67,37 %

Γεωργικές καλλιέργειες        152.100 στρ.     23,5 %

Οικιστικές εκτάσεις                   58.400 στρ.     9,05 %

ΣΥΝΟΛΟ                                 645.100 στρ.     100 %

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ

ΕΙΔΟΣ                                     ΕΚΤΑΣΗ         ΠΟΣΟΣΤΟ

Δάση & δασικές εκτάσεις     154.900 στρ.     45,90 %

Γεωργικές καλλιέργειες        144.900 στρ.     42,94 %

Οικιστικές εκτάσεις                   37.600 στρ.    11,13 %

ΣΥΝΟΛΟ                                 337.400 στρ.       100 %

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι το 60% της συνολικής έκτασης είναι δάσος και δασικές εκτάσεις.Τα στοιχεία αυτά προσδιορίζουν τις μορφές χρήσεως των εδαφών της περιοχής,από τα οποία συνάγεται πόσο σημαντική είναι η επίδραση της δασικής γης στον οικονομικό,κοινωνικό,προστατευτικό,υδρονομικό,περιβαλλοντικό και αισθητικό τομέα,όχι μόνο της περιοχής Δυτικής Αττικής,αλλά και του λεκανοπεδίου γενικότερα.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΒΛΑΣΤΗΣΕΩΣ

Το έντονο ανάγλυφο,οι επικρατούσες εκθέσεις,οι μεγάλες κλίσεις,το μικρό βάθος των εδαφών,οι κλιματικές συνθήκες,είναι οι βασικοί παράγοντες που χαρακτηρίζουν την επικρατούσα σύνθεση της δασικής βλαστήσεως σε όλη την περιοχή.

Με βάση τα οικολογικά - φυσιογνωμικά - χωριστικά κριτήρια κατά το σύστημα BRAUN BLANQUETTE στη περιοχή διακρίνουμε τις παρακάτω ζώνες - υποζώνες και αυξητικούς χώρους δασικής βλαστήσεως :

QUERCETALIA ILICIS     QUERCION ILICIS     ORNO QUERCETUM ILICIS         ADRACNO UERCETUM ILICIS     OLEO CARETONION     OLEO LENTISCETUM

Δηλαδή τη διάπλαση των φρύγανων ακολουθεί η διάπλαση της Χαλεπίου Πεύκης,για να οδηγηθούμε στις υψηλότερες κορυφές όλων των ορεινών όγκων,από το υψόμετρο των 800 μ. για βόρειες εκθέσεις και 1.100 μ. για νότιες εκθέσεις,στην ορομεσογειακή διάπλαση της κεφαλληνιακής ελάτης υπό μορφή συγκροτημένων,πλην όμως υποβαθμισμένων ελατοδασών ( Γεράνεια ,Λύση ,Κιθαιρώνας ,Κολοσούρα ,Πάρνης ).

ΠΥΡΟΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Από τη μελέτη και ανάλυση των στοιχείων όλων των σημαντικών πυρκαγιών των τελευταίων τριάντα ετών προκύπτει ότι οι κλιματολογικές συνθήκες,η τοπογραφική διαμόρφωση,η περιορισμένη πυκνότητα δασοδρόμων,η έλλειψη επιστημονικής διαχείρισης, η ανυπαρξία καλλιεργητικών φροντίδων ,η συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων καύσιμης ύλης, παίζουν κυρίαρχο ρόλο στην έναρξη,εξάπλωση,τις διαστάσεις και την κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών που εκδηλώνονται στη περιοχή.

Οι επιφάνειες δασικών εν γένει εδαφών οι οποίες έχουν καεί την τελευταία περίοδο ( 30 έτη ) ή έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες για άλλους λόγους-όπως προκύπτει από τα δελτία- κατά ορεινό όγκο έχουν ως εξής :

Ορεινός όγκος Αιγάλεω     22.000 στρ.

Ορεινός όγκος Πάρνηθας     5.000 στρ.

Ορεινός όγκος Πάστρας       1.000 στρ.

Ορεινός όγκος Κιθαιρώνα    4.000 στρ.

Ορεινός όγκος Πατέρα     195.000 στρ.

Ορεινός όγκος Γερανείων  14.000 στρ.

ήτοι,σύνολο αναδασωτέων εκτάσεων περιοχής 241.000στρ.,δηλ. ποσοστό 40,9% της συνολικής επιφάνειας της υπάρχουσας στη περιοχή δασικής γης.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

Στη περιοχή ευθύνης της Δ/νσης Δασών Δυτικής Αττικής,ιδιαίτερα μετά την εφαρμογή του άρθρου 3 του Π.Δ. 13/81,επικρατεί ένα ιδιόμορφο ιδιοκτησιακό καθεστώς,η διατήρηση του οποίου επί σειρά ετών συνέτεινε αρνητικά στη σημερινή εμφάνιση των δασών.Ετσι στη περιοχή συναντούμε Δάση :

Δημόσια :Είναι κατά κύριο λόγο τα πευκοδάση της κτηματικής περιοχής των Δήμων Ασπροπύργου και Ερυθρών και οι εκτάσεις αείφυλλων πλατύφυλλων,επίσης του Δήμου Ερυθρών.

 Ιδιωτικά :Ένα μικρό ποσοστό των δασών της περιοχής τα οποία προήλθαν κατά βάση από την ολοκλήρωση των διαδικασιών αναγνώρισης των ρητινευόμενων,που καθιέρωσε το άρθρο 64 του Ν. 998/79.

Παραχωρημένα,σύμφωνα με το Ν.Δ. 17/18-10-1923,για ρητίνευση.Αφορούν το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό των δασών στη μελετούμενη περιοχή και εμπίπτουν εντός των ορίων της κτηματικής περιοχής των Δήμου Μεγάρων και Μάνδρας. Για τα δάση αυτά ισχύει το άρθρο 64 του Ν. 998/79 του οποίου οι διαδικασίες-λόγω εγγενών αδυναμιών των δασικών υπηρεσιών- μέχρι σήμερα δεν ολοκληρώθηκαν.

Δάση περιοχής τέως Δήμου Ειδυλλίας ( Βιλλίων ):Στη κατάσταση αυτή ανήκουν όλα τα δάση της περιοχής του Δήμου Βιλλίων,των οποίων η διαχείριση - σύμφωνα με την 96855/1894 απόφαση της Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομικών - γινόταν ως επί ιδιωτικών μέχρι και το έτος 1981,για να ανατραπεί στη συνέχεια από τη διοίκηση μετά την έκδοση του Π.Δ.137/81. Πρόκειται για όλα τα δάση που εμπίπτουν στη κτηματική περιοχή του Δήμου Βιλλίων.

Κοινόχρηστα - Διαθέσιμα - Κληροτεμάχια εποικιστικής προελεύσεως : Πρόκειται για δασικές εκτάσεις οι οποίες απέμειναν ως διαθέσιμες ή κοινόχρηστες,μετά τις διανομές εποικιστικών εκτάσεων που έγιναν για αποκατάσταση ακτημόνων καλλιεργητών ή ως κληροτεμάχια διατηρούν τη μορφή δάσους,αφού δεν αποδόθηκαν στη γεωργική εκμετάλλευση και οι κάτοχοί τους τα διαχειρίζονται ως ιδιωτικά.

Διακατεχόμενα : Αφορά μικρές εκτάσεις δασών,κυρίως στη περιοχή Κινέττας και Οινόης,οι οποίες κατόπιν διοικητικών ή δικαστικών αποφάσεων κατέχονται και νέμονται από ιδιώτες ή Ν.Π.Δ.Δ. ,πλην όμως η κυριότητα παραμένει στο Ελληνικό Δημόσιο. Στη κατηγορία αυτή κατ'ανάλογη εφαρμογή,θα μπορούσαν να ενταχθούν και τα δάση της περιοχής Βιλλίων.

Μοναστηριακά :Πρόκειται για δάση τα οποία είτε διακατέχονται ( Ιερά Μονή Οσίου Μελετίου ),είτε έχουν παραχωρηθεί ( Ιερά Μονή Φανερωμένης ) σε μοναστήρια.

Συνιδιόκτητα μετά του Δημοσίου : Το Δημόσιο εμφανίζεται ως συνιδιοκτήτης ( κατέχοντας το μεγαλύτερο ποσοστό ) με ιδιώτες,στη περίπτωση του ελατοδάσους Γερανείων. Όπως προκύπτει και από τα δελτία των ορεινών όγκων που συνοδεύουν την παρούσα,οι εκτάσεις των δασικών εδαφών ενδεικτικά κατά μορφή ιδιοκτησίας,εμφανίζονται ως εξής :

Δημόσια δασικά εδάφη                             110.000στρ.     ποσοστό     18,6%

Ιδιωτικά δασικά εδάφη                                 13.500στρ.             ""           2,3%

Παραχωρημένα για ρητίνευση                   334.000στρ.             ""         56,7%

Δάση περιοχής Δήμου Βιλλίων                103.000στρ.             ""         17,5%

 Κοινόχρηστα-Διαθέσιμα-Κληροτεμάχια       8.000στρ.             ""          1,4%

Διακατεχόμενα                                                 5.000στρ.             ""         0,8%

Μοναστηριακά                                                 9.000στρ.             ""         1,5%

Συνιδιόκτητα μετά του Δημοσίου                     7.000στρ.             ""        1,2%

Ήτοι σύνολο εδαφικής επιφάνειας : 589.500 στρ. εκ των οποίων ποσοστό 18,6% ανήκει στο Δημόσιο και το υπόλοιπο 81,4% εμφανίζεται με άλλη ιδιοκτησιακή κατάσταση.